ESAB | ERD-100/ERI-100 | Instruction manual | ESAB ERD-100/ERI-100 Vartotojo vadovas

ESAB ERD-100/ERI-100 Vartotojo vadovas
ERD-5/ERI-5, ERD-10/ERI-10,
ERD-20/ERI-20, ERD-30/ERI-30,
ERD-30X/ERI-30X,
ERD-60/ERI-60,
ERD-100/ERI-100
Įprastiniai ritinėlio stovai
Instrukcijos
Originalios instrukcijos vertimas
0463 635 001 LT 20181218
Valid for: serial no. 827-, 851-xxx-xxxx
TURINYS
1
2
3
SAUGA ........................................................................................................
5
1.1
Simbolių reikšmė....................................................................................
5
1.2
Reikalavimų neatitinkantis naudojimas ...............................................
5
1.3
Saugos priemonės .................................................................................
5
ĮVADAS ........................................................................................................
9
2.1
Įranga.......................................................................................................
9
2.2
Ritinėlio stovų paskirtis ir funkcija .......................................................
9
2.3
Šios instrukcijose naudojami terminai.................................................
9
TECHNINIAI DUOMENYS ...........................................................................
10
3.1
ERD/ERI-5................................................................................................
10
3.1.1
Pavaros įrenginys .................................................................................
10
3.1.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys...............................................................
11
3.1.3
Inverterio parametrų nuostatos ............................................................
11
ERD/ERI-10..............................................................................................
12
3.2.1
Pavaros įrenginys .................................................................................
12
3.2.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys...............................................................
13
3.2.3
Inverterio parametrų nuostatos ............................................................
13
ERD/ERI-20..............................................................................................
14
3.3.1
Pavaros įrenginys .................................................................................
14
3.3.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys...............................................................
15
3.3.3
Inverterio parametrų nuostatos ............................................................
15
ERD/ERI-30..............................................................................................
16
3.4.1
Pavaros įrenginys .................................................................................
16
3.4.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys...............................................................
17
3.4.3
Inverterio parametrų nuostatos ............................................................
17
ERD/ERI-30X ...........................................................................................
18
3.5.1
Pavaros įrenginys .................................................................................
18
3.5.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys...............................................................
19
3.5.3
Inverterio parametrų nuostatos ............................................................
19
ERD/ERI-60..............................................................................................
20
3.6.1
Pavaros įrenginys .................................................................................
20
3.6.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys...............................................................
21
3.6.3
Inverterio parametrų nuostatos ............................................................
21
ERD/ERI-100............................................................................................
22
3.7.1
Pavaros įrenginys .................................................................................
22
3.7.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys...............................................................
23
3.7.3
Inverterio parametrų nuostatos ............................................................
23
MONTAVIMAS .............................................................................................
25
4.1
Vieta .........................................................................................................
25
4.2
Kėlimo instrukcijos ................................................................................
25
4.3
Ratukų gembių reguliavimas ................................................................
26
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
0463 635 001
© ESAB AB 2018
TURINYS
4.4
Pridedamo kampo reguliavimas ...........................................................
26
4.5
Montavimo procedūra ............................................................................
27
4.6
Pirmasis pravažinėjimas........................................................................
27
4.7
PEK sąranka ...........................................................................................
27
4.8
Ritinėlio stovo konfigūracijos ...............................................................
28
EKSPLOATAVIMAS.....................................................................................
30
5.1
Mašinos detalės......................................................................................
30
5.2
Valdymo skydas .....................................................................................
30
5.3
Valdiklis ...................................................................................................
31
5.4
Įjunkite maitinimo tiekimą .....................................................................
31
5.5
Ritinėlio stovų valdymas .......................................................................
32
5.6
Naudojimo sauga....................................................................................
32
5.7
Suvirinimas .............................................................................................
34
5.8
Ritinėlio stovų sustabdymas.................................................................
35
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS.............................................
36
6.1
Bendroji informacija...............................................................................
36
6.2
Laikymas .................................................................................................
36
6.3
Remontas ir techninė priežiūra .............................................................
36
6.4
Valymas ...................................................................................................
37
6.5
Gedimai ...................................................................................................
37
6.6
Pavarų dėžė ............................................................................................
37
6.6.1
Pavarų dėžės apžiūra ir techninė priežiūra ..........................................
37
6.6.2
Pavarų dėžutės sutepimas ...................................................................
38
GEDIMŲ ŠALINIMAS ..................................................................................
39
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS............................................................
ELEKTROS SCHEMA .........................................................................................
UŽSAKYMO NUMERIAI ......................................................................................
ATSARGINĖS DALYS .........................................................................................
PRIEDAI ...............................................................................................................
41
42
68
70
88
5
6
7
8
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 635 001
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta,
nedelsiant sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų
(SDS) informaciją.
1.2
Reikalavimų neatitinkantis naudojimas
DĖMESIO!
Šie ritinėlio stovai netinka naudoti su:
•
•
•
1.3
Bet koks krovinys, kurio svoris yra didesnis už maksimalų ritinėlio stovų svorio
apribojimą.
Bet koks krovinys, kuris yra didesnis / mažesnis už maksimalų / minimalų
skersmenį, kurį galima išlaikyti.
Jei ritinėlio stovai turi iš poliuretano arba kaučiuko pagamintas padangas:
nenaudoti su įkaitintais kroviniais, kurių temperatūra viršija 60 °C.
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
0463 635 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
1.
2.
3.
4.
5.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus. Virindami ir
pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
•
•
•
Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
•
•
0463 635 001
Nelaikykite galvos garų debesyje.
Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
-6-
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
•
•
•
Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
•
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra
degių medžiagų.
Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais
žemosios įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų
tokiose patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
0463 635 001
-7-
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite
perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią
ESAB platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0463 635 001
-8-
© ESAB AB 2018
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
Šiose naudojimo instrukcijose aprašomas įprastinių ritinėlio stovų, kurie šiame dokumente
įvardijami kaip ritinėlio stovai, naudojimas ir techninė priežiūra. Veiksmai, kuriuos turi atlikti
gamintojas, neįtraukiami į šias instrukcijas.
Šios instrukcijos yra mašinos dalis. Instrukcijų kopiją laikykite kartu su mašina, o originalą –
saugioje vietoje. Jei ritinėlio stovai yra parduodami, su jais kartu atiduokite ir instrukcijas.
Šiose instrukcijose naudojami paveikslai ir diagramos yra pateikiami tik kaip pavyzdys, jie
skirti paaiškinti tekste pateikiamas instrukcijas. Tiekiama įranga gali šiek tiek skirtis.
2.1
Įranga
Ritinėlio stovo pavara tiekiama su:
•
•
•
•
•
pavaros įrenginiais
įmontuotu valdymo korpusu
valdikliu
pagrindo rėmu
instrukcijomis
Ritinėlio stovo kreipiamasis ritinėlis tiekiamas su:
•
•
•
kreipiamojo ritinėlio įrenginiais
pagrindo rėmu
instrukcijomis
2.2
Ritinėlio stovų paskirtis ir funkcija
Ritinėlio stovai sukurti cilindrinių krovinių virinimui palengvinti.
Naudojant atskirus pavarų ir kreipiamojo ritinėlio įrenginius, įvairaus ilgio krovinius galima
padėti ant ritinėlio stovų, kuriuos prilaiko ritinėlio stovų ratukai. Ant pagrindo rėmo esančius
ratukus galima reguliuoti, siekiant pritaikyti skirtingų skersmenų kroviniams.
2.3
Šios instrukcijose naudojami terminai
Pavaros įrenginys
Ritinėlio stovo dalis su varančiaisiais ratukais.
Kreipiamojo ritinėlio
įrenginys
Ritinėlio stovo dalis su laisvai besisukančiais ratukais.
Ritinėlio stovo rinkinys Rinkinys susideda iš 1 pavaros įrenginio ir 1 arba daugiau
kreipiamojo ritinėlio įrenginio (-ių)
Pagrindo rėmas
Rėmas, ant kurio montuojami pavaros arba kreipiamojo ritinėlio
ratukai. Jie yra iš anksto įgrežti, kad ratukų gembes būtų galima
nustatyti į tokią padėtį, kuri atitiks skirtingo skersmens krovinius.
Ratukų gembė
Gembė, ant kurios yra ritinėlio stovo ratukai. Tai priveržta prie
pagrindo rėmo.
Valdymo skydas
Elektrinė valdymo dėžutė, pritvirtinta prie pavaros įrenginio.
Valdiklis
Operatoriaus ranka valdomas valdiklis.
Krovinys
Bet koks komponentas arba įtaisas, kuris pakraunamas ant ritinėlio
stovo rinkinio.
0463 635 001
-9-
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
3.1
ERD/ERI-5
3.1.1
Pavaros įrenginys
ERD-5
Maksimali keliamoji galia
2500 kg (5512 lb)
Gebėjimas suktis
7500 kg (16535 lb)
Sukimosi pavaros variklis
1×0,55 kW
Sukimosi greitis
140-1500 mm/min (5,51-59,05 col./min)
Apdirbamo gaminio minimalus skersmuo Ø 200 mm (7,87 in.) 80° pridedamu kampu
Apdirbamo gaminio maksimalus
skersmuo
Ø 3500 mm (137,79 in.) 50° pridedamu kampu
Elektros energijos tiekimas
380–440 V, 3 fazė, 50 Hz
Ritinėlio tipas
Kaučiukas (100 °C / 85 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Matmenys (I × P × A)
2150 x 610 x 620 mm (84,64 x 24,01 x 24,41 col.)
Svoris
590 kg (1301 lb)
Valdymo valdiklis
Taip
Kontrolinė įtampa
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (valdymo korpusas) IP 55 (variklis)
PEK nuostatos ERD-5
1 pavara N1:N2
1025:2
2 pavara N1:N2
48:18
3 pavara N1:N2
1:1
Rato skersmuo
381 mm
Aukštas rankinis greitis
150 cm/min
Dažnio santykis N1
61 Hz
Dažnio santykis N2
50 Hz
Maks. variklio apsisukimai per minutę
1400
0463 635 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3.1.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys
ERI-5
Maksimali keliamoji galia
2500 kg (5512 lb)
Ritinėlio tipas
Kaučiukas (100 °C / 85 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Matmenys (I × P × A)
2150 x 440 x 620 mm (84,64 x 17,32 x 24,41 col.)
Svoris
470 kg (1036 lb)
3.1.3
Inverterio parametrų nuostatos
Gamyklinės nuostatos:
Parametro numeris
Vertė
1
2,5
2
61
3
2
4
2
5
AI.AV
6
1,7
7
1370
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Programavimo instrukcijų žr. inverterio naudojimo instrukcijose. Visos kitos vertės yra
nustatytos gamykloje, jas nustatė inverterio gamintojas ir jų keisti nereikia.
PASTABA!
Sukimosi variklio perkrovos nustatytos ties 2,8 A, o privalomojo vėdinimo perkrovos –
0,4 A.
0463 635 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3.2
ERD/ERI-10
3.2.1
Pavaros įrenginys
ERD-10
Maksimali keliamoji galia
5000 kg (11023 lb)
Gebėjimas suktis
15000 kg (33069 lb)
Sukimosi pavaros variklis
2×0,55 kW
Sukimosi greitis
140-1500 mm/min (5,51-59,05 col./min)
Apdirbamo gaminio minimalus skersmuo Ø 350 mm (13,78 in.) 80° pridedamu kampu
Apdirbamo gaminio maksimalus
skersmuo
Ø 3500 mm (137,79 in.) 50° pridedamu kampu
Elektros energijos tiekimas
380–440 V, 3 fazė, 50 Hz
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
76 mm (3 in.) / 381 mm (15 in.)
Matmenys (I × P × A)
2850 x 610 x 625 mm (112,2 x 24,01 x 24,61 col.)
Svoris
675 kg (1488 lb)
Valdymo valdiklis
Taip
Kontrolinė įtampa
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (valdymo korpusas) IP 55 (variklis)
PEK nuostatos ERD-10
1 pavara N1:N2
1025:2
2 pavara N1:N2
48:18
3 pavara N1:N2
1:1
Rato skersmuo
381 mm
Aukštas rankinis greitis
150 cm/min
Dažnio santykis N1
61 Hz
Dažnio santykis N2
50 Hz
Maks. variklio apsisukimai per minutę
1400
0463 635 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3.2.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys
ERI-10
Maksimali keliamoji galia
5000 kg (11023 lb)
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
76 mm (3 in.) / 381 mm (15 in.)
Matmenys (I × P × A)
2850 x 410 x 625 mm (112,2 x 16,14 x 24,61 col.)
Svoris
400 kg (882 lb)
3.2.3
Inverterio parametrų nuostatos
Gamyklinės nuostatos:
Parametro numeris
Vertė
1
2,5
2
61
3
2
4
2
5
AI.AV
6
2,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Programavimo instrukcijų žr. inverterio naudojimo instrukcijose. Visos kitos vertės yra
nustatytos gamykloje, jas nustatė inverterio gamintojas ir jų keisti nereikia.
PASTABA!
Sukimosi variklio perkrovos nustatytos ties 2,8 A, o privalomojo vėdinimo perkrovos –
0,4 A.
0463 635 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3.3
ERD/ERI-20
3.3.1
Pavaros įrenginys
ERD-20
Maksimali keliamoji galia
10000 kg (22046 lb)
Gebėjimas suktis
30000 kg (66139 lb)
Sukimosi pavaros variklis
2×0,75 kW
Sukimosi greitis
140-1500 mm/min (5,51-59,05 col./min)
Apdirbamo gaminio minimalus skersmuo Ø 350 mm (13,78 in.) 80° pridedamu kampu
Apdirbamo gaminio maksimalus
skersmuo
Ø 5000 mm (196,85 in.) 50° pridedamu kampu
Elektros energijos tiekimas
380–440 V, 3 fazė, 50 Hz
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Matmenys (I × P × A)
2850 x 610 x 625 mm (112,2 x 24,01 x 24,61 col.)
Svoris
750 kg (1653 lb)
Valdymo valdiklis
Taip
Kontrolinė įtampa
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (valdymo korpusas) IP 55 (variklis)
PEK nuostatos ERD-20
1 pavara N1:N2
1025:2
2 pavara N1:N2
48:18
3 pavara N1:N2
1:1
Rato skersmuo
381 mm
Aukštas rankinis greitis
150 cm/min
Dažnio santykis N1
59 Hz
Dažnio santykis N2
50 Hz
Maks. variklio apsisukimai per minutę
1445
0463 635 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3.3.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys
ERI-20
Maksimali keliamoji galia
10000 kg (22046 lb)
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Matmenys (I × P × A)
2850 x 410 x 625 mm (112,2 x 16,14 x 24,61 col.)
Svoris
500 kg (1102 lb)
3.3.3
Inverterio parametrų nuostatos
Gamyklinės nuostatos:
Parametro numeris
Vertė
1
2,5
2
59
3
2
4
2
5
AI.AV
6
3,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Programavimo instrukcijų žr. inverterio naudojimo instrukcijose. Visos kitos vertės yra
nustatytos gamykloje, jas nustatė inverterio gamintojas ir jų keisti nereikia.
PASTABA!
Sukimosi variklio perkrovos nustatytos ties 1,8 A, o privalomojo vėdinimo perkrovos –
0,4 A.
0463 635 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3.4
ERD/ERI-30
3.4.1
Pavaros įrenginys
ERD-30
Maksimali keliamoji galia
15000 kg (33069 lb)
Gebėjimas suktis
45000 kg (99208 lb)
Sukimosi pavaros variklis
2×1,1 kW
Sukimosi greitis
130-1300 mm/min (5,12-51,2 col./min)
Apdirbamo gaminio minimalus skersmuo Ø 570 mm (22,44 in.) 80° pridedamu kampu
Apdirbamo gaminio maksimalus
skersmuo
Ø 6800 mm (267,72 in.) 50° pridedamu kampu
Elektros energijos tiekimas
380–440 V, 3 fazė, 50 Hz
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
178 mm (7 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Matmenys (I × P × A)
3570 x 755 x 765 mm (140,55 x 29,72 x
30,12 col.)
Svoris
1525 kg (3362 lb)
Valdymo valdiklis
Taip
Kontrolinė įtampa
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (valdymo korpusas) IP 55 (variklis)
PEK nuostata ERD-30
1 pavara N1:N2
615:1
2 pavara N1:N2
58:19
3 pavara N1:N2
1:1
Rato skersmuo
521 mm
Aukštas rankinis greitis
130 cm/min
Dažnio santykis N1
52 Hz
Dažnio santykis N2
50 Hz
Maks. variklio apsisukimai per minutę
1445
0463 635 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3.4.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys
ERI-30
Maksimali keliamoji galia
15000 kg (33069 lb)
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
178 mm (7 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Matmenys (I × P × A)
3570 x 520 x 765 mm (140,55 x 20,47 x
30,12 col.)
Svoris
960 kg (2116 lb)
3.4.3
Inverterio parametrų nuostatos
Gamyklinės nuostatos:
Parametro numeris
Vertė
1
2,5
2
52
3
2
4
2
5
AI.AV
6
3,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Programavimo instrukcijų žr. inverterio naudojimo instrukcijose. Visos kitos vertės yra
nustatytos gamykloje, jas nustatė inverterio gamintojas ir jų keisti nereikia.
PASTABA!
Sukimosi variklio perkrovos nustatytos ties 1,8 A, o privalomojo vėdinimo perkrovos –
0,4 A.
0463 635 001
- 17 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3.5
ERD/ERI-30X
3.5.1
Pavaros įrenginys
ERD-30X
Maksimali keliamoji galia
15000 kg (33069 lb)
Gebėjimas suktis
45000 kg (99208 lb)
Sukimosi pavaros variklis
2×1,1 kW
Sukimosi greitis
130-1400 mm/min (5,12-55,12 col./min)
Apdirbamo gaminio minimalus skersmuo Ø 300 mm (11,81 col.) 80° pridedamu kampu
Apdirbamo gaminio maksimalus
skersmuo
Ø 5500 mm (216,54 col.) 50° pridedamu kampu
Elektros energijos tiekimas
380–440 V, 3 fazė, 50 Hz
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
250 mm (9,84 in.) / 330 mm (12,99 in.)
Matmenys (I × P × A)
2500 x 620 x 605 mm (98,43 x 24,41 x 23,82 col.)
Svoris
700 kg (1543,24 lb)
Valdymo valdiklis
Taip
Kontrolinė įtampa
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (valdymo korpusas) IP 55 (variklis)
PEK nuostata ERD-30X
1 pavara N1:N2
600:1
2 pavara N1:N2
27:14
3 pavara N1:N2
1:1
Rato skersmuo
300 mm
Aukštas rankinis greitis
140 cm/min
Dažnio santykis N1
55 Hz
Dažnio santykis N2
50 Hz
Maks. variklio apsisukimai per minutę
1400 apsisukimų per minutę, esant 50 Hz dažniui
0463 635 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3.5.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys
ERI-30X
Maksimali keliamoji galia
15000 kg (33069 lb)
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
250 mm (9,84 in.) / 330 mm (12,99 in.)
Matmenys (I × P × A)
2500 × 480 × 605 mm (98,43 × 18,90 × 23,82
col.)
Svoris
400 kg (881,85 lb)
3.5.3
Inverterio parametrų nuostatos
Gamyklinės nuostatos:
Parametro numeris
Vertė
1
0
2
55
3
2
4
2
5
AV
6
5,6
7
1500
8
400
9
0,85
10
Visa
41
FD
06,004
0
12,041
Relė
Programavimo instrukcijų žr. inverterio naudojimo instrukcijose. Visos kitos vertės yra
nustatytos gamykloje, jas nustatė inverterio gamintojas ir jų keisti nereikia.
0463 635 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
PASTABA!
Sukimosi variklio perkrovos nustatytos ties 2,8 A, o privalomojo vėdinimo perkrovos –
0,4 A.
3.6
ERD/ERI-60
3.6.1
Pavaros įrenginys
ERD-60
Maksimali keliamoji galia
30000 kg (66139 lb)
Gebėjimas suktis
90000 kg (198416 lb)
Sukimosi pavaros variklis
2×1,5 kW
Sukimosi greitis
130-1300 mm/min (5,12-51,2 col./min)
Apdirbamo gaminio minimalus skersmuo Ø 570 mm (22,44 in.) 80° pridedamu kampu
Apdirbamo gaminio maksimalus
skersmuo
Ø 6800 mm (267,72 in.) 50° pridedamu kampu
Elektros energijos tiekimas
380–440 V, 3 fazė, 50 Hz
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
256 mm (14 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Matmenys (I × P × A)
3570 x 880 x 765 mm (140,55 x 34,65 x
30,12 col.)
Svoris
2050 kg (4519 lb)
Valdymo valdiklis
Taip
Kontrolinė įtampa
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (valdymo korpusas) IP 55 (variklis)
PEK nuostatos ERD-60
1 pavara N1:N2
615:1
2 pavara N1:N2
58:19
3 pavara N1:N2
1:1
Rato skersmuo
521 mm
Aukštas rankinis greitis
130 cm/min
Dažnio santykis N1
52 Hz
0463 635 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
Dažnio santykis N2
50 Hz
Maks. variklio apsisukimai per minutę
1445
3.6.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys
ERI-60
Maksimali keliamoji galia
30000 kg (66139 lb)
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
256 mm (14 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Matmenys (I × P × A)
3570 x 705 x 765 mm (140,55 x 27,76 x
30,12 col.)
Svoris
1250 kg (2756 lb)
3.6.3
Inverterio parametrų nuostatos
Gamyklinės nuostatos:
Parametro numeris
Vertė
1
2,5
2
52
3
2
4
2
5
AI.AV
6
7,2
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Programavimo instrukcijų žr. inverterio naudojimo instrukcijose. Visos kitos vertės yra
nustatytos gamykloje, jas nustatė inverterio gamintojas ir jų keisti nereikia.
0463 635 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
PASTABA!
Sukimosi variklio perkrovos nustatytos ties 3,5 A, o privalomojo vėdinimo perkrovos –
0,4 A.
3.7
ERD/ERI-100
3.7.1
Pavaros įrenginys
ERD-100
Maksimali keliamoji galia
50000 kg (110231 lb)
Gebėjimas suktis
150000 kg (330693 lb)
Sukimosi pavaros variklis
2×2,2 kW
Sukimosi greitis
130-1300 mm/min (5,12-51,2 col./min)
Apdirbamo gaminio minimalus skersmuo Ø 570 mm (22,44 in.) 80° pridedamu kampu
Apdirbamo gaminio maksimalus
skersmuo
Ø 6800 mm (267,72 in.) 50° pridedamu kampu
Elektros energijos tiekimas
380–440 V, 3 fazė, 50 Hz
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
533 mm (21 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Matmenys (I × P × A)
3570 x 1120 x 765 mm (140,55 x 44,1 x
30,12 col.)
Svoris
2800 kg (6173 lb)
Valdymo valdiklis
Taip
Kontrolinė įtampa
24 V
IP klasifikacija
IP 65 (valdymo korpusas) IP 55 (variklis)
PEK nuostatos ERD-100
1 pavara N1:N2
615:1
2 pavara N1:N2
58:19
3 pavara N1:N2
1:1
Rato skersmuo
521 mm
Aukštas rankinis greitis
130 cm/min
Dažnio santykis N1
52 Hz
0463 635 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
Dažnio santykis N2
50 Hz
Maks. variklio apsisukimai per minutę
1445
3.7.2
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys
ERI-100
Maksimali keliamoji galia
50000 kg (110231 lb)
Ritinėlio tipas
Poliuretanas (90 °C / 92 °„A Shore“)
Ritinėlio plotis / skersmuo
533 mm (21 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Matmenys (I × P × A)
3570 x 900 x 765 mm (140,55 x 35,43 x
30,12 col.)
Svoris
1600 kg (3527 lb)
3.7.3
Inverterio parametrų nuostatos
Gamyklinės nuostatos:
Parametro numeris
Vertė
1
2,5
2
52
3
2
4
2
5
AI.AV
6
13,00
7
1500
8
400
9
0,85
10
L3
11
1
22
A
41
FD
Programavimo instrukcijų žr. inverterio naudojimo instrukcijose. Visos kitos vertės yra
nustatytos gamykloje, jas nustatė inverterio gamintojas ir jų keisti nereikia.
0463 635 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
PASTABA!
Sukimosi variklio perkrovos nustatytos ties 5,0 A, o privalomojo vėdinimo perkrovos –
0,4 A.
0463 635 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
4.1
Vieta
ĮSPĖJIMAS!
Visada įsitikinkite, kad aplink ritinėlio stovus yra pakankamai vietos.
Įsitikinkite, kad pakraunant yra tinkama prieiga ir pakankamai vietos aplink ritinėlio stovus,
įskaitant krovinį. Padėkite jį taip, kad būtų galima netrukdomai pakrauti ir iškrauti krovinius
ant ritinėlio stovų tiltiniu kranu arba kitais keliamaisiais įtaisais.
4.2
Kėlimo instrukcijos
Naudokite tinkamai įvertintus tiltinius kranus arba automobilinius krautuvus su šakėmis, kad
perkeltumėte ritinėlio stovus.
ĮSPĖJIMAS!
Norėdami pakelti ritinėlio stovus automobiliniu krautuvu su šakėmis, šakėms
naudokite angas, esančias ilgojoje rėmų pusėje. Atkreipkite dėmesį į ratukų gembių
padėtį ant rėmų, jei keliant rėmą jos taptų nestabilios. Įsitikinkite, kad jos abi yra
vienodu atstumu nuo centrinės rėmo linijos ir yra tinkamai priveržtos prie rėmo bei
nejuda kėlimo metu.
Kėlimas kranu:
Ritinėlio stovus galima pakelti naudojant keliamuosius
taškus, esančius ritinėlio stovo ratukų gembėse.
Naudokite vieną keliamąjį tašką kiekvienoje ratukų
gembės pusėje, iš viso yra 4 keliamieji taškai.
Rekomenduojamas kampas tarp grandinės ir keliamųjų
taškų ritinėlio stovuose yra 60°.
Padėkite ritinėlio stovus ant lygaus, tiesaus ir kieto paviršiaus, kuris gali išlaikyti ritinėlio stovų
ir krovinio svorį ritinėlio stovo ir paviršiaus sąlyčio vietoje.
Atstumas tarp pagrindo rėmų turi atitikti krovinio matmenis. Jei krovinys yra visiškai
simetriškas ir naudojama 1 pavara su 1 kreipiamuoju ritinėliu, padėkite pavarą ir kreipiamąjį
ritinėlį ties trečdaliu krovinio ilgio, kad įsitikintumėte, jog abi dalys apkrautos tolygiai. Jei
vienas krovinio galas yra sunkesnis, perkelkite pavaros arba kreipiamojo ritinėlio dalį arčiau
to galo, kad subalansuotumėte abiejų dalių apkrovą.
DĖMESIO!
Subalansuokite pavaros ir kreipiamojo ritinėlio dalių apkrovą. To nepadarius viena iš
dalių gali būti pernelyg apkraunama, todėl sukant krovinį ratukai gali nuslysti. Be to, tai
gali nulemti atbulinį važiavimą, mat sustabdžius ritinėlio stovus ratukai gali ir toliau
suktis. Tai ištaisyti reikia tinkamai nustačius pavaros ir kreipiamojo ritinėlio dalių
padėti. To nepadarius galima sugadinti įrangą.
0463 635 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Nedelsiant po to, kai nuspaudžiamas krypties mygtukas (pirmyn ar atgal), ritinėlio
stovai ima sukti krovinį.
4.3
Ratukų gembių reguliavimas
Dviejų ratukų gembių padėtys ant pagrindo rėmo turi būti reguliuojamos, kad būtų galima
pakrauti skirtingų skersmenų krovinius.
1.
2.
3.
4.
Atlaisvinkite ratukų gembę nuo pagrindo rėmo.
Kranu pakelkite ratukų gembę, naudodami keliamuosius taškus.
Perkelkite gembę į reikiamą padėtį priklausomai nuo krovinio skersmens.
Vėl pritvirtinkite ratukų gembes prie pagrindo rėmo naudodami visus varžtus ir
priveržkite.
Išsamios informacijos apie atstumą tarp dviejų ratukų gembių, žr. skyriuje „Pridedamo
kampo reguliavimas“.
PASTABA!
Sureguliuokite ratukų gembes taip, kad krovinio sukimo ašis būtų centrinėje pavaros ir
kreipiamojo ritinėlio rėmų linijoje.
4.4
Pridedamo kampo reguliavimas
Pridedamas kampas yra kampas tarp dviejų linijų nuo krovinio sukimo ašies centro iki
kiekvieno ratuko, esančio ant pavaros arba kreipiamojo ritinėlio dalies, centro. Kampui
didėjant, didėja ir kiekvieno ratuko apkrova, taigi ir guolių apkrova. Be to, didinant kampą,
kroviniui sukti reikalingas didesnis sukimo momentas, taigi ir didesnė jėga.
Atstumas tarp ratukų gembių pavaros ir kreipiamojo ritinėlio dalyse priklauso nuo krovinio
skersmens. Pridedamas kampas turi būti nuo 50° iki 80°, rekomenduojama visuomet
nustatyti ritinėlio stovus kuo arčiau 60° kaip tik įmanoma.
Pridedamas kampas 80°
Pridedamas kampas 60°
Pridedamas kampas 50°
PASTABA!
Lygtis, skirta atstumui tarp ratukų gembių apskaičiuoti, kad būtų pasiekiamas 60°
pridedamas kampas:
Centrinis ratukų atstumas = krovinio spindulys + ratuko spindulys
0463 635 001
- 26 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
4.5
Montavimo procedūra
Laikykitės šios montavimo procedūros prieš pirmąjį ritinėlio stovų naudojimą, atlikę techninę
priežiūrą arba remonto darbus ar po ilgo saugojimo laikotarpio.
Prieš išsiunčiant iš gamyklos, atliekama visiška ritinėlio stovų funkcinė patikra. Prieš
naudojant ritinėlio stovus, rekomenduojama patikrinti visų valdiklių veikimą.
Montavimo procedūra:
•
•
•
•
•
•
•
Patikrinkite, ar visos judamosios dalys, pvz., ratukai, laisvai juda.
Patikrinkite alyvos lygį pavarų dėžėje, žr. skyrių „Pavarų dėžės sutepimas“.
Patikrinkite visų kabelių, maitinimo tinklo ir valdiklio vientisumą, įsitikinkite, kad nėra
įpjovų ir pan.
Patikrinkite, ar visi valdikliai tinkamai veikia.
Patikrinkite, ar avarinis valdiklio išjungimas veikia bei užfiksuoja visus kitus valdiklius,
kad ritinėlio stovų nebūtų galima paleisti iš naujo, tuomet pakartotinai paleiskite
valdymo skyde.
Patikrinkite, ar valdymo skydo avarinis išjungimas veikia bei užfiksuoja visus kitus
valdiklius, kad ritinėlio stovų nebūtų galima paleisti iš naujo, tuomet pakartotinai
paleiskite valdymo skyde.
Patikrinkite, ar nepažeistas plieninis karkasas.
4.6
Pirmasis pravažinėjimas
Tam, kad sliekinio sraigto pavarų dėžė veiktų kaip įmanoma efektyviau, pirmą kartą
sumontavus ritinėlio stovus reikia pravažinėti abiem kryptimis tokį laikotarpį:
•
•
•
Bent 8 valandas neapkrovus ritinėlio stovų.
10 valandų su trečdaliu apkrovos.
15 valandų su dviem trečdaliais apkrovos.
Pravažinėjus, ritinėlio stovus galima naudoti su visiška apkrova.
4.7
PEK sąranka
PASTABA!
Tolesniam aprašymui reikalingas bazinis ESAB virinimo proceso valdymo įrenginio
PEK išmanymas. Daugiau informacijos apie valdymo įrenginį PEK žiūrėkite valdymo
įrenginio naudojimo instrukcijose.
Laikykitės šių instrukcijų, kad surinktumėte valdymo įrenginį PEK, kai ritinėlio stovas yra
prijungtas prie „ESAB CaB“.
0463 635 001
- 27 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
1.
2.
Norėdami sukonfigūruoti prijungtą ritinėlio stovą PEK, pasirinkite PAGRINDINIS
MENIU » APARATO KONFIGŪRACIJA » KONFIGURACIJA.
Pasirinkite meniu GAMINIO KODAS » FREE 3 AXIS.
APARATO KONFIGŪRACIJA
GAMINIO KODAS
FREE 3 AXIS
VIELOS PADAVIMO AŠIS►
MARŠRUTO AŠIS►
IŠORINĖ AŠIS►
3.
4.
TANDEMAS
IŠJUNGTA
ŠALTOS VIELOS PADAVIMAS
IŠJUNGTA
VEIKSMO FUNKCIJA►
Pasirinkite meniu IŠORINĖ AŠIS » RITINĖLIO STOVAS. Atskaitinių lentelių žr. PEK
nuostatas skyriuje TECHNINIAI DUOMENYS. Įveskite vertes:
○ 1 PAVARAI - vertes iš lentelės konkrečiam ritinėlio stovo dydžiui.
○ 2 PAVARAI - vertes iš lentelės konkrečiam ritinėlio stovo dydžiui.
○ 3 PAVARAI - nenaudojama ritinėlio stovams, numatytoji vertė yra 1:1.
Įveskite likusias IŠORINĖS AŠIES vertes. Atskaitinių lentelių žr. PEK nuostatas
skyriuje TECHNINIAI DUOMENYS.
○ RATO SKERSMUO - įveskite vertę iš lentelės konkrečiam ritinėlio stovo dydžiui.
○ Nenaudojami parametrai: GREITASIS RATAS, KODAVIMO ĮRENGINIO
IMPULSAI ir KODAVIMO ĮRENGINIO ĮVESTYS.
○ AUKŠTAS RANKINIS GREITIS - įveskite maksimalią sukimosi greičio vertę iš
lentelės konkrečiam ritinėlio stovo dydžiui.
PASTABA!
Lentelėje ir PEK naudojami vienetai gali skirtis.
○ DAŽNIO SANTYKIS N1 - įveskite inverterio dažnio nuostatos vertę iš lentelės
konkrečiam ritinėlio stovo dydžiui.
○ DAŽNIO SANTYKIS N2 - numatytoji vertė yra 50 Hz.
○ MAKS. VARIKLIO APSISUKIMAI PER MINUTĘ - įveskite vertę iš lentelės
konkrečiam ritinėlio stovo dydžiui, variklio išvestis yra 50 Hz.
○ SUVIRINIMO SKERSMUO - įveskite darbinės dalies kur bus atliekamas
suvirinimas, skersmenį (mm). Jei virinama paviršiuje, ši vertė bus lygi ritinėlio
skersmeniui.
○ RITINĖLIO SKERSMUO - įveskite faktinės darbinės dalies išorinį skersmenį
(mm).
4.8
Ritinėlio stovo konfigūracijos
Toliau pateiktame paveiksle nurodomos skirtingos „CaB“ ir ritinėlio stovo sąrankos parinktys.
Išsamesnės informacijos žr. skyriuje „ELEKTROS DIAGRAMA“. Sąsajos kabelio ir
sinchronizavimo kabelio žr. skyriuje „PRIEDAI“.
0463 635 001
- 28 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
0463 635 001
- 29 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
5.1
Mašinos detalės
Ritinėlio stovo rinkinys susideda iš vieno pavaros įrenginio ir 1, 2 arba 3 kreipiamojo ritinėlio
įrenginio (-ių).
Kreipiamojo ritinėlio įrenginys susideda iš pagrindo rėmo su dviem ratukų gembėmis,
primontuotomis ant jo viršaus. Per pagrindo rėmo viršų pragręžiamos skylės, kad ratukų
gembes būtų galima nustatyti skirtingais atstumais ir jos atitiktų krovinio skersmenį.
Pavara susideda iš dviejų ratukų gembių, kurias galima nustatyti pagal krovinio skersmenį.
Priklausomai nuo modelio, viena arba dvi ratukų gembės yra motorizuotos. Ratukus per
redukcinę pavarų dėžę suka elektrinis variklis. Variklis pavaros įrenginyje yra prijungtas prie
valdymo skydo. Valdymo skydo viduje yra inverteris, kuris valdo variklius. Ant lankstaus
kabelio esantis valdiklis yra prijungtas prie valdymo skydo.
5.2
1.
2.
3.
4.
5.
Valdymo skydas
Prijungta prie maitinimo tinklo – įsižiebia (baltai), kai valdymo skydui tiekiama energija
(Izoliatorius (8) yra ĮJUNGTAS).
Signalas – įsižiebia (raudonai) įvykus bet kokiam gedimui.
Paleidimo iš naujo mygtukas – iš naujo paleidžia mašiną įvykus avariniam išjungimui.
Mygtukas įsižiebs (mėlynai), kad nurodytų, jog ritinėlio stovą reikia paleisti iš naujo.
Nuotolinis valdymas – įsižiebia (žaliai), kai ritinėlio stovas valdomas nuotoliniu būdu,
pvz., naudojant „CaB“.
Pasirinkimo jungiklis – perjungia valdiklio naudojimą tarp ritinėlio stovo sukimo arba
vežimėlio pervežimo (pasirinktinai). Jungiklis ignoruojamas, kai valdoma nuotoliniu
būdu.
0463 635 001
- 30 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
6.
7.
Avarinio išjungimo mygtukas – paspaudus, įrenginys nebefunkcionuoja. Mygtuką
reikia atleisti prieš atliekant paleidimą iš naujo.
Durelių elektrinis izoliatorius – turi būti išjungtas, kad būtų galima atidaryti valdymo
skydo dureles.
5.3
Valdiklis
DĖMESIO!
Prieš keisdami sukimosi kryptį, visuomet nuspauskite sustabdymo mygtuką.
PASTABA!
Kai nuspaudžiamas vienas iš krypties mygtukų (pirmyn arba atgal), ritinėlio stovai
nedelsiant ima sukti krovinį.
1.
2.
3.
Sukimosi krypties mygtukai:
1a. Atgal
1b. Sustabdymas
1c. Pirmyn
Greičio valdymo potenciometras
Pasukus rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę padidės ritinėlio stovo greitis, o pasukus
prieš laikrodžio rodyklę – greitis sumažės.
Avarinio išjungimo mygtukas yra po apsaugu, valdiklio gale.
Geltonas mygtukas: Atbulinė kryptis nurodo sukimąsi laikrodžio rodyklės kryptimi, kai
esama priešais ritinėlio stovo pavaros dalį ir pavarų dėžės yra artimesnėje pusėje.
Žalias mygtukas: Priekinė kryptis nurodo sukimąsi kryptimi prieš laikrodžio rodyklę, kai
esama priešais ritinėlio stovo pavaros dalį ir pavarų dėžės yra artimesnėje pusėje.
5.4
Įjunkite maitinimo tiekimą
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite ritinėlio stovų, jei yra pažeidimo ženklų, visuomet paprašykite įgaliotojo
ESAB techniko apžiūrėti įrangą ir, jei reikia, atlikti remontą.
Prieš pereidami prie ritinėlio stovų, patikrinkite, ar:
0463 635 001
- 31 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
•
•
•
ratukų gembės tinkamai priveržtos prie pagrindo rėmo:
ratukai tinkamai nustatyti po kroviniu;
nėra kliūčių, kurios trukdys krovinio sukimui (jei jis yra pakrautas).
Apžiūrėkite ratukus, variklius, pavarų dėžes, valdiklį, valdymo skydą ir kabelius, ar ant jų nėra
pažeidimo ženklų.
ĮSPĖJIMAS!
Įsitikinkite, kad pagrindinis maitinimo tinklas atitinka elektros įtampą, nurodytą ant
valdymo skydo.
ĮSPĖJIMAS!
Užtikrinkite, kad maitinimo tinklo ir valdiklio kabeliai negulėtų transporto priemonės ar
automobilinio krautuvo su šakėmis kelyje ir nesukeltų užkliuvimo pavojaus.
1.
2.
3.
4.
Maitinimo tinklo liniją prijunkite prie elektros šaltinio.
Įjunkite maitinimo tiekimą, įsižiebs lemputė ant valdymo skydo.
Patikrinkite, ar nenuspausti avarinio išjungimo mygtukai.
Paspauskite mygtuką paleidimo iš naujo mygtuką.
Jei ESAB CaB yra prijungtas prie ritinėlio stovo, patikrinkite ir patvirtinkite, kad PEK
nuostatos yra teisingos ir atitinka ritinėlio stovo parametrus.
Mašina parengta naudoti.
5.5
Ritinėlio stovų valdymas
Kai ritinėlio stovai yra tinkamai sulygiuoti ir ratukų gembės yra tinkamoje padėtyje, pradėkite
krauti krovinį ant ritinėlio stovų. Tai turi būti atliekama palaipsniui, kad ritinėlio stovai nebūtų
apkraunami per greitai. Per greitas apkrovimas gali pažeisti pavaros grandinę.
Įsitikinkite, kad sukimo metu jokie ant krovinio esantys išsikišimai negali užkliudyti aplink
ritinėlio stovus arba grindis esančių objektų.
Nustatykite greičio valdymo potenciometrą ties pageidaujamu greičiu.
Nuspauskite norimą perkėlimo kryptį (žalias arba geltonas mygtukas). Ritinėlio stovas ims
sukti krovinį.
5.6
Naudojimo sauga
Nepadėkite pavaros įrenginių po vienu kroviniu. Tai įmanoma tik tuomet, jei kartu su ritinėlio
stovais tiekiamas pasirenkamas sinchronizavimo kabelis. Tokiu būdu pagrindinis valdymo
skydas kontroliuoja manipuliatoriaus vykdomojo mechanizmo pavarą.
Sukimo metu neleiskite, kad krovinio dalys susiliestų su ritinėlio stovais, grindimis arba greta
esančiais objektais. Taip galima sugadinti ritinėlio stovus ir ratukai gali išslysti arba įrenginiai
gali būti pernelyg apkraunami.
Įsitikinkite, kad suvirinimo metu pasirūpinta tinkamu įžeminimu. Jei nėra tinkamo įžeminimo,
ritinėlio stovų elektros įrangoje gali įvykti trumpasis jungimas.
Jei avarinio išjungimo mygtukas yra nuspaustas, prieš iš naujo paleisdami mašiną sužinokite,
kodėl jis yra nuspaustas.
0463 635 001
- 32 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
Įsitikinkite, kad ratukų gembės NĖRA
pernelyg toli viena nuo kitos.
Ritinėlio stovai gali būti per daug apkraunami,
kai per kiekvieną ratuką užkraunama daugiau
krovinio, jei ratukų gembės yra per toli viena
nuo kitos.
Įsitikinkite, kad ratukų gembės NĖRA
pernelyg arti viena kitos.
PAVOJUS!
Labai nesaugi padėtis.
Niekada nenaudokite ritinėlio stovų pridėtam kampui esant mažesniam kaip 50°.
Sukimo metu krovinys gali nuriedėti nuo ritinėlio stovų ir sunkiai sužaloti greta
esančius asmenis. Tai gali nutikti ir tuomet, kai apkrova nėra subalansuota – krovinio
svorio centras nesulygiuotas su sukimosi ašimi.
Daugiau informacijos žr. skyriuje „Pridedamo kampo reguliavimas“.
0463 635 001
- 33 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
Įsitikinkite, kad pavaros ir kreipiamojo ritinėlio įrenginiai yra lygiagretūs vienas kitam. Antraip
krovinys gali pasvirti išilgai ir nukristi nuo ritinėlio stovų. Be to, tai gali apgadinti ritinėlio
stovus.
Iliustracijoje parodyta tinkama pavaros ir kreipiamojo ritinėlio įrenginių sulygiavimo
procedūra. Įprastinių ritinėlio stovų lygiavimas:
1.
2.
3.
4.
5.
Užtikrinkite, kad: A1 = A2 ± 0,5 mm (0,02 in.) ir B1 = B2 ± 0,5 mm (0,02 in.)
Užtikrinkite, kad dalys yra nepakrypusios.
Užtikrinkite, kad dalys yra nepakrypusios.
Užtikrinkite, kad aukštis patenka į nustatytas ribas.
Užtikrinkite, kad dalys yra nepakrypusios.
5.7
Suvirinimas
ĮSPĖJIMAS!
Suvirinimo metu krovinys turi būti įžemintas atskirai nuo ritinėlio stovų. Įžeminimas per
ritinėlio stovą sukelia didelių ritinėlio stovų pažeidimų.
Vienintelė išimtis yra specialūs plieniniai ritinėlio stovų ratukai, kurie turi įtaisytą
įžeminimo tašką. Naudojant tokius ritinėlio stovus labai svarbu, kad įžeminimo kabelis
būtų tinkamai prijungtas prie įžeminimo taško prieš suvirinant.
0463 635 001
- 34 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
Turi būti žinomi specialių suvirinimo procedūrų įžeminimo reikalavimai ir įžeminimas turi būti
tinkamai prijungtas prie krovinio prieš suvirinant. Įprastiniai ritinėlio stovai nesukurti įžeminti
krovinį suvirinimo metu.
5.8
Ritinėlio stovų sustabdymas
Norėdami sustabdyti sukimąsi, nuspauskite ant valdiklio esantį raudoną mygtuką. Sukimasis
tęsis, kai bus nuspaudžiamas krypties mygtukas.
PASTABA!
Avarinio išjungimo mygtuką, esantį ant valdymo skydo ir valdiklio naudokite tik įvykus
avarinei situacijai.
0463 635 001
- 35 -
© ESAB AB 2018
6 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
6
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
6.1
Bendroji informacija
ĮSPĖJIMAS!
Visų techninės priežiūros ir remonto procedūrų metu turi būti užtikrinama ritinėlio
stovų elektros izoliacija. Išjunkite pagrindinį srovės šaltinį ir atjunkite elektros
maitinimo tinklo kabelį.
ĮSPĖJIMAS!
Išjungus elektros tiekimą kai kuriuose skydo komponentuose gali būti šiek tiek likutinio
krūvio. Išjungę pagrindinį srovės šaltinį keletą minučių palaukite ir tik tuomet pradėkite
darbą su mašinos elektros elementais.
Montavimo procedūra turi būti atliekama po techninės priežiūros, remonto arba saugojimo
laikotarpio, žr. skyrių „ Montavimo procedūra“.
6.2
Laikymas
Ritinėlio stovus laikykite sausoje, vėsioje vietoje. Po ilgo saugojimo laikotarpio, prieš
naudojant ritinėlio stovus reikia kruopščiai patikrinti.
ĮSPĖJIMAS!
Kai ritinėlio stovai laikomi arba transportuojami šaltu oru ir perkeliami į šiltą
temperatūrą, ritinėlio stovuose arba elektros valdikliuose gali susidaryti kondensacija.
Norint išvengti pažeidimų, leiskite mašinai prisitaikyti prie naujos aplinkos
temperatūros.
DĖMESIO!
Nelaikykite ritinėlio stovų lauke jų neapsaugoję. Ritinėlio stovai turi būti apdengti
paklode, atviros metalinės sritys, guoliai, pavaros ir velenai turi būti tinkamai sutepti,
kad būtų išvengta rūdžių.
6.3
Remontas ir techninė priežiūra
Ritinėlio stovus laikykite švarius, neleiskite kauptis purvui arba suvirinimo proceso atliekoms.
Reguliariai tikrinkite pavarų dėžę ir laikykite ją tinkamuose lygiuose, žr. skyrių „Pavarų dėžės
techninė priežiūra“.
Bent kartą per metus apžiūrėkite visą ritinėlio stovų instaliaciją. Ypatingą dėmesį skirkite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elektros kontaktams;
jungikliams ir valdikliams;
mechaninėms dalims, fiksuojamiesiems varžtams, patikrinkite, ar jie neatsilaisvinę;
jei yra: ratukų padangų būklei;
jei yra: kietų plieninių ratukų būklei;
patikrinkite, ar ratukai visiškai sukasi ir nėra ekscentrinio sukimosi aplink ašis;
metalo korozijai;
rėmo pažeidimams;
ratukų guolių pažeidimo ženklams;
pavarų dėžės techninei priežiūrai;
0463 635 001
- 36 -
© ESAB AB 2018
6 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
•
•
•
kabelių pažeidimams: maitinimo tinklo, valdiklio ir kitų matomų kabelių, išvestų iš
valdymo skydo į variklius;
tinkamam avarinio išjungimo ir valdymo skydo durelių izoliatoriaus veikimui;
nuimkite apsaugus ir patikrinkite ant varomųjų ratukų esančios cilindrinės pavaros bei
dantratuko būklę;
nuimkite ir pakeiskite bet kokias pažeistas dalis.
6.4
Valymas
ĮSPĖJIMAS!
Prieš valant turi būti užtikrinama ritinėlio stovų elektros izoliacija. Elektros
komponentai negali liestis su vandeniu ar kitais valomaisiais skysčiais.
PASTABA!
Įsitikinkite, kad ritinėlio stovai yra švarūs. Bet kokias kibirkštis, skysčius ar šlakus nuo
ritinėlio stovų reikia nuvalyti kaip įmanom greičiau.
Ritinėlio stovams netaikomos jokios specialios valymo instrukcijos. Įprasto naudojimo metu
ritinėlio stovai neteršia juos supančios aplinkos, nors ant jų atliekamo suvirinimo proceso
metu ritinėlio stovai gali būti suteršiami.
6.5
Gedimai
Jei ritinėlio stovas nustoja veikti, įrangą remontuoti turi įgaliotieji ESAB technikai.
PASTABA!
Pasikartojantys gedimai nurodo ritinėlio stovų problemą. Praneškite už aptarnavimą ir
techninę priežiūrą atsakingam asmeniui.
6.6
Pavarų dėžė
6.6.1
Pavarų dėžės apžiūra ir techninė priežiūra
Norint užtikrinti, kad ritinėlio stovai ilgai tarnautų, pavarų dėžutėse esanti alyva turi būti
reguliariai tikrinama ir keičiama.
PASTABA!
Išpilkite ir pakeiskite pavarų dėžutėse esančią alyvą praėjus 100 val. nuo pirmojo
naudojimo.
Reguliarūs techninės priežiūros patikrinimai:
•
•
•
•
•
•
Išskyrus pirmąjį alyvos pakeitimą, pavarų dėžutėje esančią alyvą keiskite kas 2500 val.
arba 6 mėn.
Patikrinkite, ar dangtis nepraleidžia skysčių ar nėra nelygus.
Patikrinkite, ar naudojimo metu nėra neįprastų garsų. Jei yra, guolis gali būti
sugadintas.
Patikrinkite, ar pavarų dėžutės vėdinimo anga nėra užsikimšusi.
Kad pavarų dėžutė greičiau atvėstų, rekomenduojama išorinį gaubtą laikyti švarų.
Patikrinkite varžtus, jei jie atsilaisvino – priveržkite.
0463 635 001
- 37 -
© ESAB AB 2018
6 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
6.6.2
Pavarų dėžutės sutepimas
Prieš išsiunčiant iš gamyklos, ritinėlio stovų pavarų dėžutės buvo pripildytos tinkamu kiekiu
alyvos. Alyvų, rekomenduojamų naudoti pavarų dėžutėse, žr. šioje lentelėje.
PASTABA!
Nemaišykite skirtingų prekės ženklų alyvų. Prieš pripildami kito prekės ženklo alyvos,
iš pavarų dėžutės išpilkite senąją alyvą.
Alyvos pasirinkimo lentelė
Standartinė apkrova / Įvestis 600 RPM arba daugiau kaip 600 RPM
Temperatūra
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
–30 °C – –15 °C
HD 100
VG 100
„Mobilgear 627“
„Omala 100“
HD 150
VG 150
„Mobilgear 629“
„Omala 150“
HD 220
VG 220
„Mobilgear 630“
„Omala 220“
HD 320
VG 320
„Mobilgear 632“
„Omala 320“
HD 460
VG 460
„Mobilgear 634“
„Omala 460“
(–22 °F – 5 °F)
–15 °C – –3 °C
(5 °F – 26,6 °F)
–3 °C – 23 °C
(26,6 °F – 73,4 °F)
23 °C – 40 °C
(73,4 °F – 104 °F)
40 °C – 80 °C
(104 °F – 176 °F)
Didelė apkrova / Įvestis 600 RPM arba daugiau kaip 600 RPM
Temperatūra
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
–30 °C – –15 °C
HD 150
VG 150
„Mobilgear 629“
„Omala 150“
HD 220
VG 220
„Mobilgear 630“
„Omala 220“
HD 320
VG 320
„Mobilgear 632“
„Omala 320“
HD 460
VG 460
„Mobilgear 634“
„Omala 460“
HD 680
VG 680
„Mobilgear 636“
„Omala 680“
(–22 °F – 5 °F)
–15 °C – –3 °C
(5 °F – 26,6 °F)
–3 °C – 23 °C
(26,6 °F – 73,4 °F)
23 °C – 40 °C
(73,4 °F – 104 °F)
40 °C – 80 °C
(104 °F – 176 °F)
1.
2.
Prieš pakeisdami alyvą, išvalykite pavarų dėžutės vidų ir išleiskite seną alyvą.
Jei naudojimo metu šiluma pakyla iki 80 °C arba išgirstate kokį nors neįprastą garsą,
nedelsiant įrenginį išjunkite ir patikrinkite. Nepaleiskite, kol problema nebus nustatyta
ir išspręsta.
0463 635 001
- 38 -
© ESAB AB 2018
7 GEDIMŲ ŠALINIMAS
7
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Prieš kviesdami įgaliotąjį priežiūros darbų techniką, atlikite šias patikras ir apžiūras.
•
•
•
•
•
Patikrinkite, ar suvirinimo maitinimo šaltinis yra prijungtas prie tinkamos maitinimo tinklo
įtampos.
Patikrinkite, ar visose trijose fazėse yra įtampa (fazių seka nėra svarbi).
Patikrinkite, ar jokie virinimo kabeliai ir jungtys nesugadinti.
Patikrinkite, ar visi valdikliai tinkamai nustatyti.
Prieš pradėdami bet kokius remonto veiksmus patikrinkite, ar įrenginys atjungtas nuo
pagrindinio maitinimo tinklo.
Trikties tipas
Galima pirminė priežastis
Veiksmas
Maitinimo
lemputė
nešviečia
Nėra maitinimo
Patikrinkite pagrindinio maitinimo tinklo
įvestį
Galimas fazės praradimas
Patikrinkite, ar yra visos fazės
Sugedęs arba atjungtas
jungtuvas
Patikrinkite iš naujo nustatytą jungtuvą
Paspaudus
paleidimo iš
naujo mygtuką,
paleisti iš naujo
nepavyksta
Paspaustas avarinio
išjungimo mygtukas
Patikrinkite, ar visi avarinio stabdymo
mygtukai yra nustatyti iš naujo
Grandinės išjungiklis
aktyvuotas
Patikrinkite ir iš naujo nustatykite
aktyvuotą (-us) grandinės išjungiklį (-ius).
Nutrūko žemos įtampos
energijos tiekimas
Patikrinkite išvestį iš žemos įtampos
energijos šaltinio (24 V)
Nėra sukimosi
(lemputė dega)
Įtrūkimas valdiklio kabelyje
Inverteris negauna greičio
nurodymo
Pakeiskite valdiklio kabelį
Neįmanoma atleisti
sustabdymo mygtuko
Nuvalykite mygtuką, patikrinkite valdiklio
jungtis
PASTABA!
D tipo jungtuvai NETINKA
Patikrinkite greičio potenciometrą ir
valdiklio kabelį
Sustabdykite 1 ir 2 sujungiklius (N/C)
„Pirmyn“ ir „Atgal“ 3 ir 4 smaigai (N/O)
Valdiklio kištukas nevisiškai
įkištas
Patikrinkite valdiklio kabelį ir kištuką
Lemputė įjungta / relei
tiekiama energija
Pakeiskite inverterį
Mašina sukasi,
tačiau ratukai
vibruoja
Variklio gedimas
Patikrinkite, ar variklis laisvai sukasi
Ratuko guolio gedimas
Patikrinkite, ar guolis nepažeistas ir
neatsilaisvinęs
Mašinai sunku
pasukti
komponentą
Darbinė dalis viršija mašinos
galią
Patikrinkite komponento svorį
Ratukų centrai yra pernelyg
toli nuo vienas kito
Patikrinkite, ar ratukų centrai tinkamai
nustatyti pagal komponento skersmenį
Viršijama nesubalansuota
apkrova
Patikrinkite, ar nesubalansuota apkrova
yra priimtina
0463 635 001
- 39 -
© ESAB AB 2018
7 GEDIMŲ ŠALINIMAS
Trikties tipas
Galima pirminė priežastis
Veiksmas
Sukamasi tik į
vieną pusę
Saugos relei netiekiama
energija
Patikrinkite saugos relę
Įtrūkimas valdiklio kabelyje
Patikrinkite 3 ir 4 kontakto blokus
0463 635 001
- 40 -
© ESAB AB 2018
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
ERD-5 ir ERI-5, ERD-10 ir ERI-10, ERD-20 ir ERI-20, ERD-30 ir ERI-30, ERD-30X ir
ERI-30X, ERD-60 ir ERI-60, ERD-100 ir ERI-100 sukurti ir išbandyti pagal tarptautinius ir
Europos standartus EN 12100:2010, EN ISO 13857:2008, EN ISO 349:1993/A1:2008,
EN 60204-1:2006/AC:2010, EN 61000-6-2:2005/AC:2005, ir EN 61000-6-4:2007/A1:2011.
Baigęs priežiūros ar remonto darbus, juos atlikęs asmuo atsako už tai, kad gaminys ir toliau
atitiktų pirmiau nurodytų standartų reikalavimus.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. esab.com. Užsakydami
detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės detalės numerį
pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir tinkamai pristatyti
reikalingą detalę.
0463 635 001
- 41 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
ELEKTROS SCHEMA
Maitinimo paskirstymas
0463 635 001
- 42 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Avarinio išjungimo grandinė
0463 635 001
- 43 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Valdymo blokatoriai
0463 635 001
- 44 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Gnybtų jungtys
0463 635 001
- 45 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
P1, P2, P3 valdymo skydo šoninės jungtys
0463 635 001
- 46 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
P3 parinktys
0463 635 001
- 47 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Laikinojo kištuko vidinės jungtys
0463 635 001
- 48 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Vieno ritinėlio stovo bloko diagrama
0463 635 001
- 49 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Vieno ritinėlio ryšio pramušimas
0463 635 001
- 50 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Vieno ritinėlio stovo avarinio išjungimo sujungimas
0463 635 001
- 51 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Pagrindinė ir manipuliatoriaus vykdomojo mechanizmo bloko diagrama
0463 635 001
- 52 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Pagrindinės ir manipuliatoriaus vykdomojo mechanizmo jungties pramušimas
0463 635 001
- 53 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Pagrindinės ir manipuliatoriaus vykdomojo mechanizmo jungties pramušimas
0463 635 001
- 54 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Pagrindinio valdymo pulto jungties pramušimas
0463 635 001
- 55 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Manipuliatoriaus vykdomojo mechanizmo valdymo pulto jungties pramušimas
0463 635 001
- 56 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Pagrindinės ir 1 manipuliatoriaus vykdomojo mechanizmo bei 2 manipuliatoriaus
vykdomojo mechanizmo sąrankos bloko diagrama
0463 635 001
- 57 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Pagrindinio valdymo pulto jungties pramušimas
0463 635 001
- 58 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
1 manipuliatoriaus vykdomojo mechanizmo valdymo pulto jungties pramušimas
0463 635 001
- 59 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
2 manipuliatoriaus vykdomojo mechanizmo valdymo pulto jungties pramušimas
0463 635 001
- 60 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
„ESAB CaB“ į ritinėlio stovą
0463 635 001
- 61 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
„ESAB CaB“ ir 1 ritinėlio stovo 2 antro ritinėlio stovo sąrankos bloko diagrama
0463 635 001
- 62 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Pagrindinio valdymo pulto jungties pramušimas
0463 635 001
- 63 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
1 ritinėlio stovo valdymo pulto jungties pramušimas
0463 635 001
- 64 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
2 ritinėlio stovo valdymo pulto jungties pramušimas
0463 635 001
- 65 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Geležinkelio linijos vežimėlio schema (pasirinktinai)
0463 635 001
- 66 -
© ESAB AB 2018
ELEKTROS SCHEMA
Geležinkelio linijos vežimėlio ryšiai (pasirinktinai)
0463 635 001
- 67 -
© ESAB AB 2018
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering number
Denomination
Type
0370 254 886
Roller Bed Drive Unit
ERD-5
0370 254 887
Roller Bed Idler Unit
ERI-5
0370 254 888
Roller Bed Drive Unit
ERD-10
0370 254 889
Roller Bed Idler Unit
ERI-10
0370 254 890
Roller Bed Drive Unit
ERD-20
0370 254 891
Roller Bed Idler Unit
ERI-20
0370 254 892
Roller Bed Drive Unit
ERD-30
0370 254 893
Roller Bed Idler Unit
ERI-30
0370 254 900
Roller Bed Drive Unit
ERD-30X
0370 254 901
Roller Bed Idler Unit
ERI-30X
0370 254 894
Roller Bed Drive Unit
ERD-60
0370 254 895
Roller Bed Idler Unit
ERI-60
0370 254 896
Roller Bed Drive Unit
ERD-100
0370 254 897
Roller Bed Idler Unit
ERI-100
0463 635 001
- 68 -
Notes
© ESAB AB 2018
UŽSAKYMO NUMERIAI
Techninę dokumentaciją rasite svetainėje adresu www.esab.com.
0463 635 001
- 69 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ATSARGINĖS DALYS
Remontas ir atsarginės dalys
Garantijos laikotarpiu remontas turi būti atliekamas vadovaujant gamintojams. Bet koks
nesankcionuotas remontas gali sugadinti mašiną ir anuliuoti garantiją.
Rekomenduojama susisiekti su gamintoju dėl visų atsarginių dalių tiekimo. Taip bus
užtikrinama, kad bus tiekiamos ir įrangoje naudojamos tinkamos dalys arba atitinkamos
alternatyvios dalys.
ĮSPĖJIMAS!
Atsarginių dalių rekomendacijų nesilaikymas gali turėti įtakos įrangos saugumui.
Gamintojai negali būti laikomi atsakingais už bet kokias problemas, kilusias dėl
nerekomenduojamų dalių naudojimo.
0463 635 001
- 70 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-5 mechaninių dalių sąrašas – pavaros dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 103 Wheel
4
2
0370 254 104 Rubber roll
5
1
0370 254 105 Spur gear
6
1
0370 254 106 Pinion
7
1
8
1
0370 254 108 Drive shaft
9
4
0370 254 110 Wheel shaft bearing
10
1
0370 254 111 Reduction gearbox
11
1
0370 254 112 AC motor with force vent fan
12
1
0370 254 113 Set of wheel bracket guards
13
1
0370 254 109 Idler shaft
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 71 -
0.55 kW
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-5 mechaninių dalių sąrašas – kreipiamojo ritinėlio dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 116 Idler wheel
4
2
0370 254 117 Rubber roll
5
2
0370 254 109 Idler shaft
6
4
0370 254 118 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 72 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-10 mechaninių dalių sąrašas – pavaros dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 132 Wheel
4
2
0370 254 133 Polyurethane roll
5
2
0370 254 134 Spur gear
6
2
0370 254 135 Pinion
7
2
8
2
0370 254 137 Drive shaft
9
4
0370 254 138 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 139 Reduction gearbox
11
2
0370 254 140 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 141 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 73 -
0.55 kW
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-10 mechaninių dalių sąrašas – kreipiamojo ritinėlio dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 144 Idler wheel
4
2
0370 254 145 Polyurethane roll
5
2
0370 254 146 Idler shaft
6
4
0370 254 147 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 74 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-20 mechaninių dalių sąrašas – pavaros dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 162 Wheel
4
2
0370 254 163 Polyurethane roll
5
2
0370 254 164 Spur gear
6
2
0370 254 165 Pinion
7
2
8
2
0370 254 167 Drive shaft
9
4
0370 254 168 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 169 Reduction gearbox
11
2
0370 254 170 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 171 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 75 -
0.75 kW
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-20 mechaninių dalių sąrašas – kreipiamojo ritinėlio dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 174 Idler wheel
4
2
0370 254 175 Polyurethane roll
5
2
0370 254 176 Idler shaft
6
4
0370 254 177 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 76 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-30 mechaninių dalių sąrašas – pavaros dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 192 Wheel
4
2
0370 254 193 Polyurethane roll
5
2
0370 254 194 Spur gear
6
2
0370 254 195 Pinion
7
2
8
2
0370 254 197 Drive shaft
9
4
0370 254 198 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 199 Reduction gearbox
11
2
0370 254 201 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 202 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 77 -
1.1 kW
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-30 mechaninių dalių sąrašas – kreipiamojo ritinėlio dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 205 Idler wheel
4
2
0370 254 206 Polyurethane roll
5
2
0370 254 207 Idler shaft
6
4
0370 254 208 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 78 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-30X mechaninių dalių sąrašas – pavaros dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 273 Polyurethane wheel
4
2
0370 254 274 Spur gear
5
2
0370 254 275 Pinion
6
2
7
2
0370 254 277 Drive shaft
8
4
0370 254 278 Wheel shaft bearing
9
2
0370 254 279 Reduction gearbox
10
2
0370 254 280 AC motor with force vent fan
11
2
0370 254 281 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
On request
Pinion keep plate
- 79 -
1.1 kW
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERI-30X mechaninių dalių sąrašas – kreipiamojo ritinėlio dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 284 Polyurethane idler wheel
4
2
0370 254 285 Idler shaft
5
4
0370 254 286 Wheel shaft bearing
0463 635 001
- 80 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-60 mechaninių dalių sąrašas – pavaros dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
4
0370 254 224 Polyurethane roll
6
2
0370 254 225 Spur gear
7
2
0370 254 226 Pinion
8
2
9
2
0370 254 228 Drive shaft
10
4
0370 254 229 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 230 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 231 Reduction gearbox
13
2
0370 254 232 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 233 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
0370 254 222 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 81 -
1.5 kW
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-60 mechaninių dalių sąrašas – kreipiamojo ritinėlio dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 236 Idler wheel
4
4
0370 254 237 Polyurethane roll
5
2
0370 254 238 Idler shaft
6
4
0370 254 239 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 240 Wheel shaft bearing keep plate
0463 635 001
- 82 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-100 mechaninių dalių sąrašas – pavaros dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
6
0370 254 254 Polyurethane roll
6
2
0370 254 255 Spur gear
7
2
0370 254 256 Pinion
8
2
9
2
0370 254 258 Drive shaft
10
4
0370 254 259 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 260 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 261 Reduction gearbox
13
2
0370 254 262 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 263 Set of wheel bracket guards
0463 635 001
0370 254 252 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 83 -
2.2 kW
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
ERD-100 mechaninių dalių sąrašas – kreipiamojo ritinėlio dalis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 266 Idler wheel
4
6
0370 254 267 Polyurethane roll
5
2
0370 254 268 Idler shaft
6
4
0370 254 269 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 270 Wheel shaft bearing keep plate
0463 635 001
- 84 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
Elektros dalių sąrašas
Valdymo korpusas ir valdiklis
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
0370 254 060 Digital display meter
2
1
0370 254 061 LED light
White
3
1
0370 254 062 LED light
Red
4
1
0370 254 063 LED pushbutton
Blue
5
1
0370 254 064 LED light
Green
6
2
0370 254 065 2 position control panel selector switch
7
2
0370 254 066 Control panel emergency stop button
8
1
0370 254 070 Pendant body
4 position
9
1
0370 254 071 Pushbutton
Yellow
10
1
0370 254 072 Pushbutton
Red
11
1
0370 254 073 Pushbutton
Green
12
1
0370 254 074 Speed potentiometer
13
1
0370 254 075 Pendant button legends set
14
1
0370 254 076 E-stop guard
15
1
0370 254 077 Emergency stop button
Under guard
1
0370 254 003 Pendant complete with cable and plug
15 m
0463 635 001
- 85 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
3 ph, 24 V DC
in, 6.25 A out
1
1
0370 254 020 Power supply
PSU-1
2
2
0370 254 021 Contactor with Aux
MC0, MC01
3
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
FU1
4
1
0370 254 023 3-phase circuit breaker
CB1
2A
5
1
0370 254 024 1-phase circuit breaker
CB2
5A
6
1
0370 254 050 Inverter drive 0.55 kW
Rotation
inverter
ERD-5
6
1
0370 254 051 Inverter drive 1.1 kW
Rotation
inverter
ERD-10
6
1
0370 254 052 Inverter drive 1.6 kW
Rotation
inverter
ERD-20
6
1
0370 254 053 Inverter drive 2.2 kW
Rotation
inverter
ERD-30 &
ERD-30X
6
1
0370 254 054 Inverter drive 3.0 kW
Rotation
inverter
ERD-60
6
1
0370 254 055 Inverter drive 5.5 kW
Rotation
inverter
ERD-100
7
1
0370 254 025 16-pin control panel mount
socket
P3
Female
8
1
0370 254 026 Safety relay
ES1
9
3
0370 254 027 Single mini relay
RH, BPR
10
1
0370 254 028 Double mini relay
CR1, CR1A
11
4
0370 254 029 14-pin relay and base
CR2, CR3,
CR4, RCR
24 V DC
12
26 0370 254 030 Terminals
13
2
0370 254 040 Motor circuit breaker
O/L 1, O/L 2
ERD-10 &
ERD-20
13
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
O/L 1, O/L 2
ERD-30 &
ERD-30X &
ERD-60
13
2
0370 254 042 Motor circuit breaker
O/L 1, O/L 2
ERD-100
14
1
0370 254 031 Earthing bar
15
1
0370 254 032 Door isolator
16
4
0370 254 033 Earth terminals
17
2
0370 254 034 24-pin control panel mount
socket
32 A
P1, P2
Female
PASTABA!
Variklio grandinės pertraukiklis nenaudojamas ERD-5.
0463 635 001
- 86 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINĖS DALYS
0463 635 001
- 87 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
PRIEDAI
Qty Ordering no.
Denomination
Notes
1
0370 254 001 Interface cable to ESAB CaB
20 m
1
0370 254 002 Synchronization cable
20 m
0463 635 001
- 88 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
0463 635 001
- 89 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising