ESAB | ERD-100/ERI-100 | Instruction manual | ESAB ERD-100/ERI-100 Uputstvo za upotrebu

ESAB ERD-100/ERI-100 Uputstvo za upotrebu
ERD-5/ERI-5, ERD-10/ERI-10,
ERD-20/ERI-20, ERD-30/ERI-30,
ERD-30X/ERI-30X,
ERD-60/ERI-60,
ERD-100/ERI-100
Uobičajeni potporni valjci
Priručnik s uputama
Prijevod originalnih uputa
0463 635 001 HR 20181218
Valid for: serial no. 827-, 851-xxx-xxxx
SADRŽAJ
1
2
3
SIGURNOST ................................................................................................
5
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA.............................................................................
5
1.2
Postupak koji ne udovoljava zahtjevima..............................................
5
1.3
Mjere opreza ...........................................................................................
5
UVOD ...........................................................................................................
9
2.1
Oprema ....................................................................................................
9
2.2
Svrha i funkcija potpornih valjaka ........................................................
9
2.3
Nomenklatura upotrijebljena u ovom priručniku.................................
9
TEHNIČKI PODACI .....................................................................................
10
3.1
ERD/ERI-5................................................................................................
10
3.1.1
Pogonska jedinica ................................................................................
10
3.1.2
Jedinica prijenosnog zupčanika ...........................................................
11
3.1.3
Postavke parametra izmjenjivača.........................................................
11
ERD/ERI-10..............................................................................................
12
3.2.1
Pogonska jedinica ................................................................................
12
3.2.2
Jedinica prijenosnog zupčanika ...........................................................
13
3.2.3
Postavke parametra izmjenjivača.........................................................
13
ERD/ERI-20..............................................................................................
14
3.3.1
Pogonska jedinica ................................................................................
14
3.3.2
Jedinica prijenosnog zupčanika ...........................................................
15
3.3.3
Postavke parametra izmjenjivača.........................................................
15
ERD/ERI-30..............................................................................................
16
3.4.1
Pogonska jedinica ................................................................................
16
3.4.2
Jedinica prijenosnog zupčanika ...........................................................
17
3.4.3
Postavke parametra izmjenjivača.........................................................
17
ERD/ERI-30X ...........................................................................................
18
3.5.1
Pogonska jedinica ................................................................................
18
3.5.2
Jedinica prijenosnog zupčanika ...........................................................
19
3.5.3
Postavke parametra izmjenjivača.........................................................
19
ERD/ERI-60..............................................................................................
20
3.6.1
Pogonska jedinica ................................................................................
20
3.6.2
Jedinica prijenosnog zupčanika ...........................................................
21
3.6.3
Postavke parametra izmjenjivača.........................................................
21
ERD/ERI-100............................................................................................
22
3.7.1
Pogonska jedinica ................................................................................
22
3.7.2
Jedinica prijenosnog zupčanika ...........................................................
23
3.7.3
Postavke parametra izmjenjivača.........................................................
23
INSTALACIJA ..............................................................................................
24
4.1
Položaj .....................................................................................................
24
4.2
Upute za podizanje .................................................................................
24
4.3
Prilagođavanje nosača kotača ..............................................................
25
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
0463 635 001
© ESAB AB 2018
SADRŽAJ
4.4
Prilagođavanje uključenog kuta ...........................................................
25
4.5
Postupak ugradnje .................................................................................
26
4.6
Prvo uhodavanje ....................................................................................
26
4.7
Konfiguracija jedinice PEK....................................................................
27
4.8
Konfiguracije potpornog valjka.............................................................
28
RAD..............................................................................................................
30
5.1
Pojedinosti o stroju ................................................................................
30
5.2
Upravljačka ploča ...................................................................................
30
5.3
Daljinski upravljač ..................................................................................
31
5.4
Uključivanje napajanja ...........................................................................
32
5.5
Upravljanje potpornim valjcima ............................................................
32
5.6
Sigurnost rada ........................................................................................
32
5.7
Zavarivanje..............................................................................................
34
5.8
Zaustavljanje potpornih valjaka ............................................................
35
ODRŽAVANJE I SERVIS .............................................................................
36
6.1
Općenito ..................................................................................................
36
6.2
Pohrana ...................................................................................................
36
6.3
Popravak i održavanje ...........................................................................
36
6.4
Čišćenje...................................................................................................
37
6.5
Kvarovi ....................................................................................................
37
6.6
Mjenjačka kutija ......................................................................................
37
6.6.1
Pregled i održavanje mjenjačke kutije ..................................................
37
6.6.2
Podmazivanje mjenjačke kutije ............................................................
38
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA ...................................................................
39
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA ...................................................
SHEMA OŽIČENJA .............................................................................................
NARUDŽBENI BROJEVI .....................................................................................
REZERVNI DIJELOVI ..........................................................................................
DODATNA OPREMA ...........................................................................................
40
41
67
69
87
5
6
7
8
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0463 635 001
© ESAB AB 2018
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno
dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede
ili smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama
te se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2
Postupak koji ne udovoljava zahtjevima
OPREZ!
Ovi potporni valjci nisu prikladni za sljedeće:
•
•
•
1.3
Spremnike koji su teži od maksimalnog ograničenja težine potpornog valjka.
Spremnike koji su veći/manji od maksimalnog/minimalnog podržanog
promjera.
Ako potporni valjci imaju poliuretanske ili gumene gume: Nemojte
upotrebljavati na spremnicima koji su prethodno zagrijani na temperaturu višu
od 60 ° C.
Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
0463 635 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIGURNOST
1.
2.
3.
4.
5.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih. Prilikom
zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
•
•
•
•
Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
•
•
•
Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel
plamenika ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za
zavarivanje i kabele što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
•
•
0463 635 001
Glavu držite izvan isparenja.
Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
-6-
© ESAB AB 2018
1 SIGURNOST
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
•
•
Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
•
•
•
Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
•
•
Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
0463 635 001
-7-
© ESAB AB 2018
1 SIGURNOST
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njenom
primjenom u skladu s nacionalnim zakonom električna
i/ili elektronička roba kojoj je istekao uporabni vijek mora
se zbrinuti u reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0463 635 001
-8-
© ESAB AB 2018
2 UVOD
2
UVOD
U ovom priručniku s uputama opisuje se upotreba i održavanje uobičajenih potpornih
ležajeva, koji se u ovom dokumentu nazivaju potpornim valjcima. Opis radnji koje treba
poduzeti proizvođač nije uključen u ovaj priručnik.
Ovaj je priručnik dio stroja. Držite kopiju priručnika uz uređaj, a izvornik pohranite na sigurno
mjesto. Ako prodate potporne valjke, uz njih obavezno dostavite i priručnik.
Slike i dijagrami upotrijebljeni u ovom priručniku služe samo u ilustrativne svrhe, kako bi vam
pomogli pojasniti upute u tekstu. Isporučena oprema može se neznatno razlikovati.
2.1
Oprema
Pogon potpornog valjka opremljen je sljedećim elementima:
•
•
•
•
•
Pogonske jedinice
Montirani kontrolni ormarić
Daljinski upravljač
Temeljni okvir
Priručnik s uputama
Prijenosni zupčanik potpornog valjka opremljen je sljedećim elementima:
•
•
•
Jedinice prijenosnog zupčanika
Temeljni okvir
Priručnik s uputama
2.2
Svrha i funkcija potpornih valjaka
Potporni valjci namijenjeni su kao pomoć pri zavarivanju cilindričnih spremnika.
Upotrebom nezavisnih pogonskih jedinica i jedinica prijenosnog zupčanika, spremnici
različitih duljina mogu se postaviti na ležište valjka na kotačima potpornog valjka. Kotači se
mogu prilagoditi na temeljnom okviru za smještaj posuda različitih promjera.
2.3
Nomenklatura upotrijebljena u ovom priručniku
Pogonska jedinica
Dio potpornog valjka s pogonjenim kotačima.
Jedinica prijenosnog
zupčanika
Dio potpornog valjka s kotačima u praznom hodu.
Komplet potpornih
valjaka
Komplet se sastoji od 1 pogonske jedinice i 1 ili više jedinica
prijenosnog zupčanika.
Temeljni okvir
Okvir na koji su montirani pogonjeni kotači ili kotači u praznom hodu.
U njima su prethodno izbušeni otvori kako bi se nosači kotača mogli
postaviti za različite promjere posude.
Nosač kotača
Nosač na kojem se nalaze kotači potpornih valjaka. Vijcima je
pričvršćen za temeljni okvir.
Upravljačka ploča
Električna upravljačka kutija montirana je na pogonsku jedinicu.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač za upravljanje rukom kojim upravlja rukovatelj.
Spremnik
Bilo koja komponenta ili uređaj koji se stavlja na komplet potpornih
valjaka.
0463 635 001
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
3.1
ERD/ERI-5
3.1.1
Pogonska jedinica
ERD-5
Maksimalni kapacitet opterećenja
2500 kg (5512 lb)
Kapacitet vrtnje
7500 kg (16535 lb)
Pogonski motor za okretanje
1 × 0,55 kW
Brzina vrtnje
140-1500 mm/min (5,51-59,05 in./min)
Minimanlni promjer radnog dijela
Ø 200 mm (7,87 in.) pri 80° uključujući kut
Maksimalni promjer radnog dijela
Ø 3500 mm (137,79 in.) pri 50° uključujući kut
Izvor napajanja
380 – 440 V, 3 faze, 50 Hz
Vrsta valjka
Gumeni (100 °C / 85 °A Shore)
Širina/promjer valjka
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Dimenzije (D׊×V)
2150×610×620 mm (84,64×24,01×24,41 inča)
Težina
590 kg (1301 lb)
Daljinski upravljač
Da
Kontrolni napon
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (kontrolni ormarić) IP 55 (motor)
PEK postavke ERD-5
Prva brzina N1:N2
1025:2
Druga brzina N1:N2
48:18
Treća brzina N1:N2
1:1
Promjer kotača
381 mm
Visoka brzina ručnog upravljanja
150 cm/min
Omjer frekvencije N1
61 Hz
Omjer frekvencije N2
50 Hz
Maksimalni broj okretaja motora u minuti 1400
0463 635 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.1.2
Jedinica prijenosnog zupčanika
ERI-5
Maksimalni kapacitet opterećenja
2500 kg (5512 lb)
Vrsta valjka
Gumeni (100 °C / 85 °A Shore)
Širina/promjer valjka
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Dimenzije (D׊×V)
2150×440×620 mm (84,64×17,32×24,41 inča)
Težina
470 kg (1036 lb)
3.1.3
Postavke parametra izmjenjivača
Tvorničke postavke:
Broj parametara
Vrijednost
1
2,5
2
61
3
2
4
2
5
AI.AV
6
1,7
7
1370
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Upute za programiranje potražite u priručniku izmjenjivača. Sve ostale vrijednosti postavio je
proizvođač izmjenjivača u tvornici i ne treba ih mijenjati.
NAPOMENA!
Preopterećenja rotacije motora postavljena su na 2,8 A, a preopterećenja za prisilno
prozračivanje na 0,4 A.
0463 635 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.2
ERD/ERI-10
3.2.1
Pogonska jedinica
ERD-10
Maksimalni kapacitet opterećenja
5000 kg (11023 lb)
Kapacitet vrtnje
15000 kg (33069 lb)
Pogonski motor za okretanje
2 × 0,55 kW
Brzina vrtnje
140-1500 mm/min (5,51-59,05 in./min)
Minimanlni promjer radnog dijela
Ø 3500 mm (13,78 in.) pri 80° uključujući kut
Maksimalni promjer radnog dijela
Ø 3500 mm (137,79 in.) pri 50° uključujući kut
Izvor napajanja
380 – 440 V, 3 faze, 50 Hz
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
76 mm (3 in.) / 381 mm (15 in.)
Dimenzije (D׊×V)
2850×610×625 mm (112,2×24,01×24,61 inča)
Težina
675 kg (1488 lb)
Daljinski upravljač
Da
Kontrolni napon
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (kontrolni ormarić) IP 55 (motor)
PEK postavke ERD-10
Prva brzina N1:N2
1025:2
Druga brzina N1:N2
48:18
Treća brzina N1:N2
1:1
Promjer kotača
381 mm
Visoka brzina ručnog upravljanja
150 cm/min
Omjer frekvencije N1
61 Hz
Omjer frekvencije N2
50 Hz
Maksimalni broj okretaja motora u minuti 1400
0463 635 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.2.2
Jedinica prijenosnog zupčanika
ERI-10
Maksimalni kapacitet opterećenja
5000 kg (11023 lb)
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
76 mm (3 in.) / 381 mm (15 in.)
Dimenzije (D׊×V)
2850×410×625 mm (112,2×16,14×24,61 inča)
Težina
400 kg (882 lb)
3.2.3
Postavke parametra izmjenjivača
Tvorničke postavke:
Broj parametara
Vrijednost
1
2,5
2
61
3
2
4
2
5
AI.AV
6
2,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Upute za programiranje potražite u priručniku izmjenjivača. Sve ostale vrijednosti postavio je
proizvođač izmjenjivača u tvornici i ne treba ih mijenjati.
NAPOMENA!
Preopterećenja rotacije motora postavljena su na 2,8 A, a preopterećenja za prisilno
prozračivanje na 0,4 A.
0463 635 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.3
ERD/ERI-20
3.3.1
Pogonska jedinica
ERD-20
Maksimalni kapacitet opterećenja
10000 kg (22046 lb)
Kapacitet vrtnje
30000 kg (66139 lb)
Pogonski motor za okretanje
2 × 0,75 kW
Brzina vrtnje
140-1500 mm/min (5,51-59,05 in./min)
Minimanlni promjer radnog dijela
Ø 3500 mm (13,78 in.) pri 80° uključujući kut
Maksimalni promjer radnog dijela
Ø 5000 mm (196,85 in.) pri 50° uključujući kut
Izvor napajanja
380 – 440 V, 3 faze, 50 Hz
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Dimenzije (D׊×V)
2850×610×625 mm (112,2×24,01×24,61 inča)
Težina
750 kg (1653 lb)
Daljinski upravljač
Da
Kontrolni napon
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (kontrolni ormarić) IP 55 (motor)
PEK postavke ERD-20
Prva brzina N1:N2
1025:2
Druga brzina N1:N2
48:18
Treća brzina N1:N2
1:1
Promjer kotača
381 mm
Visoka brzina ručnog upravljanja
150 cm/min
Omjer frekvencije N1
59 Hz
Omjer frekvencije N2
50 Hz
Maksimalni broj okretaja motora u minuti 1445
0463 635 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.3.2
Jedinica prijenosnog zupčanika
ERI-20
Maksimalni kapacitet opterećenja
10000 kg (22046 lb)
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Dimenzije (D׊×V)
2850×410×625 mm (112,2×16,14×24,61 inča)
Težina
500 kg (1102 lb)
3.3.3
Postavke parametra izmjenjivača
Tvorničke postavke:
Broj parametara
Vrijednost
1
2,5
2
59
3
2
4
2
5
AI.AV
6
3,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Upute za programiranje potražite u priručniku izmjenjivača. Sve ostale vrijednosti postavio je
proizvođač izmjenjivača u tvornici i ne treba ih mijenjati.
NAPOMENA!
Preopterećenja rotacije motora postavljena su na 1,8 A, a preopterećenja za prisilno
prozračivanje na 0,4 A.
0463 635 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.4
ERD/ERI-30
3.4.1
Pogonska jedinica
ERD-30
Maksimalni kapacitet opterećenja
15000 kg (33069 lb)
Kapacitet vrtnje
45000 kg (99208 lb)
Pogonski motor za okretanje
2 × 1,1 kW
Brzina vrtnje
130-1300 mm/min (5,12-51,2 in./min)
Minimanlni promjer radnog dijela
Ø 570 mm (22,44 in.) pri 80° uključujući kut
Maksimalni promjer radnog dijela
Ø 6800 mm (267,72 in.) pri 50° uključujući kut
Izvor napajanja
380 – 440 V, 3 faze, 50 Hz
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
178 mm (7 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Dimenzije (D׊×V)
3570×755×765 mm (140,55×29,72×30,12 inča)
Težina
1525 kg (3362 lb)
Daljinski upravljač
Da
Kontrolni napon
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (kontrolni ormarić) IP 55 (motor)
PEK postavka ERD-30
Prva brzina N1:N2
615:1
Druga brzina N1:N2
58:19
Treća brzina N1:N2
1:1
Promjer kotača
521 mm
Visoka brzina ručnog upravljanja
130 cm/min
Omjer frekvencije N1
52 Hz
Omjer frekvencije N2
50 Hz
Maksimalni broj okretaja motora u minuti 1445
0463 635 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.4.2
Jedinica prijenosnog zupčanika
ERI-30
Maksimalni kapacitet opterećenja
15000 kg (33069 lb)
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
178 mm (7 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Dimenzije (D׊×V)
3570×520×765 mm (140,55×20,47×30,12 inča)
Težina
960 kg (2116 lb)
3.4.3
Postavke parametra izmjenjivača
Tvorničke postavke:
Broj parametara
Vrijednost
1
2,5
2
52
3
2
4
2
5
AI.AV
6
3,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Upute za programiranje potražite u priručniku izmjenjivača. Sve ostale vrijednosti postavio je
proizvođač izmjenjivača u tvornici i ne treba ih mijenjati.
NAPOMENA!
Preopterećenja rotacije motora postavljena su na 1,8 A, a preopterećenja za prisilno
prozračivanje na 0,4 A.
0463 635 001
- 17 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.5
ERD/ERI-30X
3.5.1
Pogonska jedinica
ERD-30X
Maksimalni kapacitet opterećenja
15000 kg (33069 lb)
Kapacitet vrtnje
45000 kg (99208 lb)
Pogonski motor za okretanje
2 × 1,1 kW
Brzina vrtnje
130-1400 mm/min (5,12-55,12 in./min)
Minimanlni promjer radnog dijela
Ø 300 mm (11,81 in.) pri 80° uključujući kut
Maksimalni promjer radnog dijela
Ø 5500 mm (216,54 in.) pri 50° uključujući kut
Izvor napajanja
380 – 440 V, 3 faze, 50 Hz
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
250 mm (9,84 in.) / 330 mm (12,99 in.)
Dimenzije (D׊×V)
2500×620×605 mm (98,43×24,41×23,82 inča)
Težina
700 kg (1543,24 lb)
Daljinski upravljač
Da
Kontrolni napon
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (kontrolni ormarić) IP 55 (motor)
PEK postavka ERD-30X
Prva brzina N1:N2
600:1
Druga brzina N1:N2
27:14
Treća brzina N1:N2
1:1
Promjer kotača
300 mm
Visoka brzina ručnog upravljanja
140 cm/min
Omjer frekvencije N1
55 Hz
Omjer frekvencije N2
50 Hz
Maksimalni broj okretaja motora u minuti 1400 okr. u min. pri 50 Hz
0463 635 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.5.2
Jedinica prijenosnog zupčanika
ERI-30X
Maksimalni kapacitet opterećenja
15000 kg (33069 lb)
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
250 mm (9,84 in.) / 330 mm (12,99 in.)
Dimenzije (D׊×V)
2500 × 480 × 605 mm
(98,43 × 18.90 × 23,82 inča)
Težina
400 kg (881,85 lb)
3.5.3
Postavke parametra izmjenjivača
Tvorničke postavke:
Broj parametara
Vrijednost
1
0
2
55
3
2
4
2
5
AV
6
5,6
7
1500
8
400
9
0,85
10
Sve
41
FD
06,004
0
12,041
Relej
Upute za programiranje potražite u priručniku izmjenjivača. Sve ostale vrijednosti postavio je
proizvođač izmjenjivača u tvornici i ne treba ih mijenjati.
0463 635 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
NAPOMENA!
Preopterećenja rotacije motora postavljena su na 2,8 A, a preopterećenja za prisilno
prozračivanje na 0,4 A.
3.6
ERD/ERI-60
3.6.1
Pogonska jedinica
ERD-60
Maksimalni kapacitet opterećenja
30000 kg (66139 lb)
Kapacitet vrtnje
90000 kg (198416 lb)
Pogonski motor za okretanje
2 × 1,5 kW
Brzina vrtnje
130-1300 mm/min (5,12-51,2 in./min)
Minimanlni promjer radnog dijela
Ø 570 mm (22,44 in.) pri 80° uključujući kut
Maksimalni promjer radnog dijela
Ø 6800 mm (267,72 in.) pri 50° uključujući kut
Izvor napajanja
380 – 440 V, 3 faze, 50 Hz
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
256 mm (14 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Dimenzije (D׊×V)
3570×880×765 mm (140,55×34,65×30,12 inča)
Težina
2050 kg (4519 lb)
Daljinski upravljač
Da
Kontrolni napon
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (kontrolni ormarić) IP 55 (motor)
PEK postavke ERD-60
Prva brzina N1:N2
615:1
Druga brzina N1:N2
58:19
Treća brzina N1:N2
1:1
Promjer kotača
521 mm
Visoka brzina ručnog upravljanja
130 cm/min
Omjer frekvencije N1
52 Hz
Omjer frekvencije N2
50 Hz
Maksimalni broj okretaja motora u minuti 1445
0463 635 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.6.2
Jedinica prijenosnog zupčanika
ERI-60
Maksimalni kapacitet opterećenja
30000 kg (66139 lb)
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
256 mm (14 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Dimenzije (D׊×V)
3570×705×765 mm (140,55×27,76×30,12 inča)
Težina
1250 kg (2756 lb)
3.6.3
Postavke parametra izmjenjivača
Tvorničke postavke:
Broj parametara
Vrijednost
1
2,5
2
52
3
2
4
2
5
AI.AV
6
7,2
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Upute za programiranje potražite u priručniku izmjenjivača. Sve ostale vrijednosti postavio je
proizvođač izmjenjivača u tvornici i ne treba ih mijenjati.
NAPOMENA!
Preopterećenja rotacije motora postavljena su na 3,5 A, a preopterećenja za prisilno
prozračivanje na 0,4 A.
0463 635 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.7
ERD/ERI-100
3.7.1
Pogonska jedinica
ERD-100
Maksimalni kapacitet opterećenja
50000 kg (110231 lb)
Kapacitet vrtnje
150000 kg (330693 lb)
Pogonski motor za okretanje
2 × 2,2 kW
Brzina vrtnje
130-1300 mm/min (5,12-51,2 in./min)
Minimanlni promjer radnog dijela
Ø 570 mm (22,44 in.) pri 80° uključujući kut
Maksimalni promjer radnog dijela
Ø 6800 mm (267,72 in.) pri 50° uključujući kut
Izvor napajanja
380 – 440 V, 3 faze, 50 Hz
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
533 mm (21 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Dimenzije (D׊×V)
3570×1120×765 mm (140,55×44,1×30,12 inča)
Težina
2800 kg (6173 lb)
Daljinski upravljač
Da
Kontrolni napon
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (kontrolni ormarić) IP 55 (motor)
PEK postavke ERD-100
Prva brzina N1:N2
615:1
Druga brzina N1:N2
58:19
Treća brzina N1:N2
1:1
Promjer kotača
521 mm
Visoka brzina ručnog upravljanja
130 cm/min
Omjer frekvencije N1
52 Hz
Omjer frekvencije N2
50 Hz
Maksimalni broj okretaja motora u minuti 1445
0463 635 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3.7.2
Jedinica prijenosnog zupčanika
ERI-100
Maksimalni kapacitet opterećenja
50000 kg (110231 lb)
Vrsta valjka
Poliuretanski (90 °C / 92 °A Shore)
Širina/promjer valjka
533 mm (21 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Dimenzije (D׊×V)
3570×900×765 mm (140,55×35,43×30,12 inča)
Težina
1600 kg (3527 lb)
3.7.3
Postavke parametra izmjenjivača
Tvorničke postavke:
Broj parametara
Vrijednost
1
2,5
2
52
3
2
4
2
5
AI.AV
6
13,00
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Upute za programiranje potražite u priručniku izmjenjivača. Sve ostale vrijednosti postavio je
proizvođač izmjenjivača u tvornici i ne treba ih mijenjati.
NAPOMENA!
Preopterećenja rotacije motora postavljena su na 5,0 A, a preopterećenja za prisilno
prozračivanje na 0,4 A.
0463 635 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
4.1
Položaj
UPOZORENJE!
Obavezno osigurajte dovoljno prostora oko potpornih valjaka.
Pazite da imate prikladan pristup i dovoljno prostora oko potpornih valjaka, zajedno sa
spremnicima nakon montiranja. Postavite ih na način da se omogući neometano stavljanje i
skidanje spremnika na potporne valjke s pomoću nadzemnih dizalica ili ostalih uređaja za
podizanje.
4.2
Upute za podizanje
Za pomicanje potpornih valjaka upotrebljavajte ispravno ocijenjene nadzemne dizalice ili
viličare.
UPOZORENJE!
Za podizanje valjaka s pomoću viličara upotrebljavajte utore na dugačkoj strani okvira
i u njih umetnite vilice vozila. Zapamtite položaje nosača kotača na okvirima u slučaju
da uzrokuju neravnotežu pri podizanju okvira. Pazite da su oba na jednakoj
udaljenosti od središnje linije okvira i da su pravilno pričvršćeni na okvir te da se ne
pomiču tijekom podizanja.
Podizanje dizalicom:
Potporni valjci mogu se podići upotrebom točki podizanja
na nosačima kotača potpornih valjaka. Na svakoj strani
nosača kotača upotrijebite jednu točku podizanja, ukupno
postoje 4 podizne točke. Preporučeni kut između lanca i
točaka podizanja na potpornim valjcima je 60°.
Postavite potporne valjke na glatku, ravnu, tvrdu površinu koja je sposobna podnijeti težinu
potpornog valjka i spremnika, preko dodirne površine potpornog valjka s tlom.
Udaljenost između temeljnih okvira trebala bi odgovarati dimenzijama spremnika. Ako je
spremnik savršeno simetričan i upotrebljava se 1 pogon s 1 prijenosnim zupčanikom,
postavite pogon i zupčanik na trećinu puta duž duljine spremnika kako biste osigurali da je
svaki dio jednako opterećen. Ako je jedan kraj spremnika teži, pomaknite pogonski dio ili dio
prijenosnog zupčanika bliže tom kraju kako biste uravnotežili opterećenje na svakom dijelu.
0463 635 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACIJA
OPREZ!
Ravnomjerno rasporedite opterećenje između pogonskog dijela i dijela s prijenosnim
zupčanikom. Ako to ne učinite, može doći do preopterećenja jednog od dijelova koji
će uzrokovati klizanje kotača pri pokušaju okretanja spremnika. To također može
dovesti do dinamičkog otpora, odnosno spremnik se može nastaviti rotirati i nakon
zaustavljanja potpornih valjaka. Ta se pojava može otkloniti pravilnim pozicioniranjem
pogonskog dijela i dijela s prijenosnim zupčanikom, a ako to ne učinite, može doći do
oštećenja opreme.
UPOZORENJE!
Čim se pritisne gumb za smjer (naprijed ili natrag), potporni valjci počinju okretati
spremnik.
4.3
Prilagođavanje nosača kotača
Položaji dvaju nosača kotača na temeljnom okviru treba prilagoditi za punjenje spremnika
različitih promjera.
1.
2.
3.
4.
Odvijte vijke nosača kotača iz temeljnog okvira.
Upotrijebite dizalicu za podizanje nosača kotača s pomoću točki podizanja.
Premjestite nosač na željeni položaj za promjer spremnika.
Ponovno pričvrstite nosače kotača natrag na temeljni okvir s pomoću svih vijaka i
zategnite.
U odjeljku „Prilagođavanje uključenog kuta” potražite pojedinosti o udaljenosti između dva
nosača kotača.
NAPOMENA!
Namjestite nosače kotača tako da je os rotacije spremnika na središnjoj liniji okvira
pogona i okvira praznog hoda.
4.4
Prilagođavanje uključenog kuta
Uključeni kut je kut između dvije linije od središta osi rotacije spremnika do središta svakog
kotača na pogonskom dijelu ili dijelu prijenosnog zupčanika. Kako se kut povećava, tako se
povećava i opterećenje na svakom kotaču, a time i opterećenje ležajeva. Povećanjem kuta
potrebno je više okretnog momenta i samim time i više snage za rotaciju spremnika.
Udaljenost između nosača kotača na pogonskom dijelu i dijelu prijenosnog zupčanika ovisi o
promjeru spremnika. Uključeni kut mora biti između 50° i 80°, preporučuje se postaviti
potporne valjke što je moguće bliže kutu od 60°.
0463 635 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACIJA
Uključeni kut 80°
Uključeni kut 60°
Uključeni kut 50°
NAPOMENA!
Jednadžba za izračunavanje udaljenosti između nosača kotača kako bi se postigao
uključeni kut od 60°:
Udaljenost središta kotača = radijus spremnika + radijus kotača
4.5
Postupak ugradnje
Slijedite ovaj postupak ugradnje prije prve upotrebe, nakon održavanja ili popravka ili nakon
duljeg razdoblja skladištenja potpornih valjaka.
Funkcija potpornih valjaka u potpunosti je testirana prije isporuke iz tvornice. Preporučuje se
provjeriti rad svih upravljačkih uređaja prije nego što potporni valjci pređu u fazu proizvodnje.
Postupak ugradnje:
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite mogu li se svi pokretni dijelovi, na primjer kotači, slobodno kretati.
Provjerite razinu ulja u mjenjačkoj kutiji, pogledajte poglavlje „Podmazivanje
mjenjačke kutije”.
Provjerite cjelovitost svih kabela, mrežne utičnice i daljinskog upravljača i pazite da na
njima nema nikakvih rezova itd.
Provjerite rade li svi daljinski upravljači ispravno.
Provjerite radi li zaustavljanje u nuždi na daljinskom upravljaču i zaključajte sve ostale
upravljačke uređaje tako da se potporni valjci ne mogu ponovno pokrenuti, a zatim ih
ponovno postavite na upravljačkoj ploči.
Provjerite radi li zaustavljanje u nuždi na upravljačkoj ploči i zaključavanje svih ostalih
upravljačkih uređaja tako da se potporni valjci ne mogu ponovno pokrenuti, a zatim ih
ponovno postavite na upravljačkoj ploči.
Provjerite je li čelični okvir oštećen.
4.6
Prvo uhodavanje
Da bi pužni prijenosnik dosegao svoju optimalnu učinkovitost, pri prvoj instalaciji potporni
valjci moraju biti vođeni u oba smjera u sljedećim vremenskim razdobljima:
•
•
•
Najmanje 8 sati rada bez opterećenja na potpornim valjcima.
10 sati rada s trećinom opterećenja.
15 sati rada s dvije trećine opterećenja.
Nakon postupka uhodavanja potporni valjci mogu se izvoditi s punim opterećenjem.
0463 635 001
- 26 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACIJA
4.7
Konfiguracija jedinice PEK
NAPOMENA!
Sljedeći opis zahtijeva osnovno znanje o PEK jedinici za kontrolu procesa zavarivanja
ESAB. Dodatne informacije o upravljačkoj jedinici PEK potražite u priručniku s
uputama za upravljačku jedinicu.
Slijedite ove upute za postavljanje upravljačke jedinice PEK kad je potporni valjak priključen
na ESAB CaB.
1.
2.
Za konfiguriranje povezanog potpornog valjka u jedinici PEK odaberite MAIN MENU
(GLAVNI IZBORNIK) » MACHINE CONFIGURATION (KONFIGURACIJA STROJA) »
CONFIGURATION (KONFIGURACIJA).
Odaberite PRODUCT CODE (ŠIFRA PROIZVODA) » FREE 3 AXIS (OS FREE 3).
MACHINE CONFIGURATION (KONFIGURACIJA STROJA)
PRODUCT CODE (ŠIFRA PROIZVODA)
FREE 3 AXIS (OS FREE 3)
WIREFEED AXIS► (OS DOPREMANJA ŽICE)
TRAVEL AXIS► (OS PUTANJE)
EXTERNAL AXIS► (VANJSKA OS)
TANDEM
OFF (ISKLJUČENO)
ICE WIRE FEED (HLADNO DOPREMANJE ŽICE)
OFF (ISKLJUČENO)
STEP FUNCTION► (FUNKCIJA RADA U
KORACIMA)
0463 635 001
- 27 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACIJA
3.
4.
Odaberite EXTERNAL AXIS (VANJSKA OS) » ROLLER BED (POTPORNI LEŽAJ).
Referentne tablice potražite u PEK postavkama u poglavlju „TEHNIČKI PODACI”.
Unesite vrijednosti za:
○ 1. BRZINA - vrijednosti iz tablice za specifičnu veličinu potpornog valjka.
○ 2. BRZINA - vrijednosti iz tablice za specifičnu veličinu potpornog valjka.
○ 3. BRZINA - ne upotrebljava se za potporne valjke, zadana vrijednost je 1:1.
Unesite ostatak EXTERNAL AXIS (VANJSKA OS) vrijednosti. Referentne tablice
potražite u PEK postavkama u poglavlju „TEHNIČKI PODACI”.
○ WHEEL DIAMETER (Promjer kotača) - unesite vrijednosti iz tablice za
specifičnu veličinu potpornog valjka.
○ Parametri koji se ne upotrebljavaju: SPEED WHEEL (BRZINA KOTAČA),
ENCODER-PULSES (IMPULSI ENKODERA) i (ULAZNI PODACI ENKODERA).
○ HIGH MANUAL SPEED (VISOKA BRZINA RUČNOG UPRAVLJANJA) - unesite
maksimalnu vrijednost vrtnje iz tablice za određenu veličinu potpornog valjka.
NAPOMENA!
Jedinice koje se upotrebljavaju u tablici izražene su u PEK i mogu se
razlikovati.
○ FREQUENCY RATION N1 (OMJER FREKVENCIJE N1) - unesite vrijednost
namještanja frekvencije izmjenjivača iz tablice za određenu veličinu potpornog
valjka.
○ FREQUENCY RATION N2 (OMJER FREKVENCIJE N2) - zadana vrijednost jest
50 Hz.
○ MAX MOTOR RPM (MAKSIMALNI BROJ OKRETAJA MOTORA U MINUTI) unesite vrijednost iz tablice za određenu veličinu potpornog valjka, izlazna snaga
motora pri 50 Hz.
○ WELD DIAMETER (PROMJER MJESTA ZAVARIVANJA) - unesite promjer (mm)
predmeta koji se obrađuje na kojem će se izvršiti zavarivanje. Ako se
zavarivanje izvodi na površini, ova vrijednost bit će jednaka promjeru valjka.
○ ROLL DIAMETER (PROMJER VALJKA) - unesite vanjski promjer (mm)
konkretnog predmeta koji se obrađuje.
4.8
Konfiguracije potpornog valjka
Na slici u nastavku prikazuju se različite opcije konfiguracija za CaB i potporni valjak. Ostale
pojedinosti potražite u odjeljku „SHEMA OŽIČENJA”. Upute za upotrebu kabela sučelja i
kabela za sinkronizaciju potražite u odjeljku „DODATNA OPREMA”.
0463 635 001
- 28 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACIJA
0463 635 001
- 29 -
© ESAB AB 2018
5 RAD
5
RAD
5.1
Pojedinosti o stroju
Komplet potpornih valjaka obično se sastoji od jedne pogonske jedinice i 1, 2 ili 3 jedinice
prijenosnog zupčanika.
Jedinica prijenosnog zupčanika sastoji se od temeljnog okvira s dva nosača kotača koji su
vijcima pričvršćeni za gornji dio okvira. Otvori se buše kroz gornji dio temeljnog okvira kako
bi se nosači kotača postavili na različitim udaljenostima koje odgovaraju promjeru spremnika.
Pogon se sastoji od dva nosača kotača koji se mogu postaviti tako da odgovaraju promjeru
spremnika. Ovisno o modelu, motorizirani su jedan ili dva nosača kotača. Kotač se okreće s
pomoću električnog motora kroz reduktor. Motor je spojen na upravljačku ploču na pogonskoj
jedinici. Unutar upravljačke ploče smješten je izmjenjivač koji upravlja motorima. Daljinski
upravljač na fleksibilnom kabelu spojen je na upravljačku ploču.
5.2
1.
2.
3.
4.
5.
Upravljačka ploča
Mains ON (Napajanje uključeno) – svijetli (bijelo) kad se upravljačka ploča uključi
(izolator (8)) prebačen je uključeni položaj).
Alarm – svijetli (crveno) ako dođe do bilo kakvog kvara.
Gumb Reset – ponovno postavlja stroj nakon zaustavljanja u nuždi. Gumb počinje
svijetliti (plavo) kako bi ukazao da treba ponovno postaviti potporni valjak.
Daljinski upravljač – svijetli (zeleno) kad se daljinski upravlja potpornim valjkom, npr. iz
CaB.
Prekidač za odabir – prebacuje daljinski upravljač između rotacije potpornih valjaka ili
putanje postolja (po izboru). Prekidač se može zaobići tijekom daljinskog upravljanja.
0463 635 001
- 30 -
© ESAB AB 2018
5 RAD
6.
7.
Tipka za zaustavljanje u nuždi – pritisak uzrokuje prekid funkcije. Tipku treba prestati
pritiskati kako bi se pokrenulo ponovno postavljanje.
Električni izolator vrata – treba ga isključiti kako bi se mogla otvoriti vrata upravljačke
ploče.
5.3
Daljinski upravljač
OPREZ!
Prije promjene smjera vrtnje obavezno pritisnite tipku za zaustavljanje.
NAPOMENA!
Kad se pritisne jedan od gumba za smjer (prema naprijed ili natrag), potporni valjci
odmah počinju okretati spremnik.
1.
2.
3.
Gumbi za odabir smjera okretanja:
1a. Prema natrag
1b. Zaustavljanje
1c. Prema naprijed
Potenciometar za kontrolu brzine.
Okretanjem kotačića u smjeru kazaljke na satu povećava se brzina potpornog valjka,
a vrijedi i obrnuto, okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu smanjuje se
brzina.
Tipka za zaustavljanje u nuždi nalazi se ispod zaštite na kraju daljinskog upravljača.
Žuta tipka: Smjer prema natrag okreće smjer vrtnje u smjeru kazaljke na satu kad je okrenut
prema dijelu s pogonskim potpornim valjkom s mjenjačkim kutijama na strani koja je bliže.
Zelena tipka: Smjer prema naprijed okreće smjer vrtnje u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu kad je okrenut prema dijelu s pogonskim potpornim valjkom s mjenjačkim kutijama na
strani koja je bliže.
0463 635 001
- 31 -
© ESAB AB 2018
5 RAD
5.4
Uključivanje napajanja
UPOZORENJE!
Nemojte upravljati potpornim valjcima ako postoje znakovi oštećenja. Obavezno se
obratite ovlaštenom servisnom tehničaru tvrtke ASAB za provjeru i popravke po
potrebi.
Prije uključivanja potpornih valjaka obavezno provjerite sljedeće:
•
•
•
Nosači kotača pravilno su pričvršćeni vijcima za temeljni okvir.
Kotači su propisno postavljeni ispod spremnika.
Nema prepreka koje mogu sprečavati rotaciju spremnika (ako je postavljen).
Pregledajte kotače, motore, mjenjačke kutije, daljinski upravljač, upravljačku ploču i kabele
ne biste li utvrdili eventualne znakove oštećenja.
UPOZORENJE!
Provjerite odgovara li napon mreže napajanja električnom naponu prikazanom na
upravljačkoj ploči.
UPOZORENJE!
Uvjerite se da kabeli za napajanje i daljinski upravljač ne leže na voznoj traci za vozila
ili viličare te da ne predstavljaju opasnost od spoticanja.
1.
2.
3.
4.
Priključite mrežni kabel u izvor napajanja.
Uključite napajanje, lampica na upravljačkoj ploči počinje svijetliti.
Provjerite da tipke za zaustavljanje u nuždi nisu pritisnute.
Pritisnite tipku za ponovno postavljanje.
U slučaju da je ESAB CaB priključen na potporni valjak, provjerite jesu li postavke u jedinici
PEK točne i odgovaraju li parametrima potpornog valjka.
Stroj je sada spreman za rad.
5.5
Upravljanje potpornim valjcima
Ako su potporni valjci propisno poravnati i nosači kotača u pravilnom položaju, pokrenite
utovar spremnika na potporne valjke. To treba učiniti mirne ruke kako se na potporne valjke
ne bi stavilo dodatno opterećenje uslijed udarca. Udarno opterećenje može oštetiti pogonski
lanac.
Osigurajte da izbočine na posudi tijekom rotacije ne udaraju u predmete oko potpornih
valjaka ili na tlu.
Postavite potenciometar za kontrolu brzine na željenu brzinu.
Pritisnite željeni smjer kretanja (zeleni ili žuti gumb). Potporni valjci počinju okretati spremnik.
5.6
Sigurnost rada
Ne stavljajte pogonske jedinice ispod jednog spremnika. To je moguće samo ako je dodatni
kabel za sinkronizaciju isporučen s potpornim valjcima. U tom slučaju glavna upravljačka
ploča upravlja pogonom podređene jedinice.
Nemojte dopustiti da tijekom rotacije dijelovi spremnika dođu u dodir s potpornim valjcima,
tlom ili objektima u blizini. To može prouzročiti oštećenje potpornih valjaka i uzrokovati
proklizavanje kotača ili preopterećenje jedinica.
0463 635 001
- 32 -
© ESAB AB 2018
5 RAD
Pripazite na propisno uzemljenje tijekom zavarivanja. Nedostatak pravilnog uzemljenja može
uzrokovati kratke spojeve električnih dijelova na potpornim valjcima.
Ako se pritisne tipka za zaustavljanje u nuždi, saznajte razlog zaustavljanja prije ponovnog
pokretanja stroja.
Pazite da nosači kotača NISU suviše
udaljeni.
Potporni valjci mogu postati preopterećeni
ako su nosači kotača previše udaljeni, jer se
na taj način na sve kotače stavlja dodatno
opterećenje.
Uvjerite se da nosači kotača NISU preblizu.
OPASNOST!
Iznimno nesigurno mjesto.
Nikada nemojte upravljati potpornim valjcima ako je uključeni kut manji od 50°.
Spremnik se tijekom rotacije može otkotrljati s potpornih valjaka i uzrokovati ozbiljne
ozljede bilo kome u blizini. To se također može dogoditi ako opterećenje nije
uravnoteženo, odnosno ako je gravitacijsko središte spremnika pomaknuto s osi
rotacije.
Dodatne informacije potražite u odjeljku „Prilagođavanje uključenog kuta”.
0463 635 001
- 33 -
© ESAB AB 2018
5 RAD
Provjerite jesu li pogonske jedinice i jedinice prijenosnog zupčanika paralelno poravnate. U
suprotnom bi se spremnik mogao početi pomicati uzdužno i pasti s potpornih valjaka. To
također može uzrokovati trošenje i oštećenje kotača na potpornim valjcima.
Na slici je prikazan ispravan postupak poravnanja pogonskih jedinica i jedinica prijenosnog
zuupčanik. Uobičajeno poravnavanje potpornih valjaka:
1.
2.
3.
4.
5.
Pobrinite se za sljedeće: A1 = A2 ± 0,5 mm (0,02 in.) i B1 = B2 ± 0,5 mm (0,02 in.)
Pobrinite se da dijelovi nisu nagnuti
Pobrinite se da dijelovi nisu nagnuti
Pobrinite se da su visine unutar granica
Pobrinite se da dijelovi nisu nagnuti
5.7
Zavarivanje
UPOZORENJE!
Tijekom zavarivanja spremnik treba uzemljiti neovisno od potpornih valjaka.
Uzemljenje kroz potporne valjke uzrokuje ozbiljnu štetu na valjcima.
Jedina iznimka su posebni potporni valjci s čeličnim kotačima koji su opremljeni
točkom uzemljenja. Pri upotrebi ovih potpornih valjaka neophodno je da se kabel za
uzemljenje ispravno spoji na točku za uzemljenje prije zavarivanja.
0463 635 001
- 34 -
© ESAB AB 2018
5 RAD
Treba poznavati zahtjeve za uzemljenje svakog pojedinačnog postupka zavarivanja, a
uzemljenje treba propisno spojiti na spremnik prije zavarivanja. Standardni potporni valjci
nisu namijenjeni za uzemljivanje spremnika tijekom zavarivanja.
5.8
Zaustavljanje potpornih valjaka
Pritisnite crvenu tipku za zaustavljanje na daljinskom upravljaču kako biste zaustavili rotaciju.
Rotacija se ponovno pokreće kad pritisnete tipku za smjer.
NAPOMENA!
Gumb za zaustavljanje u nuždi na upravljačkoj ploči i tipku na daljinskom upravljaču
upotrebljavajte isključivo u slučaju nužde.
0463 635 001
- 35 -
© ESAB AB 2018
6 ODRŽAVANJE I SERVIS
6
ODRŽAVANJE I SERVIS
6.1
Općenito
UPOZORENJE!
Tijekom svih postupaka održavanja ili popravaka potporne valjke treba električno
izolirati. Isključite glavni izvor napajanja i iskopčajte mrežni kabel.
UPOZORENJE!
Nakon isključivanja napajanja u nekim komponentama na ploči može ostati rezidualni
naboj. Nakon isključivanja napajanja pričekajte nekoliko minuta prije početka rada na
bilo kojem električnom elementu stroja.
Postupak ugradnje treba provesti nakon razdoblja održavanja, popravka ili skladištenja,
pogledajte odjeljak „Postupak ugradnje”.
6.2
Pohrana
Spremite potporne valjke na hladno i suho mjesto. Nakon dugog razdoblja skladištenja
potporne valjke treba temeljito prekontrolirati prije ponovne upotrebe.
UPOZORENJE!
Ako se potporni valjci skladište u hladnoj klimi i iz nje prevoze i presele na toplu
lokaciju, unutar potpornih valjaka ili električnih upravljačkih uređaja može doći do
kondenzacije. Kako biste spriječili oštećenja, dopustite stroju da se prilagodi novoj
temperaturi okoline.
OPREZ!
Nemojte skladištiti potporne valjke bez zaštite na otvorenom. Potporne valjke treba
prekriti, gole metalne dijelove, ležajeve, zupčanike i osovine propisno podmazani kako
bi se spriječila korozija.
6.3
Popravak i održavanje
Održavajte čistoću ležajeva i osigurajte da nema prljavštine ili otpada iz procesa zavarivanja.
Redovito provjeravajte ulje u mjenjačkoj kutiji i održavajte ga na ispravnoj razini, pogledajte
odjeljak „Održavanje mjenjačke kutije”.
Najmanje jednom godišnje pregledajte cijelu instalaciju potpornih valjaka. Obratite posebnu
pozornost na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električne kontakte
Prekidače i upravljačke uređaje
Mehaničke dijelove, spojevi nisu labavi
Ako su ugrađene: stanje guma na kotačima
Ako su ugrađeni: stanje čvrstih čeličnih kotača
Rotacija kotača je potpuna i nema ekscentrične rotacije oko osovina
Korozija metalnih dijelova
Oštećenje okvira
Znakovi oštećenja ležajeva kotača
Održavanje mjenjačke kutije
0463 635 001
- 36 -
© ESAB AB 2018
6 ODRŽAVANJE I SERVIS
•
•
•
Oštećenje kabela: mrežni kabel, kabel daljinskog upravljača i bilo koji vidljivi kabel koji
spaja upravljačku ploču s motorima
Propisno funkcioniranje zaustavljanja u nuždi i izolatora vrata na upravljačkoj ploči
Uklonite zaštite i provjerite stanje čelnika i pogonskog zupčanika na pogonskim
kotačima
Uklonite i zamijenite oštećene dijelove.
6.4
Čišćenje
UPOZORENJE!
Valjke treba električno izolirati prije čišćenja. Električne komponente ne smiju doći u
dodir s vodom ili drugim sredstvima za čišćenje.
NAPOMENA!
Provjerite jesu li potporni valjci čisti. S valjkastih površina treba što je prije moguće
ukloniti lukove i iskre, tragove praška za zavarivanje ili troske.
Za potporna valjke ne postoje posebne upute za čišćenje. Potporni valjci ne stvaraju nikakvo
onečišćenje za okoliš u kojem se upotrebljavaju u slučaju uobičajenog rada, iako postupak
zavarivanja koji se provodi na njima može onečistiti potporne valjke.
6.5
Kvarovi
Ako dođe do kvara potpornih valjaka, popravak opreme obavezno provode ovlašteni servisni
tehničari tvrtke ESAB.
NAPOMENA!
Ponovljeni kvarovi ukazuju na problem s potpornim valjcima. Obavijestite osobu
odgovornu za servis i održavanje.
6.6
Mjenjačka kutija
6.6.1
Pregled i održavanje mjenjačke kutije
Kako bi se osigurao dugi vijek trajanja potpornih valjaka, ulje u mjenjačkim kutijama treba
redovito provjeravati i mijenjati.
NAPOMENA!
Ispraznite i zamijenite ulje u mjenjačkoj kutiji nakon prvih 100 sati rada.
Redovite provjere održavanja:
•
•
•
•
•
•
Uz izuzetak prve zamjene ulja, ulje u mjenjaču mijenjajte svakih 2500 sati ili 6 mjeseci.
Provjerite je li brtva počela curiti ili je nepravilnog oblika.
Provjerite postoje li neuobičajeni zvukovi tijekom rada. Ako čujete zvukove, postoji
mogućnost da je ležaj slomljen.
Provjerite je li rupica za disanje na mjenjačkoj kutiji bez zapreka.
Za pomoć u hlađenju mjenjačke kutije preporučuje se održavati vanjsko kućište čistim.
Provjerite vijke, zategnite ih ako su labavi.
0463 635 001
- 37 -
© ESAB AB 2018
6 ODRŽAVANJE I SERVIS
6.6.2
Podmazivanje mjenjačke kutije
Mjenjačke kutije na potpornim valjcima napunjene su odgovarajućom količinom maziva prije
isporuke iz tvornice. Pogledajte sljedeću tablicu preporučenih ulja za upotrebu u mjenjačkim
kutijama.
NAPOMENA!
Ne miješajte ulja različitih marki. Ispustite ulje iz mjenjačke kutije prije ponovnog
punjenja uljem druge marke.
Tablica za odabir maziva
Standardno opterećenje / ulaz 600 o/min ili preko 600 o/min
Temperatura
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
-30 °C – -15 °C
HD 100
VG 100
Mobilgear 627
Omala 100
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
(-22 °F – 5 °F)
-15 °C – -3 °C
(5 °F – 26,6 °F)
-3 °C – 23 °C
(26,6 °F – 73,4 °F)
23 °C – 40 °C
(73,4 °F – 104 °F)
40 °C – 80 °C
(104 °F – 176 °F)
Veliko opterećenje / ulaz 600 o/min ili preko 600 o/min
Temperatura
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
-30 °C – -15 °C
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
HD 680
VG 680
Mobilgear 636
Omala 680
(-22 °F – 5 °F)
-15 °C – -3 °C
(5 °F – 26,6 °F)
-3 °C – 23 °C
(26,6 °F – 73,4 °F)
23 °C – 40 °C
(73,4 °F – 104 °F)
40 °C – 80 °C
(104 °F – 176 °F)
1.
2.
Prije zamjene ulja očistite unutarnji dio mjenjačke kutije i ispustite staro ulje.
Ako se tijekom rada temperatura povisi iznad 80 °C ili se začuje bilo kakav
neubičajeni zvuk, odmah isključite stroj i provjerite elemente. Nemojte ponovo
pokretati stroj sve dok se problem ne identificira i riješi.
0463 635 001
- 38 -
© ESAB AB 2018
7 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Izvedite sljedeće kontrole i preglede prije pozivanja ovlaštenog servisnog tehničara.
•
•
•
•
•
Provjerite je li izvor za napajanje zavarivanja priključen na odgovarajući mrežni napon.
Provjerite imaju li sve tri faze mrežni napon (slijed faza nije značajan).
Provjerite jesu li kabeli i priključci za varenje oštećeni.
Provjerite jesu li upravljački uređaji propisno postavljeni.
Provjerite je li mrežni napon isključen prije početka bilo kakve vrste popravka.
Vrsta pogreške
Mogući uzrok
Radnja
Lampica
napajanja ne
svijetli
Nema napajanja
Provjerite ulaz izvora napajanja
Mogući gubitak faze
Provjerite jesu li sve faze prisutne
Automatski osigurač u kvaru
ili aktiviran
Provjerite automatski osigurač za ponovno
postavljanje
NAPOMENA!
Automatski osigurač tipa D NIJE
prikladan
Neuspjelo
ponovno
postavljanje
nakon pritiska
tipke za ponovno
postavljanje
Pritisnuta je tipka za
zaustavljanje u nuždi
Provjerite jesu li svi sustavi za
zaustavljanje u nuždi ponovno postavljeni
Aktiviran je automatski
osigurač
Provjerite i ponovno postavite aktivirane
prekidače sustava
Nema rotacije
(lampica
uključena)
Prekid na kabelu daljinskog
upravljača
Izmjenjivač ne prima
referencu brzine
Prekid napajanja zbog niskog Provjerite izlaznu snagu izvora napajanja
napona
niskog napona (24 V)
Gumb za zaustavljanje ne
otpušta se
Zamijenite kabel za daljinski upravljač
Provjerite potenciometar brzine i kabel za
daljinski upravljač
Gumb za čišćenje, provjerite priključke u
daljinskom upravljaču
Priključci za zaustavljanje 1 i 2 (N/C)
FWD i obrnuti klinovi 3 i 4 (N/O)
Utikač daljinskog upravljača
nije u potpunosti umetnut
Provjerite kabel i utikač daljinskog
upravljača
Lampica uključena / relej pod Zamijenite izmjenjivač
naponom
Stroj se okreće, Kvar motora
ali kotači snažno Pogreška ležaja kotača
podrhtavaju
Provjerite okreće li se motor slobodno
Stroj se bori pri
okretanju
komponente
Predmet koji se obrađuje
premašuje kapacitet stroja
Provjerite težinu komponente
Središta kotača previše su
udaljena
Provjerite jesu li centri kotača ispravni za
promjer komponente
Prekoračeno je opterećenje
izvan ravnoteže
Prihvatljivo je provjeriti ravnotežu
Rotacija se vrši
samo u jednom
smjeru
0463 635 001
Provjerite ima li oštećenja ili zazora u
ležajevima
Sigurnosni relej ne napaja se Provjerite sigurnosni relej
Prekid na kabelu daljinskog
upravljača
- 39 -
Provjerite kontaktni blok 3 i 4
© ESAB AB 2018
8 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke ESAB.
Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
ERD-5 i ERI-5, ERD-10 i ERI-10, ERD-20 i ERI-20, ERD-30 i ERI-30, ERD-30X i ERI-30X,
ERD-60 i ERI-60, ERD-100 i ERI-100 projektirani su i ispitan u skladu s međunarodnim i
europskim standardima EN 12100:2010, EN ISO 13857:2008, EN ISO 349:1993/A1:2008,
EN 60204-1:2006/AC:2010, EN 61000-6-2:2005/AC:2005 i EN 61000-6-4:2007/A1:2011.
Odgovornost je osobe koja je obavljala posao da nakon završetka obavljanja servisa ili
popravka osigura usklađenost proizvoda sa zahtjevima navedenih standarda.
Rezervne i zamjenske dijelove moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
pogledajte esab.com. Prilikom naručivanja prema popisu rezervnih dijelova navedite vrstu
proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To omogućava otpremu i osigurava
pravilnu isporuku.
0463 635 001
- 40 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
SHEMA OŽIČENJA
Distribucija električne energije
0463 635 001
- 41 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Sklopka za zaustavljanje u nuždi
0463 635 001
- 42 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Blokiranje sustava
0463 635 001
- 43 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Priključci na terminalu
0463 635 001
- 44 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
P1, P2, P3 priključci na strani upravljačke ploče
0463 635 001
- 45 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
P3 opcije
0463 635 001
- 46 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Interni priključci lažnog utikača
0463 635 001
- 47 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Blok dijagram za jedan poptporni valjak
0463 635 001
- 48 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Prikaz priključaka za jedan poptporni valjak
0463 635 001
- 49 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Priključci za zaustavljanje u nuždi za jedan poptporni valjak
0463 635 001
- 50 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Blok dijagram glavnih i podređenih priključaka
0463 635 001
- 51 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Prikaz glavnih i podređenih priključaka
0463 635 001
- 52 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Prikaz glavnih i podređenih priključaka
0463 635 001
- 53 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Prikaz priključka glavne upravljačke ploče
0463 635 001
- 54 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Prikaz priključka podređene upravljačke ploče
0463 635 001
- 55 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Blok dijagram s konfiguracijom glavnog i podređenog priključka 1 i podređenog
priključka 2
0463 635 001
- 56 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Prikaz priključka glavne upravljačke ploče
0463 635 001
- 57 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Prikaz priključka podređene upravljačke ploče 1
0463 635 001
- 58 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Prikaz priključka podređene upravljačke ploče 2
0463 635 001
- 59 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
ESAB CaB na potporni valjak
0463 635 001
- 60 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Blok dijagram s konfiguracijom ESAB CaB i potpornog valjka 1 i potpornog valjka 2
0463 635 001
- 61 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Prikaz priključka glavne upravljačke ploče
0463 635 001
- 62 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Prikaz priključka upravljačke ploče za potporni valjak 1
0463 635 001
- 63 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Prikaz priključka upravljačke ploče za potporni valjak 2
0463 635 001
- 64 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Shematski prikaz postolja vodilice (po izboru)
0463 635 001
- 65 -
© ESAB AB 2018
SHEMA OŽIČENJA
Priključci postolja vodilice (po izboru)
0463 635 001
- 66 -
© ESAB AB 2018
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering number
Denomination
Type
0370 254 886
Roller Bed Drive Unit
ERD-5
0370 254 887
Roller Bed Idler Unit
ERI-5
0370 254 888
Roller Bed Drive Unit
ERD-10
0370 254 889
Roller Bed Idler Unit
ERI-10
0370 254 890
Roller Bed Drive Unit
ERD-20
0370 254 891
Roller Bed Idler Unit
ERI-20
0370 254 892
Roller Bed Drive Unit
ERD-30
0370 254 893
Roller Bed Idler Unit
ERI-30
0370 254 900
Roller Bed Drive Unit
ERD-30X
0370 254 901
Roller Bed Idler Unit
ERI-30X
0370 254 894
Roller Bed Drive Unit
ERD-60
0370 254 895
Roller Bed Idler Unit
ERI-60
0370 254 896
Roller Bed Drive Unit
ERD-100
0370 254 897
Roller Bed Idler Unit
ERI-100
0463 635 001
- 67 -
Notes
© ESAB AB 2018
NARUDŽBENI BROJEVI
Tehnička dokumentacija dostupna je na internetskoj adresi: www.esab.com
0463 635 001
- 68 -
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
REZERVNI DIJELOVI
Popravci i zamjenski dijelovi
Tijekom jamstvenog roka popravke treba izvoditi isključivo prema uputama proizvođača.
Neovlašteni popravci mogu oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.
Preporuča se kontaktirati proizvođača za isporuku svih zamjenskih dijelova. Time se
osigurava isporuka ispravnih dijelova ili odgovarajućih alternativnih dijelova i njihova
upotreba u opremi.
UPOZORENJE!
Nepridržavanje preporuka za zamjenske dijelove može imati posljedice za sigurnost
opreme. Proizvođači se ne smatraju odgovornima za naknadne probleme u slučaju
ugradnje dijelova koji nisu preporučeni.
0463 635 001
- 69 -
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-5 Popis mehaničkih dijelova – pogonski dio
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 103 Wheel
4
2
0370 254 104 Rubber roll
5
1
0370 254 105 Spur gear
6
1
0370 254 106 Pinion
7
1
8
1
0370 254 108 Drive shaft
9
4
0370 254 110 Wheel shaft bearing
10
1
0370 254 111 Reduction gearbox
11
1
0370 254 112 AC motor with force vent fan
12
1
0370 254 113 Set of wheel bracket guards
13
1
0370 254 109 Idler shaft
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 70 -
0.55 kW
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-5 Popis mehaničkih dijelova – dio s prijenosnim zupčanikom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 116 Idler wheel
4
2
0370 254 117 Rubber roll
5
2
0370 254 109 Idler shaft
6
4
0370 254 118 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 71 -
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-10 Popis mehaničkih dijelova – pogonski dio
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 132 Wheel
4
2
0370 254 133 Polyurethane roll
5
2
0370 254 134 Spur gear
6
2
0370 254 135 Pinion
7
2
8
2
0370 254 137 Drive shaft
9
4
0370 254 138 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 139 Reduction gearbox
11
2
0370 254 140 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 141 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 72 -
0.55 kW
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-10 Popis mehaničkih dijelova – dio s prijenosnim zupčanikom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 144 Idler wheel
4
2
0370 254 145 Polyurethane roll
5
2
0370 254 146 Idler shaft
6
4
0370 254 147 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 73 -
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-20 Popis mehaničkih dijelova – pogonski dio
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 162 Wheel
4
2
0370 254 163 Polyurethane roll
5
2
0370 254 164 Spur gear
6
2
0370 254 165 Pinion
7
2
8
2
0370 254 167 Drive shaft
9
4
0370 254 168 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 169 Reduction gearbox
11
2
0370 254 170 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 171 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 74 -
0.75 kW
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-20 Popis mehaničkih dijelova – dio s prijenosnim zupčanikom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 174 Idler wheel
4
2
0370 254 175 Polyurethane roll
5
2
0370 254 176 Idler shaft
6
4
0370 254 177 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 75 -
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-30 Popis mehaničkih dijelova – pogonski dio
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 192 Wheel
4
2
0370 254 193 Polyurethane roll
5
2
0370 254 194 Spur gear
6
2
0370 254 195 Pinion
7
2
8
2
0370 254 197 Drive shaft
9
4
0370 254 198 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 199 Reduction gearbox
11
2
0370 254 201 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 202 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 76 -
1.1 kW
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-30 Popis mehaničkih dijelova – dio s prijenosnim zupčanikom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 205 Idler wheel
4
2
0370 254 206 Polyurethane roll
5
2
0370 254 207 Idler shaft
6
4
0370 254 208 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 77 -
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-30X Popis mehaničkih dijelova – pogonski dio
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 273 Polyurethane wheel
4
2
0370 254 274 Spur gear
5
2
0370 254 275 Pinion
6
2
7
2
0370 254 277 Drive shaft
8
4
0370 254 278 Wheel shaft bearing
9
2
0370 254 279 Reduction gearbox
10
2
0370 254 280 AC motor with force vent fan
11
2
0370 254 281 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 78 -
1.1 kW
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERI-30X Popis mehaničkih dijelova – dio s prijenosnim zupčanikom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 284 Polyurethane idler wheel
4
2
0370 254 285 Idler shaft
5
4
0370 254 286 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 79 -
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-60 Popis mehaničkih dijelova – pogonski dio
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
4
0370 254 224 Polyurethane roll
6
2
0370 254 225 Spur gear
7
2
0370 254 226 Pinion
8
2
9
2
0370 254 228 Drive shaft
10
4
0370 254 229 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 230 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 231 Reduction gearbox
13
2
0370 254 232 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 233 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
0370 254 222 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 80 -
1.5 kW
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-60 Popis mehaničkih dijelova – dio s prijenosnim zupčanikom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 236 Idler wheel
4
4
0370 254 237 Polyurethane roll
5
2
0370 254 238 Idler shaft
6
4
0370 254 239 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 240 Wheel shaft bearing keep plate
0463 635 001
- 81 -
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-100 Popis mehaničkih dijelova – pogonski dio
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
6
0370 254 254 Polyurethane roll
6
2
0370 254 255 Spur gear
7
2
0370 254 256 Pinion
8
2
9
2
0370 254 258 Drive shaft
10
4
0370 254 259 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 260 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 261 Reduction gearbox
13
2
0370 254 262 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 263 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
0370 254 252 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 82 -
2.2 kW
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
ERD-100 Popis mehaničkih dijelova – dio s prijenosnim zupčanikom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 266 Idler wheel
4
6
0370 254 267 Polyurethane roll
5
2
0370 254 268 Idler shaft
6
4
0370 254 269 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 270 Wheel shaft bearing keep plate
0463 635 001
- 83 -
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
Popis električnih dijelova
Kontrolni ormarić i daljinski upravljač
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
0370 254 060 Digital display meter
2
1
0370 254 061 LED light
White
3
1
0370 254 062 LED light
Red
4
1
0370 254 063 LED pushbutton
Blue
5
1
0370 254 064 LED light
Green
6
2
0370 254 065 2 position control panel selector switch
7
2
0370 254 066 Control panel emergency stop button
8
1
0370 254 070 Pendant body
4 position
9
1
0370 254 071 Pushbutton
Yellow
10
1
0370 254 072 Pushbutton
Red
11
1
0370 254 073 Pushbutton
Green
12
1
0370 254 074 Speed potentiometer
13
1
0370 254 075 Pendant button legends set
14
1
0370 254 076 E-stop guard
15
1
0370 254 077 Emergency stop button
Under guard
1
0370 254 003 Pendant complete with cable and plug
15 m
0463 635 001
- 84 -
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
3 ph, 24 V DC
in, 6.25 A out
1
1
0370 254 020 Power supply
PSU-1
2
2
0370 254 021 Contactor with Aux
MC0, MC01
3
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
FU1
4
1
0370 254 023 3-phase circuit breaker
CB1
2A
5
1
0370 254 024 1-phase circuit breaker
CB2
5A
6
1
0370 254 050 Inverter drive 0.55 kW
Rotation
inverter
ERD-5
6
1
0370 254 051 Inverter drive 1.1 kW
Rotation
inverter
ERD-10
6
1
0370 254 052 Inverter drive 1.6 kW
Rotation
inverter
ERD-20
6
1
0370 254 053 Inverter drive 2.2 kW
Rotation
inverter
ERD-30 &
ERD-30X
6
1
0370 254 054 Inverter drive 3.0 kW
Rotation
inverter
ERD-60
6
1
0370 254 055 Inverter drive 5.5 kW
Rotation
inverter
ERD-100
7
1
0370 254 025 16-pin control panel mount
socket
P3
Female
8
1
0370 254 026 Safety relay
ES1
9
3
0370 254 027 Single mini relay
RH, BPR
10
1
0370 254 028 Double mini relay
CR1, CR1A
11
4
0370 254 029 14-pin relay and base
CR2, CR3,
CR4, RCR
24 V DC
12
26 0370 254 030 Terminals
13
2
0370 254 040 Motor circuit breaker
O/L 1, O/L 2
ERD-10 &
ERD-20
13
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
O/L 1, O/L 2
ERD-30 &
ERD-30X &
ERD-60
13
2
0370 254 042 Motor circuit breaker
O/L 1, O/L 2
ERD-100
14
1
0370 254 031 Earthing bar
15
1
0370 254 032 Door isolator
16
4
0370 254 033 Earth terminals
17
2
0370 254 034 24-pin control panel mount
socket
32 A
P1, P2
Female
NAPOMENA!
Automatski osigurač motora ne upotrebljava se za ERD-5.
0463 635 001
- 85 -
© ESAB AB 2018
REZERVNI DIJELOVI
0463 635 001
- 86 -
© ESAB AB 2018
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
Qty Ordering no.
Denomination
Notes
1
0370 254 001 Interface cable to ESAB CaB
20 m
1
0370 254 002 Synchronization cable
20 m
0463 635 001
- 87 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising