ESAB | EWT 1000 | Instruction manual | ESAB EWT 1000 Brugermanual

ESAB EWT 1000 Brugermanual
Versotrac
EWT 1000
Brugsanvisning
Oversættelse af den originale brugsanvisning
0463 613 001 DK 20181221
Valid for: from serial no. 841-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
2
3
4
SIKKERHED ................................................................................................
5
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
5
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
5
INDLEDNING ...............................................................................................
8
2.1
Svejsemetode .........................................................................................
8
2.1.1
Definitioner ...........................................................................................
8
2.1.2
Pulversvejsning (SAW).........................................................................
8
2.2
Vandret svejsning...................................................................................
8
2.3
Stabilitet ..................................................................................................
8
TEKNISKE DATA.........................................................................................
10
3.1
Svejsetraktor EWT 1000.........................................................................
10
3.2
Styreenhed EAC 10 ................................................................................
11
3.3
Svejsehoved EWH 1000 .........................................................................
11
INSTALLATION............................................................................................
13
4.1
Generelt ...................................................................................................
13
4.2
Løftevejledning .......................................................................................
13
4.3
Hovedkomponenter................................................................................
14
Svejsekabler .........................................................................................
14
Montering ................................................................................................
15
Spoleholder ..........................................................................................
15
Adjusting the brake hub.....................................................................
15
Tilslutninger ............................................................................................
16
4.5.1
Tilslutning til digital strømkilde..............................................................
17
4.5.2
Tilslutning til kompatibel, analog DC-strømkilde...................................
18
DRIFT ...........................................................................................................
20
5.1
Generelt ...................................................................................................
20
5.2
Transport .................................................................................................
20
5.3
Indføring af svejsetråden.......................................................................
22
5.4
Udskiftning af fremføringsrullen...........................................................
23
Enkelt tråd ............................................................................................
23
Riflede ruller til pulverfyldt tråd ..........................................................
23
5.5
Refilling with flux powder ......................................................................
23
5.6
Betjeningspanel EAC 10 ........................................................................
24
5.6.1
Taster og drejeknapper.........................................................................
24
5.6.2
Startkonfiguration .................................................................................
25
5.6.3
Opstart..................................................................................................
26
5.6.4
Skærmen Målt ......................................................................................
26
5.6.5
Indstil-skærmbillede, digital strømkilde ................................................
27
5.6.6
Indstil-skærmbillede, analog strømkilde ...............................................
28
5.6.7
Svejsemenu..........................................................................................
28
Justeringer ..............................................................................................
29
4.3.1
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.5
5
5.4.1
5.4.1.1
5.7
0463 613 001
© ESAB AB 2018
INDHOLDSFORTEGNELSE
5.8
Svejseanvendelser .................................................................................
30
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
33
6.1
Generelt ...................................................................................................
33
6.2
Dagligt .....................................................................................................
33
6.3
Ugentligt ..................................................................................................
33
7
FEJLAFHJÆLPNING ..................................................................................
34
8
FEJLKODER................................................................................................
35
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
SLIDDELE............................................................................................................
36
37
39
40
43
6
9
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 613 001
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og
følge alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0463 613 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag forholdsregler,
når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
•
•
•
Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0463 613 001
-6-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
•
•
•
Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
•
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i
boligområder, hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med
at sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og
udstrålet støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr samt implementering af
dette i henhold til national lovgivning skal udtjent
elektrisk og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en
genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den
nærmeste ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0463 613 001
-7-
© ESAB AB 2018
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
EWT 1000-svejseudstyret er designet til pulversvejsning (SAW) af stump- og kantsømme.
Enhver anden anvendelse er forbudt.
Udstyret er beregnet til anvendelse sammen med EAC 10 og ESAB digitale strømkilder
LAF xxx1, TAF xxx1 eller Aristo 1000 og via den analoge grænseflade også LAF 635 og
LAF 1000.
EAC 10 understøtter også analogt kontrollerede strømkilder fra andre leverandører, se
kapitlet "Tilslutning til kompatibel, analog DC-strømkilde" for yderligere information om
grænsefladen.
2.1
Svejsemetode
2.1.1
Definitioner
SAW
Svejsevulsten er beskyttet af en flusmiddelbelægning under
svejsningen.
Svejsning af flad
kantsøm
Kantsvejsning i F1/PA-position.
2.1.2
Pulversvejsning (SAW)
Brug EWH 1000-svejseudstyr til pulversvejsning.
EWH 1000 tillader belastninger på op til 1000 A (100 %).
Denne version kan udstyres med fremføringsruller til enkelttrådet svejsning. En speciel riflet
fremføringsrulle fås til tråd med rørtråd, som garanterer jævn trådfremføring uden risiko for
deformering af svejsetråden pga. højt fremføringstryk.
2.2
Vandret svejsning
Produktet, der beskrives i nærværende manual, er designet til vandret svejsning.
Svejsetraktoren kan anvendes til svejsning af flad kantsøm ved svejsning af en vippet
kantsøm med det valgfri sæt til svejsning af flad kantsøm.
BEMÆRK!
Brug ikke EWT 1000 ved svejsning på flader, der hælder.
2.3
Stabilitet
BEMÆRK!
Kontroller altid svejseudstyret for stabilitet, inden svejsearbejdet påbegyndes.
EWT 1000 er designet til at være fleksibelt og dækker mange forskellige svejseanvendelser
og opsætninger. Stabiliteten kan forbedres ved at flytte den vandrette glider, flytte trådspolen
til modsat side osv.
0463 613 001
-8-
© ESAB AB 2018
2 INDLEDNING
Undgå at svejse på overflader med en hældning på mere end 3° (>5 cm/m) pga. faren for
svejsedefekter forårsaget af den store mængde smeltet metal i smeltebadet.
0463 613 001
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
3.1
Svejsetraktor EWT 1000
1. Trækslæde
2. Spoleholder
3. Søjle med EAC 10
4. EAC 10, styrekonsol
5. EWH 1000, svejsehoved
EWT 1000, fra serienr. 841-xxx-xxxx
EWT 1000
Forsyningsspænding
60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz
Maks. effektkrav
900 VA
Kørehastighed
0,1-2,0 m/min (0,3-6,6 feet/min)
Bremsemoment for
bremsenav
1,5 Nm (13,3 in. lb)
Minimum venderadius for tværsøm
Indvendig diameter af objekt
3000 mm (9 ft 10,11 in.)
Udvendig diameter af objekt,
fire hjul
3900 mm (12 ft 9,54 in.)
Minimum rørdiameter for
indvendig svejsesøm
1100 mm (3 ft 7,31 in.)
Maksimal vægt af tråd
30 kg (66 lb)
Vægt
I alt, undtagen tråd og
flusmiddel
67 kg (148 lb)
Trækslæde
22,1 kg (48,7 lb)
Spoleholder, uden tråd
6 kg
Søjle med EAC 10
25 kg
Relativ luftfugtighed
Maks. 95 %
Arbejdstemperatur
-10 til +40 °C (-14 til +104 °F)
Opbevaringstemperatur
-20 til +55 °C (-4 til +131 °F)
0463 613 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
EWT 1000, fra serienr. 841-xxx-xxxx
EWT 1000
Maksimal
overfladetemperatur
60 °C
EMC-klassificering
Klasse A
Kapslingsklasse
IPXX
3.2
Styreenhed EAC 10
EAC 10, fra serienr. 841-xxx-xxxx
Forsyningsspænding
60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz
Forsyningsspænding til
styrekonsol
12 V DC
Effektbehov
Maks. 900 VA
Motortilslutninger tilpasset til 6 A 100 %
ESAB-motorer
Hastighedsstyring
Feedback fra pulsindkoder
Arbejdstemperatur
-10 til +40 °C (-14 til +104 °F)
Opbevaringstemperatur
-20 til +55 °C (-4 til +131 °F)
Relativ luftfugtighed
Maks. 95 %
Mål l × b × h
EAC 10, komplet styreenhed
275 × 300 × 165 mm (10,8 × 11,8 × 6,5 tommer)
Styrekonsol EAC 10
245 × 225 × 50 mm (9,7 × 8,9 × 2,0 tommer)
Vægt
EAC 10, komplet styreenhed
6,8 kg (15 lb)
EAC 10 styrekonsol
1,25 kg (2,8 lb)
Kapslingsklasse
IP23
3.3
Svejsehoved EWH 1000
EWH 1000, fra serienr. 841-xxx-xxxx
Forsyningsspænding
42 V AC
Tilladt belastning ved 100 %
1000 A
Tråddimensioner
Fe, faststof, enkelt tråd
1,6-5,0 mm (0,06-0,20 in)
Fe, pulverfyldt
1,6-5,0 mm (0,06-0,20 in)
SS, faststof
0,8-5,0 mm (0,03-0,20 in)
SS, pulverfyldt
0,8-5,0 mm (0,03-0,20 in)
Al, faststof
Ikke relevant
Al, pulverfyldt
Ikke relevant
Gastype
Ikke relevant
Trådfremføringshastighed
Maksimum (≤ 4 mm tråd)
0463 613 001
9,0 m/min (29,5 fod/min.)
- 11 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
EWH 1000, fra serienr. 841-xxx-xxxx
Maksimum (5 mm tråd)
2,5 m/min (8,2 fod/min.)
Minimum
0,4 m/min. (1,3 fod/min.)
Bremsemoment for
bremsenav
1,5 Nm (13,3 in. lb)
Volumen af flusmiddeltragt
6l
Mål l × b × h
620 × 530 × 832 mm (24,4 × 20,9 × 32,8 tommer)
Vægt af svejsehoved, uden
tråd og flusmiddel
17 kg (37,5 lb)
Kapslingsklasse
IPXX
EMC-klassificering
Klasse A
0463 613 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
4.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
ADVARSEL!
Vær forsigtigt. Roterende dele kan forårsage skader.
FORSIGTIG!
Dette produkt er beregnet til brug i industrien. Produktet kan forårsage radiostøj ved
brug i boligmiljøer. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige forholdsregler.
4.2
Løftevejledning
ADVARSEL!
Svejsetraktoren skal løftes i løfteøjet (4).
•
•
•
•
Frakobl strømkilden, og fjern alle forbrugsartikler (flusmiddel og svejsetråd).
Frakobl og fjern svejsekablerne fra svejsetraktoren. Svejsekablerne må ikke løftes med
traktoren.
Fjern ekstra luft- og vandslanger.
Sørg for, at søjlen er i låst position (1), ledt fremad som vist på illustrationen.
0463 613 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
•
•
Sørg for, at svejsehovedets arm er i låst position (2).
Afmontér spoleholderen, eller fjern trådtromlen fra spoleholderen. Sørg for, at den
tomme spoleholder er i låst position (3).
4.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hovedkomponenter
Styrekonsol EAC 10
Motorstyreenhed EAC 10
Søjle
Trækslæde
Styrestangslås
Styrestang
Kabelstøtte
4.3.1
8. Kontaktrør
9. Styrestift
10. Trådfremføringsenhed
11. Flusmiddelrør
12. Trådfremføringsmotor
13. Flusmiddeltragt
14. Trådleder
Svejsekabler
Brug forskelligt antal svejsekabler til forskellige svejsestrømme:
Op til 500 A
én 120 mm2 kabel
500 - 1000 A
to 120 mm2 kabler
BEMÆRK!
Med opsætning med to svejsekabler skal du køre svejsekablerne tæt på hinanden
parallelt, men undgå at vride dem rundt om hinanden.
0463 613 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.4
Montering
4.4.1
Spoleholder
Monter trådtromlen på bremsenavet i
spoleholderen.
ADVARSEL!
Gør følgende for at undgå, at spolen
glider af navet: Fastlås spolen ved
at dreje den røde knap som vist på
advarselsmærkatet ved siden af
navet.
4.4.1.1
Adjusting the brake hub
The brake hub is adjusted at delivery. If readjustment is required, follow the instructions
below. Adjust the brake hub so the wire is slightly slack when wire feed stops.
Adjusting the braking torque:
1.
2.
Turn the red handle to the locked
position.
Insert a screwdriver into the springs
in the hub.
○ Turn the springs clockwise to
reduce the braking torque.
○ Turn the springs
counter-clockwise to increase
the braking torque.
BEMÆRK!
Turn both springs the same amount.
0463 613 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.5
Tilslutninger
1. Til/Fra-indikator
2. Afbryderkontakt
3. Arbejdsemnets
spændingsreferenceinput
4. Kabelindgange for tilbehør
5. Tilslutning, svejsehoved
6. Tilslutning, trækslæde
7. Tilslutning, digital strømkilde
8. Tilslutning, analog strømkilde
9. Kabel til styrekonsol
BEMÆRK!
Tilslut kun enten digital strømkilde eller analog strømkilde.
0463 613 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.5.1
Tilslutning til digital strømkilde
Tilslut forbindelseskablet til stik mærket med I.
Forbindelseskabel mellem CAN-baseret ESAB-strømkilde og EAC 10 fås som tilbehør i
forskellige længder.
ESAB CAN-baserede strømkilder er LAF xxx1, TAF xxx1 og Aristo® 1000.
For yderligere oplysninger om tilslutning af svejsestrømkilde henvises til særskilt
brugsanvisning.
Brug altid støvhætten på de forbindelser, der ikke har et kabel tilsluttet.
0463 613 001
- 17 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.5.2
Tilslutning til kompatibel, analog DC-strømkilde
Tilslut forbindelseskablet til stik mærket med II.
Forbindelseskabel mellem analogbaseret ESAB-strømkilde og EAC 10-styreenhed fås som
tilbehør i forskellige længder.
Brug altid støvhætten på de forbindelser, der ikke har et kabel tilsluttet.
Krav på den analoge strømkilde
Forsyningsspænding 60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz fra svejsestrømkilde eller eksterne
kilder.
Spændingsfeedback fra negativ svejseterminal (til svejsespændingsmåling til display i
konsol).
Startinput 0-10 V input til indstilling af svejseparameter (styresignal).
Shuntoutput eller skaleret 0-10 V (1 V pr. 100 bue amp) output til svejsestrømmåling.
Strømkilde, tilslutningsstik XP2 pinouts
B, C
42 V AC
E, F
42 V AC retur
J
Strømkilde, negativ terminal (U-)
W
Strømkilde, positiv terminal (U+)
0463 613 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
Strømkilde, tilslutningsstik XP2 pinouts
X
Buespænding fra svejsehoved
K
Strømkildestart - Output for åben samler
L
0 V, fælles for strømkildestart og -reference
M
0-10 V reference
N
Strømshunt, negativ (-mV)
P
Strømshunt, positiv (+mV)
R
Nødstop
Y
Nødstop
DK
24 V AC/brænderinput. Til ikke-ESAB-strømkilder.
T
Svejsestart/brænder fælles. Til ikke-ESAB-strømkilder.
U
Strømfeedback (1 V/100 A). Til ikke-ESAB-strømkilder.
0463 613 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5
DRIFT
5.1
Generelt
FORSIGTIG!
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret
installeres eller anvendes.
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
BEMÆRK!
Ved flytning af udstyret bruges det dertil beregnede håndtag. Træk aldrig i kablerne.
5.2
Transport
Det er muligt at transportere svejsetraktoren EWT 1000 ved at følge vejledningen i afsnittet
"Løftevejledning".
Følg disse instruktioner for at afmontere svejsetraktoren EWT 1000 til fire separate moduler
før transport.
Ved transport af svejsetraktoren EWT 1000 på hjulene: Placer den vandrette glider i
midterpositionen med nålen på nul på skalaen.
0463 613 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
BEMÆRK!
Sørg for, at svejsehovedet er kølet ned inden afmontering.
0463 613 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
1.
Sluk, og frakobl strømkilden. Frakobl kablerne fra svejsehovedet og traktorslæden (1).
Fjern kablerne fra svejsetraktoren.
BEMÆRK!
Hvis strømkilden afbrydes uden at slukke for strømmen først, aktiveres
strømkildens nødstop eventuelt.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fjern tråden fra trådfremføringsenheden og trådlederen (2).
Løsn og afmonter spoleholderen (3).
Placer EAC 10-styrekonsollen på toppen af EAC 10-motordrevenheden.
Sørg for, at søjlen er placeret i midten af trækslæden.
Løsn og afmonter svejsehovedet (4).
Frakobl kablet (5) mellem trækslæden og styreenheden.
Løsn søjlerotationen med håndtaget (6). Drej til slutpunktet. Træk (7), og drej et par
grader mere. Afmonter styreenheden (8).
Genmontér i omvendt rækkefølge. Sørg for at fastlåse svejsehovedet (6).
5.3
Indføring af svejsetråden
BEMÆRK!
Fremføringsrullerne er markeret med deres respektive rillediameter (D) på siden af
rullen.
1.
Sluk for EAC 10 ved hjælp af
afbryderkontakten.
2. Kontroller, at fremføringsrullen (1)
og kontaktdysen (2) har de korrekte
dimensioner for den valgte
svejsetråd.
3. Drej drejeknappen (3) for at frigive
trådretteren.
4. Løft trådretteren med hukommelse
(4). Der bliver ingen ændring i
indstillingerne.
5. Før svejsetråden (5) ind i
kontaktdysen.
6. Sænk trådretteren med hukommelse
(4) tilbage til sin position. Lås ved at
dreje knappen (3) helt.
7. Tænd for EAC 10, og vælg
svejsetråden, når der kommer
besked om det på displayet.
8. Med styreenhed EAC 10: Fremfør
svejsetråden gennem kontaktdysen,
indtil den er synlig under
kontaktdysen.
9. Når det er nødvendigt, skal du
justere trådfremføringstrykket med
drejeknappen (6).
10. Når det er nødvendigt, skal du ved
hjælp af drejeknappen (7) justere
tråden, indtil den er lige.
0463 613 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
BEMÆRK!
Undlad at spænde drejeknappen for fremføringstryk (6) for hårdt. Dette kan
resultere i overophedning af trådfremføreren.
5.4
Udskiftning af fremføringsrullen.
5.4.1
Enkelt tråd
1.
2.
3.
Løsn drejeknappen (3).
Løsn håndhjulet (2).
Udskift fremføringsrullen (1).
Fremføringsrullerne er mærket med deres
respektive trådstørrelser.
5.4.1.1
•
Riflede ruller til pulverfyldt tråd
Udskift fremføringsrullen (1) og trykrullen (5) parvis for den trådstørrelse, der bruges.
BEMÆRK!
Der skal bruges en speciel stubaksel til trykrullen (bestillingsnr. 0212 901 101).
•
Stram trykskruen (4) med moderat tryk for at sikre, at den pulverfyldte tråd ikke
deformeres.
5.5
1.
2.
3.
Refilling with flux powder
Close the flux valve (1) on the flux hopper.
Remove the optional cyclone on the flux recovery
unit, if fitted.
Fill with flux powder.
BEMÆRK!
The flux powder must be dry. Use
preheated flux powder only when the
flux hopper is designed for that.
4.
5.
Position the flux tube without twisting it.
Adjust the height of the flux nozzle above the weld
so that the correct amount of flux is delivered.
Flux coverage should be sufficient so that
penetration of the arc does not occur.
0463 613 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5.6
Betjeningspanel EAC 10
1. Svejsestop
2. Svejsestart
3. Svejsestrøm/trådfremføringshastighed/b
alance*
4. Buespænding/forskydningsspænding*
5. OK/indstillingsmenu
6. Tilbage
7. Manuel trådfremføring opad
8. Retning for manuel kørebevægelse
9. Hurtig bevægelse
10. Manuel trådfremføring nedad
11. Retning for manuel kørebevægelse
12. Hukommelse 1, 2, 3/funktionstaster
13. Bevægelseshastighed/frekvens*
14. USB-tilslutning
*Kun med Aristo® 1000 i AC-tilstand.
5.6.1
Taster og drejeknapper
Op
Knapperne anvendes til at navigere op, ned, til højre
Venst
og til venstre samt til at bekræfte (den midterste
re
knap) under konfiguration og opsætning.
Højre
Ned
Svejsestop (1). Standser al kørebevægelse, alle motorer og svejsestrøm.
Svejsestart (2). Lysdioden lyser, når svejsningen er i gang.
Knappen OK (5) bruges til at bekræfte et markeret valg.
Knappen Tilbage (<) (6) bruges til at gå et trin tilbage i menuen.
Tryk på knappen Manuel trådfremføring opad (7) for at føre tråden opad.
Tråden fremføres, så længe knappen holdes nede.
Tryk på knappen Kørebevægelse (8) for at drive i den svejseretning, hvor
symbolet vises på svejseudstyret.
0463 613 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
Knappen Hurtig bevægelse (9) bruges sammen med andre knapper for at
øge hastigheden. Tryk på knappen for at aktivere hurtig bevægelse, og tryk
derefter på knappen for manuel trådfremføring (7, 10) eller kørebevægelse (8,
11). Lysdioden på knappen for hurtig bevægelse tændes, når hurtig
bevægelse aktiveres. Tryk igen for at deaktivere hurtig bevægelse.
Under konfiguration er det muligt at bekræfte og gemme en værdi og vende
tilbage til forrige skærmbillede vha. knappen hurtig bevægelse hurtig
bevægelse.
Tryk på knappen Manuel trådfremføring nedad (10) for at føre tråden nedad.
Tråden fremføres, så længe knappen holdes nede.
Tryk på knappen Kørebevægelse (11) for at drive i den svejseretning, hvor
symbolet vises på svejseudstyret.
Tre forskellige svejsedatahukommelser pr. svejsehoved kan gemmes i
betjeningspanelets hukommelse ved at bruge funktionstasterne 1, 2 og 3 (12).
Funktionstasterne har forskellige funktioner afhængigt af, hvilken menu der
aktuelt er i brug. Den aktuelle funktion angives i teksten i den nederste række
på displayet.
Svejsestrøm/trådfremføringshastighed/balance-drejeknap1 (3) bruges til at
forøge eller reducere indstillede værdier.
Buespænding//forskydningsspænding-drejeknap1 (4) bruges til at forøge eller
reducere indstillede værdier.
Bevægelseshastighed/frekvens-drejeknap1 (13) bruges til at forøge eller
reducere indstillede værdier.
1
Kun med Aristo® 1000 i AC-tilstand.
5.6.2
Startkonfiguration
Ved første opstart efter levering, efter opdatering af programmet og efter en fuldstændig
nulstilling, kræver kontrolpanelet startkonfiguration. Startkonfiguration starter automatisk.
Det er muligt for en godkendt bruger at ændre konfigurationen i menuen GENERELLE
INDSTILLINGER .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vælg sprog ved at bruge knapperne op/ned/højre/venstre. Bekræft med OK eller med
den midterste knap.
Vælg måleenhed ved hjælp af højre/venstre-knapperne. Bekræft med OK eller med
den midterste knap.
Indstil dato ved hjælp af op/ned-knapperne. Skift mellem år, måned og dag med
højre/venstre-knapperne. Bekræft med OK eller med den midterste knap.
Indstil tiden ved hjælp af op/ned-knapperne. Skift mellem timer og minutter med
højre/venstre-knapperne. Bekræft med OK eller med den midterste knap.
Vælg trådtype ved hjælp af op/ned-knapperne. De trådtyper, der vises, afhænger af
det svejsehoved, der registreres under opstart. Bekræft med OK eller med den
midterste knap.
Vælg tråddimension ved hjælp af op/ned-knapperne. Bekræft med OK eller med den
midterste knap.
Efter startkonfiguration fortsætter betjeningspanelet til menuen INDSTIL .
0463 613 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5.6.3
1.
Opstart
Softwareversionen vises på betjeningspanelet under opstart. Betjeningspanelet
registrerer automatisk svejsehovedet under opstart.
BEMÆRK!
Svejsehovedet identificeres af svejsehovedets kabel. Hvis kablet skal
udskiftes, skal du bruge ESAB original reservedel for at opretholde
funktionen.
2.
3.
Hvis ingen digital strømkilde er tilsluttet, vises en menu til valg af type analog
strømkilde.
Tidligere brugt analog strømkilde vises, hvis afbryderkontakten er i positionen II. Tryk
på en vilkårlig knap inden for 3 sekunder for at åbne menuen og skifte analog
strømkilde ved hjælp af knapperne op/ned og OK.
Hvis der ikke trykkes på nogen knap, fortsætter opstart uden ændringer af
strømkilden.
Tidligere valgt trådtype og tråddimension vises. Tryk på en vilkårlig knap inden for 7
sekunder for at åbne menuen. Vælg trådtype og tråddimension ved hjælp af
knapperne op/ned og OK.
Hvis der ikke trykkes på nogen knap, fortsætter betjeningspanelet til menuen INDSTIL
uden ændringer af trådtype eller tråddimension.
5.6.4
INDSTIL
Skærmen Målt
MÅLT
Indstillingen MÅLT skærmbilledet viser de målte værdier under svejsning. Oplysningerne på
skærmen afhænger af den valgte svejsemetode.
Skærmen viser oplysninger opdelt i fire dele:
Metode, tråd, varmeinput Strømstyrke
Kørehastighed Spænding
0463 613 001
- 26 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
Et kort tryk på OK , når en vekselstrømskilde er tilsluttet, vil åbne skærmen med
indstillinger for vekselstrøm. Et langt tryk på OK åbner indstillingsskærmbilledet
SVEJSEMENU .
Drej på en vilkårlig drejeknap efter svejsestop for at åbne skærmbilledet INDSTIL .
Værdierne vises, og skærmbilledet INDSTIL holdes åbent.
Et kort tryk på en af tasterne 1, 2 eller 3 henter den tilsvarende
hukommelsesplads. Indstillingen INDSTIL -skærmbilledet åbnes, og værdierne
vises.
5.6.5
Indstil-skærmbillede, digital strømkilde
BEMÆRK!
De tilgængelige funktioner i skærmbilledet INDSTIL afhænger af valgt
svejsemetode.
INDSTIL
MÅLT
Indstillingen INDSTIL -skærmbilledet bruges til at ændre svejseindstillinger og gemme
indstillinger for hukommelsespladser med tasterne 1, 2 og 3.
Drej på en vilkårlig drejeknap under svejsning for at åbne skærmbilledet INDSTIL fra
skærmbilledet MÅLT . <Værdierne vises i 2 sekunder før returnering til skærmbilledet MÅLT ,
medmindre der er foretaget justeringer.
Hvis indstillingen INDSTIL -skærmbillede åbnes uden løbende svejsning, forbliver det aktivt.
Når svejsning påbegyndes, aktiveres skærmbilledet MÅLT .
Foretag ændringer af svejseindstillingerne ved hjælp af drejeknappen ved siden af den
værdi, der vises på displayet. Det er muligt at gemme indstillingerne for nem adgang.
Et kort tryk på en af tasterne 1, 2 eller 3 viser de gemte indstillinger for
svejsedatahukommelse, indstiller værdierne og viser skærmbilledet MÅLT igen.
Nummeret for svejsedatahukommelsen vises på fanen INDSTIL og også med en
linje oven over tasten med det tilsvarende tal.
Med vekselstrømskilde: Et kort tryk på knappen OK åbner skærmbilledet
VEKSELSTRØMSINDSTILLINGER .
Et langt tryk på knappen OK åbner skærmbilledet SVEJSEMENU. Gå tilbage ved
at trykke på tilbageknappen.
0463 613 001
- 27 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5.6.6
Indstil-skærmbillede, analog strømkilde
INDSTIL
MÅLT
Med vekselstrømskilde: Et kort tryk på knappen OK åbner skærmbilledet
VEKSELSTRØMSINDSTILLINGER .
Med Aristo® 1000-strømkilde og SAW-svejsehoved: Et kort tryk på knappen OK
åbner et skærmbillede, hvor drejeknapperne styrer frekvens, balance og
forskydning.
Gem værdier, og vend tilbage til skærmbilledet MÅL ved at trykke på
tilbageknappen.
5.6.7
Svejsemenu
Når et af skærmbillederne INDSTIL eller MÅLT vises, skal du trykke langvarigt på
OK for at åbne den udvidede SVEJSEMENU.
Oplysningerne på displayet afhænger af autorisationsniveauet, den tilsluttede strømkilde og
svejsehovedet. Autorisationsniveauet vises med et ikon i øverste højre hjørne af displayet.
Eksempel på svejsemenu for Aristo® 1000 AC/DC
SVEJSEMENU
METODE
DC+
REGULERINGSMETODE
CA
STARTTYPE
STRAKS
KRATEROPFYLDNINGSTID O.O s
TILBAGEBRÆNDINGSTID
0,50 sek.
Eksempel på svejsemenu for SAW-svejsning med LAF eller TAF
SVEJSEMENU
REGULERINGSMETODE
CA
STARTTYPE
STRAKS
KRATEROPFYLDNINGSTID O.O s
TILBAGEBRÆNDINGSTID
0463 613 001
0,7 sek.
- 28 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
Vælg linjen SVEJSEMENU ved at trykke på højre-knappen.
Vælg en menurække ved at bruge op-/ned-knapperne og trykke på OK,
eller bekræft vha. den midterste knap.
Angiv en numerisk værdi ved hjælp af drejeknappen for
buespænding/forskydningsspænding (4). Andre værdier vælges ved
hjælp af op-/ned-knapperne.
Tryk på OK eller den midterste knap for at bekræfte og vende tilbage til
forrige menuniveau. Den nye værdi vises.
Gå tilbage til forrige menuniveau UDEN ændrede indstillinger med
tilbage- eller venstre-knappen.
5.7
Justeringer
BEMÆRK!
Hold altid håndtaget i låst position, når der ikke justeres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lodret justering af svejsehovedet, se skalaen på søjlen.
Juster styrerulleenhedens afstand, både foran og bag på svejsetraktoren.
Juster den vandrette søjles placering, se skalaen ved siden af søjlen.
Juster rotationsvinklen for søjlen.
Juster rotationsvinklen for svejsehovedet, se skala ved siden af håndtaget.
Juster svejsetrådens tilspænding.
Juster rotationsvinklen for svejsehovedet.
0463 613 001
- 29 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5.8
Svejseanvendelser
Basisenhed
EWT 1000 i basisenhed med styrerulleenhed.
Dette placerer svejsetraktoren korrekt langs
kantsømme med drivhjulene vinklet ca. 0,5-1°
indad mod den lodrette plade og med
styrerulleenheden styrende langs et styr
parallelt med sømmen. Styret kan være en
del af arbejdsemnet eller en separat
styreskinne, der er justeret parallelt med
sømmen.
Svejsning af cirkulær kantsøm.
Svejsetraktoren følger sømmen ved hjælp af
basisstyrearmenheden. Minimumradius 3,9
m.
Tomgangsruller (0333 164 880)
Tomgangsruller med justerbar højde leveres
som tilbehør. Tomgangsruller er påkrævet
under kantsvejsning langs en lav lodret plade
og kan også bruges til forskellige typer af
arbejdsemner, for eksempel langs styrkanter
parallelt med svejsesømmen.
Se kapitlet "TILBEHØR".
0463 613 001
- 30 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
Laserlampe (0821 440 880)
Hvis der ikke er nogen passende kant til at
styre svejsetraktoren mekanisk langs, f.eks.
når der laves en I-søm, kan laserlampen
være nyttig med pulverbuesvejsning til at
angive positionen af svejsedysen i sømmen.
Se kapitlet "TILBEHØR".
Styrehjulsboggie (0413 542 880)
Brug af styrehjulsboggie i en V-søm tillader
svejsetraktoren at følge sømmen.
Svejsetraktoren kan passere hen over
hæftesvejsninger uden problemer og uden at
miste sporet. Styrehjulsboggien er fastgjort til
kontaktrøret, og svejsedysen er placeret, så
den svejser bag styrehjulsboggien.
Se kapitlet "TILBEHØR".
0463 613 001
- 31 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
Rillede hjul (0443 682 881)
Hvis der ikke er nogen passende kant at
styre svejsetraktoren langs, f.eks. ved
svejsning af en I-søm, kan den monteres
med to rillede hjul, som kører på et vinkeljern.
Styreskinner kan samles for at udgøre den
påkrævede længde.
Se kapitlet "TILBEHØR".
Svejsning af flad kantsøm (0904 255 001)
Sættet til svejsning af flad kantsøm kan
bruges til at holde udstyret lige opad under
svejsning af en vippet kantsøm.
Vinklen kan indstilles til 0, 30° og 45°.
Se kapitlet "TILBEHØR".
0463 613 001
- 32 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
6.1
Generelt
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
BEMÆRK!
Før der udføres nogen form for vedligeholdelsesarbejde, skal du sørge for, at
strømkablet er frakoblet.
For vedligeholdelse af styreenheden, EAC 10, henvises til særskilt brugsanvisning.
6.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dagligt
Kontroller, at søjlen er i låst position.
Sørg for, at svejsehovedets arm er i låst position.
Sørg for, at spoleholderen er i låst position.
Fjern flusmiddel og snavs fra bevægelige dele.
Fjern flusmiddel og snavs fra glidere.
Kontrollér:
○ Rotationslåsen mellem slæden og søjlen.
○ Svejsehovedets lås.
○ Spoleholderens lås.
Kontroller, at kontaktpunktet og alle elektriske kabler er tilsluttet.
Sørg for, at alle skruesamlinger er spændt.
Kontroller, at styrene og drivrullerne ikke er slidte eller beskadigede.
Kontroller bremsemomentet for bremsenavet. Tilspænd, hvis trådspolen fortsætter med
at rotere, når trådfremføringen er stoppet. Løsn, hvis fremføringsrullerne gilder. Som
rettesnor skal bremsemomentet for en 30 kg trådspole være 1,5 Nm.
Vedrørende justering af bremsemoment henvises til afsnittet "Justering af
bremsemomentet".
6.3
•
Ugentligt
Inspicér gliderne. Smør dem, hvis de binder.
0463 613 001
- 33 -
© ESAB AB 2018
7 FEJLAFHJÆLPNING
7
FEJLAFHJÆLPNING
Udfør disse kontroller og eftersyn, før der tilkaldes en autoriseret servicetekniker.
•
•
•
•
Kontrollér, at svejsestrømkilden tilsluttes korrekt
Kontrollér, at svejsekabler og forbindelser ikke er beskadiget.
Kontrollér, at betjeningsanordningerne er indstillet korrekt.
Kontrollér, at netspændingen er afbrudt, før eventuelt reparationsarbejde påbegyndes.
Fejltype
Mulig årsag
Afhjælpning
Strømstyrke- og
spændingsaflæs
ninger viser store
udsving.
Kontaktbakker eller dyser er
slidte eller har den forkerte
størrelse.
Udskift kontaktbakker eller dyse.
Tryk for trådfremføringsruller
er utilstrækkeligt.
Øg tryk på trådfremføringsruller.
Trådfremføring er Tryk på trådfremføringsruller
uregelmæssig.
er indstillet forkert.
Juster tryk på trådfremføringsruller.
Trådfremføringsruller har den Udskift trådfremføringsruller.
forkerte størrelse.
Riller i trådfremføringsruller er Udskift trådfremføringsruller.
slidte.
Svejsekabler
overophedes
0463 613 001
Dårlig elektrisk forbindelse.
Rens og efterspænd alle elektriske
forbindelser.
Tværsnitområde af
svejsekabler er for lille.
Anvend kabler med et større tværsnit,
eller brug parallelle kabler.
- 34 -
© ESAB AB 2018
8 FEJLKODER
8
FEJLKODER
For fejlkodeoplysninger henvises til brugsanvisningen for EAC 10.
0463 613 001
- 35 -
© ESAB AB 2018
9 BESTILLING AF RESERVEDELE
9
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
EWT 1000 er designet og testet ifølge internationale og europæiske standarder IEC/EN
60974-5, IEC/EN 60974-10 og EN 12100:2010. Når service- og reparationsarbejde
afsluttes, skal den/de personer, der udfører arbejdet, sikre, at produktet fortsat er i
overensstemmelse med kravene i ovennævnte standard.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com. Ved
bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0463 613 001
- 36 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
DIAGRAM
Digital strømkilde
0463 613 001
- 37 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
Analog strømkilde
0463 613 001
- 38 -
© ESAB AB 2018
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering
number
Denomination
Type
Notes
0904 200 880
Welding tractor
Versotrac EWT 1000
including welding head
EWH 1000, bobbin holder
and control unit EAC 10.
Feed roller and
contact tip not
included.
0463 627 *
Instruction manual
EWH 1000 welding head
0463 612 *
Instruction manual
EAC 10 control panel
0463 609 *
Instruction manual
EAC 10 control unit
0463 614 001
Spare parts list
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0463 613 001
- 39 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TILBEHØR
EWT 1000
0904 255 001
Flat fillet welding kit
0904 273 880
LED lamp kit, 27 W, 12/24 V. Up to 2
lamps with additional power supply.
0904 211 880
Bobbin module
0333 164 880
Idling roller
0443 682 881
V-wheeltrack in steel (4 pcs)
0332 947 880
Bracket suction
0904 223 880
Voltage reference option
0413 542 880
Guide wheel bogey. For V-joints, used for
joint tracking. For Fitting on the contact
tube.
0415 857 002
Wheel kit, heat resistant 250 °C (482 °F)
0154 203 880
Guide rail with magnets, 3 m (9.8 ft).
Several lenghts of guide rail can be used.
0463 613 001
- 40 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
EWH 1000
0821 440 880
Laser lamp kit
0160 360 882
OKC connector, male, 70-120 mm2
0160 361 882
OKC connector, female, 70-120 mm2
0810 093 880
Flexible arm
0148 140 880
Flux recovery unit OPC
0413 315 881
Flux hopper of silumin alloy
0145 221 881
Concentric flux feeding funnel
0413 510 001
Contact tube, 260 mm (10.24 in.)
0413 510 002
Contact tube, 190 mm (7.48 in.)
0413 510 003
Contact tube, 100 mm (3.94 in.)
0413 510 004
Contact tube, 500 mm (1 ft 7.7 in.)
0413 511 001
Contact tube, bent
0153 872 880
Wire reel, plastic, 30 kg
0449 125 880
Wire reel, steel, flexible width
0671 164 080
Wire reel, steel Ø 220 mm
EAC 10
Control cable EAC 10 - digital power source
0460 910 881
15 m (49 ft)
0460 910 882
25 m (82 ft)
0460 910 883
35 m (115 ft)
0460 910 884
50 m (164 ft)
0463 613 001
- 41 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
EAC 10
Control cable EAC 10 - analog power source
0449 500 880
15 m (49 ft)
0449 500 881
25 m (82 ft)
0449 500 882
35 m (115 ft)
0449 500 883
50 m (164 ft)
0449 500 884
75 m (246 ft)
0449 500 885
100 m (328 ft)
0462 062 001
USB Memory stick 2 Gb
0463 613 001
- 42 -
© ESAB AB 2018
SLIDDELE
SLIDDELE
Fremføringsruller
SAW
Part no.
D (mm)
0218 510 281
1.6
0218 510 282
2.0
0218 510 283
2.5
0218 510 286
4.0
0218 510 287
5.0
0218 510 298
3.0–3.2
Grooved and knurled roller for tubular wire
Part no.
D (mm)
0146 024 880
0.8–1.6
0146 024 881
2.0–4.0
Trykruller
Pressure roller groved and knurled for
tubular wire
Part no.
D (mm)
0146 025 880
0.8–1.6
0146 025 881
2.0–4.0
0146 025 882
5.0–7.0
Stubaksel til trykrulle
EWH 1000 tubular wire
Part no.
0212 901 101
0463 613 001
- 43 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising