ESAB | PSF 315 | Instruction manual | ESAB PSF 315 Vartotojo vadovas

ESAB PSF 315 Vartotojo vadovas
PSF 260
PSF 315
PSF 415
PSF 515
Instrukcijos
0463 645 001 LT 20181107
PSF 420w
PSF 520w
TURINYS
1
SAUGA ........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė....................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės .................................................................................
4
2
ĮVADAS ........................................................................................................
7
3
GABENIMAS IR PAKUOTĖ.........................................................................
8
4
TECHNINIAI DUOMENYS ...........................................................................
9
5
EKSPLOATAVIMAS.....................................................................................
11
5.1
Įdėklo montavimas .................................................................................
11
5.2
Degiklio parengimas ..............................................................................
11
5.3
Centrinio adapterio montavimas prie įrangos .....................................
11
5.4
Prijungimas prie aušinimo grandinės ..................................................
11
5.5
Apsauginių dujų lygio nustatymas .......................................................
12
5.6
Kontrolinis sąrašas ................................................................................
12
5.7
Vielos keitimas........................................................................................
12
5.8
Suvirinimo proceso pradžia ir pabaiga ................................................
12
PRIEŽIŪRA ..................................................................................................
13
6.1
Apžvalga..................................................................................................
13
6.2
Kabeliai....................................................................................................
13
6.3
Vielos padavimo įrenginio valymas......................................................
13
6.4
Plieninis įdėklas / plastikinis įdėklas....................................................
13
6.5
Gulbės kaklo valymas ............................................................................
16
6.6
Aušinimo sistemos patikra....................................................................
16
GEDIMŲ ŠALINIMAS ..................................................................................
17
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS............................................................
UŽSAKYMO NUMERIAI ......................................................................................
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS ....................................................................
SUSIDĖVINČIOS DALYS ....................................................................................
19
20
21
25
6
7
8
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 645 001
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS)
informaciją.
1.2
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0463 645 001
-4-
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
•
•
•
Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
•
•
Nelaikykite galvos garų debesyje.
Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
0463 645 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
•
•
•
Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
•
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra
degių medžiagų.
Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios
įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose
patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos
suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo
įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB
platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0463 645 001
-6-
© ESAB AB 2018
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
Šios serijos suvirinimo lydžiuoju elektrodu inertinėse / aktyviosiose dujose (MIG / MAG)
degikliai skirti išskirtinai suvirinimui pramonės ar komercijos srityse ekranuotu lanku
naudojant inertines dujas (MIG) arba aktyviąsias dujas (MAG). Virinti gali tik tinkamai
išmokyti darbuotojai. Degikliai galimi tik naudojant rankines versijas.
0463 645 001
-7-
© ESAB AB 2018
3 GABENIMAS IR PAKUOTĖ
3
GABENIMAS IR PAKUOTĖ
Dalys įdėmiai patikrinamos ir supakuojamos, tačiau gabenant gali būti pažeistos.
Tikrinimo procedūra gavus prekes
Patikrinkite, ar pristatytos tinkamos dalys peržiūrėdami pristatymo kvitą.
Jei yra pažeidimų
Patikrinkite (apžiūrėdami) ar yra pakuotės ar dalių pažeidimų.
Jei yra nusiskundimų
Jei pakuotė ir „arba) dalys buvo pažeistos transportuojant:
•
•
Nedelsdami kreipkitės į paskutinį vežėją.
Pasilikite pakuotę (kad ją galėtų patikrinti vežėjas ar tiekėjas arba būtų galima gražinti
prekes).
Sandėliavimas uždaroje patalpoje
Transportavimo ir sandėliavimo aplinkos temperatūra: Nuo -20 °C iki +55 °C
Santykinė oro drėgmė: iki 90 % esant 20 °C
0463 645 001
-8-
© ESAB AB 2018
4 TECHNINIAI DUOMENYS
4
TECHNINIAI DUOMENYS
Suvirinimo degiklis
Aušinimo tipas
PSF 260
PSF 315
PSF 415
PSF 515
Oras
Oras
Oras
Oras
Leistinoji apkrova esant 60% darbo ciklui*
Anglies dioksidas CO2
250 A
315 A
380 A
450 A
Dujų mišinys, Ar/CO2
M21
225 A
285 A
325 A
400 A
Rekomenduojamas
dujų srautas
8-12 l/min
8-15 l/min
10-18 l/min
10-20 l/min
0,6-1,0 mm
0,8-1,2 mm
0,8-1,6 mm
1,0-1,6 mm
Nuo -10 °C iki
40 °C
Nuo -10 °C iki
40 °C
Nuo -10 °C iki
40 °C
Nuo -10 °C iki
40 °C
Vielos skersmuo
Darbinė temperatūra**
* Talpa gali sumažėti iki 30% atliekant impulsinio suvirinimo darbus.
Suvirinimo degiklis
Aušinimo tipas
PSF 420w
PSF 520w
Vanduo
Vanduo
Leistinoji apkrova esant 100% darbo ciklui*
Anglies dioksidas CO2
450 A
500 A
Dujų mišinys, Ar/CO2
M21
450 A
500 A
Rekomenduojamas
dujų srautas
10-20 l/min
10-20 l/min
Vielos skersmuo
0,8-1,6 mm
1,0-1,6 mm
Nuo -10 °C iki 40 °C
Nuo -10 °C iki 40 °C
Darbinė temperatūra**
* Talpa gali sumažėti iki 30% atliekant impulsinio suvirinimo darbus.
** Naudojant skysčiu aušinamus degiklius esant neigiamai temperatūrai, naudokite tinkamą
aušinimo skystį.
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti esant
tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas galioja esant 40 °C / 104 °F arba žemesnei temperatūrai.
Bendrieji degiklio duomenys su nuoroda į IEC/EN 60 974−7
Valdymo tipas:
Rankinis valdymas
Vielos tipas:
Standartinė apvali viela
Vardinė įtampa:
Valdymo grandinės ir gaiduko jungiklio
vardinė įtampa yra 42 V, maks. 1 A
Degiklio aušinimo grandinės specifikacijos
(tik skysčiu aušinamiems degikliams):
0463 645 001
•
•
•
•
•
•
-9-
mažiausias srautas 1,2 l/min.
min. vandens slėgis: 2,5 bar
maks. vandens slėgis: 3,5 bar
įvesties temperatūra: maks. 40 °C
grįžimo temperatūra: maks. 60 °C
aušinimo pajėgumas: min. 1000 W, iki
2000 W, priklausomai nuo taikymo
© ESAB AB 2018
4 TECHNINIAI DUOMENYS
Skysčiu aušinami degikliai
Didesnė nei 60 °C grįžimo temperatūra gali sutrumpinti degiklio tarnavimo laiką, jį pažeisti
arba sugadinti. Aušintuve visada turi būti pakankamai aušinimo skysčio, žr. aušinimo
įrenginio instrukcijų vadovą. Esant didelei degiklio šiluminei apkrovai, naudokite pakankamo
pajėgumo aušintuvą. Suvirinimo degikliams naudokite tik specialų aušinimo skystį su koroziją
slopinančiomis medžiagomis. Dėl informacijos apie tinkamus produktus, kreipkitės į
artimiausią ESAB platintoją.
Įverčiai galioja kabeliams nuo 3,0 iki 5,0 m ilgio.
Vardinės apkrovos nurodo standartinius naudojimo atvejus. Esant ypatingoms sąlygoms,
pvz. karščiui stipriai atsispindint ant degiklio, jis gali perkaisti net jei naudojama nesiekiant
vardinės apkrovos. Šiuo atveju rinkitės galingesnį modelį arba sumažinkite darbo ciklą.
Numatyto naudojimo sąlygos
1. Suvirinimo degiklį būtina naudoti tik pagal anksčiau pateiktas technines specifikacijas
ir pagal numatytą paskirtį.
2. Degiklio tipą būtina pasirinkti pagal suvirinimo taikymą. Būtina atsižvelgti į darbo ciklą
ir apkrovą, aušinimo tipą, valdymo būdą ir vielos skersmenį. Jei reikalavimai padidėję,
pvz. dėl iš anksto įkaitintų detalių, stipriai atsispindinčio karščio kampuose ir pan., į
juos reikia atsižvelgti, renkantis suvirinimo degiklį su atitinkamu vardinės apkrovos
rezervu.
3. Produktą būtina saugoti nuo drėgmės transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo
metu.
0463 645 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas naudoti pramonės srityje. Namų aplinkoje šis gaminys gali
kelti radijo trukdžių. Naudotojas atsako už tinkamų atsargumo priemonių taikymą.
PAVOJUS!
Avariniu atveju būtina nedelsiant išjungti maitinimą. Informacijos apie tolimesnius
veiksmus tokioje situacijoje ieškokite maitinimo šaltinio instrukcijų vadove.
Suvirinimo degiklį galima naudoti bet kurioje virinimo padėtyje.
Sąlytis su karštais daiktais gali pažeisti degiklį ir kabelius.
Nevilkite maitinimo šaltinio, naudodami degiklį.
Netraukite kabelių per aštrias briaunas. Nelenkite kabelių aštriais kampais.
5.1
Įdėklo montavimas
Įstatykite tinkamą vielos kreipiamąjį įdėklą, atitinkantį naudojamos vielos tipą ir skersmenį. Žr.
skyriaus „PRIEŽIŪRA“ dalį „Plieninis įdėklas / plastikinis įdėklas“.
PASTABA!
Informaciją apie naujų įdėklų montavimą ir reikiamą surinkimo procedūrą
žr. skyriuje „Priežiūra“.
Plieninis įdėklas = plieninėms vieloms
Plastikinis įdėklas = aliuminio, vario, nikelio ir nerūdijančio plieno vieloms
5.2
Degiklio parengimas
Degiklis turi būti parengtas pagal vielos skersmenį ir medžiagą. Pasirinkite tinkamą įdėklą,
kontaktinį galiuką, galiuko adapterį, dujų purkštuką ir dujų skirstiklį (jei reikia). Išsami tinkamų
dalių apžvalga pateikiama degiklio atsarginių dalių sąraše.
Priveržkite galiuko adapterį ir kontaktinį galiuką tinkamu įrankiu.
Įsitikinkite, kad sumontuotos visos būtinos dalys, parodytos atsarginių dalių sąraše, pvz.
izoliatoriai. Virinant be jų galima iškart sugadinti degiklį.
5.3
1.
2.
Centrinio adapterio montavimas prie įrangos
Įsitikinkite, kad tinkamai sumontuotas vielos įdėklas.
Įstatykite centrinį kištuką į lizdą vielos tiektuve ir užfiksuokite, tinkamai priverždami
adapterio veržlę ranka.
5.4
Prijungimas prie aušinimo grandinės
Prijunkite vandens žarnas prie aušinimo įrenginio: mėlyną vandens srautui iš aušintuvo link
degiklio; raudoną įkaitusio vandens srautui atgal iš degiklio į aušintuvą. Prieš naudojant
vandeniu aušinamą degiklį, iš aušinimo grandinės turi būti pašalintas oras, leidžiant
aušintuvui veikti kelias minutes.
0463 645 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
DĖMESIO!
Dėl netinkamai prijungtų vandens žarnų degiklio kaklas ir vandens-maitinimo
kabelis gali perkaisti ir būti pažeisti. Reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio lygį ir
aušinimo įrenginio pralaidumą. Dėl nepakankamo aušinimo degiklio kaklas ir
vandens-maitinimo kabelis gali perkaisti ir būti pažeisti.
PASTABA!
Norėdami optimalaus dujų ir vandens srauto, kabelius ir dujų bei vandens žarnas
laikykite kiek galima tiesiau. Dėl sulenktų žarnų degiklis gali perkaisti ir būti
pažeistas. Saugokite kabelius ir tiekimo žarnas nuo pažeidimų.
5.5
Apsauginių dujų lygio nustatymas
Nustatykite dujų kiekį naudodami dujų reguliatorių. Dujų tipas ir kiekis priklauso nuo
atliekamų suvirinimo darbų.
5.6
Kontrolinis sąrašas
Prieš prijungdami kabelio įrenginį prie vielos padavimo įrenginio įsitikinkite, kad vielos įdėklas
atitinka vielos skersmenį ir tipą.
Patikrinkite priekines sunaudojamas gulbės kaklo dalis, ar tinkamas kontaktinis galiukas ir
pan., atsižvelgdami į naudojamos vielos skersmenį ir tipą.
5.7
Vielos keitimas
keisdami vielą įsitikinkite, kad vielos galas nuslopintas.
Vielos galą įstatykite į vielos padavimo įrenginį atsižvelgdami į naudojimo instrukcijas.
Įstatydami vielą paspauskite vielos prastūmimo mygtuką ant vielos padavimo įrenginio.
5.8
Suvirinimo proceso pradžia ir pabaiga
Vielos tiekimas ir suvirinimo procesas bus pradėtas nuspaudus degiklio gaiduką.
Priklausomai nuo suvirinimo aparato konfigūracijos, suvirinimo procesas sustabdomas
atleidžiant gaiduką arba paspaudžiant jį antrą kartą. Daugiau informacijos ieškokite maitinimo
šaltinio instrukcijų vadove.
PAVOJUS!
Veikimo metu degiklio galvutė gali labai įkaisti ir kelti rimtų nudegimų pavojų.
Leiskite jam atvėsti prižiūrėdami, yra gaisro pavojus. Nedėkite karšto degiklio ant
karščiui jautrių daiktų arba šalia jų, Vandeniu aušinamų degiklių atveju, aušinimo
sistemos turėtų būti paliktos įjungtos kelias minutes po suvirinimo proceso
pabaigos.
Paliekant darbo vietą, sistema turi būti apsaugota nuo netyčinio suveikimo,
geriausiai išjungiant maitinimo šaltinį.
0463 645 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
6.1
Apžvalga
PASTABA!
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros
darbus.
Kad išvengtumėte vielos tiekimo problemų, reikia reguliariai valyti ir keisti susidėvėjusias
suvirinimo degiklio detales. Reguliariai valykite vielos kreipiklį ir kontaktinį galiuką.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš atlikdami valymo, priežiūros ir remonto darbus būtina atlikti toliau nurodytą
išjungimo procedūrą.
1.
2.
Išjunkite maitinimą.
Atjunkite dujų tiekimą.
Atliekant įrangos priežiūros darbus būtina atjungti maitinimą ir dujų tiekimą.
6.2
Kabeliai
Prieš naudojimą patikrinkite, ar degiklis ir kabeliai nepažeisti. Prieš tolimesnį produkto
naudojimą pažeidimus turi ištaisyti kvalifikuotas personalas.
6.3
Vielos padavimo įrenginio valymas
Atjunkite degiklio kabelį nuo įrangos ir jį ištiesinkite.
Atsukite veržlę ir ištraukite vielos kreipklio įdėklą. Nuimkite kitas dalis nuo gulbės kaklo.
Pūskite suslėgtą orą pro vielos įdėklą iš abiejų pusių, kad pašalintumėte vielos likučius.
Įstatykite įdėklą į vielos kanalą ir priveržkite veržlę.
PASTABA!
Naujus įdėklus būtina nukirpti atsižvelgiant į reikiamą ilgį.
6.4
Plieninis įdėklas / plastikinis įdėklas
Jei vielos tiekimo problemos nepavyksta išspręsti pakeičiant kontaktinį galiuką ir išvalant
vielos kreipimo kanalą, reikia pakeisti įdėklą.
Įdėklą ir suvirinimo vielą reikia įdėti, kai kabeliai padėti tiesiai.
0463 645 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
6 PRIEŽIŪRA
Plieninio įdėklo sumontavimas
1.
2.
3.
4.
Išsukite veržlę su mova iš centrinės
jungties, nuimkite dujų purkštuką,
kontaktinį galiuką ir galiuko laikiklį
nuo degiklio.
Įdėkite įdėklą per centrinę jungtį ir
užfiksuokite veržle su mova.
Švelniai įstumkite atgal priekinę
įdėklo dalį į degiklį iki pat galo,
nenaudodami jėgos. Pažymėkite
degiklio kaklelio galą ant įdėklo.
Nupjaukite įdėklą iki tinkamo ilgio
naudodamiesi išsikišusia dalimi „X“,
išmatuota nuo žymės, kaip
pavaizduota paveikslėlyje.
Išimkite įdėklą iš degiklio ir atsargiai
išlyginkite priekį. Jei reikia, nušlifuokite
briaunas su atplaišomis. Įsitikinkite, kad
vidinė anga yra visiškai atvira.
Izoliuotų įdėklų atveju, išimkite izoliaciją
priekyje, kad likusi izoliacija baigtųsi
maždaug ties degiklio rankenos priekiu.
Atgal įdėkite įdėklą ir užfiksuokite veržle su
mova. Sumontuokite visas įrangos dalis ant
degiklio kaklo.
Pjovimo ilgis
Suvirinimo degiklis
Išsikišusi dalis „X“
PSF 260
16 mm
PSF 315
16 mm
PSF 415
12 mm
PSF 515
17 mm
PSF 420w
12 mm
PSF 520w
12 mm
0463 645 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
6 PRIEŽIŪRA
Plastikinio įdėklo sumontavimas
1.
2.
3.
4.
Išsukite veržlę su mova iš centrinės
jungties, nuimkite dujų purkštuką,
kontaktinį galiuką ir galiuko laikiklį
nuo degiklio.
Įdėkite įdėklą per centrinę jungtį ir
užfiksuokite veržle su mova.
Švelniai įstumkite atgal priekinę
įdėklo dalį į degiklį iki pat galo,
nenaudodami jėgos. Pažymėkite
degiklio kaklelio galą ant įdėklo.
Nupjaukite įdėklą iki tinkamo ilgio
naudodamiesi išsikišusia dalimi „X“,
išmatuota nuo žymės, kaip
pavaizduota paveikslėlyje. Nupjovę
įdėklą iki tinkamo ilgio, šiek tiek
suapvalinkite jo priekinį galiuką.
PASTABA!
Jei įdėklo galiukas bronzinis, pirmiausia nupjaukite plastikinį įdėklą iki reikiamo
ilgio, kad bronzinis įdėklas išlįstų iš degiklio kaklelio maždaug 40–50 mm.
Pritvirtinkite bronzinį įdėklą prie plastikinio įdėklo priekinės dalies ir tik tada
nupjaukite iki tikslaus ilgio.
Jei sunku įstatyti įdėklą į degiklį, tiesiai
nupjaukite įdėklo priekį ir suapvalinkite
kraštus (pvz. pieštukų drožtuku).
Sumontuokite visas įrangos dalis ant degiklio
kaklo.
Pjovimo ilgis
Suvirinimo degiklis
Išsikišusi dalis „X“
PSF 260
13 mm
PSF 315
13 mm
PSF 415
9 mm
PSF 515
14 mm
PSF 420w
9 mm
PSF 520w
9 mm
0463 645 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
6 PRIEŽIŪRA
6.5
•
•
Gulbės kaklo valymas
Reguliariai valykite dujų purkštuko vidų, kad pašalintumėte suvirinimo medžiagų
likučius, ir purkškite „ESAB®“ nuo purslų apsaugančiu mišiniu.
Patikrinkite, ar matyti eksploatacinių medžiagų pažeidimų ir prireikus jas pakeiskite.
6.6
Aušinimo sistemos patikra
Įsitikinkite, kad aušinimo skystis švarus ir pakeiskite, jei reikia. Nešvarumai aušinimo skystyje
gali užkimšti degiklio vandens kanalus. Visada naudokite degikliams tinkamą aušinimo skystį
su koroziją slopinančiomis medžiagomis.
0463 645 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
7 GEDIMŲ ŠALINIMAS
7
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Jei nepavyksta išspręsti problemos vadovaujantis toliau pateiktais nurodymais, kreipkitės į
pardavėją arba gamintoją.
Perskaitykite suvirinimo komponentų, pvz., maitinimo šaltinio ir vielos padavimo įrenginio
naudojimo instrukcijas.
Problema
Degiklis per daug įkaista
Galima pirminė priežastis
•
•
•
•
Kontaktinis antgalis /
antgalio laikiklis per
silpnai priveržtas
Aušinimo sistema
neveikia tinkamai
Degiklio apkrova per
didelė
Kabeliai sugedę
Veiksmas
•
•
•
•
Vielos tiekimo problemos
•
•
•
•
•
•
porėtas virinimas
•
•
•
•
•
Kontaktinis galiukas
susidėvėjęs
Įdėklas nusidėvėjęs /
purvinas
Naudojamos
eksploatacinės
medžiagos nėra
tinkamos vielos
skersmeniui arba
medžiagai
Vielos tiektuvas nėra
tinkamai nustatytas
Kabeliai sulenkti arba
paguldyti mažais
spinduliais
Viela užteršta
•
Dujų sūkurys, sukeltas
prilimpančių purslų
Degiklio dujų srautas
per silpnas arba labai
stiprus
Sugedo dujų tiekimas
Skersvėjis darbo vietoje
Viela arba ruošinys
drėgnas arba užterštas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0463 645 001
- 17 -
Patikrinkite ir priveržkite
ranka
Patikrinkite vandens
srautą, užpildymo lygį ir
švarumą
Vadovaukitės
techniniais duomenimis,
jei reikia, rinkitės kitą
tipą
Patikrinkite kabelius,
vamzdžius ir jungtis
Pakeiskite kontaktinį
galiuką
Patikrinkite įdėklą,
prapūskite abiem
kryptimis. Jei reikia,
pakeiskite.
Patikrinkite su atsarginių
dalių sąrašu
Patikrinkite vielos
tiekimo volelius,
kontaktinį slėgį ir ritės
stabdį
Patikrinkite kabelius ir
paguldykite tiesiai
Pasinaudokite valymo
šluoste
Nuvalykite degiklio
galvutę, naudokite dujų
skirstiklį / apsaugą nuo
purslų
Matavimo įrankiu
patikrinkite srauto
spartą
Patikrinkite srauto
spartą ir galimą nuotėkį
Sumontuokite ekraną
Patikrinkite vielą ir
ruošinį, naudokite
mažiau nuo purslų
apsaugančio skysčio
arba kitokį skystį
© ESAB AB 2018
7 GEDIMŲ ŠALINIMAS
Problema
Kintantis lankas
Galima pirminė priežastis
•
•
Suvirinimo procesas
neprasideda
0463 645 001
•
Veiksmas
Kontaktinis galiukas
susidėvėjęs
Netinkami suvirinimo
parametrai
•
Valdymo kabelis
nutrauktas arba
gaidukas sugedęs
•
- 18 -
•
Pakeiskite kontaktinį
galiuką
Ištaisykite virinimo
parametrus
Patikrinkite ir sutaisykite
gaiduko jungtis,
išvalykite arba
pakeiskite gaiduko
jungiklį
© ESAB AB 2018
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti įgaliotasis ESAB techninės priežiūros
specialistas. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
PSF 260, PSF 315, PSF 415, PSF 515, PSF 420w ir PSF 520w sukurti ir išbandyti laikantis
tarptautinių ir Europos standartų IEC/EN 60974-7. Baigęs (-ę) priežiūros ar remonto darbus,
tuos darbus atlikęs (-ę) asmuo (-enys) atsako už tai, kad gaminys ir toliau atitiktų pirmiau
nurodytų standartų reikalavimus.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. esab.com. Užsakydami
detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės detalės numerį
pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir tinkamai pristatyti
reikalingą detalę.
0463 645 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0700 025 020
PSF 260
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 021
PSF 260
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 022
PSF 260
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
0700 025 030
PSF 315
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 031
PSF 315
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 032
PSF 315
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
0700 025 040
PSF 415
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 041
PSF 415
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 042
PSF 415
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
0700 025 050
PSF 515
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 051
PSF 515
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 052
PSF 515
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
Gas cooled torches
Water cooled torches
0700 025 060
PSF 420w
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 061
PSF 420w
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 062
PSF 420w
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
0700 025 070
PSF 520w
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 071
PSF 520w
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 072
PSF 520w
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
0463 645 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS
Item Denomination
Ordering no.
100
Torch neck PSF 260
0700 025 000
101
Plastic nut
0700 025 908
102
Handle cpl. Expert Mini
0700 025 900
103
Trigger, yellow, 2-poles
0700 025 903
104
Screw for handle
0700 025 904
105
Cable support cpl., small, G
0700 025 950
106
Adaptor nut
0700 025 951
107
Central connector G
0700 200 101
108
Liner locking nut
0700 200 098
109
Cylinder head screw M4 × 6
0700 025 952
110
O-ring 4.0 × 1.0 mm
0700 025 953
Item Denomination
Ordering no. /
3m
Ordering no. /
4m
Ordering no. /
5m
111
0700 025 954
0700 025 955
0700 025 956
Coaxial cable for PSF 260
0463 645 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS
Item Denomination
Ordering no.
PSF 315 PSF 415 PSF 515
200
Torch neck PSF 315
0700 025 001
201
Torch neck PSF 415
0700 025 002
202
Torch neck PSF 515
0700 025 003
203
Handle cpl. Expert Plus
0700 025 905
204
Handle cpl. Expert Plus
0700 025 906
205
Trigger, yellow, 2-poles
0700 025 903
X
X
X
206
Screw for handle
0700 025 904
X
X
X
207
Cable support cpl., large, G
0700 025 907
X
X
X
208
Adaptor nut
0700 025 951
X
X
X
209
Central connector G
0700 200 101
X
X
X
210
Liner locking nut
0700 200 098
X
X
X
211
Cylinder head screw M4 × 6
0700 025 952
X
X
X
212
O-ring 4.0 × 1.0 mm
0700 025 953
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Item Denomination
Ordering no. /
3m
Ordering no. /
4m
Ordering no. /
5m
213
Coaxial cable for PSF 315
0700 025 964
0700 025 965
0700 025 966
-
Coaxial cable for PSF 415
0700 025 957
0700 025 958
0700 025 959
-
Coaxial cable for PSF 515
0700 025 967
0700 025 968
0700 025 969
0463 645 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS
Item Denomination
Ordering no.
PSF 420w
300
Torch neck PSF 420w
0700 025 004
X
301
Torch neck PSF 520w
0700 025 005
302
Handle cpl. Expert Plus
0700 025 905
303
Handle cpl. Expert Plus
0700 025 906
304
Trigger, yellow, 2-poles
0700 025 903
X
X
305
Screw for handle
0700 025 904
X
X
306
Cable support cpl.
0700 025 971
X
X
307
Quick connector
0700 025 973
X
X
308
Hose clamp with ring Ø 9.0
0700 025 975
X
X
309
Adaptor nut
0700 025 951
X
X
310
Central connector W
0700 025 970
X
X
311
Liner locking nut
0700 200 098
X
X
312
Cylinder head screw M4 × 6
0700 025 952
X
X
313
O-ring 4.0 × 1.0 mm
0700 025 953
X
X
314
Hose clamp with ring Ø 8.7
0700 025 974
X
X
315
Hose clamp with ring Ø 9.5
0700 025 976
X
X
316
Clamping ring for outer cover
0700 025 972
X
X
317
PVC-Gas hose, black,
4.5 × 1.5 mm
0700 025 993
X
X
318
PVC hose, braided, black,
5 × 1.5 mm
0700 025 994
X
X
319
Fabric outer cover
0700 025 992
X
X
0463 645 001
- 23 -
PSF 520w
X
X
X
© ESAB AB 2018
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS
Item Denomination
Ordering no. /
3m
Ordering no. /
4m
Ordering no. /
5m
320
Water-power cable
0700 025 983
0700 025 984
0700 025 985
321
Wire conduit
0700 025 986
0700 025 987
0700 025 988
322
Control cable cpl.
0700 025 989
0700 025 990
0700 025 991
323
Cable assembly
0700 025 980
0700 025 981
0700 025 982
0463 645 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
SUSIDĖVINČIOS DALYS
SUSIDĖVINČIOS DALYS
PSF 260
1. Dujų purkštukas
2. Kontaktinis galiukas M6 x 27
3. Galiuko adapteris M6
4. Izoliacinė įvorė
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 881 Gas nozzle
Standard
14 mm
73 mm
0458 465 881 Gas nozzle
Conical
12 mm
73 mm
0458 470 881 Gas nozzle
Straight
16 mm
73 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 314 001 Tip adaptor standard
M6
L=36.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0366 397 001 Insulation bushing
Paryškinta = standartinis pristatymas
0463 645 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
SUSIDĖVINČIOS DALYS
PSF 315
1. Dujų purkštukas
2. Kontaktinis galiukas M6 x 27
3. Galiuko adapteris M6
4. Izoliacinė įvorė
5. Kontaktinis galiukas M8 x 37
6. Galiuko adapteris M8
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 882 Gas nozzle
Standard
16 mm
80 mm
0458 465 882 Gas nozzle
Conical
14 mm
80 mm
0458 470 882 Gas nozzle
Straight
19 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0366 397 002 Insulation bushing
Paryškinta = standartinis pristatymas
0463 645 001
- 26 -
© ESAB AB 2018
SUSIDĖVINČIOS DALYS
PSF 415
1. Dujų purkštukas
2. Kontaktinis galiukas M8 x 37
3. Galiuko adapteris M8
4. Izoliacinė įvorė
5. Kontaktinis galiukas M6 x 27
6. Galiuko adapteris M6
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 883 Gas nozzle
Standard
17 mm
80 mm
0458 465 883 Gas nozzle
Conical
15 mm
80 mm
0458 470 883 Gas nozzle
Straight
21 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0366 397 002 Insulation bushing
Paryškinta = standartinis pristatymas
0463 645 001
- 27 -
© ESAB AB 2018
SUSIDĖVINČIOS DALYS
PSF 515
1. Dujų purkštukas
2. Kontaktinis galiukas M8 x 27
3. Galiuko adapteris M8
4. Izoliacinė įvorė
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 884 Gas nozzle
Standard
18 mm
94 mm
0458 465 884 Gas nozzle
Conical
15 mm
94 mm
0458 470 884 Gas nozzle
Straight
21 mm
94 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 395 001 Tip adaptor standard
M8
L=40.1 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0366 397 003 Insulation bushing
Paryškinta = standartinis pristatymas
0463 645 001
- 28 -
© ESAB AB 2018
SUSIDĖVINČIOS DALYS
PSF 420w
1. Dujų purkštukas
2. Kontaktinis galiukas M8 x 37
3. Galiuko adapteris M8
4. Izoliacinė poveržlė
5. Kontaktinis galiukas M6 x 27
6. Galiuko adapteris M6
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 882 Gas nozzle
Standard
16 mm
80 mm
0458 465 882 Gas nozzle
Conical
14 mm
80 mm
0458 470 882 Gas nozzle
Straight
19 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0458 874 001 Insulation washer
Paryškinta = standartinis pristatymas
0463 645 001
- 29 -
© ESAB AB 2018
SUSIDĖVINČIOS DALYS
PSF 520w
1. Dujų purkštukas
2. Kontaktinis galiukas M8 x 37
3. Galiuko adapteris M8
4. Izoliacinė poveržlė
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 883 Gas nozzle
Standard
17 mm
80 mm
0458 465 883 Gas nozzle
Conical
15 mm
80 mm
0458 470 883 Gas nozzle
Straight
21 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0458 874 001 Insulation washer
Paryškinta = standartinis pristatymas
0463 645 001
- 30 -
© ESAB AB 2018
SUSIDĖVINČIOS DALYS
Kontaktinių galiukų lentelė
Kontaktiniai galiukai PSF 260, PSF 315, PSF 415, PSF 515, PSF 420w, PSF 520w
M6 × 27
M8 × 37
Gas / wire Ø
PSF 260* / PSF 315
PSF 415 / PSF 420w
CO2
Mix/Ar
M6
M6
M6
0.6
-
0468 500 001
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
0.6
0468 500 002
0468 500 002
W0.8 / 0.9
0.8
-
0468 500 003
0468 500 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 500 004
W0.9 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 500 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 500 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 500 007
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 500 008
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
0468 500 009
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
0468 500 010
W1.6 / 2.1
*PSF 260 skirtas naudoti tik su M6 ir 0,6–1,0 viela
Gas / wire Ø
PSF 315
PSF 415 / PSF
420w
PSF 515 / PSF
520w
CO2
Mix/Ar
M8
M8
M8
M8
0.8
-
0468 502 003
0468 502 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 502 004
0468 502 004
0468 502 004
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 502 005
0468 502 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 502 006
0468 502 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 502 007
0468 502 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 502 008
0468 502 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
0468 502 009
0468 502 009
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
0468 502 010
0468 502 010
W1.6 / 2.1
0463 645 001
- 31 -
© ESAB AB 2018
SUSIDĖVINČIOS DALYS
Nib M6
Gas / wire Ø
Contact tip
CO2
Mix/Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
Plieninis įdėklas
Ordering no. Ø
Length Notes PSF 260 PSF 315 PSF 415 PSF
PSF 515 420w
0700 200 085 0.8–1.0
3m
Blue
X
X
X
X
X
0700 200 086 0.8–1.0
4m
Blue
X
X
X
X
X
0700 025 800 0.8–1.0
5m
Blue
X
X
X
X
X
0700 200 087 1.0–1.2
3m
Red
X
X
X
X
X
0700 200 088 1.0–1.2
4m
Red
X
X
X
X
X
0700 025 801 1.0–1.2
5m
Red
X
X
X
X
X
0700 025 802 1.2–1.6
3m
Yellow
X
X
X
0700 025 803 1.2–1.6
4m
Yellow
X
X
X
0700 025 804 1.2–1.6
5m
Yellow
X
X
X
0463 645 001
- 32 -
PSF
520w
© ESAB AB 2018
SUSIDĖVINČIOS DALYS
PTFE įdėklas
Ordering no. Ø
Length Notes PSF 260 PSF 315 PSF 415 PSF 515 PSF
420w
PSF
520w
0700 200 089 0.8–1.0
3m
Blue
X
X
X
X
X
0700 200 090 0.8–1.0
4m
Blue
X
X
X
X
X
0700 025 811 0.8–1.0
5m
Blue
X
X
X
X
X
0700 200 091 1.0–1.2
3m
Red
X
X
X
X
X
0700 200 092 1.0–1.2
4m
Red
X
X
X
X
X
0700 025 812 1.0–1.2
5m
Red
X
X
X
X
X
0700 025 813 1.2–1.6
3m
Yellow
X
X
X
0700 025 814 1.2–1.6
4m
Yellow
X
X
X
0700 025 815 1.2–1.6
5m
Yellow
X
X
X
PA įdėklas su bronziniu priekiu
Ordering no. Ø
Length Notes
PSF 260 PSF 315 PSF 415 PSF 515 PSF
420w
PSF
520w
0700 025 816 0.8–1.0 3 m
Anthracite
X
X
X
X
X
0700 025 817 0.8–1.0 4 m
Anthracite
X
X
X
X
X
0700 025 818 0.8–1.0 5 m
Anthracite
X
X
X
X
X
0700 025 819 1.2–1.6 3 m
Anthracite
X
X
X
X
0700 025 820 1.2–1.6 4 m
Anthracite
X
X
X
X
0700 025 821 1.2–1.6 5 m
Anthracite
X
X
X
X
Paryškinta = standartinis pristatymas
0463 645 001
- 33 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising