ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB W82 Lietotāja rokasgrāmata
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Lietošanas pamācība
0460 971 401 LV 20181120
Valid for: W82 serial no. 710-xxx-xxxx;
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ serial no. 627-, 834-xxx-xxxx
1
DROŠĪBA .....................................................................................................
5
1.1
Simbolu nozīme ......................................................................................
5
1.2
Drošības pasākumi ................................................................................
5
IEVADS ........................................................................................................
9
2.1
Aprīkojums..............................................................................................
9
3
TEHNISKIE DATI .........................................................................................
10
4
UZSTĀDĪŠANA............................................................................................
11
4.1
Montāžas instrukcija ..............................................................................
11
4.2
Sistēmas apraksts ..................................................................................
11
4.3
Kā iestatīt U82 izmantošanai ar W82 ....................................................
12
4.3.1
Saglabājiet iegūtos datus .....................................................................
12
4.3.2
Pārveidojiet U82 savrupo ierīci par demonstrēšanas ierīci. .................
12
Sistēmu diagrammas .............................................................................
13
DARBĪBA .....................................................................................................
15
5.1
Savienojumi un vadības ierīces ............................................................
15
5.2
Aizsardzība pret pārkaršanu .................................................................
16
5.3
Loka sprieguma atgriezeniskā saite .....................................................
16
APKOPE ......................................................................................................
18
6.1
Pārbaude un tīrīšana ..............................................................................
18
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...............................................................
DIAGRAMMA.......................................................................................................
PASŪTĪŠANAS NUMURI.....................................................................................
PIEDERUMI .........................................................................................................
19
20
23
24
2
4.4
5
6
7
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0460 971 401
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
1.1
Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas
vai nāvējošas traumas.
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības pasākumus
un drošības datu lapās (Safety Data Sheets — SDS)
norādīto informāciju.
1.2
Drošības pasākumi
Šo iekārtu ir pārbaudījis uzņēmums ESAB vispārējās uzstādīšanas laikā.
Atbildību par iekārtas drošību un pareizu funkcionēšanu uzņemas persona, kas
veic attiecīgo uzstādīšanu.
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar
iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
0460 971 401
-5-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apģērbu, aizsargcimdus
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes,
gredzenus utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
Loka metināšana un griešana var radīt traumas jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus.
ELEKTROŠOKS — bīstams dzīvībai
•
•
•
•
Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši lietošanas instrukcijai.
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām un elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu.
Izolējiet sevi no darba materiāla un zemes.
Strādājiet drošā pozā.
ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI — var būt kaitīgi veselībai
•
•
•
Metinātājiem, kuriem ir elektrokardiostimulators, pirms metināšanas ir
ieteicams konsultēties ar ārstu. Elektromagnētiskie lauki (EML) var izraisīt
elektrokardiostimulatora darbības traucējumus.
EML var izraisīt arī citu, pagaidām nezināmu ietekmi uz veselību.
Metinātājiem jāveic tālāk minētās darbības, lai mazinātu iespēju tikt
pakļautiem EML ietekmei.
○ Izvelciet elektrodu un darba kabeļus tā, lai tie būtu jums vienā pusē.
Ja iespējams, nostipriniet kabeļus ar līmlenti. Uzmanieties, lai jūsu
ķermenis neatrastos starp metināšanas degli un darba kabeļiem.
Nekādā gadījumā neapvijiet metināšanas degli vai darba kabeli ap
sevi. Turiet metināšanas strāvas avotu un kabeļus pēc iespējas tālāk
no sevis.
○ Pievienojiet darba kabeli sagatavei pēc iespējas tuvāk metināšanas
apgabalam.
DŪMI UN GĀZES — var būt kaitīgi veselībai
•
•
Neturiet galvu dūmos.
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un apkārtējās
teritorijas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
•
•
Sargājiet acis un ķermeni. Lietojiet piemērotu metināšanas masku un
aizsarglēcas un nēsājiet aizsargapģērbu.
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai
aizslietņiem.
TROKSNIS — pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi
Sargājiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsarglīdzekļus.
0460 971 401
-6-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
KUSTĪGAS DAĻAS — var izraisīt savainojumus
•
•
•
Visām durvīm, paneļiem un pārsegiem jābūt aizvērtiem un nostiprinātiem.
Tikai kvalificēti darbinieki drīkst noņemt pārsegus, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu apkopi un remontu. Pēc apkopes pabeigšanas uzstādiet
atpakaļ paneļus vai pārsegus un aizveriet durvis, pirms iedarbināt dzinēju.
Pirms ierīces uzstādīšanas vai pievienošanas izslēdziet dzinēju.
Kustīgu daļu tuvumā nedrīkst atrasties rokas, mati, vaļīgs apģērbs un rīki.
UGUNSBĪSTAMĪBA
•
•
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav
viegli uzliesmojošu materiālu.
Neizmantojiet iekārtu darbam ar slēgtām tvertnēm.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI — rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu
palīdzību
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt
informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB
izplatītāju.
0460 971 401
-7-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
PAPILDU DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Lai iegūtu papildinformāciju par drošības praksi elektriskā loka
metināšanas un griešanas aprīkojumam, lūdziet savam piegādātajam loka
metināšanas, griešanas un grebšanas piesardzības pasākumu un drošības
prakses rokasgrāmatu, veidlapa 52-529.
Ieteicams izlasīt tālāk minētās publikācijas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
ANSI/ASC Z49.1 - “Safety in Welding and Cutting”
AWS C5.5 - “Recommended Practices for Gas Tungsten Arc Welding”
AWS C5.6 - “Recommended Practices for Gas Metal Arc welding”
AWS SP - “Safe practices” - Reprint, Welding Handbook
ANSI/AWS F4.1 - “Recommended Safe Practices for Welding and
Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances”
OSHA 29 CFR 1910 - "Safety and health standards"
CSA W117.2 - "Code for safety in welding and cutting"
NFPA Standard 51B, “Fire Prevention During Welding, Cutting, and
Other Hot Work"
CGA Standard P-1, “Precautions for Safe Handling of Compressed
Gases in Cylinders”
ANSI Z87.1, "Occupational and Educational Personal Eye and Face
Protection Devices"
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0460 971 401
-8-
© ESAB AB 2018
2 IEVADS
2
IEVADS
Aristo® W82
W82 ir kontroles ierīce, kas iespējo saziņu starp metināšanas iekārtu
un automatizācijas aprīkojumu, piemēram, robotizētajiem vienumiem
un datoriem. Saziņas protokoli: DeviceNet, Profibus, CANopen,
Ethernet un EtherCAT.
Ierīce W82 tiek izmantota kopā ar ESAB CAN kopnes aprīkotiem
barošanas avotiem metināšanas automatizācijai. Lai uzzinātu, kā
rīkoties ar barošanas avotu un stieples padeves ierīci, skatiet
atbilstošo lietošanas rokasgrāmatu.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Ierīce Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ tiek papildus uzstādīta uz
atbalstītiem ESAB barošanas avotiem. Tai tiek izveidots iekšējs
savienojums ar CAN kopni. Saziņas protokols: WeldCloud™.
Ir pieejamas divas Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ versijas ar
dažādām funkcijām. Pieejamo versiju pasūtīšanas numuri ir
0445 302 880 (bez Ethernet savienojuma un saziņas ar robotizēto
sistēmu) un 0445 302 881 (ar Ethernet savienojumu un saziņu ar
robotizēto sistēmu).
Lai saņemtu informāciju par atbalstītiem barošanas avotiem,
sazinieties ar savu ESAB tirdzniecības pārstāvi.
2.1
Aprīkojums
Aristo® W82
•
•
W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen, W82 Ethernet un W82 EtherCAT
komplektācijā ir iekļauta USB atmiņa un lietošanas rokasgrāmata.
W82 Integrated komplektācijā ir iekļauta lietošanas rokasgrāmata.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
•
Ierīces Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ komplektācijā ir iekļauta programmatūra
WeldCloud™ un īsā darba sākšanas pamācība.
Mērījumu kabeļa komplektu un savienošanas kabeļus, kas paredzēti dažādiem strāvas
avotiem, var iegādāties kā piederumus; skatiet nodaļu PIEDERUMI un atsevišķu rezerves
daļu sarakstu.
0460 971 401
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
Aristo® W82
Barošanas spriegums (lai apgādātu ierīci, 42 V, 50–60 Hz
izmantojot W82)
Barošanas spriegums (no robotizētā
vienuma)
24 V līdzstrāva
Barošanas spriegums (no barošanas
avota)
12 V līdzstrāva
Svars
4 kg (8,8 mārciņas)
Izmēri (g × p × a)
366 × 101 × 159 mm
(14,41 × 3,98 × 6,26 collas)
Drošības klase
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 880)
Barošanas spriegums (lai apgādātu ierīci, izmantojot 42 V, 50–60 Hz
WeldCloud™)
Barošanas spriegums (no barošanas avota)
12 V līdzstrāva
Svars
6 kg (13,2 mārciņas)
Izmēri (g × p × a)
527 × 257 × 115 mm
(20,75 × 10,12 × 4,52 collas)
Drošības klase
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 881)
Barošanas spriegums (lai apgādātu ierīci, izmantojot 42 V, 50–60 Hz
WeldCloud™)
Barošanas spriegums (no barošanas avota)
12 V līdzstrāva
Svars
6 kg (13,2 mārciņas)
Izmēri (g × p × a)
527 × 257 × 105 mm
(20,75 × 10,12 × 4,13 collas)
Drošības klase
IP23
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
0460 971 401
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
Skatiet Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ un WeldCloud™ Mobile tehniskās
apkopes rokasgrāmatu.
Ierīcei Mig 4004i Pulse WeldCloud™ pārliecinieties, vai antena, kas atrodas uz augšējā
bloka, netiek aizklāta vai bloķēta.
4.1
Montāžas instrukcija
Aristo® W82 pievienošana Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig U5000i un Mig U5000iw
barošanas avotiem
1. Noņemiet skrūves no barošanas avota
aizmugurējā roktura.
2. Uzlieciet W82 uz metināšanas barošanas
avota.
3. Pieskrūvējiet W82 un rokturi atpakaļ vietā,
izmantojot tos pašus skrūvjcaurumus.
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ pievienošana
Instrukcijas par Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ pievienošanu skatiet Aristo® W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ tehniskās apkopes rokasgrāmatā vai sazinieties ar tuvāko
ESAB tehniskās apkopes centru vai izplatītāju.
Aristo® W82 pievienošana Mig 3001i, Mig 4001i, Mig 4002c, Mig 5002c un Mig 6502c
barošanas avotiem
Savienojiet W82 ar 2 m garu kabeli un novietojiet uz grīdas vai uz statīva blakus barošanas
avotam.
4.2
Sistēmas apraksts
U82 ierīci var konfigurēt savrupai izmantošanai (savrupa ierīce) vai demonstrēšanai
(demonstrēšanas ierīce). W82 ierīces pieejamība metināšanas sistēmā nosaka, kura ierīce ir
jāizmanto.
0460 971 401
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
Savrupā ierīce tiek izmantota tad, ja
sistēmā nav W82 ierīces.
Demonstrēšanas ierīce tiek izmantota tad,
ja sistēmā ir W82 ierīce.
Ierīces ieslēgšanas laikā var redzēt, vai ierīce ir vai nav demonstrēšanas ierīce.
4.3
Kā iestatīt U82 izmantošanai ar W82
Pirms ierīces izmantošanas ar W82 ierīci U82 savrupā ierīce ir jāpārveido par
demonstrēšanas ierīci.
4.3.1
1.
2.
3.
4.
5.
Saglabājiet iegūtos datus
Savienojiet U82 savrupo ierīci ar barošanas avotu vai stieples padeves ierīci.
Ieslēdziet barošanas avota galveno slēdzi.
Metināšanas datu kopas no U82atmiņas eksportējiet USB atmiņā (skatiet
U82 lietošanas rokasgrāmatas sadaļu Importēšana/eksportēšana).
Izslēdziet barošanas avota galveno slēdzi.
Noņemiet USB atmiņu.
4.3.2
Pārveidojiet U82 savrupo ierīci par demonstrēšanas ierīci.
1. Pievienojiet datoram komplektācijā esošo USB atmiņu. Pārliecinieties, vai datorā ir
atlasīti iestatījumi rādīt failu paplašinājumus.
2. Pārdēvējiet: “update.txt_” par “update.txt” un “reset.txt_” par “reset.txt”
0460 971 401
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
3. Atveriet vāku kontroles paneļa kreisās
puses augšdaļā.
4. Ievietojiet komplektācijā iekļauto
USB atmiņu USB savienotājā.
5. Aizveriet vāku.
6. Ieslēdziet barošanas avota galveno slēdzi.
Viens skaņas signāls norāda, ka
pārveidošanas process ir sācies. Kad
atskan divi skaņas signāli, pārveidošanas
process ir beidzies.
7. Izslēdziet barošanas avota galveno slēdzi.
8. Atveriet vāku un izņemiet komplektācijā
iekļauto USB atmiņu.
9. Aizveriet vāku. Tagad ierīci var izmantot kopā ar W82 ierīci.
4.4
Sistēmu diagrammas
Tālāk ir uzskaitītas shematiskas diagrammas, kurās ir attēlots dažādu ierīču savienojums.
1.
2.
3.
4.
Metināšanas barošanas avota savienojums ar W82 — “CAN pie barošanas avota”.
W82 savienojums ar robotizēto kontroles bloku — “Fieldbus”.
Metināšanas barošanas avota savienojums ar stieples padeves ierīci — “Iekšējā
CAN”.
Metināšanas barošanas avota savienojums ar kontroles ierīci — “Iekšējā CAN”.
Ja stieples padeves ierīce ESAB netiek izmantota, uz kontroles ierīces izvietotā
mērījuma kontaktam ir vajadzīga atsevišķa loka sprieguma atgriezeniskā saite.
0460 971 401
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
0460 971 401
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
5
DARBĪBA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Savienojumi un vadības ierīces
Indikators
Oranža indikatora lampiņa — pārkaršana
Ārējais CAN un pārtraukšanas opcija
Fieldbus
Savienojums sakariem ar robotizēto sistēmu
Mērījumi
Loka sprieguma atgriezeniskās saites mērījuma kabeļa savienojums ar avārijas
apturēšanas signālu, mērīšanai paredzēts komplekts
Iekšējā CAN
Savienojumi sakariem ar ESAB stieples padeves ierīci un kontroles paneli
LAN
Savienojumi ar tīklu, Ethernet
CAN pie metināšanas barošanas avota
Savienojums sakariem ar metināšanas barošanas avotu.
USB
USB atmiņas savienojums
0460 971 401
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Antena
LED indikators, balts
Strāvas padeve IESL.
LED indikators, sarkans
Savienojuma statuss (degošs LED = savienojuma kļūda)
USB
USB atmiņas savienojums
CAN savienojums
Loka sprieguma uzraudzība (+), sarkanā „banana” tipa ligzda
Loka sprieguma uzraudzība (-), melnā „banana” tipa ligzda
Fieldbus savienojums saziņai ar robotizēto sistēmu
Ethernet savienojums
5.2
Aizsardzība pret pārkaršanu
Kontroles ierīce ir aprīkota ar aizsardzības sistēmu pret pārkaršanu, kas aktivējas, ja
temperatūra kļūst pārāk augsta. Ja tā notiek, metināšanas strāva tiek pārtraukta un iedegas
oranžā indikatora lampiņa.
Kad temperatūra samazinās, aizsardzība pret pārkaršanu tiek automātiski atiestatīta un
lampiņa nodziest.
5.3
Loka sprieguma atgriezeniskā saite
Loka sprieguma atgriezeniskā saite ir ļoti svarīga, lai iegūtu labu metināšanas rezultātu.
Veicot MIG/MAG metināšanu, barošanas avots ir gatavs noteikt loka spriegumu stieples
padevējā. Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešams ESAB stieples padevējs un ESAB
savstarpējā savienojuma kabelis. Šis loka sprieguma noteikšanas veids kompensē
sprieguma samazināšanos no metināšanas kabeļa līdz stieples padevējam. Izmantojot
ESAB degli, kas atbalsta “TrueArcVoltage”, tiek kompensēta sprieguma samazināšanās līdz
pat metināšanas uzgalim.
0460 971 401
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
Ārējās loka sprieguma ievades (“banana” tipa ligzdas sarkanā un melnā krāsā),
kas atrodas WeldCloud™ augšējā bloka aizmugurē, nedrīkst izmantot, izņemot
gadījumus, kad pilnvarots ESAB apkopes personāls ir konfigurējis aprīkojumu
šādiem iestatījumiem.
Lai kompensētu sprieguma samazināšanos atgriezeniskajā kabelī, pilnvarots
ESAB apkopes personāls var konfigurēt barošanas avotu tā, lai tas varētu
izmantot ārēju loka sprieguma noteikšanas vadu no sagataves.
0460 971 401
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 APKOPE
6
APKOPE
Lai ekspluatācija būtu droša un uzticama, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Drošības plāksnes drīkst noņemt tikai personas ar atbilstošām
elektrotehniskajām zināšanām (pilnvaroti darbinieki).
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Pārbaude un tīrīšana
Regulāri pārbaudiet, vai starp vadības ierīci un barošanas avotu ir elektrisks kontakts un
savienojumi ir bez kļūdām un pareizi savienoti.
0460 971 401
- 18 -
© ESAB AB 2018
7 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
7
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Ierīce W82 un Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ ir izstrādāta un pārbaudīta saskaņā ar
starptautiskajiem un Eiropas standartiem IEC/EN 60974-1 un IEC/EN 60974-10. Servisa
centram, kas veicis apkopi vai remontu, ir jānodrošina, lai izstrādājums joprojām atbilstu
minētajam standartam.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet vietni
esab.com. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru, paredzēto lietojumu
un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas atvieglos piegādi un
nodrošinās pareizu piegādi.
0460 971 401
- 19 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
Aristo® W82
0460 971 401
- 20 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMMA
0460 971 401
- 21 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMMA
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 401
- 22 -
© ESAB AB 2018
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, EtherNet
0460 891 885
Aristo® W82, EtherCAT
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0445 302 881
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 , Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile
Lietošanas rokasgrāmatas un rezerves daļu saraksts ir pieejams vietnē: www.esab.com
0460 971 401
- 23 -
© ESAB AB 2018
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
For power sources Mig 4004i and 5000is
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
For Origo™ Mig power sources
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
0445 501 880
Robot Interface Kit Devicenet WeldCloud™
0445 501 881
Robot Interface Kit Profibus WeldCloud™
0445 501 882
Robot Interface Kit CANopen WeldCloud™
0445 501 883
Robot Interface Kit EtherNet IP WeldCloud™
0445 501 884
Robot Interface Kit EtherCAT WeldCloud™
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 401
- 24 -
© ESAB AB 2018
PIEDERUMI
0460 971 401
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising