ESAB | Railtrac™ B42V | Instruction manual | ESAB Railtrac™ B42V Brugermanual

ESAB Railtrac™ B42V Brugermanual
Railtrac™ B42V
Bruksanvisning
0463 465 101 NO 20181123
Valid for: 1634 xxxx
INNHOLD
1
SIKKERHET.................................................................................................
4
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
4
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
4
2
INNLEDNING ...............................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
11
4
INSTALLASJON ..........................................................................................
12
4.1
Tilkoblinger .............................................................................................
12
4.2
Oppbygging ............................................................................................
12
BRUK ...........................................................................................................
14
5.1
Forvarm ...................................................................................................
14
5.2
Fjernkontroll for digital trådmater.........................................................
14
5.3
Elektronikk – Vogn .................................................................................
15
5.4
Fjernkontroll............................................................................................
17
5.5
Montering av trådmater..........................................................................
17
VEDLIKEHOLD............................................................................................
18
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
ORDRENUMRE ...................................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
19
20
21
5
6
7
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0463 465 101
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
OBS!
Se den medfølgende USB-minnepinnen for instruksjoner om bruk av produktet.
1.2
Sikkerhetsregler
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
0463 465 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
4.
5.
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring.
ELEKTRISK STØT – kan være livsfarlig
•
•
•
•
Monter og jord enheten i samsvar med bruksanvisningen.
Ikke ta i strømførende deler eller elektroder med bare hender eller vått
verneutstyr.
Isoler deg selv fra jord og arbeidet.
Sørg for å ha en trygg arbeidsposisjon.
ELEKTRISITET OG MAGNETFELTER – kan være helsefarlige
•
•
•
Sveisere med pacemaker bør rådføre seg med lege før sveising. EMF kan
forstyrre enkelte pacemakere.
Eksponering for EMF kan ha andre, ukjente helseeffekter.
Sveisere skal benytte følgende prosedyre for å minimere eksponeringen
for EMF:
○ Før elektrode- og arbeidskablene sammen på samme side av
kroppen. Sikre dem med tape der dette er mulig. Ikke plasser
kroppen din mellom brenneren og arbeidskablene. Du må aldri kveile
brenner- eller arbeidskabelen rundt kroppen din. Holdt
sveisestrømkilden og kablene så langt borte fra kroppen som mulig.
○ Koble arbeidskabelen til arbeidsemnet så nært området som sveises,
som mulig.
RØYK OG GASSER – kan være helsefarlige
•
•
Vend ansiktet bort fra sveiserøyken.
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å lede røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området.
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær.
Beskytt omgivelsene rundt med egnede beskyttelsesskjermer eller
forheng.
STØY – for sterk støy kan skade hørselen
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern.
0463 465 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
BEVEGELIGE DELER – kan forårsake personskade
•
•
•
Hold alle dører, paneler og deksler lukket og godt på plass. Bare kvalifisert
personell skal fjerne deksler for vedlikehold og feilsøking etter behov.
Monter paneler og deksler, og lukk dører, når servicearbeidet er fullført, og
før motoren startes.
Stopp motoren før du monterer eller kobler til en enhet.
Hold hender, hår, løstsittende klær og verktøy borte fra bevegelige deler.
BRANNFARE
•
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Sørg for at det ikke er noen brennbare
materialer i nærheten.
Ikke bruk på lukkede beholdere.
FUNKSJONSFEIL – tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
ADVARSEL!
Ikke bruk strømkilden til å tine frosne rør.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder der
strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser og
strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller elektronisk
utstyr etter endt levetid leveres inn til et mottak for
gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til veie
informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0463 465 101
-6-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
Railtrac™ B42V er et komponentsystem som kan konfigureres for å gi deg en optimal
løsning for mekanisert sveising. For at de skal tåle krevende miljøer, er de fleste mekaniske
delene laget av aluminium eller rustfritt stål. Railtrac™ B42V er utviklet for horisontale og
vertikale fuger (opp og ned, etter hva som er aktuelt).
Funksjoner i Railtrac™ B42V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42 V AC eller batteridrevet med standard Makita® 18 V-system.
Høy og lav hastighet i én og samme enhet.
Mikroprosesskontrollert elektronikkpakke i ett enkelt kabinett.
Trinnmotor til både driv- og pendelfunksjon.
Bare én kabel til trådmateren (trengs ikke hvis man bruker batteriet) og én kabel til
fjernkontrollen (hvis den brukes), men kan brukes helt uten fjernkontroll.
Enheten kan programmeres og kjøres direkte fra kontrollene på Railtrac™-maskinen
hvis fjernkontrollen går tapt, blir skadet eller ikke foretrekkes.
Doble, tydelige skjermer for enkel visning i en hvilken som helst retning.
Fjernkontrollen kan programmeres for pendelmønstre og bevegelseshastighet og kan
styre spenning og trådmatehastighet i opp til fem standardprogrammer.
IP44-miljøklassifisering på både Railtrac™ og fjernkontrollen.
Velg mellom sveising på venstre eller høyre side for at fjernkontrollen skal respondere
på vognens bevegelser.
Direkte tilkobling til alle moderne ESAB-trådmatere
Railtrac™ B42V kan enkelt kobles til de fleste ESAB-trådmatere uten at det krever større
tilpasninger. Eksterne adaptere må monteres i trådmatere (Aristo® Feed 3004,
Aristo® Feed 4804, Origo™ Feed 304, Origo™ Feed 484 og Warrior™ Feed 304).
Enkel lagring av fem programmer
Hele fem forskjellige programmer kan lagres. Hvert program er individuelt og kan hentes
frem fra kontrollen på hovedenheten eller via fjernkontrollen.
Fjernstyring av sveiseparametere og umiddelbart programskift
Både sveisestrømmen (trådmatehastighet) og spenningen kan justeres (i %) under
sveisingen. Det er også lett å hoppe opp eller ned mellom de alternative
bevegelsesprogrammene, avhengig av sveiseposisjon.
Robuste programmeringsenheter med stort potensial
Ukompliserte og logisk konstruerte programmeringsenheter brukes til å angi verdier for fem
forskjellige programmer. Alle hastighetene kalibreres i millimeter (mm) for størst mulig
presisjon og sveisekvalitet.
Fjernstyring av de mest krevende miljøene
Ved å bruke den robuste og lette fjernkontrollen som leveres sammen med Railtrac™ B42V,
kan operatøren få tilgang til og styre alle funksjonene uten å løfte på hjelmvisiret. Individuelt
tilpassede knapper for:
•
•
•
•
•
•
•
•
start og stopp
programskift
bevegelses- eller sveiseretning (skjæreretning)
bevegelses- eller sveisehastighet (skjærehastighet)
pendlingsbredde
null-linjeforskyvning
sveisestrøm (trådmatehastighet)
sveisespenning
0463 465 101
-7-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
Felles skinnesystem for stive og fleksible skinner
Den utvidbare Railtrac™-kombiskinnen gjør det mulig for én og samme sveisetraktor å kjøre
både på fleksible skinner og på skinner som er avstivet med avstiverstang. Skinnen med
avstiverstang får plass i de eksisterende hullene i skinnen. Dette gjør det mulig å sveise
både rette og krumme overflater (min. 1600 mm i diameter). Kombiskinnen er ren og uten
stativ til kjøring av traktoren. Det er enkelt å skjøte på flere skinner ved behov.
0463 465 101
-8-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Justering av skyvehøyde
Støttehjulholder
Brakett til grovjustering inn/ut og høyde
Universell brennerholder
Beskyttelsesplate
Drivhjul × 2
0463 465 101
7. Låsehjul
8. Låseskrue
9. Elektronikk
10. Batteriholder
11. Pendelbevegelse
12. Pendelbevegelseskobling
-9-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
Mål
0463 465 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Matespenning
24–70 V DC
20–50 V AC
18 V-batteri (ekstrautstyr)
Energiforbruk
Maks. 50 W
Batterilevetid
3–4 t (5 Ah)
Vekt
8 kg (17,63 pund)
Vognens dimensjoner (L × B × H)
210 × 360 × 270 mm
Min. bøyediam. skinne
Ø 1600 mm
Maks. temp. magnet/vakuumtilk.
70 °C / 90 °C
Maks. nyttelast
10 kg (22,04 pund)
Maks. nyttelast med batteri
5 kg (11,02 pund)
Høydejustering, forskyvning
+/- 45 mm
Vognhastighet
0,4–25 mm/s
Høy vognhastighet
30 mm/s
Høy hastighet, batteri
25 mm/s
Sveiselengde – autoretur
10–9999 mm. Toleranse ±1 mm
Pendlingshastighet
10–50 mm/s
Pendlingsmønster
3
Pendlingsbredde
0–30 mm
0-linjejustering
± 30 mm
Mekanisk just. inn/ut
± 40 mm
Tot. bevegelse pendling
80 mm
Oppholdstid, pendling
0,0–5,0 s
Programmer
5
Fjernkontroll, trådmatehastighet og V
(separat just. for hvert program)
ESAB 0–10 V
Sikkerhetsklasse
DIN40050
Kapslingsgrad
IP44
0463 465 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
4.1
Tilkoblinger
Informasjon og tegninger fra ESAB.
4.2
Oppbygging
Følg denne fremgangsmåten for å sette sammen braketter, vognen og brennerholderen, og
for å koble til kontrollboksen.
1.
Monter magnetbrakettene på aluminiumsskinnen.
Valgfritt: Fest avstiverstangen.
1. Flippmagnet
2. Monteringsskruer
2.
3. Fleksibel skinne
4. Avstiver (ekstrautstyr)
Juster skinnen parallelt med fugen.
0463 465 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
3.
Plasser vognen på skinnen.
4.
Trekk til låseskruen (1).
5.
Koble fjernkontrollen til vognen og kontrollkabelen til ESAB-trådmateren. Bruk
batteriet når du ikke bruker ESAB-trådmateren.
Monter brenneren, og juster for korrekt posisjon (2).
Sikre skinnen slik at den ikke faller ned på grunn av en tråd eller liknende.
6.
7.
0463 465 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
5.1
Forvarm
Den første menyen i service er Forvarm. Start forsinkelse av vogn etter start av sveising.
WFS = trådmatehastighet
1.
2.
3.
Trykk på Stopp (Stop) i seks sekunder for
tilgang til servicemeny A.
Slipp Stopp (Stop) når displayet viser
Servicemeny A (Service Menu A) .
Elektronikken vil forbli i servicemenyen i fem
sekunder etter siste knappetrykk.
Standardinnstillingen er 300 ms.
Trykk på + eller - for å justere innstillingen.
5.2
Fjernkontroll for digital trådmater
Det er mulig å justere den maksimale verdien på fjernkontrollutgangen (0–10 V) både for
trådmatehastighet og volt. Den maksimale verdien er 0,5 V lavere enn Vin (10 V) på grunn av
spenningsfallet i optodriveren.
Innstilling av trådmatehastighet (WFS)
1.
2.
Trykk på Meny (Menu) én gang.
Displayet viser: DigF max WFS
Trykk på + eller - for å justere innstillingen.
Skalaverdi: 1–40
Høyere verdi gir høyere utgang.
Innstilling av spenning (V)
1.
2.
Trykk på Meny (Menu) til DigF max V vises
på displayet.
Trykk på + eller - for å justere.
Skalaverdi: 1–40
Høyere verdi gir høyere utgang.
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
0463 465 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5.3
Elektronikk – Vogn
Ett trykk: start til venstre uten sveising
Dobbelttrykk: Start til venstre med sveising
1 Start venstre Hold inne i to sekunder: Start med rask
bevegelse mot venstre
Ett trykk etter start: Vognhastighet Før start: Velger for
programmeringsparametere Blinkende
display indikerer programmeringsmodus.
Juster parameterne med knappene + og -.
2
Meny/stopp
(Menu/Stop) Etter start: Stopp vognen og sveisingen.
For funksjonen Lengde (Length): Hold inne i
tre sekunder for å angi startposisjon.
Displayet viser 0.
Ett trykk: Start til høyre uten sveising
Dobbelttrykk: Start til høyre med sveising
3 Start høyre
Hold inne i to sekunder: Start med rask
bevegelse mot høyre
Ett trykk etter start: Vognhastighet +
Menyer
Program
P1 til P5 Railtrac™ kan lagre opptil fem forskjellige programmer.
Vognhastighet
0,4–25 mm/s
Pendlingshastighet
10–50 mm/s
Pendlingsbredde
0–30 mm
Mønster
3
Holdetid ute
0,0–5,0 s
Holdetid inne
0,0–5,0 s
Trådmatehastighet
(WFS)
Trådmatehastighet 1–99 % (gjelder bare ESAB-trådmatere)
Volt
1–99 % (gjelder bare ESAB-trådmatere)
Lengde
10–10 000 mm – Angi sveiselengde. Avslutningsvis vil vognen i
rask hastighet vende tilbake til utgangsposisjonen. 0 mm = funksjon
av.
0463 465 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
0463 465 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
1. Programvareversjon / Kjøretid
2. Tilkoblet trådmater
3. Fire innstillinger. Bruk knappen Start
høyre for å velge
4. Standard: Programnummer / RS =
sveising på høyre side
5. Standard: Vognhastighet /
Pendlingsbredde, pendlingshastighet
6. Meny 1: Programnummer
7. Meny 2: Vognhastighet
9. Meny 4: Pendlingsbredde
10. Meny 5: Pendlingsmønster
11. Meny 6: Holdetid, pendling (hold ute)
12. Meny 7: Holdetid, pendling (hold inne)
13. Meny 8: Trådmatehastighet
14. Meny 9: Volt
15. Meny 10: Sveiselengde. 0 mm >
lengde/autoretur av
8. Meny 3: Pendlingshastighet
5.4
Fjernkontroll
1
Skift
2
Stopp
3
Pendlingsbredde -
WFS-
4
Ett trykk: Start opp
Volt +
Dobbelttrykk: Start opp med
bue
Hold inne i to sekunder: Start
med rask bevegelse oppover
Ett trykk etter start: Hastighet +
5
0-linje inn
6
Ett trykk: start ned
Volt -
Dobbelttrykk: Start ned med
bue
Hold inne i to sekunder: Start
med rask bevegelse nedover
Ett trykk etter start: Hastighet -
5.5
7
Program -
Meny - (Menu
-)
8
Program +
Meny + (Menu
+)
9
0-linje ut
10
Pendlingsbredde +
WFS+
Montering av trådmater
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
Railtrac™ B42V kan kobles til en av følgende trådmateenheter: Aristo® Feed 3004,
Aristo® Feed 4804, Origo™ Feed 304, Origo™ Feed 484 og Warrior™ Feed 304.
For nødvendig tilpasning mellom Railtrac™ B42V og trådmateenheten som brukes (inkludert
valg av kontrollkabel) kan du se tillegget TILBEHØR til denne håndboken.
Universell matertilkobling
For betjening av Railtrac™ B42V fra andre trådmatere (ikke-ESAB) bruker du
transformatorenheten og kontrollkabelen i henhold til tillegget TILBEHØR.
0463 465 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIKEHOLD
6
VEDLIKEHOLD
OBS!
Alle garantiytelser fra leverandøren opphører dersom kunden selv prøver å rette
opp eventuelle feil på maskinen i garantitiden.
Daglig
• Sjekk at alle kabler og støpsler er intakte.
• Rengjør magneten, vakuumproppene og luftslangene, og se etter skader.
• Kontroller at skinnen ikke er skadet.
• Rengjør vognen og brennerholderen.
0463 465 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
7 BESTILLING AV RESERVEDELER
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
Railtrac B42V er utformet og testet i henhold til de internasjonale og europeiske standarden
EN 60974-10 klasse A. Etter fullført service- eller reparasjonsarbeid er det personen(e)
som har utført arbeidet, som har ansvaret for å sørge for at produktet fremdeles oppfyller
kravene i standardene over.
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com.
Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer riktig levering.
0463 465 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering no.
Denomination
Product
0398 146 016
Welding tractor
Railtrac™ B42V
0463 467 001
Spare parts list
Railtrac™ B42V
Notes
Teknisk dokumentasjon er tilgjengelig på Internett på følgende adresse: www.esab.com
0463 465 101
- 20 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TILBEHØR
1. 0457 360 880 Control cable (12p- 23p) Railtrac™ - MEK
2. 0457 360 886 Universal connection cable 12-pin plug
3. 0457 467 880 Transformer 230/36 V AC with 12-pin plug
0457 467 882 Transformer 115 V AC
The work piece tractor is mounted on the rail. The light flexible aluminium rail can be used
on objects that are flat, curved or round and can be fitted to the surface in different ways. It
is supplied in standard 2.5 metre lengths and can be extended to any required length. The
rail can be mounted permanently on the work object or temporarily fixed with magnets or
vacuum fixtures. It may also be attached to the outside or inside of a tube. A stiffener bar
may be used to stiffen the flexible rail.Rails for tubes can be purchased at ESAB
distributors.
0398 146 115
Flexible alu rail 2.5 metres
0398 146 119
Flexible alu rail 5 metres
0398 146 112
Flexible alu rail 2.5 metres with 8 magnets
(FlipMag)
0398 146 113
Flexible alu rail 2.5 metres with vacuum
attachments
0398 146 116
Stiffener bar 2.5 metres
0398 146 100
Flip magnetic attachment at least 8 pcs per
2.5 metres
0398 146 104
Vacuum attachment 90°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 105
Vacuum attachment 200°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 114
Screw attachment for stiffened rail at least
8 pcs per 2.5 metres
0463 465 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0398 145 211
Floating welding head
A floating welding head holds the torch of the
welding or cutting equipment at a constant
height above the surface during the work.
To enable correct weaving motions even in
troublesome positions the weaving unit can
be fitted with supports for turning and tilting.
0398 145 106
Torch holder universal Ø15-30 mm
System features different torch holders for
different torches and applications. Railtrac™
B42V comes with a universal torch holder
(Ø10-22 mm) and adjusters as standard.
0398 145 101
Torch holder for ESAB PSF torches
0398 145 202
Tilt bracket Railtrac™ B42V
The tilt bracket enables the Railtrac™ to
weave when welding fillet joints. It is mounted Release in November 2016
between drive and weaving unit. The weaving
unit can be tilted from 0 to 60 degrees.
0398 145 203
Turning bracket B42
The turning bracket is used to change the
Release in November 2016
angle of the weaving unit at ±22 degrees from
travel direction.
0398 145 211
Floating head
This component helps maintain constant
stick-out at the welding torch or cutting torch.
0457 467 880
Transformer 230 V AC
0457 467 882
Transformer 115 V AC
0457 360 880
Connection cable ESAB, 12 + 23-pin
0457 360 886
Connection cable universal, for start/stop
wire feeder, only with 12-pin
0398 146 120
Quick-extension bracket for flexible rail
The quick-extension bracket facilitates rapid
mounting and dismounting when using two
rails.
0463 465 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0457 468 074
Battery 18 V / 5 Ah Makita®
0457 468 072
Battery charger 230 VAC Makita®
Ved kjøp i lokal jernvareforretning – se etter merket Makita®.
196673-6
BL1850
18 V
18 V 5.0 Ah Li-ion.
195585-0
DC18RC
14,4 V - 18 V
Charger for 14,4 V - 18 V batteries.
0463 465 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
Kabelnøkkel- og funksjonsskjema
0463 465 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0463 465 101
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising