ESAB | Miggytrac™ B501 | Instruction manual | ESAB Miggytrac™ B501 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB Miggytrac™ B501 Lietotāja rokasgrāmata
Miggytrac™ B501,
Miggytrac™ B5001
Lietošanas pamācība
0463 404 101 LV 20181102
Valid for: B501: serial no. 1847 xxxx,
B5001: serial no. 1847 xxxx
1
DROŠĪBA .....................................................................................................
5
1.1
Simbolu nozīme ......................................................................................
5
2
IEVADS ........................................................................................................
9
3
TEHNISKIE DATI .........................................................................................
10
4
UZSTĀDĪŠANA............................................................................................
11
4.1
Montāža ...................................................................................................
11
4.2
Priekšējās strēles regulēšana ...............................................................
11
4.3
Akumulatora uzstādīšana ......................................................................
12
4.4
Degļa uzstādīšana ..................................................................................
13
4.5
Magnētu komplekta uzstādīšana (pēc izvēles) ....................................
13
DARBĪBA .....................................................................................................
15
5.1
Metināšanas darbība ..............................................................................
15
5.2
Traktora Miggytrac™ B501 iedarbināšana un apturēšana .................
15
5.3
Traktora Miggytrac™ B5001 darbināšana ............................................
16
5.3.1
Savienojumi un vadības ierīces............................................................
16
5.3.2
Iestatījumu panelis ar krāsu displeju ....................................................
17
5.3.3
Atlase izvēlnē .......................................................................................
17
5.3.4
Mērvienību atlase .................................................................................
18
5.3.5
Funkciju iestatīšana..............................................................................
18
5.3.6
Stieples padevēja uzstādīšana.............................................................
21
APKOPE ......................................................................................................
22
6.1
Ikdienas tehniskā apkope ......................................................................
22
6.2
Iknedēļas tehniskā apkope ....................................................................
22
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...............................................................
RASĒJUMI AR IZMĒRIEM ..................................................................................
PASŪTĪŠANAS NUMURI.....................................................................................
PIEDERUMI .........................................................................................................
23
24
26
28
5
6
7
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0463 404 101
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
1.1
Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas
vai nāvējošas traumas.
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības pasākumus
un drošības datu lapās (Safety Data Sheets — SDS)
norādīto informāciju.
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar
iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
0463 404 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apģērbu, aizsargcimdus
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes,
gredzenus utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
Loka metināšana un griešana var radīt traumas jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus.
ELEKTROŠOKS — bīstams dzīvībai
•
•
•
•
Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši lietošanas instrukcijai.
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām un elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu.
Izolējiet sevi no darba materiāla un zemes.
Strādājiet drošā pozā.
ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI — var būt kaitīgi veselībai
•
•
•
Metinātājiem, kuriem ir elektrokardiostimulators, pirms metināšanas ir
ieteicams konsultēties ar ārstu. Elektromagnētiskie lauki (EML) var izraisīt
elektrokardiostimulatora darbības traucējumus.
EML var izraisīt arī citu, pagaidām nezināmu ietekmi uz veselību.
Metinātājiem jāveic tālāk minētās darbības, lai mazinātu iespēju tikt
pakļautiem EML ietekmei.
○ Izvelciet elektrodu un darba kabeļus tā, lai tie būtu jums vienā pusē.
Ja iespējams, nostipriniet kabeļus ar līmlenti. Uzmanieties, lai jūsu
ķermenis neatrastos starp metināšanas degli un darba kabeļiem.
Nekādā gadījumā neapvijiet metināšanas degli vai darba kabeli ap
sevi. Turiet metināšanas strāvas avotu un kabeļus pēc iespējas tālāk
no sevis.
○ Pievienojiet darba kabeli sagatavei pēc iespējas tuvāk metināšanas
apgabalam.
DŪMI UN GĀZES — var būt kaitīgi veselībai
•
•
Neturiet galvu dūmos.
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un apkārtējās
teritorijas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
•
•
Sargājiet acis un ķermeni. Lietojiet piemērotu metināšanas masku un
aizsarglēcas un nēsājiet aizsargapģērbu.
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai
aizslietņiem.
TROKSNIS — pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi
Sargājiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsarglīdzekļus.
0463 404 101
-6-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
KUSTĪGAS DAĻAS — var izraisīt savainojumus
•
•
•
Visām durvīm, paneļiem un pārsegiem jābūt aizvērtiem un nostiprinātiem.
Tikai kvalificēti darbinieki drīkst noņemt pārsegus, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu apkopi un remontu. Pēc apkopes pabeigšanas uzstādiet
atpakaļ paneļus vai pārsegus un aizveriet durvis, pirms iedarbināt dzinēju.
Pirms ierīces uzstādīšanas vai pievienošanas izslēdziet dzinēju.
Kustīgu daļu tuvumā nedrīkst atrasties rokas, mati, vaļīgs apģērbs un rīki.
UGUNSBĪSTAMĪBA
•
•
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav
viegli uzliesmojošu materiālu.
Neizmantojiet iekārtu darbam ar slēgtām tvertnēm.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI — rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu
palīdzību
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
Pārsniedzot akumulatora maksimālo darba temperatūru (+60 °C), pastāv
ievērojams sprādziena risks.
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt
informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB
izplatītāju.
0463 404 101
-7-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0463 404 101
-8-
© ESAB AB 2018
2 IEVADS
2
IEVADS
Traktors Miggytrac™ B501 un Miggytrac™ B5001 ir paredzēts plākšņu un siju MIG/MAG
metināšanai.
Miggytrac™ B501 un Miggytrac™ B5001 ir kompakti, ar akumulatoru darbināmi traktori, uz
kuriem var uzstādīt metināšanas degli. Abus traktorus var darbināt ar 18 V līdzstrāvu no litija
jonu akumulatora. Traktoru Miggytrac™ B5001 var darbināt arī ar 42 V maiņstrāvu no
metināšanas strāvas avota. Traktori ir aprīkoti ar četru riteņu piedziņu, kas nodrošina labu
saķeri, un augsta griezes momenta soļdzinēju, kas nodrošina stabilu metināšanas ātrumu.
Miggytrac™ ir paredzēts metināšanai ar četrtaktu vadības režīmu.
Papildus ir pieejams arī vienkārši uzstādāms magnētu komplekts. Magnētu komplektu var
piestiprināt traktora apakšā, lai vēl vairāk stabilizētu kustību, metinot slīpumā līdz 45°.
Akumulators un akumulatora lādētājs nav iekļauts komplektācijā; sk. šīs rokasgrāmatas
nodaļu “PIEDERUMI”.
ESAB piederumu saraksts ir iekļauts šīs rokasgrāmatas nodaļā “PIEDERUMI”.
0463 404 101
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
Miggytrac™ B501 un Miggytrac™ B5001 ar sērijas numuru, sākot no 1847 xxxx
Miggytrac™ B501 Miggytrac™ B5001
Akumulatora spriegums (litija jou)
18 V līdzstrāva
20–50 V maiņstrāva
Ārējs barošanas spriegums
–
Akumulatora darbības laiks
6–8 stundas
Motora veids
24–70 V līdzstrāva
4–6 stundas
Soļdzinējs
10-130 cm/min
(4-51 collas/min)
2-170 cm/min
(1-66 collas/min)
Braukšanas ātruma soļa metināšana
–
250 cm/min
(99 collas/min)
Garuma soļa metināšana
–
1-99 cm
(0,1-19,9 collas)
Krātera pārtraukums
–
0-5,0 s
Aizpildīšana
–
0-50 mm
(0-2,0 collas)
Iepriekšēja karsēšana
–
0–5,0 s
Attālā sprieguma un stieples padeves ātrums
–
10-95%
Metināšanas ātrums
Mehāniskie pielāgojumi:
Horizontālais slīdnis
±32 mm (±1,3 collas)
Vertikālais slīdnis
±40 mm (±1,6 collas)
Virzošo riteņu strēles
±40 mm (±1,6 collas)
Maksimālā darba temperatūra:
Akumulators
+60 °C (140 °F)
korpusam
+80 °C (176 °F)
Piedziņas riteņi
+150 °C (302 °F)
Horizontālais stiepes spēks:
Bez magnētiem
12 kg (26 lb)
Ar magnētiem
25 kg (55 lb)
Vertikālais stiepes spēks 45° leņķī ar
magnētu
11 kg (24 lb)
Maksimālais piedziņas leņķis ar magnētu
komplektu
310×290×250 mm 310×290×340 mm
(12,2×11,4×9,84 coll (12,2×11,4×13,4 coll
as)
as)
Izmēri (garums × platums × augstums)
Svars
0463 404 101
45°
12 kg (26 lb)
- 10 -
13 kg (29 lb)
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
Šīs nodaļas attēlos redzams traktors Miggytrac™ B501. Tomēr visas
uzstādīšanas un regulēšanas darbības ir tādā pašā veidā veicamas arī traktoram
Miggytrac™ B5001, ja vien nav norādīts citādi.
4.1
1.
2.
3.
4.
5.
Montāža
Grozāmslēdzis, horizontālā regulēšana
Regulējama strēle
Atbalsta ritenis
Grozāmslēdzis, vertikālā regulēšana
Savienojuma metināšanas deglis
4.2
6.
7.
8.
9.
Rokturis
Vadības panelis
Akumulators
Piedziņas riteņi
Priekšējās strēles regulēšana
Regulējiet priekšējo strēli, lai tā būtu par 10 mm īsāka nekā aizmugurējā strēle un lai
Miggytrac™ virzītos diagonālā virzienā gar plāksni. Tādējādi tiek nodrošināta pozitīva saķere
ar virzošo struktūru, un traktors turpina virzīties pa vajadzīgo ceļu.
0463 404 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
4.3
Akumulatora uzstādīšana
Miggytrac™ ir paredzēts 18 V akumulatoram ar 4 vai 5 Ah kapacitāti.
Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru ar apstiprinātu akumulatoru lādētāju.
0463 404 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
4.4
•
Degļa uzstādīšana
Uzstādiet metināšanas degli pie traktora atbilstoši tālākajam attēlam.
1. Pareizs piedziņas virziens kopā ar
pašreizējo degļa pozīciju
4.5
2. Nepareizs piedziņas virziens kopā ar
pašreizējo degļa pozīciju
Magnētu komplekta uzstādīšana (pēc izvēles)
Magnētu komplektu var uzstādīt traktora apakšā, lai vēl vairāk stabilizētu kustību un
palielinātu berzi starp piedziņas riteņiem un pamatu.
Pamata maksimālais slīpums drošības apsvērumu dēļ ir iestatīts uz 45°.
0463 404 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
0463 404 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
5
DARBĪBA
5.1
Metināšanas darbība
Traktors ir jāizmanto metināšanai ar četrtaktu vadības režīmu.
Skatiet attiecīgo dokumentāciju par aprīkojumu, ko plānojat savienot.
5.2
Traktora Miggytrac™ B501 iedarbināšana un apturēšana
Iedarbiniet un apturiet traktoru ar slēdzi (1).
Regulējiet traktora kustības ātrumu ar kustības ātruma grozāmslēdzi (2).
LED indikators (3) norāda akumulatora uzlādes līmeni:
Norāde
Uzlādes līmenis
Zaļš indikators
100%
Dzeltens indikators
60%
Dzeltens mirgojošs
indikators
30%
Sarkans indikators
15%
Sarkans mirgojošs
indikators
7%
Sarkans strauji mirgojošs 0%
indikators
Uzlādējiet akumulatoru katras darba dienas beigās.
Ja metināšanu veicat divās maiņās, ir jābūt pieejamiem diviem uzlādētiem
rezerves akumulatoriem.
0463 404 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
5.3
Traktora Miggytrac™ B5001 darbināšana
5.3.1
Savienojumi un vadības ierīces
1. Iestatījumu izvēļņu panelis, kas ietver
krāsu attēlu displeju un spiedpogas
0463 404 101
2. 12 tapu savienotājs savienojuma izveidei
ar stieples padevēja attālās vadības izvadi.
Informāciju par attālo adapteru
uzstādīšanu skatiet attiecīgā stieples
padevēja lietotāja rokasgrāmatā.
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
5.3.2
Iestatījumu panelis ar krāsu displeju
1 Krāsu
displejs
Attēlu un ciparu informācija
2 Izvēlne
Poga tiek
bloķēta
10 sekunde
s pēc
pēdējās
nospiešana
s.
Pirms sākšanas: Atlase visu parametru
programmēšanai
3 Sākt
(Start) pa
kreisi
Viens klikšķis: sākt pa kreisi bez
metināšanas
Pēc sākšanas: Atlase konkrētu parametru
programmēšanai
LED indikators norāda atlasīto parametru.
Dubultklikšķis: sākt metināšanu pa kreisi
Viens klikšķis pēc sākšanas: ātruma
samazināšana
Izvēlnē: vērtības samazināšana
4 Stop
(Beigt)
Traktora/metināšanas apturēšana
5 Sākt
(Start) pa
labi
Viens klikšķis: sākt pa labi bez
metināšanas
Izvēlnē: bloķē izvēlni
Dubultklikšķis: sākt metināšanu pa labi
Viens klikšķis pēc sākšanas: ātruma
palielināšana
Izvēlnē: vērtības palielināšana
5.3.3
Atlase izvēlnē
Stop Darbināšana Darbināšana bez
(Bei
ar soli
soļa
gt)
Metināšanas ātrums
X
X
X
Soļa metināšana izsl./iesl.
X
Metināšanas garums
X
X
Attālums starp metināšanas posmiem
X
X
Krātera laiks1)
X
X
Aizpildīšanas garums2)
X
X
Iepriekšēja karsēšana3)
X
X
X
Spriegums %4)
X
X
Stieples padevēja ātrums %4)
X
X
1)
Apturēšanas laiks, kurā traktors soļa metināšanas beigās stāv nekustīgi, izmantojot
strāvas avotus, kas aprīkoti ar krātera funkcionalitāti
2)
Soļa metināšanas beigās maina kustības virzienu, lai aizpildītu krāteri
0463 404 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
3)
Aizkavēta traktora iedarbināšana, salīdzinot ar metināšanas sākšanu
4)
Attiecīgi sprieguma vai stieples padeves ātruma attālā vadība, ja ir pievienots ESAB
stieples padevējs ar adapteri. Šie parametri nav pieejami, ja traktors tiek darbināts ar
akumulatoru.
5.3.4
Mērvienību atlase
Traktoram Miggytrac™ B5001 varat izvēlēties metriskās
mērvienības (mm un cm) vai angļu/ASV mērvienības
(collas).
Atlasi var veikt izvēlnē UNITS (Mērvienības),
vispirms turot nospiestu pogu Menu (Izvēlne) 4 sekundes
un pēc tam atlasot vajadzīgās mērvienības, vairākas
reizes klikšķinot uz pogas Menu (Izvēlne).
Displejā iedegsies LED indikators “METRIC” (Metriskās
mērvienības) vai “INCH” (Collas), norādot pašreizējo
atlasi.
Izvēlne tiks automātiski bloķēta pēc 10 sekundēm.
5.3.5
Funkciju iestatīšana
Ātrums
Metināšanas paātrinājums
cm vai collas minūtē
0463 404 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
Šuvju metināšana
Iesl./izsl.
Šuves ieslēgtas
Šuves izslēgtas
Izsl.
Iesl.
Garums
Valnīša garums, veicot šuvju metināšanu
1.
Garums (cm)
Attālums
Attālums starp katru metinājuma vietu, veicot šuvju metināšanu
1.
0463 404 101
- 19 -
Attālums (cm)
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
Krātera laiks
Laiks, kādu korpuss ir nekustīgs, lai strāvas avots varētu izpildīt krātera funkciju
Var izmantot arī kā atdzesēšanas laiku pirms “aizpildīšanas”
1.
2.
3.
4.
Iesl.
Izsl.
Metināšana
Krātera laiks (sekundēs)
Aizpildīšana
Alternatīva, ja izmantotais strāvas avots nav aprīkots ar krātera funkciju
Metināšanas beigās maina kustības virzienu, lai aizpildītu krāteri
Izmantojot krātera laiku, varat pievienot atdzesēšanas laiku pirms kustības virziena maiņas
ar izslēgtu metināšanu.
1.
2.
3.
4.
Aizpildīšana (mm)
Iesl.
Krātera laiks (sekundēs) =>
Metināšana izslēgta
Metināšana
1.
2.
3.
4.
Sākt
Metināšana
korpusam
Iepriekšēja karsēšana
Iepriekšēja karsēšana
Aizkavēts korpusa iedarbināšanas laiks
0463 404 101
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
5.3.6
Stieples padevēja uzstādīšana
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
Miggytrac™ B5001 var pievienot kādam no tālāk norādītajiem stieples padevēja blokiem.
Origo™ Feed 304, Origo™ Feed 484 vai Warrior™ Feed 304
Lai veiktu nepieciešamos Miggytrac™ B5001 un izmantotā stieples padevēja bloka
pielāgojumus (tostarp izvēlētos vadības kabeli), skatiet šīs rokasgrāmatas pielikumu
“PASŪTĪŠANAS NUMURI”.
Universālais padevēja savienojums
Lai izmantotu Miggytrac™ B5001 ar citiem stieples padevējiem (kas nav ESAB padevēji),
izmantojiet pārveidotāja bloku un vadības kabeli atbilstoši informācijai pielikumā
“PASŪTĪŠANAS NUMURI”.
0463 404 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
6 APKOPE
6
APKOPE
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
•
•
Ikdienas tehniskā apkope
Uzlādējiet akumulatoru katras darba dienas beigās.
Pārbaudiet, vai uz piedziņas riteņiem un virzošajiem riteņiem nav metināšanas šļakatu.
6.2
Iknedēļas tehniskā apkope
•
Notīriet piedziņas ķēdi, piedziņas riteņus, virzošos riteņus, slīdņu skrūves un
Miggytrac™ apakšu, izmantojot saspiestu gaisu.
•
Ieeļļojiet ķēdi ar sausu smērvielu vai aerosolu, kura pamatā ir politetrafluoretilēns
(PTFE).
Izmantojiet nelielu daudzumu smērvielas! Pārmērīgs smērvielas daudzums
padarīs ķēdes ārējo virsmu lipīgu un piesaistīs putekļus un netīrumus.
0463 404 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
7 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
7
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Traktors Miggytrac™ B501 un Miggytrac™ B5001 ir izstrādāts un pārbaudīts saskaņā ar
starptautiskajiem un Eiropas standartiem IEC/EN 60204-1, ISO/EN 12100-2 un IEC/EN
60974-10. Pabeidzot apkalpošanas darbus vai remontdarbus, šo darbu veikušās
personas(-u) pienākums ir nodrošināt, lai izstrādājums joprojām atbilstu iepriekš minēto
standartu prasībām.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet vietni
esab.com. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru, paredzēto lietojumu
un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas atvieglos piegādi un
nodrošinās pareizu piegādi.
0463 404 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
RASĒJUMI AR IZMĒRIEM
RASĒJUMI AR IZMĒRIEM
Miggytrac™ B501
0463 404 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
RASĒJUMI AR IZMĒRIEM
Miggytrac™ B5001
0463 404 101
- 25 -
© ESAB AB 2018
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering numbers
Denomination
0457 357 882
Miggytrac™ B501
Battery excluded
0459 990 645
Miggytrac™ B5001
Battery excluded
0463 404 101
Type
- 26 -
Notes
© ESAB AB 2018
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Cable key function diagram Miggytrac™ B5001
Feeder, control
panel
Cable
0457 360 880
Origo™ Feed Origo™ Feed Origo™/ Aristo™ Warrior™ Universal
304/484, M12 304/484, M13 Feed, all panels Feed 304 feeder (any
none Esab)
X
X
X
X
Control cable
0457 360 886
X
Battery 5 Ah
0457 468 074
X1
Remote adapter
kit 0465 451 881
X
Remote adapter
kit 0459 681 880
X
Transformer
230 V AC
0457 467 880
X2
Transformer
115 V AC
0457 467 882
X3
1, 2
and 3: Alternatives if the Miggytrac™ tractor cannot be powered from a welding power
source
0463 404 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0457 468 074
0457 468 072
Battery, Makita 18V 5 Ah
Battery charger, Makita
0457 468 073
Battery (18 V) and battery charger kit, Makita
0457 357 131
Magnet kit
0457 360 880
Control cable Miggytrac™/Railtrac 5 m.
Suitable for all ESAB feeders.
0457 360 886
Connection cable universal (only with
12-pin).
Only for use with NON ESAB feeders.
0465 451 881
Remote adapter kit Miggytrac™/Railtrac for
Warrior™ Feed 304.
0459 681 880
Remote adapter kit RA 23 CAN
Miggytrac™/Railtrac for Aristo and Origo™
Feed 3004/4804 - MA23, MA24, MA25, U6.
0457 467 880
Transformer kit 230 V AC.
Only for use with NON ESAB feeders.
0457 467 882
Transformer kit 115 V AC.
Only for use with NON ESAB feeders.
0398 145 106
Torch holder Ø20–30 mm
0457 357 171
Adjustable guide wheel kit Miggytrac™,
Adjustable height (H): 52–75 mm
(2.0–3.0 in.)
0463 404 101
- 28 -
© ESAB AB 2018
PIEDERUMI
0463 404 101
- 29 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising