ESAB | ERD-100/ERI-100 | Instruction manual | ESAB ERD-100/ERI-100 Handleiding

ESAB ERD-100/ERI-100 Handleiding
ERD-5/ERI-5, ERD-10/ERI-10,
ERD-20/ERI-20, ERD-30/ERI-30,
ERD-30X/ERI-30X,
ERD-60/ERI-60,
ERD-100/ERI-100
Conventionele rolstellingen
Gebruiksaanwijzing
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
0463 635 001 NL 20181218
Valid for: serial no. 827-, 851-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
2
3
VEILIGHEID .................................................................................................
5
1.1
Betekenis van de symbolen ..................................................................
5
1.2
Niet-conform gebruik .............................................................................
5
1.3
Veiligheidsmaatregelen .........................................................................
5
INLEIDING ...................................................................................................
9
2.1
Apparatuur ..............................................................................................
9
2.2
Doel en functie van rolstellingen ..........................................................
9
2.3
In deze handleiding gebruikte termen ..................................................
9
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................
10
3.1
ERD/ERI-5................................................................................................
10
3.1.1
Aandrijfeenheid ....................................................................................
10
3.1.2
Vrijloopeenheid.....................................................................................
11
3.1.3
Parameterinstellingen omvormer .........................................................
11
ERD/ERI-10..............................................................................................
12
3.2.1
Aandrijfeenheid ....................................................................................
12
3.2.2
Vrijloopeenheid.....................................................................................
13
3.2.3
Parameterinstellingen omvormer .........................................................
13
ERD/ERI-20..............................................................................................
14
3.3.1
Aandrijfeenheid ....................................................................................
14
3.3.2
Vrijloopeenheid.....................................................................................
15
3.3.3
Parameterinstellingen omvormer .........................................................
15
ERD/ERI-30..............................................................................................
16
3.4.1
Aandrijfeenheid ....................................................................................
16
3.4.2
Vrijloopeenheid.....................................................................................
17
3.4.3
Parameterinstellingen omvormer .........................................................
17
ERD/ERI-30X ...........................................................................................
18
3.5.1
Aandrijfeenheid ....................................................................................
18
3.5.2
Vrijloopeenheid.....................................................................................
19
3.5.3
Parameterinstellingen omvormer .........................................................
19
ERD/ERI-60..............................................................................................
20
3.6.1
Aandrijfeenheid ....................................................................................
20
3.6.2
Vrijloopeenheid.....................................................................................
21
3.6.3
Parameterinstellingen omvormer .........................................................
21
ERD/ERI-100............................................................................................
22
3.7.1
Aandrijfeenheid ....................................................................................
22
3.7.2
Vrijloopeenheid.....................................................................................
23
3.7.3
Parameterinstellingen omvormer .........................................................
23
INSTALLATIE...............................................................................................
25
4.1
Plaatsing .................................................................................................
25
4.2
Hijsinstructies.........................................................................................
25
4.3
De wielsteunen afstellen........................................................................
26
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
0463 635 001
© ESAB AB 2018
INHOUDSOPGAVE
4.4
De ingesloten hoek afstellen .................................................................
26
4.5
Installatieprocedure ...............................................................................
27
4.6
Inloop bij eerste gebruik ........................................................................
27
4.7
PEK instellen ..........................................................................................
28
4.8
Configuraties van rolstelling .................................................................
29
BEDIENING .................................................................................................
30
5.1
Machinegegevens ..................................................................................
30
5.2
Bedieningspaneel...................................................................................
30
5.3
Hangende bedieningseenheid...............................................................
31
5.4
Schakel de netspanning in ....................................................................
32
5.5
Gebruik van de rolstellingen .................................................................
32
5.6
Bedrijfsveiligheid ...................................................................................
32
5.7
Lassen .....................................................................................................
34
5.8
De rolstellingen stoppen........................................................................
35
ONDERHOUD EN SERVICE .......................................................................
36
6.1
Algemeen ................................................................................................
36
6.2
Opslag .....................................................................................................
36
6.3
Reparatie en onderhoud ........................................................................
36
6.4
Reiniging .................................................................................................
37
6.5
Defecten ..................................................................................................
37
6.6
Tandwielkast ...........................................................................................
37
6.6.1
Inspectie en onderhoud van tandwielkast ............................................
37
6.6.2
Smering van tandwielkast ....................................................................
38
PROBLEMEN OPLOSSEN .........................................................................
39
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.....................................................
BEDRADINGSSCHEMA......................................................................................
BESTELNUMMERS.............................................................................................
RESERVEONDERDELEN ...................................................................................
ACCESSOIRES ...................................................................................................
41
42
68
70
89
5
6
7
8
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0463 635 001
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot
direct en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de
veiligheidsprocedures van de werkgever en de
veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Niet-conform gebruik
VOORZICHTIG!
Deze rolstellingen zijn niet geschikt voor de volgende vaten:
•
•
•
1.3
Vaten die zwaarder zijn dan het maximale gewicht voor de rolstellingen.
Vaten die groter/kleiner zijn dan de maximale/minimale diameter die kan
worden ondersteund.
Als de rolstellingen polyurethaan of rubber banden hebben: Niet gebruiken op
voorverwarmde vaten boven de 60 °C.
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
0463 635 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
1.
2.
3.
4.
5.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
0463 635 001
-6-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
•
•
•
Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
•
•
•
Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd personeel
verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten worden
opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan en sluit
deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat de motor
word gestart.
Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
•
•
0463 635 001
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
Niet gebruiken bij gesloten containers.
-7-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar
een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn
2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de toepassing hiervan
overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische
en/of elektronische apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0463 635 001
-8-
© ESAB AB 2018
2 INLEIDING
2
INLEIDING
Deze handleiding beschrijft het gebruik en het onderhoud van de conventionele rolstellingen,
waarnaar in dit document wordt verwezen als rolstellingen. Handelingen die door de
fabrikant moeten worden uitgevoerd, zijn niet in deze handleiding opgenomen.
Deze handleiding is een onderdeel van de machine. Bewaar een kopie van de handleiding
bij de machine en bewaar het origineel op een veilige plaats. Als de rolstellingen worden
verkocht, moet u de handleiding meegeven.
De afbeeldingen en schema's die in deze handleiding worden gebruikt, zijn uitsluitend
bedoeld voor illustratieve doeleinden, om de instructies in de tekst te helpen verklaren. De
geleverde apparatuur kan enigszins afwijken.
2.1
Apparatuur
De aandrijving van de rolstelling wordt geleverd met:
•
•
•
•
•
Aandrijfeenheden
Regelkast gemonteerd
Hangende bedieningseenheid
Basisframe
Gebruiksaanwijzing
De vrijloop van de rolstelling wordt geleverd met:
•
•
•
Vrijloopeenheden
Basisframe
Gebruiksaanwijzing
2.2
Doel en functie van rolstellingen
De rolstellingen zijn ontworpen om ondersteuning te bieden bij het lassen van cilindrische
vaten.
Door gebruik te maken van onafhankelijke vrijloopeenheden, kunnen vaten van verschillende
lengtes op de rolstellingen worden geplaatst, die op de wielen van de rolstelling rusten. De
wielen kunnen worden afgesteld op het basisframe, voor vaten van verschillende diameters.
2.3
In deze handleiding gebruikte termen
Aandrijfeenheid
Deel van de rolstelling met aangedreven wielen.
Vrijloopeenheid
Deel van de rolstelling met vrijloopwielen.
Rolstellingset
Een set bestaat uit 1 aandrijfeenheid en 1 of meer vrijloopeenheden.
Basisframe
Het frame waarop de aandrijving of vrijloopwielen zijn gemonteerd.
Deze zijn voorgeboord zodat de wielsteunen kunnen worden
geplaatst voor vaten van verschillende diameters.
Wielsteun
De steun waarin de wielen van de rolstelling zijn ondergebracht. Dit
is met bouten vastgezet op het basisframe.
Bedieningspaneel
Elektrische bedieningseenheid gemonteerd op de aandrijfeenheid.
Hangende
bedieningseenheid
Hangende handbedieningseenheid voor operator.
Vat
Elk onderdeel of apparaat dat wordt behandeld op de rolstellingset.
0463 635 001
-9-
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
3.1
ERD/ERI-5
3.1.1
Aandrijfeenheid
ERD-5
Max. laadvermogen
2500 kg (5512 lb)
Draaicapaciteit
7500 kg (16535 lb)
Aandrijfmotor draaien
1 x 0,55 kW
Draaisnelheid
140-1500 mm/min (5,51-59,05 inch/min)
Minimale werkstukdiameter
Ø 200 mm (7,87 inch) bij ingesloten hoek van 80°
Maximale werkstukdiameter
Ø 3500 mm (137,79 inch) bij ingesloten hoek van
50°
Ingangsspanning
380-440 V, 3-fasig, 50 Hz
Type rolstelling
Rubber (100 °C / 85 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
127 mm (5 inch) / 381 mm (15 inch)
Afmetingen (l x b x h)
2150x610x620 mm (84,64x24,01x24,41 inch)
Gewicht
590 kg (1301 lb)
Hangende bedieningseenheid
Ja
Stuurspanning
24 V
IP-classificatie
IP 65 (regelkast) IP 55 (motor)
PEK-instellingen ERD-5
Reductie 1 N1:N2
1025:2
Reductie 2 N1:N2
48:18
Reductie 3 N1:N2
1:1
Wieldiameter
381 mm
Hoge manuele snelheid
150 cm/min.
Frequentieverhouding N1
61 Hz
Frequentieverhouding N2
50 Hz
Max. motortoerental
1400
0463 635 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3.1.2
Vrijloopeenheid
ERI-5
Max. laadvermogen
2500 kg (5512 lb)
Type rolstelling
Rubber (100 °C / 85 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
127 mm (5 inch) / 381 mm (15 inch)
Afmetingen (l x b x h)
2150x440x620 mm (84,64x17,32x24,41 inch)
Gewicht
470 kg (1036 lb)
3.1.3
Parameterinstellingen omvormer
Fabrieksinstellingen:
Parameternummer
Waarde
1
2,5
2
61
3
2
4
2
5
AI.AV
6
1,7
7
1370
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Raadpleeg de handleiding van de omvormer voor programmeerinstructies. Alle andere
waarden worden in de fabriek ingesteld door de fabrikant van de omvormer en hoeven niet te
worden gewijzigd.
LET OP!
De overbelastingen van de rotatiemotor zijn ingesteld op 2,8 A, en de overbelastingen
van de geforceerde ontluchting op 0,4 A.
0463 635 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3.2
ERD/ERI-10
3.2.1
Aandrijfeenheid
ERD-10
Max. laadvermogen
5000 kg (11023 lb)
Draaicapaciteit
15000 kg (33069 lb)
Aandrijfmotor draaien
2 x 0,55 kW
Draaisnelheid
140-1500 mm/min (5,51-59,05 inch/min)
Minimale werkstukdiameter
Ø 350 mm (13,78 inch) bij ingesloten hoek van
80°
Maximale werkstukdiameter
Ø 3500 mm (137,79 inch) bij ingesloten hoek van
50°
Ingangsspanning
380-440 V, 3-fasig, 50 Hz
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
76 mm (3 inch) / 381 mm (15 inch)
Afmetingen (l x b x h)
2850x610x625 mm (112,2x24,01x24,61 inch)
Gewicht
675 kg (1488 lb)
Hangende bedieningseenheid
Ja
Stuurspanning
24 V
IP-classificatie
IP 65 (regelkast) IP 55 (motor)
PEK-instellingen ERD-10
Reductie 1 N1:N2
1025:2
Reductie 2 N1:N2
48:18
Reductie 3 N1:N2
1:1
Wieldiameter
381 mm
Hoge manuele snelheid
150 cm/min.
Frequentieverhouding N1
61 Hz
Frequentieverhouding N2
50 Hz
Max. motortoerental
1400
0463 635 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3.2.2
Vrijloopeenheid
ERI-10
Max. laadvermogen
5000 kg (11023 lb)
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
76 mm (3 inch) / 381 mm (15 inch)
Afmetingen (l x b x h)
2850x410x625 mm (112,2x16,14x24,61 inch)
Gewicht
400 kg (882 lb)
3.2.3
Parameterinstellingen omvormer
Fabrieksinstellingen:
Parameternummer
Waarde
1
2,5
2
61
3
2
4
2
5
AI.AV
6
2,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Raadpleeg de handleiding van de omvormer voor programmeerinstructies. Alle andere
waarden worden in de fabriek ingesteld door de fabrikant van de omvormer en hoeven niet te
worden gewijzigd.
LET OP!
De overbelastingen van de rotatiemotor zijn ingesteld op 2,8 A, en de overbelastingen
van de geforceerde ontluchting op 0,4 A.
0463 635 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3.3
ERD/ERI-20
3.3.1
Aandrijfeenheid
ERD-20
Max. laadvermogen
10000 kg (22046 lb)
Draaicapaciteit
30000 kg (66139 lb)
Aandrijfmotor draaien
2 x 0,75 kW
Draaisnelheid
140-1500 mm/min (5,51-59,05 inch/min)
Minimale werkstukdiameter
Ø 350 mm (13,78 inch) bij ingesloten hoek van
80°
Maximale werkstukdiameter
Ø 5000 mm (196,85 inch) bij ingesloten hoek van
50°
Ingangsspanning
380-440 V, 3-fasig, 50 Hz
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
127 mm (5 inch) / 381 mm (15 inch)
Afmetingen (l x b x h)
2850x610x625 mm (112,2x24,01x24,61 inch)
Gewicht
750 kg (1653 lb)
Hangende bedieningseenheid
Ja
Stuurspanning
24 V
IP-classificatie
IP 65 (regelkast) IP 55 (motor)
PEK-instellingen ERD-20
Reductie 1 N1:N2
1025:2
Reductie 2 N1:N2
48:18
Reductie 3 N1:N2
1:1
Wieldiameter
381 mm
Hoge manuele snelheid
150 cm/min.
Frequentieverhouding N1
59 Hz
Frequentieverhouding N2
50 Hz
Max. motortoerental
1445
0463 635 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3.3.2
Vrijloopeenheid
ERI-20
Max. laadvermogen
10000 kg (22046 lb)
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
127 mm (5 inch) / 381 mm (15 inch)
Afmetingen (l x b x h)
2850x410x625 mm (112,2x16,14x24,61 inch)
Gewicht
500 kg (1102 lb)
3.3.3
Parameterinstellingen omvormer
Fabrieksinstellingen:
Parameternummer
Waarde
1
2,5
2
59
3
2
4
2
5
AI.AV
6
3,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Raadpleeg de handleiding van de omvormer voor programmeerinstructies. Alle andere
waarden worden in de fabriek ingesteld door de fabrikant van de omvormer en hoeven niet te
worden gewijzigd.
LET OP!
De overbelastingen van de rotatiemotor zijn ingesteld op 1,8 A, en de overbelastingen
van de geforceerde ontluchting op 0,4 A.
0463 635 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3.4
ERD/ERI-30
3.4.1
Aandrijfeenheid
ERD-30
Max. laadvermogen
15000 kg (33069 lb)
Draaicapaciteit
45000 kg (99208 lb)
Aandrijfmotor draaien
2 x 1,1 kW
Draaisnelheid
130-1300 mm/min (5,12-51,2 inch/min)
Minimale werkstukdiameter
Ø 570 mm (22,44 inch) bij ingesloten hoek van
80°
Maximale werkstukdiameter
Ø 6800 mm (267,72 inch) bij ingesloten hoek van
50°
Ingangsspanning
380-440 V, 3-fasig, 50 Hz
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
178 mm (7 inch) / 521 mm (20,5 inch)
Afmetingen (l x b x h)
3570x755x765 mm (140,55x29,72x30,12 inch)
Gewicht
1525 kg (3362 lb)
Hangende bedieningseenheid
Ja
Stuurspanning
24 V
IP-classificatie
IP 65 (regelkast) IP 55 (motor)
PEK-instelling ERD-30
Reductie 1 N1:N2
615:1
Reductie 2 N1:N2
58:19
Reductie 3 N1:N2
1:1
Wieldiameter
521 mm
Hoge manuele snelheid
130 cm/min.
Frequentieverhouding N1
52 Hz
Frequentieverhouding N2
50 Hz
Max. motortoerental
1445
0463 635 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3.4.2
Vrijloopeenheid
ERI-30
Max. laadvermogen
15000 kg (33069 lb)
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
178 mm (7 inch) / 521 mm (20,5 inch)
Afmetingen (l x b x h)
3570x520x765 mm (140,55x20,47x30,12 inch)
Gewicht
960 kg (2116 lb)
3.4.3
Parameterinstellingen omvormer
Fabrieksinstellingen:
Parameternummer
Waarde
1
2,5
2
52
3
2
4
2
5
AI.AV
6
3,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Raadpleeg de handleiding van de omvormer voor programmeerinstructies. Alle andere
waarden worden in de fabriek ingesteld door de fabrikant van de omvormer en hoeven niet te
worden gewijzigd.
LET OP!
De overbelastingen van de rotatiemotor zijn ingesteld op 1,8 A, en de overbelastingen
van de geforceerde ontluchting op 0,4 A.
0463 635 001
- 17 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3.5
ERD/ERI-30X
3.5.1
Aandrijfeenheid
ERD-30X
Max. laadvermogen
15000 kg (33069 lb)
Draaicapaciteit
45000 kg (99208 lb)
Aandrijfmotor draaien
2 x 1,1 kW
Draaisnelheid
130-1400 mm/min (5,12-55,12 inch/min)
Minimale werkstukdiameter
Ø 300 mm (11,81 inch) bij ingesloten hoek van
80°
Maximale werkstukdiameter
Ø 5500 mm (216,54 inch) bij ingesloten hoek van
50°
Ingangsspanning
380-440 V, 3-fasig, 50 Hz
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
250 mm (9,84 inch) / 330 mm (12,99 inch)
Afmetingen (l x b x h)
2500×620×605 mm (98,43×24,41×23,82 inch)
Gewicht
700 kg (1543,24 lb)
Hangende bedieningseenheid
Ja
Stuurspanning
24 V
IP-classificatie
IP 65 (regelkast) IP 55 (motor)
PEK-instelling ERD-30X
Reductie 1 N1:N2
600:1
Reductie 2 N1:N2
27:14
Reductie 3 N1:N2
1:1
Wieldiameter
300 mm
Hoge manuele snelheid
140 cm/min.
Frequentieverhouding N1
55 Hz
Frequentieverhouding N2
50 Hz
Max. motortoerental
1400 tpm bij 50 Hz
0463 635 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3.5.2
Vrijloopeenheid
ERI-30X
Max. laadvermogen
15000 kg (33069 lb)
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
250 mm (9,84 inch) / 330 mm (12,99 inch)
Afmetingen (l x b x h)
2500×480×605 mm (98,43×18,90×23,82 inch)
Gewicht
400 kg (881,85 lb)
3.5.3
Parameterinstellingen omvormer
Fabrieksinstellingen:
Parameternummer
Waarde
1
0
2
55
3
2
4
2
5
AV
6
5,6
7
1500
8
400
9
0,85
10
Alles
41
FD
06,004
0
12,041
Relais
Raadpleeg de handleiding van de omvormer voor programmeerinstructies. Alle andere
waarden worden in de fabriek ingesteld door de fabrikant van de omvormer en hoeven niet te
worden gewijzigd.
0463 635 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
LET OP!
De overbelastingen van de rotatiemotor zijn ingesteld op 2,8 A, en de overbelastingen
van de geforceerde ontluchting op 0,4 A.
3.6
ERD/ERI-60
3.6.1
Aandrijfeenheid
ERD-60
Max. laadvermogen
30000 kg (66139 lb)
Draaicapaciteit
90000 kg (198416 lb)
Aandrijfmotor draaien
2 x 1,5 kW
Draaisnelheid
130-1300 mm/min (5,12-51,2 inch/min)
Minimale werkstukdiameter
Ø 570 mm (22,44 inch) bij ingesloten hoek van
80°
Maximale werkstukdiameter
Ø 6800 mm (267,72 inch) bij ingesloten hoek van
50°
Ingangsspanning
380-440 V, 3-fasig, 50 Hz
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
256 mm (14 inch) / 521 mm (20,5 inch)
Afmetingen (l x b x h)
3570x880x765 mm (140,55x34,65x30,12 inch)
Gewicht
2050 kg (4519 lb)
Hangende bedieningseenheid
Ja
Stuurspanning
24 V
IP-classificatie
IP 65 (regelkast) IP 55 (motor)
PEK-instellingen ERD-60
Reductie 1 N1:N2
615:1
Reductie 2 N1:N2
58:19
Reductie 3 N1:N2
1:1
Wieldiameter
521 mm
Hoge manuele snelheid
130 cm/min.
Frequentieverhouding N1
52 Hz
0463 635 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Frequentieverhouding N2
50 Hz
Max. motortoerental
1445
3.6.2
Vrijloopeenheid
ERI-60
Max. laadvermogen
30000 kg (66139 lb)
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
256 mm (14 inch) / 521 mm (20,5 inch)
Afmetingen (l x b x h)
3570x705x765 mm (140,55x27,76x30,12 inch)
Gewicht
1250 kg (2756 lb)
3.6.3
Parameterinstellingen omvormer
Fabrieksinstellingen:
Parameternummer
Waarde
1
2,5
2
52
3
2
4
2
5
AI.AV
6
7,2
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Raadpleeg de handleiding van de omvormer voor programmeerinstructies. Alle andere
waarden worden in de fabriek ingesteld door de fabrikant van de omvormer en hoeven niet te
worden gewijzigd.
0463 635 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
LET OP!
De overbelastingen van de rotatiemotor zijn ingesteld op 3,5 A, en de overbelastingen
van de geforceerde ontluchting op 0,4 A.
3.7
ERD/ERI-100
3.7.1
Aandrijfeenheid
ERD-100
Max. laadvermogen
50000 kg (110231 lb)
Draaicapaciteit
150000 kg (330693 lb)
Aandrijfmotor draaien
2 x 2,2 kW
Draaisnelheid
130-1300 mm/min (5,12-51,2 inch/min)
Minimale werkstukdiameter
Ø 570 mm (22,44 inch) bij ingesloten hoek van
80°
Maximale werkstukdiameter
Ø 6800 mm (267,72 inch) bij ingesloten hoek van
50°
Ingangsspanning
380-440 V, 3-fasig, 50 Hz
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
533 mm (21 inch) / 521 mm (20,5 inch)
Afmetingen (l x b x h)
3570x1120x765 mm (140,55x44,1x30,12 inch)
Gewicht
2800 kg (6173 lb)
Hangende bedieningseenheid
Ja
Stuurspanning
24 V
IP-classificatie
IP 65 (regelkast) IP 55 (motor)
PEK-instellingen ERD-100
Reductie 1 N1:N2
615:1
Reductie 2 N1:N2
58:19
Reductie 3 N1:N2
1:1
Wieldiameter
521 mm
Hoge manuele snelheid
130 cm/min.
Frequentieverhouding N1
52 Hz
0463 635 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Frequentieverhouding N2
50 Hz
Max. motortoerental
1445
3.7.2
Vrijloopeenheid
ERI-100
Max. laadvermogen
50000 kg (110231 lb)
Type rolstelling
Polyurethaan (90 °C / 92 Shore A)
Breedte/diameter van rolstelling
533 mm (21 inch) / 521 mm (20,5 inch)
Afmetingen (l x b x h)
3570x900x765 mm (140,55x35,43x30,12 inch)
Gewicht
1600 kg (3527 lb)
3.7.3
Parameterinstellingen omvormer
Fabrieksinstellingen:
Parameternummer
Waarde
1
2,5
2
52
3
2
4
2
5
AI.AV
6
13,00
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Raadpleeg de handleiding van de omvormer voor programmeerinstructies. Alle andere
waarden worden in de fabriek ingesteld door de fabrikant van de omvormer en hoeven niet te
worden gewijzigd.
0463 635 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
LET OP!
De overbelastingen van de rotatiemotor zijn ingesteld op 5,0 A, en de overbelastingen
van de geforceerde ontluchting op 0,4 A.
0463 635 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
4.1
Plaatsing
WAARSCHUWING!
Zorg er altijd voor dat er voldoende ruimte is rondom de rolstellingen.
Zorg ervoor dat de rolstellingen, met inbegrip van het vat indien geladen, goed bereikbaar
zijn en dat er rondom voldoende ruimte is. Plaats de rolstellingen zodanig dat de vaten met
een bovenloopkraan of andere hijstoestellen ongehinderd op de rolstellingen kunnen worden
geladen en gelost.
4.2
Hijsinstructies
Gebruik correct geconfigureerde bovenloopkranen of vorkheftrucks om de rolstellingen te
verplaatsen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de sleuven aan de lange zijde van de frames voor de vorken om de
rolstellingen op te heffen met een vorkheftruck. Let op de posities van de wielsteunen
op de frames als deze een onbalans veroorzaken bij het opheffen van het frame.
Controleer of ze zich beide op gelijke afstand van de middenlijn van het frame
bevinden, en of ze goed op het frame zijn vastgeschroefd en niet bewegen tijdens het
opheffen.
Opheffen met een kraan:
De rolstellingen kunnen worden opgehesen met behulp
van de hijspunten op de wielbeugels van de rolstelling.
Gebruik aan elke kant van de wielsteun één hijspunt, in
totaal 4 hijspunten. De aanbevolen hoek tussen de
ketting en de hijspunten op de rolstellingen is 60°.
Plaats de rolstellingen op een gladde, vlakke, harde vloer die het gewicht van de rolstelling
en het vat kan dragen, boven het contactgebied van de rolstelling met de vloer.
De afstanden tussen de basisframes moeten overeenkomen met de afmetingen van het vat.
Als het vat perfect symmetrisch is en 1 aandrijving met 1 vrijloop worden gebruikt, plaatst u
de aandrijving en de vrijloop op een derde van de afstand over de lengte van het vat, om
ervoor te zorgen dat de belasting gelijk verdeeld is over de delen. Als een uiteinde van het
schip zwaarder is, plaatst u het aandrijf- of vrijloopdeel dichter bij dit uiteinde om de belasting
op elk deel in evenwicht te brengen.
0463 635 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
VOORZICHTIG!
Verdeel de belasting gelijkmatig tussen het aandrijf- en vrijloopdeel. Als u dit niet doet,
kan dit leiden tot een overbelasting van één van de delen, waardoor de wielen gaan
slippen wanneer u het vat probeert te draaien. Het kan ook leiden tot back-driving,
waarbij het vat kan blijven draaien nadat de rolstellingen zijn gestopt. Dit moet worden
verholpen door het correct plaatsen van het aandrijf- en vrijloopdeel. Als u dit niet
doet, kan de apparatuur beschadigd raken.
WAARSCHUWING!
Zodra een richtingsknop (vooruit of achteruit) wordt ingedrukt, beginnen de
rolstellingen het vat te draaien.
4.3
De wielsteunen afstellen
De posities van de twee wielsteunen op het basisframe moeten worden afgesteld voor het
laden van vaten met verschillende diameters.
1.
2.
3.
4.
Schroef de wielsteun los van het basisframe.
Gebruik een kraan om de wielsteun op te heffen met behulp van de hijspunten.
Verplaats de steun naar de vereiste positie voor de diameter van het vat.
Schroef de wielsteunen terug op het basisframe met alle bouten en draai ze aan.
Zie paragraaf "De ingesloten hoek afstellen" voor details over de afstanden tussen de twee
wielsteunen.
LET OP!
Stel de wielsteunen zodanig af dat de rotatieas van het vat zich op de middenlijn van
de aandrijf- en vrijloopframes bevindt.
4.4
De ingesloten hoek afstellen
De ingesloten hoek is de hoek tussen twee lijnen van het midden van de rotatieas van het
vat naar het midden van elk wiel op het aandrijf- of vrijloopdeel. Naarmate de hoek toeneemt,
neemt ook de resulterende belasting op elk wiel toe, en bijgevolg de belasting op de lagers.
Als de hoek wordt vergroot, is er ook een hoger aanhaalmoment en bijgevolg een hoger
vermogen vereist om het vat te draaien.
De afstand tussen de wielsteunen op zowel het aandrijf- als vrijloopdeel is afhankelijk van de
diameter van het vat. De ingesloten hoek moet tussen 50° en 80° liggen, het wordt
aanbevolen om de rolstellingen altijd zo dicht mogelijk bij 60° te plaatsen.
0463 635 001
- 26 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
Ingesloten hoek 80°
Ingesloten hoek 60°
Ingesloten hoek 50°
LET OP!
Vergelijking voor het berekenen van de afstand tussen de wielsteunen om een
ingesloten hoek van 60° te verkrijgen:
Hartafstand tussen de wielen = Straal van het vat + Straal van het wiel
4.5
Installatieprocedure
Volg deze installatieprocedure vóór het eerste gebruik, na onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden, of na een opslagperiode van de rolstellingen.
De rolstellingen zijn volledig functioneel getest voordat ze door de fabriek worden verzonden.
Het wordt aanbevolen om de werking van alle bedieningselementen te controleren voordat
de rolstellingen in productie worden genomen.
Installatieprocedure:
•
•
•
•
•
•
•
Controleer of alle bewegende onderdelen, bijvoorbeeld de wielen, vrij kunnen
bewegen.
Controleer het oliepeil in de versnellingsbak, zie paragraaf "Smering
versnellingsbak".
Controleer of alle kabels, netsnoer en die van de hangende bedieningseenheid, in
goede staat verkeren en geen sneden e.d. vertonen.
Controleer of alle hangende bedieningseenheden goed werken.
Controleer of de noodstop op de hangende bedieningseenheid werkt en alle andere
bedieningen blokkeert, zodat de rolstellingen niet opnieuw kunnen starten, en reset
deze vervolgens op het bedieningspaneel.
Controleer of de noodstop op het bedieningspaneel werkt en alle andere bedieningen
blokkeert, zodat de rolstellingen niet opnieuw kunnen starten, en reset deze vervolgens
op het bedieningspaneel.
Controleer of het stalen frame niet is beschadigd.
4.6
Inloop bij eerste gebruik
Opdat de wormwielkast haar optimale efficiëntie bereikt, moet u de rolstellingen bij de eerste
installatie gedurende de volgende tijdsduren in beide richtingen laten draaien:
•
•
•
Ten minste 8 uur zonder belasting op de rolstellingen.
10 uur bij één derde belasting.
15 uur bij twee derde belasting.
Na de inloopprocedure kunnen de rolstellingen met volle belasting draaien.
0463 635 001
- 27 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
4.7
PEK instellen
LET OP!
De volgende beschrijving vereist basiskennis van de bedieningseenheid PEK van het
lasproces. Raadpleeg voor meer informatie over de bedieningseenheid PEK de
instructiehandleiding van de bedieningseenheid.
Volg deze instructies om de bedieningseenheid PEK in te stellen wanneer een rolstelling op
een ESAB CaB wordt aangesloten.
1.
2.
Voor het configureren van een aangesloten rolstelling in PEK, selecteert u
HOOFDMENU » MACHINE CONFIGURATION » CONFIGURATIE.
Selecteer PRODUCTCODE » FREE 3 AXIS.
MACHINE CONFIGURATION
PRODUCTCODE
FREE 3 AXIS
DRAADTOEVOER AS►
VERPLAATSING AS►
EXTERNE AS►
3.
4.
TANDEM
OFF
ICE-DRAADAANVOER
OFF
STAPFUNCTIE►
Selecteer EXTERNE AS » ROLSTELLING. Zie de PEK instellingen in het hoofdstuk
"TECHNISCHE GEGEVENS" voor de genoemde tabellen. Voer de waarden in voor:
○ REDUCTIE 1 - waarden van de tabel voor het specifieke formaat van de
rolstelling.
○ REDUCTIE 2 - waarden van de tabel voor het specifieke formaat van de
rolstelling.
○ REDUCTIE 3 - niet gebruikt voor rolstellingen, standaardwaarde is 1:1.
Voer de rest van de waarden voor de EXTERNE AS in. Zie de PEK instellingen in het
hoofdstuk "TECHNISCHE GEGEVENS" voor de genoemde tabellen.
○ WIELDIAMETER - voer de waarde uit de tabel in voor het specifieke formaat
van de rolstelling.
○ Niet gebruikte parameters: SNELHEIDSWIEL, ENCODER PULSEN en
ENCODERINGANGEN.
○ HOGE MANU. SNELH. - voer de maximale waarde voor de draaisnelheid uit de
tabel in voor het specifieke formaat van de rolstelling.
LET OP!
De eenheden die in de tabel en in PEK worden gebruikt kunnen
verschillen.
○ FREQ.VERH. N1 - voer de instelwaarde voor de omvormerfrequentie uit de
tabel in voor het specifieke formaat van de rolstelling.
○ FREQ.VERH. N2 - standaardwaarde is 50 Hz.
○ MAX. MOTOR TR/MIN - voer de waarde uit de tabel in voor het specifieke
formaat van de rolstelling, motorvermogen op 50 Hz.
○ LAS DIAMETER - voer de diameter (mm) in van het werkstuk waar de las wordt
uitgevoerd. Bij het lassen op het oppervlak, is deze waarde gelijk aan rol
diameter.
○ ROL DIAMETER - voer de buitendiameter (mm) van het werkstuk zelf in.
0463 635 001
- 28 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
4.8
Configuraties van rolstelling
In de onderstaande afbeelding worden de verschillende instellingsopties voor de CaB en de
rolstelling getoond. Voor meer informatie, zie paragraaf "BEDRADINGSSCHEMA". Voor de
interface- en synchronisatiekabel, zie hoofdstuk "ACCESSOIRES".
0463 635 001
- 29 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
5
BEDIENING
5.1
Machinegegevens
De set van de rolstelling bestaat meestal uit één aandrijfeenheid en 1, 2 of 3
vrijloopeenheden.
De vrijloopeenheid bestaat uit een basisframe waarop twee wielsteunen zijn geschroefd.
Door de bovenkant van het basisframe worden gaten geboord voor de plaatsing van de
wielsteunen op verschillende afstanden, aangepast op de diameter van het vat.
De aandrijving bestaat uit twee wielsteunen waarvan de plaatsing kan worden aangepast
aan de diameter van het vat. Afhankelijk van het model zijn één of twee wielsteunen
gemotoriseerd. Het wiel wordt gedraaid door een elektromotor via een reductiekast. De
motor is teruggekoppeld naar het bedieningspaneel op de aandrijfeenheid. In het
bedieningspaneel bevindt zich een omvormer die de motoren aanstuurt. Op het
bedieningspaneel is een hangende bedieningseenheid met een flexibele kabel aangesloten.
5.2
1.
2.
3.
4.
Bedieningspaneel
Netspanning AAN - Gaat branden (wit) als het bedieningspaneel wordt ingeschakeld
(isolator (8) wordt in de stand AAN gezet).
Alarm - Gaat branden (rood) als er een storing is opgetreden.
Reset-drukknop - Reset de machine nadat er een noodstop is opgetreden. De knop
licht op (blauw) om aan te geven dat de rolstelling moet worden gereset.
Afstandsbediening - Licht op (groen) wanneer de rolstelling op afstand wordt bediend,
bijv. vanuit een CaB.
0463 635 001
- 30 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
5.
6.
7.
Selectieschakelaar - Schakelt de bediening met de hangende bedieningseenheid
tussen het draaien van de rolstellingen of de beweging van het draaistel (optioneel).
De schakelaar wordt overbrugd wanneer deze op afstand wordt bediend.
Noodstopknop - Een druk op de knop leidt tot functieverlies. De knop moet worden
vrijgegeven voordat de reset kan worden uitgevoerd.
Deur elektrische isolator - Moet worden uitgeschakeld voordat de deur van het
bedieningspaneel kan worden geopend.
5.3
Hangende bedieningseenheid
VOORZICHTIG!
Druk altijd op stop voordat u de draairichting wijzigt.
LET OP!
Wanneer een van de richtingsknoppen (vooruit of achteruit) wordt ingedrukt, beginnen
de rolstellingen het vat onmiddellijk te draaien.
1.
2.
3.
Drukknoppen draairichting:
1a. Achteruit
1b. Stop
1c. Vooruit
Potentiometer snelheidsregeling.
Als de knop rechtsom wordt gedraaid, wordt de snelheid van de rolstelling verhoogd,
en omgekeerd, als deze linksom wordt gedraaid, wordt de snelheid verlaagd.
Noodstopknop, onder de beschermkap aan het einde van de hangende
bedieningseenheid.
Gele knop: In achteruitstand is de draairichting rechtsom als u naar het aandrijfdeel van de
rolstelling kijkt, met de tandwielkasten aan de dichtstbijgelegen kant.
Groene knop: In de vooruitstand is de draairichting linksom, als u naar het aandrijfdeel van
de rolstelling kijkt, met de tandwielkasten aan de dichtstbijgelegen kant.
0463 635 001
- 31 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
5.4
Schakel de netspanning in
WAARSCHUWING!
Gebruik de rolstellingen niet als er tekenen van beschadiging zijn, laat altijd een
controle en indien nodig reparaties uitvoeren door een erkende ESAB
servicetechnicus.
Controleer vóór het inschakelen van de rolinstellingen of:
•
•
•
de wielsteunen correct op het basisframe zijn geschroefd.
de wielen correct onder het vat zijn geplaatst.
er geen obstakels zijn die de rotatie van het vat (als dit geladen is) verhinderen.
Controleer visueel de wielen, de motoren, de tandwielkasten, de hangende
bedieningseenheid, het bedieningspaneel en de kabels op tekenen van schade.
WAARSCHUWING!
Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de elektrische spanning die is
aangegeven op het bedieningspaneel.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de netvoedingskabels en de kabels van de hangende
bedieningseenheid niet op rijbanen van voertuigen of vorkheftrucks liggen en geen
gevaar voor struikelen veroorzaken.
1.
2.
3.
4.
Sluit het netsnoer aan op de voeding.
Schakel de netspanning in, het aan/uit-lampje op het bedieningspaneel licht op.
Controleer of de noodstopknoppen niet ingedrukt zijn.
Druk op de resetknop.
Als er een ESAB CaB is aangesloten op de rolstelling, moet u controleren en kijken of de
instellingen in de PEK juist zijn en overeenkomen met de parameters van de rolstelling.
De machine is nu gereed voor gebruik.
5.5
Gebruik van de rolstellingen
Als de rolstellingen correct zijn uitgelijnd en de wielsteunen zich op de juiste plaats bevinden,
kunt u het vat op de rolstellingen gaan plaatsen. Dit moet geleidelijk gebeuren, de
rolstellingen mogen niet met schokken worden geladen. Laden met schokken kan leiden tot
beschadiging van de aandrijfketting.
Zorg ervoor dat er tijdens de rotatie geen uitsteeksels op het vat tegen voorwerpen rondom
de rolstellingen of op de vloer kunnen slaan.
Stel de potentiometer van de snelheidsregeling in op de gewenste snelheid.
Druk op de gewenste transportrichting (groene of gele knop). De rolstellingen beginnen het
vat te draaien.
5.6
Bedrijfsveiligheid
Plaats geen aandrijfeenheden onder één vat. Dit is alleen mogelijk als de optionele
synchronisatiekabel is meegeleverd bij de rolstellingen. In dit geval bestuurt het
master-bedieningspaneel de slave-aandrijving.
0463 635 001
- 32 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
Laat de onderdelen van het vat tijdens rotatie niet in aanraking komen met de rolstellingen,
vloer of voorwerpen in de buurt. Dit kan leiden tot een beschadiging van de rolstellingen, het
slippen van de wielen of een overbelasting van de eenheden.
Zorg ervoor dat u een goede aarding heeft tijdens het lassen. Als er geen goede aarding is,
kan dit leiden tot kortsluiting van de elektrische onderdelen op de rolstellingen.
Als de noodstopknop is ingedrukt, moet de reden voor de actie worden onderzocht voordat
de machine opnieuw wordt gestart.
Zorg ervoor dat de wielsteunen NIET te ver
uit elkaar staan.
De rolstellingen kunnen overbelast worden
als ieder wiel sterker wordt belast doordat de
wielsteunen te ver uit elkaar staan.
Zorg ervoor dat de wielsteunen NIET te dicht
bij elkaar staan.
GEVAAR!
Zeer onveilige positie.
Gebruik de rolstellingen nooit met een ingesloten hoek van minder dan 50°.
Tijdens het ronddraaien kan het vat van de rolstellingen afrollen en personen die zich
in de buurt bevinden, kunnen ernstig letsel oplopen. Dit kan ook gebeuren bij een
onevenwichtige belasting, als het zwaartepunt van het vat buiten de rotatieas valt.
Zie paragraaf "De ingesloten hoek afstellen" voor meer informatie.
0463 635 001
- 33 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
Controleer of de aandrijf- en vrijloopeenheden evenwijdig met elkaar zijn uitgelijnd. Anders
kan het vat in de lengterichting gaan kruipen en van de rolstellingen vallen. Dit kan ook
leiden tot slijtage en schade aan de wielen van de rolstelling.
De afbeelding toont de correcte uitlijnprocedure tussen de aandrijf- en vrijloopdelen.
Uitlijning van conventionele rolstelling:
1.
2.
3.
4.
5.
Zorg ervoor dat: A1 = A2 ± 0,5 mm (0,02 inch) en B1 = B2 ± 0,5 mm (0,02 inch)
Zorg ervoor dat de delen niet worden gekanteld
Zorg ervoor dat de delen niet worden gekanteld
Zorg ervoor dat de hoogtewaarden binnen de limieten liggen
Zorg ervoor dat de delen niet worden gekanteld
5.7
Lassen
WAARSCHUWING!
Het schip moet bij het lassen onafhankelijk van de rolstellingen worden geaard. Een
aarding door de rolstelling veroorzaakt ernstige schade aan de rolstellingen.
De enige uitzondering zijn speciale rolstellingen met stalen wielen, die zijn uitgerust
met een aardingspunt. Als deze rolstellingen worden gebruikt is het van essentieel
belang dat de aardingskabel vóór het lassen goed op dit aardingspunt is aangesloten.
0463 635 001
- 34 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
De vereisten voor aarding van specifieke lasprocedures moeten bekend zijn, en de aarding
moet vóór het lassen correct worden aangesloten op het schip. Standaard rolstellingen zijn
niet ontworpen voor een aarding van het schip tijdens het lassen.
5.8
De rolstellingen stoppen
Druk op de rode stopknop op de hangende bedieningseenheid om de rotatie te stoppen. De
rotatie begint weer wanneer een rijrichtingknop wordt ingedrukt.
LET OP!
Gebruik de noodstopknop op het bedieningspaneel en de hangende
bedieningseenheid alleen in geval van nood.
0463 635 001
- 35 -
© ESAB AB 2018
6 ONDERHOUD EN SERVICE
6
ONDERHOUD EN SERVICE
6.1
Algemeen
WAARSCHUWING!
Tijdens alle onderhouds- of reparatieprocedures moeten de rolstellingen elektrisch
worden geïsoleerd. Schakel de netspanning uit en koppel het netsnoer los.
WAARSCHUWING!
Na het loskoppelen van de voeding kan er nog wat restlading zijn in sommige
onderdelen in het paneel. Wacht enkele minuten na het loskoppelen van de
netspanning voordat u de werkzaamheden start aan elektrische onderdelen van de
machine.
De installatieprocedure moet worden uitgevoerd na het onderhoud, de reparatie of de
opslagperiode, zie het hoofdstuk "Installatieprocedure".
6.2
Opslag
Bewaar de rolstellingen op een koele, droge plaats. Na een lange periode van opslag
moeten de rolstellingen grondig worden gecontroleerd voordat ze worden gebruikt.
WAARSCHUWING!
Als de rolstellingen in een koud klimaat worden opgeslagen of getransporteerd, en
naar een warme locatie worden gebracht, kan er condensatie ontstaan in de
rolstellingen of de elektrische bedieningselementen. Laat de machine zich aan de
nieuwe omgevingstemperatuur aanpassen.
VOORZICHTIG!
Bewaar de rolstellingen niet onbeschermd buiten. De rolstellingen moeten afgedekt
worden, en blank metalen oppervlakken, lagers, tandwielen en assen moeten goed
gesmeerd zijn om corrosie te voorkomen.
6.3
Reparatie en onderhoud
Houd de rolstellingen schoon en vrij van vuil of afval van het lasproces.
Controleer de tandwielkastolie regelmatig en houd de juiste niveaus aan, zie paragraaf
"Onderhoud van tandwielkast".
Inspecteer de volledige installatie van rolstellingen ten minste eenmaal per jaar. Let in het
bijzonder op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrische contacten
Schakelaars en bedieningselementen
Mechanische onderdelen, loszittende bevestigingen
Indien aanwezig: staat van de banden op de wielen
Indien aanwezig: staat van vaste stalen wielen
De wielrotatie is compleet en er is geen excentrische rotatie rond de assen
Metaalcorrosie
Schade aan het frame
Tekenen van beschadiging van de wiellagers
Onderhoud tandwielkast
0463 635 001
- 36 -
© ESAB AB 2018
6 ONDERHOUD EN SERVICE
•
•
•
Beschadiging van kabels: netsnoer, kabels van hangende bedieningseenheid en iedere
zichtbare kabel van het bedieningspaneel naar de motoren
Juiste werking van de noodstopknoppen en de isolator van de deur van het
bedieningspaneel
Verwijder de afschermingen en controleer de staat van het rechte tandwiel en het
rondsel op de aandrijfwielen
Verwijder en vervang alle beschadigde onderdelen.
6.4
Reiniging
WAARSCHUWING!
De rolstellingen moeten vóór het schoonmaken elektrisch worden geïsoleerd.
Elektrische onderdelen mogen niet in contact komen met water of andere vloeibare
schoonmaakmiddelen.
LET OP!
Controleer of de rolstellingen schoon zijn. Eventuele boogvonken, flux of slak moeten
zo snel mogelijk worden verwijderd van de rolstellingen.
De rolstellingen vereisen geen speciale schoonmaakinstructies. De rolstellingen creëren bij
een normale werking geen vervuiling voor de omringende omgeving, maar als het lasproces
wordt uitgevoerd op de rolstellingen, kunnen deze vervuild raken.
6.5
Defecten
Als de rolstellingen niet meer werken, moet de apparatuur worden gerepareerd door
bevoegde ESAB servicemonteurs.
LET OP!
Herhaalde storingen duiden op een probleem met de rolstellingen. Informeer de
verantwoordelijke voor service en onderhoud.
6.6
Tandwielkast
6.6.1
Inspectie en onderhoud van tandwielkast
Om een lange levensduur van de rolstellingen te verzekeren, moet de olie in de
tandwielkasten regelmatig worden gecontroleerd en ververst.
LET OP!
Na eerste 100 bedrijfsuren moet de olie van de tandwielkast worden uitgespoeld en
ververst.
Regelmatige onderhoudscontroles:
•
•
•
•
Met uitzondering van de eerste olieverversing, moet de olie in de tandwielkast om de
2500 uur of 6 maanden worden ververst.
Controleer of de afdichting lekt of onregelmatig is.
Controleer of er ongewone geluiden zijn tijdens de werking. Als dit het geval is, is het
lager misschien kapot.
Controleer of het ontluchtingsgat van de tandwielkast vrij is van obstakels.
0463 635 001
- 37 -
© ESAB AB 2018
6 ONDERHOUD EN SERVICE
•
Om de koeling van de tandwielkast te vergemakkelijken, wordt aanbevolen de externe
behuizing schoon te houden.
Controleer de bouten, en draai ze vast als ze loszitten.
•
6.6.2
Smering van tandwielkast
De tandwielkasten op de rolstellingen werden vóór verzending vanuit de fabriek gevuld met
de juiste hoeveelheid smeermiddel. Zie de volgende tabel met aanbevolen oliën voor gebruik
in de tandwielkasten.
LET OP!
Vermeng geen oliën van verschillende merken. Tap de olie af uit de tandwielkast
alvorens deze met olie van een ander merk te vullen.
Keuzetabel voor smeerolie
Standaardbelasting/ingaand toerental 600 tpm of meer dan 600 tpm
Temperatuur
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
-30 °C – -15 °C
HD 100
VG 100
Mobilgear 627
Omala 100
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
(-22 °F – 5 °F)
-15 °C – -3 °C
(5 °F – 26,6 °F)
-3 °C – 23 °C
(26,6 °F – 73,4 °F)
23 °C – 40 °C
(73,4 °F – 104 °F)
40 °C – 80 °C
(104 °F – 176 °F)
Zware belasting/ingaande toerental 600 tpm of meer dan 600 tpm
Temperatuur
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
-30 °C – -15 °C
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
HD 680
VG 680
Mobilgear 636
Omala 680
(-22 °F – 5 °F)
-15 °C – -3 °C
(5 °F – 26,6 °F)
-3 °C – 23 °C
(26,6 °F – 73,4 °F)
23 °C – 40 °C
(73,4 °F – 104 °F)
40 °C – 80 °C
(104 °F – 176 °F)
1.
2.
Maak vóór de vervanging van de olie de binnenkant van de tandwielkast schoon en
tap de oude olie af.
Als tijdens de werking de temperatuur hoger is dan 80 °C of als een abnormaal geluid
hoorbaar is, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen en controleren. Start het
niet opnieuw op totdat het probleem is geïdentificeerd en opgelost.
0463 635 001
- 38 -
© ESAB AB 2018
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer de volgende controles en inspecties uit voordat u een bevoegde onderhoudsmonteur
inschakelt.
•
•
•
•
•
Controleren of de lasstroombron is aangesloten op de juiste netspanning.
Controleren of alle drie fasen onder spanning staan (fasevolgorde is niet van belang).
Controleren of alle kabels en aansluitingen onbeschadigd zijn.
Controleren of de bedieningselementen correct zijn ingesteld.
Controleren of de netspanning is losgekoppeld voordat u reparatiewerkzaamheden
gaat uitvoeren.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Aan/uitcontrolelampje
brandt niet
Geen inkomende stroom
Inkomende netspanning controleren
Mogelijk faseverlies
Controleren of alle fasen aanwezig zijn
Defecte of geactiveerde
stroomonderbreker
Reset stroomonderbreker controleren
LET OP!
Onderbrekers van het D-type zijn
niet geschikt
Wordt niet
Noodstopknop ingedrukt
gereset als de
reset-toets wordt Stroomonderbreker is
ingedrukt
geactiveerd
Controleren of alle noodstopknoppen zijn
gereset
Geactiveerde onderbreker(s) controleren
en resetten
Laagspanningsvoeding defect Uitgang van laagspanningsvoeding
controleren (24 V)
Geen rotatie
(lamp aan)
Breuk in kabel van hangende
bedieningseenheid
Omvormer ontvangt geen
snelheidsreferentie
Kabel van hangende bedieningseenheid
vervangen
Potentiometer van snelheid en kabel van
hangende bedieningseenheid controleren
Stopknop wordt niet vrijgeven Knop schoonmaken, aansluitingen in
hangende bedieningseenheid controleren
Stopconnectoren 1 en 2 (N/C)
Pennen 3 en 4 vooruit en achteruit (N/O)
Stekker van hangende
Kabel en stekker van hangende
bedieningseenheid steekt niet bedieningseenheid controleren
helemaal in
Lamp AAN/relais bekrachtigd Omvormer vervangen
Machine draait,
maar de wielen
trillen
Storing in motor
Controleren of de motor vrij draait
Storing in wiellager
Controleren op beschadiging of speling in
lager
Machine heeft
moeite om
onderdeel te
draaien
Werkstuk overschrijdt de
capaciteit van de machine
Gewicht van component controleren
Middelpunten van wielen
liggen te ver uit elkaar
Controleren of middelpunten van wielen
correct zijn volgens de diameter van het
onderdeel
Overmatig laden in onbalans
Controleren of laden in onbalans
aanvaardbaar is
0463 635 001
- 39 -
© ESAB AB 2018
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Rotatie wordt
slechts in één
richting
uitgevoerd
Veiligheidsrelais niet
bekrachtigd
Veiligheidsrelais controleren
0463 635 001
Breuk in kabel van hangende Contactblok 3 en 4 controleren
bedieningseenheid
- 40 -
© ESAB AB 2018
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
ERD-5 en ERI-5, ERD-10 en ERI-10, ERD-20 en ERI-20, ERD-30 en ERI-30, ERD-30X en
ERI-30X, ERD-60 en ERI-60, ERD-100 en ERI-100 zijn ontworpen en getest in
overeenstemming met de internationale en Europese normen EN 12100:2010,
EN ISO 13857:2008, EN ISO 349:1993/A1:2008, EN 60204-1:2006/AC:2010,
EN 61000-6-2:2005/AC:2005 en EN 61000-6-4:2007/A1:2011. Na voltooiing van
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden is het de verantwoordelijkheid van de persoon (of
personen) die het werk heeft/hebben uitgevoerd, ervoor te zorgen dat het product nog
steeds voldoet aan de eisen van de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het
serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
0463 635 001
- 41 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
BEDRADINGSSCHEMA
Stroomdistributie
0463 635 001
- 42 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Noodstopvoorziening.
0463 635 001
- 43 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Vergrendelingen controleren
0463 635 001
- 44 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Aansluitklemmen
0463 635 001
- 45 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Aansluitingen aan zijde van bedieningspaneel P1, P2, P3
0463 635 001
- 46 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Opties P3
0463 635 001
- 47 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Interne aansluitingen afsluitplug
0463 635 001
- 48 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Blokdiagram Solo rolstelling
0463 635 001
- 49 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Defect in aansluiting van Solo rolstelling
0463 635 001
- 50 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Noodstopinterconnecties van Solo rolstelling
0463 635 001
- 51 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Master- en slave-blokdiagram
0463 635 001
- 52 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Defect in master- en slave-aansluiting
0463 635 001
- 53 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Defect in master- en slave-aansluiting
0463 635 001
- 54 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Defect in aansluiting van master-bedieningspaneel
0463 635 001
- 55 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Defect in aansluiting van slave-bedieningspaneel
0463 635 001
- 56 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Blokdiagram van hoofd- en slave 1- en slave 2-instelling
0463 635 001
- 57 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Defect in aansluiting van master-bedieningspaneel
0463 635 001
- 58 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Defect in aansluiting van Slave 1-bedieningspaneel
0463 635 001
- 59 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Defect in aansluiting van Slave 2-bedieningspaneel
0463 635 001
- 60 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
ESAB CaB naar rolstelling
0463 635 001
- 61 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Blokdiagram van instelling ESAB CaB en rolstelling 1 en rolstelling 2
0463 635 001
- 62 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Defect in aansluiting van master-bedieningspaneel
0463 635 001
- 63 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Defect in aansluiting van bedieningspaneel rolinstelling 1
0463 635 001
- 64 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Defect in aansluiting van bedieningspaneel rolinstelling 2
0463 635 001
- 65 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Schema van raildraaistel (optioneel)
0463 635 001
- 66 -
© ESAB AB 2018
BEDRADINGSSCHEMA
Aansluitingen van raildraaistel (optioneel)
0463 635 001
- 67 -
© ESAB AB 2018
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering number
Denomination
Type
0370 254 886
Roller Bed Drive Unit
ERD-5
0370 254 887
Roller Bed Idler Unit
ERI-5
0370 254 888
Roller Bed Drive Unit
ERD-10
0370 254 889
Roller Bed Idler Unit
ERI-10
0370 254 890
Roller Bed Drive Unit
ERD-20
0370 254 891
Roller Bed Idler Unit
ERI-20
0370 254 892
Roller Bed Drive Unit
ERD-30
0370 254 893
Roller Bed Idler Unit
ERI-30
0370 254 900
Roller Bed Drive Unit
ERD-30X
0370 254 901
Roller Bed Idler Unit
ERI-30X
0370 254 894
Roller Bed Drive Unit
ERD-60
0370 254 895
Roller Bed Idler Unit
ERI-60
0370 254 896
Roller Bed Drive Unit
ERD-100
0370 254 897
Roller Bed Idler Unit
ERI-100
0463 635 001
- 68 -
Notes
© ESAB AB 2018
BESTELNUMMERS
Technische documentatie is beschikbaar op internet: www.esab.com
0463 635 001
- 69 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
RESERVEONDERDELEN
Reparaties en vervangingsonderdelen
Tijdens de garantieperiode moeten reparaties worden uitgevoerd onder leiding van de
fabrikanten. Alle onbevoegde reparaties kunnen schade toebrengen aan de machine en de
garantie ongeldig maken.
Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met de fabrikant voor de levering van alle
vervangingsonderdelen. Zo wordt gegarandeerd dat het juiste onderdeel of geschikte
alternatieve onderdelen worden geleverd en gebruikt in de apparatuur.
WAARSCHUWING!
Het niet-opvolgen van de aanbevelingen voor vervangingsonderdelen kan gevolgen
hebben voor de veiligheid van de apparatuur. De fabrikanten kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere problemen na het plaatsen van
niet-aanbevolen onderdelen.
0463 635 001
- 70 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
ERD-5 Lijst van mechanische onderdelen – Aandrijfdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 103 Wheel
4
2
0370 254 104 Rubber roll
5
1
0370 254 105 Spur gear
6
1
0370 254 106 Pinion
7
1
8
1
0370 254 108 Drive shaft
9
4
0370 254 110 Wheel shaft bearing
10
1
0370 254 111 Reduction gearbox
11
1
0370 254 112 AC motor with force vent fan
12
1
0370 254 113 Set of wheel bracket guards
13
1
0370 254 109 Idler shaft
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 71 -
0.55 kW
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
ERI-5 Lijst van mechanische onderdelen – Vrijloopdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 116 Idler wheel
4
2
0370 254 117 Rubber roll
5
2
0370 254 109 Idler shaft
6
4
0370 254 118 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 72 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
ERD-10 Lijst van mechanische onderdelen – Aandrijfdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 132 Wheel
4
2
0370 254 133 Polyurethane roll
5
2
0370 254 134 Spur gear
6
2
0370 254 135 Pinion
0463 635 001
- 73 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
Item Qty Ordering no. Denomination
On request
Notes
7
2
Pinion keep plate
8
2
0370 254 137 Drive shaft
9
4
0370 254 138 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 139 Reduction gearbox
11
2
0370 254 140 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 141 Set of wheel bracket guards
0.55 kW
ERI-10 Lijst van mechanische onderdelen – Vrijloopdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 144 Idler wheel
4
2
0370 254 145 Polyurethane roll
0463 635 001
- 74 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
5
2
0370 254 146 Idler shaft
6
4
0370 254 147 Wheel shaft bearing
ERD-20 Lijst van mechanische onderdelen – Aandrijfdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0463 635 001
Notes
0370 254 162 Wheel
- 75 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
4
2
0370 254 163 Polyurethane roll
5
2
0370 254 164 Spur gear
6
2
0370 254 165 Pinion
7
2
8
2
0370 254 167 Drive shaft
9
4
0370 254 168 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 169 Reduction gearbox
11
2
0370 254 170 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 171 Set of wheel bracket guards
On request
Pinion keep plate
0.75 kW
ERI-20 Lijst van mechanische onderdelen – Vrijloopdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
0463 635 001
- 76 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
3
2
0370 254 174 Idler wheel
4
2
0370 254 175 Polyurethane roll
5
2
0370 254 176 Idler shaft
6
4
0370 254 177 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 77 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
ERD-30 Lijst van mechanische onderdelen – Aandrijfdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 192 Wheel
4
2
0370 254 193 Polyurethane roll
5
2
0370 254 194 Spur gear
6
2
0370 254 195 Pinion
7
2
8
2
0370 254 197 Drive shaft
9
4
0370 254 198 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 199 Reduction gearbox
11
2
0370 254 201 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 202 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 78 -
1.1 kW
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
ERI-30 Lijst van mechanische onderdelen – Vrijloopdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 205 Idler wheel
4
2
0370 254 206 Polyurethane roll
5
2
0370 254 207 Idler shaft
6
4
0370 254 208 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 79 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
ERD-30X Lijst van mechanische onderdelen – Aandrijfdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 273 Polyurethane wheel
4
2
0370 254 274 Spur gear
5
2
0370 254 275 Pinion
6
2
7
2
0370 254 277 Drive shaft
8
4
0370 254 278 Wheel shaft bearing
9
2
0370 254 279 Reduction gearbox
10
2
0370 254 280 AC motor with force vent fan
11
2
0370 254 281 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 80 -
1.1 kW
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
ERI-30X Lijst van mechanische onderdelen – Vrijloopdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 284 Polyurethane idler wheel
4
2
0370 254 285 Idler shaft
5
4
0370 254 286 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 81 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
ERD-60 Lijst van mechanische onderdelen – Aandrijfdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
4
0370 254 224 Polyurethane roll
6
2
0370 254 225 Spur gear
7
2
0370 254 226 Pinion
8
2
9
2
0370 254 228 Drive shaft
10
4
0370 254 229 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 230 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 231 Reduction gearbox
13
2
0370 254 232 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 233 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
0370 254 222 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 82 -
1.5 kW
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
ERI-60 Lijst van mechanische onderdelen – Vrijloopdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 236 Idler wheel
4
4
0370 254 237 Polyurethane roll
5
2
0370 254 238 Idler shaft
6
4
0370 254 239 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 240 Wheel shaft bearing keep plate
0463 635 001
- 83 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
ERD-100 Lijst van mechanische onderdelen – Aandrijfdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
6
0370 254 254 Polyurethane roll
6
2
0370 254 255 Spur gear
7
2
0370 254 256 Pinion
8
2
9
2
0370 254 258 Drive shaft
10
4
0370 254 259 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 260 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 261 Reduction gearbox
13
2
0370 254 262 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 263 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
0370 254 252 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 84 -
2.2 kW
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
ERI-100 Lijst van mechanische onderdelen – Vrijloopdeel
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 266 Idler wheel
4
6
0370 254 267 Polyurethane roll
5
2
0370 254 268 Idler shaft
6
4
0370 254 269 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 270 Wheel shaft bearing keep plate
0463 635 001
- 85 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
Lijst van elektrische onderdelen
Regelkast en hangende bedieningseenheid
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
0370 254 060 Digital display meter
2
1
0370 254 061 LED light
White
3
1
0370 254 062 LED light
Red
4
1
0370 254 063 LED pushbutton
Blue
5
1
0370 254 064 LED light
Green
6
2
0370 254 065 2 position control panel selector switch
7
2
0370 254 066 Control panel emergency stop button
8
1
0370 254 070 Pendant body
4 position
9
1
0370 254 071 Pushbutton
Yellow
10
1
0370 254 072 Pushbutton
Red
11
1
0370 254 073 Pushbutton
Green
12
1
0370 254 074 Speed potentiometer
13
1
0370 254 075 Pendant button legends set
14
1
0370 254 076 E-stop guard
15
1
0370 254 077 Emergency stop button
Under guard
1
0370 254 003 Pendant complete with cable and plug
15 m
0463 635 001
- 86 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
3 ph, 24 V DC
in, 6.25 A out
1
1
0370 254 020 Power supply
PSU-1
2
2
0370 254 021 Contactor with Aux
MC0, MC01
3
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
FU1
4
1
0370 254 023 3-phase circuit breaker
CB1
2A
5
1
0370 254 024 1-phase circuit breaker
CB2
5A
6
1
0370 254 050 Inverter drive 0.55 kW
Rotation
inverter
ERD-5
6
1
0370 254 051 Inverter drive 1.1 kW
Rotation
inverter
ERD-10
6
1
0370 254 052 Inverter drive 1.6 kW
Rotation
inverter
ERD-20
6
1
0370 254 053 Inverter drive 2.2 kW
Rotation
inverter
ERD-30 &
ERD-30X
6
1
0370 254 054 Inverter drive 3.0 kW
Rotation
inverter
ERD-60
6
1
0370 254 055 Inverter drive 5.5 kW
Rotation
inverter
ERD-100
7
1
0370 254 025 16-pin control panel mount
socket
P3
Female
8
1
0370 254 026 Safety relay
ES1
9
3
0370 254 027 Single mini relay
RH, BPR
10
1
0370 254 028 Double mini relay
CR1, CR1A
11
4
0370 254 029 14-pin relay and base
CR2, CR3,
CR4, RCR
24 V DC
12
26 0370 254 030 Terminals
13
2
0370 254 040 Motor circuit breaker
O/L 1, O/L 2
ERD-10 &
ERD-20
13
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
O/L 1, O/L 2
ERD-30 &
ERD-30X &
ERD-60
13
2
0370 254 042 Motor circuit breaker
O/L 1, O/L 2
ERD-100
14
1
0370 254 031 Earthing bar
15
1
0370 254 032 Door isolator
16
4
0370 254 033 Earth terminals
17
2
0370 254 034 24-pin control panel mount
socket
32 A
P1, P2
Female
LET OP!
Motorstroomonderbreker wordt niet gebruikt voor ERD-5.
0463 635 001
- 87 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELEN
0463 635 001
- 88 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
Qty Ordering no.
Denomination
Notes
1
0370 254 001 Interface cable to ESAB CaB
20 m
1
0370 254 002 Synchronization cable
20 m
0463 635 001
- 89 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising