ESAB | EWT 1000 | Instruction manual | ESAB EWT 1000 Brugermanual

ESAB EWT 1000 Brugermanual
Versotrac
EWT 1000
Bruksanvisning
Oversettelse av den originale bruksanvisningen
0463 613 001 NO 20181221
Valid for: from serial no. 841-xxx-xxxx
INNHOLD
1
2
3
4
SIKKERHET.................................................................................................
5
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
5
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
5
INNLEDNING ...............................................................................................
8
2.1
Sveisemetode .........................................................................................
8
2.1.1
Definisjoner ..........................................................................................
8
2.1.2
Pulverbuesveising (SAW).....................................................................
8
2.2
Horisontal sveising ................................................................................
8
2.3
Stabilitet ..................................................................................................
8
TEKNISKE DATA.........................................................................................
10
3.1
Sveisetraktor EWT 1000.........................................................................
10
3.2
Kontrollenhet EAC 10.............................................................................
11
3.3
Sveisehode EWH 1000 ...........................................................................
11
INSTALLASJON ..........................................................................................
13
4.1
Generelt ...................................................................................................
13
4.2
Instruksjoner for løfting .........................................................................
13
4.3
Hovedkomponenter................................................................................
14
Sveisekabler .........................................................................................
14
Oppbygging ............................................................................................
15
Spoleholder ..........................................................................................
15
Adjusting the brake hub.....................................................................
15
Tilkoblinger .............................................................................................
16
4.5.1
Tilkobling av digital strømkilde..............................................................
17
4.5.2
Tilkobling til kompatibel analog likestrømstrømkilde ............................
18
BRUK ...........................................................................................................
20
5.1
Generelt ...................................................................................................
20
5.2
Transport .................................................................................................
20
5.3
Innlasting av sveisetråden ....................................................................
22
5.4
Bytte av materullen ................................................................................
23
Enkel tråd .............................................................................................
23
Riflede ruller for kjernetråd med fluss................................................
23
5.5
Refilling with flux powder ......................................................................
23
5.6
Kontrollpanel EAC 10.............................................................................
24
5.6.1
Knapper og brytere...............................................................................
24
5.6.2
Innledende konfigurasjon .....................................................................
25
5.6.3
Oppstart................................................................................................
26
5.6.4
Målt-skjermbilde ...................................................................................
26
5.6.5
Innstillingsskjermbilde, digital strømkilde .............................................
27
5.6.6
Innstillingsskjermbilde, analog strømkilde ............................................
28
5.6.7
Sveisemeny ..........................................................................................
28
Justeringer ..............................................................................................
29
4.3.1
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.5
5
5.4.1
5.4.1.1
5.7
0463 613 001
© ESAB AB 2018
INNHOLD
5.8
Bruksområder for sveising....................................................................
30
VEDLIKEHOLD............................................................................................
33
6.1
Generelt ...................................................................................................
33
6.2
Daglig.......................................................................................................
33
6.3
Ukentlig ...................................................................................................
33
7
FEILSØKING ...............................................................................................
34
8
FEILKODER.................................................................................................
35
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
SKJEMA ..............................................................................................................
ORDRENUMRE ...................................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
SLITEDELER .......................................................................................................
36
37
39
40
43
6
9
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0463 613 001
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
1.2
Sikkerhetsregler
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
0463 613 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
4.
5.
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring.
ELEKTRISK STØT – kan være livsfarlig
•
•
•
•
Monter og jord enheten i samsvar med bruksanvisningen.
Ikke ta i strømførende deler eller elektroder med bare hender eller vått
verneutstyr.
Isoler deg selv fra jord og arbeidet.
Sørg for å ha en trygg arbeidsposisjon.
ELEKTRISITET OG MAGNETFELTER – kan være helsefarlige
•
•
•
Sveisere med pacemaker bør rådføre seg med lege før sveising. EMF kan
forstyrre enkelte pacemakere.
Eksponering for EMF kan ha andre, ukjente helseeffekter.
Sveisere skal benytte følgende prosedyre for å minimere eksponeringen
for EMF:
○ Før elektrode- og arbeidskablene sammen på samme side av
kroppen. Sikre dem med tape der dette er mulig. Ikke plasser
kroppen din mellom brenneren og arbeidskablene. Du må aldri kveile
brenner- eller arbeidskabelen rundt kroppen din. Holdt
sveisestrømkilden og kablene så langt borte fra kroppen som mulig.
○ Koble arbeidskabelen til arbeidsemnet så nært området som sveises,
som mulig.
RØYK OG GASSER – kan være helsefarlige
•
•
Vend ansiktet bort fra sveiserøyken.
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å lede røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området.
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær.
Beskytt omgivelsene rundt med egnede beskyttelsesskjermer eller
forheng.
STØY – for sterk støy kan skade hørselen
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern.
0463 613 001
-6-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
BEVEGELIGE DELER – kan forårsake personskade
•
•
•
Hold alle dører, paneler og deksler lukket og godt på plass. Bare kvalifisert
personell skal fjerne deksler for vedlikehold og feilsøking etter behov.
Monter paneler og deksler, og lukk dører, når servicearbeidet er fullført, og
før motoren startes.
Stopp motoren før du monterer eller kobler til en enhet.
Hold hender, hår, løstsittende klær og verktøy borte fra bevegelige deler.
BRANNFARE
•
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Sørg for at det ikke er noen brennbare
materialer i nærheten.
Ikke bruk på lukkede beholdere.
FUNKSJONSFEIL – tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
ADVARSEL!
Ikke bruk strømkilden til å tine frosne rør.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder
der strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig
å sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse
A-utstyr i slike omgivelser på grunn av ledningsbårne
forstyrrelser og strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i
samsvar med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller
elektronisk utstyr etter endt levetid leveres inn til et
mottak for gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til
veie informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer
informasjon.
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0463 613 001
-7-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
EWT 1000-sveiseutstyret er utformet for pulverbuesveising (SAW) av buttskjøter og
kileskjøter.
Alle andre bruksområder er forbudte.
Utstyret er beregnet for bruk i kombinasjon med EAC 10 og de digitale ESAB-strømkildene
LAF xxx1, TAF xxx1 eller Aristo 1000, og via det analoge grensesnittet også LAF 635 og
LAF 1000.
EAC 10 støtter også analogt styrte strømkilder fra andre leverandører. Se kapittelet «Koble til
kompatibel analog likestrømskilde» for mer informasjon om grensesnittet.
2.1
Sveisemetode
2.1.1
Definisjoner
SAW
Sveisestrengen er beskyttet av et dekke av fluss under sveisingen.
Flat kilsveising
Kilsveising i F1/PA-posisjon.
2.1.2
Pulverbuesveising (SAW)
Bruk EWH 1000-sveiseutstyr til pulverbuesveising.
EWH 1000 tillater belastninger på opptil 1000 A (100 %).
Denne versjonen kan utstyres med materuller for sveising med enkelt tråd. En spesiell riflet
materull er tilgjengelig for kjernetråd med fluss, som garanterer jevn ledningsmating uten
risiko for deformasjon av sveisetråden på grunn av høyt matetrykk.
2.2
Horisontal sveising
Produktet som er beskrevet i denne håndboken, er laget for horisontal sveising.
Sveisetraktoren kan brukes til flat kilsveising ved sveising av en vippet kilskjøt med det valgfri
settet for flat kilsveising.
OBS!
Ikke bruk EWT 1000 ved sveising på skråplan.
2.3
Stabilitet
OBS!
Kontroller alltid sveiseutstyret for stabilitet før du begynner å sveise.
EWT 1000 er designet for å være fleksibel og dekker mange forskjellige sveisebruksområder
og oppsett. Stabiliteten kan forbedres ved å flytte den horisontale forskyvningen, flytte
ledningspolen til motsatt side osv.
0463 613 001
-8-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
Unngå sveising på flater som heller mer enn 3° (> 5 cm/m) på grunn av risiko for sveisefeil
forårsaket av stor størrelse på smeltet metall i smeltebadet.
0463 613 001
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
3.1
Sveisetraktor EWT 1000
1. Traktorvogn
2. Spoleholder
3. Kolonne med EAC 10
4. EAC 10, håndkontroll
5. EWH 1000, sveisehode
EWH 1000, fra serienr. 841-xxx-xxxx
EWT 1000
Matespenning
60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz
Maks. effektbehov
900 VA
Kjørehastighet
0,1–2,0 m/min
Bremsemoment for
bremsenav
1,5 Nm
Minimum svingradius for rundsveising
Innvendig diameter på
gjenstand
3000 mm
Utvendig diameter på
gjenstand, fire hjul
3900 mm
Minimum rørdiameter for
innvendig sveising på skjøt
1100 mm
Maksimal vekt på tråd
30 kg (66 lb)
Vekt
Totalt, unntatt tråd og fluss
67 kg (148 lb)
Traktorvogn
22.1 kg (48.7 lb)
Spoleholder, uten tråd
6 kg
Kolonne med EAC 10
25 kg
Relativ luftfuktighet
Maks. 95 %
Driftstemperatur
–10 til 40 °C
Lagertemperatur
–20 til 55 °C
0463 613 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
EWH 1000, fra serienr. 841-xxx-xxxx
EWT 1000
Maksimal driftstemperatur
60 °C
EMC-klassifisering
Klasse A
Kapslingsgrad
IPXX
3.2
Kontrollenhet EAC 10
EAC 10, fra serienr. 841-xxx-xxxx
Matespenning
60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz
Tilførselsspenning til
håndkontroll
12 V DC
Effektbehov
Maks. 900 V A
Motortilkoblinger tilpasset
for ESAB-motorer
6 A 100 %
Hastighetskontroll
Tilbakemelding fra pulsenkoder
Driftstemperatur
–10 til 40 °C
Lagertemperatur
–20 til 55 °C
Relativ luftfuktighet
Maks. 95 %
Mål, l × b × h
EAC 10 = komplett
kontrollenhet
275 × 300 × 165 mm (10,8 × 11,8 × 6,5 tommer)
EAC 10, håndkontroll
245 × 225 × 50 mm (9,7 × 8,9 × 2,0 tommer)
Vekt
EAC 10 = komplett
kontrollenhet
6,8 kg (15 lb)
EAC 10, håndkontroll
1,25 kg (2,8 lb)
Kapslingsgrad
IP23
3.3
Sveisehode EWH 1000
EWH 1000, fra serienr. 841-xxx-xxxx
Matespenning
42 V AC
Tillatt belastning ved 100 %
1000 A
Tråddimensjoner
Fe solid enkelt
1,6-5,0 mm (0,06-0,20 in.)
Fe kjernetråd med fluss
1,6-5,0 mm (0,06-0,20 in.)
SS solid
0,8-5,0 mm (0,03-0,20 in.)
SS kjernetråd med fluss
0,8-5,0 mm (0,03-0,20 in.)
Al solid
NA
AI kjernetråd med fluss
NA
Type gass
NA
Trådmatehastighet
0463 613 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
EWH 1000, fra serienr. 841-xxx-xxxx
Maksimum (≤ 4 mm tråd)
9,0 m/min
Maksimum (5 mm tråd)
2,5 m/min
Minimum
0,4 m/min
Bremsemoment for
bremsenav
1,5 Nm
Flussbeholdervolum
6l
Mål, l × b × h
620 × 530 × 832 mm (24,4 × 20,9 × 32,8 tommer)
Vekt sveisehode, unntatt
ledning og fluss
17 kg (37,5 lb)
Kapslingsgrad
IPXX
EMC-klassifisering
Klasse A
0463 613 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
4.1
Generelt
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
ADVARSEL!
Roterende deler kan medføre personskade. Vær
forsiktig!
FORSIKTIG!
Dette produktet er beregnet til industriell bruk. I et boligmiljø kan dette produktet
forårsake radioforstyrrelser. Det er brukerens ansvar å ta nødvendige relevante
forholdsregler.
4.2
Instruksjoner for løfting
ADVARSEL!
Sveisetraktoren skal løftes med løfteøyet (4).
•
•
•
•
Koble fra strømkilden og fjern alle forbruksvarer (fluss og sveisetråd).
Koble fra og fjern sveisekabler fra sveisetraktoren. Sveisekablene skal ikke løftes med
traktoren.
Fjern valgfrie luft- og vannslanger.
Kontroller at kolonnen er i låst stilling (1) og rettet fremover som vist på illustrasjonen.
0463 613 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
•
•
Forsikre deg om at sveisehodet er i låst stilling (2).
Fjern spoleholderen eller fjern trådbeholderen fra spoleholderen. Pass på at den
tomme spoleholderen er i låst stilling (3).
4.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hovedkomponenter
EAC 10 håndkontroll
EAC 10 motordrivenhet
Kolonne
Traktorvogn
Styrestanglås
Styrestang
Kabelstøtte
4.3.1
8. Kontaktrør
9. Styrestift
10. Trådmateenhet
11. Flussrør
12. Trådmatemotor
13. Flussbeholder
14. Trådleder
Sveisekabler
Bruk forskjellig antall sveisekabler for forskjellige sveisestrømmer:
Opptil 500 A
én 120 mm2 kabel
500 – 1000 A
to 120 mm2 kabler
OBS!
Med to sveisekabeloppsett kjører du sveisekablene i nærheten av hverandre
parallelt, men ikke vri dem rundt hverandre.
0463 613 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4.4
Oppbygging
4.4.1
Spoleholder
Monter trådtrommelen på bremsekjernen i
spoleholderen.
ADVARSEL!
Slik hindrer du at spolen glir av
navet: Lås spolen i posisjon ved å
dreie den røde knappen som vist på
varselskiltet som er festet like ved
navet.
4.4.1.1
Adjusting the brake hub
The brake hub is adjusted at delivery. If readjustment is required, follow the instructions
below. Adjust the brake hub so the wire is slightly slack when wire feed stops.
Adjusting the braking torque:
1.
2.
Turn the red handle to the locked
position.
Insert a screwdriver into the springs
in the hub.
○ Turn the springs clockwise to
reduce the braking torque.
○ Turn the springs
counter-clockwise to increase
the braking torque.
OBS!
Turn both springs the same amount.
0463 613 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4.5
Tilkoblinger
1. På/av-indikator
2. På/av-bryter
3. Spenningsreferanseinngang for
arbeidsemne
4. Inngang for tilbehørskabler
5. Sveisehodekontakt
6. Traktorvognkontakt
7. Kontakt for digital strømkilde
8. Kontakt for analog strømkilde
9. Kabel til håndkontroll
OBS!
Koble kun til enten digital strømkilde eller analog strømkilde.
0463 613 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4.5.1
Tilkobling av digital strømkilde
Koble sammenkoblingskabelen til kontakten merket med I.
Sammenkoblingskabel mellom CAN-basert ESAB-strømkilde og EAC 10 er tilgjengelig som
tilbehør i forskjellige lengder.
ESAB CAN-baserte strømkilder er LAF xxx1, TAF xxx1 og Aristo® 1000.
Se separat bruksanvisning for ytterligere informasjon om tilkobling av sveisekilde.
Bruk alltid støvdekselet på tilkoblingene der ingen kabel er koblet til.
0463 613 001
- 17 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4.5.2
Tilkobling til kompatibel analog likestrømstrømkilde
Koble sammenkoblingskabelen til kontakten merket med II.
Sammenkoblingskabel mellom analogbasert ESAB-strømkilde og EAC 10 er tilgjengelig som
tilbehør i forskjellige lengder.
Bruk alltid støvdekselet på tilkoblingene der ingen kabel er koblet til.
Krav til den analoge strømkilden
Tilførselsspenning 60 V DC eller 42 V AC, 50/60 Hz fra sveisestrømkilden eller via eksterne
midler.
Spenningsfeedback fra negativ sveiseterminal (for sveisespenningsmåling for display i
kontroll).
Start inntasting 0–10 V-inngang for innstilling av sveiseparameter (kontrollsignal).
Shunt-utgang eller skalert 0–10 V (1 V per 100 bue ampere) utgang for måling av
sveisestrøm.
Stikkontakt for strømkilde XP2-pinninger
B, C
42 V AC
E, F
42 V AC retur
J
Kraftkilde negativ klemme (U-)
W
Kraftkilde positiv klemme (U-)
0463 613 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
Stikkontakt for strømkilde XP2-pinninger
X
Buestrøm fra sveisehode
K
Strømkilde start – åpen kollektorutgang
L
0 V, vanlig for strømkilde start og referanse
M
0–10 V referanse
N
Nåværende shunt negativ (-mV)
P
Nåværende shunt positiv (+mV)
R
Nødstopp
Y
Nødstopp
S
24 V AC / brennerinngang. For ikke-ESAB-strømkilder.
T
Sveisestart / fakkel felles. For ikke-ESAB-strømkilder.
U
Feedback på spenning (1 V / 100 A). For ikke-ESAB-strømkilder.
0463 613 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5
BRUK
5.1
Generelt
FORSIKTIG!
Du må ha lest og forstått bruksanvisningen før du
installerer og bruker utstyret.
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
OBS!
Bruk tiltenkt håndtak når utstyret skal flyttes. Dra aldri i kablene.
5.2
Transport
Det er mulig å transportere sveisetraktoren EWT 1000 etter instruksjonene i avsnittet
«Løfteanvisning».
Følg disse instruksjonene for å demontere sveisetraktoren EWT 1000 i fire separate moduler
før transport.
Ved transport av sveisetraktoren EWT 1000 på hjul: Sett den horisontale forskyvningen i
midtposisjonen med nålen pekende mot null på skalaen.
0463 613 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
OBS!
Pass på at sveisehodet har avkjølt seg før demontering.
0463 613 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
1.
Slå av og koble fra strømkilden. Koble fra kablene til sveisehodet og traktorvognen
(1). Fjern kablene fra sveisetraktoren.
OBS!
Hvis strømkilden er koblet fra uten at strømmen først er slått av, kan
strømkildens nødstopp aktiveres.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fjern tråden fra mateenheten og trådlederen (2).
Lås opp og demonter spoleholderen (3).
Plasser EAC 10-håndkontrollen på toppen av EAC 10-motordrevet.
Kontroller at kolonnen er plassert midt på traktorvognen.
Lås opp og demonter sveisehodet (4).
Koble kabelen (5) mellom traktorvognen og kontrollenheten.
Lås opp kolonnerotasjonen med håndtaket (6). Roter til sluttpunktet. Trekk (7) og roter
noen få grader til. Demonter kontrollenheten (8).
Sett sammen i motsatt rekkefølge. Pass på å låse sveisehodet (6).
5.3
Innlasting av sveisetråden
OBS!
Materullene er merket med sine respektive spordiametre (D) på siden av rullen.
1.
Slå av EAC 10 ved å bruke
på/av-bryteren.
2. Kontroller at materullen (1) og
kontaktdysen (2) har riktig
dimensjon for den valgte
sveisetråden.
3. Vri bryteren (3) for å løsne
ledningsrøret.
4. Løft opp trådrøret med minne (4).
Innstillingene vil ikke endres.
5. Mat sveisetråden (5) inn i
kontaktdysen.
6. Senk trådrøret med minnet (4)
tilbake til posisjonen. Lås ved å
dreie knappen (3) fullstendig.
7. Slå på EAC 10 og velg sveisetråd
når du blir bedt om det på skjermen.
8. Med kontrollenhet EAC 10: Før
sveisetråden gjennom kontaktdysen
til den er synlig under kontaktdysen.
9. Juster ledningstrykket med knotten
(6) ved behov.
10. Juster ledningsretningen med
knotten (7) ved behov.
OBS!
Ikke stram matetrykknotten (6) for hardt. Dette kan føre til overoppheting av
trådmateren.
0463 613 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5.4
Bytte av materullen
5.4.1
Enkel tråd
1.
2.
3.
Slipp knotten (3).
Løsne håndhjulet (2).
Bytt materullen (1).
Materullene er merket med sine respektive
trådstørrelser.
5.4.1.1
•
Riflede ruller for kjernetråd med fluss
Skift materullen (1) og trykkrullen (5) som et par for trådstørrelsen som skal brukes.
OBS!
En spesiell skjøteaksel kreves for trykkrullen (bestillingsnummer 0212 901 101).
•
Trekk til trykkskruen (4) med moderat trykk for å sikre at flusskjernetråden ikke
deformeres.
5.5
1.
2.
3.
Refilling with flux powder
Close the flux valve (1) on the flux hopper.
Remove the optional cyclone on the flux recovery
unit, if fitted.
Fill with flux powder.
OBS!
The flux powder must be dry. Use
preheated flux powder only when the
flux hopper is designed for that.
4.
5.
Position the flux tube without twisting it.
Adjust the height of the flux nozzle above the weld
so that the correct amount of flux is delivered.
Flux coverage should be sufficient so that
penetration of the arc does not occur.
0463 613 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontrollpanel EAC 10
Sveisestopp
Sveisestart
Sveisestrøm/trådmatehastighet/balanse*
Buespenning/forskyvningsspenning*
OK / innstillingsmeny
Tilbake
Manuell trådmating oppover
8. Manuell kjørebevegelsesretning
9. Hurtigbevegelse
10. Manuell trådmating nedover
11. Manuell kjørebevegelsesretning
12. Minne 1, 2, 3 / programmerbare knapper
13. Bevegelseshastighet/frekvens*
14. USB-tilkobling
*Kun med Aristo® 1000 i AC-modus.
5.6.1
Knapper og brytere
Opp
Knappene brukes til opp, ned, høyre, venstre og
bekreft (midtre knapp) under konfigurasjon og
innstilling.
Venst
re
Høyre
Ned
Sveisestopp (1). Stopper alle kjørebevegelser, alle motorer og sveisestrøm.
Sveisestart (2). Lysdioden lyser når sveisingen pågår.
OK-knappen (5) brukes til å bekrefte et valgt valg.
Tilbake-knappen (<) (6) brukes til å gå tilbake et steg på menyen.
Trykk på knappen for manuell trådmating oppover (7) for å mate tråden
oppover. Tråden mates frem så lenge knappen holdes inne.
Trykk på knappen for kjørebevegelse (8) mot den sveiseretningen der
symbolet vises på sveiseutstyret.
0463 613 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
Knappen for hurtig bevegelse (9) brukes sammen med andre knapper for å
øke hastigheten. Trykk på knappen for å aktivere hurtig bevegelse, og trykk
deretter på manuell trådmating (7, 10) eller kjørebevegelse (8, 11).
LED-lampen på knappen for hurtigbevegelse lyser mens hurtigbevegelse er
aktivert. Trykk på den igjen for å deaktivere rask bevegelse.
Under konfigurasjonen er det mulig å bekrefte og lagre en verdi og deretter gå
tilbake til forrige skjermbilde ved hjelp av knappen for hurtig bevegelse.
Trykk på knappen for manuell trådmating nedover (10) for å mate tråden
nedover. Tråden mates frem så lenge knappen holdes inne.
Trykk på knappen for kjørebevegelse (11) mot den sveiseretningen der
symbolet vises på sveiseutstyret.
Tre forskjellige sveisedataminner per sveisehode kan lagres i kontrollpanelets
minne ved hjelp av programtastene 1, 2 og 3 (12). De programmerbare
tastene har også varierende funksjoner avhengig av hvilken meny som for
øyeblikket er i bruk. Den nåværende funksjonen kan ses fra teksten i nedre
rad på displayet.
Knappen for sveisestrøm/trådmatehastighet/balanse1 (3) brukes til å øke og
redusere innstilte verdier.
Knappen for buespennings/forskyvningsspenning1 (4) brukes til å øke og
redusere innstilte verdier.
Knappen for bevegelseshastighet/frekvens1 (13) brukes til å øke og redusere
innstilte verdier.
1
Kun med Aristo®1000 i AC-modus.
5.6.2
Innledende konfigurasjon
Ved første oppstart etter levering, etter programoppdatering og etter fullført tilbakestilling,
krever kontrollpanelet innledende konfigurasjon. Den innledende konfigurasjonen starter
automatisk.
Det er mulig for en autorisert bruker å endre konfigurasjonen i GENERAL SETTINGS
(GENERELLE INNSTILLINGER) -menyen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Velg språk ved å bruke knappene for opp/ned/høyre/venstre. Bekreft med OK eller
med mellomknappen.
Velg måleenhet med knappene for høyre/venstre. Bekreft med OK eller med
mellomknappen.
Still inn dato ved hjelp av knappene for opp/ned. Bytt mellom år, måned og dag med
knappene for høyre/venstre. Bekreft med OK eller med mellomknappen.
Still inn tid ved hjelp av knappene for opp/ned. Bytt mellom timer og minutter med
knappene for høyre/venstre. Bekreft med OK eller med mellomknappen.
Velg trådtype ved hjelp av knappene for opp/ned. De viste trådtypene avhenger av
sveisehodet som ble oppdaget under oppstart. Bekreft med OK eller med
mellomknappen.
Velg trådstørrelse ved hjelp av knappene for opp/ned. Bekreft med OK eller med
mellomknappen.
Etter innledende konfigurasjon fortsetter kontrollpanelet til SET (STILL INN) -menyen.
0463 613 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5.6.3
1.
Oppstart
Programvareversjonen vises på kontrollpanelet under oppstart. Kontrollpanelet
registrerer automatisk sveisehodet under oppstart.
OBS!
Sveisehodet identifiseres av sveisehodekabelen. Hvis kabelen blir erstattet,
bruker du en original ESAB-reservedel for å opprettholde funksjonen.
2.
3.
Hvis ingen digital strømkilde er tilkoblet, vises en meny for valg av type analog
strømkilde.
Tidligere brukt analog strømkilde vises hvis på/av-bryteren er i posisjon II. Trykk på en
hvilken som helst knapp innen 3 sekunder for å åpne menyen og endre analog
strømkilde ved hjelp av knappene opp/ned og OK.
Hvis ingen knapp trykkes inn, vil oppstarten fortsette uten endringer på strømkilden.
Tidligere valgt trådtype og tråddimensjon vises. Trykk på en hvilken som helst knapp
innen 7 sekunder for å åpne menyen. Velg trådtype og tråddimensjon med knappene
for opp/ned og OK.
Hvis ingen knapp trykkes inn, fortsetter kontrollpanelet til SET (STILL INN) -menyen
uten endringer på trådtype eller størrelse på tråden.
5.6.4
SET
Målt-skjermbilde
MEASURED
MEASURED (MÅLT) -skjermbildet (MÅLT) viser de målte verdiene under sveising.
Informasjonen på skjermbildet er avhengig av den valgte sveisemetoden.
Skjermbildet viser informasjon delt inn i fire deler:
Metode, tråd, varmeinngang Strømstyrke
Bevegelseshastighet Spenning
0463 613 001
- 26 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
Et kort trykk på OK når en vekselstrømkilde er tilkoblet, vil åpne skjermbildet for
vekselstrøminnstillingene. Et langt trykk på OK åpner WELDING MENU
(SVEISEMENY) -innstillingsskjermbildet.
Vri på noen av knappene etter sveisestopp for å åpne SET (STILL INN)
-skjermbildet. Verdiene vises og SET (STILL INN) -skjermbildet holdes åpent.
Et kort trykk på en av tastene 1, 2 eller 3 henter tilbake det tilsvarende
minnesporet. SET (STILL INN) -skjermbildet åpnes, og verdiene vises.
5.6.5
Innstillingsskjermbilde, digital strømkilde
OBS!
De tilgjengelige funksjonene til SET (STILL INN) -skjermbildet er avhengig av valgt
sveisemetode.
SET
MEASURED
SET (STILL INN) -skjermbildet brukes til å endre sveiseinnstillinger og lagre innstillinger i
minnesporene ved hjelp av tastene 1, 2 og 3.
Vri på noen av knappene under sveising for å åpne SET (STILL INN) -skjermbildet fra
MEASURED (MÅLT) -skjermbildet. Verdiene vises i løpet av 2 sekunder før de går tilbake til
MEASURED (MÅLT) -skjermbildet med mindre noen justeringer foretas.
Hvis SET (STILL INN) -skjermbildet åpnes uten løpende sveising. Den vil forbli aktiv. Når
sveising starter, blir MEASURED (MÅLT) -skjermbildet aktivert.
Endre sveiseinnstillingene ved å bruke knappen ved siden av verdien som vises på
displayet. Det er mulig å lagre innstillingene for enkel tilgang.
Et kort trykk på en av tastene 1, 2 eller 3 viser de lagrede innstillingene for
sveisedataminnet, angir verdiene og viser MEASURED (MÅLT) -skjermbildet igjen.
Sveisedataminnetallet som er i bruk, vises i SET (STILL INN) -kategorien, og også
med en linje over nøkkelen med tilhørende nummer.
Med vekselstrømskilde: Et kort trykk på OK-knappen åpner AC SETTINGS
(AC-INNSTILLINGER) -skjermbildet.
Et langt trykk på OK-knappen åpner WELDING MENU (SVEISEMENY). Gå tilbake
ved å trykke på Tilbake-knappen.
0463 613 001
- 27 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5.6.6
Innstillingsskjermbilde, analog strømkilde
STILL
MEASURED
Med vekselstrømskilde: Et kort trykk på OK-knappen åpner AC SETTINGS
(AC-INNSTILLINGER) -skjermbildet.
Med Aristo® 1000-kraftkilde og SAW-sveisehode: Et kort trykk på OK-knappen
åpner et skjermbilde der knappene styrer frekvens, balanse og forskyvning.
Lagre verdier og gå tilbake til MEASURE (MÅL) -skjermbildet ved å trykke på
Tilbake-knappen.
5.6.7
Sveisemeny
Når skjermbildene SET (STILL INN) eller MEASURED (MÅLT) vises, trykker du
lenge på OK for å åpne utvidet WELDING MENU (SVEISEMENY).
Informasjonen på skjermbildet avhenger av autorisasjonsnivå, vedlagt strømkilde og
sveisehode. Tillatelsesnivået vises med et ikon øverst til høyre på displayet.
Eksempel på sveisemeny for Aristo® 1000 AC/DC
WELDING MENU
METHOD
DC+
REGULATION TYPE
CA
START TYPE
DIRECT
CRATER FILL TIME
O.O s
BURNBACK TIME
0.50 s
Eksempel på sveisemeny for SAW-sveising med LAF eller TAF
WELDING MENU
0463 613 001
REGULATION TYPE
CA
START TYPE
DIRECT
CRATER FILL TIME
O.O s
BURNBACK TIME
0.7 s
- 28 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
Velg WELDING MENU (SVEISEMENY) ved å trykke på høyreknappen.
Velg en menyrad med opp/ned-knappene, og trykk OK eller bekreft med
mellomknappen.
Angi en numerisk verdi ved hjelp av
buespennings-/forskyvningsspenningsknappen (4). Andre verdier velges
ved hjelp av opp- og ned-knappene.
Trykk på OK eller mellomknappen for å bekrefte og gå tilbake til forrige
menynivå. Den nye verdien vises.
Gå tilbake til forrige menynivå UTEN endrede innstillinger med tilbakeeller venstreknappen.
5.7
Justeringer
OBS!
Hold alltid håndtaket i låst stilling når du ikke justerer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vertikal justering av sveisehodet – se skala på kolonnen.
Juster rulleenhetens avstand, både foran og bak på sveisetraktoren.
Juster den horisontale kolonneposisjonen – se skala ved siden av kolonnen.
Juster rotasjonsvinkelen til kolonnen.
Juster rotasjonsvinkelen til sveisehodet – se skala ved siden av håndtaket.
Juster sveisetrådspenningen.
Juster rotasjonsvinkelen til sveisehodet.
0463 613 001
- 29 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5.8
Bruksområder for sveising
Grunnleggende versjon
EWT 1000 i grunnleggende versjon med
rulleenhet. Dette plasserer sveisetraktoren
riktig langs kilsveisene med drivhjulene
vinklet ca. 0,5–1° inn mot den vertikale platen
og med føringsrulleenhet som styrer langs en
føring parallelt med skjøten. Føringen kan
være en del av arbeidsemnet eller en separat
føringsskinne som er justert parallelt med
skjøten.
Rund kilsveising. Sveisetraktoren følger
skjøten ved hjelp av den grunnleggende
føringsarmenheten. Minste radius 3,9 m.
Tomgangsruller (0333 164 880)
Tomgangsruller med justerbar høyde leveres
som tilbehør. De er påkrevd ved kilsveising
langs en lav vertikal plate, og
tomgangsrullene kan også brukes til ulike
typer arbeidsemner, for eksempel langs
føringskanter parallelt med sveiseleddet.
Se kapittelet TILBEHØR.
0463 613 001
- 30 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
Laserlampe (0821 440 880)
Hvis det ikke er en egnet kant som
sveisetraktoren skal styres mekanisk langs,
for eksempel når du lager en I-skjøt, vil
laserlampen være nyttig med
pulverbuesveising for å indikere posisjonen til
sveisemunnstykket i skjøten.
Se kapittelet TILBEHØR.
Tralleledehjul (0413 542 880)
Bruk av tralleledehjul i et V-ledd gjør det
mulig for sveisetraktoren å spore skjøten.
Sveisetraktoren kan passere over heftsveiser
uten problemer, og uten å miste sporet.
Tralleledehjulet er festet til kontaktrøret, og
sveisemunnstykket er plassert for å sveise
bak tralleledehjulet.
Se kapittelet TILBEHØR.
0463 613 001
- 31 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
Hjul med spor (0443 682 881)
Hvis det ikke er noen egnet kant som styrer
sveisetraktoren, som når man lager en
I-skjøt, kan den utstyres med to rillede hjul
som vil gå i vinkel. Føringsskinner i jern kan
sammenføyes for å skape den ønskede
lengden.
Se kapittelet TILBEHØR.
Flat kilsveising (0904 255 001)
Settet for flat kilsveising kan brukes til å holde
utstyret rett oppover når du sveiser en vippet
kileskjøt.
Vinkelen kan stilles inn til 0°, 30° og 45°.
Se kapittelet TILBEHØR.
0463 613 001
- 32 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIKEHOLD
6
VEDLIKEHOLD
6.1
Generelt
FORSIKTIG!
Alle garantiytelser fra leverandøren opphører dersom kunden selv prøver å rette
opp eventuelle feil på produktet i garantitiden.
OBS!
Før du foretar noen form for vedlikehold, må du sørge for at strømledningen er
koblet fra.
For vedlikehold av kontrollenheten, EAC 10, kan du se separat bruksanvisning.
6.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Daglig
Kontroller at kolonnen er i låst stilling.
Forsikre deg om at sveisehodet er i låst stilling.
Pass på at spoleholderen er i låst stilling.
Rengjør fluss og smuss fra bevegelige deler.
Rengjør fluss og smuss fra glidere.
Kontroller:
○ rotasjonslåsen mellom vognen og kolonnen
○ låsen til sveisehodet
○ låsen til spoleholderen
Kontroller at kontaktspissen og alle elektriske kabler er tilkoblet.
Pass på at alle skrudde skjøter er tiltrukket.
Kontroller at føringer og drivruller ikke er slitte eller skadde.
Kontroller bremsenavets bremsemoment. Stram til hvis trådrullen fortsetter å rotere når
strømmen er stoppet. Løsne om materullene glir. Som en rettledning bør
bremsemomentet for en trådrulle på 30 kg være 1,5 Nm.
Se avsnittet «Justering av bremsenavet» for å justere bremsemomentet.
6.3
•
Ukentlig
Kontroller gliderne. Smør dem hvis de er bindende.
0463 613 001
- 33 -
© ESAB AB 2018
7 FEILSØKING
7
FEILSØKING
Utfør disse kontrollene og inspeksjonene før du tilkaller en autorisert servicetekniker.
•
•
•
•
Kontroller at sveisestrømforsyningen er tilkoblet riktig nettspenning.
Kontroller at ingen av sveisekablene eller tilkoblingene er skadet.
Kontroller at kontrollene er riktig innstilt.
Kontroller at nettspenningen er koblet fra før du utfører reparasjoner.
Feiltype
Mulig årsak
Tiltak
Strøm og
spenningsavlesni
nger viser store
svingninger.
Kontaktbakker eller dyser er
slitt eller feil størrelse.
Bytt kontaktbakker eller dyse.
Trykket fra trådmaterullen er
utilstrekkelig.
Øk trykket på trådmaterullene.
Trådmatingen er Trykket på trådmaterullene er Juster trykket på trådmaterullene.
uregelmessig.
feil innstilt.
Sveisekablene
overopphetes
0463 613 001
Trådmaterullene er av feil
størrelse.
Erstatt trådmaterullene.
Sporene i trådmaterullene er
slitt.
Erstatt trådmaterullene.
Dårlig strømforbindelse.
Rengjør og stram alle elektriske
tilkoblinger.
Tverrsnittarealet til
sveisekablene er for lite.
Bruk kabler med større tverrsnitt eller bruk
parallelle kabler.
- 34 -
© ESAB AB 2018
8 FEILKODER
8
FEILKODER
For informasjon om feilkode kan du se EAC 10-bruksanvisningen.
0463 613 001
- 35 -
© ESAB AB 2018
9 BESTILLING AV RESERVEDELER
9
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
EWT 1000 er konstruert og testet i samsvar med internasjonale og europeiske standarder.
IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10 og EN 12100:2010. Etter fullført service- eller
reparasjonsarbeid er det personen som har utført arbeidet, som har ansvaret for å sørge for
at produktet fremdeles oppfyller kravene i standarden over.
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com.
Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer riktig levering.
0463 613 001
- 36 -
© ESAB AB 2018
SKJEMA
SKJEMA
Digital strømkilde
0463 613 001
- 37 -
© ESAB AB 2018
SKJEMA
Analog strømkilde
0463 613 001
- 38 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering
number
Denomination
Type
Notes
0904 200 880
Welding tractor
Versotrac EWT 1000
including welding head
EWH 1000, bobbin holder
and control unit EAC 10.
Feed roller and
contact tip not
included.
0463 627 *
Instruction manual
EWH 1000 welding head
0463 612 *
Instruction manual
EAC 10 control panel
0463 609 *
Instruction manual
EAC 10 control unit
0463 614 001
Spare parts list
Teknisk dokumentasjon er tilgjengelig på Internett på følgende adresse: www.esab.com
0463 613 001
- 39 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TILBEHØR
EWT 1000
0904 255 001
Flat fillet welding kit
0904 273 880
LED lamp kit, 27 W, 12/24 V. Up to 2
lamps with additional power supply.
0904 211 880
Bobbin module
0333 164 880
Idling roller
0443 682 881
V-wheeltrack in steel (4 pcs)
0332 947 880
Bracket suction
0904 223 880
Voltage reference option
0413 542 880
Guide wheel bogey. For V-joints, used for
joint tracking. For Fitting on the contact
tube.
0415 857 002
Wheel kit, heat resistant 250 °C (482 °F)
0154 203 880
Guide rail with magnets, 3 m (9.8 ft).
Several lenghts of guide rail can be used.
0463 613 001
- 40 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
EWH 1000
0821 440 880
Laser lamp kit
0160 360 882
OKC connector, male, 70-120 mm2
0160 361 882
OKC connector, female, 70-120 mm2
0810 093 880
Flexible arm
0148 140 880
Flux recovery unit OPC
0413 315 881
Flux hopper of silumin alloy
0145 221 881
Concentric flux feeding funnel
0413 510 001
Contact tube, 260 mm (10.24 in.)
0413 510 002
Contact tube, 190 mm (7.48 in.)
0413 510 003
Contact tube, 100 mm (3.94 in.)
0413 510 004
Contact tube, 500 mm (1 ft 7.7 in.)
0413 511 001
Contact tube, bent
0153 872 880
Wire reel, plastic, 30 kg
0449 125 880
Wire reel, steel, flexible width
0671 164 080
Wire reel, steel Ø 220 mm
EAC 10
Control cable EAC 10 - digital power source
0460 910 881
15 m (49 ft)
0460 910 882
25 m (82 ft)
0460 910 883
35 m (115 ft)
0460 910 884
50 m (164 ft)
0463 613 001
- 41 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
EAC 10
Control cable EAC 10 - analog power source
0449 500 880
15 m (49 ft)
0449 500 881
25 m (82 ft)
0449 500 882
35 m (115 ft)
0449 500 883
50 m (164 ft)
0449 500 884
75 m (246 ft)
0449 500 885
100 m (328 ft)
0462 062 001
USB Memory stick 2 Gb
0463 613 001
- 42 -
© ESAB AB 2018
SLITEDELER
SLITEDELER
Materuller
SAW
Part no.
D (mm)
0218 510 281
1.6
0218 510 282
2.0
0218 510 283
2.5
0218 510 286
4.0
0218 510 287
5.0
0218 510 298
3.0–3.2
Grooved and knurled roller for tubular wire
Part no.
D (mm)
0146 024 880
0.8–1.6
0146 024 881
2.0–4.0
Trykkruller
Pressure roller groved and knurled for
tubular wire
Part no.
D (mm)
0146 025 880
0.8–1.6
0146 025 881
2.0–4.0
0146 025 882
5.0–7.0
Skjøteaksel for trykkrulle
EWH 1000 tubular wire
Part no.
0212 901 101
0463 613 001
- 43 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising