ESAB | Railtrac™ B42V | Instruction manual | ESAB Railtrac™ B42V Brugermanual

ESAB Railtrac™ B42V Brugermanual
Railtrac™ B42V
Brugsanvisning
0463 465 101 DK 20181123
Valid for: 1634 xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ................................................................................................
4
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
4
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
4
2
INDLEDNING ...............................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
11
4
INSTALLATION............................................................................................
12
4.1
Tilslutninger ............................................................................................
12
4.2
Montering ................................................................................................
12
DRIFT ...........................................................................................................
14
5.1
Forvarmning............................................................................................
14
5.2
Fjernbetjening til digital trådfremføring ...............................................
14
5.3
Elektronik - slæde ..................................................................................
15
5.4
Fjernbetjening.........................................................................................
17
5.5
Montering af trådfremfører ....................................................................
17
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
18
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
19
20
21
5
6
7
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 465 101
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og følge
alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
BEMÆRK!
Produktets brugsanvisning kan findes på det medfølgende USB-stik.
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0463 465 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
•
•
•
Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0463 465 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
•
•
•
Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
•
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0463 465 101
-6-
© ESAB AB 2018
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Railtrac™ B42V er et system af komponenter, der kan konfigureres til at skabe den optimale
løsning til din mekaniserede svejsning. For at minimere problemer i forbindelse med barske
miljøer, er de fleste mekaniske dele fremstillet i aluminium eller rustfrit stål. Railtrac™ B42V
er designet til vandrette og lodrette led (op og ned, når det er relevant).
Railtrac™ B42V specifikation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42 V AC eller batteridrevet med standard Makita® 18 V system.
Høj hastighed og lav hastighed i én enhed.
Microprocesstyret elektronikpakke i et enkelt integreret hus.
Stepmotor til både kørsels- og pendlingsfunktion.
Kun ét kabel til ledningsfremføringen (ikke nødvendigt hvis du bruger batteriet) og ét
kabel til fjernbetjeningen (hvis anvendt) men kan køres uden fjernbetjening.
Enheden kan programmeres og køres direkte fra knapperne på Railtrac™ maskinen,
hvis fjernbetjeningen bortkommer, beskadiges eller ikke foretrækkes.
Dobbeltskærme med høj sigtbarhed gør det nemmere at se i alle retninger.
Fjernbetjeningen kan programmeres til pendlingsmønstre og kørehastighed og kan
styre strømmen og ledningsfremføringen i op til 5 standardprogrammer.
Både Railtrac™ og fjernbetjeningen er IP44-klassificeret.
Vælg mellem svejsning på venstre eller højre side, så det svarer til slædebevægelsen.
Direkte forbindelse til alle nye moderne ESAB trådfremførere
Railtrac™ B42V kan nemt tilsluttes de fleste ESAB trådfremførere uden større ændringer.
Der skal monteres fjernadaptere i trådfremførerne (Aristo® Feed 3004, Aristo® Feed 4804,
Origo™ Feed 304, Origo™ Feed 484 og Warrior™ Feed 304).
Fem programmer kan nemt lagres
Op til fem forskellige programmer kan lagres. Hvert program er individuelt og kan hentes fra
betjeningshåndtaget på hovedenheden eller på fjernbetjeningen.
Fjernstyring af svejseparametre og øjeblikkeligt programskift
Både svejsestrøm (trådfremføringshastighed) og spænding kan justeres (i %) under
svejsning. At gå frem og tilbage mellem de alternative bevægelsesprogrammer er også
nemt, afhængigt af svejsepositionen.
Fleksible programmeringsenheder med stort potentiale
Enkel og logisk designede programmeringsenheder anvendes til at indstille værdierne for
fem forskellige programmer. Alle hastigheder er kalibreret i millimeter (mm) for størst mulig
præcision og svejsekvalitet.
Fjernbetjening til selv de barskeste miljøer
Med den robuste og lette fjernbetjening, der følger med Railtrac™ B42V, kan brugeren få
adgang til og kontrollere alle funktioner uden at løfte svejsevisiret. Individuelt udformede
knapper til:
•
•
•
•
•
•
•
•
Start og stop
Programskift
Gang- eller svejseretning (skæreretning)
Gang- eller svejsehastighed (skærehastighed)
Pendlingsbredde
Nullinje-forskydning
Svejsestrøm (trådfremføringshastighed)
Svejsespænding
Fælles skinnesystem til stive eller fleksible skinneanvendelser
0463 465 101
-7-
© ESAB AB 2018
2 INDLEDNING
De teleskopiske Railtrac™ kombiskinner giver mulighed for, at samme trækenhed kører på
en fleksibel skinne eller samme skinne gjort stiv med en afstiver. Afstiveren passer i de
eksisterende huller i skinnen. Dette gør det muligt at svejse både lige og krumme flader (min.
1600 mm i diameter). Kombiskinnen er ren, uden stativ til at køre trækenheden. Det er nemt
at samle flere skinner, hvis længere skinner er nødvendige.
0463 465 101
-8-
© ESAB AB 2018
2 INDLEDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skydehøjdejustering
Støttehjulsholder
Beslag til grovindstilling ind/ud og højde
Universal støttehjulsholder
Beskyttelsesplade
Drivhjul x2
0463 465 101
7. Låsehjul
8. Låseskrue
9. Elektronik
10. Batteriholder
11. Pendlingsbredde
12. Pendlingsbreddeforbindelse
-9-
© ESAB AB 2018
2 INDLEDNING
Måleenhed
0463 465 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Forsyningsspænding
24 - 70 V DC
20 - 50 V AC
18 V batteri (ekstraudstyr)
Strømforbrug
max. 50 W
Batteriets driftstid
3 - 4 t (5 Ah)
Vægt
8 kg (17,63 lb.)
Slædemål (L×B×H)
210 × 360 × 270 mm (8,26 × 14,17 × 10,62
tommer)
Min. bøjningsdiam., skinne
Ø 1600 mm (62,99 in.)
Max. temp. magnet/vakuum att.
70 °C / 90 °C (158 °F / 194 °F )
Max. nyttelast
10 kg (22,04 lb.)
Max. nyttelast med batteri
5 kg (11,02 lb.)
Høj justeringsskyder
+/- 45 mm (± 1,77 in.)
Slædehastighed
0,4 - 25 mm/s (0,01 - 0,98 in./s)
Hurtig slæde
30 mm/s (1,18 in./s)
Hurtigt batteri
25 mm/s (0,98 in./s)
Svejselængde - autoretur
10 - 9999 mm. Tolerance ±1 mm (0,39
- 393,66 in. Tolerance ±0,04 in.)
Pendlingshastighed
10 - 50 mm/s (0,39 - 1,97 in./s)
Pendlingsmønster
3
Pendlingsbredde
0 - 30 mm (0 - 1,18 in.)
0-linjejustering
± 30 mm (± 1,18 tommer)
Mekanisk just. ind/ud
± 40 mm (± 1,57 tommer)
Total pendlingsbredde
80 mm (3,15 in.)
Holdetid for pendling
0,0 - 5,0 sek.
Programmer
5
Fjernbetjening trådfremføringshastighed
og V
(separat just. af hvert program)
ESAB 0 - 10 V
Sikkerhedsklasse
DIN40050
Kapslingsklasse
IP44
0463 465 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
4.1
Tilslutninger
Oplysninger og tegninger fra ESAB.
4.2
Montering
Følg disse trin for at samle beslag, slæde, brænderholder og til tilslutning af styreboksen.
1.
Montér magnetbeslagene på aluminiumsskinnen.
Valgfrit: Tilslut afstiver.
1. Vend magnet
2. Samlingsskruer
2.
3. Flexskinne
4. Afstiver (ekstraudstyr)
Juster skinnen parallelt med samlingen.
0463 465 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
3.
Sæt slæden på skinnen.
4.
Stram låseskruen (1).
5.
Tilslut fjernbetjeningen til slæden og styrekablet til ESAB ledningsfremføringen. Brug
batteriet, når du ikke bruger ESAB-trådfremføringen.
Monter brænderen, og juster til den korrekte position (2).
Fastgør skinnen, så den ikke falder ned, ved hjælp af et kabel eller lignende.
6.
7.
0463 465 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
5.1
Forvarmning
Det første punkt i Servicemenuen er Forvarmning. Slædestartforsinkelse efter svejsning er
påbegyndt.
WFS = Trådfremføringshastighed
1.
2.
3.
Tryk på Stop i 6 sekunder for at få adgang til
Servicemenu A.
Slip Stop, når displayet viser
Servicemenu A .
Elektronikken vil forblive i Servicemenuen i 5
sekunder efter sidste tryk på en knap.
Standardindstillingen er 300 ms.
Tryk på + eller - for at justere indstillingen.
5.2
Fjernbetjening til digital trådfremføring
Det er muligt at justere den maksimale udgangsværdi på fjernbetjeningen (0-10 V) både for
trådfremføringshastighed såvel som for spænding. Den maksimale værdi er 0,5 V lavere end
Vin (10 V) pga. spændingsfaldet i opto-driveren.
Indstillet trådfremføringshastighed (WFS)
1.
2.
Tryk på én gang på Menu.
Displayet viser: DigF max WFS
Tryk på + eller - for at justere indstillingen.
På en skala fra: 1 - 40
En højere værdi giver en højere ydelse.
Indstil spænding (V)
1.
2.
Tryk på Menu, indtil DigF max V vises på
displayet.
Tryk på + eller - for at justere.
På en skala fra: 1 - 40
En højere værdi giver en højere ydelse.
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
0463 465 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5.3
Elektronik - slæde
Tryk en gang: Start til venstre uden svejsning
Start til
1
venstre
Tryk to gange: Start til venstre med svejsning
Tryk i 2 sekunder: Start med hurtig
bevægelse til venstre
Ét tryk efter start: Slædehastighed -
2 Menu/stop
Før start: Vælgerfunktion til programmering af
parametre. Blinkende display viser
programmeringstilstand. Juster parametrene
ved hjælp af knapperne + og -.
Efter start: Stop slæde og svejsning.
Hvis funktionen Længde: Tryk i 3 sekunder
for at indstille startposition. Displayet viser 0.
Tryk en gang: Start til højre uden svejsning
Tryk to gange: Start til højre med svejsning
3 Start til højre Tryk i 2 sekunder: Start med hurtig
bevægelse til højre
Ét tryk efter start: Slædehastighed +
Menuer
Program
P1 til P5 Railtrac™ kan lagre 5 forskellige programmer.
Slædehastighed
0,4 – 25 mm/s (0,01 - 0,98 in./s)
Hurtig pendling
10 – 50 mm/s (0,39 - 1,97 in./s)
Pendlingsbredde
0 – 30 mm (0 - 1,18 in.)
Mønster
3
Holdetid, ude
0,0 - 5,0 sek.
Holdetid, inde
0,0 - 5,0 sek.
WFS
Trådfremføring 1 - 99 % (kun til ESAB-trådfremførere)
Volt
1 - 99 % (kun til ESAB-trådfremførere)
Længde
10 - 10.000 mm (0,39 - 393,70 in.) - Indstil svejselængde. Ved
afslutningen udfører slæden en retur med høj hastighed til startpos.
0 mm (0 in.) = funktion fra.
0463 465 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
0463 465 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
1. Softwareversion/driftstimer
9. Menu 4: Pendlingsbredde
2. Tilsluttet trådfremfører
10. Menu 5: Pendlingsmønster
3. 4 indstillinger. Brug knappen Start til højre 11. Menu 6: Pendling holdetid (ude)
for at vælge
4. Standard: Programnummer/RS =
12. Menu 7: Pendling holdetid (inde)
svejsning på højre side
5. Standard:
13. Menu 8: Trådfremføringshastighed
Slædehastighed/pendlingsbredde,
pendlingshastighed
6. Menu 1: Programnummer
14. Menu 9: Volt
7. Menu 2: Slædehastighed
15. Menu 10: Svejselængde. 0 mm >
længde/autoretur fra
8. Menu 3: Hurtig pendling
5.4
Fjernbetjening
1
Skift
2
Stop
3
Pendlingsbredde -
WFS-
4
Tryk en gang: Opstart
Volt +
Tryk to gange: Start oppe med
bue
Tryk i 2 sekunder: Start med
hurtig bevægelse opad
Ét tryk efter start: Hastighed +
5
0-linje ind
6
Ét tryk: Start nede
Volt -
Tryk to gange: Start nede med
bue
Tryk i 2 sekunder: Start med
hurtig bevægelse nedad
Ét tryk efter start: Hastighed -
5.5
7
Program -
Menu -
8
Program +
Menu +
9
0-linje ud
10
Pendlingsbredde +
WFS+
Montering af trådfremfører
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
Railtrac™ B42V kan tilsluttes til en af følgende trådfremføringsenheder: Aristo® Feed 3004,
Aristo® Feed 4804, Origo™ Feed 304, Origo™ Feed 484 og Warrior™ Feed 304.
For nødvendig tilpasning mellem Railtrac™ B42V og den anvendte trådfremføringsenhed
(herunder valg af styrekabel), se tillægget "TILBEHØR" til denne vejledning.
Universel fremføringstilslutning
For drift af Railtrac™ B42V fra andre trådfremførere (ingen ESAB), brug transformator og
styrekabel i henhold til tillægget "TILBEHØR".
0463 465 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
Dagligt
• Kontrollér, at alle ledninger og stik er intakte.
• Rengør magneten, vakuumkopper og luftslanger og efterse for skader.
• Kontrollér, at skinnen ikke er beskadiget.
• Rengør skinnen og brænderholderen.
0463 465 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
7 BESTILLING AF RESERVEDELE
7
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Railtrac B42V er konstrueret og testet i henhold til den internationale og europæiske
standard EN 60974-10 Klasse A. Når service- og reparationsarbejde afsluttes, skal den/de
personer, der udfører arbejdet, sikre, at produktet fortsat er i overensstemmelse med
kravene i ovennævnte standard.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com. Ved
bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0463 465 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering no.
Denomination
Product
0398 146 016
Welding tractor
Railtrac™ B42V
0463 467 001
Spare parts list
Railtrac™ B42V
Notes
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0463 465 101
- 20 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TILBEHØR
1. 0457 360 880 Control cable (12p- 23p) Railtrac™ - MEK
2. 0457 360 886 Universal connection cable 12-pin plug
3. 0457 467 880 Transformer 230/36 V AC with 12-pin plug
0457 467 882 Transformer 115 V AC
The work piece tractor is mounted on the rail. The light flexible aluminium rail can be used
on objects that are flat, curved or round and can be fitted to the surface in different ways. It
is supplied in standard 2.5 metre lengths and can be extended to any required length. The
rail can be mounted permanently on the work object or temporarily fixed with magnets or
vacuum fixtures. It may also be attached to the outside or inside of a tube. A stiffener bar
may be used to stiffen the flexible rail.Rails for tubes can be purchased at ESAB
distributors.
0398 146 115
Flexible alu rail 2.5 metres
0398 146 119
Flexible alu rail 5 metres
0398 146 112
Flexible alu rail 2.5 metres with 8 magnets
(FlipMag)
0398 146 113
Flexible alu rail 2.5 metres with vacuum
attachments
0398 146 116
Stiffener bar 2.5 metres
0398 146 100
Flip magnetic attachment at least 8 pcs per
2.5 metres
0398 146 104
Vacuum attachment 90°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 105
Vacuum attachment 200°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 114
Screw attachment for stiffened rail at least
8 pcs per 2.5 metres
0463 465 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0398 145 211
Floating welding head
A floating welding head holds the torch of the
welding or cutting equipment at a constant
height above the surface during the work.
To enable correct weaving motions even in
troublesome positions the weaving unit can
be fitted with supports for turning and tilting.
0398 145 106
Torch holder universal Ø15-30 mm
System features different torch holders for
different torches and applications. Railtrac™
B42V comes with a universal torch holder
(Ø10-22 mm) and adjusters as standard.
0398 145 101
Torch holder for ESAB PSF torches
0398 145 202
Tilt bracket Railtrac™ B42V
The tilt bracket enables the Railtrac™ to
weave when welding fillet joints. It is mounted Release in November 2016
between drive and weaving unit. The weaving
unit can be tilted from 0 to 60 degrees.
0398 145 203
Turning bracket B42
The turning bracket is used to change the
Release in November 2016
angle of the weaving unit at ±22 degrees from
travel direction.
0398 145 211
Floating head
This component helps maintain constant
stick-out at the welding torch or cutting torch.
0457 467 880
Transformer 230 V AC
0457 467 882
Transformer 115 V AC
0457 360 880
Connection cable ESAB, 12 + 23-pin
0457 360 886
Connection cable universal, for start/stop
wire feeder, only with 12-pin
0398 146 120
Quick-extension bracket for flexible rail
The quick-extension bracket facilitates rapid
mounting and dismounting when using two
rails.
0463 465 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0457 468 074
Battery 18 V / 5 Ah Makita®
0457 468 072
Battery charger 230 VAC Makita®
Til lokalt indkøb hos Makita® byggemarked
196673-6
BL1850
18 V
18 V 5.0 Ah Li-ion.
195585-0
DC18RC
14,4 V - 18 V
Charger for 14,4 V - 18 V batteries.
0463 465 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
Kabelnøglefunktionsdiagram
0463 465 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0463 465 101
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising