ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Používateľská príručka

ESAB W82 Používateľská príručka
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Návod na použitie
0460 971 401 SK 20181120
Valid for: W82 serial no. 710-xxx-xxxx;
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ serial no. 627-, 834-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ .............................................................................................
5
1.1
Význam symbolov ..................................................................................
5
1.2
Bezpečnostné opatrenia ........................................................................
5
ÚVOD ...........................................................................................................
9
2.1
Vybavenie................................................................................................
9
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
10
4
MONTÁŽ ......................................................................................................
11
4.1
Montážne pokyny ...................................................................................
11
4.2
Popis systému ........................................................................................
11
4.3
Postup nastavenia riadiacej jednotky U82 na použitie spolu
s riadiacou jednotkou W82 ....................................................................
Uložte vložené údaje ............................................................................
12
Prestavenie riadiacej jednotky U82 z režimu samostatnej jednotky
do režimu referujúcej jednotky .............................................................
Systémové schémy ................................................................................
12
PREVÁDZKA ...............................................................................................
15
5.1
Pripojenia a ovládacie zariadenia .........................................................
15
5.2
Ochrana proti prehrievaniu ...................................................................
16
5.3
Spätná väzba napätia oblúka ................................................................
16
ÚDRŽBA ......................................................................................................
18
6.1
Kontrola a čistenie .................................................................................
18
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ................................................
SCHÉMA ..............................................................................................................
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA .....................................................................................
PRÍSLUŠENSTVO ...............................................................................................
19
20
23
24
2
4.3.1
4.3.2
4.4
5
6
7
12
13
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0460 971 401
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
POZOR!
Spoločnosť ESAB vyskúšala túto jednotku vo všeobecnej konfigurácii.
Zodpovednosť za bezpečnosť a funkčnosť konkrétnej konfigurácie nesie osoba,
ktorá do nej jednotku začlení.
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0460 971 401
-5-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by sa
mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM – Dokáže usmrtiť.
•
•
•
•
Vykonajte montáž a uzemnenie zariadenia v súlade s návodom na
použitie.
Nedotýkajte sa častí alebo elektród pod napätím holou kožou, vlhkými
rukavicami alebo vlhkým odevom.
Izolujte sa od pracovných a uzemňovacích vodičov.
Pri práci dbajte na bezpečný pracovný postoj.
ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
•
Zvárači, ktorí používajú kardiostimulátor, by sa mali pred zváraním poradiť
so svojím lekárom. Elektromagnetické polia môžu mať na niektoré
kardiostimulátory rušivý vplyv.
Vystavenie účinkom elektromagnetického poľa môže mať aj ďalšie účinky
na zdravie, ktoré sú zatiaľ neznáme.
Zvárači by mali dodržiavať tieto postupy, aby čo najviac obmedzili
vystavenie účinkom elektromagnetických polí:
○ Vodiče k elektróde a pracovné káble veďte spolu na rovnakej strane
tela. Ak je to možné, prichyťte ich páskou. Nestojte medzi horákom
a pracovnými káblami. Nikdy si neovíjajte horák ani pracovné káble
okolo tela. Zvárací zdroj a káble držte čo najďalej od tela.
○ Pracovný kábel pripojte k zvarencu čo najbližšie k zváranej ploche.
DYM A PLYNY – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
Používajte vetranie, odsávanie pri oblúku, alebo oboje, aby sa výpary a
plyny nedostali do vašej oblasti dýchania a okolitého priestoru.
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – Môže poraniť oči a spáliť kožu.
•
•
Chráňte si oči aj telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev.
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
HLUK – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
0460 971 401
-6-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOSŤ
POHYBLIVÉ ČASTI – Môžu spôsobiť zranenia.
•
•
•
Dbajte na to, aby boli všetky dvierka, panely a kryty zatvorené a zaistené
proti pohybu. V prípade potreby na účely údržby a odstraňovania porúch
môžu kryty odmontovať len kvalifikované osoby. Po skončení údržby ešte
pred naštartovaním motora namontujte späť panely alebo kryty a zatvorte
dvierka.
Pred montážou alebo pripojením jednotky vypnite motor.
Dbajte na to, aby sa vaše ruky, vlasy, voľné oblečenie a nástroje nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
•
•
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Uistite sa, či sa v blízkosti
nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
Nepoužívajte na zatvorené nádoby.
FUNKČNÁ PORUCHA – Pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte tento zdroj energie na rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v obytných
oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie zaisťované
verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou. Kvôli rušeniu
šírenému vedením a vyžarovaním sa môžu v takýchto
oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so zaručením
elektromagnetickej kompatibility pri zariadení triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej implementácií
podľa národných zákonov sa musí elektrické zariadenie,
ktoré dosiahlo koniec životnosti, zlikvidovať v recyklačnom
zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
0460 971 401
-7-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE!
DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Ak chcete získať ďalšie informácie o bezpečných postupoch týkajúcich sa
zariadení na zváranie a rezanie elektrickým oblúkom, požiadajte svojho
dodávateľa o kópiu dokumentu „Bezpečnostné opatrenia a pravidlá
bezpečnosti pri oblúkovom zváraní, rezaní a drážkovaní“, formulár 52-529.
Odporúčame vám nasledujúce publikácie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
ANSI/ASC Z49.1 - “Safety in Welding and Cutting”
AWS C5.5 - “Recommended Practices for Gas Tungsten Arc Welding”
AWS C5.6 - “Recommended Practices for Gas Metal Arc welding”
AWS SP - “Safe practices” - Reprint, Welding Handbook
ANSI/AWS F4.1 - “Recommended Safe Practices for Welding and
Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances”
OSHA 29 CFR 1910 - "Safety and health standards"
CSA W117.2 - "Code for safety in welding and cutting"
NFPA Standard 51B, “Fire Prevention During Welding, Cutting, and
Other Hot Work"
CGA Standard P-1, “Precautions for Safe Handling of Compressed
Gases in Cylinders”
ANSI Z87.1, "Occupational and Educational Personal Eye and Face
Protection Devices"
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0460 971 401
-8-
© ESAB AB 2018
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Aristo® W82
W82 je riadiaca jednotka, ktorá umožňuje komunikáciu medzi
zváracími a automatizačnými zariadeniami, ako sú roboty
a počítače. Komunikačné protokoly: DeviceNet, Profibus, CANopen,
Ethernet a EtherCAT.
W82 sa používa spolu so zváracími zdrojmi od spoločnosti ESAB
vybavenými zbernicou CAN na automatizáciu zvárania. Informácie o
zaobchádzaní s napájacím zdrojom a jednotkou posuvu drôtu sa
uvádzajú v príslušnom návode obsluhu.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ je vylepšením podporovaných
zváracích zdrojov spoločnosti ESAB. K zbernici CAN je pripojená
interne. Komunikačný protokol: WeldCloud™.
K dispozícii sú dve verzie zariadenia Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
s rôznymi funkciami. Dostupné verzie majú objednávacie čísla
0445 302 880 (bez pripojenia k Ethernetu a komunikácie
s robotickým systémom) a 0445 302 881 (s pripojením k Ethernetu a
s komunikáciou s robotickým systémom).
Ak chcete získať informácie o podporovaných zváracích zdrojoch,
obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti ESAB.
2.1
Vybavenie
Aristo® W82
•
•
W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen, W82 EtherNet a W82 EtherCAT sa
dodávajú s pamäťovým zariadením USB a návodom na obsluhu.
W82 Integrated sa dodáva s návodom na obsluhu.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
•
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ sa dodáva so softvérom WeldCloud™ a stručnou
úvodnou príručkou.
Súprava meracích káblov a pripájacie káble pre rôzne zdroje napätia sú dostupné
ako príslušenstvo, pozrite si kapitolu „PRÍSLUŠENSTVO“ a samostatné zoznamy
náhradných dielov.
0460 971 401
-9-
© ESAB AB 2018
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Aristo® W82
Napájacie napätie (do jednotky posuvu
cez riadiacu jednotku W82)
42 V, 50 – 60 Hz
Napájacie napätie (z robota)
24 V jednosmer. prúd
Napájacie napätie (zo zváracieho zdroja)
12 V jednosmer. prúd
Hmotnosť
4 kg (8,8 lb)
Rozmery (d × š × v)
366 × 101 × 159 mm (14,41 × 3,98 × 6,26 in)
Trieda krytia
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 880)
Napájacie napätie (do jednotky posuvu cez riadiacu
jednotku WeldCloud™)
42 V, 50 – 60 Hz
Napájacie napätie (zo zváracieho zdroja)
12 V jednosmer. prúd
Hmotnosť
6 kg (13,2 lb)
Rozmery (d × š × v)
527 × 257 × 115 mm
(20,75 × 10,12 × 4,52 in)
Trieda krytia
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 881)
Napájacie napätie (do jednotky posuvu cez riadiacu
jednotku WeldCloud™)
42 V, 50 – 60 Hz
Napájacie napätie (zo zváracieho zdroja)
12 V jednosmer. prúd
Hmotnosť
6 kg (13,2 lb)
Rozmery (d × š × v)
527 × 257 × 105 mm
(20,75 × 10,12 × 4,13 in)
Trieda krytia
IP23
Trieda krytia
Kód IP označuje stupeň krytia, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov
alebo vody.
Zariadenie s označením IP23 je určené na použitie v krytom priestore aj vonku.
0460 971 401
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 MONTÁŽ
4
MONTÁŽ
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
Pozrite si servisnú príručku pre zariadenia Aristo® W82 a Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile.
Pri modeli Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ skontrolujte, či anténa na vrchu skrine nie
je zakrytá ani blokovaná.
4.1
Montážne pokyny
Pripojenie zariadenia Aristo® W82 k napájaciemu zdroju Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig
U5000i, Mig U5000iw
1. Zložte skrutky zo zadného držadla
napájacieho zdroja.
2. Zapojte riadiacu jednotku W82
do zváracieho zdroja.
3. Priskrutkujte riadiacu jednotku W82
a rukoväť na miesto do rovnakých otvorov.
Pripojenie modelu Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
Ak chcete získať informácie o tom, ako pripojiť model
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™, pozrite si servisnú príručku pre zariadenia
Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ alebo sa obráťte na najbližšie servisné
stredisko spoločnosti ESAB, prípadne distribútora.
Pripojenie zariadenia Aristo® W82 k napájacím zdrojom Mig 3001i, Mig 4001i, Mig
4002c, Mig 5002c a Mig 6502c
Pripojte riadiacu jednotku W82 pomocou 2-metrového kábla a umiestnite ju na podlahu alebo
do stojanu vedľa zváracieho zdroja.
4.2
Popis systému
Riadiacu jednotku U82 je možné nastaviť na samostatné použitie (režim samostatnej
jednotky) alebo referujúce použitie (režim referujúcej jednotky). Prítomnosť riadiacej jednotky
W82 vo zváracom systéme rozhoduje o tom, ktorá jednotka sa má použiť.
0460 971 401
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 MONTÁŽ
Režim samostatnej jednotky sa použije
vtedy, keď do systému nie je zapojená
riadiaca jednotka W82.
Režim referujúcej jednotky sa použije
vtedy, keď je do systému zapojená
riadiaca jednotka W82.
Počas štartu riadiacej jednotky je možné zistiť, či je v režime referujúcej jednotky alebo nie.
4.3
Postup nastavenia riadiacej jednotky U82 na použitie spolu
s riadiacou jednotkou W82
POZOR!
Pred používaním riadiacej jednotky U82 spoločne s riadiacou jednotkou W82 je
nutné prepnúť riadiacu jednotku U82 z režimu samostatnej jednotky do režimu
referujúcej jednotky.
4.3.1
1.
2.
3.
4.
5.
Uložte vložené údaje
Pripojte jednotku U82 v režime samostatnej jednotky k zváraciemu zdroju alebo
k jednotke posuvu zváracieho drôtu.
Zapnite hlavný vypínač na napájacom zdroji.
Vyexportujte súbory zváracích údajov z pamäte jednotky U82 do pamäte USB (pozrite
si kapitolu Export/Import v návode na obsluhu pre riadiacu jednotku U82).
Vypnite hlavný vypínač na napájacom zdroji.
Odpojte pamäťový kľúč USB.
4.3.2
Prestavenie riadiacej jednotky U82 z režimu samostatnej jednotky
do režimu referujúcej jednotky
1. Pripojte dodanú pamäť USB k počítaču Presvedčite sa, či je počítač nastavený tak, aby
zobrazoval prípony súborov.
2. Premenovať: "update.txt_" na "update.txt" a "reset.txt_" na "reset.txt"
0460 971 401
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 MONTÁŽ
3. Otvorte kryt na ľavom konci ovládacieho
panelu.
4. Zasuňte dodanú pamäť USB
do konektora USB.
5. Zatvorte kryt.
6. Zapnite hlavný vypínač na napájacom
zdroji. Jedno pípnutie signalizuje spustenie
procesu konvertovania. Po dokončení sa
ozvú dve pípnutia.
7. Vypnite hlavný vypínač na napájacom
zdroji.
8. Otvorte kryt a odoberte dodanú
pamäť USB.
9. Zatvorte kryt. Riadiaca jednotka je teraz pripravená na použitie spolu s riadiacou
jednotkou W82.
4.4
Systémové schémy
Nižšie sú uvedené schémy prepojení medzi rôznymi jednotkami.
1.
2.
3.
4.
Prepojenie medzi zváracím zdrojom a riadiacou jednotkou W82 – „zbernica CAN
na zdroj“.
Prepojenie medzi riadiacou jednotkou W82 a riadiacou skrinkou robota – „zbernica
Fieldbus“.
Prepojenie medzi zváracím zdrojom a jednotkou posuvu drôtu – „interná zbernica
CAN“.
Prepojenie medzi zváracím zdrojom a ovládacím panelom – „interná zbernica CAN“.
POZOR!
Ak sa nepoužíva jednotka posuvu drôtu ESAB, je k ovládacej jednotke potrebné
pripojiť samostatný merný kontakt spätnej väzby napätia oblúka.
0460 971 401
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 MONTÁŽ
0460 971 401
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pripojenia a ovládacie zariadenia
Kontrolka
Oranžová kontrolka – prehrievanie
Externá zbernica CAN a možnosť ukončenia
Zbernica Fieldbus
Prepojenie slúžiace na komunikáciu s robotickým systémom
Meranie
Prepojenie pre merací kábel spätnej väzby napätia oblúka a núdzový stop signál,
meraciu súpravu.
Interná zbernica CAN
Prepojenie pre komunikáciu s jednotkou posuvu drôtu od spoločnosti ESAB
a ovládacím panelom
LAN
Pripojenie k sieti, Ethernet
Zbernica CAN na zvárací zdroj
Prepojenie na komunikáciu so zváracím zdrojom
USB
Prípojka pamäte USB
0460 971 401
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Anténa
LED kontrolka, biela
Prívod energie ZAPNUTÝ
LED kontrolka, červená
Stav pripojenia (svietiaca LED = chyba pripojenia)
USB
Prípojka pamäte USB
Prípojka CAN
Sledovanie napätia oblúka (+), červená banánová zásuvka
Sledovanie napätia oblúka (-), čierna banánová zásuvka
Prepojenie Fieldbus slúžiace na komunikáciu s robotickým systémom
Pripojenie do siete Ethernet
5.2
Ochrana proti prehrievaniu
Riadiaca jednotka má ochranu proti prehrievaniu, ktorá sa aktivuje pri veľkom zvýšení
teploty. Ak sa tak stane, zvárací prúd sa preruší a rozsvieti sa oranžová kontrolka.
Aktivácia ochrany proti prehriatiu sa automaticky zruší, keď teplota klesne a kontrolka
zhasne.
5.3
Spätná väzba napätia oblúka
Spätná väzba napätia oblúka predstavuje zásadný faktor, ktorý ovplyvňuje dosiahnutie
dobrých výsledkov zvárania. Pri zváraní MIG/MAG je zdroj napájania pripravený na
rozoznanie napätia oblúka v jednotke posuvu drôtu. Nevyhnutnou podmienkou tejto funkcie
je použitie jednotky posuvu drôtu ESAB a prepájacieho kábla ESAB. Tento spôsob merania
napätia oblúka kompenzuje pokles napätia vo zváracom kábli voči jednotke posuvu drôtu. V
prípade horáka ESAB, ktorý podporuje funkciu „TrueArcVoltage“, sa pokles napätia
kompenzuje až po kontaktný hrot.
0460 971 401
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
VÝSTRAHA!
Externý vstup napätia oblúka (červené a čierne banánové zásuvky) na zadnej
vrchnej strane skrine WeldCloud™ sa nemajú používať, kým zariadenie nebolo
na takéto použitie nakonfigurované autorizovaným servisným pracovníkom
ESAB.
POZOR!
Na kompenzáciu poklesu napätia v spätnom kábli možno napájací zdroj
nakonfigurovať (autorizovaným servisným pracovníkom ESAB)s využitím
externého drôtu na rozoznanie napätia oblúka zo zvarenca.
0460 971 401
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
UPOZORNENIE!
Iba osoby so zodpovedajúcimi elektrotechnickými znalosťami (autorizovaní
pracovníci) môžu odstraňovať bezpečnostné štítky.
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
6.1
Kontrola a čistenie
Pravidelne kontrolujte, či má riadiaca jednotka elektrický kontakt so zváracím zdrojom a či sú
pripojenia bezchybné a správne.
0460 971 401
- 18 -
© ESAB AB 2018
7 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
7
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
Modely W82 a Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ sú navrhnuté a testované v súlade
s medzinárodnými a európskymi normami IEC/EN 60974-1 a IEC/EN 60974-10.
Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť
sa, že výrobok aj naďalej zodpovedá vyššie uvedenej norme.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB, pozrite si webovú lokalitu esab.com. Pri objednávaní láskavo
uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa zoznamu
náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0460 971 401
- 19 -
© ESAB AB 2018
SCHÉMA
SCHÉMA
Aristo® W82
0460 971 401
- 20 -
© ESAB AB 2018
SCHÉMA
0460 971 401
- 21 -
© ESAB AB 2018
SCHÉMA
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 401
- 22 -
© ESAB AB 2018
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, EtherNet
0460 891 885
Aristo® W82, EtherCAT
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0445 302 881
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 , Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile
Návody na používanie a zoznam náhradných dielov sú k dispozícii na internete na adrese:
www.esab.com
0460 971 401
- 23 -
© ESAB AB 2018
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
For power sources Mig 4004i and 5000is
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
For Origo™ Mig power sources
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
0445 501 880
Robot Interface Kit Devicenet WeldCloud™
0445 501 881
Robot Interface Kit Profibus WeldCloud™
0445 501 882
Robot Interface Kit CANopen WeldCloud™
0445 501 883
Robot Interface Kit EtherNet IP WeldCloud™
0445 501 884
Robot Interface Kit EtherCAT WeldCloud™
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 401
- 24 -
© ESAB AB 2018
PRÍSLUŠENSTVO
0460 971 401
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising