ESAB | Railtrac™ BV2000 | Instruction manual | ESAB Railtrac™ BV2000 Používateľská príručka

ESAB Railtrac™ BV2000 Používateľská príručka
Railtrac™ BV2000
Návod na použitie
0463 629 001 SK 20181029
Valid for: serial no. 1801xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ .............................................................................................
4
1.1
Význam symbolov ..................................................................................
4
1.2
Bezpečnostné opatrenia ........................................................................
4
2
ÚVOD ...........................................................................................................
7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
11
4
INŠTALÁCIA ................................................................................................
12
5
PREVÁDZKA ...............................................................................................
14
5.1
Elektronika – vozík .................................................................................
14
5.2
Programy.................................................................................................
16
5.3
Diaľkové ovládanie.................................................................................
17
Funkcie diaľkového ovládania ..............................................................
17
5.4
Predohrev................................................................................................
18
5.5
Diaľkový ovládač pre digitálny podávač drôtu....................................
19
5.6
Inštalácia podávača drôtu .....................................................................
19
ÚDRŽBA ......................................................................................................
21
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ................................................
SCHÉMA ..............................................................................................................
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA .....................................................................................
PRÍSLUŠENSTVO ...............................................................................................
22
23
24
25
5.3.1
6
7
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0463 629 001
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0463 629 001
-4-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by sa
mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM – Dokáže usmrtiť.
•
•
•
•
Vykonajte montáž a uzemnenie zariadenia v súlade s návodom na
použitie.
Nedotýkajte sa častí alebo elektród pod napätím holou kožou, vlhkými
rukavicami alebo vlhkým odevom.
Izolujte sa od pracovných a uzemňovacích vodičov.
Pri práci dbajte na bezpečný pracovný postoj.
ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
•
Zvárači, ktorí používajú kardiostimulátor, by sa mali pred zváraním poradiť
so svojím lekárom. Elektromagnetické polia môžu mať na niektoré
kardiostimulátory rušivý vplyv.
Vystavenie účinkom elektromagnetického poľa môže mať aj ďalšie účinky
na zdravie, ktoré sú zatiaľ neznáme.
Zvárači by mali dodržiavať tieto postupy, aby čo najviac obmedzili
vystavenie účinkom elektromagnetických polí:
○ Vodiče k elektróde a pracovné káble veďte spolu na rovnakej strane
tela. Ak je to možné, prichyťte ich páskou. Nestojte medzi horákom
a pracovnými káblami. Nikdy si neovíjajte horák ani pracovné káble
okolo tela. Zvárací zdroj a káble držte čo najďalej od tela.
○ Pracovný kábel pripojte k zvarencu čo najbližšie k zváranej ploche.
DYM A PLYNY – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
Používajte vetranie, odsávanie pri oblúku, alebo oboje, aby sa výpary a
plyny nedostali do vašej oblasti dýchania a okolitého priestoru.
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – Môže poraniť oči a spáliť kožu.
•
•
Chráňte si oči aj telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev.
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
HLUK – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
0463 629 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOSŤ
POHYBLIVÉ ČASTI – Môžu spôsobiť zranenia.
•
•
•
Dbajte na to, aby boli všetky dvierka, panely a kryty zatvorené a zaistené
proti pohybu. V prípade potreby na účely údržby a odstraňovania porúch
môžu kryty odmontovať len kvalifikované osoby. Po skončení údržby ešte
pred naštartovaním motora namontujte späť panely alebo kryty a zatvorte
dvierka.
Pred montážou alebo pripojením jednotky vypnite motor.
Dbajte na to, aby sa vaše ruky, vlasy, voľné oblečenie a nástroje nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
•
•
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Uistite sa, či sa v blízkosti
nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
Nepoužívajte na zatvorené nádoby.
FUNKČNÁ PORUCHA – Pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte tento zdroj energie na rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v obytných
oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie zaisťované
verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou. Kvôli rušeniu
šírenému vedením a vyžarovaním sa môžu v takýchto
oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so zaručením
elektromagnetickej kompatibility pri zariadení triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej implementácií
podľa národných zákonov sa musí elektrické zariadenie,
ktoré dosiahlo koniec životnosti, zlikvidovať v recyklačnom
zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0463 629 001
-6-
© ESAB AB 2018
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Railtrac™ BV2000 predstavuje systém komponentov, ktorý je možné nakonfigurovať
a vytvoriť tak optimálne riešenie pre aplikáciu mechanizovaného zvárania. Systém Railtrac™
BV2000 je navrhnutý na horizontálne použitie a zastáva najosvedčenejšie a v globále
najpoužívanejšie vzory zvárania na opravu koľajníc a koľajnicových komponentov v rámci
všetkých typov ocele a tried liatiny. Väčšina mechanických dielov je vyrobená z hliníka
a nehrdzavejúcej ocele, aby sa minimalizovali problémy spojené s náročným prostredím.
Vybavenie
Zvárací traktor Railtrac™ BV2000 sa dodáva s nasledovným:
•
•
•
•
•
•
Diaľkové ovládanie
Kĺzadlá a držiak horáka
1x 2 m lišta BV2000
2x konzola lišty
2x zarovnávacie konzoly
Úložný box
Charakteristiky systému Railtrac™ BV2000
• 42 V AC alebo pohon na batériu so štandardným systémom Makita® 18 V.
• Vysoká a nízka rýchlosť v jednom zariadení.
• Mikroprocesorom riadená elektronika v jednom puzdre priamo na zariadení.
• Krokový motor na funkciu pohonu aj kývania.
• Iba jeden kábel do posuvu drôtu (nie je potrebný v prípade použitia batérie) a jeden
kábel do diaľkového ovládania (ak sa používa), ale môže sa používať bez diaľkového
ovládania.
• V prípade straty alebo poškodenia diaľkového ovládania, prípadne ak diaľkové
ovládanie nechcete používať, zariadenie je možné naprogramovať a spustiť priamo
z ovládacích prvkov na zariadení Railtrac™ BV2000.
• Dve obrazovky s vysokou viditeľnosťou na jednoduché zobrazovanie v každej
orientácii.
• Na diaľkovom ovládaní je možné naprogramovať vzory kývavého pohybu a rýchlosť
posunu a ovládať napätie a rýchlosť posuvu drôtu až v 6 štandardných programoch.
• Stupeň ochrany IP44 na zariadení Railtrac™ aj diaľkovom ovládaní.
• Výber medzi zváraním na ľavej strane alebo pravej strane, aby diaľkové ovládanie
zodpovedalo pohybu vozíka.
Priame pripojenie na všetky nové moderné posuvy drôtu ESAB
Systém Railtrac™ BV2000 sa dá jednoducho pripojiť k väčšine posuvov drôtu ESAB bez
veľkej úpravy. Do posuvu drôtu (Aristo® Feed 3004, Aristo® Feed 4804, Origo™ Feed 304,
Origo™ Feed 484 a Warrior™ Feed 304) je potrebné namontovať adaptéry diaľkového
ovládania.
Jednoduché ukladanie šiestich programov
Je možné uložiť až šesť rôznych programov. Každý program je individuálny a dá sa vyvolať
pomocou ovládacích prvkov na hlavnom zariadení alebo diaľkovom ovládaní.
Diaľkové ovládanie parametrov zvárania a okamžitého prepnutia programu
Počas zvárania je možné nastaviť (v %) zvárací prúd (rýchlosť posuvu drôtu) aj napätie.
Prepínanie nahor alebo nadol medzi alternatívnymi programami pohybu je tiež jednoduché, v
závislosti od polohy zvárania.
Odolné programovacie jednotky s veľkým potenciálom
Na nastavovanie hodnôt pre šesť rôznych programov sa používajú zrozumiteľné, logicky
navrhnuté programovacie jednotky. Všetky rýchlosti sú kalibrované v milimetroch (mm), aby
sa dosiahla čo najvyššia presnosť a kvalita zvárania.
0463 629 001
-7-
© ESAB AB 2018
2 ÚVOD
Diaľkové ovládanie pre najnáročnejšie prostredia
Prostredníctvom robustného a ľahkého diaľkového ovládania, ktoré sa dodáva so
zariadením Railtrac™ BV2000, má operátor prístup ku každej funkcii a ovláda ju bez
zdvihnutia zváračského priezoru. Individuálne tvarované tlačidlá na:
•
•
•
•
•
•
•
•
spustenie a zastavenie,
prepnutie programu,
smer posunu alebo zvárania (smer rezania),
rýchlosť posunu alebo zvárania (rýchlosť rezania),
Šírka kývavého pohybu
odsunutie nulovej čiary,
zvárací prúd (rýchlosť posuvu drôtu),
zváracie napätie.
0463 629 001
-8-
© ESAB AB 2018
2 ÚVOD
1. Nastavenie výšky kĺzania
2. Držiak podperného kolieska
3. Konzola na hrubé nastavenie
vstupu/výstupu a výšky
4. Univerzálny držiak horáka
5. Ochranná doska
6. Hnacie koleso ×2
0463 629 001
7. Zaisťovacie koliesko
8. Poistná skrutka
9. Elektronika
10. Držiak batérie
11. Kývavý pohyb
12. Pripojenie pre kývavý pohyb
-9-
© ESAB AB 2018
2 ÚVOD
Rozmery
0463 629 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Railtrac™ BV2000, platí od sériového čísla 1801xxxx
Napájacie napätie
24 – -60 V DC
20 – -50 V AC
18 V batéria
Príkon
max. 50 W
Výdrž batérie
3 – 4 hod.
Hmotnosť
8 kg (17,6 lb)
Rozmery vozíka (D × Š × V)
210 × 350 × 267 mm
(8,27 × 13,78 × 10,51 palca)
Dĺžka koľajnice
2 m (2 x 1 m) (6 stôp 7 palcov)
Max. teplota Vozík
Vozík s batériou
80 °C (176 °F)
60 °C (140 °F)
Max. užitočné zaťaženie
10 kg (22 lb)
Výškové nastavenie kĺzania
+/- 45 mm (± 1,77 in)
Rýchlosť vozíka
2 – 150 cm/min (0,79 – 4 stopy
11 palcov/min)
Vysoká rýchlosť vozíka
15 cm/min (5,91 palcov/min)
Rýchlosť kývavého pohybu
5 – -40 mm/s (0,2 – 1,57 palca)
Šírka kývavého pohybu
0 – 60 mm (0 – 2,36 palca)
Nastavenie nulovej čiary
±30 mm* (1,18 palca*)
Mechanické nast. vstupu/výstupu
±40 mm (±1,57 palca)
Celk. pohyb jednotky kývavého pohybu
80 mm (3,15 in)
Programy
6
Diaľkové ovládanie rýchlosti posuvu
ESAB 0 – 10 V
drôtu a V (osobitné nast. na každý program)
Bezpečnostná trieda
DIN40050
Trieda krytia
IP44
*Závisí od šírky kývavého pohybu. Max. pracovné prostredie = 80 mm (3,15 palca)
0463 629 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INŠTALÁCIA
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
Postupujte podľa pokynov na zostavenie konzol lišty, vozíka, príslušenstva zváracieho
horáka a podľa pokynov na pripojenie ovládacej skrinky, ktoré sú uvedené nižšie.
1. Konzoly lišty namontujte na hliníkovú
lištu.
2. Konzoly upevnite na lištu priečne a
zaistite.
3. Hliníkovú lištu nastavte pomocou
meradiel.
4. Na lištu namontujte vozík.
0463 629 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INŠTALÁCIA
5. Zatiahnite poistnú skrutku.
Upevnite príslušenstvo horáka.
6. K vozíku pripojte jednotku diaľkového
ovládania.
Potom k vozíku a jednotke podávania
drôtu pripojte kábel zdroja napätia.
7. Pre umiestnenie stlačte tlačidlo nulovej
čiary alebo nulovej čiary – výstup.
8. Upevnite zvárací horák.
9. Vyberte program.
10. Začnite zvárať.
0463 629 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
5.1
Elektronika – vozík
Jedno stlačenie: Štart vľavo bez zvárania
Štart vľavo
1
(START)
Dvojité stlačenie: Štart vľavo so zváraním
Stlačenie 2 sekundy: Štart s rýchlym
pohybom vľavo
Jedno stlačenie po štarte: Rýchlosť vozíka -
Pred štartom: Výber parametrov
programovania. Blikajúci displej signalizuje
režim programovania. Nastavte parametre
Ponuka/stop pomocou tlačidiel + a -.
2 (MENU/STO
Po štarte: Zastavenie vozíka a zvárania.
P)
Vo funkcii Dĺžka: Stlačením na 3 sekundy
nastavte polohu štartu. Na displeji sa zobrazí
0.
Jedno stlačenie: Štart vpravo bez zvárania
Dvojité stlačenie: Štart vpravo so zváraním
Štart vpravo
3
Stlačenie 2 sekundy: Štart s rýchlym
(START)
pohybom vpravo
Jedno stlačenie po štarte: Rýchlosť vozíka +
Ponuky
Program
P0 až P5, Railtrac™ BV2000 má 6 rôznych programov zvárania.
Šírka kývavého
pohybu
0 – 60 mm (0 – 2,3 palca)
Medzera medzi
reťazcami kývavého
pohybu
1,0 – 10,0 mm (0,039 – 0,39 palca)
Rýchlosť kývavého
pohybu
5 – 40 mm/s (0,20 – 1,6 palca/s)
Dĺžka
1 – 200 cm (0,39 – 79) dĺžka v rámci 3. programu
Rýchlosť vozíka
20 – 1 500 mm/s (0,79 – 59 palcov/s)
Nastavenie nulovej
čiary
V krokoch po 0,5 mm (0,020 palca)
Rýchlosť posuvu
drôtu
Rýchlosť posuvu drôtu 1 – 99 % (iba pre posuvy drôtu Esab)
V
1 – 99 % (iba pre posuvy drôtu Esab)
0463 629 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
0463 629 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
1. Verzia softvéru/čas prevádzky
9. Ponuka 4: Šírka kývavého pohybu
2. Pripojený posuv drôtu
10. Ponuka 5: Vzor kývavého pohybu
3. 4 nastavenia. Na výber použite tlačidlo
11. Ponuka 6: Čas oneskorenia kývavého
Štart vpravo (START)
pohybu (oneskorenie na výstupe)
4. Predvolené: Číslo programu/RS = zváranie 12. Ponuka 7: Čas oneskorenia kývavého
na pravej strane
pohybu (oneskorenie na vstupe)
5. Predvolené: Rýchlosť vozíka/šírka
13. Ponuka 8: Rýchlosť podávania drôtu
kývavého pohybu, rýchlosť kývavého
pohybu
6. Ponuka 1: Číslo programu
14. Ponuka 9: V
7. Ponuka 2: Rýchlosť vozíka
15. Ponuka 10: Dĺžka zvárania. 0 mm >
dĺžka/automatický návrat vypnutý
8. Ponuka 3: Rýchlosť kývavého pohybu
5.2
Programy
Ponuka
Šírka
Medzera Rýchlosť Dĺžka (L) Rýchlosť
kývavéh
(D)
kývavéh
vozíka
o
o
pohybu
pohybu
P0
X
P1
X
X
X
P2
X
X
X
P3
X
X
X
P4
X
X
P5
X
X
D = vzdialenosť medzi impulzmi
L = dĺžka
0463 629 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
5.3
Diaľkové ovládanie
1
Zmena
2 Stop
3 Šírka kývavého pohybu -
Rýchlosť podávania
drôtu -
Štart vľavo (START)
4
Po štarte: Rýchlosť +
Volt +
Stlačte na 2 sekundy pre
rýchlejší pohyb.
5 Nulová čiara – vstup
Štart vpravo (START)
6
Po štarte: Rýchlosť -
Volt -
Stlačte na 2 sekundy pre
rýchlejší pohyb.
7 Program -
45 stupňov pri
ukončení počas P1 –
P3
8 Program +
Ponuka +
9 Nulová čiara – výstup
10 Šírka kývavého pohybu +
5.3.1
0463 629 001
Rýchlosť podávania
drôtu +
Funkcie diaľkového ovládania
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
Po štarte: RÝCHLOSŤ +
Po štarte: RÝCHLOSŤ -
Rameno dnu
Rameno von
Zníženie šírky kývavého
pohybu
Zvýšenie šírky kývavého
pohybu
Zastavenie pri 45° uhle
ukončenia
Návrat vysokou
rýchlosťou
Bod obratu reťazového
zvárania
5.4
Predohrev
Prvá ponuka pri servise je Predohrev. Po začatí zvárania spustite oneskorenie vozíka.
0463 629 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
WFS = Rýchlosť podávania drôtu
1.
2.
3.
Stlačením tlačidla Stop na 6 sekúnd získate
prístup k servisnej ponuke A.
Uvoľnite tlačidlo Stop, keď sa na displeji
zobrazuje
Servisná ponuka A .
Elektronika zostane v servisnej ponuke po
dobu 5 sekúnd od posledného stlačenia
tlačidla.
Predvolené nastavenie je 300 ms.
Stlačením + alebo - upravte nastavenie.
5.5
Diaľkový ovládač pre digitálny podávač drôtu
Na výstupe diaľkového ovládača môžete nastaviť maximálnu hodnotu (0 – 10 V) pre napätie
aj pre rýchlosť podávania drôtu. Maximálna hodnota je o 0,5 V nižšia než hodnota Vin (10 V)
v dôsledku poklesu napätia v opto-ovládači.
Nastavenie rýchlosti posuvu drôtu (WFS)
1.
2.
Jedenkrát stlačte tlačidlo Menu (Ponuka).
Na displeji sa zobrazí: DigF max WFS
Stlačením + alebo - upravte nastavenie.
Hodnota rozsahu: 1 - 40
Pri vyššej hodnote sa dodá vyšší výstup.
Nastavenie napätia (V)
1.
2.
Stláčajte tlačidlo Menu (Ponuka), kým sa
DigF max V nezobrazí na displeji.
Nastavte stlačením + alebo -.
Hodnota rozsahu: 1 - 40
Pri vyššej hodnote sa dodá vyšší výstup.
5.6
Inštalácia podávača drôtu
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
Systém Railtrac™ BV2000 možno pripojiť k jednej z nasledovných jednotiek podávania
drôtu: Aristo® Feed 3004, Aristo® Feed 4804, Origo™ Feed 304, Origo™ Feed 484 a
Warrior™ Feed 304.
V prípade nevyhnutného prispôsobenia systému Railtrac™ BV2000 s používanou jednotkou
posúvania drôtu (vrátane možnosti kontrolného kábla) si pozrite prílohu k tejto príručke s
názvom „PRÍSLUŠENSTVO“.
0463 629 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
Pripojenie univerzálneho podávača
Pre prevádzku systému Railtrac™ BV2000 z iných podávačov drôtu (iných ako ESAB)
použite jednotku transformátora a kontrolný kábel podľa prílohy s názvom
„PRÍSLUŠENSTVO“.
0463 629 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek poruchy jednotky.
Denne
• Skontrolujte, či sú všetky káble a zástrčky neporušené.
• Očistite magnet, prísavky a vzduchové hadice a skontrolujte, či nie sú poškodené.
• Skontrolujte, či lišta nie je poškodená.
• Očistite vozík a držiak horáka.
0463 629 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
7 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
7
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Systém Railtrac™ BV2000 bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodnej a európskej
normy IEC/EN 60974-10, trieda A. Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá vykonala servisné
práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že produkt aj naďalej zodpovedá vyššie uvedenej
norme.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB, pozrite si webovú lokalitu esab.com. Pri objednávaní láskavo
uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa zoznamu
náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0463 629 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
SCHÉMA
SCHÉMA
0463 629 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
Product
0459 990 644
Welding tractor
Railtrac™ BV2000
0463 631 001
Spare parts list
Railtrac™ BV2000
Notes
Technickú dokumentáciu nájdete na stránke: www.esab.com
0463 629 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
1. 0457 360 880 Control cable (12p- 23p) Railtrac™ - MEK
2. 0457 360 886 Universal connection cable 12-pin plug
3. 0457 467 880 Transformer 230/36 V AC with 12-pin plug
0457 467 882 Transformer 115 V AC
0398 145 106
Torch holder universal Ø15-30 mm
System features different torch holders for
different torches and applications. Railtrac™
BV2000 comes with a universal torch holder
(Ø10-22 mm) and adjusters as standard.
0398 145 101
Torch holder for ESAB PSF torches
0398 145 202
Tilt bracket Railtrac™
The tilt bracket enables the Railtrac™ to
weave when welding fillet joints. It is mounted
between drive and weaving unit. The weaving
unit can be tilted from 0 to 60 degrees.
0398 145 203
Turning bracket B42
The turning bracket is used to change the
angle of the weaving unit at ±22 degrees from
travel direction.
0457 467 880
Transformer 230 V AC
0457 467 882
Transformer 115 V AC
0457 360 880
Connection cable ESAB, 12 + 23-pin
0463 629 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
PRÍSLUŠENSTVO
0457 360 886
Connection cable universal, for start/stop
wire feeder, only with 12-pin
0398 146 120
Quick-extension bracket for flexible rail
The quick-extension bracket facilitates rapid
mounting and dismounting when using two
rails.
0457 468 074
Battery 18 V / 5 Ah Makita®
0457 468 072
Battery charger 230 VAC Makita®
Na miestny nákup v predajni Makita®
196673-6
BL1850
18 V
18 V 5.0 Ah Li-ion.
195585-0
DC18RC
14,4 V - 18 V
Charger for 14,4 V - 18 V batteries.
0463 629 001
- 26 -
© ESAB AB 2018
PRÍSLUŠENSTVO
Schéma káblov a funkcií systému B42V a BV2000
0463 629 001
- 27 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising