ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Ръководство за употреба

ESAB W82 Ръководство за употреба
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Ръководство за експлоатация
0460 971 401 BG 20181120
Valid for: W82 serial no. 710-xxx-xxxx;
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ serial no. 627-, 834-xxx-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
1
БЕЗОПАСНОСТ .........................................................................................
5
1.1
Значение на символите .......................................................................
5
1.2
Безопасност предпазни мерки...........................................................
5
ВЪВЕДЕНИЕ ..............................................................................................
9
2.1
Оборудване ...........................................................................................
9
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ...............................................................................
10
4
МОНТАЖ .....................................................................................................
11
4.1
Инструкции за сглобяване ..................................................................
11
4.2
Описание на системата .......................................................................
11
4.3
Настройване на U82 за използване с W82 .......................................
12
4.3.1
Запазване на съхранените данни .....................................................
12
4.3.2
Преобразуване на самостоятелния модул U82 в презентационен
12
Схеми на системата .............................................................................
13
РАБОТА С АПАРАТА ................................................................................
15
5.1
Съединения и устройства за управление .......................................
15
5.2
Защита срещу прегряване ..................................................................
16
5.3
Обратна връзка на напрежението на дъгата...................................
16
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ..................................................................
18
6.1
Проверка и почистване .......................................................................
18
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .....................................................
СХЕМА ................................................................................................................
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА................................................................
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .........................................................................................
19
20
23
24
2
4.4
5
6
7
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0460 971 401
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете ръководството
за работа и спазвайте всички етикети, практики за
безопасност на служителите и информационни листове
за безопасност (SDS).
1.2
Безопасност предпазни мерки
ЗАБЕЛЕЖКА!
Уредът е изпитан от ESAB за общо ползване. Отговорността за
безопасността и функционирането на конкретното място на приложение се
носи от специалиста по интегриране.
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
0460 971 401
-5-
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
2.
3.
4.
5.
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на
вас и други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – може да е смъртоносен
•
•
•
•
Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с ръководството
за работа.
Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под
напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
Изолирайте себе си от работното място и земята.
Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
•
•
•
0460 971 401
Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се
консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното
поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и
съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента,
когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и
работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета
или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на
захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
-6-
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
ГАЗОВЕ И ДИМ – могат да представляват опасност за здравето
•
•
Дръжте главата си далеч от димните газове.
Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете,
за да отведете газовете и дима от зоната ви на дишане и работното
пространство.
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата
•
•
Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло.
Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ШУМ – прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
•
•
•
Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
•
•
Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма никакви запалими материали.
Не използвайте затворени контейнери.
НЕИЗПРАВНОСТ – в случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали
части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от обществената
мрежа под ниско напрежение. В такива помещения е
възможно възникване на потенциални затруднения,
свързани с електромагнитната съвместимост на
оборудване от клас А, вследствие на проводими или
излъчващи повърхности.
0460 971 401
-7-
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива 2012/19/EО
относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване и нейното прилагане съгласно
националното законодателство, електрическото и/или
електронното оборудване, което е достигнало до края
на цикъла си на експлоатация, трябва да бъде
унищожено чрез предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите информация за
одобрените пунктове за събиране на подобно
оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ВНИМАНИЕ!
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
За повече информация относно практики на безопасна употреба за
електродъгово заваряване и оборудване за рязане попитайте Вашия
доставчик за копие от „Предпазни мерки и практики за безопасна
работа при електродъгово заваряване, рязане и въздушно-дъгово
повърхностно рязане“, Формуляр 52-529.
Следните публикации са препоръчани за Вас:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
ANSI/ASC Z49.1 - “Safety in Welding and Cutting”
AWS C5.5 - “Recommended Practices for Gas Tungsten Arc Welding”
AWS C5.6 - “Recommended Practices for Gas Metal Arc welding”
AWS SP - “Safe practices” - Reprint, Welding Handbook
ANSI/AWS F4.1 - “Recommended Safe Practices for Welding and
Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances”
OSHA 29 CFR 1910 - "Safety and health standards"
CSA W117.2 - "Code for safety in welding and cutting"
NFPA Standard 51B, “Fire Prevention During Welding, Cutting, and
Other Hot Work"
CGA Standard P-1, “Precautions for Safe Handling of Compressed
Gases in Cylinders”
ANSI Z87.1, "Occupational and Educational Personal Eye and Face
Protection Devices"
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0460 971 401
-8-
© ESAB AB 2018
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
Aristo® W82
W82 представлява модул за управление, който разрешава
комуникацията между заваръчното оборудване и оборудването
за автоматизация като роботи и компютри. Комуникационни
протоколи: DeviceNet, Profibus, CANopen, Ethernet и EtherCAT.
W82 се използва заедно с оборудваните с CANbus захранващи
източници за автоматизиране на заваряването на ESAB. За
работа със захранващия източник и телоподаващия апарат,
вижте съответните ръководства за работа.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ се монтира върху поддържаните
от ESAB захранващи източници. Свързването с CANbus се
извършва вътрешно. Комуникационен протокол: WeldCloud™.
Предлагат се два варианта на Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ с
различни функции. Наличните варианти имат номера за поръчка
0445 302 880 (без връзка за Ethernet и комуникация с
роботизирана система) и 0445 302 881 (с връзка за Ethernet и
комуникация с роботизирана система).
Информация за поддържаните захранващи източници можете
да получите от търговския представител на ESAB.
2.1
Оборудване
Aristo® W82
•
•
W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen, W82 EtherNet и W82 EtherCAT се
доставят с USB памет и ръководство с инструкции.
W82 Integrated се доставя с ръководство с инструкции.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
•
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ се доставя с WeldCloud™ софтуер и ръководство
за бързо стартиране.
Наборите кабели за измервания и свързване с различните захранващи източници се
предлагат като принадлежности. Вижте раздел „ПРИНАДЛЕЖНОСТИ” и отделния
списък с резервни части.
0460 971 401
-9-
© ESAB AB 2018
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Aristo® W82
Захранващо напрежение (за захранване 42 V, 50 – 60 Hz
на модула през W82)
Захранващо напрежение (от робот)
24 V DC
Захранващо напрежение (от
захранващия източник)
12 V DC
Тегло
4 kg (8,8 фунта)
Размери (Д x Ш x В)
366 × 101 × 159 mm (14,41 × 3,98 × 6,26 in.)
Клас на защита на корпуса
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 880)
Захранващо напрежение (за захранване на
модула през WeldCloud™)
42 V, 50 – 60 Hz
Захранващо напрежение (от захранващия
източник)
12 V DC
Тегло
6 kg (13,2 фунта)
Размери (Д x Ш x В)
527 × 257 × 115 mm
(20,75 × 10,12 × 4,52 in.)
Клас на защита на корпуса
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 881)
Захранващо напрежение (за захранване на
модула през WeldCloud™)
42 V, 50 – 60 Hz
Захранващо напрежение (от захранващия
източник)
12 V DC
Тегло
6 kg (13,2 фунта)
Размери (Д x Ш x В)
527 × 257 × 105 mm
(20,75 × 10,12 × 4,13 инча)
Клас на защита на корпуса
IP23
Клас на защита на корпуса
Кодът IP обозначава класа на защита на корпуса, т.е. степента на защитеност срещу
проникване на твърди замърсители или вода.
Оборудване, обозначено с IP23, е предназначено за употреба на открито и закрито.
0460 971 401
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
Вижте ръководството за обслужване за Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile.
При монтаж на Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ се уверете, че антената върху
горната кутия не се покрива или блокира.
4.1
Инструкции за сглобяване
Връзка на Aristo® W82 към захранващ източник Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig U5000i,
Mig U5000iw
1. Отстранете винтовете на задната
дръжка на захранващия източник.
2. Поставете W82 върху заваръчния
захранващ източник.
3. Захванете W82 и дръжката на място с
винтовете, като използвате същите отвори
за винтове.
Свързване на Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
Инструкции относно начина на свързване на Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
можете да видите в ръководството за обслужване на Aristo® W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ или да се свържете с най-близкия сервизен център или
дистрибутор на ESAB.
Връзка на Aristo® W82 към захранващи източници Mig 3001i, Mig 4001i, Mig 4002c,
Mig 5002c и Mig 6502c
Свържете W82 с кабел с дължина 2 m и го разположете на пода или на стойка в
близост до захранващия източник.
4.2
Описание на системата
Възможно е да конфигурирате модула U82 за самостоятелно използване
(самостоятелен модул) или презентационно използване (презентационен модул).
Присъствието на модула W82 в системата за заваряване определя кой модул да бъде
използван.
0460 971 401
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
Самостоятелният модул се използва,
когато в системата няма модул W82.
Презентационният модул се използва,
когато в системата е включен модул
W82 .
При стартиране на модула е възможно да видите дали той е презентационен или не.
4.3
Настройване на U82 за използване с W82
ЗАБЕЛЕЖКА!
Необходимо е да промените самостоятелния модул U82 в презентационен,
преди да го използвате с модула W82.
4.3.1
1.
2.
3.
4.
5.
Запазване на съхранените данни
Свържете самостоятелния модул U82 към захранващ източник или към
телоподаващ апарат.
Включете главния прекъсвач на захранващия източник.
Експортирайте наборите данни за заваряване от паметта на U82 към USB памет
(вижте раздела „Експортиране/импортиране” в ръководството с инструкции на
U82).
Изключете главния прекъсвач на захранващия източник.
Извадете USB паметта.
4.3.2
Преобразуване на самостоятелния модул U82 в презентационен
1. Свържете доставената USB памет към компютър. Проверете дали компютърът е
настроен да показва разширенията на файловете.
2. Преименувайте: "update.txt_" на "update.txt" и "reset.txt_" на "reset.txt"
0460 971 401
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
3. Отворете левия капак на панела за
управление.
4. Поставете доставената USB памет в
USB конектора.
5. Затворете капака.
6. Включете главния прекъсвач на
захранващия източник. Единичен звуков
сигнал ще ви уведоми за началото на
процеса на преобразуване. Той е
приключен, когато се чуят два звукови
сигнала.
7. Изключете главния прекъсвач на
захранващия източник.
8. Отворете капака и отстранете
доставената USB памет.
9. Затворете капака. При това модулът може да се използва заедно с модул W82.
4.4
Схеми на системата
Следва схема, показваща връзката между различните модули.
1.
2.
3.
4.
Връзка между захранващ източник за заваряване и W82 – "CAN към захранващ
източник".
Връзка между W82 и шкаф за управление на робот – "Fieldbus".
Връзка между заваръчен захранващ източник и телеподаващ апарат „Вътрешен CAN”.
Връзка между заваръчен захранващ източник и контролен панел - „Вътрешен
CAN”.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Ако не се използва телоподаващ апарат ESAB, се изисква отделна обратна
връзка на волтовата дъга към измерителния контакт на модула за
управление.
0460 971 401
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
0460 971 401
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
5
РАБОТА С АПАРАТА
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава „БЕЗОПАСНОСТ“ на това ръководство. Прочетете ги внимателно, преди
да пристъпите към работа с оборудването!
5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Съединения и устройства за управление
Светлинен индикатор
Оранжев светлинен индикатор – прегряване
Външна CAN и опция за прекратяване
Fieldbus
Връзка за комуникация със система на робот
Измерване
Връзка за измерителен кабел за обратна връзка за волтова дъга и сигнал за
аварийно спиране, измерителен комплект
Вътрешен CAN
Връзки за комуникация с телоподаващ апарат на ESAB и контролен панел
LAN
Свързване към мрежата, Ethernet
CAN към заваръчен захранващ източник
Връзка за комуникация със заваръчен захранващ източник
USB
Връзка за USB памет
0460 971 401
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Антена
Светлинен индикатор, бял,
Включено захранване
Светлинен индикатор, червен
Състояние на връзката (активен светлинен индикатор = грешка при
свързване )
USB
Връзка за USB памет
CAN връзка
Наблюдение на волтовата дъга (+), червено гнездо за банан-шекер
Наблюдение на волтовата дъга (-), черно гнездо на банан-щекер
Fieldbus връзка за комуникация с роботизирана система
Ethernet връзка
5.2
Защита срещу прегряване
Модулът за управление разполага със защита от прегряване, която сработва при
твърде голямо повишаване на температурата. Когато това се случи, заваръчният ток
се прекъсва и светва оранжев светлинен индикатор.
Защитата срещу прегряване се нулира автоматично при спадане на температурата и
индикаторът изгасва.
5.3
Обратна връзка на напрежението на дъгата
За да се получи добър резултат при заваряване, обратната връзка на напрежението на
дъгата е фактор от решаващо значение. При MIG/MAG заваряването захранващият
източник е подготвен да отчита напрежението на дъгата в телоподаващия апарат.
Условие за тази функция е да се използва телоподаващ апарат ESAB и свързващ
кабел ESAB! Този начин за измерване на напрежението на дъгата компенсира
падането на напрежението в заваръчния кабел към телоподаващия апарат. С горелка
ESAB, поддържаща "TrueArcVoltage", падът на напрежението по цялата дължина до
контактния връх е компенсиран.
0460 971 401
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 РАБОТА С АПАРАТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Външните входове на напрежението на дъгата (червеното и черното гнездо
за банан-щекери) от задния край на горната кутия на WeldCloud™ не трябва
да се използват, освен ако оборудването не е конфигурирано за тази
настройка от упълномощен сервизен персонал на ESAB.
ЗАБЕЛЕЖКА!
За да се компенсира падът на напрежение в обратния кабел, захранващият
източник може да се конфигурира (упълномощен сервизен персонал на
ESAB) така, че да използва външен отчитащ проводник на напрежението на
дъгата от работния детайл.
0460 971 401
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Редовното техническо обслужване е важно за безопасната и надеждна
работа.
ВНИМАНИЕ!
Сваляне на обезопасяващите панели може да се извършва само от лица с
подходящи познания по електротехника (упълномощен персонал).
ВНИМАНИЕ!
Всички гаранционни ангажименти на доставчика престават да са приложими,
ако клиентът предприеме опити за поправка на неизправности в продукта,
по време на гаранционния период.
6.1
Проверка и почистване
Редовно проверявайте дали контролният модул осъществява електрически контакт
със захранващия източник и че връзките са осъществени безпроблемно и правилно.
0460 971 401
- 18 -
© ESAB AB 2018
7 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
7
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
W82 и Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ са създадени и тествани в съответствие с
международните и европейски стандарти IEC/EN 60974-1 и IEC/EN 60974-10.
Сервизното звено, извършило обслужването или ремонтната дейност, трябва да
провери дали продуктът продължава да отговаря на посочените стандарти.
Може да поръчате резервни части и консумативи от най-близкия дилър на ESAB,
вижте esab.com. When ordering, please state product type, serial number, designation and
spare part number in accordance with the spare parts list. This facilitates dispatch and
ensures correct delivery.
0460 971 401
- 19 -
© ESAB AB 2018
СХЕМА
СХЕМА
Aristo® W82
0460 971 401
- 20 -
© ESAB AB 2018
СХЕМА
0460 971 401
- 21 -
© ESAB AB 2018
СХЕМА
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 401
- 22 -
© ESAB AB 2018
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, EtherNet
0460 891 885
Aristo® W82, EtherCAT
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0445 302 881
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 , Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile
Ръководства за експлоатация и списък с резервните части можете да намерите в
Интернет на адрес: www.esab.com
0460 971 401
- 23 -
© ESAB AB 2018
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
For power sources Mig 4004i and 5000is
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
For Origo™ Mig power sources
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
0445 501 880
Robot Interface Kit Devicenet WeldCloud™
0445 501 881
Robot Interface Kit Profibus WeldCloud™
0445 501 882
Robot Interface Kit CANopen WeldCloud™
0445 501 883
Robot Interface Kit EtherNet IP WeldCloud™
0445 501 884
Robot Interface Kit EtherCAT WeldCloud™
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 401
- 24 -
© ESAB AB 2018
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0460 971 401
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising