ESAB | EWT 1000 | Instruction manual | ESAB EWT 1000 Ръководство за употреба

ESAB EWT 1000 Ръководство за употреба
Versotrac
EWT 1000
Ръководство за експлоатация
превод на оригиналната инструкция
0463 613 001 BG 20181221
Valid for: from serial no. 841-xxx-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
1
2
3
4
БЕЗОПАСНОСТ .........................................................................................
5
1.1
Значение на символите .......................................................................
5
1.2
Безопасност предпазни мерки...........................................................
5
ВЪВЕДЕНИЕ ..............................................................................................
9
2.1
Метод на заваряване ...........................................................................
9
2.1.1
Дефиниции ..........................................................................................
9
2.1.2
Електродъгово заваряване под слой от флюс (SAW) .....................
9
2.2
Хоризонтално заваряване ..................................................................
9
2.3
Стабилност ............................................................................................
10
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ...............................................................................
11
3.1
Заваръчен трактор EWT 1000 .............................................................
11
3.2
Управляващ блок EAC 10 ....................................................................
12
3.3
Заваръчна глава EWН 1000.................................................................
12
МОНТАЖ .....................................................................................................
14
4.1
Общи указания ......................................................................................
14
4.2
Инструкции за повдигане....................................................................
14
4.3
Основни компоненти ...........................................................................
15
Заваръчни кабели...............................................................................
15
Сглобяване ............................................................................................
16
Държач на макарата...........................................................................
16
Adjusting the brake hub.....................................................................
16
Съединения ...........................................................................................
17
4.5.1
Свързване към цифров захранващ източник ...................................
18
4.5.2
Свързване към съвместим DC аналогов захранващ източник .......
19
РАБОТА С АПАРАТА ................................................................................
21
5.1
Общи указания ......................................................................................
21
5.2
Транспортиране ....................................................................................
21
5.3
Зареждане на заваръчната тел ..........................................................
23
5.4
Смяна на подаващата ролка...............................................................
24
Единична тел ......................................................................................
24
Ролки с накатка за тел с флюсова сърцевина ..............................
25
5.5
Refilling with flux powder ......................................................................
25
5.6
Контролен блок EAC 10 .......................................................................
26
5.6.1
Клавиши и бутони ...............................................................................
26
5.6.2
Начална конфигурация ......................................................................
27
5.6.3
Стартиране..........................................................................................
28
5.6.4
Екран „Измерено“ ...............................................................................
29
5.6.5
Екран за настройка, цифров захранващ източник...........................
29
5.6.6
Екран за настройка, аналогов захранващ източник ........................
30
5.6.7
Меню „Заваряване“ ............................................................................
30
Настройки...............................................................................................
32
4.3.1
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.5
5
5.4.1
5.4.1.1
5.7
0463 613 001
© ESAB AB 2018
СЪДЪРЖАНИЕ
5.8
Заваръчни приложения.......................................................................
33
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ..................................................................
36
6.1
Общи указания ......................................................................................
36
6.2
Ежедневно..............................................................................................
36
6.3
Ежеседмично .........................................................................................
36
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ...............................................
37
8
КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ ................................................................................
38
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .....................................................
СХЕМА ................................................................................................................
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА................................................................
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .........................................................................................
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ..................................................................................
39
40
42
43
46
6
9
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0463 613 001
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете
ръководството за работа и спазвайте всички етикети,
практики за безопасност на служителите и
информационни листове за безопасност (SDS).
1.2
Безопасност предпазни мерки
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
2.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
0463 613 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
3.
4.
5.
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на вас и
други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – може да е смъртоносен
•
•
•
•
Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с ръководството
за работа.
Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под
напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
Изолирайте себе си от работното място и земята.
Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
•
•
•
Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се
консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното
поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и
съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента,
когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и
работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета
или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на
захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
ГАЗОВЕ И ДИМ – могат да представляват опасност за здравето
•
•
0463 613 001
Дръжте главата си далеч от димните газове.
Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете,
за да отведете газовете и дима от зоната ви на дишане и работното
пространство.
-6-
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата
•
•
Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло.
Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ШУМ – прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
•
•
•
Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
•
•
Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма никакви запалими материали.
Не използвайте затворени контейнери.
НЕИЗПРАВНОСТ – в случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от
обществената мрежа под ниско напрежение. В
такива помещения е възможно възникване на
потенциални затруднения, свързани с
електромагнитната съвместимост на оборудване от
клас А, вследствие на проводими или излъчващи
повърхности.
0463 613 001
-7-
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива
2012/19/EО относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване и нейното прилагане
съгласно националното законодателство,
електрическото и/или електронното оборудване,
което е достигнало до края на цикъла си на
експлоатация, трябва да бъде унищожено чрез
предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите
информация за одобрените пунктове за събиране на
подобно оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0463 613 001
-8-
© ESAB AB 2018
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
Заваръчното оборудване EWT 1000 е предназначено за Електродъгово заваряване
под слой от флюс (SAW) на челни и ъглови съединения.
Всички други приложения са забранени.
Оборудването е предвидено за употреба в комбинация с EAC 10 и цифрови източници
на захранване LAF xxx1, TAF xxx1 или Aristo 1000 на ESAB и чрез аналогов
интерфейс също с LAF 635 и LAF 1000.
EAC 10 също поддържа източници на захранване с аналогово управление от други
доставчици, вижте главата „Свързване със съвместими DC аналогови източници на
захранване“ за повече информация относно интерфейса.
2.1
Метод на заваряване
2.1.1
Дефиниции
SAW
По време на заваряването заваръчният шев се защитава
с покритие от флюс.
Нормално ъглово
заваряване
Ъглово заваряване в позиция F1/PA.
2.1.2
Електродъгово заваряване под слой от флюс (SAW)
Използвайте заваръчното оборудване EWH 1000 за електродъгово заваряване под
слой от флюс.
EWH 1000 позволява натоварване до 1000 A (100%).
Тази версия може да бъде оборудвана с подаващи ролки за заваряване с единична
тел. Има специална ролка с накатка за обмазана тел, която гарантира плавно
подаване на телта без опасност от деформация на заваръчната тел поради големия
натиск при подаването.
2.2
Хоризонтално заваряване
Описаният в това ръководство продукт е предназначен за хоризонтално заваряване.
Заваръчният трактор може да се използва за нормално ъглово заваряване при
заваряване на наклонени съединения с допълнителен комплект за нормално ъглово
заваряване.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Не използвайте EWT 1000, когато заварявате върху наклонени равнини.
0463 613 001
-9-
© ESAB AB 2018
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2.3
Стабилност
ЗАБЕЛЕЖКА!
Преди да започнете да заварявате, винаги проверявайте стабилността на
заваръчното оборудване.
EWT 1000 е конструиран да бъде гъвкав и да обхваща много различни заваръчни
приложения и настройки. Стабилността може да се подобри чрез преместване на
хоризонталния плъзгач, преместване на макарата с телта към противоположната
страна и т.н.
Избягвайте заваряване на повърхности с наклон, по-голям от 3° (>5 cm/m), поради
опасност от дефект в заварката, предизвикан от големия размер на разтопения метал
в заваръчната зона.
0463 613 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3.1
Заваръчен трактор EWT 1000
1. Карета на трактора
2. Държач на макарата
3. Колона с EAC 10
4. EAC 10, пулт за управление
5. EWH 1000, заваръчна глава
EWT 1000, от сериен № 841-xxx-xxxx
EWT 1000
Захранващо напрежение
60 V DC или 42 V AC, 50/60 Hz
Максимална консумирана
мощност
900 VA
Скорост на движение
0,1 – 2,0 m/min (0,3 – 6,6 фута/мин)
Спирачен момент на
спирачната главина
1,5 Nm (13,3 in lb)
Минимален радиус на завиване за кръгово заваряване
Вътрешен диаметър на
обекта
3000 mm (9 ft 10,11 in)
Външен диаметър на обекта, 3900 mm (12 ft 9,54 in)
четири колела
Минимален диаметър на
тръбата за заваряване на
вътрешно съединение
1100 mm (3 ft 7,31 in)
Максимално тегло на телта 30 kg (66 lb)
Тегло
Общо, без телта и флюса
67 kg (148 lb)
Карета на трактора
22,1 kg (48,7 lb)
Държач на макарата, без тел 6 kg
Колона с EAC 10
0463 613 001
25 kg
- 11 -
© ESAB AB 2018
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
EWT 1000, от сериен № 841-xxx-xxxx
EWT 1000
Относителна влажност на
въздуха
Макс. 95%
Работна температура
-10 до +40 °C (-14 до +104 °F)
Температура на
съхранение
-20 до +55 °C (-4 до +131 °F)
Максимална температура
на повърхността
60 °C
Класификация по ЕМС
Клас A
Клас на защита на корпуса
IPXX
3.2
Управляващ блок EAC 10
EАС 10, от сериен № 841-xxx-xxxx
Захранващо напрежение
60 V DC или 42 V AC, 50/60 Hz
Захранващо напрежение към 12 V DC
пулта за управление
Консумирана мощност
Макс. 900 VA
Връзки на двигатели,
6 A 100%
адаптирани за двигатели на
ESAB
Управление на скоростта
Обратна връзка от кодиращото устройство за импулси
Работна температура
–10 до +40 °C (–14 до +104 °F)
Температура на
съхранение
–20 до +55 °C (–4 до +131 °F)
Относителна влажност на
въздуха
Макс. 95%
Размери, д x ш x в
EAC 10, цялостен
управляващ блок
275 × 300 × 165 mm (10,8 × 11,8 × 6,5 in)
EAC 10 пулт за управление
245 × 225 × 50 mm (9,7 × 8,9 × 2,0 in)
Тегло
EAC 10, цялостен
управляващ блок
6,8 kg (15 lb)
EAC 10 пулт за управление
1,25 kg (2,8 lb)
Клас на защита на корпуса
IP23
3.3
Заваръчна глава EWН 1000
EWH 1000, от сериен № 841-xxx-xxxx
Захранващо напрежение
42 V AC
Допустимо натоварване
при 100%
1000 A
Размери на заваръчната тел
0463 613 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
EWH 1000, от сериен № 841-xxx-xxxx
Плътна желязна тел
1,6 – 5,0 mm (0,06 – 0,20 in)
Желязна тел с флюсова
сърцевина
1,6 – 5,0 mm (0,06 – 0,20 in)
Плътна тел от неръждаема
стомана
0,8 – 5,0 mm (0,03 – 0,20 in)
Тел от неръждаема стомана
с флюсова сърцевина
0,8 – 5,0 mm (0,03 – 0,20 in)
Плътна тел от алуминий
Няма данни
Алуминиева тел с флюсова
сърцевина
Няма данни
Вид на газа
Няма данни
Скорост на подаване на тел
Максимално (тел ≤ 4 mm)
9,0 m/min (29,5 фута/мин)
Максимално (тел 5 mm)
2,5 m/min (8,2 фута/мин)
Минимум
0,4 m/min (1,3 фута/мин)
Спирачен момент на
спирачната главина
1,5 Nm (13,3 in lb)
Бункер за флюс
6l
Размери, д x ш x в
620 × 530 × 832 mm (24,4 × 20,9 × 32,8 in)
Тегло заваръчна глава, без
тел и флюс
17 kg (37,5 lb)
Клас на защита на корпуса
IPXX
Класификация по ЕМС
Клас A
0463 613 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
4.1
Общи указания
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Въртящите се части могат да предизвикат
нараняване, работете с изключително внимание.
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е предназначен за промишлена употреба. В битова среда
продуктът може да предизвика радио смущения. Потребителят носи
отговорността за вземане на съответните мерки.
4.2
Инструкции за повдигане
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Заваръчният трактор трябва да се повдига с помощта на подемното ухо (4).
•
•
•
Откачете захранването и махнете всички консумативи (флюс и заваръчна тел).
Откачете и махнете заваръчните кабели от заваръчния трактор. Заваръчните
кабели не трябва да се вдигат заедно с трактора.
Махнете допълнителните въздушни и водни маркучи.
0463 613 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
•
•
•
Погрижете се колоната да бъде в заключено положение (1), насочена напред,
както е показано на илюстрацията.
Погрижете се заваръчната глава да бъде в заключено положение (2).
Махнете държача на макарата или барабана с тел от държача на макарата.
Погрижете се празният държач на макарата да бъде в заключено положение (3).
4.3
Основни компоненти
1. EAC 10 Пулт за управление
2. EAC 10, Задвижващо устройство с
двигател
3. Колона
4. Карета на трактора
5. Блокировка на водещия прът
6. Водещ прът
7. Опора на кабелите
4.3.1
8. Контактна тръба
9. Водещ щифт
10. Устройство за подаване на заваръчна
тел
11. Тръба за флюс
12. Двигател за подаване на заваръчната
тел
13. Бункер за флюс
14. Водач за телта
Заваръчни кабели
Използвайте различен номер заваръчни кабели за различни заваръчни токове:
До 500 A
един 120 mm2 кабел
500 – 1000 A
два 120 mm2 кабела
ЗАБЕЛЕЖКА!
В установката с два заваръчни кабела прекарайте заваръчните кабели близо и
паралелно един на друг, но не ги усуквайте.
0463 613 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
4.4
Сглобяване
4.4.1
Държач на макарата
Монтирайте барабана с тел на спирачната
главина на държача на макарата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За да предотвратите изплъзване
на макарата от главината:
Блокирайте макарата като
завъртите червената ръкохватка,
както е показано върху
предупредителния етикет,
прикрепен до главината.
4.4.1.1
Adjusting the brake hub
The brake hub is adjusted at delivery. If readjustment is required, follow the instructions
below. Adjust the brake hub so the wire is slightly slack when wire feed stops.
Adjusting the braking torque:
1.
2.
Turn the red handle to the locked
position.
Insert a screwdriver into the springs
in the hub.
○ Turn the springs clockwise to
reduce the braking torque.
○ Turn the springs
counter-clockwise to increase
the braking torque.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Turn both springs the same amount.
0463 613 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
4.5
Съединения
1. Индикатор Вкл./Изкл.
2. Превключвател Вкл./Изкл.
6. Съединение за каретата на трактора
7. Съединение за цифров захранващ
източник
3. Еталонен вход за напрежението на
8. Съединение за аналогов захранващ
работния детайл
източник
4. Входове за кабели за принадлежности 9. Кабел за пулта за управление
5. Съединение за заваръчната глава
ЗАБЕЛЕЖКА!
Не свързвайте цифров захранващ източник и аналогов захранващ източник
едновременно.
0463 613 001
- 17 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
4.5.1
Свързване към цифров захранващ източник
Свържете съединителния кабел към маркирания с I съединител.
Кабел за свързване на базиран на CAN захранващ източника ESAB и EAC 10 се
предлага като принадлежност с различни дължини.
Базираните на CAN източници на захранване на ESAB са LAF xxx1, TAF xxx1 и
Aristo® 1000.
За повече информация относно свързването на захранващия източник за заваряване
вижте отделното ръководство за експлоатация.
Винаги използвайте капачки против прах за съединенията, към които не са свързани
кабели.
0463 613 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
4.5.2
Свързване към съвместим DC аналогов захранващ източник
Свържете съединителния кабел към маркирания с ІI съединител.
Кабел за свързване на аналогов захранващ източник на ESAB и EAC 10 се предлага
като принадлежност с различни дължини.
Винаги използвайте капачки против прах за съединенията, към които не са свързани
кабели.
Изисквания към аналоговия захранващ източник
Захранващо напрежение 60 V DC или 42 V AC, 50/60 Hz от захранващ източник за
заваряване или чрез външни средства.
Обратна връзка за напрежението от отрицателната заваръчна клема (за измерване на
напрежението и показване на същото на пулта за управление).
Стартов вход 0 – 10 V за настройка на параметрите на заваряването (управляващ
сигнал).
Шунтов изход или мащабиран изходен сигнал 0 – 10 V (1 V на 100 ампера ток на
дъгата) за измерване на заваръчния ток.
Щифтове на съединителното гнездо ХР2 на захранващия източник
B, C
42 V AC
E, F
Обратен проводник 42 V AC
0463 613 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
Щифтове на съединителното гнездо ХР2 на захранващия източник
J
Отрицателна клема на захранващия източник (U–)
W
Положителна клема на захранващия източник (U+)
X
Напрежение на дъгата от заваръчната глава
K
Стартиране на захранващия източник – Изход с отворен колектор
L
Общ 0 V за захранващия източник и за еталонното напрежение
M
Еталонно напрежение 0 – 10 V
N
Минус на токовия шунт (–mV)
P
Плюс на токовия шунт (+mV)
R
Бутон за аварийно спиране
Y
Бутон за аварийно спиране
S
24 V AC/вход за горелката. За захранващи източници, различни от тези
на ESAB.
T
Общо стартиране на заваряването/на горелката. За захранващи
източници, различни от тези на ESAB.
U
Обратна връзка по ток (1 V/100 A). За захранващи източници, различни
от тези на ESAB.
0463 613 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
5
РАБОТА С АПАРАТА
5.1
Общи указания
ВНИМАНИЕ!
Преди монтиране или работа прочетете и разберете
ръководството за експлоатация.
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава „БЕЗОПАСНОСТ“ на това ръководство. Прочетете ги внимателно, преди
да пристъпите към работа с оборудването!
ЗАБЕЛЕЖКА!
За преместване на оборудването използвайте ръкохватката. Никога не
дърпайте кабелите.
5.2
Транспортиране
Заваръчният трактор EWT 1000 може да се транспортира, като се следват
инструкциите в раздела „Инструкции за повдигане“.
Следвайте тези инструкции, за да демонтирате заваръчния трактор EWT 1000 на
четири отделни модула преди транспортирането.
Когато транспортирате заваръчния трактор EWT 1000 на колелата: установете
хоризонталния плъзгач в средно положение със стрелка, сочеща нулата на скалата.
0463 613 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
ЗАБЕЛЕЖКА!
Преди да демонтирате заваръчната глава се уверете, че е изстинала.
0463 613 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
1.
Изключете и разединете захранващия източник. Откачете кабелите от
заваръчната глава и каретата на трактора (1). Махнете кабелите от заваръчния
трактор.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Ако захранващият източник бъде откачен, без преди това да се изключи
захранването, може да се активира аварийното спиране на захранващия
източник.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Изведете телта от устройството за подаване на телта и от водача за телта (2).
Отключете и демонтирайте държача на макарата (3).
Поставете пулта за управление на EAC 10 върху задвижващото устройство с
двигател на EAC 10.
Погрижете се колоната да бъде разположена в средата на каретата на трактора.
Отключете и демонтирайте заваръчната глава (4).
Разединете кабела (5) между каретата на трактора и блока за управление.
Деблокирайте въртенето на колоната чрез ръкохватката (6). Завъртете я до
крайно положение. Издърпайте (7) и завъртете още няколко градуса.
Демонтирайте блока за управление (8).
Извършете монтаж в обратната последователност. Не пропускайте да
заключите заваръчната глава (6).
5.3
Зареждане на заваръчната тел
ЗАБЕЛЕЖКА!
Заваръчните ролки са маркирани отстрани с размера на съответния диаметър
на канала (D).
0463 613 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
1.
Изключете EAC 10 чрез ключа за
Вкл./Изкл.
2. Проверете дали подаващата
ролка (1) и контактната дюза (2)
са с правилния размер за
избраната заваръчна тел.
3. Завъртете ръкохватката (3), за да
освободите механизма за
изправяне на телта.
4. Повдигнете механизма за
изправяне на телта с памет (4).
Настройките няма да се променят.
5. Подайте заваръчната тел (5) в
контактната дюза.
6. Спуснете механизма за изправяне
на телта с памет (4) обратно на
нормалното му положение.
Фиксирайте го напълно чрез
завъртане докрай на
ръкохватката (3).
7. Включете EAC 10 и изберете
заваръчната тел, когато бъдете
подканени на дисплея.
8. С управляващ блок EAC 10:
Подавайте заваръчната тел през
контактната дюза, докато се
покаже от нея.
9. Когато е необходимо, регулирайте
натиска на подаването с
ръкохватката (6).
10. Когато е необходимо, регулирайте
степента на изправеност на телта
с ръкохватката (7).
ЗАБЕЛЕЖКА!
Не затягайте прекомерно ръкохватката (6) за натиска на подаването. Това
може да доведе до прегряване на устройството за подаване на телта.
5.4
Смяна на подаващата ролка
5.4.1
Единична тел
1.
2.
3.
Освободете ръкохватката (3).
Освободете ръчното колело (2).
Сменете подаващата ролка (1).
Подаващите ролки са маркирани със
съответните размери на телта.
0463 613 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
5.4.1.1
•
Ролки с накатка за тел с флюсова сърцевина
Сменяйте подаващата ролка (1) и притискателната ролка (5) като комплект за
използвания размер тел.
ЗАБЕЛЕЖКА!
За притискателната ролка се изисква къс вал (номер за поръчка 0212 901 101).
•
Затегнете притискателния винт (4) с умерено усилие, за да сте сигурни, че телта с
флюсова сърцевина няма да се деформира.
5.5
1.
2.
3.
Refilling with flux powder
Close the flux valve (1) on the flux hopper.
Remove the optional cyclone on the flux recovery
unit, if fitted.
Fill with flux powder.
ЗАБЕЛЕЖКА!
The flux powder must be dry. Use
preheated flux powder only when the
flux hopper is designed for that.
4.
5.
Position the flux tube without twisting it.
Adjust the height of the flux nozzle above the weld
so that the correct amount of flux is delivered.
Flux coverage should be sufficient so that
penetration of the arc does not occur.
0463 613 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
5.6
Контролен блок EAC 10
1. Спиране на заваряването
2. Стартиране на заваряването
3. Заваръчен ток/скорост на подаване на
телта/баланс*
4. Напрежение на дъгата/напрежение на
отместване*
5. OK/Меню за настройка
6. Назад
7. Ръчно подаване на заваръчната тел
нагоре
8. Посока на ръчното придвижване
9. Бързо движение
10. Ръчно подаване на заваръчната тел
надолу
11. Посока на ръчното придвижване
12. Памет 1, 2, 3/софтуерни ключове
13. Скорост на придвижване/честота*
14. USB връзка
* Само Aristo® 1000 в режим AC.
5.6.1
Клавиши и бутони
Нагоре
По време на конфигурирането и настройката
бутоните се използват за Нагоре, Надолу,
Надясно, Наляво и Потвърждаване (средния
бутон).
Наля
во
Надя
сно
Надолу
Спиране на заваряването (1). Спира всички преместващи движения,
всички двигатели и заваръчния ток.
Стартиране на заваряването (2). Светодиодът свети, когато се
извършва заваряване.
Бутонът OK (5) се използва за потвърждаване на направения избор.
Бутонът Назад (<) (6) се използва за връщане с една стъпка в менюто.
0463 613 001
- 26 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
Натиснете бутона Ръчно подаване на заваръчната тел нагоре (7) за
подаване на телта нагоре. Заваръчната тел се подава, докато е натиснат
бутонът.
Натиснете бутона Работно движение (8) за задвижване по посоката на
заваряване, където сочи символът на заваръчното оборудване.
Бутонът Бързо движение (9) се използва заедно с други бутони за
увеличаване на скоростта. Натиснете бутона, за да активирате бързо
движение и след това натиснете бутона за ръчно подаване на телта (7,
10) или бутона за работно движение (8, 11). Светодиодът на бутона за
бързо движение свети, докато е активирано бързото движение.
Натиснете го отново, за да дезактивирате бързото движение.
По време на конфигурирането е възможно да потвърдите и да запишете
стойност и да се върнете към предишния екран чрез бутона за бързо
движение.
Натиснете бутона Ръчно подаване на заваръчната тел надолу (10) за
подаване на телта надолу. Заваръчната тел се подава, докато е
натиснат бутонът.
Натиснете бутона Работно движение (11) за задвижване по посоката на
заваряване, където сочи символът на заваръчното оборудване.
Чрез софтуерните ключове 1, 2 и 3 (12) в паметта на контролния блок
могат да бъдат записани три различни комплекта данни за заваряването
на заваръчна глава. Софтуерните ключове имат също различни функции
в зависимост от това кое от менютата се използва в момента. Текущата
функция може да се види от текста на долния ред на дисплея.
Бутонът за заваръчния ток/скоростта на подаване на телта/баланса1 (3)
се използва за увеличаване или намаляване на зададените стойности.
Бутонът за напрежението на дъгата/напрежението на изместване1 (4) се
използва за увеличаване или намаляване на зададените стойности.
Бутонът за скоростта на движение/честотата1 (13) се използва за
увеличаване или намаляване на зададените стойности.
1
Само с Aristo® 1000 в режим AC.
5.6.2
Начална конфигурация
След първоначалното пускане при доставката, след актуализация на програма или
след пълно нулиране контролният блок изисква конфигуриране. Началното
конфигуриране стартира автоматично.
Упълномощен потребител може да променя конфигурацията в ОБЩИ НАСТРОЙКИ .
1.
2.
3.
Изберете език чрез бутоните Нагоре/Надолу/Надясно/Наляво. Потвърдете с OK
или със средния бутон.
Изберете измервателната единица чрез бутоните Надясно/Наляво. Потвърдете
с OK или със средния бутон.
Настройте датата чрез бутоните Нагоре/Надолу. Превключвайте между годината,
месеца и датата чрез бутоните Надясно/Наляво. Потвърдете с OK или със
средния бутон.
0463 613 001
- 27 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
4.
5.
6.
7.
Настройте часа чрез бутоните Нагоре/Надолу. Превключвайте между часовете и
минутите чрез бутоните Надясно/Наляво. Потвърдете с OK или със средния
бутон.
Изберете типа на телта чрез бутоните Нагоре/Надолу. Показаните типове тел
зависят от установената заваръчна глава при стартирането. Потвърдете с OK
или със средния бутон.
Изберете размера на телта чрез бутоните Нагоре/Надолу. Потвърдете с OK или
със средния бутон.
След началното конфигуриране контролният блок продължава към SET
(ЗАДАВАНЕ) .
5.6.3
1.
Стартиране
По време на стартирането на контролния блок се показва версията на софтуера.
По време на стартирането контролният блок открива автоматично заваръчната
глава.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Заваръчната глава се идентифицира чрез кабела на заваръчната глава.
За да запазите тази функция, ако сменяте кабела, използвайте
оригинална резервна част от ESAB.
2.
3.
Ако не е свързан цифров захранващ източник, тогава се показва меню за избор
на тип на аналоговия захранващ източник.
Ако превключвателят вкл./изкл. се намира в положение „ІІ“, тогава се показва
по-рано използваният аналогов захранващ източник. В рамките на 3 секунди
натиснете произволен бутон, за да отворите менюто и да промените аналоговия
захранващ източник с бутоните Нагоре/Надолу и ОК.
Ако не бъде натиснат бутон, стартирането ще продължи без промени на
захранващия източник.
Показват се избраните предварително тип и размер на телта. В рамките на 7
секунди натиснете произволен бутон, за да отворите менюто. Изберете типа и
размера на телта с бутоните Нагоре/Надолу и ОК.
Ако не бъде натиснат бутон, контролният блок продължава към SET (ЗАДАВАНЕ)
менюто без промяна на типа и размера на телта.
0463 613 001
- 28 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
5.6.4
Екран „Измерено“
SET (ЗАДАВАНЕ)
ИЗМЕРЕНО
Настройката На екрана ИЗМЕРЕНО се показват измерените по време на заваряването
стойности. Информацията върху екрана зависи от избрания метод на заваряване.
На екрана информацията се показва на четири части:
Метод, тел, постъпваща топлина Ток
Скорост на движение Напрежение
Кратко натискане OK при свързан АС захранващ източник ще отвори екрана с
АС настройки. Продължително натискане OK отваря екрана с настройки от
МЕНЮТО „ЗАВАРЯВАНЕ“.
След спиране на заваряването завъртете някой от бутоните, за да отворите
SET (ЗАДАВАНЕ) екрана. Показват се стойностите и SET (ЗАДАВАНЕ)
екранът остава отворен.
Кратко натискане на някой от бутоните 1, 2 или 3 извиква съответния слот
памет. Настройката SET (ЗАДАВАНЕ) Екранът се отваря и се показват
стойностите.
5.6.5
Екран за настройка, цифров захранващ източник
ЗАБЕЛЕЖКА!
Наличните функции на SET (ЗАДАВАНЕ) екрана зависят от избрания метод на
заваряване.
SET (ЗАДАВАНЕ)
Екранът ИЗМЕРЕНО
Настройката SET (ЗАДАВАНЕ) се използва за промяна на настройките на
заваряването и за запаметяване в слотовете памет чрез бутоните 1, 2 и 3.
0463 613 001
- 29 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
По време на заваряването завъртете някой от бутоните, за да отворите SET
(ЗАДАВАНЕ) екрана от екрана ИЗМЕРЕНО. Стойностите се показват 2 секунди преди
връщането към екрана ИЗМЕРЕНО, ако не са направени някакви настройки.
Ако настройката SET (ЗАДАВАНЕ) Екранът се отваря, без да се извършва заваряване,
той ще остане активен. Щом стартира заваряването, екранът ИЗМЕРЕНО се активира.
Променете стойностите на заваряването чрез бутона в съседство с показаната на
дисплея стойност. Възможно е запаметяване на стойностите за лесен достъп.
Кратко натискане на бутоните 1, 2 или 3 ще изведе на дисплея запаметените
данни за настройките на заваряването в паметта, зададените стойности и ще
покаже екрана ИЗМЕРЕНО отново. Номерът на паметта с данни за
заваряването, които се използват, се показва на SET (ЗАДАВАНЕ) раздела и
също в лента над клавиша със съответния номер.
С променливотоков (АС) захранващ източник: Кратко натискане на бутона ОК
отваря екрана НАСТРОЙКИ НА АС.
Продължително натискане на бутона ОК отваря МЕНЮТО „ЗАВАРЯВАНЕ“.
Връщането се извършва чрез бутона Назад.
5.6.6
Екран за настройка, аналогов захранващ източник
SET (ЗАДАВАНЕ)
ИЗМЕРЕНО
С променливотоков (АС) захранващ източник: Кратко натискане на бутона ОК
отваря екрана НАСТРОЙКИ НА АС.
Със захранващ източник Aristo® 1000 и заваръчна глава за SAW: Кратко
натискане на бутона ОК отваря екран, където чрез бутони се управлява
честотата, балансът и изместването.
Запаметете стойностите и се върнете на MEASURE (ИЗМЕРВАНЕ) екрана
чрез бутона Назад.
5.6.7
Меню „Заваряване“
Когато е показан някой от екраните SET (ЗАДАВАНЕ) или ИЗМЕРЕНО,
натиснете продължително ОК, за да се отвори разширеното МЕНЮ
„ЗАВАРЯВАНЕ“.
Информацията на дисплея зависи от нивото на пълномощие, присъединения
захранващ източник и заваръчната глава. Нивото на пълномощие се показва чрез
икона в горния десен ъгъл на дисплея.
0463 613 001
- 30 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
Пример на меню „Заваряване“ за Aristo® 1000 AC/DC
МЕНЮТО „ЗАВАРЯВАНЕ“
METHOD (МЕТОД)
DC+
ТИП НА РЕГУЛАТОРА
CA
ТИП НА СТАРТИРАНЕТО
ДИРЕКТНО
ВРЕМЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА O,O сек.
КРАТЕРА
0,50 s
ВРЕМЕ НА ГОРЕНЕ НА
ДЪГАТА СЛЕД СПИРАНЕ
НА ПОДАВАНЕТО НА ТЕЛ
Пример на меню „Заваряване“ за заваряване със SAW, с LAF или TAF
МЕНЮТО „ЗАВАРЯВАНЕ“
ТИП НА РЕГУЛАТОРА
CA
ТИП НА СТАРТИРАНЕТО
ДИРЕКТНО
ВРЕМЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА O,O сек.
КРАТЕРА
0,7 s
ВРЕМЕ НА ГОРЕНЕ НА
ДЪГАТА СЛЕД СПИРАНЕ
НА ПОДАВАНЕТО НА ТЕЛ
Изберете МЕНЮТО „ЗАВАРЯВАНЕ“ чрез натискане на бутона
Надясно.
Изберете ред от менюто чрез бутоните Нагоре/Надолу и натиснете
OK или потвърдете със средния бутон.
Задайте цифрова стойност чрез бутона за напрежението на
дъгата/напрежението на изместване (4). Други стойности се изберат
чрез бутоните Нагоре и Надолу.
Натиснете ОК или средния бутон за потвърждаване и връщане към
предишното ниво на менюто. Показва се новата стойност.
Върнете се към предишното ниво на менюто БЕЗ да се променят
настройките чрез бутона Назад или Наляво.
0463 613 001
- 31 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
5.7
Настройки
ЗАБЕЛЕЖКА!
Когато не регулирате, винаги дръжте ръкохватката в заключено положение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Вертикално регулиране на заваръчната глава, вижте скалата върху колоната.
Регулирайте разстоянието на устройството на водещата ролка, отпред и отзад
на заваръчния трактор.
Регулирайте мястото на хоризонталната колона, вижте скалата до колоната.
Регулирайте ъгъла на въртене на колоната.
Регулирайте ъгъла на въртене на заваръчната глава, вижте скалата до
ръкохватката.
Регулирайте опъна на заваръчната тел.
Регулирайте ъгъла на въртене на заваръчната глава.
0463 613 001
- 32 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
5.8
Заваръчни приложения
Базова версия
EWT 1000 в базова версия с устройството
на водещата ролка. То позиционира
заваръчния трактор правилно по
протежение на ъгловите шевове със
задвижващи колела под ъгъл 0,5 – 1° по
отношение на вертикалната плоча и
управление на устройството на водещата
ролка по протежение на водача,
паралелно на съединението. Водачът
може да бъде част от работния детайл
или отделна водеща релса, която е
подравнена към съединението.
Кръгово ъглово заваряване. Заваръчният
трактор следва съединението с помощта
на базово устройство с водещо рамо.
Минимален радиус 3,9 m.
Междинни ролки (0333 164 880)
Междинни ролки с регулируема височина
се доставят като принадлежности.
Необходими, когато се извършва ъглово
заваряване по протежение на долната
вертикална плоча, междинните ролки
могат също да се използват за различни
типове детайли, например по протежение
на водещи ръбове, паралелни на
заваръчното съединение.
Вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
0463 613 001
- 33 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
Лазерна лампа (0821 440 880)
Ако няма подходящ ръб, по който да се
води механично заваръчният трактор,
например, когато се прави І-образно
съединение, лазерната лампа може да
бъде полезна при електродъгово
заваряване под слой от флюс за
показване на позицията на заваръчната
дюза в съединението.
Вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
Каретка с водещо колело (0413 542 880)
Използването на каретката с водещо
колело във V-образно съединение
позволява на заваръчния трактор да
следи съединението. Заваръчния трактор
може да преминава през прихващащи
шевове без проблеми и без да губи
следата. Каретката с водещо колело е
закрепена към контактната тръба, а
заваръчната дюза е разположена за
заваряване зад каретката с водещо
колело.
Вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
0463 613 001
- 34 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
Колела с канал (0443 682 881)
Ако няма подходящ ръб, по който да се
води заваръчният трактор, както в случая
на І-образно съединение, той може да
бъде оборудван с две колела с канал,
които да се движат по две съединени
ъглови железни водещи релси за
получаване на необходимата дължина.
Вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
Нормално ъглово заваряване (0904 255 001)
Комплектът за нормално ъглово
заваряване може да се използва за
поддържане във вертикално положение на
оборудването при заваряване на
наклонени съединения.
Ъгълът може да се настройва на 0, 30° и
45°.
Вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
0463 613 001
- 35 -
© ESAB AB 2018
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6.1
Общи указания
ВНИМАНИЕ!
Всички гаранционни ангажименти на доставчика престават да са приложими,
ако клиентът предприеме опити за поправка на неизправности в продукта, по
време на гаранционния период.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Преди да извършите каквато и да е работа по техническото обслужване,
уверете се, че захранващият кабел е изключен.
За техническо обслужване на блока за управление EAC 10 вижте отделното
ръководство за експлоатация.
6.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ежедневно
Уверете се, че колоната е в заключено положение.
Погрижете се рамото на заваръчната глава да бъде в заключено положение.
Погрижете се държачът на макарата да бъде в заключено положение.
Почистете флюса и замърсяванията от движещите се части.
Почистете флюса и замърсяванията от плъзгачите.
Проверете:
○ Блокирането на въртенето между каретата и колоната.
○ Заключването на заваръчната глава.
○ Заключването на държача на макарата.
Проверете дали са свързани контактният връх и всички електрически кабели.
Погрижете се да бъдат затегнати всички винтови съединения.
Проверете дали водачите и задвижващите ролки не са износени или повредени.
Проверете спирачния момент на спирачната главина. Затегнете я, ако макарата с
тел продължава да се върти, когато подаването на телта е спряно. Разхлабете я,
ако подаващите ролки приплъзват. Ориентировъчно спирачният момент за
макара с тел, с тегло 30 kg, трябва да бъде 1,5 Nm.
За регулирането на спирачния момент вижте раздела „Регулиране на спирачната
главина“.
6.3
•
Ежеседмично
Проверявайте плъзгачите. Смажете ги, ако се клеясали.
0463 613 001
- 36 -
© ESAB AB 2018
7 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да изпратите на упълномощен сервизен техник, извършете следните проверки и
огледи.
•
•
•
•
Проверете дали източника на захранване за заваряване е свързан към
правилното захранващо напрежение.
Проверете дали кабелите и връзките за заваряване са здрави.
Проверете дали органите за управление са правилно зададени.
Проверете дали захранването е прекъснато, преди да стартирате някакъв тип
ремонтно действие.
Вид
неизправност
Възможна причина
Показанията за
ток и
напрежение се
колебаят много.
Контактните челюсти или
Сменете контактните челюсти или
дюзата са износени или са с дюзата.
грешен размер.
Натискът на ролката за
подаване на телта е
неподходящ.
Увеличете натиска на ролките за
подаване на телта.
Подаването на
телта е
неравномерно.
Натискът на ролките за
подаване на телта е
настроен неправилно.
Регулирайте натиска на ролките за
подаване на телта.
Ролките за подаване на
телта са с грешен размер.
Сменете ролките за подаване на телта.
Каналите в ролките за
подаване на телта са
износени.
Сменете ролките за подаване на телта.
Лошо електрическо
съединение.
Почистете и затегнете електрическите
съединения.
Сечението на заваръчните
кабели е прекалено малко.
Използвайте кабели с по-голямо
сечение или използвайте паралелно
свързани кабели.
Заваръчните
кабели
прегряват
0463 613 001
Коригиращи действия
- 37 -
© ESAB AB 2018
8 КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ
8
КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ
За информация относно грешките вижте ръководството за експлоатация на EAC 10.
0463 613 001
- 38 -
© ESAB AB 2018
9 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
9
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ВНИМАНИЕ!
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани сервизни
специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и износващи се
части ESAB.
EWT 1000 е конструиран и тестван в съответствие с международните и европейските
стандарти IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10 и EN 12100:2010. При приключването на
сервизните или ремонтни дейности лицето(ата), което ги извършва, носи отговорност
за това, продуктът да продължава да отговаря на изискванията на горепосочения
стандарт.
Може да поръчате резервни части и консумативи от най-близкия дилър на ESAB,
вижте esab.com. When ordering, please state product type, serial number, designation and
spare part number in accordance with the spare parts list. This facilitates dispatch and
ensures correct delivery.
0463 613 001
- 39 -
© ESAB AB 2018
СХЕМА
СХЕМА
Цифров захранващ източник
0463 613 001
- 40 -
© ESAB AB 2018
СХЕМА
Аналогов захранващ източник
0463 613 001
- 41 -
© ESAB AB 2018
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering
number
Denomination
Type
Notes
0904 200 880
Welding tractor
Versotrac EWT 1000
including welding head
EWH 1000, bobbin holder
and control unit EAC 10.
Feed roller and
contact tip not
included.
0463 627 *
Instruction manual
EWH 1000 welding head
0463 612 *
Instruction manual
EAC 10 control panel
0463 609 *
Instruction manual
EAC 10 control unit
0463 614 001
Spare parts list
Техническа документация е достъпна в Интернет на: www.esab.com
0463 613 001
- 42 -
© ESAB AB 2018
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
EWT 1000
0904 255 001
Flat fillet welding kit
0904 273 880
LED lamp kit, 27 W, 12/24 V. Up to 2
lamps with additional power supply.
0904 211 880
Bobbin module
0333 164 880
Idling roller
0443 682 881
V-wheeltrack in steel (4 pcs)
0332 947 880
Bracket suction
0904 223 880
Voltage reference option
0413 542 880
Guide wheel bogey. For V-joints, used for
joint tracking. For Fitting on the contact
tube.
0415 857 002
Wheel kit, heat resistant 250 °C (482 °F)
0154 203 880
Guide rail with magnets, 3 m (9.8 ft).
Several lenghts of guide rail can be used.
0463 613 001
- 43 -
© ESAB AB 2018
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
EWH 1000
0821 440 880
Laser lamp kit
0160 360 882
OKC connector, male, 70-120 mm2
0160 361 882
OKC connector, female, 70-120 mm2
0810 093 880
Flexible arm
0148 140 880
Flux recovery unit OPC
0413 315 881
Flux hopper of silumin alloy
0145 221 881
Concentric flux feeding funnel
0413 510 001
Contact tube, 260 mm (10.24 in.)
0413 510 002
Contact tube, 190 mm (7.48 in.)
0413 510 003
Contact tube, 100 mm (3.94 in.)
0413 510 004
Contact tube, 500 mm (1 ft 7.7 in.)
0413 511 001
Contact tube, bent
0153 872 880
Wire reel, plastic, 30 kg
0449 125 880
Wire reel, steel, flexible width
0671 164 080
Wire reel, steel Ø 220 mm
EAC 10
Control cable EAC 10 - digital power source
0460 910 881
15 m (49 ft)
0460 910 882
25 m (82 ft)
0460 910 883
35 m (115 ft)
0460 910 884
50 m (164 ft)
0463 613 001
- 44 -
© ESAB AB 2018
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
EAC 10
Control cable EAC 10 - analog power source
0449 500 880
15 m (49 ft)
0449 500 881
25 m (82 ft)
0449 500 882
35 m (115 ft)
0449 500 883
50 m (164 ft)
0449 500 884
75 m (246 ft)
0449 500 885
100 m (328 ft)
0462 062 001
USB Memory stick 2 Gb
0463 613 001
- 45 -
© ESAB AB 2018
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ
Подаващи ролки
SAW
Part no.
D (mm)
0218 510 281
1.6
0218 510 282
2.0
0218 510 283
2.5
0218 510 286
4.0
0218 510 287
5.0
0218 510 298
3.0–3.2
Grooved and knurled roller for tubular wire
Part no.
D (mm)
0146 024 880
0.8–1.6
0146 024 881
2.0–4.0
Притискателни ролки
Pressure roller groved and knurled for
tubular wire
Part no.
D (mm)
0146 025 880
0.8–1.6
0146 025 881
2.0–4.0
0146 025 882
5.0–7.0
Къс вал за притискащата ролка
EWH 1000 tubular wire
Part no.
0212 901 101
0463 613 001
- 46 -
© ESAB AB 2018
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ
0463 613 001
- 47 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising