ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i Brugermanual

ESAB Mig U5000i Brugermanual
Aristo®
Mig U5000i,
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Brugsanvisning
0459 291 601 DK 20181030
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ................................................................................................
5
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
5
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
5
INDLEDNING ...............................................................................................
8
2.1
Udstyr ......................................................................................................
8
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
9
4
INSTALLATION............................................................................................
11
4.1
Løftevejledning .......................................................................................
11
4.2
Placering .................................................................................................
11
4.3
Strømforsyning.......................................................................................
11
4.4
Slutmodstand..........................................................................................
12
4.5
Tilslutning af flere trådfremføringsenheder.........................................
12
DRIFT ...........................................................................................................
14
5.1
Tilslutninger og betjeningselementer...................................................
15
5.2
Netspændingsindkobling ......................................................................
16
5.3
Ventilatorstyring .....................................................................................
16
5.4
Overophedningsbeskyttelse .................................................................
16
5.5
Køleenhed ...............................................................................................
16
5.6
Fjernbetjening.........................................................................................
17
5.7
WeldCloud™-styreenhed.......................................................................
17
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
18
6.1
Dagligt .....................................................................................................
18
6.2
Ved behov ...............................................................................................
18
6.3
Hvert år ....................................................................................................
19
FEJLFINDING ..............................................................................................
20
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
RESERVEDELSLISTE.........................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
21
22
24
25
26
2
5
6
7
8
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0459 291 601
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og følge
alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0459 291 601
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
•
•
•
Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0459 291 601
-6-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
•
•
•
Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
•
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0459 291 601
-7-
© ESAB AB 2018
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Mig U5000i er en strømkilde, der er beregnet til MIG/MAG- og TIG-svejsning, som også kan
bruges til MMA-svejsning.
Strømkilden findes i to udgaver:
•
•
Mig U5000iw med køleaggregat
Mig U5000iw med køleaggregat og WeldCloud™-styreenhed
Strømkilden anvendes sammen med trådfremføringsenhederne Feed 3004 eller Feed 4804.
Alle indstillinger foregår fra trådfremføringsenheden eller kontrolboksen.
Strømkilden Mig U5000i WeldCloud™ kombineres med U82 og har en kontrolboks, som
muliggør trådløs overvågning.
Der findes flere oplysninger om trådfremføringsenheder og WeldCloud™ i
betjeningsvejledningerne.
ESABs tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne vejledning.
2.1
Udstyr
Strømkilden leveres med slutmodstand, 5 m returkabel og betjeningsvejledning.
0459 291 601
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
Netspænding
400 V ±10 %, 3~, 50/60 Hz
400 V ±10 %, 3~, 50/60 Hz
Netforsyning
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Imax MIG/MAG (GMAW)
33 A
33 A
Imax MMA (SMAW)
34 A
34 A
Imax TIG (GTAW)
26 A
26 A
Primærstrøm
Tomgangseffekt med energisparefunktion, 6,5 min. efter svejsning
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
45 W
MMA (SMAW)
55 W
55 W
MIG/MAG (GMAW)
8-60 V/16-500 A
8-60 V/16-500 A
MMA (SMAW)
16 - 500 A
16 - 500 A
TIG (GTAW)
4 - 500 A
4 - 500 A
Indstillingsområde
Tilladt belastning ved MIG/MAG (GMAW)
60 % intermittensfaktor
500 A/39 V
500 A/39 V
100 % intermittensfaktor
400 A/34 V
400 A/34 V
Tilladt belastning ved MMA (SMAW)
60 % intermittensfaktor
500 A/40 V
500 A/40 V
100 % intermittensfaktor
400 A/36 V
400 A/36 V
Tilladt belastning ved TID (GTAW)
60 % intermittensfaktor
500 A/30 V
500 A/30 V
100 % intermittensfaktor
400 A/26 V
400 A/26 V
Effektfaktor ved maks. strøm (I2)
MMA
0.91
0.91
TIG
0,90
0,90
MIG
0,90
0,90
Virkningsgrad ved maks. strøm (I2)
MMA
87 %
87 %
TIG
82 %
82 %
MIG
83 %
83 %
Tændspænding U0 maks.
MIG/MAG (GMAW), TIG
(GTAW) uden VRD-funktion 1) 72 - 88 V
72 - 88 V
MMA (SMAW) uden
VRD-funktion 1)
68 - 80 V
68 - 80 V
U0L "Live TIG (GTAW)",
79 V
79 V
VRD-funktion deaktiveret 2)
0459 291 601
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
MIG/MAG (GMAW), MMA
(SMAW), VRD-funktion
deaktiveret 2)
59 V
59 V
VRD-funktion aktiveret 2)
< 35 V
< 35 V
Arbejdstemperatur
-10 til +40 °C
(14 til 104 °F)
-10 til +40 °C
(14 til 104 °F)
Transporttemperatur
-20 til +55 °C
(-4 til 131 °F)
-20 til +55 °C
(-4 til 131 °F)
Mål l × b × h
uden køleenhed
625 × 394 × 496 mm
(24,6 x 15,5 x 19,5")
625 × 394 × 496 mm
(24,6 x 15,5 x 19,5")
med køleenhed
625 × 394 × 776 mm
(24,6 x 15,5 x 30,6")
625 × 394 × 776 mm
(24,6 x 15,5 x 30,6")
Kontinuerligt lydtryk uden
belastning
<70 dB (A)
<70 dB (A)
Vægt
uden køleenhed
71 kg (159 lb)
82 kg (183 lb)
91 kg (200 lb)
102 kg (225 lb)
Isolationsklasse
transformator
H
H
Kapslingsklasse
IP23
IP23
med køleenhed
Anvendelsesklasse
1)
Gælder for strømkilder uden VRD-specifikation på mærkepladen.
2)
Gælder for strømkilder med VRD-specifikation på mærkepladen. VRD-funktionen er
beskrevet i betjeningsvejledningen til betjeningspanelet.
0459 291 601
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis
kortslutningseffekten er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem
brugerens strømforsyning og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af
udstyret er ansvarlig for via rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre,
at udstyret kun kobles til en strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er
større end eller lig med Sscmin. Der henvises til de tekniske data i afsnittet
TEKNISKE DATA.
4.1
Løftevejledning
Strømkilde
4.2
Vogn og strømkilde
Vogn 2 og strømkilde
Placering
Placer svejsestrømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
4.3
Strømforsyning
Kontroller, at enheden er tilsluttet den korrekte
netforsyningsspænding, og at den er beskyttet af de korrekte
sikringsstørrelser. Der skal etableres en beskyttende jordforbindelse i
overensstemmelse med de gældende bestemmelser.
Mærkeplade med data vedr. forsyningsforbindelse
0459 291 601
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit
Mig U5000i
400 V 3~ 50 Hz
Netspænding
400 V
Strømforsyningskablets tværsnit, mm2
4G6
Fasestrøm, I1eff
28 A
Sikring
Beskyttet mod strømstød
25 A
Overstrømsafbryder med
kortslutningsudløser type C
32 A
BEMÆRK!
De ovennævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser for netstrøm overholder de
svenske bestemmelser. I andre lande skal forsyningskablerne være tilpasset
anvendelsen og leve op til de lokale og nationale bestemmelser.
4.4
Slutmodstand
Undgå kommunikationsforstyrrelse ved at udstyre enderne på
CAN-bussen med slutmodstande.
Den ene ende af CAN-bussen er på betjeningspanelet, som
har en integreret slutmodstand. Den anden ende ved
strømforsyningen skal være udstyret med slutmodstanden,
som vist til højre.
4.5
Tilslutning af flere trådfremføringsenheder
Med indstillingsboks og trådfremføringsenhed uden betjeningspanel kan man håndtere op til
4 fremføringsenheder fra en strømkilde.
Man kan vælge mellem følgende tilslutninger:
•
•
•
•
1 TIG-brænder og 1 MIG-pistol (universalstrømkilde påkrævet)
2 MIG/MAG-pistoler
1 TIG-brænder og 3 MIG-pistoler (universalstrømkilde påkrævet)
4 MIG-pistoler
Ved svejsning med vandkølede MIG-pistoler på alle trådfremføringsenhederne anbefales det
at tilkoble et separat køleaggregat til de 2 ekstra pistoler.
Vi anbefaler at parallelkoble pistolerne.
To trådfremføringsenheder
Ved tilslutning af to trådfremføringsenheder er et tilslutningssæt påkrævet, se kapitlet
"TILBEHØR".
0459 291 601
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
A. Vandtilslutning
B. Svejsestrømstilslutning
C- Styrebokstilslutning
Fire trådfremføringsenheder
Ved tilslutning af fire trådfremføringsenheder er to tilslutningssæt og et ekstra køleaggregat
påkrævet, se kapitlet "TILBEHØR".
A. Vandtilslutning
B. Svejsestrømstilslutning
C- Styrebokstilslutning
0459 291 601
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
0459 291 601
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5.1
Tilslutninger og betjeningselementer
1
Orange indikatorlampe – overophedning 14* *Kun på WeldCloud™-versionen: Rød
kontrollampe – Wi-Fi-forbindelse
2
Hvid kontrollampe – netspænding er
TILSLUTTET
15 Sikring til forsyningsspænding til
fremføringsenhed, 42 V
3
Strømafbryder for netspænding 0 / 1 /
START
16* *Kun på WeldCloud™-versionen:
Forbindelse til Ethernet
4
Tilslutning af startsignal fra brænderen
17* *Kun på WeldCloud™-versionen: Mål
udtagsskrueterminal, rød (+)
5
Tilslutning af gas til TIG-brænder
18* *Kun på WeldCloud™-versionen: Mål
udtagsskrueterminal, sort (-)
6
Tilslutning (-) for returkabel på MMA eller 19 Tilslutning af styrekabel til
for svejsestrømskabel ved TIG-svejsning
trådfremføringsenheden eller
slutmodstanden
7
Tilslutning af fjernbetjening
20 Tilslutning af styrekabel til
trådfremføringsenheden eller til
slutmodstanden
8
Tilslutning (+) for svejsestrømkabel ved
MMA-svejsning eller returkabel ved
TIG-svejsning
21 Tilslutning af gasslange
9
Kølevandspåfylder
22 Tilslutning (+) for svejsestrømskabel til
trådfremføringsenhed (MIG/MAG)
10 Tilslutning med ELP1 for kølevand til
TIG-brænderen - BLÅ
23 Tilslutning (-) til returkablet til
(MIG/MAG).
11 Tilslutning af kølevand fra TIG-brænder - 24 Tilslutning af kølevand til
RØD
trådfremføringsenheden - BLÅ
12* *Kun på WeldCloud™-versionen:
antenne
0459 291 601
25 Tilslutning af kølevand fra
trådfremføringsenheden - RØD
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
13* *Kun på WeldCloud™-versionen:
USB-tilslutning
1)
ELP = ESAB Logic-pumpe, se afsnittet "Køleaggregat" i dette kapitel.
5.2
Netspændingsindkobling
Tænd netforsyningsspændingen ved at dreje kontakten (7) til positionen "START". Slip
kontakten, så den vender tilbage til positionen "1".
Hvis netforsyningsspændingen forsvinder og kommer tilbage igen, mens svejsningen er i
gang, så vil strømkilden forblive slukket, indtil kontakten igen drejes til positionen "START".
Netspændingen udkobles ved at sætte hovedkontakten i positionen "0".
Uanset om strømforsyningen afbrydes på unormal vis, eller hvis der slukkes for maskinen på
normal vis, lagres svejsedataene, så de er til rådighed, næste gang der tændes for enheden.
5.3
Ventilatorstyring
Strømkildens blæsere kører fortsat i 6,5 minutter efter svejsning er stoppet, og enheden
skifter til energibesparende tilstand. De starter igen, når svejsningen genoptages.
Ventilatorerne kører med reduceret hastighed ved svejsestrømniveauer op til 180 A og ved
fuld hastighed ved højere strømniveauer.
5.4
Overophedningsbeskyttelse
Strømkilden har to termoafbrydere, som udløses, hvis den interne temperatur bliver for høj,
hvorved svejsestrømmen afbrydes, og der tændes en orange indikatorlampe på forsiden af
strømkilden. De nulstilles automatisk, når temperaturen er faldet.
5.5
Køleenhed
For at sikre problemfri drift, skal monteringshøjden fra køleaggregatettil svejsebrænderen
være maks. 7 m.Højder over dette kan skabe problemer, såsom lange starttider, luftbobler,
vakuum osv.
Hvis en løftehøjde på over 7 m er nødvendig, anbefaler vi et installationssæt bestående af en
kontraventil og en magnetventil, se kapitlet "TILBEHØR". Når disse ventiler er blevet
installeret, skal slangen være vandret under den indledende opstart, så alt fyldes med vand.
Derefter løftes trådfremføringsenheden og slangepakken op til den høje højde. Nu kan
igangsættelse ske med bevaret sikker drift i højder på op til 12 meter.
Vandtilslutning (TIG-svejsning)
Køleaggregatet er forsynet med et registreringssystem ELP (ESAB Logic Pump), som
registrerer, om vandslangerne er tilsluttet.
Ved tilslutning af vandkølet TIG-brænder skal strømkildens strømafbryder stå i positionen "0"
(afbrudt).
Hvis en vandkølet TIG-brænder er tilsluttet, starter vandpumpen automatisk, når
On/Off-kontakten drejes til "START", og/eller når svejsning starter. Ved afslutning af
svejsningen standser vandpumpen efter 6,5 minutter og går over til energisparefunktion.
Funktion under svejsning
Ved svejsestart trykker svejseren på brænderkontakten, og strømkilden leverer spænding til
tråden, samtidig med at trådfremføring og vandpumpe starter.
Når svejsningen skal afbrydes, slipper svejseren brænderkontakten, og svejsningen ophører.
Pumpen standser 6,5 minutter efter at svejsningen er afsluttet, og energisparefunktionen
aktiveres.
0459 291 601
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
Flowbeskyttelse
Flowbeskyttelsen afbryder og deaktiverer svejsestrømmen, hvis kølemidlet mistes, og der
vises en fejlmeddelelse på betjeningspanelet. Flowbeskyttelsen er ekstraudstyr.
5.6
Fjernbetjening
Når fjernbetjeningen er tilsluttet, er strømkilden og trådfremføringsenheden i
fjernstyringstilstand. Knapper og greb er blokeret. Funktionerne kan kun indstilles via
fjernbetjeningen.
Hvis fjernbetjeningen ikke skal benyttes, skal fjernbetjeningen kobles fra
strømkilden/trådfremføringsenheden, der ellers fortsat vil være fjernbetjent.
For yderligere oplysninger om anvendelse af fjernbetjeningsenheden, se brugsvejledningen
til betjeningspanelet.
5.7
WeldCloud™-styreenhed
WeldCloud™-styreenheden forbinder svejsestrømkilden med en lokal WeldCloud™-server
via Wi-Fi eller kablet LAN. WeldCloud™-styreenheden er udstyret med GPS til at spore
placeringen af svejsestrømkilden. Den har også Bluetooth-tilslutning for at muliggøre
tilslutning med tredjepartsinputenheder, f.eks. en Bluetooth-aktiveret stregkode/QR-scanner.
WeldCloud™-styreenhedens Wi-Fi er aktiveret ved opstart af strømkilden. Det starter som et
hotspot, der vises som et tilgængeligt trådløst netværk. Efter oprettelse af forbindelse er det
muligt at få adgang til strømkildens webinterface for en enkelt opsætning. Efter opsætning og
genstart er strømkilden synlig i WeldCloud™. Der findes yderligere oplysninger om
WeldCloud™-styreenheden og dens funktioner i WeldCloud™-betjeningsvejledningen
0459 291 601
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
Kun personer med relevant viden om elektriske installationer (autoriserede medarbejdere)
må fjerne sikkerhedspladerne for at foretage tilslutning eller udføre service, vedligeholdelse
eller reparationer på svejseudstyret.
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
Dagligt
Udfør følgende vedligeholdelse hver dag.
•
•
Kontroller, at alle kabler og forbindelser er fejlfrie. Tilspænd om nødvendigt, og udskift
defekte dele.
Kontroller vandstanden og vandgennemstrømning, efterfyld med kølevæske om
nødvendigt.
6.2
•
•
Ved behov
Kontroller regelmæssigt, at strømkilden ikke er blokeret med snavs.
Tilstoppede eller blokerede luftindtag og -udtag kan føre til overophedning.
Rengøring af støvfilter.
•
•
•
•
•
•
•
Blæsergitteret med støvfilteret (1)
løsnes.
Gitteret drejes ud (2).
Støvfilteret (3) tages af.
Blæs filteret rent med trykluft
(reduceret tryk).
Sørg for, at filteret placeres med det
fineste mønster vendt mod gitteret
(2) (bort fra strømkilden).
Blæsergitter med støvfilter sættes på
plads igen.
Påfyldning af kølevæske
Som kølevæske anbefales ESABs færdigblandede kølevæske.
Se kapitlet "TILBEHØR".
•
Påfyld kølevæske indtil den dækker halvdelen af
indløbsrøret.
BEMÆRK!
Kølevæske skal påfyldes, hvis du tilslutter en
svejsebrænder eller tilslutningskabler, som er 5 meter eller
længere. Når du justerer vandstanden ved efterfyldning,
behøver køleslangen ikke at blive afbrudt.
0459 291 601
- 18 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG!
Kølemidlet skal håndteres som kemisk affald.
6.3
Hvert år
Udfør følgende vedligeholdelse mindst én gang om året.
•
•
•
Fjern skidt og støv. Blæs strømkilden ren med trykluft (reduceret tryk).
Udskift kølevæsken, og rengør slanger og vandtanken med rent vand.
Kontroller pakninger, kabler og tilslutninger. Tilspænd om nødvendigt, og udskift de
defekte dele.
0459 291 601
- 19 -
© ESAB AB 2018
7 FEJLFINDING
7
FEJLFINDING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes autoriseret servicepersonale.
Fejltype
Ingen lysbue.
Afhjælpning
•
•
•
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.
•
•
Kontroller, at der er tændt for
netstrømsafbryderen.
Kontroller, at svejsestrømforsyningen
og returkablerne er tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke
er indstillet.
Kontrollér, om termoafbryderne er
udløst (orange kontrollampe på
frontpanelet).
Kontroller netsikringerne.
Termoafbryderen udløses regelmæssigt.
•
•
Kontroller, om luftfiltrene er blokeret.
Sørg for, at strømkildens mærkedata
ikke overskrides (dvs. at enheden ikke
overbelastes).
Dårlige svejseresultater.
•
Kontroller, at svejsestrømforsyningen
og returkablerne er tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke
er indstillet.
Kontroller, at de korrekte elektroder
benyttes.
Kontroller netsikringerne.
•
•
•
0459 291 601
- 20 -
© ESAB AB 2018
8 BESTILLING AF RESERVEDELE
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
Mig U5000iw og Mig U5000iw WeldCloud™ er designet og testet i overensstemmelse med
internationale og europæiske standarder IEC/EN 60974-1/-2/-3 og EN 60974-10
Den serviceafdeling, der har udført service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at sikre,
at produktet fortsat er i overensstemmelse med ovennævnte standarder.
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com. Ved
bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0459 291 601
- 21 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
DIAGRAM
0459 291 601
- 22 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
Køleenhed
0459 291 601
- 23 -
© ESAB AB 2018
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0459 230 883
Welding power source
Mig U5000iw
With cooling unit
0445 400 883
Welding power source
Mig U5000iw
WeldCloud™
With cooling unit and
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0459 291 601
- 24 -
© ESAB AB 2018
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 291 601
Denomination
- 25 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TILBEHØR
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 291 601
- 26 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0459 291 601
- 27 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 291 601
- 28 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Brug af nogen anden kølevæske end den, der
er angivet, kan medføre beskadigelse af
udstyret. Brug af forkert kølevæske vil
medføre, at alle ESABs garantiforpligtelser
bortfalder.
0459 291 601
- 29 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising