ESAB | LAF 631 | Instruction manual | ESAB LAF 631 Användarmanual

ESAB LAF 631 Användarmanual
LAF 631
Bruksanvisning
0449 501 201 SE 20181228
Valid for: serial no. 744-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET..................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler.......................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
4
2
INLEDNING..................................................................................................
7
3
TEKNISKA DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLATION............................................................................................
10
4.1
Placering .................................................................................................
10
4.2
Anslutningar ...........................................................................................
11
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
13
5.1
Styrning ...................................................................................................
13
UNDERHÅLL ...............................................................................................
14
6.1
Rengöring................................................................................................
14
6.1.1
Svetsströmkälla ....................................................................................
14
6.1.2
Kontaktor ..............................................................................................
14
RESERVDELSBESTÄLLNING....................................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
ANSLUTNINGSINSTRUKTIONER ......................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
15
16
18
19
5
6
7
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0449 501 201
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning
och följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner
och säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0449 501 201
-4-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0449 501 201
-5-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i
sådana områden vara problematiskt att uppnå
elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk
och elektronisk utrustning som nått slutet av sin
livslängd samlas in separat och lämnas till
återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för
utrustningen att hålla sig informerad om vilka
återvinningsanläggningar som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0449 501 201
-6-
© ESAB AB 2018
2 INLEDNING
2
INLEDNING
LAF 631 är en fjärrstyrd 3-fas svetsströmkälla utformad för högeffektiv mekanisk
gasmetallsvetsning (MIG/MAG) eller pulverbågsvetsning (SAW).
Svetsströmkällan kyls via fläkt och övervakas av en termovakt mot överbelastning. När
termovakten aktiveras tänds den gula lampan på frontpanelen automatiskt. Återställningen
utförs automatiskt när temperaturen har sjunkit till en tillåten nivå.
Svetsströmkällorna och styrenheten är sammanlänkade via en 2-trådsbuss som möjliggör
precisionsstyrning av svetsprocessen.
Alla inställningar av svetsparametrar för strömkällan kan göras av operatören på
styrenhetens frontpanel.
Strömkällans drift styrs och övervakas helt av denna enhet. Även start- och
stoppegenskaperna kan ställas in med hjälp av styrenheten. De förinställda parametrarna för
svetsström kan även övervakas under svetsning.
0449 501 201
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
LAF 631
Nätanslutning
380/400/415 V 3~50 Hz
440 V 3~60 Hz
Primärström Imax:
SAW
69 A
MIG
69 A
Värden för den konventionella lasten:
SAW (intermittensfaktor vid omgivande temperatur på 40 °C):
60%
800 A, 44 V
100%
630 A, 44 V
MIG (intermittensfaktor vid omgivande temperatur på 40 °C):
60%
800A, 44V
100%
630A, 44V
Inställningsområde:
SAW
60 A/22 V – 800 A/44 V
MIG
75 A/18 V – 800 A/44 V
Tomgångsspänning (U0)
56 V
Tomgångseffekt
172 W
Verkningsgrad vid maxström (I2):
SAW
84%
MIG
84%
Effektfaktor vid maxström (I2)
SAW
0,91
MIG
0,91
Skenbar effekt vid maxström (I2):
46,4 kVA
Aktiv effekt vid maxström (I2):
42 kW
Ssc min (MVA)
5,6 MVA
Arbetstemperatur
-10 °C till +40 °C
Ständigt ljudtryck vid tomgång
<70 dB(A)
Vikt (i leveransläget)
260 kg
Mått L × B × H
652 × 483 × 800 mm
652 × 483 × 916 mm (inklusive fot)
Isolationsklass (transformator)
H
Inkapslingsklass
IP 23
Användningsklass
Begränsad användning
0449 501 201
Klass A
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
elfara.
0449 501 201
innebär att strömkällan är avsedd för användning i utrymmen med förhöjd
-9-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
OBSERVERA!
Nätmatningskrav
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att kortslutningseffekten
är större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten mellan användarens elnät
och det publika eldistributionsnätet. Den som installerar och/eller använder
utrustningen måste, om så behövs genom konsultation av elnätsoperatören,
kontrollera att utrustningen ansluts endast till elnät med kortslutningseffekt större än
eller lika med Sscmin.. Se tekniska data i kapitlet TEKNISKA DATA.
4.1
Placering
VARNING!
Säkra utrustningen mot oavsiktlig
rörelse. Detta är särskilt viktigt på
ojämnt eller lutande underlag.
•
Montera fästena som medföljer. Placera svetsströmkällan så att kylluftens in- och
utlopp hålls fria.
Lyftanvisning
0449 501 201
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.2
•
•
Anslutningar
Vid leverans är svetsströmkällan kopplad för 400 V.
För annan matningsspänning ändrar du till önskad
spänning på huvudtransformatorn och
kontrolltransformatorn enligt anvisningarna i
”ANSLUTNINGSINSTRUKTION”.
Se till att nätkabeln har rätt genomskärningsarea
och slå samman den med en lämplig säkring enligt
gällande lokala anvisningar (se tabellen nedan i
avsnittet ”Nätanslutning”).
•
•
•
•
•
•
Anslut jordkabeln till skruven märkt
.
Anslut nätkabeln till huvudkopplingsplintarna L1, L2
och L3.
Dra åt kabelfästet som sitter på svetsströmkällans
baksida.
Anslut kontrollkabeln mellan svetsströmkälla och
styrenheten till den 28-poliga kontakten (1) på
svetsströmkällans framsida.
Anslut 1-stifts mätkabeln (2) för att mäta bågspänningen till
återledarkabel/svetshuvudet.
Anslut en lämplig svets- och återledarkabel till kontaktskenorna märkta med + och –.
Skenorna sitter inuti locket (3) på svetsströmkällans framsida.
Nätanslutning
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Nätspänning
380 V ±10%, 3~50 Hz
Nätkabelarea
4 x 16 mm2
Primärström Imax
69 A
Fasström I1eff
55 A
Säkring, trög (smältsäkring)
63 A
dvärgbrytare typ C
63 A
Nätspänning
400 V ±10%, 3~50 Hz
Nätkabelarea
4 x 16 mm2
Primärström Imax
67 A
Fasström I1eff
54 A
Säkring, trög (smältsäkring)
63 A
dvärgbrytare typ C
63 A
Nätspänning
415 V ±10%, 3~50 Hz
Nätkabelarea
4 x 16 mm2
Primärström Imax
66 A
Fasström I1eff
52 A
Säkring, trög (smältsäkring)
63 A
dvärgbrytare typ C
63 A
0449 501 201
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Nätspänning
440 V ±10%, 3~60 Hz
Nätkabelarea
4 x 16 mm2
Primärström Imax
66 A
Fasström I1eff
52 A
Säkring, trög (smältsäkring)
63 A
dvärgbrytare typ C
63 A
OBSERVERA!
Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska föreskrifter.
För andra regioner måste matningskablarna vara lämpliga för tillämpningen och
uppfylla lokala och nationella bestämmelser.
0449 501 201
- 12 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
OBSERVERA!
Använd aldrig svetsströmkällan utan sidoplattor.
OBSERVERA!
För att kunna använda styrenhet PEI måste strömkällan vara inställd i analog mode.
5.1
Styrning
Frontpanelen innehåller:
1.
2.
Huvudsaklig strömbrytare för av- och
påstängning av nätspänningen och
fläkten i svetsströmkällan.
• Läge ”1” På
• Läge ”0” Av
•
Indikeringslampan (vit) tänds när
huvudströmbrytaren är påslagen.
3.
Indikeringslampa för överhettning (gul)
• Indikeringslampan tänds när
termovakten är aktiverad p.g.a. för
hög temperatur i svetsströmkällan.
• Indikeringslampan slocknar när
temperaturen i svetsströmkällan har
minskat till en tillåten nivå.
4.
Knapp som återställer automatisk säkring
FU2 för 42 V matningsspänning.
5.
Knapp som återställer automatisk säkring
FU3 för 230 V matningsspänning.
0449 501 201
- 13 -
© ESAB AB 2018
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Rengöring
6.1.1
Svetsströmkälla
VARNING!
Blockerade luftinlopp och luftutlopp leder till överhettning.
•
Rengör svetsströmkällan vid behov.
Torr tryckluft rekommenderas för ändamålet.
6.1.2
Kontaktor
VARNING!
Använd aldrig tryckluft för att rengöra kontaktorn utan att först ta isär den helt och
hållet.
OBSERVERA!
För att säkerställa tillförlitlig drift av kontaktorn måste de magnetiska delarna hållas
rena.
Om kontaktor måste rengöras, måste den tas isär och alla delar rengöras.
Alternativt kan kontaktorn bytas ut.
0449 501 201
- 14 -
© ESAB AB 2018
7 RESERVDELSBESTÄLLNING
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av auktoriserad
ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och -slitdelar.
LAF 631 är konstruerad och testad i enlighet med de internationella och europeiska
standarderna EN 60974-1 och EN 60974-10. Det åvilar den eller dem som utfört
service på eller reparation av apparaten att se till att apparaten fortfarande uppfyller
kraven i ovan nämnda standard.
Reserv- och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se esab.com. Vid
beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer
enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken
för felleverans.
0449 501 201
- 15 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
SCHEMA
0449 501 201
- 16 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
0449 501 201
- 17 -
© ESAB AB 2018
ANSLUTNINGSINSTRUKTIONER
ANSLUTNINGSINSTRUKTIONER
0449 501 201
- 18 -
© ESAB AB 2018
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering number
Denomination
Type
0460 512 880
Welding power source LAF 631
0459 839 056
Spare parts list
Notes
LAF 631
Reservdelslistan är ett separat dokument, som kan laddas ned från vår webbplats:
www.esab.com.
0449 501 201
- 19 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising