ESAB | Mig 4004i Pulse WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Pulse WeldCloud™ Instrukcja obsługi

ESAB Mig 4004i Pulse WeldCloud™ Instrukcja obsługi
Aristo®
Mig 4004i Pulse,
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
380-460 V
Instrukcja obsługi
0463 431 201 PL 20181030
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ....................................................................................
5
1.1
Znaczenie symboli .................................................................................
5
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..................................................
5
WPROWADZENIE .......................................................................................
9
2.1
Wyposażenie...........................................................................................
9
3
DANE TECHNICZNE ...................................................................................
10
4
MONTAŻ ......................................................................................................
12
4.1
Lokalizacja ..............................................................................................
12
4.2
Instrukcja podnoszenia..........................................................................
12
4.3
Zasilanie sieciowe ..................................................................................
12
OPERACJA .................................................................................................
16
5.1
Przyłącza i sterowanie ...........................................................................
17
5.2
Symbole ..................................................................................................
18
5.3
Przyłącze przewodów spawalniczego i masowego ............................
18
5.4
Włączanie/wyłączanie źródła prądu......................................................
18
5.5
Sterowanie wentylatorem ......................................................................
18
5.6
Zabezpieczenie termiczne .....................................................................
18
5.7
VRD (urządzenie redukujące napięcie) ................................................
19
5.8
Przystawka zdalnego sterowania .........................................................
19
5.9
Sprężenie zwrotne napięcia łuku ..........................................................
19
KONSERWACJA .........................................................................................
20
6.1
Kontrola i czyszczenie ...........................................................................
20
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .............................................................
21
7.1
Kody błędów urządzenia Mig 4004i WeldCloud™ ...............................
22
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .......................................................
SCHEMAT ............................................................................................................
NUMERY ZAMÓWIENIOWE ...............................................................................
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ............................................................................
AKCESORIA ........................................................................................................
23
24
26
27
28
2
5
6
7
8
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0463 431 201
© ESAB AB 2018
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć,
będą skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała
lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (SDS).
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
2.
3.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0463 431 201
-5-
© ESAB AB 2018
1 BEZPIECZEŃSTWO
4.
5.
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
•
•
•
•
Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
instrukcją obsługi.
Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży.
Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
•
•
•
Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole
elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby
ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym
wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół
ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
•
•
0463 431 201
Trzymaj głowę z dala od oparów.
Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa
zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca
pracy.
-6-
© ESAB AB 2018
1 BEZPIECZEŃSTWO
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
•
•
Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną.
Chroń osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony.
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
•
•
•
Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować
osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia
usterek. Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika
należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
ZAGROŻENIE POŻAREM
•
•
Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Upewnić się, że w pobliżu nie
ma materiałów łatwopalnych.
Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich
lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w
zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej
urządzeń klasy A.
0463 431 201
-7-
© ESAB AB 2018
1 BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
oraz jej zastosowaniem w świetle prawa krajowego,
wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub
elektroniczne należy przekazywać do zakładu utylizacji
odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich punktach
zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby
uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.
0463 431 201
-8-
© ESAB AB 2018
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
Źródła prądu Mig 4004i Pulse połączone z U6, U82 lub MA25 Pulse i Mig 4004i Pulse
WeldCloud™ połączone z U82 to kompletny, wielofunkcyjny zestaw obsługujący procesy
MMA, TIG, MIG/MAG oraz pulsacyjne spawanie MIG.
Urządzenie Mig 4004i Pulse WeldCloud™ jest wyposażone w zamontowaną w górnej
części skrzynkę kontrolną pozwalającą na bezprzewodowe monitorowanie.
Źródła prądu są przeznaczone do stosowania z podajnikami drutu Feed 3004/4804 lub
YardFeed 2000 i chłodnicą COOL 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat podajników i
chłodnicy, zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu zostały opisane w rozdziale „AKCESORIA”
niniejszej instrukcji.
2.1
Wyposażenie
Wraz ze źródłem prądu są dostarczane:
•
•
5 m przewód masowy klamrą
instrukcja obsługi źródła prądu spawania
Opis instalacji WeldCloud™ dla Mig 4004i Pulse można znaleźć w instrukcji obsługi
WeldCloud™.
0463 431 201
-9-
© ESAB AB 2018
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Napięcie sieciowe
380-460 V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Zasilanie sieciowe Sscmin
5,8 MVA
Prąd pierwotny Imax
28 A
Zasilanie bez obciążenia
57 W
Zakres ustawień (DC)
MIG/MAG
16 A / 14,8 V – 400 A / 34 V
MMA
16 A / 20,6 V – 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10,2 V – 400 A / 26 V
Obciążenie dopuszczalne przy MIG/MAG
60% cyklu pracy
400 A / 34,0 V
100% cyklu pracy
300 A / 29,0 V
Obciążenie dopuszczalne przy MMA
60% cyklu pracy
400 A / 36,0 V
100% cyklu pracy
300 A / 32,0 V
Obciążenie dopuszczalne przy TIG
60% cyklu pracy
400 A / 26,0 V
100% cyklu pracy
300 A / 22,0 V
Współczynnik mocy przy prądzie
maksymalnym
0,95
Sprawność przy prądzie
maksymalnym
89,5 %
Napięcie jałowe
55 V
Temperatura pracy
Od -10 do 40 °C (od 14 do 104 °F)
Temperatura transportu
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Stałe ciśnienie akustyczne przy
bezczynności
< 70 dB(A)
Wymiary dł. × szer. × wys.
Mig 4004i Pulse:
613 × 257 × 445 mm (24,0 × 10,1 × 17,5 cala)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
613 × 257 × 517 mm (24,0 × 10,1 × 20,3 cala)
Waga
Mig 4004i Pulse: 48 kg (106 funtów)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 54 kg (119 funtów)
Klasa izolacji
H
Stopień ochrony
IP23
Klasa zastosowania
Zasilanie sieciowe, Ssc min
Minimalna moc zwarciowa w sieci według normy IEC 61000-3-12.
0463 431 201
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 DANE TECHNICZNE
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można
spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu, nie powodując przeciążenia. Cykl pracy
obowiązuje dla temperatury 40 °C / 104 °F lub niższej.
Stopień ochrony
Kod IP określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem ciał stałych
lub szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Urządzenie oznaczone kodem IP23 jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na
zewnątrz.
Klasa zastosowania
Symbol
informuje, że źródło prądu jest przeznaczone do użytku w miejscach o
zwiększonym zagrożeniu elektrycznym.
0463 431 201
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAŻ
4
MONTAŻ
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. W
gospodarstwie domowym może powodować zakłócenia radiowe. Do obowiązków
użytkownika należy podjęcie odpowiednich środków ostrożności.
4.1
Lokalizacja
Źródło prądu spawania należy tak ustawić, aby wloty i wyloty powietrza chłodzącego nie były
zablokowane.
W przypadku źródła Mig 4004i Pulse WeldCloud™ sprawdzić, czy antena na skrzynce górnej
nie jest zasłonięta ani zablokowana.
4.2
Instrukcja podnoszenia
4.3
Zasilanie sieciowe
UWAGA!
Wymagania dotyczące zasilania sieciowego
To urządzenie spełnia wymogi normy IEC 61000-3-12, jeśli moc zwarciowa jest
większa lub równa Sscmin w punkcie połączenia zasilania użytkownika i sieci
publicznej. Instalator lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować, aby
urządzenie zostało podłączone tylko do zasilania o mocy zwarciowej większej lub
równej Ssc, kontaktując się w razie potrzeby z operatorem sieci rozdzielczej.
Parametry techniczne zostały podane w rozdziale DANE TECHNICZNE.
0463 431 201
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAŻ
UWAGA!
Źródło prądu może być zasilane przez generator. Aby uzyskać dodatkowe
informacje, należy skontaktować się z personelem autoryzowanego serwisu firmy
ESAB.
Sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone do zasilania sieciowego o odpowiednim
napięciu oraz czy jest zabezpieczone przez bezpiecznik odpowiedniej mocy. Zgodnie z
przepisami, należy wykonać ochronne połączenie uziemiające.
A.
Tabliczka znamionowa z danymi
dotyczącymi podłączania zasilania
Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój przewodów
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Napięcie sieciowe
380-460 V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Przekrój przewodu sieciowego
4G4 mm2
Prąd fazowy Ieff Uin 380 V
20 A
Bezpiecznik zwłoczny
20 A
Bezpiecznik MCB typu C
25 A
Prąd fazowy Ieff Uin 400 V
19,2 A
Bezpiecznik zwłoczny
20 A
Bezpiecznik MCB typu C
25 A
Prąd fazowy Ieff Uin 415 V
18 A
Bezpiecznik zwłoczny
20 A
Bezpiecznik MCB typu C
20 A
Prąd fazowy Ieff Uin 440 V
17,6 A
Bezpiecznik zwłoczny
20 A
Bezpiecznik MCB typu C
20 A
Prąd fazowy Ieff Uin 460 V
17 A
Bezpiecznik zwłoczny
20 A
Bezpiecznik MCB typu C
20 A
UWAGA!
Przekrój przewodów sieciowych i wielkości bezpieczników podane powyżej są
zgodne z przepisami szwedzkimi. Dla innych regionów kable zasilające muszą
być odpowiednie do zastosowania i zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.
0463 431 201
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAŻ
Montaż przewodu sieciowego
W razie konieczności wymiany przewodu sieciowego, należy prawidłowo wykonać
uziemienie do płyty spodniej. Aby dowiedzieć się, jak demontować panel boczny i montować
przewód sieciowy, patrz ilustracje powyżej. Nie należy podłączać innego przewodu do tego
punktu połączeniowego.
0463 431 201
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAŻ
Instrukcja podłączania 0465 152 883 i 0445 301 880
Instrukcja podłączania 0465 152 884
Numer zamówienia źródła
prądu
Ustawienie domyślnego napięcia wejściowego
0465 152 883
400 V
Dostarczane z podłączonym przewodem
sieciowym i podłączoną wtyczką.
0465 152 884
415 V
Dostarczane z przewodem sieciowym.
0445 301 880
400 V
Dostarczane z podłączonym przewodem
sieciowym i podłączoną wtyczką.
Jeśli wymagane jest inne napięcie zasilania, należy przełożyć przewód na płytce drukowanej
na odpowiedni styk (patrz powyższa ilustracja) oraz wymienić przewód sieciowy i wtyczkę
zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi. Czynność tę muszą wykonać osoby mające
odpowiednią wiedzę elektryczną. Podczas wykonywania tej czynności źródło prądu musi być
odłączone od zasilania.
0463 431 201
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 OPERACJA
5
OPERACJA
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w
rozdziale „BEZPIECZEŃSTWO” w niniejszej instrukcji. Należy je przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia!
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie należy zamocować –
szczególnie, jeśli podłoże jest
nierówne lub pochyłe.
UWAGA!
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki podczas spawania zwarciowego Mig prądem
pulsującym, długość przewodów spawania i masowego nie może przekraczać 10
m (33 stopy).
0463 431 201
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 OPERACJA
5.1
Przyłącza i sterowanie
1. Ujemny styk spawalniczy: Przewód
masowy
2. Wyłącznik zasilania sieciowego, 0 / 1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Antena
11. Kontrolka LED, biała, zasilanie włączone
(WeldCloud™)
Przyłącze podawania drutu lub przystawki 12. Kontrolka LED, czerwona, stan połączenia
zdalnego sterowania
(kontrolka LED świeci = błąd połączenia)
Kontrolka LED, zasilanie włączone
13. Przyłącze CAN
Kontrolka LED, zabezpieczenie termiczne 14. Monitorowanie napięcia łuku (+), czerwone
gniazdo bananowe
Dodatni styk spawalniczy: Przewód
15. Monitorowanie napięcia łuku (-), czarne
spawalniczy
gniazdo bananowe
Bezpiecznik (10 A) napięcia zasilania
16. Połączenie z siecią Ethernet
(42 V) podajnika drutu
Przewód sieciowy
17. Interfejs robota
Złącze USB
0463 431 201
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 OPERACJA
5.2
Symbole
Przystawka zdalnego
sterowania (2)
Przegrzanie (3)
Zasilanie WŁ. (4)
5.3
Przyłącze przewodów spawalniczego i masowego
Źródło prądu jest wyposażone w dwa gniazda (zacisk dodatni (+) i ujemny (-)) do
podłączenia przewodów spawalniczego i masowego.
Podłączyć przewód masowy do zacisku ujemnego na źródle prądu. Przymocować klamrę
przewodu masowego do przedmiotu obrabianego i zapewnić dobry kontakt między
przedmiotem obrabianym i gniazdem przewodu masowego w źródle prądu.
Maksymalna zalecana wartość prądu dla kabli zestawu przyłączeń
Imax
Przekrój kabla
Długość kabla
70 mm2
2–35 m
(6,6–114,8 stopy)
95 mm2
2–35 m
(6,6–114,8 stopy)
450 A (60% cyklu pracy)
350 A (100% cyklu pracy)
550 A (60% cyklu pracy)
430 A (100% cyklu pracy)
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można
spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu, nie powodując przeciążenia. Cykl pracy
obowiązuje dla 40°C (104°F).
5.4
Włączanie/wyłączanie źródła prądu
Aby włączyć źródło prądu, należy obrócić przełącznik obrotowy (2) w położenie „1”. Aby
wyłączyć źródło prądu, należy obrócić przełącznik obrotowy (2) w położenie „0”. Dane
spawania zostaną zapisane i będą dostępne przy kolejnym włączeniu źródła prądu, zarówno
w przypadku nieplanowanej przerwy w dostawie zasilania, jak i w przypadku normalnego
wyłączenia.
5.5
Sterowanie wentylatorem
Źródło prądu jest wyposażone w obwód czasowy, który wyłącza wentylatory po upływie 6,5
minuty od zakończenia spawania — następnie urządzenie przełącza się w tryb oszczędzania
energii. Wentylatory uruchamiają się przy rozpoczęciu spawania. Wentylatory pracują z
prędkością ograniczoną w przypadku prądu spawania o natężeniu poniżej 150 A oraz z
pełną prędkością w przypadku prądu o wyższym natężeniu.
PRZESTROGA!
Wentylatory mogą włączyć się w dowolnym momencie, aby uchronić źródło prądu
przed przegrzaniem.
5.6
Zabezpieczenie termiczne
Źródło prądu spawania jest wyposażone w obwód zabezpieczenia termicznego, który
załącza się, jeśli temperatura wewnętrzna będzie zbyt wysoka. W takim przypadku prąd
0463 431 201
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 OPERACJA
spawania zostaje zablokowany, a na panelu sterowania wyświetlany jest kod usterki. Kiedy
temperatura obniży się do normalnej temperatury roboczej, nastąpi automatyczny reset
zabezpieczenia termicznego.
5.7
VRD (urządzenie redukujące napięcie)
Funkcja VRD gwarantuje, że napięcie jałowe nie przekracza 35 V podczas przerwy w
spawaniu. Kontrolka LED VRD świeci się, gdy funkcja VRD jest włączona. Funkcja VRD
musi być aktywowana przez wykwalifikowanego pracownika serwisowego za pomocą ESAT
(narzędzie administracyjne oprogramowania ESAB, zestaw dla serwisu technicznego, który
zawiera oprogramowanie do zarządzania ustawieniami, aktualizowania oprogramowania
itd.).
Kiedy system wykryje rozpoczęcie spawania, funkcja VRD zostaje zablokowana.
5.8
Przystawka zdalnego sterowania
Dodatkowe informacje dotyczące działania przystawki zdalnego sterowania znajdują się w
instrukcji obsługi panelu sterowania.
5.9
Sprężenie zwrotne napięcia łuku
Sprężenie zwrotne łuku jest decydującym czynnikiem do osiągnięcia dobrych efektów
spawania. Podczas spawania MIG/MAG źródło prądu jest przygotowane do wykrywania
napięcia łuku w podajniku drutu. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe tylko wtedy, gdy
używany jest podajnik drutu ESAB i przewód połączeniowy ESAB! Ta metoda pomiaru
napięcia łuku kompensuje spadek napięcia w przewodzie spawalniczym do podajnika drutu.
Dzięki technologii ESAB „TrueArcVoltage” obsługującej palnik kompensowany jest cały
spadek ciśnienia aż do końcówki stykowej.
OSTRZEŻENIE!
Nie należy wykorzystywać zewnętrznych wejść napięcia łukowego (czerwone i
czarne gniazda bananowe) z tyłu górnej skrzynki WeldCloud™, chyba że sprzęt
został skonfigurowany do tego ustawienia przez upoważnionego pracownika
serwisu firmy ESAB.
UWAGA!
W celu kompensacji spadku napięcia w przewodzie masowym źródło prądu może
być skonfigurowane (przez upoważnionego pracownika serwisu firmy ESAB) w
taki sposób, aby wykorzystywać zewnętrzny przewód czujnika napięcia łuku z
przedmiotu spawanego.
0463 431 201
- 19 -
© ESAB AB 2018
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
PRZESTROGA!
Tylko osoby z odpowiednią wiedzą na temat instalacji elektrycznych
(upoważniony personel) mogą zdjąć pokrywę urządzenia i wykonywać prace
serwisowe, konserwacyjne lub naprawcze sprzętu spawalniczego.
PRZESTROGA!
Produkt jest objęty gwarancją producenta. Wszelkie próby prac naprawczych
podejmowane przez nieautoryzowane serwisy powodują utratę ważności
gwarancji.
UWAGA!
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego
działania.
Aby uzyskać informacje na temat chłodnicy, patrz instrukcja obsługi chłodnicy.
6.1
Kontrola i czyszczenie
Należy regularnie sprawdzać, czy źródło prądu nie uległo zabrudzeniu.
Źródło prądu powinno być regularnie czyszczone przy użyciu suchego sprężonego powietrza
o obniżonym ciśnieniu. W brudnym środowisku roboczym należy robić to częściej.
W przeciwnym razie wlot/wylot powietrza może zostać zablokowany i spowodować
przegrzanie. Aby tego uniknąć, należy regularnie czyścić filtr powietrza. Filtr składa się z
siatki o dużych i małych oczkach. Należy sprawdzić, czy siatka o dużych oczkach jest
zamontowana w najwyższej części źródła prądu, a siatka o małych oczkach najgłębiej
wewnątrz źródła prądu.
Wymiana i czyszczenie filtra przeciwpyłowego:
1.
2.
3.
4.
Zwolnić filtr przeciwpyłowy zgodnie z rysunkiem.
Przedmuchać go do czysta sprężonym powietrzem (o obniżonym ciśnieniu).
Upewnić się, że filtr o najmniejszych oczkach jest skierowany w stronę kratki.
Ponownie założyć filtr.
0463 431 201
- 20 -
© ESAB AB 2018
7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy przeprowadzić
następujące kontrole i przeglądy.
Typ usterki
Działanie
Brak łuku.
•
•
•
•
W trakcie spawania wystąpiła przerwa w
dostawie prądu spawania
•
•
•
Zabezpieczenie termiczne często się załącza
•
•
•
Słaba wydajność spawania.
•
•
•
•
Po wciśnięciu spustu w uchwycie
spawalniczym nic się nie dzieje.
•
•
•
0463 431 201
- 21 -
Sprawdź, czy przełącznik zasilania
sieciowego został załączony.
Sprawdź, czy przewody sieciowy, prądu
spawalniczego i masowy zostały
odpowiednio podłączone.
Sprawdź, czy ustawiono odpowiednią
wartość prądu.
Sprawdź bezpieczniki zasilania
sieciowego.
Sprawdź, czy zadziałał samoczynny
wyłącznik zabezpieczenia termicznego
(co jest sygnalizowane pomarańczową
lampką na przednim panelu (5)).
Sprawdź bezpieczniki zasilania
sieciowego, jeśli kontrolka LED
zasilania (4) nie świeci.
Sprawdź, czy przewód masowy jest
podłączony prawidłowo.
Sprawdź, czy filtry powietrza nie są
zatkane.
Upewnij się, że nie zostały
przekroczone dane znamionowe źródła
prądu (tj. czy urządzenie nie jest
przeciążone).
Sprawdź, czy temperatura otoczenia
nie przekracza temperatury 40°C/104°F
obowiązującej dla cyklu pracy.
Sprawdź, czy przewody sieciowy, prądu
spawalniczego i masowy zostały
odpowiednio podłączone.
Sprawdź, czy ustawiono odpowiednią
wartość prądu.
Sprawdź, czy zastosowano
odpowiednie druty spawalnicze.
Sprawdź bezpieczniki zasilania
sieciowego.
Sprawdź bezpiecznik w tylnej części
źródła prądu.
Sprawdź, czy przewody spawalniczy i
masowy nie są uszkodzone.
Sprawdź, czy podajnik drutu działa
prawidłowo. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi podajnika drutu.
© ESAB AB 2018
7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
7.1
Kody błędów urządzenia Mig 4004i WeldCloud™
Poniższe dwie kontrolki LED statusu znajdują
się z przodu urządzenia
Mig 4004i WeldCloud™:
1.
2.
Biała kontrolka LED informuje o
włączonym zasilaniu
Czerwona kontrolka LED informuje
o błędach
Błędy są wskazywane przez czerwoną kontrolkę LED, za pomocą kodu Morse'a. Aktualne
kody błędu są wyświetlone poniżej.
Kod błędu
Kod Morse’a Znaczen Opis
1)
ie
•——
W
••
I
Brak połączenia przewodów między modułem danych spawania
W82 (24AP1) a płytką Quark 2188/2189 (25AP1).
Brak połączenia sieciowego płytki Quark 2188/2189 (25AP1).
Kontrolka LED jest cały
Błąd pliku konfiguracyjnego (plik konfiguracyjny jest uszkodzony)
czas włączona.
1)•
symbolizuje krótki sygnał kontrolki LED, a — symbolizuje długi sygnał kontrolki LED.
Aby uzyskać więcej informacji na temat WeldCloud™, należy zapoznać się z instrukcją
obsługi WeldCloud™ (0463 450).
0463 431 201
- 22 -
© ESAB AB 2018
8 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
8
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZESTROGA!
Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika
autoryzowanego serwisu firmy ESAB. Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne i eksploatacyjne firmy ESAB.
Urządzenia Mig 4004i Pulse i Mig 4004i Pulse WeldCloud™ zostały zaprojektowane i
przetestowane zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi standardami IEC/EN 60974-1 i
IEC/EN 60974-10. Do obowiązków serwisu, który przeprowadzał konserwację lub naprawę,
należy upewnienie się, że produkt nadal jest zgodny z wymienionymi normami.
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB – patrz strona esab.com. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu,
numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi
to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0463 431 201
- 23 -
© ESAB AB 2018
SCHEMAT
SCHEMAT
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 431 201
- 24 -
© ESAB AB 2018
SCHEMAT
Additional diagram for Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 431 201
- 25 -
© ESAB AB 2018
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering
number
Denomination
Type
Note
0465 152 883 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380-460 V. CE
0465 152 884 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380–460 V. CE,
AU
0445 301 880 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™
380–460 V. CE
0463 396 001 Spare parts list
Mig 4004i Pulse, Mig 4004i
Pulse WeldCloud™
Dokumentacja techniczna jest dostępna w internecie pod adresem www.esab.com
0463 431 201
- 26 -
© ESAB AB 2018
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
0463 431 201
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 27 -
© ESAB AB 2018
AKCESORIA
AKCESORIA
Trolleys
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
Not to use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
0463 125 880
Trolley bracket for Trolley 11
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled.
0460 564 880
0460 815 880
0460 565 880
Trolley 8, 2-wheel
Shelf for YardFeed and MobileFeed.
Trolley
For use together with counter balance device.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880.
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
0463 431 201
- 28 -
© ESAB AB 2018
AKCESORIA
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled
Wire feeders
0460 526 670
Feed 3004 MA25 Pulse Al
0460 526 671
Feed 3004w MA25 Pulse Al
0460 526 672
Feed 3004 MA25 Pulse Steel
0460 526 673
Feed 3004w MA25 Pulse Steel
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, water-cooled
0460 526 896
Feed 3004 U6, water-cooled
0460 526 991
Feed 4804 U82, water-cooled
0460 526 996
Feed 4804 U6, water-cooled
0459 906 896
Yardfeed 2000, water-cooled
Feeder accessories
0458 674 880
0463 431 201
1 Bobbin cover, plastic
- 29 -
© ESAB AB 2018
AKCESORIA
0459 431 880
1 Bobbin cover, metal
0455 410 001
1 Adapter for 5 kg (11 lb) bobbin
0459 233 880
1 Adapter for 440 mm (17 in.) bobbin
0458 706 880
1 Lifting eye
0463 431 201
- 30 -
© ESAB AB 2018
AKCESORIA
F102 440 880
2 Quick connector Marathon Pac™
899F50
2 Quick connector Marathon Pac™ NA
0558 002 354
Connector Adapter Marathon Pac™ NA
0458 707 880
1 Wheel kit for feeder, front wheels
turnable
0457 341 881
1 Strain relief for welding torch
0459 234 880
Strain relief for interconnection cables
Cooler
0462 300 880
0463 431 201
Water cooling unit, COOL1
- 31 -
© ESAB AB 2018
AKCESORIA
0456 855 881
Flow guard, COOL1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Control panels
0460 820 880
Aristo®U82, complete including holder
0460 820 881
Aristo®U82, plus complete including
holder
0460 877 891
Control cable extension U82, 7.5 m (24.6 ft)
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0463 431 201
- 32 -
© ESAB AB 2018
AKCESORIA
0349 312 450
1.7 m (5.6 ft)
0349 312 451
5 m (16.0 ft)
0349 312 452
10 m (32.8 ft)
0349 312 453
15 m (49.2 ft)
0349 312 454
25 m (82.0 ft)
0349 312 455
35 m (114.8 ft)
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5 m (16.0 ft)
0459 960 881
10 m (32.8 ft)
0459 960 882
25 m (82.0 ft)
0459 960 883
0.25 m (114.8 ft)
Remote adapter kit
0463 431 201
- 33 -
© ESAB AB 2018
AKCESORIA
Remote controls
0459 681 880
For Miggy-/Railtrac
0459 681 881
For MXH PP and PSF RS3
Connection kit
0459 020 883
For MXH™ 300/400w PP connection kit
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
0445 499 880
Wózek, czterokołowy
For use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
0445 499 881
Wózek, czterokołowy
Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™ z
Cool1.
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0445 501 880
Zestaw interfejsu robota Devicenet
WeldCloud™
0445 501 881
0445 501 882
0445 501 883
Zestaw interfejsu robota Profibus
WeldCloud™
Zestaw interfejsu robota CANopen
WeldCloud™
Zestaw interfejsu robota EtherNet IP
WeldCloud™
0463 431 201
- 34 -
© ESAB AB 2018
AKCESORIA
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 881
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Informacje dotyczące uchwytów spawalniczych PSF podano w osobnych broszurach.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących akcesoriów, należy skontaktować się z
najbliższym przedstawicielem ESAB.
0463 431 201
- 35 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising