ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Brugermanual

ESAB W82 Brugermanual
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Bruksanvisning
0460 971 401 NO 20181120
Valid for: W82 serial no. 710-xxx-xxxx;
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ serial no. 627-, 834-xxx-xxxx
INNHOLD
1
SIKKERHET.................................................................................................
5
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
5
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
5
INNLEDNING ...............................................................................................
9
2.1
Utstyr .......................................................................................................
9
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
10
4
INSTALLASJON ..........................................................................................
11
4.1
Monteringsanvisning .............................................................................
11
4.2
Systembeskrivelse .................................................................................
11
4.3
Slik setter du opp U82 for bruk med W82 ............................................
12
4.3.1
Lagre dataene dine ..............................................................................
12
4.3.2
Konverter den frittstående U82-enheten til en presentasjonsenhet .....
12
Systemdiagrammer ................................................................................
13
BRUK ...........................................................................................................
15
5.1
Koblinger og styringsenheter ...............................................................
15
5.2
Overopphetingsvern ..............................................................................
16
5.3
Tilbakemelding for buespenning ..........................................................
16
VEDLIKEHOLD............................................................................................
18
6.1
Kontroll og rengjøring............................................................................
18
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
SKJEMA ..............................................................................................................
ORDRENUMRE ...................................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
19
20
23
24
2
4.4
5
6
7
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0460 971 401
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
1.2
Sikkerhetsregler
OBS!
Enheten er testet av ESAB med et generelt oppsett. Ansvaret for sikkerhet og
drift for det spesielle oppsettet ligger hos integratoren.
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
0460 971 401
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
4.
5.
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring.
ELEKTRISK STØT – kan være livsfarlig
•
•
•
•
Monter og jord enheten i samsvar med bruksanvisningen.
Ikke ta i strømførende deler eller elektroder med bare hender eller vått
verneutstyr.
Isoler deg selv fra jord og arbeidet.
Sørg for å ha en trygg arbeidsposisjon.
ELEKTRISITET OG MAGNETFELTER – kan være helsefarlige
•
•
•
Sveisere med pacemaker bør rådføre seg med lege før sveising. EMF kan
forstyrre enkelte pacemakere.
Eksponering for EMF kan ha andre, ukjente helseeffekter.
Sveisere skal benytte følgende prosedyre for å minimere eksponeringen
for EMF:
○ Før elektrode- og arbeidskablene sammen på samme side av
kroppen. Sikre dem med tape der dette er mulig. Ikke plasser
kroppen din mellom brenneren og arbeidskablene. Du må aldri kveile
brenner- eller arbeidskabelen rundt kroppen din. Holdt
sveisestrømkilden og kablene så langt borte fra kroppen som mulig.
○ Koble arbeidskabelen til arbeidsemnet så nært området som sveises,
som mulig.
RØYK OG GASSER – kan være helsefarlige
•
•
Vend ansiktet bort fra sveiserøyken.
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å lede røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området.
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær.
Beskytt omgivelsene rundt med egnede beskyttelsesskjermer eller
forheng.
STØY – for sterk støy kan skade hørselen
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern.
0460 971 401
-6-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
BEVEGELIGE DELER – kan forårsake personskade
•
•
•
Hold alle dører, paneler og deksler lukket og godt på plass. Bare kvalifisert
personell skal fjerne deksler for vedlikehold og feilsøking etter behov.
Monter paneler og deksler, og lukk dører, når servicearbeidet er fullført, og
før motoren startes.
Stopp motoren før du monterer eller kobler til en enhet.
Hold hender, hår, løstsittende klær og verktøy borte fra bevegelige deler.
BRANNFARE
•
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Sørg for at det ikke er noen brennbare
materialer i nærheten.
Ikke bruk på lukkede beholdere.
FUNKSJONSFEIL – tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
ADVARSEL!
Ikke bruk strømkilden til å tine frosne rør.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder der
strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser og
strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller elektronisk
utstyr etter endt levetid leveres inn til et mottak for
gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til veie
informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
0460 971 401
-7-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
FORSIKTIG!
YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON
Hvis du vil ha mer informasjon om sikker praksis for utstyr for elektrisk
buesveising og skjæring, kan du be leverandøren din om et eksemplar av
Precautions and Safe Practices for Arc, Cutting and Gouging, skjema
52-529.
Følgende publikasjoner anbefales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
ANSI/ASC Z49.1 - “Safety in Welding and Cutting”
AWS C5.5 - “Recommended Practices for Gas Tungsten Arc Welding”
AWS C5.6 - “Recommended Practices for Gas Metal Arc welding”
AWS SP - “Safe practices” - Reprint, Welding Handbook
ANSI/AWS F4.1 - “Recommended Safe Practices for Welding and
Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances”
OSHA 29 CFR 1910 - "Safety and health standards"
CSA W117.2 - "Code for safety in welding and cutting"
NFPA Standard 51B, “Fire Prevention During Welding, Cutting, and
Other Hot Work"
CGA Standard P-1, “Precautions for Safe Handling of Compressed
Gases in Cylinders”
ANSI Z87.1, "Occupational and Educational Personal Eye and Face
Protection Devices"
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0460 971 401
-8-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
Aristo® W82
W82 er en styreenhet som gjør kommunikasjon mulig mellom
sveiseutstyr og automasjonsutstyr, som f.eks. roboter og
datamaskiner. Kommunikasjonsprotokoller: DeviceNet, Profibus,
CANopen, Ethernet og EtherCAT.
W82 brukes sammen med ESAB CANbus-utstyrte strømkilder for
sveiseautomasjon. Se den relevante brukerveiledningen for
betjening av strømkilde og trådmateenhet.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ er ettermontert oppå støttede
ESAB-strømkilder. Den kobles til CANbus internt.
Kommunikasjonsprotokoll: WeldCloud™.
Det finnes to versjoner av Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
tilgjengelig, med forskjellig funksjonalitet. De tilgjengelige versjonene
har ordrenumrene 0445 302 880 (uten tilkobling for Ethernet og
kommunikasjon med robotsystemet) og 0445 302 881 (med
tilkobling for Ethernet og kommunikasjon med robotsystemet).
Hvis du vil ha informasjon om støttede strømkilder, kan du ta kontakt
med din ESAB-salgsrepresentant.
2.1
Utstyr
Aristo® W82
•
•
W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen, W82 EtherNet og W82 EtherCAT
leveres med USB-minne og brukerveiledning.
W82 Integrated leveres med en brukerveiledning.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
•
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ leveres med WeldCloud™-programvaren og en
hurtigveiledning.
Målekabelsett og tilkoblingskabler for forskjellige strømkilder er tilgjengelige som tilbehør. Se
kapittelet TILBEHØR og den separate listen over reservedeler.
0460 971 401
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Aristo® W82
Matespenning (til mateenhet gjennom
W82)
42 V, 50–60 Hz
Matespenning (fra robot)
24 V DC
Matespenning (fra strømkilde)
12 V DC
Vekt
4 kg
Mål (l × b × h)
366 × 101 × 159 mm
Kapslingsgrad
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 880)
Matespenning (til mateenhet gjennom WeldCloud™)
42 V, 50–60 Hz
Matespenning (fra strømkilde)
12 V DC
Vekt
6 kg
Mål (l × b × h)
527 × 257 × 115 mm
Kapslingsgrad
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 881)
Matespenning (til mateenhet gjennom WeldCloud™)
42 V, 50–60 Hz
Matespenning (fra strømkilde)
12 V DC
Vekt
6 kg
Mål (l × b × h)
527 × 257 × 105 mm
Kapslingsgrad
IP23
Kapslingsgrad
IP-koden angir kapslingsgraden, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander eller vann.
Utstyr merket IP23 er beregnet for innendørs og utendørs bruk.
0460 971 401
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
Se servicehåndboken for Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™, WeldCloud™
Mobile.
For Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ må du sikre at antennen på toppboksen ikke er
tildekket eller blokkert.
4.1
Monteringsanvisning
Tilkobling av Aristo® W82 til strømkildene Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig U5000i og Mig
U5000iw
1. Ta ut skruene på bakre håndtak på
strømkilden.
2. Sett W82 på sveisestrømkilden.
3. Skru W82 og håndtaket på plass i de
samme skruehullene.
Tilkobling av Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
For instruksjoner om hvordan du kobler til Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™, kan du se
servicehåndboken for Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ eller ta kontakt med
nærmeste ESAB-servicesenter eller -distributør.
Tilkobling av Aristo® W82 til strømkildene Mig 3001i, Mig 4001i, Mig 4002c, Mig 5002c
og Mig 6502c
Koble til W82 med en 2 m kabel, og plasser den på gulvet eller på en støtte ved siden av
strømkilden.
4.2
Systembeskrivelse
Det er mulig å konfigurere U82-enheten for frittstående bruk (frittstående enhet) eller
presentasjonsbruk (presentasjonsenhet). Tilstedeværelsen av en W82-enhet i
sveisesystemet avgjør hvilken enhet som skal brukes.
0460 971 401
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
Den frittstående enheten brukes når det
ikke finnes noen W82-enhet i systemet.
Presentasjonsenheten brukes når det
finnes en W82-enhet i systemet.
Under oppstart av enheten er det mulig å se om den er en presentasjonsenhet eller ikke.
4.3
Slik setter du opp U82 for bruk med W82
OBS!
Det er nødvendig å endre den frittstående U82-enheten til en presentasjonsenhet
før den brukes sammen med en W82-enhet.
4.3.1
1.
2.
3.
4.
5.
Lagre dataene dine
Koble den frittstående U82-enheten til en strømkilde eller en trådmateenhet.
Slå PÅ hovedbryteren på strømkilden.
Eksporter sveisedatasett fra U82-minnet til et USB-minne (se kapittelet Eksport/import
i brukerveiledningen for U82).
Slå AV hovedbryteren på strømkilden.
Fjern USB-minnet.
4.3.2
Konverter den frittstående U82-enheten til en presentasjonsenhet
1. Koble det medfølgende USB-minnet til en PC. Sørg for at datamaskinen er stilt inn til å
vise filtyper.
2. Endre navn på følgende måte: "update.txt_" til "update.txt" og "reset.txt_" til
"reset.txt"
0460 971 401
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
3. Åpne dekselet på venstre side av
innstillingspanelet.
4. Sett det medfølgende USB-minnet inn i
USB-kontakten.
5. Lukk lokket.
6. Slå PÅ hovedbryteren på strømkilden. Ett
pip indikerer at konverteringsprosessen har
startet. Den er fullført når to pip høres.
7. Slå AV hovedbryteren på strømkilden.
8. Åpne dekselet, og ta ut det medfølgende
USB-minnet.
9. Lukk lokket. Enheten er nå klar til å brukes sammen med en W82-enhet.
4.4
Systemdiagrammer
Nedenfor ser du skjematiske skisser som viser koblingen mellom forskjellige enheter.
1.
2.
3.
4.
Kobling mellom sveisestrømkilde og W82 – "CAN til strømkilde".
Kobling mellom W82 og robotkontrollkabinett – "Feltbuss".
Kobling mellom sveisestrømkilde og trådmateenhet – "Intern CAN".
Kobling mellom sveisestrømkilde og kontrollpanel – "Intern CAN".
OBS!
Hvis ESAB-trådmateenheten ikke brukes, kreves en separat tilbakemelding for
buespenning til målekontakten på innstillingsboksen.
0460 971 401
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
0460 971 401
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Koblinger og styringsenheter
Kontrollampe
Oransje kontrollampe – overoppheting
Alternativ for CAN og terminering
Feltbuss
Tilkobling for kommunikasjon med robotsystem
Mål
Tilkobling for målekabel for tilbakemelding for buespenning og nødstoppsignal,
målesett
Intern CAN
Tilkobling for kommunikasjon med ESAB-trådmateenhet og kontrollpanel
LAN
Tilkobling til nettverk, Ethernet
CAN til sveisestrømkilde
Tilkobling for kommunikasjon med sveisestrømkilde
USB
USB-minnetilkobling
0460 971 401
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Antenne
Kontroll-LED, hvit,
Strømforsyning PÅ
Kontroll-LED, rød
Tilkoblingsstatus (lysende LED = tilkoblingsfeil)
USB
USB-minnetilkobling
CAN-tilkopling
Overvåking av buespenning (+), rød banankontakt
Overvåking av buespenning (–), svart banankontakt
Feltbuss Tilkobling for kommunikasjon med robotsystem
Ethernet-tilkobling
5.2
Overopphetingsvern
Innstillingsboksen har et overopphetingsvern som kobles inn hvis temperaturen blir for høy.
Når dette skjer, brytes sveisestrømmen, og den oransje lampen tennes.
Overopphetingsvernet nullstilles automatisk når temperaturen har sunket og lyset slukker.
5.3
Tilbakemelding for buespenning
For at sveiseresultatet skal bli bra, er tilbakemelding for buespenning en avgjørende faktor.
Ved MIG/MAG-sveising er strømkilden forberedt til å registrere buespenningen i trådmateren.
Forutsetningen for denne funksjonaliteten er at en ESAB-trådmater og en
ESAB-sammenkoblingskabel brukes. Denne metoden for å måle buespenningen
kompenserer for spenningsfallet i sveisekabelen til trådmateren. Med en ESAB-brenner som
støtter TrueArcVoltage, kompenseres spenningsfallet helt til kontaktpunktet.
ADVARSEL!
De eksterne inngangene for buespenning (de røde og svarte banankontaktene)
bakerst på WeldCloud™-toppboksen skal ikke brukes, med mindre utstyret er
konfigurert for dette oppsettet av autorisert servicepersonell fra ESAB.
0460 971 401
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
OBS!
For å kompensere for spenningsfallet i returkabelen kan strømkilden konfigureres
(av autorisert servicepersonell fra ESAB) til å bruke en leseledning for ekstern
buespenning fra arbeidsstykket.
0460 971 401
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIKEHOLD
6
VEDLIKEHOLD
OBS!
Regelmessig vedlikehold er viktig for sikker og pålitelig drift.
FORSIKTIG!
Bare personer med egnet kunnskap innen elektrisitet (autorisert personale) skal
fjerne vernedekslene.
FORSIKTIG!
Alle garantiytelser fra leverandøren opphører dersom kunden selv prøver å rette
opp eventuelle feil på produktet i garantitiden.
6.1
Kontroll og rengjøring
Kontroller jevnlig at innstillingsboksen er i elektrisk kontakt med strømkilden, og at
kontaktene er feilfri og koblet til riktig.
0460 971 401
- 18 -
© ESAB AB 2018
7 BESTILLING AV RESERVEDELER
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
W82 og Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ er konstruert og testet i henhold til de
internasjonale og europeiske standardene IEC/EN 60974-1 og IEC/EN 60974-10.
Serviceavdelingen som har utført service eller reparasjon, er forpliktet å sørge for at
produktet fortsatt er i samsvar med angitt standard.
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com.
Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer riktig levering.
0460 971 401
- 19 -
© ESAB AB 2018
SKJEMA
SKJEMA
Aristo® W82
0460 971 401
- 20 -
© ESAB AB 2018
SKJEMA
0460 971 401
- 21 -
© ESAB AB 2018
SKJEMA
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 401
- 22 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, EtherNet
0460 891 885
Aristo® W82, EtherCAT
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0445 302 881
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 , Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile
Bruksanvisninger og reservedelslisten er tilgjengelig på Internett på: www.esab.com
0460 971 401
- 23 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TILBEHØR
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
For power sources Mig 4004i and 5000is
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
For Origo™ Mig power sources
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
0445 501 880
Robot Interface Kit Devicenet WeldCloud™
0445 501 881
Robot Interface Kit Profibus WeldCloud™
0445 501 882
Robot Interface Kit CANopen WeldCloud™
0445 501 883
Robot Interface Kit EtherNet IP WeldCloud™
0445 501 884
Robot Interface Kit EtherCAT WeldCloud™
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 401
- 24 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0460 971 401
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising