ESAB | Railtrac™ B42V | Instruction manual | ESAB Railtrac™ B42V Handleiding

ESAB Railtrac™ B42V Handleiding
Railtrac™ B42V
Gebruiksaanwijzing
0463 465 101 NL 20181123
Valid for: 1634 xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ..................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen .........................................................................
4
2
INLEIDING ...................................................................................................
8
3
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................
12
4
INSTALLATIE...............................................................................................
13
4.1
Aansluitingen..........................................................................................
13
4.2
Montage...................................................................................................
13
BEDIENING .................................................................................................
15
5.1
Voorverwarming .....................................................................................
15
5.2
Afstandsbediening voor digitale draadaanvoereenheid.....................
15
5.3
Elektronica – wagentje...........................................................................
16
5.4
Afstandsbediening .................................................................................
18
5.5
Installatie van draadaanvoer .................................................................
18
ONDERHOUD ..............................................................................................
20
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.....................................................
BESTELNUMMERS.............................................................................................
ACCESSOIRES ...................................................................................................
21
22
23
5
6
7
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0463 465 101
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de veiligheidsprocedures
van de werkgever en de veiligheidsbladen (SDS) op.
LET OP!
Raadpleeg de meegeleverde USB-geheugenstick voor de bedieningsinstructies
van het product.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
0463 465 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
3.
4.
5.
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen.
Neem voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
•
•
•
Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
0463 465 101
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
-5-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
•
•
•
Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd personeel
verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten worden
opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan en sluit
deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat de motor
word gestart.
Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
•
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0463 465 101
-6-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische
apparatuur aan het einde van de levensduur naar een
recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0463 465 101
-7-
© ESAB AB 2018
2 INLEIDING
2
INLEIDING
Railtrac™ B42V is een systeem waarbij componenten kunnen worden geconfigureerd tot de
optimale oplossing voor uw toepassing op het gebied van mechanisch lassen. Om
problemen met zware omgevingsomstandigheden zoveel mogelijk te beperken, worden
mechanische onderdelen vaak van aluminium of roestvast staal vervaardigd. Railtrac™
B42V is ontworpen voor horizontale en verticale lasverbindingen (omhoog, en omlaag, indien
van toepassing).
Functies van Railtrac™ B42V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42 V AC of accu-aangedreven met een standaard Makita® 18V-systeem.
Hoge en lage snelheid in één apparaat.
Microprocessor-geregeld elektronicapakket in één ingebouwde behuizing.
Stappenmotor voor zowel aandrijving als oscillatie.
Slechts één kabel naar de draadaanvoereenheid (niet nodig bij gebruik van de accu) en
één kabel naar de afstandsbediening (indien gebruikt). Gebruik zonder
afstandsbediening is echter ook mogelijk.
De eenheid kan worden geprogrammeerd en rechtstreeks worden bediend met de
bedieningselementen op de Railtrac™-machine als de afstandsbediening is
zoekgeraakt of beschadigd, of als u liever geen afstandsbediening gebruikt.
Dubbele schermen voor uitstekend zicht in elke richting.
Op de afstandsbediening kunnen oscillatiepatronen en bewegingssnelheden worden
geprogrammeerd. In maximaal 5 standaardprogramma's kunt u hiermee de spanning
en draadaanvoersnelheid regelen.
Milieubeschermingsklasse IP44 voor zowel de Railtrac™ als de afstandsbediening.
Keuzemogelijkheid op de afstandsbediening tussen lassen aan de linker- of
rechterzijde, afhankelijk van de beweging van het wagentje.
Directe aansluiting op alle nieuwe, moderne ESAB-draadaanvoereenheden
Railtrac™ B42V is zonder grote aanpassingen gemakkelijk aan te sluiten op de meeste
ESAB-draadaanvoereenheden. Adapters voor de afstandsbediening moeten in de
draadaanvoereenheden worden gemonteerd (Aristo® Feed 3004, Aristo® Feed 4804,
Origo™ Feed 304, Origo™ Feed 484 en Warrior™ Feed 304).
Eenvoudige opslag van vijf programma's
U kunt wel vijf verschillende programma's opslaan. Elk programma is een afzonderlijk
programma dat kan worden opgevraagd via de besturing op de hoofdeenheid of via de
afstandsbediening.
Aanpassing van lasparameters via afstandsbediening en directe programmawissel
Zowel de lasstroom (draadaanvoersnelheid) als de spanning kunnen tijdens het lassen
worden afgesteld (in %). Afhankelijk van de laspositie kunt u gemakkelijk tussen de
alternatieve bewegingsprogramma's schakelen.
Robuuste programmeereenheden met vele mogelijkheden
Overzichtelijke, logisch uitgevoerde programmeereenheden om waarden voor vijf
verschillende programma's in te stellen. Alle snelheden worden gekalibreerd in millimeters
(mm) voor de grootst mogelijke precisie en beste laskwaliteit.
Afstandsbediening voor de zwaarste omgevingsomstandigheden
Met de robuuste en lichtgewicht afstandsbediening die met de Railtrac™ B42V wordt
meegeleverd, heeft de lasser toegang tot alle functies en kan hij deze bedienen zonder de
laskap op te klappen. Speciaal vormgegeven knoppen voor:
0463 465 101
-8-
© ESAB AB 2018
2 INLEIDING
•
•
•
•
•
•
•
•
Start en stop
Ander programma kiezen
Bewegings- of lasrichting (snijrichting)
Bewegings- of lassnelheid (snijsnelheid)
Oscillatiebreedte
0-lijn-verschuiving
Lasstroom (draadaanvoersnelheid)
Lasspanning
Gecombineerd railsysteem voor starre of flexibele railtoepassingen
Met de verlengbare Railtrac™-combi-rail kan dezelfde tractor zich op een flexibele rail
verplaatsen of op dezelfde rail die is voorzien van een verstevigingsprofiel. Het
verstevigingsprofiel past in de bestaande openingen in de rail. Hierdoor kunnen zowel rechte
als gebogen oppervlakken worden gelast (min. diameter 1600 mm). De combi-rail is vlak en
heeft geen tandheugel nodig voor aandrijving van de tractor. Als er langere rails nodig zijn,
kunnen er eenvoudig een aantal rails aan elkaar worden gekoppeld.
0463 465 101
-9-
© ESAB AB 2018
2 INLEIDING
1. Slede voor hoogteverstelling
2. Steunwielhouder
3. Steun voor globale afstelling in/uit en
hoogte
4. Universele toortshouder
5. Beschermplaat
6. Aandrijfwiel ×2
0463 465 101
7. Vastzetwiel
8. Borgbout
9. Elektronica
10. Accuhouder
11. Oscillatiebeweging
12. Aansluiting oscillatiebeweging
- 10 -
© ESAB AB 2018
2 INLEIDING
Afmetingen
0463 465 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning
24 - 70 V DC
20 - 50 V AC
18V-accu (optioneel)
Stroomverbruik
max. 50 W
Accugebruiksduur
3 - 4 h (5 Ah)
Gewicht
8 kg (17,63 lb.)
Afmetingen wagentje (L×B×H)
210 × 360 × 270 mm (8,26 × 14,17 × 10,62
inch)
Min. buigdiam. van rail
Ø 1600 mm (62,99 inch)
Max. temp. magneet/vacuümbevestiging
70 °C / 90 °C (158 °F / 194 °F)
Max. draagvermogen
10 kg (22,04 lb.)
Max. draagvermogen met accu
5 kg (11,02 lb.)
Slede voor hoogteverstelling
+/- 45 mm (± 1,77 inch)
Snelheid wagentje (Speed carriage)
0,4 - 25 mm/s (0,01 - 0,98 inch/s)
Snelle beweging wagentje
30 mm/s (1,18 inch/s)
Snelle beweging accu
25 mm/s (0,98 inch/s)
Laslengte - automatisch terug
10 - 9999 mm. Tolerantie ±1 mm (0,39
- 393,66 inch Tolerantie ± 0,04 inch)
Oscillatiesnelheid
10 - 50 mm/s (0,39 - 1,97 inch/s)
Oscillatiepatroon (Weaving pattern)
3
Oscillatiebreedte
0 - 30 mm (0 - 1,18 inch)
0-lijn-verstelling
± 30 mm (± 1,18 inch)
Mechanische instelling in/uit
± 40 mm (± 1,57 inch)
Tot. beweging oscillator
80 mm (3,15 inch)
Wachttijd oscillatie
0,0 - 5,0 s
Programma's
5
Afstandsbediening draadaanvoersnelheid ESAB 0 - 10 V
en V
(afzonderlijke inst. bij elk programma)
Veiligheidsklasse
DIN 40050
Beschermingsklasse
IP44
0463 465 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
4.1
Aansluitingen
Informatie en tekeningen van ESAB.
4.2
Montage
Volg de onderstaande stappen voor montage van steunen, wagentje, toortshouder en voor
aansluiting van de bedieningseenheid.
1.
Monteer de magneetsteunen op de aluminium rail.
Optioneel: Bevestig het verstevigingsprofiel.
1. Flipmagneet
2. Montagebouten
2.
3. Flexibele rail
4. Verstevigingsprofiel (optioneel)
Stel de rail evenwijdig aan de verbinding af.
0463 465 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
3.
Plaats het wagentje op de rail.
4.
Draai de borgbout (1) vast.
5.
Sluit de afstandsbediening op het wagentje aan en de besturingskabel op de
ESAB-draadaanvoereenheid. Maak gebruik van de accu wanneer u de
ESAB-draadaanvoereenheid niet gebruikt.
Monteer de toorts en stel deze af in de juiste positie (2).
Zet de rail met behulp van bijv. een kabel vast, zodat hij niet valt.
6.
7.
0463 465 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
5
BEDIENING
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
5.1
Voorverwarming
Het eerste menu in Service is Voorverwarming. Startvertraging wagentje na start van
laswerkzaamheden.
WFS = Draadaanvoersnelheid
1.
2.
3.
Druk 6 seconden op de knop Stop voor
toegang tot servicemenu A.
Laat de knop Stop los wanneer het display
wordt weergegeven
Servicemenu A .
De elektronica blijft 5 seconden in het
servicemenu weergegeven nadat de knop
voor de laatste keer is ingedrukt.
De standaardinstelling is 300 ms.
Druk op + of - voor aanpassing van de
instelling.
5.2
Afstandsbediening voor digitale draadaanvoereenheid
Het is mogelijk om de maximumwaarde voor zowel de draadaanvoersnelheid en
spanningswaarde aan te passen op de afstandsbediening (0-10 V). De maximumwaarde is
0,5 V lager dan Vin (10 V) door de spanningsval in de opto-driver.
Stel de draadaanvoersnelheid (WFS) in
1.
2.
Druk één keer op Menu.
Het display geeft het volgende weer: DigF
max. WFS
Druk op + of - voor aanpassing van de
instelling.
Schaalwaarde: 1 - 40
Een hogere waarde resulteert in een hoger
vermogen.
Stel de spanning (V) in
1.
2.
Druk op Menu tot DigF max. V wordt
weergegeven in het display.
Druk op + of - om de waarde in te stellen.
Schaalwaarde: 1 - 40
Een hogere waarde resulteert in een hoger
vermogen.
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
0463 465 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
5.3
Elektronica – wagentje
Eén keer indrukken: start links zonder lassen
Twee keer indrukken: start links met lassen
Druk 2 seconden: start met snelle beweging
links
1 Start links
Eén keer indrukken na het starten: snelheid
wagentje Vóór het starten: keuzeschakelaar voor het
programmeren van parameters.
Programmeermodus wordt aangegeven door
knipperend display. Parameters kunnen
worden ingesteld met de toetsen + en -.
2 Menu/Stop
Na het starten: stop wagentje en lassen.
In geval van de functie Lengte (Length): 3
seconden indrukken om de startpositie in te
stellen. Op het display staat 0.
Eén keer indrukken: start rechts zonder
lassen
Twee keer indrukken: start rechts met lassen
3 Start rechts
Druk 2 seconden: start met snelle beweging
rechts
Eén keer indrukken na het starten: snelheid
wagentje +
Menu's
Programma
Railtrac™ P1 tot P5 kan 5 verschillende programma's opslaan.
Snelheid wagentje
(Speed Carriage)
0,4 – 25 mm/s (0,01 - 0,98 inch/s)
Oscillatiesnelheid
(Speed weaving)
10 – 50 mm/s (0,39 - 1,97 inch/s)
Oscillatiebreedte
0 – 30 mm (0 - 1,18 inch)
Patroon (Pattern)
3
Wachttijd uit (Hold
time out)
0,0 – 5,0 s
Wachttijd in (Hold
time in)
0,0 – 5,0 s
WFS
Draadaanvoersnelheid 1 – 99% (alleen voor
ESAB-draadaanvoereenheden)
Volt
1 – 99% (alleen voor ESAB-draadaanvoereenheden)
Lengte
10 – 10000 mm (0,39 - 393,70 inch) – Laslengte instellen. Aan het
einde keert het wagentje snel terug naar de startpositie 0 mm (0 in.)
= functie uit.
0463 465 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
0463 465 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
1. Softwareversie / bedrijfsuren
2. Aangesloten draadaanvoereenheid
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Menu 4: Oscillatiebreedte
10. Menu 5: Oscillatiepatroon (Weaving
pattern)
4 instellingen. Selecteer met de knop Start 11. Menu 6: Wachtijd oscillatie (wachttijd uit)
rechts
(Weaving hold time (hold out))
Standaard: programmanummer / RS =
12. Menu 7: Wachtijd oscillatie (wachtttijd in)
lassen aan de rechterkant
(Weaving hold time (hold in))
Standaard: snelheid wagentje /
13. Menu 8: Draadaanvoersnelheid (Wire feed
oscillatiebreedte, oscillatiesnelheid (Speed
speed)
Carriage / Weaving width, Weaving speed)
Menu 1: Programmanummer (Program
14. Menu 9: Volt
number)
Menu 2: Snelheid wagentje (Speed
15. Menu 10: Laslengte (welding length). 0
carriage)
mm > lengte/automatisch terug uit
Menu 3: Oscillatiesnelheid (Speed
weaving)
5.4
Afstandsbediening
1
Programmawis
sel
2
Stop
3
Oscillatiebreedte -
WFS-
4
Eén keer indrukken: starten
Volt +
Twee keer indrukken: starten
met boog
Druk 2 seconden: starten met
snelle beweging omhoog
Eén keer indrukken na het
starten: Speed + (Snelheid +)
5
0-lijn in
6
Eén keer indrukken: starten
omlaag
Volt -
Twee keer indrukken: starten
omlaag met boog
Druk 2 seconden: starten met
snelle beweging omlaag
Eén keer indrukken na het
starten: Speed - (Snelheid -)
5.5
7
Prg. -
Menu -
8
Prg. +
Menu +
9
0-lijn uit
10
Oscillatiebreedte +
WFS+
Installatie van draadaanvoer
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
0463 465 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
Railtrac™ B42V kan worden aangesloten op een van de volgende draadaanvoereenheden:
Aristo® Feed 3004, Aristo® Feed 4804, Origo™ Feed 304, Origo™ Feed 484 en
Warrior™ Feed 304.
Zie de bijlage "ACCESSOIRES" in deze handleiding voor noodzakelijke aanpassingen
tussen Railtrac™ B42V en de gebruikte draadaanvoereenheid (inclusief de keuze van de
bedieningskabel).
Universele aanvoeraansluiting
Gebruik de omvormereenheid en bedieningskabel zoals beschreven in de bijlage
"ACCESSOIRES" voor de werking van Railtrac™ B42V met andere draadaanvoereenheden
(geen ESAB).
0463 465 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Alle garantieverplichtingen van de leverancier vervallen indien de klant tracht zelf
eventuele storingen met de machine te verhelpen in de garantieperiode.
Dagelijks
• Controleer of alle kabels en stekkers in goede staat verkeren.
• Reinig de magneet, vacuümzuignappen en luchtslangen en controleer deze op
beschadiging.
• Controleer of de rail niet is beschadigd.
• Reinig de slede en de toortshouder.
0463 465 101
- 20 -
© ESAB AB 2018
7 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
7
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Railtrac B42V is ontworpen en getest in overeenstemming met de internationale en
Europese norm EN 60974-10 klasse A. Na voltooiing van onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden is het de verantwoordelijkheid van de persoon (of personen) die
het werk heeft/hebben uitgevoerd, ervoor te zorgen dat het product nog steeds voldoet aan
de eisen van de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het
serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
0463 465 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering no.
Denomination
Product
0398 146 016
Welding tractor
Railtrac™ B42V
0463 467 001
Spare parts list
Railtrac™ B42V
Notes
Technische documentatie is beschikbaar op internet: www.esab.com
0463 465 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
1. 0457 360 880 Control cable (12p- 23p) Railtrac™ - MEK
2. 0457 360 886 Universal connection cable 12-pin plug
3. 0457 467 880 Transformer 230/36 V AC with 12-pin plug
0457 467 882 Transformer 115 V AC
The work piece tractor is mounted on the rail. The light flexible aluminium rail can be used
on objects that are flat, curved or round and can be fitted to the surface in different ways. It
is supplied in standard 2.5 metre lengths and can be extended to any required length. The
rail can be mounted permanently on the work object or temporarily fixed with magnets or
vacuum fixtures. It may also be attached to the outside or inside of a tube. A stiffener bar
may be used to stiffen the flexible rail.Rails for tubes can be purchased at ESAB
distributors.
0398 146 115
Flexible alu rail 2.5 metres
0398 146 119
Flexible alu rail 5 metres
0398 146 112
Flexible alu rail 2.5 metres with 8 magnets
(FlipMag)
0398 146 113
Flexible alu rail 2.5 metres with vacuum
attachments
0398 146 116
Stiffener bar 2.5 metres
0398 146 100
Flip magnetic attachment at least 8 pcs per
2.5 metres
0398 146 104
Vacuum attachment 90°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 105
Vacuum attachment 200°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 114
Screw attachment for stiffened rail at least
8 pcs per 2.5 metres
0463 465 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
0398 145 211
Floating welding head
A floating welding head holds the torch of the
welding or cutting equipment at a constant
height above the surface during the work.
To enable correct weaving motions even in
troublesome positions the weaving unit can
be fitted with supports for turning and tilting.
0398 145 106
Torch holder universal Ø15-30 mm
System features different torch holders for
different torches and applications. Railtrac™
B42V comes with a universal torch holder
(Ø10-22 mm) and adjusters as standard.
0398 145 101
Torch holder for ESAB PSF torches
0398 145 202
Tilt bracket Railtrac™ B42V
The tilt bracket enables the Railtrac™ to
weave when welding fillet joints. It is mounted Release in November 2016
between drive and weaving unit. The weaving
unit can be tilted from 0 to 60 degrees.
0398 145 203
Turning bracket B42
The turning bracket is used to change the
Release in November 2016
angle of the weaving unit at ±22 degrees from
travel direction.
0398 145 211
Floating head
This component helps maintain constant
stick-out at the welding torch or cutting torch.
0457 467 880
Transformer 230 V AC
0457 467 882
Transformer 115 V AC
0457 360 880
Connection cable ESAB, 12 + 23-pin
0457 360 886
Connection cable universal, for start/stop
wire feeder, only with 12-pin
0398 146 120
Quick-extension bracket for flexible rail
The quick-extension bracket facilitates rapid
mounting and dismounting when using two
rails.
0463 465 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
0457 468 074
Battery 18 V / 5 Ah Makita®
0457 468 072
Battery charger 230 VAC Makita®
Bij een ijzerhandel in de buurt aanschaffen (Makita®)
196673-6
BL1850
18 V
18 V 5.0 Ah Li-ion.
195585-0
DC18RC
14,4 V - 18 V
Charger for 14,4 V - 18 V batteries.
0463 465 101
- 25 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
Overzicht van kabelaanduidingen en functies
0463 465 101
- 26 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
0463 465 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising