ESAB | Miggytrac™ B501 | Instruction manual | ESAB Miggytrac™ B501 Brugermanual

ESAB Miggytrac™ B501 Brugermanual
Miggytrac™ B501,
Miggytrac™ B5001
Brugsanvisning
0463 404 101 DK 20181102
Valid for: B501: serial no. 1847 xxxx,
B5001: serial no. 1847 xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ................................................................................................
5
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
5
2
INDLEDNING ...............................................................................................
9
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
10
4
MONTERING................................................................................................
11
4.1
Montering ................................................................................................
11
4.2
Justering af forreste arm .......................................................................
11
4.3
Montering af batteri ................................................................................
12
4.4
Brændermontering .................................................................................
13
4.5
Montering af magnetsæt (ekstraudstyr)...............................................
13
BETJENING .................................................................................................
15
5.1
Svejsedrift ...............................................................................................
15
5.2
Start og stop af Miggytrac™ B501-traktoren .......................................
15
5.3
Betjening af Miggytrac™ B5001-traktoren ...........................................
16
5.3.1
Tilslutninger og styreenheder ...............................................................
16
5.3.2
Indstillingspanel med farvedisplay........................................................
16
5.3.3
Menuvalg ..............................................................................................
17
5.3.4
Valg af måleenheder.............................................................................
17
5.3.5
Indstilling af funktioner..........................................................................
18
5.3.6
Montering af trådfremfører ...................................................................
20
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
21
6.1
Daglig vedligeholdelse ..........................................................................
21
6.2
Ugentlig vedligeholdelse .......................................................................
21
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
MÅLSKITSE.........................................................................................................
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
22
23
25
27
5
6
7
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 404 101
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og følge
alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0463 404 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
•
•
•
Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0463 404 101
-6-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
•
•
•
Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
•
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Hvis den maksimale driftstemperatur for batteriet (+60 °C) overskrides, er der stor
risiko for eksplosion!
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
0463 404 101
-7-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0463 404 101
-8-
© ESAB AB 2018
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Miggytrac™ B501 og Miggytrac™ B5001 er beregnet til MIG/MAG-svejsning af plader og
bjælker.
Miggytrac™ B501 og Miggytrac™ B5001 er kompakte traktorer, der kan monteres med en
svejsebrænder. Begge traktorer kan drives af 18 V DC fra et litiumionbatteri. Miggytrac™
B5001 kan også drives af 42 V AC fra en svejsestrømkilde. Traktorerne er udstyret med
firehjulstræk, som giver god trækkraft, og en step-motor med højt moment, som giver stabil
svejsehastighed. Miggytrac™ er beregnet til svejsning med 4-takts styrefunktion.
Som ekstraudstyr kan der leveres et magnetsæt, som er nemt at montere. Magnetsættet kan
fastgøres i bunden af traktoren mhp. yderligere stabilisering af traktorens bevægelse ved
svejsning på skråninger op til 45°.
Batteriet og batteriopladeren er ikke inkluderet i leveringen, se kapitlet "TILBEHØR" i denne
manual.
ESABs tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne vejledning.
0463 404 101
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Miggytrac™ B501 og Miggytrac™ B5001, fra serienr. 1847 xxxx
Miggytrac™ B501 Miggytrac™ B5001
Batterispænding (litiumion)
18 V DC
Ekstern forsyningsspænding
20-50 V AC
–
Batteriets driftstid
24-70 V DC
6-8 timer
Motortype
4-6 timer
Step-motor
10-130 cm/min
(4-51 in/min)
2-170 cm/min
(1-66 in/min)
Bevægelseshastighed trinvis svejsning
–
250 cm/min
(99 tommer/min)
Længde trinvis svejsning
–
1-99 cm
(0,1-19,9 in)
Kraterpause
–
0-5,0 sek.
Efterfyldning
–
0-50 mm (0-2,0 in)
Forvarmning
–
0-5,0 sek.
Fjernvolt og trådfremføringshastighed
–
10-95%
Svejsehastighed
Mekaniske justeringer:
Vandret glider
±32 mm (±1,3 tommer)
Lodret glider
±40 mm (±1,6 tommer)
Styrehjulsarme
±40 mm (±1,6 tommer)
Maksimal driftstemperatur:
Batteri
+60 °C (140 °F)
Vogn
+80 °C (176 °F)
Drivhjul
+150 °C (302 °F)
Vandret trækstyrke:
Uden magneter
12 kg (26 lb)
Med magneter
25 kg (55 lb)
Lodret trækkraft ved 45° med magnet
11 kg (24 lb)
Maksimal drivvinkel med magnetsæt
45°
310 × 290 ×
310 × 290 ×
250 mm (12,2 ×
340 mm (12,2 ×
11,4 × 9,84 tommer) 11,4 × 13,4 tommer)
Mål (l × b × h)
Vægt
0463 404 101
12 kg (26 lb)
- 10 -
13 kg (29 lb)
© ESAB AB 2018
4 MONTERING
4
MONTERING
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
BEMÆRK!
Illustrationerne i dette kapitel viser Miggytrac™ B501-traktoren. Al montering og
justering udføres dog på samme måde på Miggytrac™ B5001-traktoren,
medmindre andet er angivet.
4.1
1.
2.
3.
4.
5.
Montering
Knap, vandret justering
Justerbar arm
Støttehjul
Knap, lodret justering
Tilslutning for svejsebrænder
4.2
6.
7.
8.
9.
Håndtag
Betjeningspanel
Batteri
Drivhjul
Justering af forreste arm
Juster den forreste arm, til den er 10 mm kortere end den bagerste arm, så Miggytrac™
kører diagonalt på pladen. Dette giver en positiv trækkraft mod den styrende struktur, og
traktoren fortsætter ad den ønskede rute.
0463 404 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 MONTERING
4.3
Montering af batteri
Miggytrac™ er beregnet til et 18 V-batteri med en kapacitet på 4 Ah eller 5 Ah.
BEMÆRK!
Oplad batteriet med en godkendt batterioplader før brug.
0463 404 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 MONTERING
4.4
•
Brændermontering
Monter svejsebrænderen på traktoren i henhold til nedenstående illustration.
1. Korrekt køreretning i kombination med 2. Forkert køreretning i kombination med
den aktuelle brænderposition
den aktuelle brænderposition
4.5
Montering af magnetsæt (ekstraudstyr)
Et magnetsæt kan monteres i bunden af traktoren mhp. yderligere stabilisering af dens
bevægelse samt forøgelse af friktionen mellem drivhjul og underlag.
FORSIGTIG!
Underlagets maksimale hældning er begrænset til 45° af sikkerhedsmæssige
årsager.
0463 404 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 MONTERING
0463 404 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 BETJENING
5
BETJENING
5.1
Svejsedrift
Traktoren skal anvendes til svejsning med 4-takts styrefunktion.
Se den relevante dokumentation for det udstyr, du vil tilslutte.
5.2
Start og stop af Miggytrac™ B501-traktoren
Start og stop traktoren med kontakten (1).
Juster traktorens kørehastighed med knappen til justering af kørehastighed (2).
Lysdioden (3) angiver batteriets opladningsniveau:
Indikation
Opladningsniveau
Grøn lampe
100%
Gul lampe
60%
Blinkende gul lampe
30%
Rød lampe
15%
Blinkende rød lampe
7%
Hurtigt blinkende rød
lampe
0%
BEMÆRK!
Oplad batteriet efter hver arbejdsdag.
BEMÆRK!
Sørg for at have mindst to opladede batterier som backup, hvis du udfører
svejsearbejde med to skiftehold.
0463 404 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 BETJENING
5.3
Betjening af Miggytrac™ B5001-traktoren
5.3.1
Tilslutninger og styreenheder
1. Menubaseret indstillingspanel, der består 2. 12-benet konnektor til tilslutning til
af et grafisk farvedisplay og trykknapper
fjernbetjeningsudgangen på
trådfremføreren. For montering af
fjernadaptere henvises til
instruktionsmanualen for den pågældende
trådfremfører.
5.3.2
Indstillingspanel med farvedisplay
1 Farvedispl Grafiske og digitale oplysninger
ay
2 Menu
Knappen
låses 10
sek. efter at
den sidst er
blevet
trykket ned.
Før start: Valg til programmering af alle
parametre
3 Start til
venstre
Et klik: Start til venstre uden svejsning
Efter start: Valg til programmering af
bestemte parametre
En lysdiode angiver det valgte parameter.
Dobbeltklik: Start svejsning til venstre
Ét klik efter start: Reducer hastigheden
I menuen: Reduktion af værdien
4 Stop
Stop traktor/svejsning
I menuen: Låser menuen
5 Start til
højre
Et klik: Start til højre uden svejsning
Dobbeltklik: Start svejsning til højre
Ét klik efter start: Forøg hastigheden
I menuen: Forøg værdien
0463 404 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 BETJENING
5.3.3
Menuvalg
Stop Kør med trin
X
Kør uden trin
Svejsehastighed
X
X
Trinvis svejsning fra/til
X
Svejselængde
X
X
Afstand mellem svejsninger
X
X
Kratertid1)
X
X
Efterfyldningslængde2)
X
X
Forvarmning3)
X
X
X
Spænding i %4)
X
X
Trådfremføringshastighed i %4)
X
X
1)
Sæt tiden på pause, når traktoren står stille ved afslutningen af en trinvis svejsning for
strømkilder, der er udstyret med kraterfunktion
2)
Vender ved afslutningen af en trinvis svejsning for at fylde et krater
3)
Forsinket start af traktoren i forhold til svejsestart
4)
Fjernstyring af henholdsvis spænding eller trådfremføringshastighed hvis en
ESAB-trådfremfører med adapter er tilsluttet. Disse parametre er ikke tilgængelige, når
traktoren drives af et batteri.
5.3.4
Valg af måleenheder
På Miggytrac™ B5001 er der mulighed for at vælge
metriske (mm og cm) eller britiske/amerikanske (tommer)
måleenheder.
Valget foretages i menuen ENHEDER ved først at holde
menuknappen nede i 4 sekunder og derefter vælge de
ønskede enheder ved at klikke på menuknappen
gentagne gange.
En lysdiode for "METRISK" eller "TOMMER" i displayet
angiver det aktuelle valg.
Menuen låses automatisk efter 10 sekunder.
0463 404 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 BETJENING
5.3.5
Indstilling af funktioner
Hastighed
Svejsehastighedsvogn
cm eller tommer pr. minut
Skridtsømsvejsning
Til/Fra
Skridtsøm til
Skridtsøm fra
Fra
Til
Længde
Sømlængde ved skridtsømsvejsning
1.
0463 404 101
- 18 -
Længde (cm)
© ESAB AB 2018
5 BETJENING
Afstand
Afstand mellem hver svejsning, når der skridtsømsvejses
1.
Afstand (cm)
Kratertid
Den tid vognen er stationær, så strømkilden kan udføre en kraterfunktion
Kan også bruges som afkølingstid før en "efterfyldning"
1.
2.
3.
4.
Til
Fra
Svejsning
Kratertid (sekunder)
Efterfyldning
Et alternativ, hvis den anvendte strømkilde er uden kraterfunktion
Vender ved afslutningen af svejsningen for at udfylde et krater
Du kan tilføje en afkølingstid, før der vendes, svejsning fra, ved at bruge kratertiden.
1.
2.
3.
4.
0463 404 101
- 19 -
Efterfyldning (mm)
Til
Kratertid (sekunder) =>
svejsning fra
Svejsning
© ESAB AB 2018
5 BETJENING
Forvarmning
Forsinket start af vogn
1.
2.
3.
4.
5.3.6
Start
Svejsning
Vogn
Forvarmning
Montering af trådfremfører
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
Miggytrac™ B5001 kan tilsluttes til en af følgende trådfremføringsenheder: Origo™ Feed
304, Origo™ Feed 484 eller Warrior™ Feed 304
For nødvendig tilpasning mellem Miggytrac™ B5001 og den anvendte trådfremføringsenhed
(herunder valg af styrekabel) henvises til tillægget "BESTILLINGSNUMRE" i denne
vejledning.
Universel fremføringstilslutning
For betjening af Miggytrac™ B5001 via andre trådfremførere (ikke ESAB) bruges
transformator og styrekabel i henhold til tillægget "BESTILLINGSNUMRE".
0463 404 101
- 20 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
•
•
Daglig vedligeholdelse
Oplad batteriet efter hver arbejdsdag.
Efterse drivhjulene og styrehjulene for svejsesprøjt.
6.2
Ugentlig vedligeholdelse
•
Rengør drivkæden, drivhjulene, styrehjulene, glideskruerne og bunden af Miggytrac™
vha. trykluft.
•
Smør kæden med et tørt smørefedt eller spray baseret på PTFE (polytetrafluorethylen).
BEMÆRK!
Brug en lille mængde smøremiddel! For meget smøremiddel gør kædens
udvendige overflade klæbrig og tiltrækker støv og snavs.
0463 404 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
7 BESTILLING AF RESERVEDELE
7
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Miggytrac™ B501 og Miggytrac™ B5001 er designet og testet i overensstemmelse med de
internationale og europæiske standarder IEC/EN 60204-1, ISO/EN 12100-2 og IEC/EN
60974-10. Når service- og reparationsarbejde afsluttes, skal den/de personer, der udfører
arbejdet, sikre, at produktet fortsat er i overensstemmelse med kravene i ovennævnte
standard.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com. Ved
bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0463 404 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
MÅLSKITSE
MÅLSKITSE
Miggytrac™ B501
0463 404 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
MÅLSKITSE
Miggytrac™ B5001
0463 404 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering numbers
Denomination
0457 357 882
Miggytrac™ B501
Battery excluded
0459 990 645
Miggytrac™ B5001
Battery excluded
0463 404 101
Type
- 25 -
Notes
© ESAB AB 2018
BESTILLINGSNUMRE
Cable key function diagram Miggytrac™ B5001
Feeder, control
panel
Cable
0457 360 880
Origo™ Feed Origo™ Feed Origo™/ Aristo™ Warrior™ Universal
304/484, M12 304/484, M13 Feed, all panels Feed 304 feeder (any
none Esab)
X
X
X
X
Control cable
0457 360 886
X
Battery 5 Ah
0457 468 074
X1
Remote adapter
kit 0465 451 881
X
Remote adapter
kit 0459 681 880
X
Transformer
230 V AC
0457 467 880
X2
Transformer
115 V AC
0457 467 882
X3
1, 2
and 3: Alternatives if the Miggytrac™ tractor cannot be powered from a welding power
source
0463 404 101
- 26 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TILBEHØR
0457 468 074
0457 468 072
Battery, Makita 18V 5 Ah
Battery charger, Makita
0457 468 073
Battery (18 V) and battery charger kit, Makita
0457 357 131
Magnet kit
0457 360 880
Control cable Miggytrac™/Railtrac 5 m.
Suitable for all ESAB feeders.
0457 360 886
Connection cable universal (only with
12-pin).
Only for use with NON ESAB feeders.
0465 451 881
Remote adapter kit Miggytrac™/Railtrac for
Warrior™ Feed 304.
0459 681 880
Remote adapter kit RA 23 CAN
Miggytrac™/Railtrac for Aristo and Origo™
Feed 3004/4804 - MA23, MA24, MA25, U6.
0457 467 880
Transformer kit 230 V AC.
Only for use with NON ESAB feeders.
0457 467 882
Transformer kit 115 V AC.
Only for use with NON ESAB feeders.
0398 145 106
Torch holder Ø20–30 mm
0457 357 171
Adjustable guide wheel kit Miggytrac™,
Adjustable height (H): 52–75 mm
(2.0–3.0 in.)
0463 404 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising