ESAB | Railtrac™ B42V | Instruction manual | ESAB Railtrac™ B42V Vartotojo vadovas

ESAB Railtrac™ B42V Vartotojo vadovas
Railtrac™ B42V
Instrukcijos
0463 465 101 LT 20181123
Valid for: 1634 xxxx
TURINYS
1
SAUGA ........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė....................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės .................................................................................
4
2
ĮVADAS ........................................................................................................
7
3
TECHNINIAI DUOMENYS ...........................................................................
12
4
MONTAVIMAS .............................................................................................
13
4.1
Jungtys....................................................................................................
13
4.2
Surinkimas ..............................................................................................
13
EKSPLOATAVIMAS.....................................................................................
15
5.1
Įkaitinimas ...............................................................................................
15
5.2
Nuotolinis skaitmeninio vielos tiekimo valdymas...............................
15
5.3
Vežimėlio elektronika .............................................................................
16
5.4
Nuotolinio valdymo įrenginys ...............................................................
18
5.5
Vielos padavimo įrenginio montavimas ...............................................
19
PRIEŽIŪRA ..................................................................................................
20
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS............................................................
UŽSAKYMO NUMERIAI ......................................................................................
PRIEDAI ...............................................................................................................
21
22
23
5
6
7
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 465 101
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS)
informaciją.
PASTABA!
Gaminio naudojimo instrukcijas rasite pateiktoje USB atmintinėje.
1.2
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0463 465 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
•
•
•
Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
•
•
Nelaikykite galvos garų debesyje.
Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
0463 465 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
•
•
•
Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
•
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra
degių medžiagų.
Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios
įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose
patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos
suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo
įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB
platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0463 465 101
-6-
© ESAB AB 2018
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
„Railtrac™ B42V“ – komponentų sistema, kurią konfigūruojant galima sukurti optimalų
sprendimą mechanizuotam suvirinimui. Siekiant sumažinti su sudėtingomis aplinkomis
susijusių problemų, daugelis mechaninių dalių pagaminta iš aliuminio arba nerūdijančio
plieno. „Railtrac™ B42V“ skirta horizontalioms ir vertikalioms jungtims (aukštyn ir žemyn, kai
reikia).
„Railtrac™ B42V“ ypatybės
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42 V kintamąja srove arba akumuliatoriumi maitinama standartinė „Makita®“ 18 V
sistema.
Didelis ir mažas greitis viename įrenginyje.
Mikroprocesoriumi valdomas elektronikos paketas atskirame įrenginio korpuse.
Žingsninis variklis suvirinimo tiek tiesiais, tiek skersiniais judesiais funkcijai.
Tik vienas kabelis į vielos padavimo įrenginį (nereikalingas, jei naudojamas
akumuliatorius) ir vienas kabelis į nuotolinio valdymo įrenginį (jeigu naudojamas), tačiau
galima naudoti be nuotolinio valdymo įrenginio.
Jeigu nuotolinio valdymo įrenginys sugedęs, pamestas ar nenaudojamas, įrenginį
galima programuoti ir valdyti tiesiogiai „Railtrac™“ aparato valdikliais.
Du gero matomumo ekranai užtikrina gerą matomumą bet kokioje padėtyje.
Nuotolinio valdymo įrenginyje programuojamas skersinių judesių šablonas ir judėjimo
greitis, be to 5 standartinėmis programomis galima kontroliuoti įtampą ir vielos
padavimo greitį.
„Railtrac™“ ir nuotolinio valdymo įrenginio apsaugos nuo aplinkos veiksnių vertinimas
yra IP44.
Pasirinkite suvirinimą nuotolinio valdymo įrenginiu kairėje arba dešinėje, kad atitiktų
vežimėlio judėjimą.
Tiesioginis prijungimas prie visų naujų modernių ESAB vielos padavimo įrenginių
„Railtrac™ B42V“ galima lengvai, be didelių modifikavimų prijungti prie daugumos ESAB
vielos padavimo įrenginių. Su vielos padavimo įrenginiais reikia naudoti nuotolinio valdymo
adapterius („Aristo® Feed 3004“, „Aristo® Feed 4804“, „Origo™ Feed 304“,
„Origo™ Feed 484“ ir „Warrior™ Feed 304“).
Paprastai išsaugomos penkios programos
Galima saugoti penkias skirtingas programas. Kiekviena programa yra atskira ir ją galima
pasirinkti pagrindinio įrenginio valdikliu arba nuotoliniu valdikliu.
Nuotolinis suvirinimo parametrų valdymas ir greitas programos perjungimas
Suvirinimo metu galima reguliuoti suvirinimo srovę (vielos padavimo greitį) ir įtampą (%). Taip
pat paprasta keisti alternatyvias judėjimo programas, atsižvelgiant į suvirinimo padėtį.
Atsparūs programavimo įrenginiai su daugybe galimybių
Paprastais, logiškai sukurtais programavimo įrenginiais nustatomos penkių skirtingų
programų reikšmės. Siekiant užtikrinti didžiausią galimą tikslumą ir suvirinimo kokybę, visi
greičiai kalibruojami milimetrais (mm).
Nuotolinio valdymo įrenginys sudėtingiausioms aplinkoms
Naudodamas tvirtą ir lengvą nuotolinio valdymo įrenginį, kuris pateikiamas kartu su
„Railtrac™ B42V“, operatorius gali pasiekti ir valdyti visas funkcijas, nepakeldamas
suvirintojo skydelio. Skirtingų formų mygtukai, skirti:
•
•
•
pradėti ir stabdyti,
perjungti programą,
judėjimo arba suvirinimo krypčiai (pjovimo krypčiai) nustatyti,
0463 465 101
-7-
© ESAB AB 2018
2 ĮVADAS
•
•
•
•
•
judėjimo arba suvirinimo greičiui (pjovimo greičiui) nustatyti,
suvirinimo skersiniais judesiais pločiui nustatyti,
nulio linijos poslinkiui nustatyti,
suvirinimo srovei (vielos padavimo greičiui) nustatyti,
suvirinimo įtampai nustatyti.
Bėgių sujungimo sistema, skirta standžioms arba lanksčioms bėgių jungtims
Pailginama „Railtrac™“ universali bėgių sistema leidžia tam pačiam traktoriui judėti lanksčiais
bėgiais arba tais pačiais bėgiais sustiprintais standinimo juosta. Bėgių standinimo juosta
tvirtinama prie esamų bėgio angų. Todėl galima suvirinti lygius arba išlenktus paviršius (min.
1 600 mm skersmens). Universali bėgių sistema yra švari, be traktoriaus varymo pavaros. Jei
reikia ilgesnių bėgių, paprasta sujungti kelis bėgius.
0463 465 101
-8-
© ESAB AB 2018
2 ĮVADAS
0463 465 101
-9-
© ESAB AB 2018
2 ĮVADAS
1. Šliaužiklio aukščio reguliavimas
2. Atraminio ratuko laikiklis
3. Grubaus šoninio ir aukščio reguliavimo
kronšteinas
4. Universalus degiklio laikiklis
5. Apsauginė plokštė
6. Varomieji ratukai (2 vnt.)
0463 465 101
7. Fiksavimo ratukas
8. Fiksavimo varžtas
9. Elektronika
10. Akumuliatoriaus laikiklis
11. Suvirinimo skersiniais judesiais
mechanizmas
12. Suvirinimo skersiniais judesiais
mechanizmo jungtis
- 10 -
© ESAB AB 2018
2 ĮVADAS
Matmenys
0463 465 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
Maitinimo įtampa
24–70 V nuolatinė srovė
20–50 V kintamoji srovė
18 V akumuliatorius (pasirinktinai)
Energijos sąnaudos
maks. 50 W
Akumuliatoriaus veikimo laikas
3–4 val. (5 Ah)
Svoris
8 kg (17,63 sv.)
Vežimėlio matmenys (I × P × A)
210 × 360 × 270 mm (8,26 × 14,17 × 10,62
col.)
Min. bėgio išlenkimo skersmuo
Ø 1 600 mm (62,99 col.)
Magnetinio / vakuuminio priedo maks.
temp.
70 °C / 90 °C (158 °F / 194 °F )
Maks. naudingoji apkrova
10 kg (22,04 sv.)
Maks. naudingoji apkrova su
akumuliatoriumi
5 kg (11,02 sv.)
Šliaužiklio aukščio reguliavimas
+/- 45 mm (± 1,77 col.)
Vežimėlio greitis
0,4–25 mm/s (0,01–0.98 col./s)
Didelis vežimėlio greitis
30 mm/s (1,18 col./s)
Didelis greitis su akumuliatoriumi
25 mm/s (0,98 col./s)
Suvirinimo ilgis – automatinis grįžimas
10–9999 mm. Leistinas nuokrypis ±1 mm
(0,39–393,66 col. Leistinas nuokrypis ±0,04
col.)
Skersinio degiklio perstatymo greitis
10–50 mm/s (0,39–1,97 col./s)
Suvirinimo skersiniais judesiais šablonas 3
Suvirinimo skersiniais judesiais plotis
0–30 mm (0–1,18 col.)
0 linijos reguliavimas
± 30 mm (± 1,18 col.)
Mechaninis šoninis reguliavimas
± 40 mm (± 1,57 col.)
Bendrasis skersinis judėjimas
80 mm (3,15 col.)
Suvirinimo skersiniais judesiais stovėjimo 0,0–5,0 s
laikas
Programos
5
Nuotolinio valdymo įrenginio vielos
padavimo greitis ir V
(atskiras reguliavimas kiekvienoje
programoje)
ESAB 0–10 V
Saugos klasė
DIN40050
Gaubto apsaugos klasė
IP44
0463 465 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
Montavimo darbus turi atlikti profesionalas.
4.1
Jungtys
ESAB informacija ir brėžiniai.
4.2
Surinkimas
Jei norite surinkti laikiklius, vežimėlį, degiklio laikiklį ir prijungti prie valdymo dėžės, atlikite
šiuos veiksmus.
1.
Surinkite magnetinius laikiklius ant aliuminio bėgio.
Pasirenkama: pritvirtinkite standinimo juostą.
1. Pavertimo magnetas
2. Tvirtinimo varžtai
2.
3. Lenkimo bėgis
4. Standinimo juosta (pasirenkama)
Nustatykite bėgį lygiagrečiai su jungtimi.
0463 465 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
3.
Uždėkite vežimėlį ant bėgio.
4.
Užveržkite fiksavimo sraigtą (1).
5.
Prijunkite nuotolinio valdymo įrenginį prie vežimėlio ir valdymo kabelį prie ESAB vielos
padavimo įrenginio. Kai nenaudojate vielos padavimo įrenginio, naudokite
akumuliatorių.
Pritvirtinkite degiklį ir nustatykite tinkamą padėtį (2).
Pritvirtinkite bėgį vielą ar kitaip, kad nenukristų.
6.
7.
0463 465 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
5.1
Įkaitinimas
Pirmasis aptarnavimo meniu yra Įkaitinimas. Vežimėlio paleidimo delsa pradėjus virinti.
WFS = Vielos tiekimo greitis
1.
2.
3.
Palaikykite nuspaudę Stop 6 sekundes, kad
įjungtumėte aptarnavimo meniu A.
Pasirodžius ekranui, atleiskite mygtuką Stop
Aptarnavimo meniu A .
Elektronika liks aptarnavimo meniu 5
sekundes po paskutinio mygtuko
paspaudimo.
Numatytoji vertė yra 300 ms.
Spauskite + arba -, kad koreguotumėte vertę.
5.2
Nuotolinis skaitmeninio vielos tiekimo valdymas
Nuotolinio valdymo išvestimi (0–10 V) galima koreguoti maksimalią vielos tiekimo greičio ir
įtampos vertę. Maksimali vertė yra 0,5 V mažesnė už Vin (10 V) dėl optinės tvarkyklės
įtampos kryčio.
Vielos padavimo greičio (WFS) nustatymas
1.
2.
Vieną kartą paspauskite Menu.
Ekrane pasirodo: DigF max WFS
Spauskite + arba -, kad koreguotumėte vertę.
Skalės vertė: 1 - 40
Didesnė vertė padidina išvestį.
Įtampos (V) nustatymas
1.
2.
Laikykite nuspaudę Menu, kol DigF max V
rodoma ekrane.
Spauskite + arba -, kad koreguotumėte.
Skalės vertė: 1 - 40
Didesnė vertė padidina išvestį.
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
0463 465 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
5.3
Vežimėlio elektronika
Vienas paspaudimas: pradėti į kairę nevirinant
Pradėti
1 („Start“)
kairėn
Du paspaudimai: pradėti į kairę virinant
Paspausti 2 sekundes: pradėti greitai judant į
kairę
Vienas paspaudimas pradėjus: mažinti
vežimėlio greitį
Prieš pradedant: programavimo parametrų
parinkiklis. Mirksintis ekranas rodo, kad veikia
programavimo režimas. Reguliuokite
parametrus mygtukais + ir -.
Meniu /
stabdyti
2
(„Menu/Stop Pradėjus: stabdyti vežimėlį ir suvirinimą.
“)
Jei veikia funkcija Ilgis: paspauskite 3
sekundes, kad nustatytumėte pradžios padėtį.
Ekrane rodomas 0.
Vienas paspaudimas: pradėti į dešinę
nevirinant
Pradėti
3 („Start“)
dešinėn
Du paspaudimai: pradėti į dešinę virinant
Paspausti 2 sekundes: pradėti greitai judant į
dešinę
Vienas paspaudimas pradėjus: didinti
vežimėlio greitį
Meniu
Programa
Nuo P1 iki P5 „Railtrac™“ galima saugoti 5 skirtingas programas.
Vežimėlio greitis
0,4–25 mm/s (0,01–0.98 col./s)
Suvirinimo
skersiniais judesiais
greitis
10–50 mm/s (0,39–1,97 col./s)
Suvirinimo
skersiniais judesiais
plotis
0–30 mm (0–1,18 col.)
Šablonas
3
Sulaikymo laikas
išorėje
0,0–5,0 s
Sulaikymo laikas
viduje
0,0–5,0 s
WFS
Vielos padavimo greitis 1–99 % (tik ESAB vielos padavimo
įrenginiuose)
Įtampa
1–99 % (tik ESAB vielos padavimo įrenginiuose)
Ilgis
10–10 000 mm (0,39–393,70 col.) – nustatytas suvirinimo ilgis.
Baigęs vežimėlis dideliu greičiu grįžta atgal į pradinę padėtį. 0 mm
(0 col.) = funkcija išjungta.
0463 465 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
0463 465 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
1. Programinės įrangos versija / darbo
valandos
2. Prijungtas vielos padavimo įrenginys
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 4 meniu : suvirinimo skersiniais judesiais
plotis
10. 5 meniu : suvirinimo skersiniais judesiais
šablonas
4 nustatymai. Pasirinkite mygtuku Pradėti 11. 6 meniu : suvirinimo skersiniais judesiais
dešinėn
sulaikymo laikas (sulaikymas išorėje)
Numatytasis nustatymas: programos
12. 7 meniu : suvirinimo skersiniais judesiais
numeris / RS = suvirinimas dešinėje
sulaikymo laikas (sulaikymas viduje)
pusėje
Numatytasis nustatymas: Vežimėlio greitis 13. 8 meniu : Vielos tiekimo greitis
/ suvirinimo skersiniais judesiais plotis,
suvirinimo skersiniais judesiais greitis
1 meniu : programos numeris
14. 9 meniu : įtampa
2 meniu : vežimėlio greitis
15. 10 meniu : suvirinimo ilgis. 0 mm > ilgis /
automatinis grįžimas išjungtas
3 meniu : suvirinimo skersiniais judesiais
greitis
5.4
Nuotolinio valdymo įrenginys
1
Perjungimas
2
Sustabdymas
3
Suvirinimo skersiniais judesiais
pločio mažinimas
4
Vienas paspaudimas:
paleidimas
WFSdidinti įtampa
Du paspaudimai: pradėti
aukštyn su lanku
Paspausti 2 sekundes: pradėti
greitai judant aukštyn
Vienas paspaudimas pradėjus:
didinti greitį
5
0 linijos į vidų
6
Vienas paspaudimas: pradėti
žemyn
mažinti įtampa
Du paspaudimai: pradėti žemyn
su lanku
Paspausti 2 sekundes: pradėti
greitai judant žemyn
Vienas paspaudimas pradėjus:
mažinti greitį
0463 465 101
7
Mažinti programą
Mažinti meniu
8
Didinti programą
Didinti meniu
9
0 linija į išorę
10
Suvirinimo skersiniais judesiais
pločio didinimas
- 18 -
WFS+
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
5.5
Vielos padavimo įrenginio montavimas
Montavimo darbus turi atlikti profesionalas.
„Railtrac™ B42V“ galima prijungti prie vieno iš toliau nurodytų vielos padavimo įrenginių:
„Aristo® Feed 3004“, „Aristo® Feed 4804“, „Origo™ Feed 304“, „Origo™ Feed 484“ ir
„Warrior™ Feed 304“.
Informaciją apie būtiną „Railtrac™ B42V“ derinimą su naudojamu vielos padavimo įrenginiu
(įskaitant pasirinktą valdymo kabelį) žr. šios instrukcijos skyriuje „PRIEDAI“.
Universalaus padavimo įrenginio prijungimas
Jeigu norite naudoti „Railtrac™ B42V“ su kitais vielos padavimo įrenginiais (ne ESAB),
naudokite transformatoriaus įrenginį ir valdymo kabelį, kaip aprašyta skyriuje „PRIEDAI“.
0463 465 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
PASTABA!
Jeigu garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti bet kokius įrenginio
gedimus, visos tiekėjo garantijos nustoja galioti.
Kasdienė priežiūra
• Patikrinkite, ar visi kabeliai ir kištukai nesugadinti.
• Nuvalykite magnetą, vakuumo gaubtus ir oro žarnas bei patikrinkite, ar jie nepažeisti.
• Patikrinkite, ar nepažeistas bėgis.
• Nuvalykite vežimėlį ir degiklio laikiklį.
0463 465 101
- 20 -
© ESAB AB 2018
7 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
7
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
„Railtrac B42V“ sukurti ir išbandyti laikantis tarptautinio ir Europos standarto EN 60974-10 A
klasė. Baigęs priežiūros ar remonto darbus, juos atlikęs asmuo atsako už tai, kad gaminys
ir toliau atitiktų pirmiau nurodytų standartų reikalavimus.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. esab.com. Užsakydami
detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės detalės numerį
pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir tinkamai pristatyti
reikalingą detalę.
0463 465 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering no.
Denomination
Product
0398 146 016
Welding tractor
Railtrac™ B42V
0463 467 001
Spare parts list
Railtrac™ B42V
Notes
Techninę dokumentaciją rasite svetainėje adresu www.esab.com.
0463 465 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
PRIEDAI
1. 0457 360 880 Control cable (12p- 23p) Railtrac™ - MEK
2. 0457 360 886 Universal connection cable 12-pin plug
3. 0457 467 880 Transformer 230/36 V AC with 12-pin plug
0457 467 882 Transformer 115 V AC
The work piece tractor is mounted on the rail. The light flexible aluminium rail can be used
on objects that are flat, curved or round and can be fitted to the surface in different ways. It
is supplied in standard 2.5 metre lengths and can be extended to any required length. The
rail can be mounted permanently on the work object or temporarily fixed with magnets or
vacuum fixtures. It may also be attached to the outside or inside of a tube. A stiffener bar
may be used to stiffen the flexible rail.Rails for tubes can be purchased at ESAB
distributors.
0398 146 115
Flexible alu rail 2.5 metres
0398 146 119
Flexible alu rail 5 metres
0398 146 112
Flexible alu rail 2.5 metres with 8 magnets
(FlipMag)
0398 146 113
Flexible alu rail 2.5 metres with vacuum
attachments
0398 146 116
Stiffener bar 2.5 metres
0398 146 100
Flip magnetic attachment at least 8 pcs per
2.5 metres
0398 146 104
Vacuum attachment 90°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 105
Vacuum attachment 200°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 114
Screw attachment for stiffened rail at least
8 pcs per 2.5 metres
0463 465 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
0398 145 211
Floating welding head
A floating welding head holds the torch of the
welding or cutting equipment at a constant
height above the surface during the work.
To enable correct weaving motions even in
troublesome positions the weaving unit can
be fitted with supports for turning and tilting.
0398 145 106
Torch holder universal Ø15-30 mm
System features different torch holders for
different torches and applications. Railtrac™
B42V comes with a universal torch holder
(Ø10-22 mm) and adjusters as standard.
0398 145 101
Torch holder for ESAB PSF torches
0398 145 202
Tilt bracket Railtrac™ B42V
The tilt bracket enables the Railtrac™ to
weave when welding fillet joints. It is mounted Release in November 2016
between drive and weaving unit. The weaving
unit can be tilted from 0 to 60 degrees.
0398 145 203
Turning bracket B42
The turning bracket is used to change the
Release in November 2016
angle of the weaving unit at ±22 degrees from
travel direction.
0398 145 211
Floating head
This component helps maintain constant
stick-out at the welding torch or cutting torch.
0457 467 880
Transformer 230 V AC
0457 467 882
Transformer 115 V AC
0457 360 880
Connection cable ESAB, 12 + 23-pin
0457 360 886
Connection cable universal, for start/stop
wire feeder, only with 12-pin
0398 146 120
Quick-extension bracket for flexible rail
The quick-extension bracket facilitates rapid
mounting and dismounting when using two
rails.
0463 465 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
0457 468 074
Battery 18 V / 5 Ah Makita®
0457 468 072
Battery charger 230 VAC Makita®
Jei norite įsigyti vietos „Makita®“ įrangos parduotuvėje
196673-6
BL1850
18 V
18 V 5.0 Ah Li-ion.
195585-0
DC18RC
14,4 V - 18 V
Charger for 14,4 V - 18 V batteries.
0463 465 101
- 25 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
Kabelio pagrindinių funkcijų diagrama
0463 465 101
- 26 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
0463 465 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising