ESAB | Miggytrac™ B501 | Instruction manual | ESAB Miggytrac™ B501 Používateľská príručka

ESAB Miggytrac™ B501 Používateľská príručka
Miggytrac™ B501,
Miggytrac™ B5001
Návod k používání
0463 404 101 CZ 20181102
Valid for: B501: serial no. 1847 xxxx,
B5001: serial no. 1847 xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOST .............................................................................................
5
1.1
Vysvětlení symbolů ................................................................................
5
2
ÚVOD ...........................................................................................................
9
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
10
4
INSTALACE .................................................................................................
11
4.1
Součásti ..................................................................................................
11
4.2
Nastavení předního ramene ..................................................................
11
4.3
Instalace baterie .....................................................................................
12
4.4
Montáž hořáku ........................................................................................
13
4.5
Montáž magnetické sady (volitelné) .....................................................
13
OBSLUHA....................................................................................................
15
5.1
Obsluha svařování .................................................................................
15
5.2
Zapnutí a vypnutí tažného stroje Miggytrac™ B501 ...........................
15
5.3
Obsluha tažného stroje Miggytrac™ B5001 ........................................
16
5.3.1
Zapojení a ovládací zařízení ................................................................
16
5.3.2
Panel nastavení s barevným displejem ................................................
17
5.3.3
Výběr v nabídce ...................................................................................
17
5.3.4
Výběr měrných jednotek.......................................................................
18
5.3.5
Nastavení funkcí...................................................................................
18
5.3.6
Instalace podavače drátu .....................................................................
21
ÚDRŽBA ......................................................................................................
22
6.1
Každodenní údržba ................................................................................
22
6.2
Týdenní údržba .......................................................................................
22
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ........................................................
NÁKRES S ROZMĚRY ........................................................................................
OBJEDNACÍ ČÍSLA ............................................................................................
PŘÍSLUŠENSTVÍ .................................................................................................
23
24
26
28
5
6
7
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 404 101
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a bezpečnostními
listy (SDS).
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0463 404 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod holou kůží,
vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
•
•
•
Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní kabel
na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary.
Použijte odvětrávání, odsávání u oblouku nebo obojí k odvádění par a
plynů ze své dýchací zóny a všeobecného prostoru.
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv.
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami.
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0463 404 101
-6-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
•
•
•
Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti
nenacházely žádné hořlavé materiály.
Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
VAROVÁNÍ!
Při překročení maximální provozní teploty baterie (60 °C) hrozí vysoké riziko
výbuchu!
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
0463 404 101
-7-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOST
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0463 404 101
-8-
© ESAB AB 2018
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Miggytrac™ B501 a Miggytrac™ B5001 byly navrženy pro MIG/MAG svařování desek
a nosníků.
Miggytrac™ B501 a Miggytrac™ B5001 jsou kompaktní tažné svařovací stroje, na které lze
připevnit svařovací hořák. Oba stroje lze napájet z lithium iontové baterie o napětí 18 V DC.
Miggytrac™ B5001 lze rovněž napájet z napájecího zdroje pro svařování o napětí 42 V AC.
Oba tažné stroje jsou vybaveny pohonem čtyř kol pro dobrou trakci a nastavitelným motorem
s vysokým točivým momentem pro stabilní rychlost svařování. Miggytrac™ je určen pro
svařování ve čtyřzdvihovém ovládacím režimu.
Volitelně je k dispozici magnetická sada se snadnou montáží. Magnetickou sadu lze upevnit
na spodní stranu stroje, což dále stabilizuje pohyb při svařování při náklonu až 45°.
Součástí dodávky není baterie a nabíječka, viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“ tohoto návodu.
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ toho návodu.
0463 404 101
-9-
© ESAB AB 2018
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Miggytrac™ B501 a Miggytrac™ B5001, od výrobního č. 1847 xxxx
Miggytrac™ B501 Miggytrac™ B5001
Napětí baterie (lithium iontová)
18 V DC
Napětí externího napájení
20–50 V AC
–
Provozní doba baterie
24–70 V DC
6–8 hodin
Typ motoru
4-6 hodin
Nastavitelný motor
10–130 cm/min
(4–51 palců/min)
2-170 cm/min
(1-66 palců/min)
Rychlost pohybu při krokovém svařování
–
250 cm/min
(99 stopy / min)
Délka krokového svařování
–
1-99 cm
(0,1-19,9 palce)
Prodleva u kráteru
–
0-5,0 s
Zpětné vyplňování
–
0-50 mm
(0-2,0 palce)
Předehřátí
–
0-5,0 s
Dálkové ovládání napětí a rychlosti podávání
drátu
–
10-95%
Rychlost svařování
Mechanické nastavení
Horizontální saně
±32 mm (1,3 palce)
Vertikální saně
±40 mm (1,6 palce)
Ramena s vodicími kolečky
±40 mm (1,6 palce)
Maximální provozní teplota:
Baterie
+60 °C (140 °F)
Vozík
+80 °C (176 °F)
Poháněná kola
+150 °C (302 °F)
Horizontální tažná síla:
Bez magnetů
12 kg (26 lb)
S magnety
25 kg (55 lb)
Vertikální tažná síla při náklonu 45°
s magnetem
11 kg (24 lb)
Maximální úhel jízdy s magnetickou sadou
Rozměry (dך×v)
Hmotnost
0463 404 101
- 10 -
45°
310 × 290 × 250 m
m
(12,2 × 11,4 × 9,84
palce)
310 × 290 × 340 m
m
(12,2 × 11,4 × 13,4
palce)
12 kg (26 lb)
13 kg (29 lb)
© ESAB AB 2018
4 INSTALACE
4
INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
POZOR!
Na obrázcích v této kapitole je zobrazen tažný stroj Miggytrac™ B501. Veškerá
instalace a nastavení se však provádí stejně i na modelu Miggytrac™ B5001,
pokud není uvedeno jinak.
4.1
1.
2.
3.
4.
5.
Součásti
Ovladač, horizontální nastavení
Nastavitelné rameno
Opěrné kolo
Ovladač, vertikální nastavení
Přípojka pro svařovací hořák
4.2
6.
7.
8.
9.
Držadlo
Ovládací panel
Baterie
Poháněná kola
Nastavení předního ramene
Nastavte přední rameno tak, aby bylo o 10 mm kratší než zadní rameno a Miggytrac™ se tak
po desce pohyboval úhlopříčně. Tím se zajistí pozitivní trakce po vodicí konstrukci a stroj si
zachová požadovaný směr.
0463 404 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACE
4.3
Instalace baterie
Miggytrac™ je navržen pro 18V baterii s kapacitou 4 nebo 5 Ah.
POZOR!
Před použitím baterii nabijte pomocí schválené nabíječky.
0463 404 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACE
4.4
•
Montáž hořáku
Připevněte svařovací hořák ke stroji podle obrázku níže.
1. Správný směr jízdy v kombinaci
s momentální polohou hořáku
4.5
2. Nesprávný směr jízdy v kombinaci
s momentální polohou hořáku
Montáž magnetické sady (volitelné)
Na spodní část stroje lze namontovat magnetickou sadu, která dále stabilizuje pohyb a
zvyšuje tření mezi poháněnými koly a podkladem.
UPOZORNĚNÍ!
Maximální sklon podkladu je z bezpečnostních důvodů nastaven na 45°.
0463 404 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACE
0463 404 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
5.1
Obsluha svařování
Stroj je určen pro svařování ve čtyřzdvihovém ovládacím režimu.
V příslušné dokumentaci si vyhledejte zařízení, které chcete připojit.
5.2
Zapnutí a vypnutí tažného stroje Miggytrac™ B501
Stroj zapnete a vypnete pomocí spínače (1).
Rychlost pohybu stroje nastavíte pomocí ovladače rychlosti (2).
Dioda LED (3) ukazuje hladinu nabití baterie:
Indikace
Hladina nabití
Zelená
100%
Žlutá
60%
Blikající žlutá
30%
Červená
15%
Blikající červená
7%
Rychle blikající červená
0%
POZOR!
Na konci každého pracovního dne baterii nabijte.
POZOR!
Pokud svařujete ve dvou směnách, mějte vždy připraveny alespoň dvě nabité
baterie.
0463 404 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 OBSLUHA
5.3
Obsluha tažného stroje Miggytrac™ B5001
5.3.1
Zapojení a ovládací zařízení
1. Panel nastavení s nabídkami, skládající se 2. 12kolíkový konektor pro připojení
z barevného grafického displeje a tlačítek
dálkového ovládání podavače drátu.
Pokyny k instalaci adaptéru dálkového
ovládání najdete v návodu k použití
příslušného podavače drátu.
0463 404 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 OBSLUHA
5.3.2
Panel nastavení s barevným displejem
1 Barevný
displej
Grafické, digitální informace
2 Menu
Tlačítko je
uzamčeno
po dobu
10 s po
posledním
stisknutí.
Před začátkem: Volby k programování
všech parametrů
3 Začít
doleva
(START)
Jedno stisknutí: Zahájení pohybu směrem
vlevo bez svařování
Po začátku: Volby k programování
určitých parametrů
Kontrolka LED indikuje zvolený parametr.
Dvě stisknutí: Zahájení svařování
směrem vlevo
Jedno stisknutí po začátku: Snížení
rychlosti
V nabídce: Snížení hodnoty
4 Zastavit
(Stop)
Zastavení stroje/svařování
5 Začít
doprava
(START)
Jedno stisknutí: Zahájení pohybu směrem
vpravo bez svařování
V nabídce: Uzamknutí nabídky
Dvě stisknutí: Zahájení svařování
směrem vpravo
Jedno stisknutí po začátku: Zvýšení
rychlosti
V nabídce: Zvýšení hodnoty
5.3.3
Výběr v nabídce
Zast
avit
(Sto
p)
Spustit
s krokovým
svařováním
Spustit bez
krokového
svařování
Rychlost svařování
X
X
X
Zapnutí/vypnutí krokového svařování
X
Délka svaru
X
X
Vzdálenost mezi svary
X
X
Čas vyplňování kráteru1)
X
X
Délka zpětného vyplnění2)
X
X
Předehřátí3)
X
X
X
Napětí %4)
X
X
Rychlost podávání drátu %4)
X
X
1)
Doba prodlevy, když stroj stojí na konci krokového svaru, u napájecích zdrojů
vybavených funkcí vyplňování kráterů
2)
Na konci krokového svaru se změní směr pro vyplnění kráteru
0463 404 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 OBSLUHA
3)
Opožděné spuštění stroje oproti spuštění svařování
4)
Dálkové ovládání napětí nebo rychlosti podávání drátu (v tomto pořadí), když je ke stroji
připojen podavač drátu s adaptérem ESAB. Tyto parametry neplatí, když je stroj napájen
z baterie.
5.3.4
Výběr měrných jednotek
U modelu Miggytrac™ B5001 lze nastavit metrické (mm
a cm) nebo imperiální/americké (palce) měrné jednotky.
Výběr se provádí v nabídce UNITS (JEDNOTKY) tím, že
nejprve stisknete a po dobu 4 sekund podržíte tlačítko
Menu a následně opakovaným stisknutím vyberete
preferované jednotky.
Kontrolka LED u možnosti METRIC (METRICKÉ) nebo
INCH (PALCE) indikuje aktuální výběr.
Nabídka se po 10 sekundách automaticky uzamkne.
5.3.5
Nastavení funkcí
Rychlost
Rychlost svařování s vozíkem
cm nebo palců za minutu
0463 404 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 OBSLUHA
Stehové svařování
Zapnuto/Vypnuto
Stehové svařování
zapnuto
Stehové svařování
vypnuto
Vyp
Zap
Délka
Délka housenky při stehovém svařování
1.
Délka (cm)
1.
Rozteč (cm)
Rozteč
Rozteč svarů při stehovém svařování
0463 404 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 OBSLUHA
Čas vyplňování kráteru
Čas, po který vozík stojí na místě, aby napájecí zdroj provedl vyplnění kráteru
Lze rovněž použít jako čas ke zchladnutí před zpětným vyplněním
1.
2.
3.
4.
Zap
Vyp
Svařování
Čas vyplňování kráteru
(sekundy)
Zpětné vyplňování
Alternativa u napájecích zdrojů bez funkce vyplňování kráterů
Na konci svaru se změní směr pro vyplnění kráteru
Pomocí času vyplňování kráteru lze před změnu směru přidat čas ke zchladnutí s vypnutým
svařováním.
1.
2.
3.
4.
Zpětné vyplňování (mm)
Zap
Čas vyplňování kráteru
(sekundy) => svařování
vypnuto
Svařování
1.
2.
3.
4.
Začátek
Svařování
Vozík
Předehřátí
Předehřátí
Opožděné spuštění vozíku
0463 404 101
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 OBSLUHA
5.3.6
Instalace podavače drátu
Instalaci musí provádět odborník.
Systém Miggytrac™ B5001 lze připojit k jedné z těchto jednotek podavače drátu: Origo™
Feed 304, Origo™ Feed 484 nebo Warrior™ Feed 304
Informace o nezbytné adaptaci mezi systémem Miggytrac™ B5001 a použitou jednotkou
podavače drátu (včetně výběru řídicího kabelu), naleznete v příloze „OBJEDNACÍ ČÍSLA“
této příručky.
Univerzální připojení podavače
Chcete-li systém Miggytrac™ B5001 použít z jiných podavačů drátu (nikoli značky ESAB),
použijte jednotku transformátoru a řídicí kabel, které jsou uvedeny v příloze „OBJEDNACÍ
ČÍSLA“.
0463 404 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1
•
•
Každodenní údržba
Na konci každého pracovního dne baterii nabijte.
Zkontrolujte, zda nejsou poháněná kola a vodicí kolečka pokrytá rozstřikem ze
svařování.
6.2
Týdenní údržba
•
Očistěte řetěz pohonu, poháněná kola, vodicí kolečka, šrouby saní a spodní část
systému Miggytrac™ stlačeným vzduchem.
•
Promažte řetěz mazivem či sprejem na bázi PTFE (polytetrafluoroethylen).
POZOR!
Použijte pouze malé množství maziva! Při použití velkého množství maziva
se na vnější povrch řetězu bude lepit prach a nečistoty.
0463 404 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
7
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Zařízení Miggytrac™ B501 a Miggytrac™ B5001 jsou navržena a přezkoušena v souladu
s mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60204-1, ISO/EN 12100-2
a IEC/EN 60974-10. Po dokončení servisní práce nebo opravy je povinností osoby
provádějící práci zajistit, že produkt stále splňuje požadavky normy uvedené výše.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz esab.com. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0463 404 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
NÁKRES S ROZMĚRY
NÁKRES S ROZMĚRY
Miggytrac™ B501
0463 404 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
NÁKRES S ROZMĚRY
Miggytrac™ B5001
0463 404 101
- 25 -
© ESAB AB 2018
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering numbers
Denomination
0457 357 882
Miggytrac™ B501
Battery excluded
0459 990 645
Miggytrac™ B5001
Battery excluded
0463 404 101
Type
- 26 -
Notes
© ESAB AB 2018
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Cable key function diagram Miggytrac™ B5001
Feeder, control
panel
Cable
0457 360 880
Origo™ Feed Origo™ Feed Origo™/ Aristo™ Warrior™ Universal
304/484, M12 304/484, M13 Feed, all panels Feed 304 feeder (any
none Esab)
X
X
X
X
Control cable
0457 360 886
X
Battery 5 Ah
0457 468 074
X1
Remote adapter
kit 0465 451 881
X
Remote adapter
kit 0459 681 880
X
Transformer
230 V AC
0457 467 880
X2
Transformer
115 V AC
0457 467 882
X3
1, 2
and 3: Alternatives if the Miggytrac™ tractor cannot be powered from a welding power
source
0463 404 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0457 468 074
0457 468 072
Battery, Makita 18V 5 Ah
Battery charger, Makita
0457 468 073
Battery (18 V) and battery charger kit, Makita
0457 357 131
Magnet kit
0457 360 880
Control cable Miggytrac™/Railtrac 5 m.
Suitable for all ESAB feeders.
0457 360 886
Connection cable universal (only with
12-pin).
Only for use with NON ESAB feeders.
0465 451 881
Remote adapter kit Miggytrac™/Railtrac for
Warrior™ Feed 304.
0459 681 880
Remote adapter kit RA 23 CAN
Miggytrac™/Railtrac for Aristo and Origo™
Feed 3004/4804 - MA23, MA24, MA25, U6.
0457 467 880
Transformer kit 230 V AC.
Only for use with NON ESAB feeders.
0457 467 882
Transformer kit 115 V AC.
Only for use with NON ESAB feeders.
0398 145 106
Torch holder Ø20–30 mm
0457 357 171
Adjustable guide wheel kit Miggytrac™,
Adjustable height (H): 52–75 mm
(2.0–3.0 in.)
0463 404 101
- 28 -
© ESAB AB 2018
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0463 404 101
- 29 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising