ESAB | EMP 235ic | Instruction manual | ESAB EMP 235ic Användarmanual

ESAB EMP 235ic Användarmanual
EMP 235ic
Bruksanvisning
0463 486 001 SE 20190108
Valid for: serial no. EMP 235ic 709-, 740-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET..................................................................................................
5
1.1
Användning av symboler.......................................................................
5
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
5
INLEDNING..................................................................................................
8
2.1
Utrustning ...............................................................................................
8
3
TEKNISKA DATA.........................................................................................
9
4
INSTALLATION............................................................................................
11
4.1
Placering .................................................................................................
11
4.2
Lyftanvisning ..........................................................................................
11
4.3
Nätmatning..............................................................................................
12
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea......................
13
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
14
5.1
Anslutningar ...........................................................................................
15
5.2
Anslutning av svets- och återledarkabel .............................................
16
5.3
Polaritetsväxling.....................................................................................
16
5.4
Föra in och byta tråd ..............................................................................
17
5.5
Inställning av trådmatningstryck ..........................................................
18
5.6
Byte av matnings-/tryckrullar ................................................................
19
5.7
Skyddsgas ..............................................................................................
19
5.8
Intermittensfaktor ...................................................................................
20
5.9
Överhettningsskydd...............................................................................
21
ANVÄNDARGRÄNSSNITT .........................................................................
22
6.1
Så navigerar man ...................................................................................
22
6.1.1
Huvudmeny ..........................................................................................
22
6.1.2
sMIG-läge .............................................................................................
22
6.1.3
Manuellt MIG-läge ................................................................................
23
6.1.4
Flux cored wire-läget ............................................................................
23
6.1.5
MMA-läge .............................................................................................
24
6.1.6
LIFT-TIG läge .......................................................................................
24
6.1.7
Inställningar ..........................................................................................
25
6.1.8
Information i handbok ...........................................................................
25
6.1.9
Referensguide för ikoner ......................................................................
25
UNDERHÅLL ...............................................................................................
28
7.1
Rutinmässigt underhåll..........................................................................
28
7.2
Underhåll strömkälla och trådmataren.................................................
28
7.3
Underhåll av brännare och ledare ........................................................
29
FELSÖKNING ..............................................................................................
30
ORDERING SPARE PARTS ........................................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
32
33
34
2
4.3.1
5
6
7
8
9
0463 486 001
© ESAB AB 2019
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SLITDELAR .........................................................................................................
TILLBEHÖR .........................................................................................................
RESERVDELAR ..................................................................................................
35
37
38
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 486 001
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning
och följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner
och säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0463 486 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0463 486 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i
sådana områden vara problematiskt att uppnå
elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk
och elektronisk utrustning som nått slutet av sin
livslängd samlas in separat och lämnas till
återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för
utrustningen att hålla sig informerad om vilka
återvinningsanläggningar som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0463 486 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 INLEDNING
2
INLEDNING
Produktserien ESAB EMP är en ny generation med MIG- och multiprocessvetsströmkällor
(MIG/MMA/TIG).
EMP 235ic-strömkällan är utformad för att möta behoven hos användare med småskalig till
medelstor produktion. Den är tuff, slitstark, bärbar och erbjuder utmärkt bågprestanda över
en rad olika svetstillämpningar.
EMP har ett TFT-användargränssnitt i färg på 11 cm som möjliggör snabbt och enkelt val av
svetsprocess och -parametrar, och den lämpar sig både för användare på nybörjarnivå och
mellannivå. För mer avancerade användare finns det ett antal extra funktioner och
egenskaper som kan anpassas för att ge maximal flexibilitet.
sMIG förser användare med en utmärkt ”kortbåge”, vilket är exklusivt för ESAB.
EMP-familjen ansluts till en nätspänning på mellan 120 V–230 V, 1~50/60 Hz. Inkommande
nätspänning kan matas av ett elnät eller generatorer. Genom att införliva en PFC-krets
(Power Factor Correction, effektfaktorkorrigering) ökar energieffektiviteten avsevärt.
Nyckelfunktioner:
•
•
•
•
•
•
Utmärkt kapacitet för multiprocessvetsning, MIG/MMA och Lift/TIG
Automatisk identifiering av nätspänning med PFC (120–230 V)
Hög upplösning på 11 cm (4,3 tum), anpassningsbart användargränssnitt
Robust design på höljet och intern hårdvara
Drivsystemet med tråd i höggradigt gjutaluminium erbjuder utmärkt kontroll över
drivrullens geometri, vilket säkerställer jämn och precis trådmatning
Professionella och höggradiga tillbehör
2.1
Utrustning
Paketet består av följande:
EMP-serien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ESAB EMP 235ic-strömkälla
ESAB MXL™ 270 MIG-svetspistol, 3 m
MMA-svetskabelsats, 3 m
Återledarkabelsats, 3 m
Gasslang, 4,5 m, med snabbkoppling
Drivrullar för 0,8 mm och 1,0 mm tråd (installerat på drivsystem)
M6-kontaktspetsar för 0,8 mm och 1,2 mm tråd
Ledrör för 0,8–1,2 mm tråd (installerat på drivsystem)
Ledrör för 0,6 mm tråd (i tillbehörslådan)
Ledrör för 1,0 mm och 1,2 mm aluminiumtråd (i tillbehörslådan)
Nätkabel på 3 m, fast med kontakt
Tjockleksmätning
USB med användarhandbok
Säkerhetshandbok
0463 486 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
EMP 235ic
Spänning
230 V, 1~50/60 Hz
120 V, 1~50/60 Hz
Primärström
Imax. GMAW – MIG
Brytare 20 A: 28,6 A
31,7 A
Brytare 15 A: 20,3 A
Imax. GTAW – TIG
24,9 A
Brytare 15 A: 20,8 A
Imax. SMAW – MMA
31,2 A
Brytare 15 A: 20,8 A
Ieff. GMAW – MIG
Brytare 20 A: 18,0 A
15,9 A
Brytare 15 A: 13,0 A
Ieff. GTAW – TIG
15,8 A
Brytare 15 A: 14,7 A
Ieff. SMAW – MMA
15,9 A
Brytare 15 A: 14,7 A
Tillåten belastning vid GMAW – MIG
intermittensfaktor 100 %
140 A/21,00 V
Brytare 20 A: 90 A/18,5 V
Brytare 15 A: 75 A/17,75 V
60% intermittensfaktor
170 A/22,50 V
Brytare 20 A: 110 A/19,5 V
Brytare 15 A: 90 A/18,5 V
40% intermittensfaktor
195 A/23,75 V
Brytare 15 A: 100 A/19,0 V
25% intermittensfaktor
230 A/25,50 V
-
20% intermittensfaktor
-
Brytare 20 A: 130 A/20,5 V
Inställningsområde
(likström)
15 A/14,75 V – 235 A/26,0 V
15 A/14,75 V – 130 A/20,5 V
Tillåten belastning vid GTAW – TIG
intermittensfaktor 100 %
170 A/16,8 V
100 A/14,0 V
60% intermittensfaktor
200 A/18,0 V
120 A/14,8 V
40% intermittensfaktor
-
130 A/15,2 V
30 % intermittens
235 A/19,4 V
-
Inställningsområde
(likström)
5 A/10,2 V – 240 A/19,8 V
5 A/10,2 V – 200 A/18,0 V
Tillåten belastning vid SMAW – MMA
intermittensfaktor 100 %
120 A/24,8 V
65 A/22,6 V
60% intermittensfaktor
150 A/26,0 V
80 A/23,2 V
40% intermittensfaktor
-
85A/23,4V
25% intermittensfaktor
210 A/28,4 V
-
Inställningsområde
(likström)
16 A/20,6 V – 210 A/28,4 V
16 A/20,6 V – 130 A/25,2 V
Tomgångsspänning (OCV, Open Circuit Voltage)
VRD inaktiverad, nominell
OCV (höj OCV)
68 V/(90 V)
68 V/(90 V)
Effektivitet
86%
84%
0463 486 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKA DATA
EMP 235ic
Effektfaktor
0,98
0,99
Trådmatningshastighet
2,0–17,8 m/min
2,0–17,8 m/min
Solid kolståltråd
0,6–1,0 mm
0,6–1,0 mm
Rostfri solid ståltråd
0,8–1,0 mm
0,9–1,0 mm
Flux cored wire
0,8-1,1 mm
0,8-1,1 mm
Aluminium
0,8–1,2 mm
0,8–1,2 mm
Bobinstorlek
Ø 100–300 mm
Ø 100–300 mm
Mått l × b × h
686 × 292 × 495 mm
686 × 292 × 495 mm
Vikt
28,6 kg (63 lb)
28,6 kg (63 lb)
Arbetstemperatur
-10 till +40 °C
-10 till +40 °C
Inkapslingsklass
IP23S
IP23S
Tråddimension
Användningsklass
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C.
Mer information finns i avsnittet ”Intermittensfaktor” i kapitlet DRIFT.
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23S är avsedd för inom- och utomhusbruk, men ska inte användas i
nederbörd.
Användningsklass
Symbolen
elfara.
0463 486 001
innebär att strömkällan är avsedd för användning i utrymmen med förhöjd
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det åvilar användaren att vidta erforderliga
skyddsåtgärder mot sådana störningar.
4.1
Placering
Placera strömkällan så att kylluftens in- och utlopp är fria.
A. 100 mm
B. 100 mm
4.2
Lyftanvisning
Strömkällan kan lyftas i dess handtag.
0463 486 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
VARNING!
Säkra utrustningen mot oavsiktlig
rörelse. Detta är särskilt viktigt på
ojämnt eller lutande underlag.
4.3
Nätmatning
OBSERVERA!
Nätmatningskrav
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att kortslutningseffekten är
större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten mellan användarens elnät och
det publika eldistributionsnätet. Den som installerar och/eller använder utrustningen
måste, om så behövs genom konsultation av elnätsoperatören, kontrollera att
utrustningen ansluts endast till elnät med kortslutningseffekt större än eller lika med
Sscmin.. Se tekniska data i kapitlet TEKNISKA DATA.
Matningsspänningen ska ligga på 230 V AC ±10 % eller 120 V ±10 %. För låg
matningsspänning kan leda till dåliga svetsprestanda. För hög svetsningsspänning leder till
att komponenterna överhettas och eventuellt maskinhaveri. Kontakta en elfirma för mer
information om typen av elektriska tjänster som erbjuds, hur man göra korrekta anslutningar
och inspektions som krävs.
Svetsströmkällan måste vara:
•
•
•
Korrekt installerad av en certifierad elektriker, vid behov.
Korrekt jordad (elektriskt) enligt lokala bestämmelser.
Ansluten till eluttag och säkring av rätt storlek enligt nedanstående tabell.
OBSERVERA!
Anslut strömkällan enligt gällande lokala föreskrifter.
OBSERVERA!
Koppla ifrån ingående ström och se till att man låser/märker med varningsskylt. Se till
att ingående strömförsörjning är låst (låst/märkt med varningsskylt) i öppet läge
INNAN du tar bort ingående strömmens säkringar. Anslutning/urkoppling ska utföras
av behörig person.
1.
Märkskylt med
anslutningsdata
0463 486 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4.3.1
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
VARNING!
Det förekommer risk för elstöt eller brandfara om följande rekommendationer i guiden
för elservice inte följs. Dessa rekommendationer är avsedda för en viss grenkrets med
storlek anpassad för svetsströmkällans märkpunkt och intermittensfaktor.
120– 30 V, 1 ~ 50/60 Hz
Matningsspänning
230 V AC
120 V AC
Nätströmförbrukning vid maximal uteffekt
31,7 A
30,0 A
Maximal rekommenderad kapacitet på säkring* eller
kretsbrytare
*Tidsfördröjningssäkring
32,0 A
30,0 A
Maximal rekommenderad kapacitet på säkring eller
kretsbrytare
50,0 A
50,0 A
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
15 m
15 m
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
Minimal rekommenderad kabelstorlek
Maximal rekommenderad längd på förlängningskabel
Minimal rekommenderad storlek på jordledare
Strömförsörjning från generatorer
Strömkällan kan strömförsörjas från olika typer av generatorer. Vissa generatorer kan
emellertid inte lämna tillräcklig effekt för att svetskraftkällan ska fungera ordentligt.
Generatorer med spänningsreglering av typ AVR (Automatic Voltage Regulation) eller med
likvärdig eller bättre regleringstyp, med märkeffekt på 8 kW, rekommenderas.
0463 486 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
”SÄKERHETSÅTGÄRDER” i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska
ha läst och till fullo förstått hela detta kapitel.
OBSERVERA!
Använd avsett handtag vid förflyttning av utrustningen. Dra aldrig i kablarna.
VARNING!
Roterande delar kan orsaka personskada – iaktta
försiktighet.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt! Vidrör inte arbetsstycket eller svetspistolens brännarhuvud
under pågående svetsning.
VARNING!
Se till att sidoluckorna är stängda under drift.
VARNING!
Dra åt bobinens låsmutter för att förhindra att den glider av navet.
100 mm
0463 486 001
200 mm, 300 mm
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.1
Anslutningar
Fram- och baksida:
1. Ratt för val av ström- eller
trådmatningshastighet
2. Display
3. Ratt för spänningsval
4. Huvudratt för menynavigering
5. Gasuttag, tillval: TIG-pistol eller
spolpistol
6. Anslutning av svetspistol/fjärrkontroll
7. Negativ utmatning [-]
0463 486 001
8. Polaritetsväxlingskabel
9. Positiv utmatning [+]
10. Anslutning av eurosvetspistol
11. Nätkabel
12. AKTIVERA/INAKTIVERA elkopplare för
nätspänning
13. Gasinlopp, tillval: TIG-pistol eller spolpistol
14. Gasinlopp för MIG/MAG
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Skiss över drivsystem
1. Spole
2. Kretsbrytare
3. Öppnar spolens sidodörr
5.2
4. Gasventiler
5. Trådmatningsmekanism
Anslutning av svets- och återledarkabel
Strömkällan har två utgångar för anslutning av svets- och återledarkablar; en negativ [-] pol
(7) och en positiv [+] pol (9), se illustrationen av fram- och baksida.
För MIG/MMA-svetsning beror det på elektrodtypen vilken utgång svetskabeln ska anslutas
till. Se elektrodförpackningen för information om korrekt elektrodpolaritet. Anslut
återledarkabeln till den andra plinten på strömkällan. Sätt fast återledarkabelns
kontaktklämma stadigt på arbetsstycket och kontrollera att den har god kontakt.
För TIG-svetsning (kräver extra TIG-tillbehör) ansluts TIG-brännarens elkabel till den
negativa [-] polen (7), se illustration av fram- och baksida. Anslut gasingångsmuttern från
TIG-brännaren till gasuttagskopplingen (5) placerad på maskinens framsida. Anslut
gasinloppsmuttern (13) på panelens framsida till reglerad skyddsgasförsörjning. Anslut den
aktiva återledarkabeln till den positiva [+] polen (9) (se illustrationen av fram- och baksida).
5.3
Polaritetsväxling
Kraftkällan levereras med polaritetsväxlingskabeln som är ansluten till pluspolen. En del
trådar, t.ex. självskyddande rörtråd, rekommenderas vid svetsning med negativ polaritet.
Negativ polaritet innebär att polaritetsväxlingskabeln är ansluten till minuspolen och
återledarkabeln till pluspolen. Kontrollera den rekommenderade polariteten för den svetstråd
du vill använda.
Polariteten kan växlas genom att flytta polaritetsväxlingskabeln för att passa tillämplig
svetsprocess.
0463 486 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.4
Föra in och byta tråd
EMP 235ic hanterar bobiner med storlekar på 100 mm (4 tum), 200 mm (8 tum) och 300 mm
(12 tum). Se kapitlet TEKNISKA DATA för lämpliga tråddimensioner för varje trådtyp
VARNING!
Undvik att lägga brännaren nära eller riktad mot ansiktet, händerna eller kroppen
eftersom det kan leda till personskada.
VARNING!
Klämrisk vid byte av bobin! Använd inte skyddshandskar vid iträdning av svetstråd
mellan matarrullarna.
OBSERVERA!
Säkerställ att korrekt matning/tryckrullar används. Mer information finns i bilagan
SLITDELAR.
OBSERVERA!
Kom ihåg att använda korrekt kontaktspets i svetspistolen för tråddimensionen som
används. Svetspistolen är försedd med en kontaktspets för 0,8 mm tråd. Om du
använde en annan diameter måste du byta kontaktspetsen och drivrullen. Trådledaren
som sitter i svetspistolen rekommenderas för svetsning med Fe- och SS-trådar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Öppna spolens sidodörr
Frigör tryckrullens arm genom att föra åtdragningsskruven mot dig (1).
Lyft upp tryckrullens arm (2).
När MIG-svetstråden matas underifrån spolen, ska du föra elektrodtråden genom
inloppsledaren (3), mellan rullarna, genom utloppsledaren och in i MIG-svetspistolen.
Säkra tryckrullens arm och åtdragningsskruven för tråddrivningen igen och justera
trycket vid behov.
När MIG-svetspistolen är någorlunda rak ska du mata tråden genom
MIG-svetspistolen genom att trycka ner avtryckaren.
Stäng spolens sidodörr.
0463 486 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Svetsa med aluminiumtråd
Om du vill svetsa aluminium med MLX 270 MIG™-svetspistolen i standardutförande, ska du
se bruksanvisningen för MIG-svetspistolen angående byte av stålledare i standardutförande
mot en teflonledare.
Beställ följande tillbehör: Drivrulle med ”U”-spår 1,0 mm/1,2 mm och teflonledare
(PTFE-ledare), 3 meter. Se kapitlet SLITDELAR i den här manualen och kapitlet
SLITDELARE i handboken för MXL™ 270 för ordernummer.
5.5
Inställning av trådmatningstryck
Bild A
Bild B
Kontrollera först att tråden löper mjukt genom trådledaren. Ställ därefter in trådmatarens
tryckrullar. Trycket får inte vara för högt.
För att kontrollera att rätt trådmatningstryck är inställt kan du mata ut tråd mot ett isolerande
föremål, till exempel ett träblock.
När du håller svetsbrännaren cirka 6 mm från träblocket (bild A) ska matarrullen slira mot
tråden.
När svetspistolen hålls cirka 50 mm från träblocket ska tråd matas ut och böja sig (bild B).
0463 486 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.6
Byte av matnings-/tryckrullar
En matarrulle med dubbelspår medföljer som standard Byt matarrullen för att matcha
tillsatsmaterialet.
OBSERVERA!
Var noga med att inte tappa bort nyckeln som sitter i drivmotorns axel. Den här
nyckeln måste vara inpassad med drivrullens slits för korrekt drift.
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna spolens sidodörr
Avlägsna matarrullens fästskruv genom att vrida den moturs.
Byt matarrulle.
Dra åt matarrullens fästskruv genom att vrida den medurs.
Stäng spolens sidodörr.
OBSERVERA!
Den synliga trådmärkningen anger trådens spårdiameter som används.
5.7
Skyddsgas
Valet av lämplig skyddsgas beror på materialet. Vanligtvis svetsas kolstål med blandad gas
(Ar + CO2) eller 100 % koldioxid (CO2). Rostfritt stål kan svetsas med blandad gas (Ar + CO2)
eller Trimix (He + Ar + CO2). Aluminium och silikonbrons använder ren argongas (Ar). I
sMIG-läget (se avsnittet ”sMIG-läge” i kapitlet ANVÄNDARGRÄNSSNITT) kommer optimal
svetsbåge med gasen som används att ställas in automatiskt.
0463 486 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.8
Intermittensfaktor
EMP 235ic har en svetseffekt på 235 A vid intermittensfaktor på 25 % (230 V). En
självåterställande termostat skyddar strömkällan om intermittensfaktorn överskrids.
Exempel: Om strömkällan arbetar vid en intermittensfaktor på 25 %, kommer den att
tillhandahålla nominell strömstyrka i högst 2,5 minuter för varje 10-minutersperiod.
Strömkällan måste få svalna under återstående 7,5 minuter.
2,5 minuter
7,5 minuter
Det går att välja en annan kombination av intermittensfaktor och svetsström. Använd
nedanstående grafer för att fastställa korrekt intermittensfaktor för en viss svetsström.
Intermittensfaktor på 120 V AC
0463 486 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Intermittensfaktor på 230 V AC
5.9
Överhettningsskydd
Svetsströmkällan har ett överhettningsskydd som löser ut om den interna
temperaturen blir för hög. När detta sker bryts svetsströmmen och en
symbol för överhettning visas på bildskärmen. Överhettningsskyddet
återställs automatiskt när temperaturen har återgått till normal
arbetstemperatur.
0463 486 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
6 ANVÄNDARGRÄNSSNITT
6
ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
”SÄKERHETSÅTGÄRDER” i denna handbok. Allmän information om drift återfinns i
kapitlet ”DRIFT” i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst
och till fullo förstått båda dessa kapitel.
Efter start visas huvudmenyn på gränssnittet.
6.1
Så navigerar man
1.
2.
3.
6.1.1
6.1.2
Val av ström/hastighet för
trådmatning
Spänningsval
Menynavigering Rotera och tryck
för att välja menyalternativ
Huvudmeny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
sMIG-läge
Manuellt MIG-läge
Flux cored wire-läget
MMA-läge
Lift-TIG-läge
Inställningar
Information i handbok
Dialogruta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Startskärm
Information
Minne
Materialval
Trådmatningshastighet
Materialtjocklek
Dialogruta
sMIG-läge
Basisk
0463 486 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
6 ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Avancerad
6.1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Startskärm
Information
Minne
Materialval
Parameter
Trådmatningshastighet
Materialtjocklek
Spänningsinställning
Dialogruta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Startskärm
Information
Minne
Materialval
Trådmatningshastighet
Spänning
Dialogruta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Startskärm
Information
Minne
Materialval
Parameter
Trådmatningshastighet
Spänning
Dialogruta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Startskärm
Information
Minne
Trådmatningshastighet
Spänning
Dialogruta
Manuellt MIG-läge
Basisk
Avancerad
6.1.4
Flux cored wire-läget
Basisk
0463 486 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
6 ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Avancerad
6.1.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Startskärm
Information
Minne
Parameter
Trådmatningshastighet
Spänning
Dialogruta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Startskärm
Information
Minne
Ampere
Spänning (OCV eller båge)
Dialogruta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Startskärm
Information
Minne
Parameter
Ampere
Spänning (OCV eller båge)
Båge PÅ/AV
Dialogruta
1.
2.
3.
4.
5.
Startskärm
Information
Minne
Ampere
Dialogruta
MMA-läge
Basisk
Avancerad
6.1.6
LIFT-TIG läge
Basisk
0463 486 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
6 ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Avancerad
6.1.7
6.1.8
6.1.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Startskärm
Information
Minne
Parameter
Ampere
Dialogruta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Återställ läge
Tum/metrisk
Grundläggande/avancerat
Språk
Information
Startskärm
Dialogruta
1.
2.
3.
4.
5.
Underhållsinformation
Slit- och reservdelar
Driftinformation
Startskärm
Dialogruta
Inställningar
Information i handbok
Referensguide för ikoner
Hem
Val av punktsvetsningstid
på/av
Information
Justering av
punktsvetsningstid på
MIG-svetspistol
0463 486 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
6 ANVÄNDARGRÄNSSNITT
0463 486 001
Gränser
Flux cored
Gränser
Manuell MIG
Procent
MMA
Förströmning Tiden som
skyddsgasen ligger kvar
innan svetsbågen har
startats.
Smart MIG
Efterströmning Tiden som
skyddsgasen ligger kvar
efter att svetsbågen har
stoppats.
Lift-TIG
Sekunder
Sparar svetsningsprogram för
en specifik tillämpning i
minnesläget.
Inställningar i
användarhandbokens meny
Avbeställ
Spolpistol
(Ej alla marknader)
Fjärrkontroll
Inställningar
Fotreglage
2T, avtryckare PÅ/AV
Efterbrinning Justerar tiden
som spänningen ligger kvar
efter att trådmatningen har
stoppats för att hindra tråden
från att fastna i svetspölen.
4T, håll/lås avtryckaren
Användarhandbok för
huvudmeny
Ström (A)
Plåttjocklek i sMIG-läge
- 26 -
© ESAB AB 2019
6 ANVÄNDARGRÄNSSNITT
0463 486 001
Bågeffekt Vid
pinnsvetsning höjs
matningen när båglängden
kortas ner för att minska
eller eliminera risken för att
pinnelektroden fastnar i
svetspölen
Trimningsstång Ändrar
strängprofilen från platt till
konvex eller från platt till
konkav.
Nedåtsluttning Riktar
strömmen nedåt under en
tidsperiod vid slutet av
svetscykeln.
Avancerade inställningar
Hot start Ökar matningen
när elektroden tänds för att
minska risken för att den
fastnar.
Grundinställningar
Induktans Tillskott av
induktans i bågens
egenskaper för att
stabilisera bågen och
minska stänk under
kortslutningsförloppet.
Diagnostik
Minne Kan spara
svetsningsprogram för
specifika tillämpningar
Val av språk
Val av pinnelektrod
Måttenhet
Uppåtsluttning Riktar
strömmen uppåt under en
tidsperiod vid början av
svetscykeln.
Strängprofil, konkav
Spänning (V)
Strängprofil, konvex
Trådmatningshastighet
Tråddimension
- 27 -
© ESAB AB 2019
7 UNDERHÅLL
7
UNDERHÅLL
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Endast auktoriserad personal med erforderlig elteknisk kompetens får avlägsna
produktens hölje eller utföra anslutnings-, underhålls- och reparationsarbete på
svetsutrustning.
OBSERVERA!
Produkten omfattas av tillverkarens garanti. Alla försök av icke-auktoriserade
servicecenter att reparera produkten kommer att upphäva garantin.
VARNING!
Koppla bort strömmen innan underhållsarbete utförs. Behåll kontrollen och var
medveten om vilka elkontakter som är frånkopplade när du utför arbete. Upptäck och
förhindra för tidig återkoppling av strömmen.
OBSERVERA!
Utför underhåll oftare under väldigt dammiga förhållanden.
Kontrollera följande innan användning:
•
•
•
att brännaren, brännarkabeln och -ledningarna inte är skadade.
att kontaktspetsen på brännaren inte är skadad
att brännarens munstycke är rent och fritt från skräp.
7.1
Rutinmässigt underhåll
Underhållsschema under normala driftsförhållanden:
Intervall
Område att underhålla
Var tredje
månad
Rengör eller byt ut
oläsliga etiketter.
Rengör
svetsningsplintar.
Kontrollera eller byt ut
svetsningskablar.
Var sjätte
månad
Rengör insidan av
utrustningen.
7.2
Underhåll strömkälla och trådmataren
Det är en god vana att rengöra strömkällan efter varje byte av trådbobin.
0463 486 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
7 UNDERHÅLL
Rengöringsprocedur för strömkälla och trådmataren
OBSERVERA!
Använd alltid skyddshandskar och -glasögon under rengöring.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Frånkoppla alltid strömkällan från eluttaget.
Öppna spolens sidodörr och lossa på tryckrullens spänning genom att vrida
spänningsskruven (1) moturs och sedan dra den mot dig.
Avlägsna tråden och trådbobinen.
Avlägsna brännaren och använd lågtrycksluft för att rengöra strömkällans inre och
strömkällans luftinlopp och utlopp.
Kontrollera om trådens inloppsledare (4), trådens utloppsledare (2) eller
matarrullen (3) är utslitna och måste bytas. Se bilagan SLITDELAR för delarnas
ordernummer.
Avlägsna och rengör matarrullen (3) med en mjuk borste. Rengör tryckrullen som
är ansluten till trådmatarmekanismen med en mjuk borste.
7.3
Underhåll av brännare och ledare
Rengöringsprocedur för brännare och ledare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Frånkoppla alltid strömkällan från eluttaget.
Öppna spolens sidodörr och lossa på tryckrullens spänning genom att vrida
spänningsskruven (1) moturs och sedan dra den mot dig.
Avlägsna tråden och trådbobinen.
Avlägsna brännaren från strömkällan.
Avlägsna ledaren från brännaren och kontrollera om det finns skador eller veck.
Rengör ledaren genom att blåsa tryckluft (max. 5 bar) genom änden på ledaren
som monterades närmast strömkällan.
Sätt tillbaka ledaren.
0463 486 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
8 FELSÖKNING
8
FELSÖKNING
Kontrollåtgärderna nedan bör vidtas innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
Problem
Porositeten i svetsgodset
Åtgärd
•
•
•
•
•
•
•
Problem med
trådmatningen
•
•
Se bilagan SLITDELAR för
•
korrekt storlekar och typer.
•
•
•
•
Svetsningsproblem med
MIG (GMAW/FCAW)
•
•
•
•
Vanliga svetsningsproblem •
med MMA (SMAW)
0463 486 001
Kontrollera att gasflaskan inte är tom.
Kontrollera att gasregleringen inte är stängd.
Kontrollera att gasens inloppsslang inte läcker eller är
igensatt.
Kontrollera att korrekt gas är ansluten och att korrekt
gasflöde används.
Begränsa avståndet mellan MIG-brännarens munstycke
och arbetsstycket.
Arbeta inte i områden där drag kan skingra skyddsgasen.
Säkerställ att arbetsstycket är rent, och att det inte finns
olja eller fett på ytan innan svetsning.
Säkerställ att trådens spolbroms är korrekt justerad.
Säkerställ att matarrullen är av rätt storlek och att den inte
är utsliten.
Säkerställ att rätt tryck är inställt på matarrullarna.
Säkerställ att rätt rörelseriktning är inställd baserat på
trådtyp (i smältbadet för aluminium bort från smältbadet för
stål)
Säkerställ att rätt kontaktspets används och att den inte är
utsliten.
Säkerställ att ledaren är av rätt storlek och typ för tråden.
Säkerställ att ledaren inte är böjd så att friktion uppstår
mellan ledaren och tråden.
Säkerställ att MIG-brännaren är ansluten till korrekt
polaritet. Kontakta elektrodtrådens tillverkare för rätt
polaritet.
Ersätt kontaktspetsen om den har bågmärken i hålet som
orsakar överdrivet motstånd för tråden.
Säkerställ att korrekt skyddsgas, gasflöde, spänning,
svetsström, åkhastighet och vinkel på MIG-brännaren
används.
Säkerställ att återledaren kommer ordentligt i kontakt med
arbetsstycket.
Säkerställ att du använder rätt polaritet. Elektrodhållaren
är vanligtvis ansluten till den positiva polariteten och
återledaren till den negativa polariteten. Se databladet för
elektroder om du är osäker.
- 30 -
© ESAB AB 2019
8 FELSÖKNING
Problem
Svetsningsproblem med
TIG (GTAW)
Åtgärd
•
•
•
•
•
•
•
•
Ingen effekt/ingen båge
•
•
•
•
•
•
Överhettningsskyddet
löser ut ofta.
•
•
0463 486 001
Säkerställ att TIG-brännaren är ansluten till strömkällan:
Anslut TIG-brännaren till den negativa (-)
svetsningsplinten. Anslut svetsjordkabeln till den positiva
(+) svetsningsplinten.
Använd endast 100 % argongas för TIG-svetsning.
Säkerställ att regulatorn/flödesmätaren är ansluten till
gasbehållaren.
Säkerställ att gasröret på TIG-brännaren är ansluten till
gasuttagskopplingen (M12) på strömkällans framsida.
Säkerställ att återledarklämman kommer ordentligt i
kontakt med arbetsstycket.
Säkerställ att gasbehållaren är öppen och kontrollera
gasflödet på regulatorn/flödesmätaren. Gasflödet bör vara
4,72–11,80 l/min.
Säkerställ att strömkällan är påslagen och att
TIG-svetsning är valt.
Säkerställ att alla anslutningar är täta och att de inte
läcker.
Kontrollera att elkopplaren för nätspänning är tillslagen.
Kontrollera om ett temperaturfel visas på bildskärmen.
Kontrollera om en systembrytare har utlösts.
Kontrollera att nät-, svets- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera nätsäkringarna.
Säkerställ att du inte överskrider rekommenderad
intermittensfaktor för svetsströmmen du använder.
Se avsnittet ”Intermittensfaktor” i kapitlet DRIFT.
Säkerställ att luftinloppen eller -utloppen inte är igensatta.
- 31 -
© ESAB AB 2019
9 ORDERING SPARE PARTS
9
ORDERING SPARE PARTS
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av auktoriserad
ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och -slitdelar.
The EMP 235ic is designed and tested in accordance with international standards IEC-/EN
60974-1, IEC-/EN 60974-5 and IEC-/EN 60974-10. It is the obligation of the authorized
service centre carrying out the service or repair work to ensure that the product still
conforms to the aforementioned standards.
Reservdelslistan är ett separat dokument, som kan laddas ned från vår webbplats:
www.esab.com.
0463 486 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
SCHEMA
EMP 235ic
0463 486 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering no.
Denomination
Note
0700 300 989
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0700 300 994
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0463 485 001
Spare parts list
0459 560 101
Instruction manual for
MXL™ 270
0463 486 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
SLITDELAR
SLITDELAR
Item Ordering no. Denomination
Wire type Wire dimensions
1
0558 102 515 Brass outlet
assembly
N/A
N/A
2
0464 635 880 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 1.0 mm – 1.2 mm
Cored
(0.040 in. – 0.045 in.)
0558 102 460 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 0.6 mm – 0.8 mm
Cored
(0.023 in. – 0.030 in.)
0464 598 880 Wire outlet guide
teflon
Aluminium 1.0 mm – 1.2 mm (0.040 in. –
0.045 in.)
3
0558 102 329 Wire tension knob
N/A
4
0558 102 328 Wire inlet guide
Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm / 0.9 mm / 1.2 mm
Cored
(0.023 in. / 0.030 in. / 0.035 in. /
0.045 in.)
5
0558 102 457 Crescent Woodruff
key
N/A
6
0367 556 001 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm (0.023 in. /
Cored
0.030 in.)
N/A
N/A
0367 556 002 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.8 mm / 1.0 mm (0.030 in. /
Cored
0.040 in.)
0367 556 003 Feed roll “V” knurled Fe/SS/Flux 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
Cored
0.045 in.)
0367 556 004 Feed roll "U" groove Aluminium 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
0.045 in.)
7
0558 102 518 Locking knob
N/A
N/A
8
0558 102 331 Pressure arm
N/A
complete assembly
N/A
9
0558 102 550 Shoulder screw
N/A
N/A
10
0558 102 459 Euro adapter
locating screw
N/A
N/A
11
0464 636 880 Euro adapter
assembly
N/A
N/A
0463 486 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
SLITDELAR
0463 486 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0700 300 857 TIG Torch
TXH™ 201 4 m (13 ft) TIG torch c/w 8 pin
plug
W4014450
0463 486 001
Foot control
Contactor on/off and current control with
4.6 m (15 ft) cable and 8-pin male plug
- 37 -
© ESAB AB 2019
RESERVDELAR
RESERVDELAR
Item
Ordering no.
Denomination
1
0700 200 004
MIG Torch MXL™ 270, 3 m (10 ft)
3
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (14.8 ft)
4
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft)
5
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft)
0463 486 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
RESERVDELAR
0463 486 001
- 39 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising