ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i Ръководство за употреба

ESAB Mig U5000i Ръководство за употреба
Aristo®
Mig U5000i,
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Ръководство за експлоатация
0459 291 601 BG 20181030
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
1
БЕЗОПАСНОСТ .........................................................................................
5
1.1
Значение на символите .......................................................................
5
1.2
Мерки за безопасност ..........................................................................
5
ВЪВЕДЕНИЕ ..............................................................................................
9
2.1
Оборудване ...........................................................................................
9
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ...............................................................................
10
4
МОНТАЖ .....................................................................................................
12
4.1
Инструкции за повдигане....................................................................
12
4.2
Разположение........................................................................................
12
4.3
Захранване от електрическата мрежа ..............................................
13
4.4
Терминиращ резистор .........................................................................
13
4.5
Свързване на няколко телоподаващи апарата ..............................
13
ЕКСПЛОАТАЦИЯ .......................................................................................
16
5.1
Съединения и устройства за управление .......................................
17
5.2
Включване на захранващия източник ..............................................
18
5.3
Управление на вентилатора ...............................................................
18
5.4
Защита срещу прегряване ..................................................................
18
5.5
Охлаждащ блок .....................................................................................
18
5.6
Дистанционно управление .................................................................
19
5.7
Модул WeldCloud™ ..............................................................................
19
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ..................................................................
20
6.1
Ежедневно..............................................................................................
20
6.2
При необходимост................................................................................
20
6.3
Всяка година..........................................................................................
21
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...............................................
22
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .....................................................
СХЕМА ................................................................................................................
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА................................................................
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ .................................................................
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .........................................................................................
23
24
26
27
28
2
5
6
7
8
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0459 291 601
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете ръководството
за работа и спазвайте всички етикети, практики за
безопасност на служителите и информационни листове
за безопасност (SDS).
1.2
Мерки за безопасност
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
2.
3.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
0459 291 601
-5-
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
4.
5.
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на
вас и други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – може да е смъртоносен
•
•
•
•
Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с ръководството
за работа.
Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под
напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
Изолирайте себе си от работното място и земята.
Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
•
•
•
Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се
консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното
поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и
съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента,
когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и
работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета
или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на
захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
ГАЗОВЕ И ДИМ – могат да представляват опасност за здравето
•
•
0459 291 601
Дръжте главата си далеч от димните газове.
Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете,
за да отведете газовете и дима от зоната ви на дишане и работното
пространство.
-6-
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата
•
•
Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло.
Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ШУМ – прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
•
•
•
Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
•
•
Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма никакви запалими материали.
Не използвайте затворени контейнери.
НЕИЗПРАВНОСТ – в случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали
части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от обществената
мрежа под ниско напрежение. В такива помещения е
възможно възникване на потенциални затруднения,
свързани с електромагнитната съвместимост на
оборудване от клас А, вследствие на проводими или
излъчващи повърхности.
0459 291 601
-7-
© ESAB AB 2018
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива 2012/19/EО
относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване и нейното прилагане съгласно
националното законодателство, електрическото и/или
електронното оборудване, което е достигнало до края
на цикъла си на експлоатация, трябва да бъде
унищожено чрез предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите информация за
одобрените пунктове за събиране на подобно
оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0459 291 601
-8-
© ESAB AB 2018
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
Mig U5000i е източник на захранване за MIG/MAG и ТIG заваряване, който може да се
използва и за ММА заваряване.
Има два варианта на източника на захранване:
•
•
Mig U5000iw с охлаждащ блок
Mig U5000iw с охлаждащ блок и устройство WeldCloud™
Захранващият източник е предназначен за употреба с телоподаващи апарати Feed
3004 или Feed 4804.
Всички настройки се извършват от телоподаващия апарат или от контролната кутия.
Източникът на захранване Mig U5000i WeldCloud™ се комбинира с U82 и предоставя
контролна кутия, която позволява безжично наблюдение.
За повече информация относно телоподаващите апарати и WeldCloud™ вижте
ръководствата за работа.
Принадлежностите на ESAB за продукта можете да откриете в глава
"ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" от настоящото ръководство.
2.1
Оборудване
Източникът на захранване се доставя в комплект с терминиращ резистор, 5m обратен
кабел и упътване за употреба.
0459 291 601
-9-
© ESAB AB 2018
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
Мрежово напрежение
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Мрежово захранване
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Imax MIG/MAG (GMAW)
33 A
33 A
Imax MMA (SMAW)
34 A
34 A
Imax TIG (GTAW)
26 A
26 A
Ток в първичната намотка
Мощност без товар в режим на икономия на енергия 6,5 мин. след заваряване
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
45 W
MMA (SMAW)
55 W
55 W
Диапазон на напрежение/ток
MIG/MAG (GMAW)
8 – 60 V/16 – 500 A
8 – 60 V/16 – 500 A
MMA (SMAW)
16 – 500 A
16 – 500 A
TIG (GTAW)
4 – 500 A
4 – 500 A
Допустим товар при MIG/MAG (GMAW)
60 % работен цикъл
500 A/39 V
500 A/39 V
100 % работен цикъл
400 A/34 V
400 A/34 V
Допустимо натоварване при MMA (SMAW)
60 % работен цикъл
500 A/40 V
500 A/40 V
100 % работен цикъл
400 A/36 V
400 A/36 V
Допустим товар при TIG (GTAW)
60 % работен цикъл
500 A/30 V
500 A/30 V
100 % работен цикъл
400 A/26 V
400 A/26 V
Коефициент на мощност при максимален ток (I2)
MMA
0,91
0,91
TIG
0,90
0,90
MIG
0,90
0,90
Ефективност при максимален ток (I2)
MMA
87 %
87 %
TIG
82 %
82 %
MIG
83 %
83 %
Напрежение на празен ход U0 max
MIG/MAG (GMAW), TIG
(GTAW) без функция VRD 1) 72 – 88 V
MMA (SMAW) без функция
VRD 1)
0459 291 601
72 – 88 V
68 – 80 V
68 – 80 V
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
U0L "TIG под напрежение
(GTAW)", дезактивирана
функция VRD 2)
79 V
79 V
MIG/MAG (GMAW), MMA
(SMAW), дезактивирана
функция VRD 2)
59 V
59 V
активирана функция VRD 2) < 35 V
< 35 V
Работна температура
-10 до +40 °C
(14 до 104°F)
-10 до +40 °C
(14 до 104°F)
Температура при превоз
-20 до +55 °C
(-4 до 131 °F)
-20 до +55 °C
(-4 до 131 °F)
Размери, д x ш x в
без охлаждащ блок
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 in.)
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 in.)
с охлаждащ блок
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 in.)
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 in.)
Постоянно звуково
налягане на празен ход
< 70 db (A)
<70 db (A)
Тегло
без охлаждащ блок
71 kg (159 lb)
82 kg (183 lb)
91 kg (200 lb)
102 kg (225 lb)
H
H
с охлаждащ блок
Клас на изолация
трансформатор
Клас на защита на корпуса IP23
IP23
Клас на приложение
1)
Валидно за захранващи източници без технически характеристики на VRD на
табелката с технически данни.
2)
Валидно за захранващи източници с технически характеристики на VRD на
табелката с технически данни. Функцията VRD е обяснена в ръководството на панела
за управление.
0459 291 601
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Изисквания към мрежовото захранване
Това оборудване съответства на IEC 61000-3-12, при условие че мрежовата
мощност при късо съединение е по-голяма или равна на Sscmin в точката на
свързване между потребителското захранване и обществената система. В
този случай монтажникът или потребителят на оборудването, при
необходимост след консултации с оператора на електроразпределителната
мрежа, носят отговорността за свързване на оборудването само към
захранване с мрежова мощност при късо съединение, по-голяма или равна
на Sscmin. Направете справка с техническите данни в глава ТЕХНИЧЕСКИ
ДАННИ.
4.1
Инструкции за повдигане
Захранващ източник
4.2
Количка и захранващ
източник
Количка 2 и захранващ
източник
Разположение
Разположете заваръчния захранващ източник така, че входните и изходните отвори за
охлаждащия въздух да са свободни.
0459 291 601
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
4.3
Захранване от електрическата мрежа
Проверете дали апаратът е свързан към захранване с
необходимото напрежение и дали е защитен с правилно
оразмерени предпазители. Необходимо е да се изгради защитна
заземителна връзка в съответствие с изискванията.
Табелка с технически данни, съдържаща информация за
захранването
Препоръчителен размер на предпазителите и минимално сечение на кабелите
Mig U5000i
400 V 3~ 50 Hz
Мрежово напрежение
400 V
Сечение на захранващия кабел, mm2
4G6
Фазов ток, I1eff
28 A
Предпазител
Срещу свръхнапрежение
25 A
Тип C MCB
32 A
ЗАБЕЛЕЖКА!
Посочените по-горе сечения на захранващите кабели и размерите на
предпазителите съответстват на изискванията на наредбите в Швеция. За
други региони захранващите кабели трябва да са подходящи за
приложението и да отговарят на местните и национални разпоредби.
4.4
Терминиращ резистор
За да се избегнат комуникационни смущения, на изводите
на CAN шината трябва да се поставят терминиращи
резистори.
Единият извод на CAN шината е в пулта за управление, в
който има вграден терминиращ резистор. На другия извод
на захранващия източник трябва да се постави
терминиращ резистор, както е показано вдясно.
4.5
Свързване на няколко телоподаващи апарата
С управляващ блок и телоподаващи апарати без контролен панел е възможно да се
управляват до 4 телоподаващи апарата от един захранващ източник.
Възможно е да избирате между следните връзки:
•
•
•
•
1 TIG-горелка и 1 MIG-горелка (изисква универсален захранващ източник)
2 MIG/MAG-горелки
1 TIG-горелка и 3 MIG-горелки (изисква универсален захранващ източник)
4 MIG-горелки
0459 291 601
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
При заваряване с MIG-горелки с водно охлаждане на всички телоподаващи апарати се
препоръчва свързването на отделен охлаждащ блок за 2 допълнителни горелки.
Препоръчваме свързване на горелките в паралел.
Два телоподаващи апарата
При свързването на два телоподаващи апарата се изисква комплект за свързване,
вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
A. Съединение за вода
B. Съединение на заваръчния кабел
C. Съединение на контролната кутия
Четири телоподаващи апарата
При свързване на четири телоподаващи апарата се изискват два комплекта за
свързване и един допълнителен охлаждаш блок, вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
0459 291 601
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 МОНТАЖ
A. Съединение за вода
B. Съединение на заваръчния кабел
C. Съединение на контролната кутия
0459 291 601
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава „БЕЗОПАСНОСТ“ на това ръководство. Прочетете ги внимателно, преди
да пристъпите към работа с оборудването!
0459 291 601
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.1
Съединения и устройства за управление
1
Оранжев светлинен индикатор –
прегряване
14* *Само при версия WeldCloud™:
Червен светлинен индикатор – Wi-Fi
свързаност
2
Бял светлинен индикатор – включено
захранване (ON)
15 Предпазител за захранващото
напрежение на телоподаващия
апарат, 42 V
3
Ключ за мрежово захранване,
0/1/START
16* *Само при версия WeldCloud™:
Съединение за Ethernet
4
Съединение за стартов сигнал от
горелката
17* *Само при версия WeldCloud™:
Измерване на винтовата клема на
изхода, червена (+)
5
Съединение за газ към TIG-горелката 18* *Само при версия WeldCloud™:
Измерване на винтовата клема на
изхода, черна (+)
6
Съединение (-) за обратен кабел при
MMA или за заваръчния токов кабел
при TIG заваряване
19 Съединение за управляващия кабел
към телоподаващия апарат или към
терминиращия резистор
7
Съединение дистанционното
управление
20 Съединение за управляващия кабел
към телоподаващия апарат или за
терминиращия резистор
8
Съединение (+) за заваръчен токов
кабел при MMA заваряване или за
обратен кабел при TIG заваряване
21 Съединение за маркуч за газ
9
Гърловина за охлаждащата вода
22 Съединение (+) за заваръчния токов
кабел към телоподаващия апарат
(MIG/MAG)
10 Съединение с ELP1 за охлаждаща
вода към TIG-горелката – синьо
23 Съединение (-) за обратния кабел
(MIG/MAG)
11 Съединение за охлаждаща вода от
TIG-горелката – червено
24 Съединение за охлаждащата вода
към телоподаващия апарат – СИНЬО
0459 291 601
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
12* *Само при версия WeldCloud™:
Антена
25 Съединение за охлаждащата вода от
телоподаващия апарат – ЧЕРВЕНО
13* *Само при версия WeldCloud™: USB
свързаност
1)
ELP = Помпа с ESAB логика, вижте раздел "Охлаждащ блок" в тази глава.
5.2
Включване на захранващия източник
Включете мрежовото захранване като завъртите превключвателя (7) в положение
"START" (Старт). Отпуснете превключвателя и той ще се върне в позиция "1".
Ако електрическото захранване трябва да се прекъсне по време на заваряване и след
това да бъде възстановено, източникът на захранване ще остане без напрежение,
докато превключвателят не бъде завъртян ръчно отново в положение "START" (Старт).
Изключете апарата, като завъртите превключвателя в положение "0".
Независимо от това дали мрежовото захранване е било прекъснато или захранващият
източник е бил изключен по обичаен начин, данните за заваряване ще бъдат запазени,
така че да бъдат на разположение при следващото включване на апарата.
5.3
Управление на вентилатора
Вентилаторите на захранващия източник остават включени в продължение на 6,5
минути след спиране на заваряването, след което апаратът превключва в режим на
икономия на енергия. При повторно започване на заваряване вентилаторите се
включват отново.
При заваръчни токове до 180 А вентилаторите работят при намалени обороти и с
пълна скорост при по-високи токове.
5.4
Защита срещу прегряване
Захранващият източник е оборудван с два изключвателя срещу топлинно
претоварване, които сработват при прекомерно повишаване на вътрешната
температура, като прекъсват заваръчния ток и включват оранжевия светлинен
индикатор, разположен отпред на захранващия източник. Те се нулират автоматично
след спадане на температурата.
5.5
Охлаждащ блок
За да се гарантира безпроблемна работа, монтажната височина от охлаждащия блок
до заваръчната горелка трябва да е максимум 7 m. Инсталирането на по-голяма
височина може да предизвика проблеми, като например дълъг период на стартиране,
въздушни мехурчета, вакуум и др.
Ако се изисква монтажна височина, по-голяма от 7 m, ние препоръчваме използването
на монтажен комплект, включващ възвратен клапан и соленоиден клапан, вижте глава
"ПРИНАДЛЕЖНОСТИ". След инсталирането на клапаните комплектът маркучи трябва
да бъде в хоризонтално положение по време на първоначалното стартиране, така че
цялата система да се запълни с вода. След това повдигнете телоподаващия апарат и
комплекта маркучи на по-голямата височина. По този начин е осигурена
продължителна безопасна експлоатация на монтажна височина до 12 m.
Съединение за вода (TIG заваряване)
Охлаждащият блок е оборудван със система за откриване ELP (ESAB Logic Pump),
която проверява дали са свързани маркучите за вода.
Превключвателят за вкл./изкл. на източника на захранване трябва да бъде в позиция
"0" (изкл.) при свързване на TIG-горелка с водно охлаждане.
0459 291 601
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Ако има свързана TIG-горелка с водно охлаждане, водната помпа стартира
автоматично, когато главният превключвател за вкл./изкл. е завъртян на позиция
"START" (Старт) и/или при стартиране на заваряването. След заваряване помпата
продължава да работи за приблизително 6,5 минути и след това превключва на режим
на икономия на енергия.
Действия при заваряване
За да започне заваряването, заварчикът натиска спусъка на заваръчната горелка.
Източникът на енергия се включва и стартира подаването на тел и помпата за
охлаждане на водата.
За да спре заваряването, заварчикът отпуска спусъка на заваръчната горелка.
Процесът на заваряване спира, но помпата за охлаждане на водата продължава да
работи още 6,5 минути, след което устройството превключва в режим на икономия на
енергия.
Предпазно устройство за водния поток
Предпазното устройство за водния поток прекъсва заваръчния ток при липса на
охлаждаща течност и извежда съобщение за грешка на контролния панел.
Предпазното устройство за водния поток е принадлежност.
5.6
Дистанционно управление
Когато дистанционното управление е свързано, източникът на захранване и
телоподаващият апарат са в режим на дистанционно управление; бутоните и
превключвателите са блокирани. Функциите могат да се регулират само с
дистанционното управление.
Ако дистанционното управление няма да се използва, то трябва да бъде изключено от
захранващия блок / телоподаващия апарат, в противен случай той ще остане в режим
на дистанционно управление.
За повече информация относно работата с дистанционното управление вижте
ръководството за работа с панела за управление.
5.7
Модул WeldCloud™
Модулът WeldCloud™ свързва източника на захранване за заваряване с локален
сървър на WeldCloud™ чрез Wi-Fi или кабелна локална мрежа. Модулът WeldCloud™ е
оборудван с GPS за проследяване на местоположението на източника на захранване.
Освен това той има Bluetooth свързаност, за да осъществи връзка свходни устройства от
3-ти страни, например свързан с Bluetooth скенер за баркод/QR.
Wi-Fi връзката на модула WeldCloud™ е активирана при включване на източника на
захранване. Тя ще стартира като точка за достъп, която се появява като налична Wi-Fi
мрежа. След установяване на връзката е възможно да получите достъп до уеб
интерфейса на източника на захранване за еднократна настройка. След настройката и
рестартирането източникът на захранване ще бъде видим в WeldCloud™. За повече
информация относно модула WeldCloud™ и неговите характеристики вижте
ръководството с инструкции на WeldCloud™.
0459 291 601
- 19 -
© ESAB AB 2018
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Редовното техническо обслужване е важно за безопасната и надеждна
работа.
Сваляне на обезопасяващите плоскости за свързване, сервизни дейности, поддръжка
или ремонт на заваръчното оборудване може да се извършва само от лица с
подходяща електротехническа квалификация (упълномощен персонал).
ВНИМАНИЕ!
Всички гаранционни ангажименти на доставчика престават да са приложими,
ако клиентът предприеме опити за поправка на неизправности в продукта,
по време на гаранционния период.
6.1
Ежедневно
Всеки ден се извършват следните дейности по техническо обслужване.
•
•
Проверете дали всички кабели и връзки са здрави. Затегнете ги, ако е
необходимо и подменете всички дефектни части.
Проверете нивото на водата и водния поток, ако е необходимо допълнете с
охлаждаща течност.
6.2
•
•
При необходимост
Редовно проверявайте дали захранващият източник не е задръстен със
замърсявания.
Запушването или блокирането на входните и изходните отвори за въздуха води
до прегряване.
Почистете филтъра за прах.
•
•
•
•
•
•
Извадете решетката на
вентилатора с филтъра за прах
(1).
Завъртете решетката (2).
Освободете филтъра за прах (3).
Продухайте филтъра със сгъстен
въздух (под ниско налягане).
Сменете филтъра с фина мрежа
от страната на решетката (2)
(изходния на източника на
захранване).
Подменете решетката на
вентилатора с филтъра за прах.
0459 291 601
- 20 -
© ESAB AB 2018
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
•
Долейте охлаждаща течност.
Препоръчва се използването на готова охлаждаща течност
на ESAB. Вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
•
Долейте охлаждаща течност, докато запълни
половината от входната тръба.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Трябва да напълните догоре с охлаждаща течност, ако
свързвате заваръчна горелка или ако свързващите
кабели са дълги 5 m или повече. При коригиране на
нивото на водата чрез допълване не е необходимо да
откачате маркучите за охлаждащата течност.
ВНИМАНИЕ!
Хладилният агент трябва да се третира като химичен отпадък.
6.3
Всяка година
Следното техническо обслужване се извършва най-малко веднъж годишно.
•
•
•
Почистете праха и замърсяванията. Продухайте захранващия източник със сух
сгъстен въздух (под ниско налягане).
Сменете охлаждащата течност и почистете маркучите и резервоара на
охлаждащата течност с чиста вода.
Проверете уплътненията, кабелите и свързванията. Затегнете ги, ако е
необходимо и подменете всички дефектни части.
0459 291 601
- 21 -
© ESAB AB 2018
7 ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
7
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Опитайте се да извършите следните препоръчителни прегледи и проверки, преди да
извикате оторизиран сервизен техник.
Неизправност
Действие
Няма дъга.
•
•
•
По време на заваряване заваръчният ток
прекъсва.
•
•
Защитата срещу топлинно претоварване
се задейства често.
•
•
Лошо качество на заварките.
•
•
•
•
0459 291 601
- 22 -
Проверете дали е включен главният
мрежов прекъсвач.
Проверете правилното свързване на
кабела за заваръчен ток и обратния
кабел.
Проверете дали е зададена нужната
сила на тока.
Проверете дали не се е задействала
системата за изключване при
топлинно претоварване (обозначена
с оранжев светлинен индикатор
върху предното табло).
Проверете предпазителите за
захранването.
Проверете дали не са задръстени
въздушните филтри.
Проверете дали не сте надвишили
допустимите стойности, определени
за захранващия източник (т.е. дали
апаратът не е претоварен).
Проверете правилното свързване на
кабела за заваръчен ток и обратния
кабел.
Проверете дали е зададена нужната
сила на тока.
Проверете дали се използва
правилният вид електроди.
Проверете предпазителите за
захранването.
© ESAB AB 2018
8 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
8
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Mig U5000iw и Mig U5000iw WeldCloud™ са проектирани и изпитани в съответствие с
международните и европейски стандарти IEC/EN 60974-1/-2/-3 и EN 60974-10.
Задължение на сервизното звено, извършило обслужване или ремонтна дейност, е да
провери дали продуктът продължава да отговаря на посочените стандарти.
ВНИМАНИЕ!
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани
сервизни специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и
износващи се части ESAB.
Може да поръчате резервни части и консумативи от най-близкия дилър на ESAB,
вижте esab.com. When ordering, please state product type, serial number, designation and
spare part number in accordance with the spare parts list. This facilitates dispatch and
ensures correct delivery.
0459 291 601
- 23 -
© ESAB AB 2018
СХЕМА
СХЕМА
0459 291 601
- 24 -
© ESAB AB 2018
СХЕМА
Охлаждащ блок
0459 291 601
- 25 -
© ESAB AB 2018
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0459 230 883
Welding power source
Mig U5000iw
With cooling unit
0445 400 883
Welding power source
Mig U5000iw
WeldCloud™
With cooling unit and
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
Техническа документация е достъпна в Интернет на: www.esab.com
0459 291 601
- 26 -
© ESAB AB 2018
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 291 601
Denomination
- 27 -
© ESAB AB 2018
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 291 601
- 28 -
© ESAB AB 2018
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0459 291 601
- 29 -
© ESAB AB 2018
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 291 601
- 30 -
© ESAB AB 2018
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Употребата на друга охладителна течност,
различна от предписаната, може да
повреди оборудването. В случай на такава
повреда всички гаранционни ангажименти
от страна на ESAB се анулират.
0459 291 601
- 31 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising