ESAB | Miggytrac™ B501 | Instruction manual | ESAB Miggytrac™ B501 Instrukcja obsługi

ESAB Miggytrac™ B501 Instrukcja obsługi
Miggytrac™ B501,
Miggytrac™ B5001
Instrukcja obsługi
0463 404 101 PL 20181102
Valid for: B501: serial no. 1847 xxxx,
B5001: serial no. 1847 xxxx
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ....................................................................................
5
1.1
Znaczenie symboli .................................................................................
5
2
WPROWADZENIE .......................................................................................
9
3
DANE TECHNICZNE ...................................................................................
10
4
MONTAŻ ......................................................................................................
11
4.1
Montaż .....................................................................................................
11
4.2
Regulacja ramienia przedniego ............................................................
11
4.3
Montaż akumulatora...............................................................................
12
4.4
Montaż palnika........................................................................................
13
4.5
Montaż zestawu magnesu (wyposażenie opcjonalne)........................
13
OPERACJA .................................................................................................
15
5.1
Spawanie .................................................................................................
15
5.2
Włączanie i wyłączanie traktora Miggytrac™ B501.............................
15
5.3
Obsługa traktora Miggytrac™ B5001 ...................................................
16
5.3.1
Złącza i elementy sterujące ..................................................................
16
5.3.2
Panel ustawień z kolorowym wyświetlaczem .......................................
17
5.3.3
Wybór menu .........................................................................................
17
5.3.4
Wybór jednostek miary .........................................................................
18
5.3.5
Ustawianie funkcji.................................................................................
18
5.3.6
Instalacja podajnika drutu.....................................................................
21
KONSERWACJA .........................................................................................
22
6.1
Codzienne czynności konserwacyjne ..................................................
22
6.2
Cotygodniowe czynności konserwacyjne ...........................................
22
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .......................................................
WYMIARY ............................................................................................................
NUMERY ZAMÓWIENIOWE ...............................................................................
AKCESORIA ........................................................................................................
23
24
26
28
5
6
7
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0463 404 101
© ESAB AB 2018
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć,
będą skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała
lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (SDS).
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
2.
3.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0463 404 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 BEZPIECZEŃSTWO
4.
5.
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
•
•
•
•
Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
instrukcją obsługi.
Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży.
Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
•
•
•
Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole
elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby
ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym
wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół
ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
•
•
0463 404 101
Trzymaj głowę z dala od oparów.
Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa
zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca
pracy.
-6-
© ESAB AB 2018
1 BEZPIECZEŃSTWO
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
•
•
Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną.
Chroń osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony.
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
•
•
•
Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować
osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia
usterek. Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika
należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
ZAGROŻENIE POŻAREM
•
•
Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Upewnić się, że w pobliżu nie
ma materiałów łatwopalnych.
Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.
OSTRZEŻENIE!
Jeżeli maksymalna temperatura pracy akumulatora (+60 °C) została
przekroczona, istnieje wysokie ryzyko wybuchu!
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich
lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w
zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej
urządzeń klasy A.
0463 404 101
-7-
© ESAB AB 2018
1 BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
oraz jej zastosowaniem w świetle prawa krajowego,
wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub
elektroniczne należy przekazywać do zakładu utylizacji
odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich punktach
zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby
uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.
0463 404 101
-8-
© ESAB AB 2018
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
Traktory Miggytrac™ B501 oraz Miggytrac™ B5001 opracowano z myślą o spawaniu płyt i
belek metodą MIG/MAG.
Miggytrac™ B501 oraz Miggytrac™ B5001 to traktory niewielkich rozmiarów, na których
można zamontować uchwyt spawalniczy. Oba traktory mogą być zasilane napięciem
18 V DC z akumulatora litowo-jonowego. Traktor Miggytrac™ B5001 może być również
zasilany napięciem 42 V AC ze źródła prądu spawania. Traktory są wyposażone w napęd na
cztery koła zapewniający dobrą przyczepność, a zastosowanie silnika krokowego o wysokim
momencie obrotowym gwarantuje stabilną prędkość spawania. Traktor Miggytrac™ jest
przeznaczony do spawania w 4-stopniowym trybie sterowania.
Opcjonalnie dostępny jest łatwy w montażu zestaw magnesu. Zestaw magnesu można
zamocować na spodniej części podwozia traktora, aby jeszcze bardziej zwiększyć jego
stabilność — nawet podczas spawania na powierzchniach nachylonych pod kątem 45°.
Akumulator oraz ładowarka akumulatora nie są dołączone do zestawu — patrz rozdział
„AKCESORIA” w niniejszej instrukcji obsługi.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu zostały opisane w rozdziale „AKCESORIA”
niniejszej instrukcji.
0463 404 101
-9-
© ESAB AB 2018
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
Miggytrac™ B501 i Miggytrac™ B5001, od numeru seryjnego 1847 xxxx
Miggytrac™ B501 Miggytrac™ B5001
Napięcie akumulatora (litowo-jonowego)
18 V DC
Napięcie zasilania zewnętrznego
20-50 V AC
–
Czas pracy akumulatora
24-70 V DC
6-8 godzin
Typ silnika
4-6 godzin
Silnik krokowy
10-130 cm/min
(4-51 cali/min)
2-170 cm/min
(1-66 cali/min)
Prędkość szybkiego przesuwu
–
250 cm/min
(99 cala/min)
Długość przy spawaniu przerywanym
–
1-99 cm
(0,1-19,9 cala)
Czas wypełniania krateru
–
0-5,0 s
Wypełnianie wsteczne
–
0-50 mm
(0-2,0 cala)
Podgrzewanie wstępne
–
0-5,0 s
Zdalne sterowanie: napięcie i prędkość
podawania drutu
–
10-95%
Szybkość spawania
Regulacja mechaniczna:
Posuw poziomy
±32 mm (±1,3 cala)
Posuw pionowy
±40 mm (±1,6 cala)
Ramiona kółka prowadzącego
±40 mm (±1,6 cala)
Maksymalna temperatura pracy:
Akumulator
+60 °C (140 °F)
Wózek
+80 °C (176°F)
Koła napędowe
+150 °C (302 °F)
Pozioma wytrzymałość na rozciąganie:
Bez magnesów
12 kg (26 funtów)
Z magnesami
25 kg (55 funtów)
Pozioma wytrzymałość na rozciąganie przy
kącie nachylenia 45° z magnesem
11 kg (24 funty)
Maksymalny kąt z zestawem magnesu
45°
310×290×250 mm 310×290×340 mm
(12,2×11,4×9,84 cal (12,2×11,4×13,4 cal
a)
a)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
Waga
0463 404 101
12 kg (26 funtów)
- 10 -
13 kg (29 funtów)
© ESAB AB 2018
4 MONTAŻ
4
MONTAŻ
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
UWAGA!
Ilustracje w tym rozdziale przedstawiają traktor Miggytrac™ B501. Jednak w
przypadku traktora Miggytrac™ B5001 należy dokonywać montażu i instalacji w
ten sam sposób, o ile nie wskazano inaczej.
4.1
1.
2.
3.
4.
5.
Montaż
Pokrętło, regulacja pozioma
Regulowane ramię
Koło dodatkowe
Pokrętło, regulacja pionowa
Przyłącze uchwytu spawalniczego
4.2
6.
7.
8.
9.
Uchwyt
Panel sterowania
Akumulator
Koła transportowe
Regulacja ramienia przedniego
Ramię przednie należy wyregulować tak, aby było o 10 mm krótsze niż ramię tylne,
umożliwiając tym samym ukośne poruszanie się traktora Miggytrac™ po płycie. Zapewnia to
dobrą przyczepność do konstrukcji prowadzącej, dzięki czemu traktor porusza się w
odpowiednim kierunku.
0463 404 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAŻ
4.3
Montaż akumulatora
W traktorze Miggytrac™ należy montować akumulator o napięciu 18 V i pojemności 4 Ah lub
5 Ah.
UWAGA!
Przed użyciem traktora naładować akumulator korzystając z zatwierdzonej
ładowarki.
0463 404 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAŻ
4.4
•
Montaż palnika
Przymocować palnik spawalniczy do traktora w sposób przedstawiony na ilustracji
poniżej.
1. Odpowiedni kierunek spawania dla
aktualnego ustawienia palnika
4.5
2. Nieprawidłowy kierunek spawania dla
aktualnego ustawienia palnika
Montaż zestawu magnesu (wyposażenie opcjonalne)
Na spodniej części podwozia traktora można zamontować zestaw magnesu, który jeszcze
bardziej zwiększy jego stabilność oraz tarcie między kołami transportowymi a podłożem.
PRZESTROGA!
Ze względów bezpieczeństwa maksymalna dozwolona wartość nachylenia
podłoża wynosi 45°.
0463 404 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAŻ
0463 404 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 OPERACJA
5
OPERACJA
5.1
Spawanie
Traktor jest przeznaczony do spawania w 4-stopniowym trybie sterowania.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia, które ma zostać
podłączone.
5.2
Włączanie i wyłączanie traktora Miggytrac™ B501
Do uruchamiania i zatrzymywania traktora służy przełącznik (1).
Prędkość poruszania traktora można zmieniać za pośrednictwem pokrętła prędkości jazdy
(2).
Dioda LED (3) sygnalizuje stopień naładowania akumulatora.
Wskazanie
Poziom naładowania
Światło zielone
100%
Światło żółte
60%
Migające światło żółte
30%
Światło czerwone
15%
Migające światło
czerwone
7%
Intensywnie migające
światło czerwone
0%
UWAGA!
Akumulator należy ładować po każdym zakończonym dniu pracy.
UWAGA!
W przypadku spawania w trybie dwuzmianowym należy mieć w zapasie co
najmniej dwa naładowane akumulatory zapasowe.
0463 404 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 OPERACJA
5.3
Obsługa traktora Miggytrac™ B5001
5.3.1
Złącza i elementy sterujące
1. Menu panelu ustawień z kolorowym
graficznym wyświetlaczem oraz
przyciskami
0463 404 101
2. Złącze 12-stykowe podłączane do wyjścia
zdalnego sterowania podajnika drutu.
Informacje dotyczące instalacji elementów
zdalnego sterowania znajdują się w
instrukcji obsługi konkretnego podajnika
drutu.
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 OPERACJA
5.3.2
Panel ustawień z kolorowym wyświetlaczem
1 Kolorowy Informacje w formie graficznej i cyfrowej
wyświetlac
z
2 Klawisz
Menu
Przycisk
pozostaje
zablokowan
y przez 10
s od
ostatniego
naciśnięcia.
Przed uruchomieniem: Listy wyboru dla
wszystkich parametrów programowania
3 Od lewej
strony
(START po
lewej
stronie)
Pojedyncze naciśnięcie: Start od lewej
strony bez spawania
Po uruchomieniu: Listy wyboru dla
niektórych parametrów programowania
Dioda LED sygnalizuje wybrany parametr.
Dwukrotne naciśnięcie: Start spawania po
lewej stronie
Pojedyncze naciśnięcie po uruchomieniu:
Zmniejszanie prędkości
W menu: Zmniejszanie wartości
4 Stop
Zatrzymywanie traktora/spawania
W menu: Zablokowanie menu
5 Start z
prawej
strony
(START po
prawej
stronie)
Pojedyncze naciśnięcie: Start od prawej
strony bez spawania
Dwukrotne naciśnięcie: Start spawania po
prawej stronie
Pojedyncze naciśnięcie po uruchomieniu:
Zwiększanie prędkości
W menu: Zwiększanie wartości
5.3.3
Wybór menu
Stop
Spawanie
przerywane
Spawanie ciągłe
Szybkość spawania
X
X
X
Spawanie przerywane wł./wył.
X
Długość spoiny
X
X
Odległość pomiędzy spoinami
X
X
Czas wypełniania krateru1)
X
X
Odległość wypełniania wstecznego2)
X
X
Podgrzewanie wstępne3)
X
X
X
Napięcie (%)4)
X
X
Prędkość podawania drutu (%)4)
X
X
0463 404 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 OPERACJA
1)
Czas, gdy traktor pozostaje nieruchomy po dotarciu do końca ściegu (dla źródeł prądu z
funkcją wypełniania krateru)
2)
Po dotarciu do końca spoiny podstawa jezdna cofa się o daną odległość, aby wypełnić
krater
3)
Opóźniony start traktora w stosunku do rozpoczęcia spawania
4)
Zdalne sterowanie odpowiednio napięciem i prędkością podawania drutu, jeżeli
podłączony jest podajnik drutu ESAB z adapterem. Te parametry nie są dostępne, gdy
traktor jest zasilany z akumulatora.
5.3.4
Wybór jednostek miary
Traktor Miggytrac™ B5001 zapewnia opcję wyboru
jednostek metrycznych (mm i cm) lub imperialnych/USA
(cale).
Wyboru można dokonać w menu przy użyciu opcji
JEDNOSTKI poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku Menu przez 4 sekundy, a następnie naciskanie
przycisku Menu do momentu ustawienia preferowanych
jednostek.
Dioda LED wskazuje aktualnie wybraną wersję poprzez
podświetlenie opcji „METRYCZNE” lub „CALOWE”.
Po 10 sekundach następuje automatyczna blokada
menu.
5.3.5
Ustawianie funkcji
Szybkość
Bieg wózka
cm lub cale na minutę
0463 404 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 OPERACJA
Spawanie ściegiem
Wł./Wył.
Spawanie ze
ściegiem
Spawanie bez ściegu
Wył.
Wł.
Długość
Długość ściegu
1.
Długość cm (cale)
1.
Odległość (cm)
Odległość
Odległość pomiędzy każdym ściegiem
0463 404 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 OPERACJA
Czas wypełniania krateru
Czas, gdy wózek pozostaje nieruchomy po dotarciu do końca ściegu (dla źródeł prądu
wykonujących funkcją wypełniania krateru)
Można zastosować jako czas chłodzenia przed wypełnieniem wstecznym
1.
2.
3.
4.
Wł.
Wył.
Spawanie
Czas wypełniania krateru
(sekundy)
Wypełnianie wsteczne
Opcja alternatywna — dla źródeł prądu bez funkcji wypełniania krateru
Po dotarciu do końca ściegu podstawa jezdna cofa się o daną odległość, aby wypełnić
krater
Można przedtem zastosować czas chłodzenia przy wyłączonym spawaniu, korzystając z
funkcji czasu wypełniania krateru.
1.
2.
3.
4.
0463 404 101
- 20 -
Wypełnianie wsteczne (mm)
Wł.
Czas wypełniania krateru
(sekundy) => Spawanie
wyłączone
Spawanie
© ESAB AB 2018
5 OPERACJA
Podgrzewanie wstępne
Opóźniony start wózka
1.
2.
3.
4.
5.3.6
Rozpoczęcie
Spawanie
Wózek
Podgrzewanie wstępne
Instalacja podajnika drutu
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
Miggytrac™ B5001 można podłączyć do następujących podajników drutu: Origo™ Feed 304,
Origo™ Feed 484 lub Warrior™ Feed 304
Informacje dotyczące konieczności dopasowania między Miggytrac™ B5001 i podajnikiem
drutu (w tym wybór kabla sterującego), patrz dodatek „NUMERY ZAMÓWIENIOWE” w
niniejszej instrukcji obsługi.
Uniwersalne przyłącze podajnika
Do obsługi Miggytrac™ B5001 z innych podajników drutu (nie ESAB) należy użyć
transformatora i kabla sterującego zgodnie z dodatkiem „NUMERY ZAMÓWIENIOWE”.
0463 404 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
PRZESTROGA!
Wszelkie zobowiązania gwarancyjne dostawcy przestają obowiązywać, jeśli
klient podejmie jakiekolwiek działania w okresie gwarancyjnym w celu naprawy
usterek w produkcie.
6.1
•
•
Codzienne czynności konserwacyjne
Akumulator należy ładować po każdym zakończonym dniu pracy.
Sprawdzać, czy koła napędowe i kółka prowadzące są pokryte rozpryskami
spawalniczymi.
6.2
Cotygodniowe czynności konserwacyjne
•
Czyścić łańcuch napędu, koła napędowe, kółka prowadzące oraz spodnią część
podwozia traktora Miggytrac™, używając sprężonego powietrza.
•
Zastosować smar lub spray PTFE (politetrafluoroetylenowy).
UWAGA!
Użyć niewielkiej ilości smaru! Zbyt duża ilość smaru sprawia, że zewnętrzna
część łańcuch jest lepka i przyciąga kurz oraz brud.
0463 404 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
7 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
7
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZESTROGA!
Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika
autoryzowanego serwisu firmy ESAB. Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne i eksploatacyjne firmy ESAB.
Traktory Miggytrac™ B501 oraz Miggytrac™ B5001 zostały zaprojektowane i przetestowane
zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi normami IEC/EN 60204-1, ISO/EN 12100-2
oraz IEC/EN 60974-10. Po zakończeniu prac serwisowych lub naprawczych, wykonująca je
osoba odpowiada za zapewnienie dalszej zgodności produktu z powyższymi normami.
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB – patrz strona esab.com. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu,
numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi
to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0463 404 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
WYMIARY
WYMIARY
Miggytrac™ B501
0463 404 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
WYMIARY
Miggytrac™ B5001
0463 404 101
- 25 -
© ESAB AB 2018
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering numbers
Denomination
0457 357 882
Miggytrac™ B501
Battery excluded
0459 990 645
Miggytrac™ B5001
Battery excluded
0463 404 101
Type
- 26 -
Notes
© ESAB AB 2018
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Cable key function diagram Miggytrac™ B5001
Feeder, control
panel
Cable
0457 360 880
Origo™ Feed Origo™ Feed Origo™/ Aristo™ Warrior™ Universal
304/484, M12 304/484, M13 Feed, all panels Feed 304 feeder (any
none Esab)
X
X
X
X
Control cable
0457 360 886
X
Battery 5 Ah
0457 468 074
X1
Remote adapter
kit 0465 451 881
X
Remote adapter
kit 0459 681 880
X
Transformer
230 V AC
0457 467 880
X2
Transformer
115 V AC
0457 467 882
X3
1, 2
and 3: Alternatives if the Miggytrac™ tractor cannot be powered from a welding power
source
0463 404 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
AKCESORIA
AKCESORIA
0457 468 074
0457 468 072
Battery, Makita 18V 5 Ah
Battery charger, Makita
0457 468 073
Battery (18 V) and battery charger kit, Makita
0457 357 131
Magnet kit
0457 360 880
Control cable Miggytrac™/Railtrac 5 m.
Suitable for all ESAB feeders.
0457 360 886
Connection cable universal (only with
12-pin).
Only for use with NON ESAB feeders.
0465 451 881
Remote adapter kit Miggytrac™/Railtrac for
Warrior™ Feed 304.
0459 681 880
Remote adapter kit RA 23 CAN
Miggytrac™/Railtrac for Aristo and Origo™
Feed 3004/4804 - MA23, MA24, MA25, U6.
0457 467 880
Transformer kit 230 V AC.
Only for use with NON ESAB feeders.
0457 467 882
Transformer kit 115 V AC.
Only for use with NON ESAB feeders.
0398 145 106
Torch holder Ø20–30 mm
0457 357 171
Adjustable guide wheel kit Miggytrac™,
Adjustable height (H): 52–75 mm
(2.0–3.0 in.)
0463 404 101
- 28 -
© ESAB AB 2018
AKCESORIA
0463 404 101
- 29 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising