ESAB | Mig 4004i Pulse WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Pulse WeldCloud™ Användarmanual

ESAB Mig 4004i Pulse WeldCloud™ Användarmanual
Aristo®
Mig 4004i Pulse,
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
380-460 V
Bruksanvisning
0463 431 201 SE 20181030
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET..................................................................................................
5
1.1
Användning av symboler.......................................................................
5
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
5
INLEDNING..................................................................................................
8
2.1
Utrustning ...............................................................................................
8
3
TEKNISKA DATA.........................................................................................
9
4
INSTALLATION............................................................................................
11
4.1
Placering .................................................................................................
11
4.2
Lyftanvisning ..........................................................................................
11
4.3
Nätmatning..............................................................................................
11
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
15
5.1
Anslutningar och manöverorgan ..........................................................
16
5.2
Symboler .................................................................................................
17
5.3
Anslutning av svets- och återledarkabel .............................................
17
5.4
Till- och frånslagning av strömkällan ...................................................
17
5.5
Fläktstyrning ...........................................................................................
17
5.6
Värmeskydd ............................................................................................
17
5.7
VRD (Spänningsbegränsning)...............................................................
18
5.8
Fjärrdon ...................................................................................................
18
5.9
Bågspänningsfeedback .........................................................................
18
UNDERHÅLL ...............................................................................................
19
6.1
Inspektion och rengöring ......................................................................
19
FELSÖKNING ..............................................................................................
20
7.1
Felkoder för Mig 4004i WeldCloud™ ....................................................
21
RESERVDELSBESTÄLLNING....................................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
RESERVDELSFÖRTECKNING...........................................................................
TILLBEHÖR .........................................................................................................
22
23
25
26
27
2
5
6
7
8
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 431 201
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och
följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och
säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0463 431 201
-5-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0463 431 201
-6-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana
områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk
kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0463 431 201
-7-
© ESAB AB 2018
2 INLEDNING
2
INLEDNING
Strömkällorna Mig 4004i Pulse kombinerad med U6, U82 eller MA25 Pulse och Mig 4004i
Pulse WeldCloud™ kombinerad med U82 erbjuder ett komplett multifunktionellt
processpaket med stöd för MMA, TIG, MIG/MAG och Pulse MIG.
Mig 4004i Pulse WeldCloud™ levereras med en toppmonterad styrningsbox som möjliggör
trådlös övervakning.
Strömkällorna är avsedda för användning med trådmatningsenheten Feed 3004/4804 eller
YardFeed 2000 och kylaggregat COOL 1. Mer information om matarenheterna och
kylenheten finns i användarhandböckerna.
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.1
Utrustning
Strömkällan levereras med:
•
•
5 m återledarkabel med kontaktklämma
bruksanvisning för svetsströmkällan
För Mig 4004i Pulse WeldCloud™, se instruktionsboken WeldCloud™ för WeldCloud™
installationsinstruktioner.
0463 431 201
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Nätspänning
380–460 V, ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Nätmatning Sscmin
5,8 MVA
Primärström Imax
28 A
Tomgångseffekt
57 W
Inställningsområde (likström)
MIG/MAG
16 A/14,8 V – 400 A/34 V
MMA
16 A/20,6 V – 400 A/36 V
TIG
4 A/10,2 V – 400 A/26 V
Tillåten belastning vid MIG/MAG
60 % intermittens
400 A/34,0 V
intermittensfaktor 100%
300 A/29,0 V
Tillåten belastning vid MMA
60 % intermittens
400 A/36,0 V
intermittensfaktor 100%
300 A/32,0 V
Tillåten belastning vid TIG
60 % intermittens
400 A/26,0 V
intermittensfaktor 100%
300 A/22,0 V
Effektfaktor vid maxström
0,95
Verkningsgrad vid maxström
89,5 %
Tomgångsspänning
55 V
Arbetstemperatur
-10 till 40 °C
Transporttemperatur
-20 till 55 °C
Konstant ljudtryck vid tomgång
<70 dB (A)
Mått l × b × h
Mig 4004i Pulse:
613 × 257 × 445 mm
Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
613 × 257 × 517 mm
Vikt
Mig 4004i Pulse: 48 kg (106 lb)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 54 kg (119 lb)
Isolationsklass
H
Inkapslingsklass
IP23
Användningsklass
Nätmatning Ssc min.
Elnätets lägsta kortslutningseffekt enligt IEC 61000-3-12.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C eller lägre.
0463 431 201
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
elfara.
0463 431 201
innebär att strömkällan är avsedd för användning i utrymmen med förhöjd
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det åvilar användaren att vidta erforderliga
skyddsåtgärder mot sådana störningar.
4.1
Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in-och utlopp förblir fria.
För Mig 4004i Puls WeldCloud™, kontrollera att antennen på toppboxen är inte är täckt eller
blockerad.
4.2
Lyftanvisning
4.3
Nätmatning
OBSERVERA!
Nätmatningskrav
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att
kortslutningseffekten är större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten
mellan användarens elnät och det publika eldistributionsnätet. Den som
installerar och/eller använder utrustningen måste, om så behövs genom
konsultation av elnätsoperatören, kontrollera att utrustningen ansluts endast till
elnät med kortslutningseffekt större än eller lika med Sscmin.. Se tekniska data i
kapitlet TEKNISKA DATA.
0463 431 201
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
OBSERVERA!
Strömkällan kan drivas från en generator. För mer information, kontakta ESAB
auktoriserad servicepersonal.
Kontrollera att svetsströmkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt säkringsstorlek
används. Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
A.
Märkskylt med anslutningsdata
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Nätspänning
380-460 V, +/- 10 %, 3~50/60 Hz
Nätkabelarea
4G4 mm2
Fasström Ieff Uin 380 V
20 A
Säkring trög smältsäkring
20 A
Säkring
typ C MCB-överspänningsskydd
25 A
Fasström Ieff Uin 400 V
19,2 A
Säkring trög smältsäkring
20 A
Säkring
typ C MCB-överspänningsskydd
25 A
Fasström Ieff Uin 415 V
18 A
Säkring trög smältsäkring
20 A
Säkring
typ C MCB-överspänningsskydd
20 A
Fasström Ieff Uin 440 V
17,6 A
Säkring trög smältsäkring
20 A
Säkring
typ C MCB-överspänningsskydd
20 A
Fasström Ieff Uin 460 V
17 A
Säkring trög smältsäkring
20 A
Säkring
typ C MCB-överspänningsskydd
20 A
0463 431 201
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
OBSERVERA!
Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska
föreskrifter. För andra regioner måste matningskablarna vara lämpliga för
tillämpningen och uppfylla lokala och nationella bestämmelser.
Installation av nätkabel
Om nätkabeln ska bytas måste skyddsjordningen till bottenplåten utföras på rätt sätt. Se på
bilderna ovan hur man tar bort sidopanelen och installerar nätkabeln. Ingen annan kabel får
vara ansluten till den här anslutningspunkten.
0463 431 201
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
Anslutningsinstruktion 0465 152 883 och 0445 301 880
Anslutningsinstruktion 0465 152 884
Beställningsnr för strömkälla
Standardinställning för nätspänning
0465 152 883
400 V
Levereras med nätkabel och kontakt
ansluten.
0465 152 884
415 V
Levereras med nätkabel.
0445 301 880
400 V
Levereras med nätkabel och kontakt
ansluten.
Om en annan nätspänning krävs måste kabeln på kretskortet flyttas till korrekt stift (se bilden
ovan), och nätkabeln och kontakten måste bytas i enlighet med gällande nationella
bestämmelser. Den här åtgärden måste utföras av personer med lämplig kunskap om
elarbeten. Strömförsörjningen måste kopplas bort från elnätet när du utför denna åtgärd.
0463 431 201
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
VARNING!
Säkra utrustningen mot oavsiktlig
rörelse. Detta är särskilt viktigt på
ojämnt eller lutande underlag.
OBSERVERA!
För att uppnå bästa möjliga resultat vid Mig kort pulsning får svets- och
återledarkablarna inte vara längre än 10 meter.
0463 431 201
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.1
Anslutningar och manöverorgan
1. Negativ svetsningsplint: Återledarkabel
2. Kopplare för nätspänning 0/1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Antenn
11. Indikeringslysdiod, vit, för tillslagen
nätspänning (WeldCloud™)
Anslutning för fjärrdon eller trådmatarenhet12. Indikeringslysdiod, röd, anslutningsstatus
(tänd lysdiod = anslutningsfel)
Indikeringslysdiod, för tillslagen
13. CAN-anslutning
nätspänning
Indikeringslysdiod, värmeskydd
14. Bågspänningsövervakning (+), röd
banankontakt
Positiv svetsningsplint: Svetskabel
15. Bågspänningsövervakning (-), svart
banankontakt
Nätspänningssäkring (10 A) för matarenhet16. Ethernet-anslutning
(42 V)
Nätkabel
17. Robotgränssnitt
Anslutning USB-minne
0463 431 201
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.2
Symboler
Fjärrdon (2)
Överhettning (3)
Nätspänning TILL (4)
5.3
Anslutning av svets- och återledarkabel
Det finns två anslutningar på svetsströmkällan, en plusplint (+) och en minusplint (-), för
anslutning av svets- och återledarkabel.
Koppla återledarkabeln till den negativa terminalen på strömkällan. Fäst återledarkabelns
kontaktklämma i arbetsstycket och se till att det finns god kontakt mellan arbetsstycket och
anslutningen för återledarkabeln på strömkällan.
Rekommenderade maximala strömvärden för kombianslutningsdon
Imax
450 A (60 % intermittens)
350 A (100% intermittens)
550 A (60 % intermittens)
430 A (100% intermittens)
Kabelarea
Kabellängd
70 mm2
2–35 mm
2–35 m
95 mm2
2–35 mm
2–35 m
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C.
5.4
Till- och frånslagning av strömkällan
Slå till nätspänningen till svetsströmkällan genom att vrida elkopplaren (2) till läge 1. Slå ifrån
nätspänningen till svetsströmkällan genom att vrida elkopplaren (2) till läge 0. När
nätspänningen slås ifrån, oavsett om detta sker på normalt sätt med elkopplaren eller genom
strömavbrott eller annan störning, sparas svetsdata i strömkällan och är tillgängliga nästa
gång nätspänningen slås till.
5.5
Fläktstyrning
Strömkällan har en tidskrets som håller fläkten gående under 6,5 minuter efter att
svetsningen avslutats. Därefter går strömkällan till energisparläge. Fläkten startar igen när
svetsningen återupptas. Vid svetsströmmar upp till 150 A går kylfläktarna på reducerat
varvtal och över 144 A går de på fullvarv.
OBSERVERA!
Fläktarna kan starta när som helst för att skydda strömkällan från överhettning.
5.6
Värmeskydd
Svetsströmkällan har ett överhettningsskydd som löser ut om temperaturen i strömkällan blir
för hög. När detta inträffar spärras svetsströmmen och en felkod visas på manöverpanelen.
Värmeskyddet återställs automatiskt när temperaturen har sjunkit till normal
arbetstemperatur.
0463 431 201
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.7
VRD (Spänningsbegränsning)
VRD-funktionen säkerställer att tomgångsspänningen inte överstiger 35 V när ingen
svetsning utförs. VRD-lysdioden lyser när VRD-funktionen är aktiverad. VRD-funktionen
måste aktiveras av en behörig servicetekniker med hjälp av ESAT (ESAB-programvaran
Administration Tool, en sats för teknisk service, inklusive ett program för att hantera
inställningar, uppdatering av programvara, osv.).
VRD-funktionen blockeras när systemet känner av att svetsning har påbörjats.
5.8
Fjärrdon
Mer information om funktioner vid användning av fjärrdon finns i bruksanvisningen för
manöverpanelen.
5.9
Bågspänningsfeedback
Bågspänningsfeedback är en avgörande faktor för att du ska uppnå bra svetsresultat. I
MIG/MAG-svetsning förbereds strömkällan för att känna av bågspänningen i trådmataren.
Förutsättning för detta är att en ESAB trådmatare och ESAB-kopplingskabel används! Denna
metod av att mäta bågspänning kompenserar för spänningsfallet i svetskabeln till
trådmatningsenheten. Med en ESAB-brännare som stöder ”TrueArcVoltage” kompenseras
spänningsfallet hela vägen till kontaktmunstycket.
VARNING!
De externa ingångarna för bågspänning (röda och svarta banankontakter) till den
bakre delen av WeldCloud™-toppboxen ska inte användas om utrustningen inte
har konfigurerats för den här installationen av servicepersonal som auktoriserats
av ESAB.
OBSERVERA!
Det är möjligt att kompensera för spänningsfall i återledarkabel genom att
konfigurera strömkällan (av servicepersonal som auktoriserats av ESAB) om du
vill använda en extern tråd för avkänning av bågspänning från arbetsstycket.
0463 431 201
- 18 -
© ESAB AB 2018
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
OBSERVERA!
Endast auktoriserad personal med erforderlig elteknisk kompetens får avlägsna
produktens hölje eller utföra anslutnings-, underhålls- och reparationsarbete på
svetsutrustning.
OBSERVERA!
Produkten omfattas av tillverkarens garanti. Alla försök av icke-auktoriserade
servicecenter att reparera produkten kommer att upphäva garantin.
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
För information om kylaggregatet, se instruktionsboken för kylaggregatet.
6.1
Inspektion och rengöring
Kontrollera regelbundet att kraftkällan inte är smutsig.
Kraftkällan ska regelbundet blåsas ren med tryckluft av reducerat tryck. Rengör oftare ju
smutsigare omgivningarna är.
I annat fall kan kylluftöppningarna bli igensatta, vilket kan leda till överhettning. För att
undvika detta ska luftfiltret rengöras regelbundet. Filtret är uppbyggt av ett grovt och ett fint
nät. Se till att det grova nätet är monterat i översta delen av strömförsörjningen och det
finmaskiga nätet i strömkällans inre.
Utbyte och rengöring av dammfiltret:
1.
2.
3.
4.
Lossa dammfiltret enligt figuren.
Blås rent filtret med tryckluft (reducerat tryck).
Se till att filtret med det finaste nätet placeras in mot gallret.
Sätt tillbaka filtret.
0463 431 201
- 19 -
© ESAB AB 2018
7 FELSÖKNING
7
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
Problem
Svetsströmkällan ger ingen ljusbåge.
Åtgärd
•
•
•
•
Svetsströmmen bryts under pågående
svetsning.
•
•
•
Värmeskyddet löser ut ofta.
•
•
•
Dåligt svetsresultat.
•
•
•
•
Ingenting händer när avtryckaren på
svetspistolen trycks in.
•
•
•
0463 431 201
- 20 -
Kontrollera att elkopplaren för
nätspänning är tillslagen.
Kontrollera att nät-, svetsström- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är
inställd.
Kontrollera nätsäkringarna.
Kontrollera om värmeskyddet har löst ut
(orange indikeringslysdiod på
svetsströmkällans front (5))
Kontrollera nätsäkringarna om
lysdioden som indikerar
strömförsörjning (4) är släckt.
Kontrollera att återledarkabeln är
korrekt ansluten.
Kontrollera om luftfiltren är igensatta.
Kontrollera att inte svetsströmkällans
märkdata överskrids (överbelastning av
svetskraftkällan).
Kontrollera att omgivningstemperaturen
inte är högre än den för nominell
driftcykel 40 °C.
Kontrollera att svetsström- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är
inställd.
Kontrollera att inte felaktiga elektroder
används.
Kontrollera nätsäkringarna.
Kontrollera säkringen på bakre delen av
strömkällan.
Kontrollera om svets- och
återledarkablarna är skadade.
Kontrollera att trådmataren fungerar
korrekt. Se trådmatarens
bruksanvisning.
© ESAB AB 2018
7 FELSÖKNING
7.1
Felkoder för Mig 4004i WeldCloud™
Följande två statuslysdioder sitter på
framsidan av Mig 4004i WeldCloud™:
1.
2.
Vit lysdiod för tillslagen nätspänning
Röd lysdiod för indikering av fel
Fel indikeras av den röda lysdioden med morsekod. Aktuella felkoder anges nedan.
Felkod
Morsekod 1)
Betydels Beskrivning
e
•——
W
••
I
Det finns ingen anslutning mellan W82-svetsdataenheten (24AP1)
och Quark 2188/2189-kortet (25AP1).
Quark 2188/2189-kortet (25AP1) har ingen nätverksanslutning.
Lysdioden lyser med ett
Fel i konfigurationsfil (dvs. konfigurationsfilen är skadad)
fast sken.
1)•
symboliserar en kort LED-signal och – symboliserar en lång LED-signal.
Ytterligare information om WeldCloud™ finns i användarhandboken för WeldCloud™ (0463
450).
0463 431 201
- 21 -
© ESAB AB 2018
8 RESERVDELSBESTÄLLNING
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av
auktoriserad ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och
-slitdelar.
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™ är konstruerade och provade i enlighet
med de internationella och europeiska standarderna IEC-/EN 60974-1 och IEC-/EN
60974-10. Serviceteamet som utfört service eller reparationsarbete ansvarar för att se till att
apparaten fortfarande uppfyller kraven i ovan nämnda standarder.
Reserv- och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se esab.com. Vid
beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer
enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken
för felleverans.
0463 431 201
- 22 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
SCHEMA
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 431 201
- 23 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
Additional diagram for Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 431 201
- 24 -
© ESAB AB 2018
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering
number
Denomination
Type
Note
0465 152 883 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380-460 V. CE
0465 152 884 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380–460 V. CE,
AU
0445 301 880 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™
380–460 V. CE
0463 396 001 Spare parts list
Mig 4004i Pulse, Mig 4004i
Pulse WeldCloud™
Teknisk dokumentation finns online på: www.esab.com
0463 431 201
- 25 -
© ESAB AB 2018
RESERVDELSFÖRTECKNING
RESERVDELSFÖRTECKNING
0463 431 201
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 26 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
Trolleys
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
Not to use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
0463 125 880
Trolley bracket for Trolley 11
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled.
0460 564 880
0460 815 880
0460 565 880
Trolley 8, 2-wheel
Shelf for YardFeed and MobileFeed.
Trolley
For use together with counter balance device.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880.
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
0463 431 201
- 27 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled
Wire feeders
0460 526 670
Feed 3004 MA25 Pulse Al
0460 526 671
Feed 3004w MA25 Pulse Al
0460 526 672
Feed 3004 MA25 Pulse Steel
0460 526 673
Feed 3004w MA25 Pulse Steel
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, water-cooled
0460 526 896
Feed 3004 U6, water-cooled
0460 526 991
Feed 4804 U82, water-cooled
0460 526 996
Feed 4804 U6, water-cooled
0459 906 896
Yardfeed 2000, water-cooled
Feeder accessories
0458 674 880
0463 431 201
1 Bobbin cover, plastic
- 28 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
0459 431 880
1 Bobbin cover, metal
0455 410 001
1 Adapter for 5 kg (11 lb) bobbin
0459 233 880
1 Adapter for 440 mm (17 in.) bobbin
0458 706 880
1 Lifting eye
0463 431 201
- 29 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
F102 440 880
2 Quick connector Marathon Pac™
899F50
2 Quick connector Marathon Pac™ NA
0558 002 354
Connector Adapter Marathon Pac™ NA
0458 707 880
1 Wheel kit for feeder, front wheels
turnable
0457 341 881
1 Strain relief for welding torch
0459 234 880
Strain relief for interconnection cables
Cooler
0462 300 880
0463 431 201
Water cooling unit, COOL1
- 30 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
0456 855 881
Flow guard, COOL1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Control panels
0460 820 880
Aristo®U82, complete including holder
0460 820 881
Aristo®U82, plus complete including
holder
0460 877 891
Control cable extension U82, 7.5 m (24.6 ft)
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0463 431 201
- 31 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
0349 312 450
1.7 m (5.6 ft)
0349 312 451
5 m (16.0 ft)
0349 312 452
10 m (32.8 ft)
0349 312 453
15 m (49.2 ft)
0349 312 454
25 m (82.0 ft)
0349 312 455
35 m (114.8 ft)
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5 m (16.0 ft)
0459 960 881
10 m (32.8 ft)
0459 960 882
25 m (82.0 ft)
0459 960 883
0.25 m (114.8 ft)
Remote adapter kit
0463 431 201
- 32 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
Remote controls
0459 681 880
For Miggy-/Railtrac
0459 681 881
For MXH PP and PSF RS3
Connection kit
0459 020 883
For MXH™ 300/400w PP connection kit
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
0445 499 880
Trolley, 4-wheel
For use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
0445 499 881
Trolley, 4-wheel
Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™ with
Cool1.
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0445 501 880
Robot Interface Kit Devicenet WeldCloud™
0445 501 881
Robot Interface Kit Profibus WeldCloud™
0445 501 882
Robot Interface Kit CANopen WeldCloud™
0445 501 883
Robot Interface Kit EtherNet IP WeldCloud™
0463 431 201
- 33 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 881
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Information om PSF-svetspistoler finns i separata broschyrer.
Kontakta närmaste ESAB-återförsäljare för mer information om tillbehör.
0463 431 201
- 34 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
0463 431 201
- 35 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising