ESAB | Mig 5000i | Instruction manual | ESAB Mig 5000i Používateľská príručka

ESAB Mig 5000i Používateľská príručka
Aristo®
Mig 5000i,
Mig 5000i WeldCloud™
400 V
Návod k používání
0459 290 501 CZ 20181102
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOST .............................................................................................
5
1.1
Vysvětlení symbolů ................................................................................
5
1.2
Bezpečnostní opatření ...........................................................................
5
ÚVOD ...........................................................................................................
8
2.1
Vybavení..................................................................................................
8
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
9
4
INSTALACE .................................................................................................
11
4.1
Pokyny pro zvedání................................................................................
11
4.2
Umístění ..................................................................................................
11
4.3
Napájení ze sítě ......................................................................................
12
4.4
Zakončovací odpor.................................................................................
12
4.5
Připojení několika zařízení k podávání drátu.......................................
12
OBSLUHA....................................................................................................
15
5.1
Zapojení a ovládací zařízení ..................................................................
15
5.2
Zapínání napájecího zdroje ...................................................................
16
5.3
Ovládání ventilátorů ...............................................................................
16
5.4
Ochrana proti přehřátí............................................................................
16
5.5
Chladicí jednotka....................................................................................
16
5.6
Jednotka dálkového ovládání ...............................................................
16
5.7
Jednotka WeldCloud™ ..........................................................................
17
ÚDRŽBA ......................................................................................................
18
6.1
Každý den................................................................................................
18
6.2
Je-li třeba ................................................................................................
18
6.3
Jednou za rok .........................................................................................
19
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ..................................................................................
20
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ........................................................
NÁKRES ..............................................................................................................
OBJEDNACÍ ČÍSLA ............................................................................................
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ...........................................................................
PŘÍSLUŠENSTVÍ .................................................................................................
21
22
24
25
26
2
5
6
7
8
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0459 290 501
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a bezpečnostními
listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0459 290 501
-5-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod holou kůží,
vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
•
•
•
Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní kabel
na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary.
Použijte odvětrávání, odsávání u oblouku nebo obojí k odvádění par a
plynů ze své dýchací zóny a všeobecného prostoru.
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv.
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami.
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0459 290 501
-6-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
•
•
•
Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti
nenacházely žádné hořlavé materiály.
Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0459 290 501
-7-
© ESAB AB 2018
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Mig 5000i je napájecí zdroj pro svařování MIG/MAG, který lze použít také pro svařování TIG
a MMA.
Existuje několik variant tohoto napájecího zdroje:
•
•
•
•
Mig 5000i bez chladicí jednotky
Mig 5000i s chladicí jednotkou
Mig 5000i s jednotkou WeldCloud™
Mig 5000i s chladicí jednotkou a jednotkou WeldCloud™
POZOR!
Tento návod popisuje Mig U5000i s chladicí jednotkou.
Tento napájecí zdroj je určen pro použití se zařízeními k podávání drátu Feed 3004 nebo
Feed 4804.
Napájecí zdroj Mig 5000i WeldCloud™ je kombinován s U82 a vybaven ovládací skříňkou,
která umožňuje bezdrátové sledování.
Další informace o zařízeních pro podávání drátu a WeldCloud™ naleznete v návodech
k použití.
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ toho návodu.
2.1
Vybavení
Napájecí zdroj se dodává s těmito prvky:
•
•
•
Návod k použití
Zakončovací odpor
5m zpětný kabel
Návody k použití v jiných jazycích si můžete stáhnout z Internetu: www.esab.com.
0459 290 501
-8-
© ESAB AB 2018
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig 5000i
Mig 5000i WeldCloud™
Síťové napětí
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Síťové napájení
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Imax MIG/MAG (GMAW)
37 A
37 A
Imax TIG (GTAW)
30 A
30 A
Imax MMA (SMAW)
38 A
38 A
Primární proud
Příkon bez zatíženípři úsporném režimu, 6,5 min po svařování
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
36 W
36 W
MMA (SMAW)
43 W
43 W
8–60 V / 16–500 A
8–60 V / 16–500 A
Rozsah napětí/proudu
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (GMAW), ovládací
panel M2
8–42 V
8–42 V
MMA (SMAW)
16–500 A
16–500 A
Přípustná zátěž při MIG/MAG (GMAW)
60 % zatěžovací cyklus
500 A/39 V
500 A/39 V
100% zatěžovací cyklus
400 A/34 V
400 A/34 V
60 % zatěžovací cyklus
500 A/30 V
500 A/30 V
100% zatěžovací cyklus
400 A/26 V
400 A/26 V
Přípustná zátěž při TIG
Přípustná zátěž při MMA (SMAW)
60 % zatěžovací cyklus
500 A/40 V
500 A/40 V
100% zatěžovací cyklus
400 A/36 V
400 A/36 V
Účiník při maximálním
proudu (I2 ) MMA/TIG/MIG
0,90
0,90
Účinnost při maximálním proudu (I2 )
MMA (SMAW)
85 %
85 %
TIG (GTAW)
82 %
82 %
MIG (GMAW)
84 %
84 %
72–88 V
72–88 V
MMA (SMAW) bez funkce
VRD 1)
68–80 V
68–80 V
MIG/MAG (GMAW), MMA
(SMAW), funkce VRD
deaktivována 2)
59 V
59 V
Funkce VRD aktivována 2)
< 35 V
< 35 V
Napětí naprázdno U0 max
MIG/MAG (GMAW) bez
funkce VRD 1)
0459 290 501
-9-
© ESAB AB 2018
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig 5000i
Mig 5000i WeldCloud™
Provozní teplota
-10 až +40 °C
(14 až 104 °F)
-10 až +40 °C
(14 až 104 °F)
Přepravní teplota
-20 až +55 °C
(-4 až 131 °F)
-20 až +55 °C
(-4 až 131 °F)
Rozměry d × š × v
bez chladicí jednotky
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 palce)
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 palce)
s chladicí jednotkou
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 palce)
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 palce)
Stálý akustický tlak bez
zátěže
< 70 dB (A)
< 70 dB (A)
Hmotnost bez chladicí
jednotky
s chladicí jednotkou
68 kg (150 liber)
79 kg (174 liber)
88 kg (194 liber)
99 kg (218 liber)
Třída izolace transformátoru H
H
Třída krytí
IP23
IP23
Třída použití
1)
Platí pro napájecí zdroje bez specifikace VRD na typovém štítku.
2)
Platí pro napájecí zdroje se specifikací VRD na typovém štítku. Funkce VRD je vysvětlena
v návodu k použití ovládacího panelu.
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro
40 °C / 104 °F nebo nižší.
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
Zařízení s označením IP23 je určeno k použití v krytém prostoru i venku.
Třída použití
Značka
vyjadřuje, že tento napájecí zdroj je určen k použití v místech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
Síťové napájení, Ssc min
Minimální zkratový výkon v síti podle IEC 61000-3-12.
Síťové napájení, Zmax
Maximální přípustná impedance vedení v síti podle IEC 61000-3-11.
Chladicí jednotka
Chladicí výkon
2,0 kW při teplotním rozdílu 40 °C (104 °F) a
průtoku 1,0 l/min (0,26 gal/min)
Chladicí kapalina
50 % voda/50 % monoetylenglykol
Množství chladicí kapaliny
5,5 l (1,45 galonu)
Maximální průtok vody
2,0 l/min (0,53 galonu)
Maximální počet vodou chlazených
svařovacích hořáků, které lze připojit:
Dva svařovací hořáky MIG nebo jeden hořák TIG a
jeden svařovací hořák MIG
0459 290 501
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACE
4
INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
POZOR!
Požadavky na síťové napájení
Toto zařízení je v souladu s normou IEC 61000-3-12 za předpokladu, že zkratový
výkon v místě rozhraní mezi uživatelským napájením a veřejnou soustavou je
větší nebo rovný hodnotě Sscmin. Instalační technik nebo uživatel zařízení je
odpovědný za to, aby se na základě konzultace s provozovatelem rozvodné sítě
v případě potřeby ujistil, že zařízení je připojeno pouze k napájení se zkratovým
výkonem, který je větší nebo rovný hodnotě Sscmin. Další informace naleznete
v technických údajích v části TECHNICKÉ ÚDAJE.
4.1
Pokyny pro zvedání
Napájecí zdroj
4.2
Vozík a napájecí zdroj
Vozík 2 a napájecí zdroj
Umístění
Umístěte napájecí zdroj pro svařování tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním
otvorům pro chladicí vzduch.
0459 290 501
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACE
4.3
Napájení ze sítě
Zkontrolujte, zda je jednotka připojena ke správnému síťovému napětí a
zda je chráněna správně dimenzovanou pojistkou.
Připojení k ochrannému zemnícímu vodiči musí být provedeno v
souladu s předpisy. Typový štítek s údaji o připojeném napájení
Typový štítek s údaji o připojeném napájení
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřezy vodičů
Mig 5000i a Mig 5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Síťové napětí
400 V
Průřez síťového kabelu, mm2
4G6
Fázový proud, I1eff
27 A
Pojistka
Proti rázovému přepětí
25 A
Typ C MCB
32 A
POZOR!
Výše uvedené průřezy síťových kabelů a zatížitelnosti pojistek odpovídají
švédským předpisům. V ostatních regionech musejí být síťové kabely vhodné pro
danou aplikaci a splňovat místní a národní předpisy.
4.4
Zakončovací odpor
Aby nedocházelo k rušení spojů, musí být
konce sběrnice CAN opatřeny koncovými
odpory.
Sběrnice CAN je jedním koncem připojena k
ovládacímu panelu, kde je koncový odpor
vestavěn. Druhým koncem je sběrnice
připojena k napájecímu zdroji a tento konec
musí být opatřen koncovým odporem, jak je
znázorněno vpravo.
4.5
Připojení několika zařízení k podávání drátu
S ovladačem U8 a podavači drátu bez ovládacího panelu lze napájet až čtyři podavače drátu
z jednoho napájecího zdroje.
Lze volit mezi následujícími způsoby zapojení:
0459 290 501
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACE
•
•
•
•
Jeden hořák TIG a jeden hořák MIG (vyžaduje se univerzální napájecí zdroj)
Dva hořáky MIG/MAG
Jeden hořák TIG a tři hořáky MIG (vyžaduje se univerzální napájecí zdroj)
4 hořáky MIG
Při svařování vodou chlazenými hořáky MIG na všech podávačích drátu se doporučuje
připojit samostatnou chladicí jednotku pro dva další hořáky. Doporučujeme připojit hořáky
paralelně.
Dva podavače drátu
Při připojování dvou podavačů drátu je nutná připojovací sada, viz kapitola
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
A. Připojování vody
B. Připojení svařovacího proudu
C. Připojení ovládací skříně
Čtyři podavače drátu
Při připojování dvou podavačů drátu jsou nutné dvě připojovací sady a další chladicí
jednotka, viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
0459 290 501
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALACE
A. Připojování vody
B. Připojení svařovacího proudu
C. Připojení ovládací skříně
0459 290 501
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
5.1
Zapojení a ovládací zařízení
1
Oranžová kontrolka – přehřátí
12* *Červená kontrolka - připojení Wi-Fi
2
Bílá kontrolka - napájení ZAP (ON)
13 Pojistka pro napájecí napětí podavače
drátu, 42 V
3
Hlavní síťový vypínač, 0 / 1 / START
14* *Pouze u verze WeldCloud™: Připojení
pro Ethernet
4
Konektor pro uzemnění (-) pro připojení 15 Měřicí výstup, šroub, ČERVENÁ svorka
zpětného kabelu na MMA a MIG/MAG
(+)
nebo pro kabel svářecího proudu při TIG
5
Připojení pro dálkový ovladač
16 Měřicí výstup, šroub, ČERNÁ svorka (-)
6
Konektor (+) pro připojení kabelu
svářecího proudu při MMA nebo
zpětného kabelu při svařování TIG
17 Konektor pro připojení ovládacího kabelu
k zařízení k podávání drátu nebo ke
koncovému odporu
7
Plnicí otvor chladicí vody
18 Konektor pro připojení ovládacího kabelu
k zařízení k podávání drátu nebo ke
koncovému odporu
8
Přípojka s ELP* pro chladicí vodu do
hořáku TIG - MODRÉ
19 Konektor (+) pro připojení svářecího
proudu k zařízení k podávání drátu (MIG)
9
Přípojka chladicí vody z hořáku TIG –
ČERVENÁ
20 Přípojka (-) pro zpětný kabel (MIG).
0459 290 501
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 OBSLUHA
10* *Pouze u verze WeldCloud™: Anténa
21 Přípojka chladicí vody do zařízení
k podávání drátu – MODRÁ
11* *Pouze u verze WeldCloud™: Připojení
USB
22 Přípojka chladicí vody ze zařízení k
podávání drátu – ČERVENÁ
5.2
Zapínání napájecího zdroje
Zapněte síťové napájení otočením vypínače (7) do polohy „START“. Uvolněte vypínač a ten
se vrátí do polohy „1“.
Jestliže se síťové napájení během svařování přeruší a následně obnoví, napájecí zdroj
zůstane vypnutý, dokud se vypínač znovu ručně nenastaví do polohy „START“.
Vypněte jednotku otočením vypínače do polohy „0“.
Když dojde k výpadku napájení nebo se napájecí zdroj vypne normálním způsobem, data
svařování zůstanou uložena, takže budou při příštím spuštění zařízení k dispozici.
5.3
Ovládání ventilátorů
Ventilátory napájecího zdroje zůstanou v chodu 6,5 minuty po ukončení svařování a zařízení
se přepne do úsporného režimu. Ventilátory se opět zapnou, jakmile znovu začne sváření.
Při svařovacích proudech do 180 A běží ventilátory nižší rychlostí a při vyšších proudech
plnou rychlostí.
5.4
Ochrana proti přehřátí
Napájecí zdroj má tři vypínací obvody, které vypnou svářecí proud a rozsvítí oranžovou
kontrolku na přední straně zařízení, jakmile vnitřní teplota dosáhne příliš vysoké hodnoty.
Když teplota klesne, ochrany se automaticky nastaví do výchozího stavu.
5.5
Chladicí jednotka
Aby byl zaručen bezproblémový provoz, instalační výška od chladicí jednotky ke svařovací
pistoli musí být max. 7 m. Větší výšky mohou způsobovat problémy, například dlouhou dobu
spouštění, vzduchové bubliny, podtlak atd.
Je-li nutná instalační výška překračující 7 m, doporučujeme instalační sadu se zpětným
ventilem a elektromagnetickým ventilem, viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“. Jakmile jsou tyto
ventily nainstalovány, souprava hadic musí být během prvního spouštění ve vodorovné
poloze, aby se všechno naplnilo vodou. Potom zvedněte podavač drátu a soupravu hadic do
výšky. Nyní lze zahájit nepřetržitý bezpečný provoz v instalačních výškách až 12 m.
Funkce při svařování
Když chce svářeč svářet, stiskne spouštěcí spínač svářecího hořáku. Napájecí zdroj se
zapne, spustí se podávání drátu a zapne se čerpadlo chladicí vody.
Když chce svářeč svařování vypnout, uvolní spouštěcí spínač svářecího hořáku. Sváření se
přeruší, ale čerpadlo chladicí vody zůstane 6,5 minuty v chodu a potom se zařízení přepne
do úsporného režimu.
Ochrana průtoku vody
Při ztrátě chladicí kapaliny ochrana průtoku vody přeruší svářecí proud a zobrazí chybovou
zprávu na ovládacím panelu. Ochrana průtoku vody patří mezi příslušenství.
5.6
Jednotka dálkového ovládání
Verze programu v U8 musí být 1.20 nebo vyšší. Aby dálkové ovládání fungovalo správně,
napájecí zdroj s vestavěnými ovládacími panely musí mít verzi programu 1.21 nebo vyšší.
0459 290 501
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 OBSLUHA
Když je tato jednotka dálkového ovládání připojena, napájecí zdroj je v režimu dálkového
ovládání a jeho ovládací tlačítka a knoflíky jsou zablokovány. Funkce lze nastavovat pouze
přes dálkové ovládací zařízení.
Jestliže se dálkové ovládací zařízení nepoužívá, musí se odpojit od napájecího zdroje /
zařízení k podávání drátu, jelikož by zdroj zůstal v režimu dálkového ovládání.
Více informací o dálkovém ovladači najdete v návodu k použití ovládacího panelu.
5.7
Jednotka WeldCloud™
Jednotka WeldCloud™ propojuje napájecí zdroj pro svařování a lokální server WeldCloud™
pomocí Wi-Fi nebo kabelové sítě LAN. Jednotka WeldCloud™ obsahuje systém GPS ke
sledování umístění svařovacího zdroje. JE také vybavena připojením Bluetooth, které
umožňuje připojení zařízení3. stran, například čtečky čárových/QR kódů s podporou
Bluetooth.
Funkce Wi-Fi jednotky WeldCloud™ se aktivuje po spuštění napájecího zdroje. Spustí se
jako hotspot, který se objeví jako dostupná síť Wi-Fi. Po vytvoření připojení je možné otevřít
webové rozhraní napájecího zdroje a provést nastavení. Po nastavení a restartu bude
napájecí zdroj viditelný ve WeldCloud™. Další informace o jednotce a funkcích WeldCloud™
naleznete v návodu k použití WeldCloud™.
0459 290 501
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
Bezpečnostní štítky smějí odstraňovat a servis, údržbu a opravy provádět pouze osoby
s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi (oprávnění pracovníci).
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1
Každý den
Denně provádějte následující údržbu.
•
•
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a spoje zcela nepoškozené. Je-li třeba, spoje
utáhněte a vyměňte poškozené díly.
Zkontrolujte hladinu a průtok chladicí kapaliny. Je-li třeba, chladicí kapalinu doplňte.
6.2
•
•
Je-li třeba
Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zdroj ucpán nečistotami.
Ucpané vstupy a výstupy vzduchu způsobí přehřátí.
Vyčistěte prachový filtr
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte mřížku větráku s prachovým
filtrem (1).
Odklopte mřížku (2).
Uvolněte prachový filtr (3).
Profoukněte filtr stlačeným vzduchem (se
sníženým tlakem).
Nasaďte filtr s jemnější síťkou proti mřížce
(2) (vně napájecího zdroje).
Vraťte mřížku větráku s prachovým filtrem.
Doplňte chladicí kapalinu
Doporučuje se používat již namíchanou
chladicí kapalinu ESAB. Viz kapitola
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
•
Chladicí kapalinu doplňte až do poloviny
plnicí trubice.
POZOR!
Pokud se připojuje svařovací hořák nebo spojovací kabely o délce pěti nebo více
metrů, musí se doplnit chladicí kapalina. Při doplňování chladicí kapaliny na
správnou hladinu není nutné odpojovat hadici.
UPOZORNĚNÍ!
S chladicí kapalinou se musí zacházet jako s chemickým odpadem.
0459 290 501
- 18 -
© ESAB AB 2018
6 ÚDRŽBA
6.3
Jednou za rok
Nejméně jednou za rok proveďte následující údržbu.
•
•
•
Odstraňte veškeré nečistoty a prach. Profoukněte napájecí zdroj stlačeným vzduchem
(se sníženým tlakem).
Vyměňte chladicí kapalinu a hadice i nádržku vyčistěte čistou vodou.
Zkontrolujte těsnění, kabely a spoje. Je-li třeba, spoje utáhněte a vyměňte poškozené
díly.
0459 290 501
- 19 -
© ESAB AB 2018
7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
7
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto doporučené
kontroly.
Druh závady
Žádný oblouk.
Opatření
•
•
•
Během svařování došlo k přerušení
svářecího proudu.
•
•
Vypínací obvody ochrany proti tepelnému
přetížení se často uvádějí do chodu.
•
•
Nízký svařovací výkon.
•
•
•
•
0459 290 501
- 20 -
Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový
vypínač.
Zkontrolujte správnost připojení kabelu
svařovacího proudu a zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná
hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se neuvedly do chodu
vypínací obvody ochrany proti
tepelnému přetížení (indikováno žlutou
kontrolkou na předním panelu).
Zkontrolujte pojistky síťového napájení.
Zkontrolujte, zda se neucpaly
vzduchové filtry.
Ujistěte se, zda nedošlo k překročení
předepsaných hodnot napájecího
zdroje (tj. zda zařízení není přetíženo).
Zkontrolujte správnost připojení kabelu
svařovacího proudu a zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná
hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se používá správný
drát.
Zkontrolujte pojistky síťového napájení.
© ESAB AB 2018
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Zařízení Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig 5000i WeldCloud™ Mig 5000iw WeldCloud™ jsou
navržena a testována v souladu s mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60974-1/-2
a EN 60974-10.
Servisní služba, která provedla servis nebo opravu, musí zajistit, aby výrobek stále
vyhovoval uvedené normě.
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz esab.com. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0459 290 501
- 21 -
© ESAB AB 2018
NÁKRES
NÁKRES
0459 290 501
- 22 -
© ESAB AB 2018
NÁKRES
Chladicí jednotka
0459 290 501
- 23 -
© ESAB AB 2018
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Objednací č.
Označení
Výrobek
Upozornění
0459 230 880
Napájecí zdroj pro
svařování
Mig 5000i
0459 230 881
Napájecí zdroj pro
svařování
Mig 5000iw
S chladicí jednotkou
0459 230 896
Napájecí zdroj pro
svařování
Mig 5000iw
S chladicí jednotkou a
ochranou průtoku
0445 400 880
Napájecí zdroj pro
svařování
Mig 5000i
WeldCloud™
S jednotkou WeldCloud™
0445 400 881
Napájecí zdroj pro
svařování
Mig 5000iw
WeldCloud™
S chladicí jednotkou a
jednotkou WeldCloud™
0459 839 018
Seznam náhradních dílů
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách www.esab.com
0459 290 501
- 24 -
© ESAB AB 2018
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Polož
ka
Objednací č.
Označení
1
0458 398 001
Filtr
2
0458 383 991
Přední mřížka
0459 290 501
- 25 -
© ESAB AB 2018
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0558 102 236
Trolley
0558 102 311
Kit adapter for 4004HD feeder
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 290 501
- 26 -
© ESAB AB 2018
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 290 501
- 27 -
© ESAB AB 2018
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0459 554 884
0.25 m
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 883
0.25 m
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0469 960 980
5 m Heavy Duty
0459 960 981
10 m Heavy Duty
0469 960 982
25 m Heavy Duty
Connection set CAN 12-12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water CAN 12-12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water CAN 12-10 pole
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
Connection set air-cooled CAN 12-10 pole
0459 528 960
1.7 m
0459 528 961
5m
0459 528 962
10 m
0459 290 501
- 28 -
© ESAB AB 2018
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0700 006 897
Return cable 5 m, 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set
for connection of two wire feed units
0459 290 501
- 29 -
© ESAB AB 2018
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Použití jiné než předepsané chladicí kapaliny
může vést k poškození zařízení. V případě
takového poškození ztrácejí platnost všechny
záruky poskytované společností ESAB.
0459 290 501
- 30 -
© ESAB AB 2018
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0459 290 501
- 31 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising