ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i Användarmanual

ESAB Mig U5000i Användarmanual
Aristo®
Mig U5000i,
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Bruksanvisning
0459 291 601 SE 20181030
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET..................................................................................................
5
1.1
Användning av symboler.......................................................................
5
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
5
INLEDNING..................................................................................................
8
2.1
Utrustning ...............................................................................................
8
3
TEKNISKA DATA.........................................................................................
9
4
INSTALLATION............................................................................................
11
4.1
Lyftanvisning ..........................................................................................
11
4.2
Placera.....................................................................................................
11
4.3
Nätanslutning..........................................................................................
11
4.4
Anslutningsresistans .............................................................................
12
4.5
Anslutning av flera matarenheter .........................................................
12
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
14
5.1
Anslutningar och manöverorgan ..........................................................
15
5.2
Nätspänningsinkoppling........................................................................
16
5.3
Fläktstyrning ...........................................................................................
16
5.4
Överhettningsskydd...............................................................................
16
5.5
Kylaggregat.............................................................................................
16
5.6
Fjärrdon ...................................................................................................
17
5.7
WeldCloud™-enhet ................................................................................
17
UNDERHÅLL ...............................................................................................
18
6.1
Dagligen ..................................................................................................
18
6.2
Vid behov ................................................................................................
18
6.3
Varje år ....................................................................................................
19
FELSÖKNING ..............................................................................................
20
RESERVDELSBESTÄLLNING....................................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
RESERVDELSFÖRTECKNING...........................................................................
TILLBEHÖR .........................................................................................................
21
22
24
25
26
2
5
6
7
8
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0459 291 601
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och
följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och
säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0459 291 601
-5-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0459 291 601
-6-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana
områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk
kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0459 291 601
-7-
© ESAB AB 2018
2 INLEDNING
2
INLEDNING
Mig U5000i är en svetsströmkälla avsedd för TIG- och MIG/MAG-svetsning, samt för
svetsning med belagda elektroder (MMA-svetsning).
Strömkällan finns i två varianter:
•
•
Mig U5000iw med kylaggregat
Mig U5000iw med kylaggregat och WeldCloud™-enhet
Strömkällan är avsedd att användas tillsammans med trådmatarenheterna 3004 eller 4804.
All inställning sker från trådmatarenheten eller styrenheten.
Strömkällan Mig U5000i WeldCloud™ kombineras med U82 och ger en styrenhet som
möjliggör trådlös övervakning.
Mer information om matarenheterna och WeldCloud™ finns i användarhandböckerna.
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.1
Utrustning
Strömkällan levereras komplett med anslutningsresistans, 5 m återledarkabel och
bruksanvisning.
0459 291 601
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
Nätspänning
400 V ±10 %, 3~, 50/60 Hz
400 V ±10 %, 3~, 50/60 Hz
Nätmatning
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Imax MIG/MAG (GMAW)
33 A
33 A
Imax MMA (SMAW)
34 A
34 A
Imax TIG (GTAW)
26 A
26 A
Primärström
Krav påTomgångseffekt i energisparläge, 6,5 min. efter svetsning
TIG/MIG-svetsning
(GTAW/GMAW)
45 W
45 W
MMA-svetsning (SMAW)
55 W
55 W
Inställningsområde för spänning/ström
MIG/MAG-svetsning (GMAW) 8– 60 V/16–500 A
8– 60 V/16–500 A
MMA-svetsning (SMAW)
16–500 A
16–500 A
TIG-svetsning (GTAW)
4–500 A
4–500 A
Tillåten belastning vid MIG/MAG (GMAW)
60 % intermittensfaktor
500 A/39 V
500 A/39 V
100 % intermittensfaktor
400 A/34 V
400 A/34 V
Tillåten belastning vid MMA (SMAW)
60 % intermittensfaktor
500 A/40 V
500 A/40 V
100 % intermittensfaktor
400 A/36 V
400 A/36 V
Tillåten belastning vid TIG (GTAW)
60 % intermittensfaktor
500 A/30 V
500 A/30 V
100 % intermittensfaktor
400 A/26 V
400 A/26 V
MMA
0,91
0,91
TIG
0,90
0,90
MIG
0,90
0,90
Effektfaktor vid maxström (I2)
Verkningsgrad vid maxström (I2)
MMA
87 %
87 %
TIG
82 %
82 %
MIG
83 %
83 %
Tomgångsspänning U0 max
MIG/MAG-svetsning
(GMAW), TIG-svetsning
(GTAW) utan VRD-funktion 1) 72–88 V
72–88 V
MMA-svetsning (SMAW) utan 68–80 V
VRD-funktion 1)
0459 291 601
68–80 V
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
U0L "Live TIG-svetsning
(GTAW)", VRD-funktion
avaktiverad 2)
79 V
79 V
MIG/MAG-svetsning
(GMAW), MMA-svetsning
(SMAW), VRD-funktion
avaktiverad 2)
59 V
59 V
VRD-funktionen aktiverad 2)
< 35 V
< 35 V
Arbetstemperatur
-10 till + +40 °C
(14 till 104 °F)
-10 till + +40 °C
(14 till 104 °F)
Transporttemperatur
-20 till +55 °C
(-4 till 131 °F)
-20 till +55 °C
(-4 till 131 °F)
Mått l × b × h
utan kylaggregat
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 tum)
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 tum)
med kylaggregat
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 tum)
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 tum)
Ständigt ljudtryck vid
tomgång
< 70 dB (A)
< 70 dB (A)
Vikt
utan kylaggregat
71 kg (159 lb)
82 kg (183 lb)
91 kg (200 lb)
102 kg (225 lb)
Isolationsklass
transformator
H
H
Inkapslingsklass
IP23
IP23
med kylaggregat
Användningsklass
1)
Giltigt för strömkällor utan VRD-specifikation på märkskylten.
2)
Giltigt för strömkällor med VRD-specifikation på märkskylten. VRD-funktionen förklaras i
bruksanvisningen för inställningspanelen.
0459 291 601
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
OBSERVERA!
Nätmatningskrav
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att
kortslutningseffekten är större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten
mellan användarens elnät och det publika eldistributionsnätet. Den som
installerar och/eller använder utrustningen måste, om så behövs genom
konsultation av elnätsoperatören, kontrollera att utrustningen ansluts endast till
elnät med kortslutningseffekt större än eller lika med Sscmin.. Se tekniska data i
kapitlet TEKNISKA DATA.
4.1
Lyftanvisning
Kraftkälla
4.2
Vagn och strömkälla
Vagn 2 och strömkälla
Placera
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in- och utlopp hålls fria.
4.3
Nätanslutning
Kontrollera att enheten ansluts till rätt nätspänning och att rätt
säkringsstorlekar används. Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
Märkskylt med anslutningsdata
0459 291 601
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Mig U5000i
400 V 3~ 50 Hz
Nätspänning
400 V
Nätkabelarea mm2
4G6
Fasström, I1eff
28 A
Säkring
trög smältsäkring
25 A
dvärgbrytare typ C
32 A
OBSERVERA!
Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska
föreskrifter. För andra regioner måste matningskablarna vara lämpliga för
tillämpningen och uppfylla lokala och nationella bestämmelser.
4.4
Anslutningsresistans
För att undvika störningar i kommunikationen måste ändarna
på CAN-bussen förses med anslutningsresistans.
CAN-bussens ena ände finns i inställningspanelen, vilken har
ett inbyggt motstånd. Den andra änden finns i strömkällan
och skall vara försedd med anslutningsresistans placerad
enligt följande figur.
4.5
Anslutning av flera matarenheter
Med styrenhet och matarenheter utan inställningspanel (M0) kan man hantera upp till 4
matarenheter från en enda strömkälla.
Följande anslutningar finns att välja mellan:
•
•
•
•
1 TIG-brännare och 1 MIG-pistol (universalströmkälla krävs)
2 MIG/MAG-pistoler
1 TIG-brännare och 3 MIG/MAG-pistoler (universalströmkälla krävs)
4 MIG-pistoler
Vid svetsning med vattenkyld MIG-pistol på alla matarenheter rekommenderas att koppla in
ett separat kylaggregat för de 2 extra pistolerna.
Vi rekommenderar att parallellkoppla pistolerna.
Två matarenheter
Vid anslutning av två matarenheter behövs ett anslutningsset , se kapitlet "TILLBEHÖR".
0459 291 601
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
A. Vattenanslutning
B. Anslutning av svetskabel
C. Anslutning av styrenhet
Fyra matarenheter
Vid anslutning av fyra matarenheter behövs två anslutningsset och ett extra kylaggregat, se
kapitlet "TILLBEHÖR".
A. Vattenanslutning
B. Anslutning av svetskabel
C. Anslutning av styrenhet
0459 291 601
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
0459 291 601
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.1
Anslutningar och manöverorgan
1
Orange indikeringslampa – överhettning 14* *endast i WeldCloud™-version: Röd
indikeringslampa - Wi-Fi-anslutning
2
Vit indikeringslampa - nätspänning TILL
15 Nätspänningssäkring för matarenhet,
42 V
3
Brytare för nätspänning 0/1/START
16* *endast i WeldCloud™-version:
Anslutning för Ethernet
4
Anslutning för startsignal från brännare
17* *endast i WeldCloud™-version:
Kopplingsplint för mätningsutgång Röd
(+)
5
Anslutning för gas till TIG-brännare
18* *endast i WeldCloud™-versionen:
Kopplingsplint för mätningsutgång Svart
(-)
6
Anslutning (-) för återledarkabel vid
MMA-svetsning eller för svetskabel vid
TIG-svetsning
19 Anslutning för manöverkabel till
matarenhet eller anslutningsresistans
7
Anslutning för fjärrdon
20 Anslutning för manöverkabel till
matarenhet eller anslutningsresistans
8
Anslutning (+) för svetskabel vid
MMA-svetsning eller för återledarkabel
vid TIG-svetsning
21 Anslutning för gasslang
9
Kylvattenpåfyllare
22 Anslutning (+) för svetsströmskabel till
trådmatarenhet (MIG/MAG)
10 Anslutning med ELP1 för kylvatten till
TIG-brännare – BLÅ
23 Anslutning (-) för returkabel (MIG/MAG)
11 Anslutning för kylvatten från
TIG-brännare – RÖD
24 Anslutning för kylvatten till
trådmatarenhet – BLÅ
12* *endast i WeldCloud™-version: Antenn
25 Anslutning för kylvatten från
trådmatarenhet – RÖD
0459 291 601
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
13* *endast i WeldCloud™-version:
USB-anslutning
1)
ELP = ESAB Logic Pump, se avsnittet "Kylaggregat" i detta kapitel.
5.2
Nätspänningsinkoppling
Slå på nätspänningen genom att vrida brytare (7) till läge START. När brytaren släpps fjädrar
den tillbaka till läge 1.
Om nätspänningen skulle falla bort och komma tillbaka igen när svetsning pågår, så förblir
strömkällan avstängd tills brytaren på nytt vrids till läge START.
Stäng av enheten genom att trycka på nätströmställaren till läge 0.
Både vid ett nätspänningsbortfall och vid normalt spänningsfrånslag kommer svetsdata att
lagras undan för att kunna användas igen nästa gång strömkällan startas.
5.3
Fläktstyrning
Strömkällans fläktar stannar 6,5 minuter efter avslutad svetsning, då enheten växlar till
energisparläge. Kylfläktarna startar igen när svetsningen påbörjas.
Vid svetsströmmar upp till 180 A går kylfläktarna på reducerat varvtal och över 144 A går de
på fullvarv.
5.4
Överhettningsskydd
Svetsströmkällan är försedd med två termovakter som löser ut vid för hög temperatur. När
detta sker bryts svetsströmmen och en orange indikeringslampa lyser på enhetens framsida.
De återställs automatiskt när temperaturen sjunker tillräckligt.
5.5
Kylaggregat
För att få en problemfri drift ska höjdavståndet från kylaggregatet till svetsbrännaren vara
max 7 m. Högre höjder än så kan innebära problem som lång igångsättningstid, luftbubblor,
vakuum osv.
Om en installationshöjd som överstiger 7 m krävs, rekommenderar vi en monteringssats
bestående av en backventil och en magnetventil, se kapitlet "TILLBEHÖR". När ventilerna
har monterats måste slangpaketet ligga horisontellt i samband med första start, så att allt blir
vattenfyllt. Därefter lyfter man upp matarenhet och slangpaket till den höga höjden. Nu kan
igångsättning ske med bibehållen säker drift på höjdavstånd upp till 12 m.
Vattenanslutning (TIG-svetsning)
Kylaggregatet är försett med ett avkänningssystem ELP (ESAB Logic Pump) som känner av
om vattenslangarna är anslutna.
Vid anslutning av vattenkyld TIG-brännare ska strömkällans brytare vara i läge 0 (avstängd).
Om en vattenkyld TIG-brännare är ansluten startar vattenpumpen automatiskt när
strömkällans brytare vrids till läge START och/eller vid svetsningsstart. Vid svetsavslut
stannar vattenpumpen efter 6,5 minuter och går ner i energisparläge.
Funktion vid svetsning
För att börja svetsa trycker svetsaren på avtryckaren på svetsbrännaren. Strömkällan slås på
och startar trådmatningen och kylvattenpumpen.
För att sluta svetsa släpper svetsaren avtryckaren på brännarkontakten. Pumpen stannar 6,5
minuter efter avslutad svetsning, då enheten växlar till energisparläge.
0459 291 601
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Flödesvakt
Flödesvakten blockerar svetsströmkällan vid kylvattenbortfall. När detta sker bryts
svetsströmmen och en felindikering visas i inställningspanelen. Flödesvakten är ett tillbehör.
5.6
Fjärrdon
När fjärrdonet är anslutet befinner sig strömkällan och trådmatarenheten i fjärrdonsläge;
knappar och rattar är blockerade. Funktionerna kan endast ställas in via fjärrdonet.
Om fjärrdonet inte ska användas, måste fjärrdonet kopplas bort från strömkällan /
trådmatarenheten, annars är den fortfarande i fjärrdonsläge.
För mer information om funktion vid användning av fjärrdon, se manöverpanelens
bruksanvisningar.
5.7
WeldCloud™-enhet
WeldCloud™-enheten ansluter svetsströmkällan till en lokal WeldCloud™-server med Wi-Fi
eller trådbunden LAN. WeldCloud™-enheten är utrustad med GPS för att spåra positionen
hos svetsströmkällan. Den har också Bluetooth-anslutning för att möjliggöra anslutning med
anslutningsenheter fråntredje part, till exempel en Bluetooth-aktiverad streckkodsläsare eller
QR-skanner.
WeldCloud™-enhetens Wi-Fi aktiveras när strömkällan slås på. Den kommer att startas som
en hotspot som visas som ett tillgängligt Wi-Fi-nätverk. Efter att anslutningen har upprättats
går det att få åtkomst till strömkällans webbgränssnitt för inställning vid ett enstaka tillfälle.
Efter inställning och omstart blir strömkällan synlig i WeldCloud™. Se bruksanvisningen för
WeldCloud™ för mer information om WeldCloud™-enheten och dess funktioner.
0459 291 601
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Endast auktoriserad personal med erforderlig elteknisk kompetens får avlägsna
skyddsplåtarna och utföra anslutnings-, underhålls- och reparationsarbete på
svetsutrustning.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv
under garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Dagligen
Utför följande underhåll varje dag.
•
•
Kontrollera att alla kablar och kontakter är i gott skick. Dra åt om det behövs och byt ut
defekta delar.
Kontrollera vattennivån och vattenflödet, fyll på med kylvätska vid behov.
6.2
•
•
Vid behov
Kontrollera regelbundet att strömkällan inte är nedsmutsad.
Igensatta eller blockerade luftinlopp och -utlopp kan leda till överhettning.
Rengöring av dammfilter.
•
•
•
•
•
•
•
Lossa fläktgaller med dammfilter (1).
Vik ut gallret (2).
Frigör dammfiltret (3).
Blås rent filtret med tryckluft
(reducerat tryck).
Se till att filtret med det finaste
mönstret placeras in mot gallret (2)
(ut från strömkällan)
Sätt tillbaka fläktgaller med
dammfilter.
Fyll på med kylvätska
Vi rekommenderar att du använder färdigblandad kylvätska
från ESAB. Se kapitlet "TILLBEHÖR"
•
Fyll på med kylvätska tills den täcker halva inloppsröret.
OBSERVERA!
Kylvätska måste efterfyllas om du ansluter en
svetsbrännare eller anslutningskablar som är 5 m eller
längre. Vid justering av vattennivån genom efterfyllning
behöver kylslangen ej lossas.
OBSERVERA!
Kylvätskan ska hanteras som kemiskt avfall.
0459 291 601
- 18 -
© ESAB AB 2018
6 UNDERHÅLL
6.3
Varje år
Utför följande underhåll minst en gång om året.
•
•
•
Ta bort eventuell smuts och damm. Blås rent strömkällan med torr tryckluft (reducerat
tryck).
Byt kylvätska och rengör slangar och vattenbehållare med rent vatten.
Kontrollera tätningar, kablar och anslutningar. Dra åt om det behövs och byt ut defekta
delar.
0459 291 601
- 19 -
© ESAB AB 2018
7 FELSÖKNING
7
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
Problem
Svetsströmkällan ger ingen ljusbåge.
Åtgärd
•
•
•
Svetsströmmen bryts under pågående
svetsning.
•
•
Kontrollera att brytaren för nätspänning
är påslagen.
Kontrollera om svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är
inställd.
Kontrollera om termovakterna har löst
ut (orange indikeringslampa på
frontpanelen).
Kontrollera nätsäkringarna.
Termovakten löser ofta ut.
•
•
Kontrollera om luftfiltren är igensatta.
Kontrollera att inte svetsströmkällans
märkdata överskrids (överbelastning av
enheten).
Dåligt svetsresultat.
•
Kontrollera om svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är
inställd.
Kontrollera att rätt elektroder används.
Kontrollera nätsäkringarna.
•
•
•
0459 291 601
- 20 -
© ESAB AB 2018
8 RESERVDELSBESTÄLLNING
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Mig U5000iw och Mig U5000iw WeldCloud™ är konstruerade och testade i enlighet med de
internationella och europeiska standarderna IEC-/EN 60974-1/-2/-3 och IEC-/EN 60974-10.
Serviceteamet som utfört service eller reparationsarbete ansvarar för att se till att apparaten
fortfarande uppfyller kraven i ovan nämnda standarder.
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av
auktoriserad ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och
-slitdelar.
Reserv- och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se esab.com. Vid
beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer
enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken
för felleverans.
0459 291 601
- 21 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
SCHEMA
0459 291 601
- 22 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
Kylaggregat
0459 291 601
- 23 -
© ESAB AB 2018
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0459 230 883
Welding power source
Mig U5000iw
With cooling unit
0445 400 883
Welding power source
Mig U5000iw
WeldCloud™
With cooling unit and
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
Teknisk dokumentation finns online på: www.esab.com
0459 291 601
- 24 -
© ESAB AB 2018
RESERVDELSFÖRTECKNING
RESERVDELSFÖRTECKNING
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 291 601
Denomination
- 25 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 291 601
- 26 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0459 291 601
- 27 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 291 601
- 28 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Om annan kylvätska än den föreskrivna
används man kan skada utrustningen. I
händelse av sådan skada upphör samtliga
garantiåtaganden från ESAB att gälla.
0459 291 601
- 29 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising