ESAB | Warrior™ 400i cc/cv | Instruction manual | ESAB Warrior™ 400i cc/cv Vartotojo vadovas

ESAB Warrior™ 400i cc/cv Vartotojo vadovas
Warrior™ 400i CC/CV
Warrior™ 500i CC/CV
Instrukcijos
0463 362 101 LT 20181011
Valid for: serial no. 339-xxx-xxx
TURINYS
1
SAUGA ........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė....................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės .................................................................................
4
ĮVADAS ........................................................................................................
7
2.1
Apžvalga..................................................................................................
7
2.2
Įranga.......................................................................................................
7
3
TECHNINIAI DUOMENYS ...........................................................................
8
4
MONTAVIMAS .............................................................................................
10
4.1
Bendroji informacija...............................................................................
10
4.2
Kėlimo instrukcijos ................................................................................
10
4.3
Vieta .........................................................................................................
11
4.4
Maitinimo tinklas ....................................................................................
11
EKSPLOATAVIMAS.....................................................................................
14
5.1
Apžvalga..................................................................................................
14
5.2
Jungtys ir valdymo įrenginiai................................................................
14
5.3
Suvirinimo ir grįžtamojo kabelių prijungimas......................................
15
5.4
Maitinimo įjungimas ir išjungimas........................................................
15
5.5
Aušintuvo valdiklis.................................................................................
16
5.6
Simboliai ir funkcijos .............................................................................
16
PRIEŽIŪRA ..................................................................................................
19
6.1
Apžvalga..................................................................................................
19
6.2
Srovės šaltinis ........................................................................................
19
6.3
Suvirinimo degiklis ................................................................................
20
GEDIMŲ ŠALINIMAS ..................................................................................
21
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS............................................................
DIAGRAMA..........................................................................................................
UŽSAKYMO NUMERIAI ......................................................................................
PRIEDAI ...............................................................................................................
22
23
24
25
2
5
6
7
8
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 362 101
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS)
informaciją.
1.2
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0463 362 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
•
•
•
Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
•
•
Nelaikykite galvos garų debesyje.
Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
0463 362 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
•
•
•
Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
•
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra
degių medžiagų.
Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios
įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose
patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos
suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo
įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB
platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0463 362 101
-6-
© ESAB AB 2018
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
2.1
Apžvalga
„Warrior 400i CC/CV“ ir „Warrior 500i CC/CV“ yra suvirinimo maitinimo šaltiniai, skirti
lankinio suvirinimo lydžiuoju elektrodu inertinėse dujose (MIG suvirinimas), lankinio
suvirinimo lydžiuoju elektrodu aktyviose dujose (MAG suvirinimas), taip pat lankinio
suvirinimo milteline savisauge viela (FCAW-S suvirinimas), lankinio suvirinimo volframo
elektrodu inertinėse dujose (TIG suvirinimas), rankinio lankinio suvirinimo lydžiuoju elektrodu
(MMA suvirinimas) ir pjovimo elektros lanku reikmėms.
Maitinimo šaltiniai skirti naudoti su šiais vielos padavimo įrenginiais:
•
•
„Warrior Feed 304“
„Warrior Feed 304w“
Informaciją apie ESAB priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
2.2
Įranga
Kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami šie priedai:
•
•
•
5 m grįžtamasis kabelis su įžeminimo gnybtu;
3 m maitinimo tinklo kabelis;
naudojimo instrukcija.
0463 362 101
-7-
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Elektros tinklo įtampa
380–415 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
380–415 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
Maitinimo tinklas Sscmin
6,4 MVA
7,2 MVA
Maitinimo tinklas Zmaks.
0,025 Ω
0,022 Ω
MIG / MAG
28 A
37 A
TIG
23 A
30 A
MMA
28 A
38 A
Tuščiosios veikos galia
energijos taupymo režimu,
6,5 min. po suvirinimo
30 W
30 W
MIG / MAG
16 A / 15 V–400 A / 34 V
16 A / 15 V–500 A / 39 V
TIG
5 A / 10 V–400 A / 26 V
5 A / 10 V–500 A / 30 V
MMA
16 A / 20 V–400 A / 36 V
16 A / 20 V–500 A / 40 V
Pirminė srovė I maks.
Nustatymų skalė
Leidžiama apkrova su MIG / MAG
60 % darbo ciklo
400 A / 34 V
500 A / 39 V
100% darbo ciklo
300 A / 29 V
400 A / 34 V
60 % darbo ciklo
400 A / 26 V
500 A / 30 V
100% darbo ciklo
300 A / 22 V
400 A / 26 V
60 % darbo ciklo
400 A / 36 V
500 A / 40 V
100% darbo ciklo
300 A / 32 V
400 A / 36 V
Leidžiama apkrova su TIG
Leidžiama apkrova su MMA
Galios faktorius esant didžiausiai
srovei
0,91
0,91
Efektyvumas esant didžiausiai
srovei
88 %
89 %
Elektrodų tipai
Bazinis
Bazinis
Rutilo
Rutilo
Celiuliozės
Celiuliozės
VRD 35 V išjungta
Didž. 56 V nuol. sr.
Didž. 56 V nuol. sr.
VRD 35 V įjungta
Didž. 28 V nuol. sr.
Didž. 28 V nuol. sr.
Pilnutinė galia esant didžiausiai
srovei
18,0 kVA
24,6 kVA
Aktyvioji galia esant didžiausiai
srovei
16,4 kW
22,5 kW
Darbinė temperatūra
nuo -10 iki +40°C
nuo -10 iki +40°C
Atviros grandinės įtampa
0463 362 101
-8-
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
Gabenimo temperatūra
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
nuo -20 iki +55°C
nuo -20 iki +55°C
Nuolatinis garso slėgis veikiant <70 dB (A)
tuščiąja eiga
<70 dB (A)
Matmenys (ilgis x plotis x
aukštis)
712 × 325 × 470 mm
712 × 325 × 470 mm
Svoris
58,5 kg
58,5 kg
Izoliacijos klasė
H
H
Apgaubo apsaugos klasė
IP 23
IP 23
Taikymo klasė
Elektros srovė, Ssc min.
Mažiausia trumpojo jungimo įtampa tinkle atitinka IEC 61000-3-12 reikalavimą.
Energijos šaltinis, Zmaks.
Didžiausia leistina tinklo linijos pilnutinė varža atitinka IEC 61000-3-11 reikalavimą.
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti arba
pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas galioja esant 40 °C / 104 °F arba žemesnei
temperatūrai.
Gaubto apsaugos klasė
IP kodas žymi gaubto apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietųjų medžiagų ar vandens
prasiskverbimo laipsnį.
Įranga, paženklinta žymeniu IP23 skirta naudoti patalpose ir lauke.
Taikymo klasė
Simbolis
nurodo, kad maitinimo šaltinis skirtas naudoti vietose, kuriose yra padidėjęs
elektros smūgio pavojus.
0463 362 101
-9-
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
4.1
Bendroji informacija
Montavimo darbus turi atlikti specialistas.
4.2
0463 362 101
Kėlimo instrukcijos
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Pritvirtinkite įrangą, ypač tada, jei
grindys yra nelygios arba su
nuolydžiu.
4.3
Vieta
Suvirinimo maitinimo šaltinį pastatykite taip, kad jo aušinimo oro įleidimo ir išleidimo angos
nebūtų uždengtos.
4.4
Maitinimo tinklas
PASTABA!
Reikalavimai elektros tinklui
Ši įranga atitinka standartą IEC 61000-3-12 su sąlyga, kad sujungimo taške tarp
naudotojo tinklo ir viešosios sistemos trumpojo jungimo srovė yra ne mažesnė už
Sscmin vertę. Montavimo specialistas arba įrenginio naudotojas privalo užtikrinti,
jei reikia, kreipdamasis į skirstomųjų tinklų operatorių, kad įranga būtų prijungta
tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio trumpojo jungimo galia yra didesnė arba lygi
Sscmin. Žr. techninius duomenis, pateiktus skyriuje „TECHNINIAI DUOMENYS“.
Žiūrėkite, kad suvirinimo maitinimo šaltinis būtų prijungtas prie tinkamos maitinimo įtampos
tinklo ir būtų apsaugotas tinkamo stiprumo saugikliu. Turi būti įrengtas apsauginis
įžeminimas, atitinkantis galiojančias normas.
Lentelė 1. „Warrior“ 400i CC/CV rekomenduojami saugikliai ir mažiausias kabelio skerspjūvio plotas
Warrior 400i CC/CV
Elektros tinklo
įtampa
380 V, 3~ 50 / 60 Hz
400 V, 3~ 50 / 60 Hz
415 V, 3~ 50 / 60 Hz
Elektros tinklo
kabelio skerspjūvis
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
Didžiausia vardinė
srovė Imaks.
28 A
27 A
25 A
0463 362 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
Warrior 400i CC/CV
I1eff
MIG / MAG
20 A
19 A
18 A
TIG
16 A
16 A
14 A
MMA
21 A
20 A
19 A
Saugiklis
su apsauga nuo
viršįtampio
25 A
25 A
20 A
tipas C MCB
25 A
25 A
20 A
Lentelė 2. „Warrior“ 500i CC/CV rekomenduojami saugikliai ir mažiausias kabelio skerspjūvio plotas
Warrior 500i CC/CV
Elektros tinklo
įtampa
380 V, 3~ 50 / 60 Hz
400 V, 3~ 50 / 60 Hz
415 V, 3~ 50 / 60 Hz
Elektros tinklo
kabelio skerspjūvis
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
Didžiausia vardinė
srovė Imaks.
38 A
36 A
35 A
I1eff
MIG / MAG
28 A
27 A
26 A
TIG
23 A
22 A
26 A
MMA
29 A
28 A
26 A
Saugiklis
su apsauga nuo
viršįtampio
35 A
35 A
35 A
tipas C MCB
32 A
32 A
32 A
PASTABA!
Pirmiau nurodytos maitinimo kabelio skerspjūvio ploto vertės ir saugiklių dydžiai
atitinka Švedijoje galiojančias normas. Naudokite maitinimo šaltinį laikydamiesi
atitinkamų jūsų šalyje galiojančių normų.
Maitinimas elektros generatoriais
Energijos šaltinis gali būti maitinamas naudojant skirtingų tipų generatorius. Tačiau kai kurie
generatoriai negali užtikrinti pakankamos galios, kad suvirinimo maitinimo šaltinis veiktų
tinkamai. Rekomenduojama naudoti generatorius su automatinio įtampos reguliavimo (AVR)
ar panašia funkcija arba geresnio tipo reguliavimu, kurių vardinė galia yra ≥40 kW.
Prijungimo instrukcija
Maitinimo šaltinyje gamintojo nustatyta 400 V kintamosios srovės įtampa. Jei reikalinga
kitokia maitinimo tinklo įtampa, spausdintinės plokštės kabelis turi būti perkeltas ir prijungtas
tinkamoje vietoje. Be to, etiketėje, priklijuotoje kitoje maitinimo šaltinio pusėje, būtina nurodyti
naują maitinimo tinklo įtampos vertę. Tai atlikti gali tik asmuo, turintis atitinkamą elektriko
kvalifikaciją.
0463 362 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
PASTABA!
Šios versijos maitinimo šaltinis skirtas naudoti, kai kintamosios srovės vardinė
įėjimo įtampa yra nuo 380 iki 415 V. ESAB nerekomenduoja jungti kabelio ties
440, 460 arba 575 V (kintamosios srovės) spausdintinės plokštės padėtimis.
Jei maitinimo kabelį reikia pakeisti, būtina prie apatinės plokštės ir feritų tinkamai prijungti
įžeminimo jungtį. Toliau pateikiamame paveikslėlyje žiūrėkite, kaip tinkamai montuoti feritus,
poveržles, veržles ir varžtus.
0463 362 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
5.1
Apžvalga
Bendras įrangos naudojimo saugos taisykles rasite skyriuje „Sauga“ Perskaitykite jas
prieš paleisdami įrangą.
5.2
Jungtys ir valdymo įrenginiai
1. Maitinimo jungiklis (O/I)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Jungtis (-): MIG / MAG: grįžtamasis kabelis
TiG: suvirinimo degiklis MMA: grįžtamasis
arba suvirinimo kabelis
Indikacinė lemputė geltona – perkaitimas 10. Jungtis (+): MIG / MAG: suvirinimo kabelis
TIG: grįžtamasis kabelis MMA: suvirinimo
arba grįžtamasis kabelis
Indikacinė lemputė žalia – VRD funkcijos 11. Išjungiklis, 10 A, 42 V
(sumažintoji atvirosios grandinės įtampa)
Rodmenys, srovės stipris (A) ir įtampa (V) 12. Vielos tiekimo įrenginio jungtis
Nustatymo rankenėlė: MMA/TIG pjovimas 13. Nuotolinio valdymo įtaiso (pasirinktinio)
lanku: Srovės stipris (A) Mobiliojo laido
jungtis
padavimo režimas: Įtampa (V)
Elektrodo tipo pasirinkimo rankenėlė
14. Maitinimo tinklo jungtis
Induktyvumo (MIG/MAG) ir lanko jėgos
15. Ąsinis kėlimo varžtas
(MMA) nustatymo rankenėlė:
Suvirinimo metodo pasirinkimo rankenėlė
0463 362 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
5.3
Suvirinimo ir grįžtamojo kabelių prijungimas
Maitinimo šaltinyje yra du išvadai, teigiamo (+) ir neigiamo (–) poliaus, skirti suvirinimo ir
grįžtamajam kabeliams prijungti. Išvadas, prie kurio jungiamas suvirinimo kabelis, priklauso
nuo suvirinimo metodo arba naudojamo elektrodo tipo.
Prijunkite grįžtamąjį kabelį prie kito maitinimo šaltinio išvado. Pritvirtinkite grįžtamojo kabelio
kontaktų gnybtą prie apdorojamos detalės ir įsitikinkite, kad tarp apdorojamos detalės ir
maitinimo šaltinio grįžtamojo kabelio išvado yra tinkamas kontaktas.
Suvirinant MMA metodu, suvirinimo kabelį galima prijungti prie teigiamo (+) arba neigiamo (-)
poliaus – tai priklauso nuo naudojamo elektrodo tipo. Sujungimo poliškumas nurodytas
elektrodo pakuotėje.
Naudojant jungiamuosius kabelius rekomenduojama neviršyti nurodytos didžiausios
galimos srovės.
Imaks.
450 A (60 proc. darbo ciklo
metu)
350 A (100 proc. darbo ciklo
metu)
550 A (60 proc. darbo ciklo
metu)
430 A (100 proc. darbo ciklo
metu)
450 A (60 proc. darbo ciklo
metu)
350 A (100 proc. darbo ciklo
metu)
550 A (60 proc. darbo ciklo
metu)
430 A (100 proc. darbo ciklo
metu)
Kabelio
skerspjūvio
plotas
Kabelio ilgis
Pastaba
70 mm2
2–35 m
19 kaištelių
95 mm2
2–35 m
19 kaištelių
70 mm2
2–35 m
19 kaištelių,
vanduo
95 mm2
2–35 m
19 kaištelių,
vanduo
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti arba
pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas galioja esant 40 °C / 104 °F arba žemesnei
temperatūrai.
5.4
Maitinimo įjungimas ir išjungimas
Įjunkite maitinimą pasukdami jungiklį į padėtį „I“ (paveikslėlyje pažymėta 1).
Išjunkite įrenginį pasukdami jungiklį į padėtį „O“.
Kai elektros srovės tiekimas nutraukiamas arba maitinimo šaltinis išjungiamas įprastiniu
būdu, suvirinimo duomenys įrašomi, todėl jais galima naudotis kitą kartą paleidus įrenginį.
DĖMESIO!
Neišjunkite maitinimo šaltinio suvirinimo metu (esant apkrovai).
0463 362 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
5.5
Aušintuvo valdiklis
Maitinimo šaltinis turi laiko valdiklį, t. y. aušintuvai veikia dar 6,5 min. po to, kai suvirinimas
baigiamas ir įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Aušintuvai vėl įsijungia
pradėjus virinti.
5.6
Simboliai ir funkcijos
Ąsinio kėlimo varžto
tvirtinimas
Įtampos sumažinimo
prietaisas
Apsauga nuo
perkaitimo
Bazinis elektrodas
Rutilo elektrodas
Celiuliozės elektrodas
Elektros lankas
Induktyvumas
TIG suvirinimas („Live
TIG“)
Pjovimas elektros
lanku
MMA suvirinimas
Suvirinimas lydžiuoju
elektrodu inertinėse /
aktyviosiose dujose
(MIG / MAG)
Vielos padavimo
įrenginys
Mobilusis padavimas
CV (pastovioji įtampa)
Apsauginis
įžeminimas
Įtampos sumažinimo prietaisas (VRD)
VRD funkcija užtikrina, kad neatliekant suvirinimo darbų atviros grandinės įtampa neviršys 35
V. Tai rodo šviečiantis VRD indikatorius.
Kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas, VRD funkcija blokuojama.
Kreipkitės į ESAB įgaliotą techninės priežiūros inžinierių, ir jis aktyvins funkciją.
Apsauga nuo perkaitimo
Suvirinimo maitinimo šaltinyje yra apsaugos nuo perkaitimo funkcija, kuri įsijungia, jei
temperatūra tampa per aukšta. Kai taip nutinka, suvirinimo srovė pertraukiama ir įsižiebia
perkaitimo indikacinė lemputė.
Kai temperatūra nukrinta ir pasiekia normalią darbinę vertę, apsauga nuo perkaitimo
automatiškai išsijungia.
0463 362 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
Elektros lankas
Elektros lanko jėga yra svarbus parametras, nurodantis, kaip keičiant lanko ilgį keičiasi
srovės stipris. Žemesnė vertė reiškia ne tokį stiprų lanką, todėl mažiau taškomasi.
Tai taikoma tik MMA suvirinimo procedūrai.
Induktyvumas
Didesnis induktyvumas sukuria platesnę suvirinimo zoną ir užtikrina mažesnį purslų kiekį.
Esant mažesniam induktyvumui skleidžiamas aštresnis garsas, tačiau susidaro stabilus,
koncentruotas lankas.
Tai taikoma tik MIG/MAG suvirinimo procedūrai.
TIG suvirinimas
TIG suvirinimo būdu apdorojama metalinė detalė sulydoma naudojant elektrinio lanko kirtį,
išgaunamą nesilydančiu volframo elektrodu. Suvirinimo vieta ir elektrodas apsaugomi
apsauginėmis dujomis.
„Live TIG-start“
Naudojant „Live TIG-start“ volframo elektrodas pridedamas prie apdorojamos detalės. Kai
elektrodas pakeliamas nuo apdorojamos detalės, lankas atlieka kirtį esant ribotam srovės
stipriui.
Ketinant virinti TIG būdu kartu su virinimo maitinimo šaltiniu tiekiami:
•
•
•
•
TIG degiklis su dujų vožtuvu
argono dujų balionas
argono dujų reguliatorius
volframo elektrodas
Pjovimas elektros lanku
Pjaunant elektros lanku naudojamas specialus elektrodas, kurį sudaro anglinis strypas su
vario korpusu.
Tarp anglinio strypo ir apdorojamos detalės susidaro lankas, kuris lydo medžiagą. Suslėgtas
oras tiekiamas taip, kad išlydyta medžiaga išpučiama lauk.
Ketinant pjauti elektros lanku kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami:
•
•
•
pjovimo elektros lanku degikliai
grįžtamasis kabelis su gnybtu
oro slėgis
Lentelė 3. Rekomenduojamos pjovimo charakteristikos
Elektrodas
Min. įtampa
Maks. įtampa
6 mm (1/4 col.)
36 V
49 V
8 mm (5/16 col.)
39 V
52 V
10 mm (3/8 col.)
43 V
52 V
0463 362 101
- 17 -
Elektrodo ilgintuvas
50–76 mm
(2–3 col.)
© ESAB AB 2018
5 EKSPLOATAVIMAS
MMA suvirinimas
MMA suvirinimas dar gali būti vadinamas suvirinimu su padengtais elektrodais. Smūgiuojant
elektros lanku lydomas elektrodas, o jo danga suformuoja apsauginį šlaką.
Ketinant virinti MMA būdu kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami:
•
•
suvirinimo kabelis su elektrodo gnybtu
grįžtamasis kabelis su gnybtu
Metalo suvirinimas inertinėse arba aktyviose dujose (MIG / MAG suvirinimas) ir
lankinis suvirinimas savisauge viela
Lanku lydoma nuolatos tiekiama viela. Suvirinimo vieta apsaugota apsauginėmis dujomis.
Ketinant virinti inertinėse arba apsauginėse dujose ir naudojant tuščiavidurį laidą prie
maitinimo šaltinio pridedami:
•
•
•
•
•
laido padavimo įrenginys
suvirinimo degiklis
maitinimo šaltinio ir vielos padavimo įrenginio jungiamasis kabelis;
dujų balionas;
grįžtamasis kabelis su gnybtu
0463 362 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
6.1
Apžvalga
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti techninės priežiūros darbus.
Apsaugines plokštes nuimti gali tik atitinkamos kvalifikacijos elektrikai (įgalioti darbuotojai).
DĖMESIO!
Jeigu garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti gedimus, tiekėjo
garantija nustoja galioti.
6.2
Srovės šaltinis
Siekiant palaikyti maitinimo šaltinio našumą ir prailginti jo naudojimo trukmę, privalu gaminį
reguliariai išvalyti. Valymo dažnumui įtakos turi:
•
•
•
•
suvirinimo procesas;
elektros lanko naudojimo trukmė;
darbo sąlygos;
supanti aplinka, pvz., šlifavimo drožlės ir pan.
Valymui reikalingos priemonės:
•
•
•
T25 ir T30 dydžio žvaigždinis atsuktuvas;
4 barų slėgio sausas suspaustas oras;
apsaugos priemonės, kaip antai, ausų kištukai, apsauginiai akiniai, kaukės, pirštinės ir
apsauginiai batai.
DĖMESIO!
Įsitikinkite, kad valymo procedūra atliekama tinkamai paruoštoje darbo vietoje.
Valymo procedūra
1.
2.
3.
4.
5.
Įrenginį atjunkite nuo maitinimo tinklo.
Palaukite 4 minutes, kad išsikrautų kondensatoriai.
Nuimkite šonines maitinimo šaltinio plokštes.
Nuimkite viršutinę maitinimo šaltinio plokštę.
Nuimkite plastiko dangtį, esantį tarp radiatoriaus ir ventiliatoriaus (b).
0463 362 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
6 PRIEŽIŪRA
6.
Išvalykite maitinimo šaltinį sausu suspaustu oru (4 barų) toliau nurodyta tvarka:
a) Viršutinė užpakalinė dalis.
b) Nuo užpakalinės plokštės iki atsarginio radiatoriaus.
c) Induktorius, transformatorius ir srovės jutiklis.
d) Galios sudedamųjų dalių pusė, pradedant nuo užpakalinės pusės už
spausdintinės plokštės 15AP1.
e) Spausdintinės plokštės abiejose pusėse.
7. Įsitikinkite, kad ant jokių detalių nebeliko dulkių.
8. Sumontuokite plastikinį dangtį tarp radiatoriaus ir ventiliatoriaus (2) ir įsitikinkite, kad jis
tinkamai įrengtas priešais radiatorių.
9. Atlikite maitinimo šaltinio bandymą pagal IEC 60974-4 standartą, laikydamiesi
techninės priežiūros vadovo skyriuje „Tolesnis remontas, patikra ir bandymas“
pateikiamų nurodymų.
10. Sumontuokite viršutinę maitinimo šaltinio plokštę.
11. Sumontuokite šonines maitinimo šaltinio plokštes.
12. Įrenginį prijunkite prie maitinimo tinklo.
6.3
Suvirinimo degiklis
Reguliariai prižiūrint ir valant įrangą, sumažėja nereikalingų ir brangiai atsieinančių prastovų
tikimybė.
Kiekvieną kartą keičiant vielos ritę, suvirinimo degiklį reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio ir
švariai nupūsti suspaustu oru.
Vielos, kišamos į vielos įdėklą, galo kraštai neturi būti aštrūs.
Išsamios informacijos ieškokite suvirinimo degiklių naudojimo instrukcijose.
0463 362 101
- 20 -
© ESAB AB 2018
7 GEDIMŲ ŠALINIMAS
7
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Prieš siųsdami remontuoti įgaliotam priežiūros darbų technikui, atlikite toliau
rekomenduojamas patikras.
Trikties tipas
Taisymas
Nėra lanko.
•
•
•
•
Suvirinimo metu nutraukiama suvirinimo
srovė.
•
•
•
Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo tinklo
jungiklis.
Patikrinkite, ar gerai prijungti maitinimo,
suvirinimo ir grįžtamasis kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
Patikrinkite, ar įsijungė apsaugos nuo
perkrovos funkcija (rodoma priekyje).
Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
Patikrinkite, ar gerai pritvirtintas
grįžtamasis kabelis.
Dažnai įsijungia apsaugos nuo perkaitimo
funkcija.
•
Patikrinkite, ar neviršijami maitinimo
šaltinio vardiniai duomenys (t. y. ar
įrenginys neperkrautas).
Bloga suvirinimo kokybė.
•
Patikrinkite, ar gerai prijungti suvirinimo
ir grįžtamasis kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite, ar naudojamas tinkamas
laidas arba elektrodas.
Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
Patikrinkite prie maitinimo šaltinio
prijungtos įrangos dujų slėgį.
•
•
•
•
Atvirosios grandinės režimu ekrane rodoma
„Err“
•
•
•
0463 362 101
- 21 -
Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
Patikrinkite, ar įtampos pasirinkimo
etiketėje, esančioje kitoje maitinimo
šaltinio pusėje, nurodyta įtampa yra lygi
projektinei maitinimo tinklo įtampai.
Paspauskite pagrindinį jungiklį ir
paleiskite maitinimo šaltinį iš naujo.
© ESAB AB 2018
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
Warrior 400i CC/CV ir Warrior 500i CC/CV buvo projektuojami ir išbandyti pagal
tarptautinius ir Europos standartus EN 60974-1 ir EN 60974-10. Baigęs priežiūros ar
remonto darbus, juos atlikęs asmuo atsako už tai, kad gaminys ir toliau atitiktų pirmiau
nurodytų standartų reikalavimus.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. esab.com. Užsakydami
detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės detalės numerį
pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir tinkamai pristatyti
reikalingą detalę.
0463 362 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMA
DIAGRAMA
0463 362 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0465 350 884
Welding power source Warrior 400i CC/CV
380-415 V
0465 350 883
Welding power source Warrior 500i CC/CV
380-415 V
0464 254 001
Spare parts list
0464 523 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 362 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
PRIEDAI
0465 250 880
Warrior™ Feed 304
0465 250 881
Warrior™ Feed 304w,
with water cooling
0558 005 728
MobileFeed 300 AVS
0459 491 896
Remote control unit AT1
MMA and TIG current
0459 491 897
Remote control unit AT1 CF
MMA and TIG: course and fine setting of
current
0349 090 886
Foot control FS002
MMA and TIG: current
0463 362 101
- 25 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
Remote control cable 12 pole - 8 pole
0459 552 880
5m
0459 552 881
10 m
0459 552 882
15 m
0459 552 883
25 m
0465 424 880
Remote outlet kit
0465 416 880
Wheel kit
0465 510 880
Trolley
0465 508 880
Trolley guide pin extension kit
Used together with the trolley when the wire
feed unit is equipped with wheel kit
0465 427 880
Cooling unit
0463 362 101
- 26 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
2m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
2m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
2m
0459 836 981
5m
0459 836 982
10 m
0459 836 983
15 m
0459 836 984
25 m
0459 836 985
35 m
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
2m
0459 836 991
5m
0459 836 992
10 m
0459 836 993
15 m
0459 836 994
25 m
0459 836 995
35 m
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0463 362 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
Arc air torches
0468 253 880
Flair 600 incl monocable 2.5 m
0468 253 016
Torch only
0468 253 015
Monocable only
0468 253 881
Flair 1600 incl monocable 2.5 m
0468 253 036
Torch only
0468 253 035
Monocable only
0463 362 101
- 28 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
0463 362 101
- 29 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising