ESAB | EMP 235ic | Instruction manual | ESAB EMP 235ic Instrukcja obsługi

ESAB EMP 235ic Instrukcja obsługi
EMP 235ic
Instrukcja obsługi
0463 486 001 PL 20190108
Valid for: serial no. EMP 235ic 709-, 740-xxx-xxxx
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ....................................................................................
5
1.1
Znaczenie symboli .................................................................................
5
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..................................................
5
WPROWADZENIE .......................................................................................
9
2.1
Wyposażenie...........................................................................................
9
3
DANE TECHNICZNE ...................................................................................
10
4
MONTAŻ ......................................................................................................
12
4.1
Lokalizacja ..............................................................................................
12
4.2
Instrukcja podnoszenia..........................................................................
12
4.3
Zasilanie sieciowe ..................................................................................
13
Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój przewodów ......................
14
OPERACJA .................................................................................................
15
5.1
Przyłącza .................................................................................................
16
5.2
Przyłącze przewodów spawalniczego i masowego ............................
17
5.3
Zmiana biegunowości ............................................................................
17
5.4
Wprowadzanie i wymiana drutu ............................................................
18
5.5
Ustawianie docisku podawanego drutu ...............................................
19
5.6
Wymiana rolek podających/dociskowych............................................
20
5.7
Gaz osłonowy .........................................................................................
20
5.8
Cykl pracy ...............................................................................................
21
5.9
Zabezpieczenie przed przegrzaniem ....................................................
22
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA......................................................................
23
6.1
Obsługa ...................................................................................................
23
6.1.1
Menu główne ........................................................................................
23
6.1.2
Tryb sMIG.............................................................................................
23
6.1.3
Tryb ręczny MIG ...................................................................................
24
6.1.4
Tryb drutu rdzeniowego z topnikiem.....................................................
24
6.1.5
Tryb MMA .............................................................................................
25
6.1.6
Tryb LIFT-TIG .......................................................................................
25
6.1.7
Ustawienia ............................................................................................
26
6.1.8
Informacje z instrukcji obsługi ..............................................................
26
6.1.9
Przewodnik po ikonach ........................................................................
26
KONSERWACJA .........................................................................................
29
7.1
Rutynowa konserwacja..........................................................................
29
7.2
Konserwacja źródła prądu i podajnika drutu.......................................
30
7.3
Konserwacja uchwytu i wkładki............................................................
31
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .............................................................
32
ORDERING SPARE PARTS ........................................................................
SCHEMAT ............................................................................................................
NUMERY ZAMÓWIENIOWE ...............................................................................
34
35
36
2
4.3.1
5
6
7
8
9
0463 486 001
© ESAB AB 2019
SPIS TREŚCI
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE..............................................................................
AKCESORIA ........................................................................................................
CZĘŚCI ZAMIENNE ............................................................................................
37
39
40
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0463 486 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć,
będą skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń
ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (SDS).
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
2.
3.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0463 486 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
4.
5.
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
•
•
•
•
Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
instrukcją obsługi.
Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży.
Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
•
•
•
Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole
elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby
ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym
wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół
ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
•
•
0463 486 001
Trzymaj głowę z dala od oparów.
Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa
zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca
pracy.
-6-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
•
•
Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną.
Chroń osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony.
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
•
•
•
Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować
osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia
usterek. Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika
należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
ZAGROŻENIE POŻAREM
•
•
Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Upewnić się, że w pobliżu nie
ma materiałów łatwopalnych.
Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w
takich lokalizacjach mogą występować potencjalne
trudności w zapewnieniu kompatybilności
elektromagnetycznej urządzeń klasy A.
0463 486 001
-7-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne
i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu
utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich
punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy
ESAB.
ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby
uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.
0463 486 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
Seria ESAB EMP to nowa generacja źródeł prądu spawania MIG i wielofunkcyjnych
(MIG/MMA/TIG).
Źródło prądu EMP 235ic zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach użytkowników
prowadzących lekką i średnią produkcję. Jest wytrzymałe, trwałe i przenośne oraz zapewnia
doskonałe parametry łuku w różnych zastosowaniach spawalniczych.
Źródło prądu EMP jest wyposażone w kolorowy wyświetlacz interfejsu użytkownika TFT o
przekątnej 11 cm (4,3 cala), który umożliwia szybkie i łatwe wybieranie procesów i
parametrów spawania oraz jest odpowiedni dla użytkowników świeżo przeszkolonych i
średniozaawansowanych. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą wprowadzać i
personalizować wiele dodatkowych funkcji, co zapewnia maksymalną elastyczność.
Urządzenia sMIG firmy ESAB zapewniają użytkownikom doskonałą charakterystykę
zwarciową łuku.
Urządzenia z serii EMP są podłączane do zasilania zakresie 120-230 V, 1 ~ 50/60 Hz.
Zasilanie może być dostarczane przez sieć lub agregat. Urządzenia są wyposażone w
obwód korekty współczynnika mocy (PFC), który znacząco zwiększa wydajność zasilania.
Kluczowe zalety:
•
•
•
•
•
•
Doskonałe możliwości spawania wielofunkcyjnego MIG/MMA i Lift/TIG
Automatyczne rozpoznawanie zasilania dzięki systemowi PFC (120–230 V)
Duży, konfigurowalny interfejs użytkownika o przekątnej 11 cm (4,3 cala) i wysokiej
rozdzielczości
Solidna konstrukcja obudowy i podzespołów wewnętrznych
Odlewany z wysokogatunkowego aluminium zespół przenoszenia drutu zapewnia
doskonałą kontrolę nad geometrią wałka przenoszącego, co gwarantuje płynne i
precyzyjne podawanie drutu
Profesjonalne akcesoria wysokiej jakości
2.1
Wyposażenie
Opakowanie zawiera następujące elementy:
Seria EMP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Źródło prądu ESAB EMP 235ic
Uchwyt spawalniczy MIG ESAB MXL™ 270, 3 m (10 stóp)
Zestaw przewodu spawalniczego MMA, 3 m (10 stóp)
Zestaw przewodu masowego, 3 m (10 stóp)
Przewód gazowy z szybkozłączem, 4,5 m (14,8 stóp)
Rolki napędu drutu 0,8 mm (0,030 cala) oraz 1,0 mm (0,040 cala) (zamontowanego w
zespole przenoszenia)
Końcówki kontaktowe M6 drutu 0,8 mm (0,030 cala) oraz 1,2 mm (0,045 cala)
Rurka prowadnika drutu od 0,8 mm do 1,2 mm (od 0,030 do 0,045 cala)
(zamontowanego w zespole przenoszenia)
Rurka prowadnika drutu aluminiowego 0,6 mm (0,040 cala) (w skrzynce akcesoriów)
Rurka prowadnika drutu aluminiowego 1,0 mm (0,040 cala) oraz 1,2 mm (0,045 cala)
(w skrzynce akcesoriów)
Przewód sieciowy, 3 m (10 stóp), stały, z wtyczką
Pomiar grubości
USB z instrukcją obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa
0463 486 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
EMP 235ic
Napięcie
230 V, 1 ~ 50/60 Hz
120 V, 1 ~ 50/60 Hz
Prąd pierwotny
Imax. GMAW - MIG
Wyłącznik 20 A: 28,6 A
31,7 A
Wyłącznik 15 A: 20,3 A
Imax. GTAW - TIG
24,9 A
Wyłącznik 15 A: 20,8 A
Imax. SMAW - MMA
31,2 A
Wyłącznik 15 A: 20,8 A
Ieff. GMAW - MIG
Wyłącznik 20 A: 18,0 A
15,9 A
Wyłącznik 15 A: 13,0 A
Ieff. GTAW - TIG
15,8 A
Wyłącznik 15 A: 14,7 A
Ieff. SMAW - MMA
15,9 A
Wyłącznik 15 A: 14,7 A
Obciążenie dopuszczalne przy GMAW - MIG
100% cyklu pracy
140 A / 21,00 V
Wyłącznik 20 A: 90 A / 18,5 V
Wyłącznik 15 A: 75 A / 17,75
V
60% cyklu pracy
170 A / 22,50 V
Wyłącznik 20 A: 110 A / 19,5
V
Wyłącznik 15 A: 90 A / 18,5 V
40% cyklu pracy
195 A / 23,75 V
Wyłącznik 15 A: 100 A / 19,0
V
25% cyklu pracy
230 A / 25,50 V
-
20% cyklu pracy
-
Wyłącznik 20 A: 130 A / 20,5
V
Zakres ustawień (DC)
15 A / 14,75 V –
235 A / 26,0 V
15 A / 14,75 V –
130 A / 20,5 V
Obciążenie dopuszczalne przy GTAW - TIG
100% cyklu pracy
170 A / 16,8 V
100 A / 14,0 V
60% cyklu pracy
200 A / 18,0 V
120 A / 14,8 V
40% cyklu pracy
-
130 A / 15,2 V
30% cyklu pracy
235 A / 19,4 V
-
Zakres ustawień (DC)
5 A / 10,2 V – 240 A / 19,8 V
5 A / 10,2 V – 200 A / 18,0 V
Obciążenie dopuszczalne przy SMAW - MMA
100% cyklu pracy
120 A / 24,8 V
65 A / 22,6 V
60% cyklu pracy
150 A / 26,0 V
80 A / 23,2 V
40% cyklu pracy
-
85A / 23,4V
25% cyklu pracy
210 A / 28,4 V
-
Zakres ustawień (DC)
16 A / 20,6 V – 210 A / 28,4 V 16 A / 20,6 V – 130 A / 25,2 V
Napięcie obwodu otwartego (OCV)
0463 486 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
EMP 235ic
VRD nieaktywne,
znamionowe OCV
(wzmocnienie OCV)
68 V (90 V)
68 V (90 V)
Sprawność
86%
84%
Współczynnik mocy
0,98
0,99
Szybkość podawania drutu 2,0-17,8 m/min
(80-700 cali/min)
2,0-17,8 m/min
(80-700 cali/min)
Średnica drutu
Drut pełny ze stali miękkiej
0,6–1,0 mm
(0,023–0,040 cala)
0,6–1,0 mm
(0,023–0,040 cala)
Drut pełny ze stali
nierdzewnej
0,8–1,0 mm
(0,030–0,040 cala)
0,9–1,0 mm
(0,035–0,040 cala)
Drut rdzeniowy z topnikiem
0,8-1,1 mm
(0,030-0,045 cala)
0,8-1,1 mm
(0,030-0,045 cala)
Aluminium
0,8–1,2 mm (0,030–3/64 cala) 0,8–1,2 mm (0,030–3/64 cala)
Rozmiar szpuli
Ø 100-300 mm (4-12 cali)
Ø 100-300 mm (4-12 cali)
Wymiary dł. × szer. × wys.
686 × 292 × 495 mm
(27,0 × 11,5 × 19,5 cala)
686 × 292 × 495 mm
(27,0 × 11,5 × 19,5 cala)
Waga
28,6 kg (63 funty)
28,6 kg (63 funty)
Temperatura pracy
Od -10 do +40 °C (od +14 do Od -10 do +40 °C (od +14 do
+104 °F)
+104 °F)
Stopień ochrony
IP23S
IP23S
Klasa zastosowania
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można
spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu, nie powodując przeciążenia. Cykl pracy
obowiązuje dla temperatury 40°C (104°F).
Więcej informacji można znaleźć w części „Cykl pracy” w rozdziale „EKSPLOATACJA”.
Stopień ochrony
Kod IP określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem ciał stałych
lub szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Urządzenie oznaczone kodem IP 23S jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na
zewnątrz; jednak nie należy go używać w czasie opadów.
Klasa zastosowania
Symbol
informuje, że źródło prądu jest przeznaczone do użytku w miejscach o
zwiększonym zagrożeniu elektrycznym.
0463 486 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
4
MONTAŻ
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. W
gospodarstwie domowym może powodować zakłócenia radiowe. Do obowiązków
użytkownika należy podjęcie odpowiednich środków ostrożności.
4.1
Lokalizacja
Źródło prądu należy umieścić w taki sposób, aby wloty i wyloty chłodzącego powietrza nie
były zablokowane.
A. 100 mm (4 cale)
B. 100 mm (4 cale)
4.2
Instrukcja podnoszenia
Źródło prądu można podnosić za uchwyty.
0463 486 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie należy zamocować –
szczególnie, jeśli podłoże jest
nierówne lub pochyłe.
4.3
Zasilanie sieciowe
UWAGA!
Wymagania dotyczące zasilania sieciowego
To urządzenie spełnia wymogi normy IEC 61000-3-12, jeśli moc zwarciowa jest
większa lub równa Sscmin w punkcie połączenia zasilania użytkownika i sieci
publicznej. Instalator lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować, aby urządzenie
zostało podłączone tylko do zasilania o mocy zwarciowej większej lub równej Ssc,
kontaktując się w razie potrzeby z operatorem sieci rozdzielczej. Parametry
techniczne zostały podane w rozdziale DANE TECHNICZNE.
Napięcie zasilania powinno wynosić 230 V AC ±10% lub 120 V ±10%. Zbyt niskie napięcie
zasilania może powodować niską wydajność spawania. Zbyt wysokie napięcie zasilania
powoduje przegrzewanie się i może powodować awarie podzespołów. W celu uzyskania
informacji na temat typu dostępnej sieci elektrycznej, sposobu wykonywania prawidłowych
podłączeń i wymaganych kontroli należy skontaktować się z lokalnym zakładem
energetycznym.
Źródło prądu spawania musi być:
•
•
•
Prawidłowo zainstalowane, w razie potrzeby przez kompetentnego elektryka.
Prawidłowo uziemione (elektrycznie) zgodnie z lokalnymi przepisami.
Podłączone do gniazdka elektrycznego i bezpiecznika o prawidłowych parametrach
według poniższej tabeli.
UWAGA!
Źródło prądu spawania należy stosować zgodnie z odpowiednimi przepisami
lokalnymi.
PRZESTROGA!
Odłączyć zasilanie i zabezpieczyć zgodnie z procedurami blokowania / znakowania.
Upewnić się, że wyłącznik zasilania jest zablokowany (blokowanie / znakowanie) w
położeniu otwartym PRZED wyjęciem bezpieczników zasilania. Podłączanie i
odłączanie powinny być wykonywane przez kompetentne osoby.
0463 486 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
1.
Tabliczka znamionowa z
danymi dotyczącymi
podłączania zasilania
4.3.1
Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój przewodów
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem jest prawdopodobne w
przypadku nieprzestrzegania poniższych zaleceń dotyczących prac elektrycznych.
Zalecenia te dotyczą specjalnych obwodów odgałęzionych o parametrach właściwych
dla mocy znamionowej i cyklu pracy źródła prądu spawania.
120–230 V, 1 ~ 50/60 Hz
Napięcie zasilania
230 V AC
120 V AC
Prąd wejściowy przy maksymalnej mocy
31,7 A
30,0 A
Maksymalne zalecane parametry bezpiecznika* lub
wyłącznika obwodu
*Bezpiecznik zwłoczny
32,0 A
30,0 A
Maksymalne zalecane parametry bezpiecznika lub
wyłącznika obwodu
50,0 A
50,0 A
2,5 mm2 (13
AWG)
2,5 mm2 (13
AWG)
Maksymalna zalecana długość przedłużenia drutu
15 m
15 m
Minimalny zalecany rozmiar przewodu uziemienia
mm2
2,5 mm2 (13
AWG)
Minimalny zalecany rozmiar drutu
2,5
(13
AWG)
Zasilanie z agregatów prądotwórczych
Źródło prądu może być zasilane przez różnego typu agregaty. Jednak niektóre z nich mogą
nie zapewniać dostatecznej mocy dla prawidłowego działania źródła prądu spawania.
Zalecane są agregaty z automatyczną regulacją napięcia (AVR) lub regulacją
równorzędnego lub lepszego typu o mocy znamionowej 8 kW.
0463 486 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 OPERACJA
5
OPERACJA
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w
rozdziale „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” w niniejszej instrukcji. Należy je przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia!
UWAGA!
Przesuwając sprzęt należy korzystać z odpowiedniego uchwytu. Nie wolno ciągnąć za
przewody.
OSTRZEŻENIE!
Wirujące części mogą spowodować obrażenia – należy
zachować maksymalną ostrożność.
OSTRZEŻENIE!
Porażenie prądem elektrycznym! Nie dotykać przedmiotu obrabianego ani głowicy
spawalniczej podczas pracy!
OSTRZEŻENIE!
Podczas pracy panele boczne powinny być zamknięte.
OSTRZEŻENIE!
Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą szpulę, aby szpula nie zsuwała się z
piasty.
100 mm (4 cale)
0463 486 001
200 mm (8 cali), 300 mm (12 cali)
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 OPERACJA
5.1
Przyłącza
Przód i tył:
1. Pokrętło do wyboru natężenia prądu
spawania lub prędkości podawania
spoiwa
2. Wyświetlacz
3. Pokrętło do wyboru napięcia
4. Pokrętło główne do obsługi menu
5. Wylot gazu, opcjonalny: Uchwyt
spawalniczy TIG lub uchwyt szpuli
6. Złącze uchwytu
spawalniczego/przystawki zewnętrznej
7. Wyjście ujemne [-]
0463 486 001
8. Przewód do zmiany biegunowości
9. Wyjście dodatnie [+]
10. Złącze uchwytu Euro
11. Przewód sieciowy
12. Przełącznik (WŁ/WYŁ) zasilania
sieciowego
13. Wlot gazu, opcjonalny: Uchwyt
spawalniczy TIG lub uchwyt szpuli
14. Wlot gazu MIG/MAG
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 OPERACJA
Schemat zespołu przenoszenia
1. Szpula
2. Wyłącznik obwodu
3. Otwieranie drzwi bocznych szpuli
5.2
4. Zawory gazu
5. Mechanizm podawania drutu
Przyłącze przewodów spawalniczego i masowego
Źródło prądu ma dwa wyjścia do podłączania przewodu spawalniczego i masowego: biegun
ujemny [-] (7) i biegun dodatni [+] (9), patrz ilustracja przodu i tyłu.
W przypadku spawania MIG/MMA, gniazdo, do którego podłączany jest przewód
spawalniczy, zależy od typu elektrody. Informacje na temat prawidłowej biegunowości
elektrod można znaleźć na ich opakowaniu. Podłączyć przewód masowy do drugiego
zacisku spawalniczego na źródle prądu. Przymocować klamrę przewodu masowego do
przedmiotu obrabianego, zapewniając dobry kontakt.
W przypadku procesu TIG (wymaga opcjonalnych akcesoriów TIG) należy podłączyć
przewód zasilający uchwytu TIG do bieguna ujemnego [-] (7), patrz ilustracja przodu i tyłu.
Podłączyć dyszę wlotową gazu uchwytu TIG do złącza dyszy wylotowej (5) znajdującej się z
przodu maszyny. Podłączyć dyszę wlotową gazu na panelu tylnym do regulowanego
przyłącza gazu osłonowego. Podłączyć roboczy przewód masowy do bieguna dodatniego [+]
(9), patrz ilustracja przodu i tyłu.
5.3
Zmiana biegunowości
Źródło prądu jest dostarczane z przewodem do zmiany biegunowości podłączonym do
bieguna dodatniego. W przypadku niektórych drutów, np. drutów rdzeniowych
samoosłonowych, zalecane jest spawanie z biegunowością ujemną. Biegunowość ujemna
oznacza, że przewód do zmiany biegunowości jest podłączony do bieguna ujemnego, a
przewód masowy do bieguna dodatniego. Należy sprawdzić zalecaną biegunowość dla
używanego drutu spawalniczego.
Biegunowość można zmienić, przenosząc przewód do zmiany biegunowości zgodnie z
procesem spawania.
0463 486 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 OPERACJA
5.4
Wprowadzanie i wymiana drutu
Urządzenie EMP 235ic obsługuje rozmiary szpul 100 mm (4 cale), 200 mm (8 cali) i 300 mm
(12 cali). Odpowiednie wymiary drutu dla poszczególnych typów zostały podane w rozdziale
DANE TECHNICZNE.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno umieszczać ani kierować uchwytu blisko twarzy, dłoni lub ciała, ponieważ
grozi to obrażeniami ciała.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko zmiażdżenia podczas wymiany szpuli z drutem! Nie używać rękawic
ochronnych podczas wkładania drutu spawalniczego między rolki podające.
UWAGA!
Należy upewnić się, że stosowane są prawidłowe rolki podające/dociskowe. Więcej
informacji można znaleźć w dodatku CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE.
UWAGA!
Pamiętaj, aby użyć odpowiedniej końcówki kontaktowej w uchwycie spawalniczym dla
używanej średnicy drutu. Uchwyt jest wyposażony w końcówkę kontaktową do drutu
0,8 mm (0,030 cala). Używając innej średnicy, należy wymienić końcówkę kontaktową
i rolkę napędu. Prowadnik drutu założony w uchwycie jest zalecany do spawania
drutami Fe i SS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otworzyć drzwi boczne szpuli.
Zwolnić ramię rolki dociskowej, przesuwając do siebie śrubę napinającą (1).
Podnieść ramię rolki dociskowej do góry (2).
W przypadku podawania druta spawalniczego MIG od dołu szpuli należy
przeprowadzić drut elektrodowy przez prowadnik wejściowy (3), między rolkami, przez
prowadnik wyjściowy i do uchwytu spawalniczego MIG.
Zabezpieczyć ramię rolki dociskowej i śrubę napinającą napędu drutu, a następnie
wyregulować docisk w razie potrzeby.
Jeżeli przewód uchwytu MIG jest odpowiednio prosty, należy przeprowadzić drut
przez uchwyt MIG przy wciśniętym spuście.
Zamknąć drzwi boczne szpuli.
0463 486 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 OPERACJA
Spawanie drutem aluminiowym
W przypadku spawania aluminium przy użyciu standardowego, dołączonego uchwytu
MXL™ 270 MIG należy zapoznać się z instrukcją wymiany standardowej, stalowej wkładki
kanału na teflonową wkładkę kanału w instrukcji obsługi uchwytu MIG.
Należy zamówić następujące akcesoria: Wałek przenoszący z rowkiem „U” 1,0 mm / 1,2 mm
(0,040 cala/ 0,045 cala) i teflonową wkładkę kanału (wkładka PTFE), 3 metry (10 stóp).
Numery zamówieniowe można znaleźć w rozdziale CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE w tej
instrukcji oraz w rozdziale CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE w instrukcji obsługi MXL™ 270.
5.5
Ustawianie docisku podawanego drutu
Ilustracja A
Ilustracja B
Na początek należy sprawdzić, czy drut przesuwa się gładko przez prowadnicę. Następnie
ustawić nacisk rolek dociskowych podajnika drutu. To ważne, aby nacisk nie był zbyt duży.
Aby sprawdzić, czy nacisk podajnika został ustawiony prawidłowo, można podać drut do
izolowanego przedmiotu, np. kawałka drewna.
Po przybliżeniu uchwytu spawalniczego na odległość około 6 mm (¼ cala) do kawałka
drewna (ilustracja A) rolki podajnika powinny się przesunąć.
Jeśli uchwyt spawalniczy zostanie przybliżony na odległość około 50 mm (2 cale) do
kawałka drewna, drut powinien wysunąć się i zgiąć (ilustracja B).
0463 486 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 OPERACJA
5.6
Wymiana rolek podających/dociskowych
Standardowo dostarczana jest jedna rolka podająca z podwójnym rowkiem. Należy
wymieniać rolkę podającą w zależności od materiału dodatkowego.
UWAGA!
Należy uważać, aby nie zgubić klina znajdującego się na wałku silnika napędowego.
W celu umożliwienia prawidłowego działania klin ten musi być wyrównany z szczeliną
wałka przenoszącego.
1.
2.
3.
4.
5.
Otworzyć drzwi boczne szpuli.
Usunąć śrubę mocującą rolkę podającą, obracając ją przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Zmienić rolkę podającą.
Przykręcić śrubę mocującą rolkę podającą, obracając ją zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Zamknąć drzwi boczne szpuli.
UWAGA!
Widoczne oznaczenie drutu wskazuje używany rowek średnicy drutu.
5.7
Gaz osłonowy
Wybór odpowiedniego gazu osłonowego zależy od materiału. Zazwyczaj miękką stal spawa
się przy użyciu gazu mieszanego (Ar + CO2) lub dwutlenku węgla (CO2). Stal nierdzewna
może być spawana przy użyciu gazu mieszanego (Ar + CO2) lub Trimix (He + Ar + CO2). W
przypadku aluminium i brązu krzemowego należy stosować czysty argon (Ar). W trybie sMIG
(patrz część „Tryb sMIG” w rozdziale INTERFEJS UŻYTKOWNIKA) optymalny łuk spawania
dla używanego gazu zostanie ustawiony automatycznie.
0463 486 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 OPERACJA
5.8
Cykl pracy
Natężenie prądu spawania urządzenia EMP 235ic wynosi 235 A w cyklu pracy 25% (230 V).
Termostat z funkcją samoczynnego resetowania zabezpiecza źródło prądu w przypadku
przekroczenia cyklu pracy.
Przykład: Jeśli źródło prądu pracuje w cyklu pracy 25%, będzie zapewniać natężenie
znamionowe przez maksymalnie 2,5 minuty na każde 10 minut. W pozostałym czasie,
wynoszącym 7,5 minuty, źródło prądu musi stygnąć.
2,5 minuty
7,5 minut
Można wybrać inną kombinację cyklu pracy i natężenia prądu spawania. Poniższe wykresy
umożliwiają ustalenie prawidłowego cyklu pracy dla danego natężenia prądu spawania.
Cykl pracy z zasilaniem 120 V AC
0463 486 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
5 OPERACJA
Cykl pracy z zasilaniem 230 V AC
5.9
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Źródło prądu spawania jest wyposażone w zabezpieczenie przed
przegrzaniem, który załącza się, jeśli temperatura wewnętrzna będzie zbyt
wysoka. W takich przypadkach prąd spawania zostaje przerwany i symbol
przegrzania pojawia się na wyświetlaczu. Po powrocie do normalnej
temperatury roboczej nastąpi automatyczny reset zabezpieczenia przed
przegrzaniem.
0463 486 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
6 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
6
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w
rozdziale „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” w niniejszej instrukcji. Ogólne informacje na
temat eksploatacji można znaleźć w rozdziale „EKSPLOATACJA” w niniejszej
instrukcji. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać
oba te rozdziały!
Po zakończeniu włączania zasilania na interfejsie użytkownika pojawi się menu główne.
6.1
Obsługa
1.
2.
3.
6.1.1
Menu główne
1.
2.
3.
6.1.2
Wybór natężenia prądu
spawania/prędkości podawania
spoiwa
Wybór napięcia
Poruszanie się po menu. Obrócić
i nacisnąć, aby wybrać opcję
menu.
4.
5.
6.
7.
8.
Tryb sMIG
Tryb ręczny MIG
Tryb drutu rdzeniowego z
topnikiem
Tryb MMA
Tryb Lift-TIG
Ustawienia
Informacje z instrukcji obsługi
Okno dialogowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ekran główny
Informacje
Pamięć
Wybór materiału
Szybkość podawania drutu
Grubość materiału
Okno dialogowe
Tryb sMIG
Zasadowa
0463 486 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
6 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Zaawansowane
6.1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ekran główny
Informacje
Pamięć
Wybór materiału
Parametry
Szybkość podawania drutu
Grubość materiału
Zmniejszanie napięcia
Okno dialogowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ekran główny
Informacje
Pamięć
Wybór materiału
Szybkość podawania drutu
Napięcie
Okno dialogowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ekran główny
Informacje
Pamięć
Wybór materiału
Parametry
Szybkość podawania drutu
Napięcie
Okno dialogowe
Tryb ręczny MIG
Zasadowa
Zaawansowane
6.1.4
Tryb drutu rdzeniowego z topnikiem
Zasadowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0463 486 001
- 24 -
Ekran główny
Informacje
Pamięć
Szybkość podawania drutu
Napięcie
Okno dialogowe
© ESAB AB 2019
6 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Zaawansowane
6.1.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ekran główny
Informacje
Pamięć
Parametry
Szybkość podawania drutu
Napięcie
Okno dialogowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ekran główny
Informacje
Pamięć
Natężenie
Napięcie (OCV lub łuk)
Okno dialogowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ekran główny
Informacje
Pamięć
Parametry
Natężenie
Napięcie (OCV lub łuk)
Łuk Wł./WYŁ.
Okno dialogowe
1.
2.
3.
4.
5.
Ekran główny
Informacje
Pamięć
Natężenie
Okno dialogowe
Tryb MMA
Zasadowa
Zaawansowane
6.1.6
Tryb LIFT-TIG
Zasadowa
0463 486 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
6 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Zaawansowane
6.1.7
6.1.8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ekran główny
Informacje
Pamięć
Parametry
Natężenie
Okno dialogowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tryb resetowania
Cale/metryczne
Podstawowe/zaawansowane
Język
Informacje
Ekran główny
Okno dialogowe
1.
2.
Informacje o konserwacji
Części eksploatacyjne i
zamienne
Informacje robocze
Ekran główny
Okno dialogowe
Ustawienia
Informacje z instrukcji obsługi
3.
4.
5.
6.1.9
Przewodnik po ikonach
Ekran główny
Włączenie/wyłączenie czasu
punktowego
Informacje
Uchwyt MIG
0463 486 001
Regulowany czas punktowy
- 26 -
© ESAB AB 2019
6 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
0463 486 001
Parametry
Rdzeń z topnikiem
Parametry
Ręczny MIG
Procent
MMA
Przedwypływ Czas
podawania gazu
osłonowego przed
włączeniem łuku
spawalniczego
Smart MIG
Powypływ Czas
podawania gazu
osłonowego po zatrzymaniu
łuku spawalniczego
Lift-TIG
Sekundy
Zapis programów spawania
do konkretnego zastosowania
w trybie pamięci
Ustawienia w menu
instrukcji użytkownika
Anuluj
Uchwyt szpuli
(nie wszystkie rynki)
Przystawka zewnętrzna
Ustawienia
Sterowanie nożne
2T, spust Wł/WYŁ
Upalanie elektrody Regulacja
czasu podawania napięcia po
zatrzymaniu podawania drutu
w celu uniknięcia zastygania
drutu w jeziorku spawalniczym
4T, spust zamknij/blokuj
Instrukcja obsługi w menu
głównym
Natężenie
Grubość materiału w trybie
sMIG
- 27 -
© ESAB AB 2019
6 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
0463 486 001
Moc łuku Spawanie drutem
– zwiększanie natężenia
podczas skracania długości
łuku redukuje lub eliminuje
zastyganie drutu elektrody
w jeziorku spawalniczym
Profil wykończenia Zmiana
profilu ściegu z płaskiego na
wypukły lub z płaskiego na
wklęsły
Czas opadania prądu
Stopniowe obniżanie
natężenia na końcu cyklu
spawania.
Ustawienia zaawansowane
Start gorący Zwiększenie
natężenia podczas
zajarzenia elektrody
ogranicza przywieranie
Ustawienia podstawowe
Indukcyjność Dodanie
indukcyjności do
parametrów łuku stabilizuje
łuk i ogranicza rozpryski
podczas zwarcia
Diagnostyka
Pamięć umożliwia
zapisywanie programów
spawania do konkretnych
zastosowań
Wybór języka
Wybór drutu elektrody
Jednostka miary
Downslope Stopniowe
podnoszenie natężenia na
początku cyklu spawania.
Profil ściegu, wypukły
Napięcie
Profil ściegu, wklęsły
Szybkość podawania
drutu
Średnica drutu
- 28 -
© ESAB AB 2019
7 KONSERWACJA
7
KONSERWACJA
UWAGA!
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego
działania.
PRZESTROGA!
Tylko osoby z odpowiednią wiedzą na temat instalacji elektrycznych (upoważniony
personel) mogą zdjąć pokrywę urządzenia i wykonywać prace serwisowe,
konserwacyjne lub naprawcze sprzętu spawalniczego.
PRZESTROGA!
Produkt jest objęty gwarancją producenta. Wszelkie próby prac naprawczych
podejmowane przez nieautoryzowane serwisy powodują utratę ważności gwarancji.
OSTRZEŻENIE!
Przed wykonaniem prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie. Podczas
wykonywania pracy należy kontrolować i monitorować rozłączone połączenia
zasilania. Należy wykrywać i zapobiegać przedwczesnym rozłączeniom zasilania.
UWAGA!
W warunkach silnego zapylenia należy częściej przeprowadzać czynności
konserwacyjne.
Przed każdym użyciem należy upewnić się, że:
•
•
•
Korpus i przewód uchwytu oraz przewody elektryczne nie są uszkodzone.
Końcówka kontaktowa uchwytu nie jest uszkodzona.
Dysza na uchwycie jest czysta.
7.1
Rutynowa konserwacja
Harmonogram konserwacji w normalnych warunkach:
Częstotliwość
Zakres konserwacji
Co 3 miesiące
Wyczyścić i
wymienić
nieczytelne
etykiety.
Wyczyścić zaciski
spawalnicze.
Sprawdzić lub wymienić
przewody spawalnicze.
Co 6 miesięcy
Wyczyścić wnętrze
urządzenia.
0463 486 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
7 KONSERWACJA
7.2
Konserwacja źródła prądu i podajnika drutu
Źródło prądu powinno być czyszczone przy każdej wymianie szpuli z drutem.
Procedura czyszczenia źródła prądu i podajnika drutu
UWAGA!
Zawsze używać rękawic i okularów ochronnych podczas czyszczenia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odłączyć źródło prądu od gniazdka zasilania.
Otworzyć drzwi boczne szpuli i zwolnić naprężenie rolki dociskowej, obracając
śrubę dociskową (1) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie ciągnąc
ją do siebie.
Zdjąć drut i szpulę drutu.
Zdjąć uchwyt i użyć niskociśnieniowego suchego przewodu pneumatycznego, aby
wyczyścić wnętrze oraz wlot i wylot powietrza źródła prądu.
Sprawdzić prowadnik wlotowy drutu (4), wylot drutu (2) i rolkę podającą (3) pod
kątem zużycia i konieczności wymiany. Numery zamówieniowe części można
znaleźć w dodatku CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE.
Zdjąć rolkę podającą (3) i wyczyścić ją miękką szczotką. Wyczyścić rolkę
dociskową przymocowaną do mechanizmu podawania drutu miękką szczotką.
0463 486 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
7 KONSERWACJA
7.3
Konserwacja uchwytu i wkładki
Procedura czyszczenia uchwytu i wkładki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odłączyć źródło prądu od gniazdka zasilania.
Otworzyć drzwi boczne szpuli i zwolnić naprężenie rolki dociskowej, obracając
śrubę dociskową (1) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie ciągnąc
ją do siebie.
Zdjąć drut i szpulę drutu.
Zdjąć palnik ze źródła prądu
Zdjąć wkładkę z uchwytu i sprawdzić, czy nie została uszkodzona lub połamana.
Wyczyścić wkładkę, przedmuchując ją sprężonym powietrzem (maks. 5 bar) przez
koniec wkładki przymocowanej do najbliższego źródła prądu.
Założyć wkładkę.
0463 486 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
8
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy przeprowadzić
następujące kontrole i przeglądy.
Typ usterki
Porowatość spoin
Działanie naprawcze
•
•
•
•
•
•
•
Problemy z podawaniem
drutu
Prawidłowe rozmiary i typy
można znaleźć w dodatku
CZĘŚCI
EKSPLOATACYJNE.
•
•
•
•
•
•
•
Problemy dotyczące
spawania MIG
(GMAW/FCAW)
•
•
•
•
Podstawowe problemy
dotyczące spawania MMA
(SMAW)
0463 486 001
•
Sprawdzić, czy butla gazu nie jest pusta.
Sprawdzić, czy regulator gazu nie jest zamknięty.
Sprawdzić przewód wlotowy gazu pod kątem wycieków
lub zatorów.
Sprawdzić, czy podłączono prawidłowy gaz i zastosowano
prawidłowy przepływ gazu.
Zachować minimalny odstęp między dyszą uchwytu MIG a
obrabianym elementem.
Nie pracować w miejscach, gdzie często występują
przeciągi, jako że zakłóciłyby one przepływ gazu
osłonowego.
Przed spawaniem upewnić się, że obrabiany element jest
czysty, bez śladów oleju lub smaru na powierzchni.
Upewnić się, że hamulec szpuli drutu jest prawidłowo
wyregulowany.
Upewnić się, że rolka podająca ma prawidłowy rozmiar i
nie jest zużyta.
Upewnić się, że ustawiono prawidłowy nacisk na rolki
podające.
Upewnić się, że ustawiony kierunek ruchu jest właściwy
dla typu drutu (do jeziorka spawalniczego w przypadku
aluminium lub od jeziorka spawalniczego w przypadku
stali).
Upewnić się, że używana jest prawidłowa końcówka
kontaktowa i że nie jest ona zużyta.
Upewnić się, że wkładka ma prawidłowy rozmiar i typ dla
drutu.
Upewnić się, że wkładka nie jest wygięta, co
powodowałoby tarcie między wkładką a drutem.
Upewnić się, że uchwyt MIG jest podłączony do
właściwego bieguna. Informacje o prawidłowej
biegunowości można uzyskać u producenta drutu
elektrodowego.
Wymienić końcówkę kontaktową, jeśli ślady łuku w
otworze wywołują nadmierny opór drutu.
Upewnić się, że gaz osłonowy, przepływ gazu, napięcie,
natężenie prądu spawania, prędkość ruchu i kąt uchwytu
MIG są prawidłowe.
Upewnić się, że przewód roboczy ma prawidłowy styk z
obrabianym elementem.
Upewnić się, że używana jest prawidłowa biegunowość.
Uchwyt elektrody jest zwykle podłączony do bieguna
dodatniego, a przewód roboczy do bieguna ujemnego. W
razie wątpliwości należy sprawdzić dane techniczne
elektrody.
- 32 -
© ESAB AB 2019
8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Typ usterki
Problemy dotyczące
spawania TIG (GTAW)
Działanie naprawcze
•
•
•
•
•
•
•
•
Brak zasilania/brak łuku
•
•
•
•
•
•
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem często się
załącza.
•
•
0463 486 001
Upewnić się, że uchwyt TIG jest podłączony do źródła
prądu. Podłączyć uchwyt TIG do ujemnego styku
spawalniczego [-]. Podłączyć masowy przewód
spawalniczy do dodatniego styku spawalniczego [+].
Do spawania TIG używać wyłącznie czystego argonu.
Upewnić się, że regulator/przepływomierz jest podłączony
do butli z gazem.
Upewnić się, że rura gazowa uchwytu TIG jest podłączona
do złącza dyszy wylotowej (M12) na przednim panelu
źródła prądu.
Upewnić się, że zacisk roboczy ma prawidłowy styk z
obrabianym elementem.
Upewnić się, że butla z gazem jest otwarta oraz sprawdzić
tempo przepływu gazu na regulatorze/przepływomierzu.
Tempo przepływu powinno się znajdować w przedziale
4,72–11,80 l/min (1,25–3,12 gal/min).
Upewnić się, że źródło prądu jest włączone oraz że
wybrany został proces spawania TIG.
Upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne i nie
będą przeciekać.
Sprawdzić, czy przełącznik zasilania został załączony.
Sprawdzić, czy błąd temperatury jest wyświetlany na
wyświetlaczu.
Sprawdzić, czy wyłącznik systemu został aktywowany.
Sprawdzić, czy przewód zasilający, spawalniczy i masowy
zostały odpowiednio podłączone.
Sprawdzić, czy ustawiono odpowiednią wartość prądu.
Sprawdzić bezpieczniki poboru mocy.
Upewnić się, że nie został przekroczony zalecany cykl
pracy dla używanego natężenia prądu spawania.
Patrz część „Cykl pracy” w rozdziale EKSPLOATACJA.
Upewnić się, że wloty lub wyloty powietrza nie są zatkane.
- 33 -
© ESAB AB 2019
9 ORDERING SPARE PARTS
9
ORDERING SPARE PARTS
PRZESTROGA!
Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika
autoryzowanego serwisu firmy ESAB. Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne i eksploatacyjne firmy ESAB.
The EMP 235ic is designed and tested in accordance with international standards IEC-/EN
60974-1, IEC-/EN 60974-5 and IEC-/EN 60974-10. It is the obligation of the authorized
service centre carrying out the service or repair work to ensure that the product still
conforms to the aforementioned standards.
Lista części zamiennych jest publikowana w oddzielnym dokumencie do pobrania z witryny
internetowej: www.esab.com
0463 486 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
SCHEMAT
SCHEMAT
EMP 235ic
0463 486 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering no.
Denomination
Note
0700 300 989
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0700 300 994
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0463 485 001
Spare parts list
0459 560 101
Instruction manual for
MXL™ 270
0463 486 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Item Ordering no. Denomination
Wire type Wire dimensions
1
0558 102 515 Brass outlet
assembly
N/A
N/A
2
0464 635 880 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 1.0 mm – 1.2 mm
Cored
(0.040 in. – 0.045 in.)
0558 102 460 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 0.6 mm – 0.8 mm
Cored
(0.023 in. – 0.030 in.)
0464 598 880 Wire outlet guide
teflon
Aluminium 1.0 mm – 1.2 mm (0.040 in. –
0.045 in.)
3
0558 102 329 Wire tension knob
N/A
4
0558 102 328 Wire inlet guide
Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm / 0.9 mm / 1.2 mm
Cored
(0.023 in. / 0.030 in. / 0.035 in. /
0.045 in.)
5
0558 102 457 Crescent Woodruff
key
N/A
6
0367 556 001 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm (0.023 in. /
Cored
0.030 in.)
N/A
N/A
0367 556 002 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.8 mm / 1.0 mm (0.030 in. /
Cored
0.040 in.)
0367 556 003 Feed roll “V” knurled Fe/SS/Flux 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
Cored
0.045 in.)
0367 556 004 Feed roll "U" groove Aluminium 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
0.045 in.)
7
0558 102 518 Locking knob
N/A
N/A
8
0558 102 331 Pressure arm
N/A
complete assembly
N/A
9
0558 102 550 Shoulder screw
N/A
N/A
10
0558 102 459 Euro adapter
locating screw
N/A
N/A
11
0464 636 880 Euro adapter
assembly
N/A
N/A
0463 486 001
- 37 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
0463 486 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
AKCESORIA
AKCESORIA
0700 300 857 TIG Torch
TXH™ 201 4 m (13 ft) TIG torch c/w 8 pin
plug
W4014450
0463 486 001
Foot control
Contactor on/off and current control with
4.6 m (15 ft) cable and 8-pin male plug
- 39 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item
Ordering no.
Denomination
1
0700 200 004
MIG Torch MXL™ 270, 3 m (10 ft)
3
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (14.8 ft)
4
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft)
5
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft)
0463 486 001
- 40 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
0463 486 001
- 41 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising