ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Handleiding

ESAB W82 Handleiding
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Gebruiksaanwijzing
0460 971 401 NL 20181120
Valid for: W82 serial no. 710-xxx-xxxx;
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ serial no. 627-, 834-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .................................................................................................
5
1.1
Betekenis van de symbolen ..................................................................
5
1.2
Veiligheidsmaatregelen .........................................................................
5
INLEIDING ...................................................................................................
9
2.1
Apparatuur ..............................................................................................
9
3
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................
10
4
INSTALLATIE...............................................................................................
11
4.1
Montagehandleiding...............................................................................
11
4.2
Systeembeschrijving .............................................................................
11
4.3
Hoe de U82 in te stellen voor gebruik in combinatie met de W82 .....
12
4.3.1
Uw opgeslagen gegevens bewaren .....................................................
12
4.3.2
De U82 standalone-eenheid converteren in een presentatie-eenheid .
12
Systeemdiagrammen .............................................................................
13
BEDIENING .................................................................................................
15
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen...............................................
15
5.2
Oververhittingsbeveiliging ....................................................................
16
5.3
Boogspanningsterugkoppeling ............................................................
16
ONDERHOUD ..............................................................................................
18
6.1
Inspectie en reiniging.............................................................................
18
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.....................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTELNUMMERS.............................................................................................
ACCESSOIRES ...................................................................................................
19
20
23
24
2
4.4
5
6
7
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0460 971 401
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de veiligheidsprocedures
van de werkgever en de veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
LET OP!
De eenheid is door ESAB getest in een algemene opstelling. De
verantwoordelijkheid voor het functioneren en de veiligheid van de gekozen
opstelling berust bij de technicus die de installatie verricht.
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
0460 971 401
-5-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
3.
4.
5.
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen.
Neem voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
•
•
•
Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
0460 971 401
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
-6-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
•
•
•
Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd personeel
verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten worden
opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan en sluit
deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat de motor
word gestart.
Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
•
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0460 971 401
-7-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische
apparatuur aan het einde van de levensduur naar een
recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
VOORZICHTIG!
AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Voor meer informatie over veilige handelwijzen voor elektrische
booglasapparatuur en plasmasnijders, kunt u bij uw leverancier een kopie
aanvragen van de Voorzorgsmaatregelen en veilige handelwijzen voor
booglassen, plasmasnijden en gutsen, document 52-529.
De volgende publicaties worden u aanbevolen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
ANSI/ASC Z49.1 - “Safety in Welding and Cutting”
AWS C5.5 - “Recommended Practices for Gas Tungsten Arc Welding”
AWS C5.6 - “Recommended Practices for Gas Metal Arc welding”
AWS SP - “Safe practices” - Reprint, Welding Handbook
ANSI/AWS F4.1 - “Recommended Safe Practices for Welding and
Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances”
OSHA 29 CFR 1910 - "Safety and health standards"
CSA W117.2 - "Code for safety in welding and cutting"
NFPA Standard 51B, “Fire Prevention During Welding, Cutting, and
Other Hot Work"
CGA Standard P-1, “Precautions for Safe Handling of Compressed
Gases in Cylinders”
ANSI Z87.1, "Occupational and Educational Personal Eye and Face
Protection Devices"
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0460 971 401
-8-
© ESAB AB 2018
2 INLEIDING
2
INLEIDING
Aristo® W82
W82 is een regeleenheid die communicatie mogelijk maakt tussen
lasapparatuur en automatiseringsapparatuur zoals robots en
computers. Communicatieprotocols: DeviceNet, Profibus, CANopen,
Ethernet en EtherCAT.
W82 wordt gebruikt in combinatie met van een CAN-bus voorziene
ESAB-stroombronnen voor lasautomatisering. Raadpleeg voor de
bediening van de stroombron en de draadaanvoereenheid de
desbetreffende gebruikershandleiding.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ wordt achteraf gemonteerd boven
op ondersteunde ESAB-stroombronnen. Wordt intern op de CANbus
aangesloten. Communicatieprotocol: WeldCloud™.
Er zijn twee uitvoeringen van Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
leverbaar, met een verschillende functionaliteit. De leverbare
uitvoeringen hebben bestelnummer 0445 302 880 (zonder
aansluiting voor ethernet en communicatie met robotsysteem) en
0445 302 881 (met aansluiting voor ethernet en communicatie met
robotsysteem).
Neem voor informatie over ondersteunde stroombronnen contact op
met uw ESAB-dealer.
2.1
Apparatuur
Aristo® W82
•
•
W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen en W82 Ethernet en W82 EtherCAT
worden geleverd met een USB-geheugen en een instructiehandleiding.
W82 Integrated wordt geleverd met een instructiehandleiding.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
•
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ wordt geleverd met de software WeldCloud™ en een
snelstartgids.
Meetkabelkit en aansluitkabels voor verschillende stroombronnen zijn leverbaar als
accessoires, zie het hoofdstuk "ACCESSOIRES" en de afzonderlijke lijst met
reserveonderdelen.
0460 971 401
-9-
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Aristo® W82
Voedingsspanning (om de eenheid te
voeden via W82)
42 V, 50 - 60 Hz
Voedingsspanning (van robot)
24 V DC
Voedingsspanning (van stroombron)
12 V DC
Gewicht
4 kg (8,8 lb.)
Afmetingen (l × b × h)
366 × 101 × 159 mm
(14,41 × 3,98 × 6,26 inch)
Beschermingsklasse
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 880)
Voedingsspanning (om de eenheid te voeden via
WeldCloud™)
42 V, 50 - 60 Hz
Voedingsspanning (van stroombron)
12 V DC
Gewicht
6 kg (13,2 lb.)
Afmetingen (l × b × h)
527 × 257 × 115 mm
(20,75 × 10,12 × 4,52 inch)
Beschermingsklasse
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 881)
Voedingsspanning (om de eenheid te voeden via
WeldCloud™)
42 V, 50 - 60 Hz
Voedingsspanning (van stroombron)
12 V DC
Gewicht
6 kg (13,2 lb.)
Afmetingen (l × b × h)
527 × 257 × 105 mm
(20,75 × 10,12 × 4,13 inch)
Beschermingsklasse
IP23
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
0460 971 401
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
Zie de onderhoudshandleiding voor de Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile.
Bij de Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ dient u ervoor te zorgen dat de antenne op de
bedieningseenheid boven op het apparaat niet wordt afgedekt of geblokkeerd.
4.1
Montagehandleiding
Aansluiting van de Aristo® W82 op de stroombronnen Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig
U5000i, Mig U5000iw
1. Verwijder de schroeven van de achterste
handgreep van de stroombron.
2. Plaats de W82 op de lasstroombron.
3. Schroef de W82 en de handgreep op hun
plaats in dezelfde boutgaten.
Aansluiting van de Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
Instructies voor de aansluiting van de Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ vindt u in de
onderhoudshandleiding voor de Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™. U kunt ook
contact opnemen met het dichtstbijzijnde ESAB Service Center of een ESAB-dealer.
Aansluiting van de Aristo® W82 op de stroombronnen Mig 3001i, Mig 4001i, Mig 4002c,
Mig 5002c en Mig 6502c
Sluit de W82 aan met een kabel van 2 meter en plaats hem op de vloer of op een standaard
naast de stroombron.
4.2
Systeembeschrijving
De U82-eenheid kan worden geconfigureerd voor standalone gebruik (standalone-eenheid)
of voor presentatiegebruik (presentatie-eenheid). De aanwezigheid van een W82-eenheid in
het lassysteem bepaalt welke eenheid moet worden gebruikt.
0460 971 401
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
De standalone-eenheid wordt gebruikt
wanneer zich geen W82-eenheid in het
systeem bevindt.
De presentatie-eenheid wordt gebruikt
wanneer zich een W82-eenheid in het
systeem bevindt.
Tijdens het opstarten van de eenheid is het mogelijk te zien of de eenheid een
presentatie-eenheid is, of niet.
4.3
Hoe de U82 in te stellen voor gebruik in combinatie met de
W82
LET OP!
De U82 standalone-eenheid moet worden gewijzigd in een presentatie-eenheid
voordat deze wordt gebruikt in combinatie met een W82-eenheid.
4.3.1
1.
2.
3.
4.
5.
Uw opgeslagen gegevens bewaren
Sluit de U82 standalone-eenheid aan op een stroombron of een
draadaanvoereenheid.
Zet de hoofdschakelaar op de stroombron AAN.
Exporteer de lasgegevenssets van het U82-geheugen naar een USB-geheugen (zie
het hoofdstuk Exporteren/Importeren in de instructiehandleiding voor de U82).
Zet de hoofdschakelaar op de stroombron UIT.
Verwijder het USB-geheugen.
4.3.2
De U82 standalone-eenheid converteren in een presentatie-eenheid
1. Sluit het meegeleverde USB-geheugen aan op een pc. Zorg ervoor dat de computer is
ingesteld om de bestandsextensies te tonen.
2. Hernoem: "update.txt_" in "update.txt" en "reset.txt_" in "reset.txt"
0460 971 401
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
3. Open de afdekking aan de linkerzijde van
het bedieningspaneel.
4. Steek het meegeleverde USB-geheugen in
de USB-connector.
5. Sluit de afdekking.
6. Zet de hoofdschakelaar op de stroombron
AAN. Een "piepje" geeft aan dat het
conversieproces is gestart. Het eindigt
wanneer er twee "piepjes" te horen zijn.
7. Zet de hoofdschakelaar op de stroombron
UIT.
8. Open de afdekking en verwijder het
aanwezige USB-geheugen.
9. Sluit de afdekking. De eenheid is nu gereed voor gebruik in combinatie met een
W82-eenheid.
4.4
Systeemdiagrammen
Schematische diagrammen die de aansluiting tussen verschillende eenheden tonen, volgen
hier onder.
1.
2.
3.
4.
Aansluiting tussen lasstroombron en W82 - "CAN naar stroombron".
Aansluiting tussen W82 en regelkast van robot - "veldbus".
Aansluiting tussen lasstroombron en draadaanvoereenheid - "interne CAN".
Aansluiting tussen lasstroombron en bedieningspaneel - "interne CAN".
LET OP!
Als de draadaanvoereenheid van ESAB niet wordt gebruikt, is er een
afzonderlijke boogspanningsterugkoppeling nodig naar het meetcontact op de
regeleenheid.
0460 971 401
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
0460 971 401
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
5
BEDIENING
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aansluitingen en bedieningselementen
Indicatielampje
Oranje indicatielampje - Oververhitting
Optie voor externe CAN en afsluiting
Veldbus
Aansluiting voor communicatie met robotsysteem
Meting
Aansluiting voor meetkabel voor boogspanningsterugkoppeling en noodstopsignaal,
meetkit
Interne CAN
Aansluitingen voor communicatie met ESAB-draadaanvoereenheid en
bedieningspaneel
LAN
Aansluiting op netwerk, Ethernet
CAN naar lasstroombron
Aansluiting voor communicatie met lasstroombron
USB
Aansluiting voor USB-geheugen
0460 971 401
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Antenne
Indicatie-LED, wit
Netvoeding AAN
Indicatie-LED, rood
Aansluitstatus (LED aan = aansluitfout)
USB
Aansluiting voor USB-geheugen
CAN-aansluiting
Boogspanningsbewaking (+), rode banaanstekker
Boogspanningsbewaking (-), zwarte banaanstekker
Veldbus Aansluiting voor communicatie met robotsysteem
Ethernetverbinding
5.2
Oververhittingsbeveiliging
De regeleenheid is voorzien van een oververhittingsbeveiliging die in actie komt wanneer de
temperatuur te hoog wordt. Wanneer dit gebeurt, wordt de lasstroom onderbroken en gaat
het oranje indicatielampje branden.
De oververhittingsbeveiliging wordt automatisch gereset wanneer de temperatuur gedaald is
en het lampje is gedoofd.
5.3
Boogspanningsterugkoppeling
De boogspanningsterugkoppeling is een essentiële factor voor het bereiken van een goed
lasresultaat. Bij MIG/MAG-lassen wordt de stroombron voorbereid om de boogspanning in
de draadaanvoereenheid te detecteren. Het is voor deze functionaliteit absoluut noodzakelijk
dat een draadaanvoereenheid van ESAB en een interconnectiekabel van ESAB worden
gebruikt! Deze methode voor het meten van de boogspanning compenseert de spanningsval
in de laskabel naar de draadaanvoereenheid. Met een toorts van ESAB die "TrueArcVoltage"
ondersteunt, wordt de spanningsval helemaal tot aan de contacttip gecompenseerd.
0460 971 401
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
WAARSCHUWING!
De ingangspoorten voor externe boogspanning (de rode en zwarte
banaanstekkers) aan de achterkant van de WeldCloud™ bedieningseenheid
boven op het apparaat mogen niet worden gebruikt, tenzij de apparatuur hiervoor
is geconfigureerd door erkende ESAB-technici.
LET OP!
Om de spanningsval in de aardingskabel te compenseren, kan de stroombron
worden geconfigureerd (door erkende ESAB-technici) om een detectiedraad voor
externe boogspanning vanaf het werkstuk te gebruiken.
0460 971 401
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
VOORZICHTIG!
Alleen personeel met de juiste elektrotechnische vaardigheden (bevoegd
personeel) mag de veiligheidsplaten verwijderen.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant
tijdens de garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Inspectie en reiniging
Controleer regelmatig of de bedieningseenheid elektrisch contact maakt met de stroombron,
of de verbindingen storingsvrij zijn en of ze goed zijn aangesloten.
0460 971 401
- 18 -
© ESAB AB 2018
7 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
7
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
W82 en Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ zijn ontworpen en getest conform de internationale
en Europese normen IEC/EN 60974-1 en IEC/EN 60974-10. De onderhoudsafdeling die
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd, is verplicht ervoor te zorgen dat
het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het
serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
0460 971 401
- 19 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
SCHEMA
Aristo® W82
0460 971 401
- 20 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
0460 971 401
- 21 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 401
- 22 -
© ESAB AB 2018
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, EtherNet
0460 891 885
Aristo® W82, EtherCAT
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0445 302 881
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 , Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile
U vindt de instructiehandleidingen en de lijsten met reserveonderdelen op www.esab.com
0460 971 401
- 23 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
For power sources Mig 4004i and 5000is
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
For Origo™ Mig power sources
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
0445 501 880
Robot Interface Kit Devicenet WeldCloud™
0445 501 881
Robot Interface Kit Profibus WeldCloud™
0445 501 882
Robot Interface Kit CANopen WeldCloud™
0445 501 883
Robot Interface Kit EtherNet IP WeldCloud™
0445 501 884
Robot Interface Kit EtherCAT WeldCloud™
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 401
- 24 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
0460 971 401
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising