ESAB | EWT 1000 | Instruction manual | ESAB EWT 1000 Användarmanual

ESAB EWT 1000 Användarmanual
Versotrac
EWT 1000
Bruksanvisning
Översättning av bruksanvisning i original
0463 613 001 SE 20181221
Valid for: from serial no. 841-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
2
3
4
SÄKERHET..................................................................................................
5
1.1
Användning av symboler.......................................................................
5
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
5
INLEDNING..................................................................................................
8
2.1
Svetsmetod .............................................................................................
8
2.1.1
Definitioner ...........................................................................................
8
2.1.2
PULVERBÅGSVETSNING (SAW)........................................................
8
2.2
Horisontell svetsning .............................................................................
8
2.3
Stabilitet ..................................................................................................
8
TEKNISKA DATA.........................................................................................
10
3.1
Svetstraktor EWT 1000 ..........................................................................
10
3.2
Styrenhet EAC 10 ...................................................................................
11
3.3
Svetshuvud EWH 1000...........................................................................
11
INSTALLATION............................................................................................
13
4.1
Allmänt ....................................................................................................
13
4.2
Lyftanvisning ..........................................................................................
13
4.3
Huvudkomponenter................................................................................
14
Svetskablar...........................................................................................
14
Montering ................................................................................................
15
Bobinhållare .........................................................................................
15
Adjusting the brake hub.....................................................................
15
Anslutningar ...........................................................................................
16
4.5.1
Ansluta till digital strömkälla .................................................................
17
4.5.2
Ansluta till kompatibel analog DC-strömkälla .......................................
18
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
20
5.1
Allmänt ....................................................................................................
20
5.2
Transport .................................................................................................
20
5.3
Ladda svetstråden..................................................................................
22
5.4
Byta matarrullen .....................................................................................
23
Enkeltråd ..............................................................................................
23
Lettrade rullar för pulverfylld rörtråd ..................................................
23
5.5
Refilling with flux powder ......................................................................
23
5.6
Inställningspanel EAC 10 ......................................................................
24
5.6.1
Knappar och rattar................................................................................
24
5.6.2
Första konfigurationen..........................................................................
25
5.6.3
Start ......................................................................................................
26
5.6.4
Skärm för mätvärden ............................................................................
26
5.6.5
Ställ in skärm, digital strömkälla ...........................................................
27
5.6.6
Ställ in skärm, analog strömkälla..........................................................
28
5.6.7
Svetsmeny............................................................................................
28
Inställningar ............................................................................................
29
4.3.1
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.5
5
5.4.1
5.4.1.1
5.7
0463 613 001
© ESAB AB 2018
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
5.8
Svetstillämpningar .................................................................................
30
UNDERHÅLL ...............................................................................................
33
6.1
Allmänt ....................................................................................................
33
6.2
Dagligen ..................................................................................................
33
6.3
Varje vecka ..............................................................................................
33
7
FELSÖKNING ..............................................................................................
34
8
FELKODER..................................................................................................
35
RESERVDELSBESTÄLLNING....................................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
TILLBEHÖR .........................................................................................................
SLITDELAR .........................................................................................................
36
37
39
40
43
6
9
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 613 001
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning
och följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner
och säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0463 613 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0463 613 001
-6-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i
sådana områden vara problematiskt att uppnå
elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk
och elektronisk utrustning som nått slutet av sin
livslängd samlas in separat och lämnas till
återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för
utrustningen att hålla sig informerad om vilka
återvinningsanläggningar som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0463 613 001
-7-
© ESAB AB 2018
2 INLEDNING
2
INLEDNING
EWT 1000 svetsutrustning är utformad för pulverbågsvetsning (SAW) av stum- och
kälfogar.
Alla andra tillämpningar är förbjudna.
Utrustningen är avsedd att användas i kombination med EAC 10 och ESABs digitala
strömkällor LAF xxx1, TAF xxx1 eller Aristo 1000 och via det analoga gränssnittet även
LAF 635 och LAF 1000.
EAC 10 har även stöd för analogt reglerade strömkällor från andra leverantörer. Mer
information om gränssnittet finns i kapitlet ”Ansluta till kompatibel analog DC-strömkälla”.
2.1
Svetsmetod
2.1.1
Definitioner
SAW
Svetssträngen skyddas av ett pulverlager under svetsningen.
Platt kälfogssvetsning
Kälfogssvetsning i F1/PA-position.
2.1.2
PULVERBÅGSVETSNING (SAW)
Använd EWH 1000 svetsutrustning för pulverbågsvetsning.
EWH 1000 klarar belastningar på upp till 1 000 A (100 %).
Den här versionen kan utrustas med matarrullar för enkeltrådig svetsning. En speciell lettrad
matarrulle är tillgänglig för pulverfylld rörtråd, vilket garanterar jämn trådmatning utan risk för
att svetstråden deformeras på grund av högt matningstryck.
2.2
Horisontell svetsning
Produkten som beskrivs i den här handboken är utformad för horisontell svetsning.
Svetstraktorn kan användas för platt kälfogssvetsning vid svetsning med en vinklad kälfog
med utrustningen för platt kälfogssvetsning som tillval.
OBSERVERA!
Använd inte EWT 1000 vid svetsning på lutande plan.
2.3
Stabilitet
OBSERVERA!
Kontrollera alltid att svetsutrustningen är stabil innan svetsningen påbörjas.
EWT 1000 är utformad för att vara flexibel och omfattar många olika svetstillämpningar och
-uppsättningar. Stabiliteten kan förbättras genom att flytta den horisontella släden, flytta
trådbobin till motsatt sida osv.
0463 613 001
-8-
© ESAB AB 2018
2 INLEDNING
Undvik att svetsa på ytor med en lutning på mer än 3° (>5 cm/m) på grund av risken för
svetsfel som orsakas av den stora storleken på smält metall i smältbadet.
0463 613 001
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
3.1
Svetstraktor EWT 1000
1. Traktorvagn
2. Bobinhållare
3. Mast med EAC 10
4. EAC 10, hängande handkontroll
5. EWH 1000, svetshuvud
EWT 1000, från serienummer 841-xxx-xxxx
EWT 1000
Matningsspänning
60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz
Max effeltbehov
900 VA
Åkhastighet
0,1–2,0 m/min (0,3–6,6 tum/min)
Bromsnavets bromsmoment 1,5 Nm (13,3 in. lb)
Minsta vändradie för svetsning på mantelytor
Objektets inre diameter
3 000 mm (9 fot, 10,11 tum)
Objektets yttre diameter, fyra
hjul
3 900 mm (12 fot, 9,54 tum)
Minsta rördiametern för intern
fogsvetsning
1 100 mm (3 fot, 7,31 tum)
Maxvikt för tråd
30 kg (66 lb)
Vikt
Totalt, exklusive tråd och pulver 67 kg (148 lb)
Traktorvagn
22,1 kg (48,7 lb)
Bobinhållare, utan tråd
6 kg
Mast med EAC 10
25 kg
Relativ luftfuktighet
Max 95%
Arbetstemperatur
-10 till +40 °C (-14 till +104 °F)
Förvaringstemperatur
-20 till +55 °C
Maximal yttemperatur
60 °C
0463 613 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
EWT 1000, från serienummer 841-xxx-xxxx
EWT 1000
EMC-klass
Klass A
Inkapslingsklass
IPXX
3.2
Styrenhet EAC 10
EAC 10, från serienummer 841-xxx-xxxx
Matningsspänning
60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz
Matningsspänning till
hängande handkontroll
12 V DC
Effektbehov
Max 900 VA
Motoranslutningar
6 A 100%,
anpassade för ESAB-motorer
Hastighetsreglering
Återkoppling från pulskodare
Arbetstemperatur
-10 till +40 °C (-14 till +104 °F)
Förvaringstemperatur
-20 till +55 °C (-4 till +131 °F)
Relativ luftfuktighet
Max 95%
Mått l × b × h
EAC 10, komplett styrenhet
275×300×165 mm (10.8×11.8×6.5 in.)
EAC 10, hängande
handkontroll
245×225×50 mm (9.7×8.9×2.0 in.)
Vikt
EAC 10, komplett styrenhet
6,8 kg (15 lb)
EAC 10, hängande
handkontroll
1,25 kg (2,8 lb)
Inkapslingsklass
IP23
3.3
Svetshuvud EWH 1000
EWH 1000, från serienummer 841-xxx-xxxx
Matningsspänning
42 V AC
Tillåten belastning vid 100 % 1000 A
Trådstorlekar
Fe solid, enkel
1,6-5,0 mm (0,06-0,20 tum)
Fe pulverfylld
1,6-5,0 mm (0,06-0,20 tum)
SS solid
0,8-5,0 mm (0,03-0,20 tum)
SS pulverfylld
0,8-5,0 mm (0,03-0,20 tum)
Al Solid
Ej tillämpligt
Al pulverfylld
Ej tillämpligt
Gastyp
Ej tillämpligt
Trådmatningshastighet
Maximalt (≤ 4 mm tråd)
0463 613 001
9,0 m/min (29,5 fot/min)
- 11 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
EWH 1000, från serienummer 841-xxx-xxxx
Maximalt (5 mm tråd)
2,5 m/min (8,2 fot/min)
Minimum
0,4 m/min (1,3 fot/min)
Bromsnavets bromsmoment 1,5 Nm (13,3 in. lb)
Pulvertratt, volym
6l
Mått l × b × h
620×530×832 mm (24.4×20.9×32.8 in.)
Vikt svetshuvud, exklusive tråd 17 kg (37,5 lb)
och pulver
Inkapslingsklass
IPXX
EMC-klass
Klass A
0463 613 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
4.1
Allmänt
Installationen ska utföras av professionell installatör.
VARNING!
Roterande delar kan orsaka personskada – iaktta
försiktighet.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det åvilar användaren att vidta erforderliga
skyddsåtgärder mot sådana störningar.
4.2
Lyftanvisning
VARNING!
Svetstraktorn måste lyftas med hjälp av lyftöglan (4).
•
•
•
•
Koppla bort strömkällan och ta bort alla förbrukningsartiklar (pulver och svetstråd).
Koppla bort och ta bort svetskablar från svetstraktorn. Svetskablarna får inte lyftas med
traktorn.
Ta bort luft- och vattenslangarna som tillval.
Kontrollera att masten är i låst läge (1) och riktad så som visas i illustrationen.
0463 613 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
•
•
Kontrollera att svetshuvudets arm är i låst läge (2).
Ta bort bobinhållaren eller trådtrumman från bobinhållaren. Kontrollera att den tomma
bobinhållaren är i låst läge (3).
4.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Huvudkomponenter
EAC 10, hängande handkontroll
EAC 10, motordrivenhet
Mast
Traktorvagn
Styrlinjallås
Styrlinjal
Kabelfäste
4.3.1
8. Kontaktrör
9. Styrtapp
10. Trådmatarenhet
11. Pulverrör
12. Trådmatningsmotor
13. Pulvertratt
14. Trådledare
Svetskablar
Använd olika antal svetskablar för olika svetsströmmar:
Upp till 500 A
en 120 mm2 kablar
500–1000 A
två 120 mm2 kabel
OBSERVERA!
Med två uppsättningar svetskablar låter du svetskablarna gå nära varandra
parallellt, men vrid dem inte runt varandra.
0463 613 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.4
Montering
4.4.1
Bobinhållare
Montera trådtrumman på bromsnavet i
bobinhållaren.
VARNING!
För att förhindra att trådbobinen
glider av navet: Lås bobinen med
hjälp av det röda vredet, enligt
varningsetiketten intill navet.
4.4.1.1
Adjusting the brake hub
The brake hub is adjusted at delivery. If readjustment is required, follow the instructions
below. Adjust the brake hub so the wire is slightly slack when wire feed stops.
Adjusting the braking torque:
1.
2.
Turn the red handle to the locked
position.
Insert a screwdriver into the springs
in the hub.
○ Turn the springs clockwise to
reduce the braking torque.
○ Turn the springs
counter-clockwise to increase
the braking torque.
OBSERVERA!
Turn both springs the same amount.
0463 613 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.5
Anslutningar
1. På/Av-indikator
2. Huvudströmbrytare
3. Referensingång för spänning till
arbetsstycke
4. Tillbehör kabelkontakter
5. Anslutning svetshuvud
6. Anslutning traktorvagn
7. Anslutning digital strömkälla
8. Anslutning analog strömkälla
9. Kabel till hängande handkontroll
OBSERVERA!
Anslut endast digital strömkälla eller analog strömkälla vid ett givet tillfälle.
0463 613 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.5.1
Ansluta till digital strömkälla
Anslut kopplingskabeln till kontakten märkt med I.
Kopplingskabel mellan CAN-baserade ESAB-strömkällan och EAC 10 finns som tillbehör i
olika längder.
ESAB CAN-baserade strömkällor är LAF xxx1, TAF xxx1 och Aristo® 1000.
Mer information om hur du ansluter svetsströmkälla finns i separat användarhandbok.
Använd alltid dammskyddet på anslutningar där ingen kabel är ansluten.
0463 613 001
- 17 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.5.2
Ansluta till kompatibel analog DC-strömkälla
Anslut kopplingskabeln till kontakten märkt med II.
Kopplingskabel mellan analogt baserade ESAB-strömkällan och styrenheten för EAC 10
finns som tillbehör i olika längder.
Använd alltid dammskyddet på anslutningar där ingen kabel är ansluten.
Krav på den analoga strömkällan
Matningsspänning 60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz från svetsströmkälla eller genom yttre
påverkan.
Spänningsfeedback från negativ svetsningsplint (för svetsspänningsmätning för visning i
handkontrollen).
Startingång 0–10 V ingång för inställning av svetsparameter (styrsignal).
Shuntutgång eller skalad 0–10 V (1 V per 100 A för båge) utgång för svetsströmsmätning.
Strömkälla anslutningsuttag XP2-schema
B, C
42 V AC
E, F
42 V AC retur
J
Strömkälla negativ plint (U-)
W
Strömkälla positiv plint (U+)
0463 613 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
Strömkälla anslutningsuttag XP2-schema
X
Bågspänning från svetshuvud
K
Uppstart av strömkälla – öppen kollektorutgång
L
0 V, gemensamt för uppstart av strömkälla och referens
M
0–10 V referens
N
Strömshunt negativ (-mV)
P
Strömshunt positiv (+mV)
R
Nödstopp
Y
Nödstopp
S
24 V AC/brännaringång. För andra strömkällor än de från ESAB.
T
Svetsstart/brännare gemensamt. För andra strömkällor än de från ESAB.
U
Strömfeedback (1 V/100 A). För andra strömkällor än de från ESAB.
0463 613 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.1
Allmänt
OBSERVERA!
Den som ska installera och använda utrustningen måste
ha läst och till fullo förstått handboken.
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
OBSERVERA!
Använd avsett handtag vid förflyttning av utrustningen. Dra aldrig i kablarna.
5.2
Transport
Det är möjligt att transportera svetstraktorn EWT 1000 enligt anvisningarna i avsnittet
”Lyftanvisning”.
Följ anvisningarna för att demontera svetstraktorn EWT 1000 i fyra separata moduler före
transport.
Vid transport av svetstraktorn EWT 000 på hjulen: placera den horisontella släden i mittläget
med nålen riktad mot noll på skalan.
0463 613 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
OBSERVERA!
Kontrollera att svetshuvudet har svalnat innan demontering.
0463 613 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
1.
Stäng av och koppla bort strömkällan. Koppla bort kablarna från svetshuvudet och
traktorvagnen (1). Ta bort kablarna från svetstraktorn.
OBSERVERA!
Om strömkällan är bortkopplad utan att strömmen stängs av först kan
strömkällans nödstopp aktiveras.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ta bort tråden från trådmatarenheten och trådledaren (2).
Lås upp och demontera bobinhållaren (3).
Placera den hängande handkontrollen för EAC 10 ovanpå motordrivenheten för EAC
10.
Kontrollera att masten är placerad i mitten av traktorvagnen.
Lås upp och demontera svetshuvudet (4).
Koppla bort kabeln (5) mellan traktorvagnen och styrenheten.
Lås upp mastvridningen med handtaget (6). Vrid till slutpunkten. Dra (7) och vrid
några grader till. Demontera styrenheten (8).
Återmontera i omvänd ordning. Se till att låsa svetshuvudet (6).
5.3
Ladda svetstråden
OBSERVERA!
Matarrullarna är märkta med respektive fogdiameter (D) på sidan av rullen.
1.
Stäng av EAC 10 med hjälp av
huvudströmbrytaren.
2. Kontrollera att matarrullen (1) och
kontaktmunstycket (2) har rätt mått
för den valda svetstråden.
3. Vrid vredet (3) för att lossa
trådspännaren.
4. Lyft upp trådspännaren med minne
(4). Inställningarna ändras inte.
5. Mata in svetstråden (5) i
kontaktmunstycket.
6. Sänk tillbaka trådspännaren med
minne (4) till rätt position. Lås
genom att vrida vredet (3) helt.
7. Slå på EAC 10 och välj svetstråden
när displayen ber dig att välja.
8. Med styrenhet EAC 10: Mata
svetstråden genom
kontaktmunstycket tills den syns
under kontaktmunstycket.
9. Justera trådmatningstrycket med
vredet (6) vid behov.
10. Justera trådspänningen med vredet
(7) vid behov.
OBSERVERA!
Dra inte åt matartrycksvredet (6) för hårt. Det kan leda till att trådmataren
överhettas.
0463 613 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.4
Byta matarrullen
5.4.1
Enkeltråd
1.
2.
3.
Lossa vredet (3).
Lossa ratten (2).
Byt matarrullen (1).
Matarrullarna är märkta med respektive
trådstorlekar.
5.4.1.1
•
Lettrade rullar för pulverfylld rörtråd
Byt matarrullen (1) och tryckrullen (5) i par för den trådstorlek som ska användas.
OBSERVERA!
En speciell stubbaxel krävs för tryckrullen (beställningsnr 0212 901 101).
•
Dra åt tryckskruven (4) med måttligt tryck för att säkerställa att den pulverfyllda
rörtråden inte deformeras.
5.5
1.
2.
3.
Refilling with flux powder
Close the flux valve (1) on the flux hopper.
Remove the optional cyclone on the flux recovery
unit, if fitted.
Fill with flux powder.
OBSERVERA!
The flux powder must be dry. Use
preheated flux powder only when the
flux hopper is designed for that.
4.
5.
Position the flux tube without twisting it.
Adjust the height of the flux nozzle above the weld
so that the correct amount of flux is delivered.
Flux coverage should be sufficient so that
penetration of the arc does not occur.
0463 613 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.6
Inställningspanel EAC 10
1. Svetsstopp
2. Svetsstart
3. Svetsström/trådmatningshastighet/balan
s*
4. Bågspänning/offsetspänning*
5. OK/Inställningsmeny
6. Tillbaka
7. Manuell trådmatning uppåt
8. Manuell åkrörelseriktning
9. Snabb rörelse
10. Manuell trådmatning nedåt
11. Manuell åkrörelseriktning
12. Minne 1, 2, 3/programknappar
13. Åkhastighet/frekvens*
14. USB-anslutning
*Endast med Aristo® 1000 i AC-läge.
5.6.1
Knappar och rattar
Uppåt
Knapparna används för uppåt, nedåt, höger, vänster
Vänst
och bekräfta (mittenknappen) under konfiguration
er
och inställning.
Höger
Nedåt
Svetsstopp (1). Stoppar alla åkrörelser, alla motorer och svetsström.
Svetsstart (2). Lysdioden lyser när svetsning pågår.
Knappen OK (5) används för att bekräfta ett valt alternativ.
Knappen Tillbaka (<) (6) används för att gå tillbaka ett steg på menyn.
Tryck på knappen Manuell trådmatning uppåt (7) för att mata tråden uppåt.
Tråden matas så länge knappen hålls intryckt.
Tryck på knappen Åkrörelse (8) för att köra i den svetsriktning som symbolen
visar på svetsutrustningen.
0463 613 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Knappen Snabb rörelse (9) används tillsammans med andra knappar för att
öka hastigheten. Tryck på knappen för att aktivera Snabb rörelse och tryck
sedan på knappen Manuell trådmatning (7, 10) eller Åkrörelse (8, 11).
Lysdioden på knappen Snabb rörelse lyser när Snabb rörelse är aktiverad.
Tryck igen för att avaktivera Snabb rörelse.
Under konfigurationen är det möjligt att bekräfta och spara ett värde och
återgå till föregående skärm med hjälp av knappen Snabb rörelse.
Tryck på knappen Manuell trådmatning nedåt (10) för att mata tråden nedåt.
Tråden matas så länge knappen hålls intryckt.
Tryck på knappen Åkrörelse (11) för att köra i den svetsriktning som
symbolen visar på svetsutrustningen.
Tre olika svetsdataminnen per svetshuvud kan lagras i inställningspanelens
minne med hjälp av programknapparna 1, 2 och 3 (12). Programknapparna
har även olika funktioner beroende på vilken meny som för närvarande
används. Den aktuella funktionen framgår av texten i displayens nedre rad.
Vredet för svetsström/trådmatningshastighet/balans1 (3) används för att öka
eller minska inställda värden.
Vredet för bågspänning/offsetspänning1 (4) används för att öka eller minska
inställda värden.
Vredet för åkhastighet/frekvens1 (13) används för att öka eller minska inställda
värden.
1
Endast med Aristo® 1000 i AC-läge.
5.6.2
Första konfigurationen
När inställningspanelen startas för första gången efter leverans, efter programuppdatering
och efter en slutförd återställning kräver den en första konfiguration. Den första
konfigurationen startar automatiskt.
En auktoriserad användare kan ändra konfigurationen i menyn GENERAL SETTINGS .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Välj språk med hjälp av knapparna uppåt/nedåt/höger/vänster. Bekräfta med OK eller
med musens mittenknapp.
Välj måttenhet med hjälp av knapparna vänster/höger. Bekräfta med OK eller med
musens mittenknapp.
Ställ in datum med hjälp av knapparna uppåt/nedåt. Växla mellan år, månad och dag
med knapparna vänster/höger. Bekräfta med OK eller med musens mittenknapp.
Ställ in tiden med hjälp av knapparna uppåt/nedåt. Växla mellan timmar och minuter
med knapparna vänster/höger. Bekräfta med OK eller med musens mittenknapp.
Välj trådtyp med hjälp av knapparna uppåt/nedåt. Vilka trådtyper som visas beror på
svetshuvudet som upptäcktes vid start. Bekräfta med OK eller med musens
mittenknapp.
Välj trådstorlek med hjälp av knapparna uppåt/nedåt. Bekräfta med OK eller med
musens mittenknapp.
Efter den första konfigurationen fortsätter inställningspanelen till menyn STÄLL .
0463 613 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.6.3
1.
Start
Programvaruversionen visas på inställningspanelen vid start. Inställningspanelen
identifierar automatiskt svetshuvudet vid start.
OBSERVERA!
Svetshuvudet identifieras av svetshuvudkabeln. Om kabeln har bytts ut,
använd ESAB-originalreservdel för att bibehålla funktionen.
2.
3.
Om ingen digital strömkälla är ansluten visas en meny för att välja typ av analog
strömkälla.
Tidigare använd analog strömkälla visas om strömbrytaren är i läge II. Tryck på valfri
knapp inom 3 sekunder för att öppna menyn och ändra analog strömkälla med
knapparna uppåt/nedåt och OK.
Om ingen knapp trycks in fortsätter uppstarten utan några ändringar av strömkällan.
Tidigare vald trådtyp och trådstorlek visas. Tryck på valfri knapp inom 7 sekunder för
att öppna menyn. Välj trådtyp och trådstorlek med knapparna uppåt/nedåt och OK.
Om ingen knapp trycks in fortsätter inställningspanelen till menyn STÄLL utan några
ändringar av trådtyp eller trådstorlek.
5.6.4
STÄLL
Skärm för mätvärden
MÄTVÄRDEN
Listan MÄTVÄRDEN visar de uppmätta värdena under svetsning. Informationen på skärmen
beror på vald svetsmetod.
Skärmen visar information indelad i fyra delar:
Metod, tråd, värmeinmatning Ampere
Åkhastighet Spänning
0463 613 001
- 26 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Ett kort tryck på OK när en strömkälla är ansluten öppnar skärmen för
AC-inställningar. Ett långt tryck på OK öppnar SVETSMENY -inställningsskärmen.
Vrid på något av vreden efter svetsstopp för att öppna STÄLL -bilden. Värdena
visas och skärmen STÄLL förblir öppen.
Ett kort tryck på någon av knapparna 1, 2 eller 3 hämtar respektive minnesplats.
Listan STÄLL öppnas och värdena visas.
5.6.5
Ställ in skärm, digital strömkälla
OBSERVERA!
De tillgängliga funktionerna på skärmen STÄLL beror på vald svetsmetod.
STÄLL
MÄTVÄRDEN
Listan STÄLL används för att ändra svetsinställningarna och spara inställningar på
minnesplatserna med hjälp av knapparna 1, 2 och 3.
Vrid på något av vreden vid svetsning för att öppna skärmen STÄLL från MÄTVÄRDEN
-bilden. Värdena visas i 2 sekunder innan de återgår till skärmen MÄTVÄRDEN såvida inte
några justeringar görs.
Om STÄLL -skärmen öppnas utan pågående svetsning förblir den aktiv. När svetsningen
startar aktiveras MÄTVÄRDEN -skärmen.
Ändra svetsinställningar med hjälp av vredet bredvid värdet som visas på displayen.
Inställningarna kan sparas för enkel åtkomst.
Ett kort tryck på någon av knapparna 1, 2 eller 3 visar de sparade inställningarna
för svetsdataminne, anger värden och visar skärmen MÄTVÄRDEN igen. Numret
för svetsdataminnet som används visas på fliken STÄLL och även i ett fält ovanför
knappen med motsvarande nummer.
Med AC-strömkälla: Ett kort tryck på knappen OK öppnar AC-INSTÄLLNINGAR
-bilden.
Ett långt tryck på knappen OK öppnar SVETSMENY. Gå tillbaka genom att trycka
på knappen Tillbaka.
0463 613 001
- 27 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.6.6
Ställ in skärm, analog strömkälla
STÄLL
MÄTVÄRDEN
Med AC-strömkälla: Ett kort tryck på knappen OK öppnar AC-INSTÄLLNINGAR
-bilden.
Med strömkälla Aristo® 1000 och SAW-svetshuvud: Ett kort tryck på knappen OK
öppnar en skärm där vreden justerar styrfrekvens, balans och offset.
Spara värdena och återgå till skärmen MÄT genom att trycka på knappen Tillbaka.
5.6.7
Svetsmeny
När någon av skärmarna STÄLL eller MÄTVÄRDEN visas trycker du länge på OK
för att öppna en utökad SVETSMENY.
Informationen på displayen beror på behörighetsnivån, ansluten strömkälla och svetshuvud.
Behörighetsnivån visas med en ikon i det övre högra hörnet på displayen.
Exempel på svetsmeny för Aristo® 1000 AC/DC
SVETSMENY
METOD
DC+
REGLERMETOD
CA
STARTTYP
DIREKT
KRATERFYLLNADSTID
0,0 s
EFTERBRINNTID
0.50 s
Exempel på svetsmeny för SAW-svetsning med LAF eller TAF
SVETSMENY
0463 613 001
REGLERMETOD
CA
STARTTYP
DIREKT
KRATERFYLLNADSTID
0,0 s
EFTERBRINNTID
0.7 s
- 28 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Välj SVETSMENY genom att trycka på knappen höger.
Välj en menyrad med hjälp av knapparna uppåt/nedåt och tryck på OK
eller bekräfta med musens mittenknapp.
Ange ett numeriskt värde med hjälp av vredet för
bågspänning/offsetspänning (4). Andra värden väljs med hjälp av
knapparna uppåt och nedåt.
Tryck på OK eller musens mittenknapp för att bekräfta och återgå till
föregående menynivå. Det nya värdet visas.
Återgå till föregående menynivå UTAN ändrade inställningarna med
knappen Tillbaka eller knappen vänster.
5.7
Inställningar
OBSERVERA!
Se alltid till att handtaget är i låst läge när ingen justering görs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vertikal justering av svetshuvudet, se skala på pelaren.
Justera avståndet för styrrulleenheten, både framför och bakom svetstraktorn.
Justera den horisontella pelarens plats, se skala bredvid pelaren.
Justera rotationsvinkeln på pelaren.
Justera rotationsvinkeln på svetshuvudet, se skala bredvid handtaget.
Justera svetstrådens spänning.
Justera rotationsvinkeln på svetshuvudet.
0463 613 001
- 29 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.8
Svetstillämpningar
Grundutförande
EWT 1000 i grundutförande med
styrrulleenhet. Det gör att svetstraktorn
placeras korrekt längs kälfogar med
drivhjulen vinklade cirka 0,5–1° mot den
vertikala plattan och med styrrulleenheten
längs en styrparallell till fogen. Styrningen
kan vara en del av arbetsstycket eller en
separat styrskena som har riktats in parallellt
med fogen.
Cirkulär kälfogssvetsning. Svetstraktorn följer
fogen med den grundläggande
styrarmsenheten. Minsta vändradie 3,9 m.
Tomgångsrullar (0333 164 880)
Tomgångsrullar med justerbar höjd levereras
som tillbehör. Tomgångsrullarna krävs vid
kälfogssvetsning längs en låg vertikal platta
och kan även användas för olika typer av
arbetsstycken, till exempel längs styrkanter
som är parallella med svetsfogen.
Se kapitlet "TILLBEHÖR"
0463 613 001
- 30 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Laserlampa (0821 440 880)
Om det inte finns någon lämplig kant att styra
svetstraktorn mekaniskt längs, till exempel
vid en I-fog, är laserlampan användbar med
pulverbågsvetsning för att ange positionen av
svetsmunstycket i fogen.
Se kapitlet "TILLBEHÖR"
Styrhjulsboggi (0413 542 880)
Genom att använda styrhjulsboggin i en V-fog
kan svetstraktorn spåra fogen. Svetstraktorn
kan passera över häftsvetsar utan problem
och utan att förlora spåret. Styrhjulsboggin är
säkrad till kontaktröret och svetsmunstycket
är placerat för att svetsa bakom
styrhjulsboggin.
Se kapitlet "TILLBEHÖR"
0463 613 001
- 31 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Räfflade hjul (0443 682 881)
Om det inte finns någon lämplig kant att styra
svetstraktorn längs, till exempel vid en I-fog,
kan den utrustas med två räfflade hjul som
körs på ett vinkeljärn. Styrskenor kan
monteras för att uppnå önskad längd.
Se kapitlet "TILLBEHÖR"
Platt kälfogssvetsning (0904 255 001)
Utrustningen för platt kälfogssvetsning kan
användas för att hålla utrustningen upprätt
vid svetsning av en vinklad kälfog.
Vinkeln kan ställas in på 0, 30° och 45°.
Se kapitlet "TILLBEHÖR"
0463 613 001
- 32 -
© ESAB AB 2018
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
6.1
Allmänt
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
OBSERVERA!
Kontrollera att nätkabeln är bortkopplad innan du utför någon typ av
underhållsarbete.
Mer information om underhåll av styrenheten EAC 10 finns i separat användarhandbok.
6.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dagligen
Kontrollera att pelaren är i låst läge.
Kontrollera att svetshuvudets arm är i låst läge.
Kontrollera att bobinhållaren är i låst läge.
Rengör rörliga delar från pulver och smuts.
Rengör slädar från pulver och smuts.
Kontrollera:
○ Vridningslåset mellan vagnen och pelaren.
○ Svetshuvudets lås.
○ Bobinhållarens lås.
Kontrollera att kontaktspetsen och alla elektriska kablar är anslutna.
Kontrollera att alla skruvförband är åtdragna.
Kontrollera att styrningar och drivrullar inte är slitna eller skadade.
Kontrollera bromsnavets bromsmoment. Dra åt om trådspolen fortsätter att rotera när
trådmatningen har stoppats. Lossa om matarrullarna slirar. Som en riktlinje kan sägas
att bromsmomentet för en 30 kg trådspole ska vara 1,5 Nm.
Information om hur bromsmomentet justeras finns i avsnitt ”Justera bromsmomentet”.
6.3
•
Varje vecka
Inspektera slädarna. Smörj dem om de är bindande.
0463 613 001
- 33 -
© ESAB AB 2018
7 FELSÖKNING
7
FELSÖKNING
Utför kontrollåtgärderna nedan innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
•
•
•
•
Kontrollera att svetsströmkällan ansluts till rätt nätspänning.
Kontrollera att alla svetskablar och kontakter är i gott skick.
Kontrollera att reglagen är rätt inställda.
Kontrollera att nätspänning är frånkopplad innan någon typ av reparation påbörjas.
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Ström- och
spänningsmätnin
gar visar stora
variationer.
Kontaktbackar eller
munstycke är slitna eller fel
storlek.
Byt ut kontaktbackar eller munstycke.
Trycket i trådmatarrullar är
otillräckligt.
Öka trycket på trådmatarrullar.
Trådmatningen
Trycket på trådmatarrullar är
är oregelbunden. felaktigt inställt.
Trådmatarrullarna är av fel
storlek.
Justera trycket på trådmatarrullarna.
Byt ut trådmatarrullarna.
Räfflorna på trådmatarrullarna Byt ut trådmatarrullarna.
är slitna.
Svetskablarna
överhettas
0463 613 001
Dålig elektrisk anslutning.
Rengör och dra åt alla elektriska
anslutningar.
Svetskablarnas
tvärsnittsområde är för litet.
Använda kablar med ett större
tvärsnittsområde eller använd parallella
kablar.
- 34 -
© ESAB AB 2018
8 FELKODER
8
FELKODER
Mer information om felkoder finns i användarhandboken för EAC 10.
0463 613 001
- 35 -
© ESAB AB 2018
9 RESERVDELSBESTÄLLNING
9
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av auktoriserad
ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och -slitdelar.
EWT 1000 är konstruerad och provad i enlighet med internationella och europeiska
standarder IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10 och EN 12100:2010. Efter utförd service
eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte
avviker från ovan nämnda standarder.
Reserv- och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se esab.com. Vid
beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer
enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken
för felleverans.
0463 613 001
- 36 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
SCHEMA
Digital strömkälla
0463 613 001
- 37 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
Analog strömkälla
0463 613 001
- 38 -
© ESAB AB 2018
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering
number
Denomination
Type
Notes
0904 200 880
Welding tractor
Versotrac EWT 1000
including welding head
EWH 1000, bobbin holder
and control unit EAC 10.
Feed roller and
contact tip not
included.
0463 627 *
Instruction manual
EWH 1000 welding head
0463 612 *
Instruction manual
EAC 10 control panel
0463 609 *
Instruction manual
EAC 10 control unit
0463 614 001
Spare parts list
Teknisk dokumentation finns online på: www.esab.com
0463 613 001
- 39 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
EWT 1000
0904 255 001
Flat fillet welding kit
0904 273 880
LED lamp kit, 27 W, 12/24 V. Up to 2
lamps with additional power supply.
0904 211 880
Bobbin module
0333 164 880
Idling roller
0443 682 881
V-wheeltrack in steel (4 pcs)
0332 947 880
Bracket suction
0904 223 880
Voltage reference option
0413 542 880
Guide wheel bogey. For V-joints, used for
joint tracking. For Fitting on the contact
tube.
0415 857 002
Wheel kit, heat resistant 250 °C (482 °F)
0154 203 880
Guide rail with magnets, 3 m (9.8 ft).
Several lenghts of guide rail can be used.
0463 613 001
- 40 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
EWH 1000
0821 440 880
Laser lamp kit
0160 360 882
OKC connector, male, 70-120 mm2
0160 361 882
OKC connector, female, 70-120 mm2
0810 093 880
Flexible arm
0148 140 880
Flux recovery unit OPC
0413 315 881
Flux hopper of silumin alloy
0145 221 881
Concentric flux feeding funnel
0413 510 001
Contact tube, 260 mm (10.24 in.)
0413 510 002
Contact tube, 190 mm (7.48 in.)
0413 510 003
Contact tube, 100 mm (3.94 in.)
0413 510 004
Contact tube, 500 mm (1 ft 7.7 in.)
0413 511 001
Contact tube, bent
0153 872 880
Wire reel, plastic, 30 kg
0449 125 880
Wire reel, steel, flexible width
0671 164 080
Wire reel, steel Ø 220 mm
EAC 10
Control cable EAC 10 - digital power source
0460 910 881
15 m (49 ft)
0460 910 882
25 m (82 ft)
0460 910 883
35 m (115 ft)
0460 910 884
50 m (164 ft)
0463 613 001
- 41 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
EAC 10
Control cable EAC 10 - analog power source
0449 500 880
15 m (49 ft)
0449 500 881
25 m (82 ft)
0449 500 882
35 m (115 ft)
0449 500 883
50 m (164 ft)
0449 500 884
75 m (246 ft)
0449 500 885
100 m (328 ft)
0462 062 001
USB Memory stick 2 Gb
0463 613 001
- 42 -
© ESAB AB 2018
SLITDELAR
SLITDELAR
Matarrullar
SAW
Part no.
D (mm)
0218 510 281
1.6
0218 510 282
2.0
0218 510 283
2.5
0218 510 286
4.0
0218 510 287
5.0
0218 510 298
3.0–3.2
Grooved and knurled roller for tubular wire
Part no.
D (mm)
0146 024 880
0.8–1.6
0146 024 881
2.0–4.0
Tryckrullar
Pressure roller groved and knurled for
tubular wire
Part no.
D (mm)
0146 025 880
0.8–1.6
0146 025 881
2.0–4.0
0146 025 882
5.0–7.0
Stubbaxel för tryckrulle
EWH 1000 tubular wire
Part no.
0212 901 101
0463 613 001
- 43 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising