ESAB | Caddy Tig 2200i AC/DC | Instruction manual | ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Kasutusjuhend

ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Kasutusjuhend
Caddy®
Tig 2200i AC/DC
Kasutusjuhend
0460 225 301 EE 20180920
Valid for: serial no. 711-, 747-xxx-xxxx
SISUKORD
1
OHUTUS ......................................................................................................
4
1.1
Sümbolite tähendus ...............................................................................
4
1.2
Ohutusabinõud .......................................................................................
4
SISSEJUHATUS ..........................................................................................
7
2.1
Varustus ..................................................................................................
7
2.2
Juhtpaneelid ...........................................................................................
7
3
TEHNILISED ANDMED ...............................................................................
8
4
PAIGALDAMINE ..........................................................................................
10
4.1
Tõstmisjuhised .......................................................................................
10
4.2
Asukoht ...................................................................................................
10
4.3
Vooluvõrk ................................................................................................
10
KASUTAMINE..............................................................................................
12
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed ...........................................................
12
5.2
Sümbolite selgitus..................................................................................
13
5.3
Jahutusseadme ühendus ......................................................................
13
5.4
Vooluallika sisselülitamine ....................................................................
13
HOOLDAMINE .............................................................................................
15
6.1
Kontrollimine ja puhastamine ...............................................................
15
VEAOTSING ................................................................................................
16
VARUOSADE TELLIMINE...........................................................................
KOOSTEJUHISED...............................................................................................
SKEEM.................................................................................................................
TELLIMISNUMBRID ............................................................................................
TARVIKUD ...........................................................................................................
17
18
19
21
22
2
5
6
7
8
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0460 225 301
© ESAB AB 2018
1 OHUTUS
1
OHUTUS
1.1
Sümbolite tähendus
Selles juhendis: tähendab Tähelepanu! Olge valvel!
OHT
Tähendab otsest ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, põhjustab otsese
raske kehavigastuse või surma.
HOIATUS!
Tähendab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastuse või
surma.
ETTEVAATUST!
Tähendab ohtu, mis võib põhjustada kerge kehavigastuse.
HOIATUS!
Enne kasutamist lugege läbi ja tehke omale selgeks
kasutusjuhendi juhised ning järgige kõiki märgiseid,
töötajate ohutuspraktikaid ja ohutuse teabelehti (SDS).
1.2
Ohutusabinõud
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab
seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid.
Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks
tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel
võib viga saada kasutaja või seade.
1.
2.
3.
Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
○ selle töö;
○ hädaseiskamislülitite asukoha;
○ selle talitluse;
○ asjakohaste ohutusabinõude;
○ keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
Kasutaja peab tagama, et:
○ seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
○ kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
Töökoht peab:
○ vastama otstarbele;
○ olema tuuletõmbeta.
0460 225 301
-4-
© ESAB AB 2018
1 OHUTUS
4.
5.
Isikukaitsevahendid:
○ Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad
riided, kaitsekindad
○ Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms,
mis võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada
Üldised ohutusabinõud
○ Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
○ Kõrgepingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik
○ Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud
käepäraselt.
○ Seadmete määrimist ja hooldust ei tohi viia läbi nende töötamise ajal
HOIATUS!
Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage
keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid.
ELEKTRILÖÖK – võib tappa!
•
•
•
•
Paigaldage ja maandage keevitusseade vastavalt kasutusjuhendile.
Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi,
märgade kinnaste ega rõivastega.
Isoleerige ennast töödeldavast detailist ja maast.
Veenduge, et teie tööasend on ohutu.
ELEKTRI- JA MAGNETVÄLJAD – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
•
Südamestimulaatoreid kasutavad keevitajad peaks enne keevitamist
pidama nõu oma arstiga. Elektromagnetväljad võivad häirida mõnede
südamestimulaatorite tööd.
Kokkupuutel elektromagnetväljadega võib olla muid mõjusid tervisele, mida
ei teata.
Keevitajad peaks elektromagnetväljadega kokkupuute vähendamiseks
toimima järgmiselt.
○ Juhtige elektroodi- ja töökaablid kehast mööda samalt küljelt.
Võimalusel kinnitage need lindiga. Ärge paigutage ennast põleti ja
töökaablite vahele. Ärge keerake põleti- või töökaablit ümber oma
keha. Hoidke keevitusseadme toiteallikas ja kaablid kehast
võimalikult kaugel.
○ Ühendage töökaabel töödeldava detailiga võimalikult keevituskoha
lähedalt.
AEROSOOLID JA GAASID – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
Hoidke pead aerosoolidest kaugel.
Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et
juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale
KEEVITUSKIIRED – Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu
•
•
Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning
kandke kaitserõivaid
Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega.
MÜRA – liigne müra võib kahjustada kuulmist
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.
0460 225 301
-5-
© ESAB AB 2018
1 OHUTUS
LIIKUVAD OSAD – võivad põhjustada kehavigastusi
•
•
•
Veenduge, et kõik uksed, paneelid ja katted on suletud ning kindlalt oma
kohal. Katteid tohivad eemaldada ainult asjakohase väljaõppega isikud
hoolduse ja tõrkeotsingu eesmärgil. Pange paneelid ja katted oma kohale
tagasi ning sulgege uksed pärast hoolduse lõppemist ja enne mootori
käivitamist.
Seisake mootor enne seadme paigaldamist või ühendamist.
Hoidke käed, juuksed, avarad rõivad ja tööriistad liikuvatest osadest
eemal.
TULEOHT
•
•
Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Veenduge, et
läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
Ärge kasutage suletud mahuteid.
TALITLUSHÄIRE – talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
HOIATUS!
Ärge kasutage keevitusvooluallikat külmunud torude sulatamiseks.
ETTEVAATUST!
Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks
elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust
madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi
klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse tagamisel
juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
TÄHELEPANU!
Kõrvaldage elektroonikaseadmed
ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle rakendamist
siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb kasutuskõlbmatuks
muutunud elektri- ja/või elektroonikaseadmed kõrvaldada
ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks
hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete
edasimüüja poole.
ESAB pakub laias valikus keevitamisel vajalikke tarvikuid ja kaitsevahendeid.
Tellimisinfo saamiseks pöörduge ESAB-i toodete kohaliku edasimüüja poole või
külastage meie veebilehte.
0460 225 301
-6-
© ESAB AB 2018
2 SISSEJUHATUS
2
SISSEJUHATUS
Tig 2200i AC/DC on TIG’i keevitusvooluallikas, mida saab kasutada ka MMA keevitusel.
Seda võib kasutada vahelduvvoolu (AC) või alalisvooluga (DC).
Selle ESAB-i toote tarvikud leiate käesoleva kasutusjuhendi peatükist „TARVIKUD”.
2.1
Varustus
Vooluallikas on varustatud 5 m maanduskaabli, 3 m peakaabli, kanderihma, kaablihoidiku,
võllirihma, vooluallika kasutusjuhendi ja juhtpaneeliga.
2.2
•
Juhtpaneelid
TA33 AC/DC
•
TA34 AC/DC
Juhtpaneeli detailse kirjelduse saamiseks vaadake eraldi kasutusjuhendit.
Teistes keeltes kasutusjuhendeid saab alla laadida Internetist: www.esab.com
0460 225 301
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEHNILISED ANDMED
3
TEHNILISED ANDMED
Tig 2200i AC/DC, alates seerianumbrist 747-xxx-xxxx
Võrgupinge
230 V, 10%, 1~ 50/60 Hz
Primaarvool Imax:
MMA
25 A
TIG
28 A
Koormuseta võimsus (tühikäik)
41 W
Seadistusvahemik:
MMA
4 A/20 V-160 A/26,4 V
TIG, AC* / DC
3 A/10 V-220 A/18,8 V
Konventsionaalkoormuse väärtused:
TIG (töötsükkel 40 °C / 104 °F keskkonnatemperatuuri juures):
20%
220 A / 18,8 V
60%
150 A / 16,0 V
100%
140 A / 15,6 V
MMA (töötsükkel 40 °C / 104 °F keskkonnatemperatuuri juures):
30%
160 A / 26,4 V
60%
120 A / 24,8 V
100%
110 A / 24,4 V
Võimsustegur maksimaalvoolu korral (I2):
MMA
0,99
TIG
0,99
Efektiivsus maksimaalvoolu korral (I2):
MMA
73 %
TIG
65 %
Näivvõimsus maksimaalvoolu korral (I2)
6,4 kVA
Aktiivvõimsus maksimaalvoolu korral (I2)
6,3 KW
U0 tühijooksupinge
58 V
Ur tühijooksupinge VRD-ga
25 V
Upk (kaaresüüteseadmega, Tig)
10,7 kV
Töötemperatuur
-10 ... +40 °C (+14 ... +104 °F)
Püsiv helirõhk koormuse puudumise
korral
< 70 dB(A)
Mõõtmed p × l × k
418×188×345 mm (16,46×7,40×13,58 tolli)
Mõõtmed p×l×k koos jahutiga
418×188×496 mm (16,46×7,40×19,53 tolli)
Mass
15,7 kg (34,61 naela)
Kaal koos jahutiga
22,1 kg (48,72 naela)
Trafo isolatsiooniklass
H
Korpuse kaitseklass
IP23
0460 225 301
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEHNILISED ANDMED
Tig 2200i AC/DC, alates seerianumbrist 747-xxx-xxxx
Rakendusklass
Piiratud kasutamine
A-klass
*) Minimaalne vool vahelduvvoolkeevitusel sõltub sulamist, mida kasutatakse alumiiniumist
plaatide ja nende pinna puhastuseks.
Koormatavus
Koormatavus tähistab aega protsendina kümneminutilisest perioodist, mille jooksul saate
teatud koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta. Koormatavus kehtib
40 °C / 104 °F juures.
Korpuse kaitseklass
IP kood tähistab kesta klassi, st kaitseastet tahkiste või vee sissetungi vastu.
Tähistusega IP23 seadmed on mõeldud kasutamiseks nii sees kui väljas.
Rakendusklass
Sümbol
0460 225 301
näitab, et toiteallikas on mõeldud kasutamiseks suurema elektriohuga aladel.
-9-
© ESAB AB 2018
4 PAIGALDAMINE
4
PAIGALDAMINE
Paigaldamise peab teostama spetsialist.
ETTEVAATUST!
See toode on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Kodumajapidamistes
kasutamisel võib see toode põhjustada raadiohäireid. Kohaste
ettevaatusabinõude rakendamise vastutus lasub kasutajal.
4.1
Tõstmisjuhised
Paigaldage kanderihm nii nagu näidatud ja
tõstke toiteallikas rihmapidi üles.
4.2
Asukoht
Asetage keevitusvooluallikas nii, et selle jahutusõhu sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
takistatud.
4.3
Vooluvõrk
TÄHELEPANU!
Nõuded toiteallikale
See seade vastab standardile IEC 61000-3-12 tingimusel, et lühisvõimsus on
suurem või võrdne Sscmin-ga kasutaja toite ja avaliku vooluvõrgu ühenduskohas.
Seadme paigaldaja või kasutaja kohustus on tagada (vajadusel elektrivõrgu
operaatoriga nõu pidades), et seade on ühendatud ainult sellise toitega, mille
lühisvõimsus on suurem või võrdne Sscmin-ga. Vt tehnilisi andmeid jaotisest
„TEHNILISED ANDMED”.
Kontrollige, et keevitusvooluallikas oleks ühendatud õige
vooluvõrgupingega ja et see oleks kaitstud õige suurusega
kaitsmega.
Kaitsev maandusühendus peab olema vastavuses
eeskirjadega.
Andmesilt koos toiteühenduse andmetega
Soovitatavad kaitsme suurused ja minimaalsed kaablite ristlõiked
Tig 2200i AC/DC
Võrgupinge
230 V ±10%, 1~ 50/60 Hz
Toitekaabli ristlõige
0460 225 301
3 × 2,5 mm2
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 PAIGALDAMINE
Tig 2200i AC/DC
Primaarvool I max
28 A
Faasivool I1eff
15 A
Kaitse
Liigpingekaitse
16 A
Tüüp C MCB
16 A
TÄHELEPANU!
Ülalpool toodud toitekaabli ristlõiked ja kaitsme suurused on vastavuses Rootsi
eeskirjadega. Muudes regioonides peavad toitekaablid vastama rakenduse
nõuetele ning kohalikele ja riiklikele eeskirjadele.
0460 225 301
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 KASUTAMINE
5
KASUTAMINE
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate käesoleva
käsiraamatu peatükist "OHUTUS". Lugege see enne seadmete kasutuselevõttu läbi!
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed
1
Kaugjuhtimispuldi ühendus
6
Tagasivoolukaabli ühendus
2
Juhtpaneel (vt eraldi kasutusjuhendit)
7
Voolulüliti
3
Põleti ühendus
8
Toitekaabel
4
Gaasi ühendus keevituskäppa
9
Kaitsegaasi ühendus
5
Keevituskaabli või keevitustõrviku
ühendus
0460 225 301
- 12 -
© ESAB AB 2018
5 KASUTAMINE
5.2
Sümbolite selgitus
MMA
5.3
TIG
Maandusklamber
Jahutusseadme ühendus
Ainult vastavate elektrialaste teadmistega isikud (volitatud personal), võivad kaitseplaate
eemaldada, kas keevitusseadme ühendamiseks või teenindus-, hooldus- või remonditööde
läbiviimiseks.
Paigaldusjuhised leiate peatükist „PAIGALDAMINE“.
TÄHELEPANU!
Jahutusvedelikku tuleb lisada, kui
ühendatakse keevituskäpp või
ühenduskaablid, mis on 4 meetrit pikad või
pikemad.
5.4
Vooluallika sisselülitamine
Lülitage toiteallikas sisse, keerates voolulüliti asendisse „1”.
Lülitage seade välja, keerates lüliti asendisse „0”.
0460 225 301
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 KASUTAMINE
Olenemata sellest, kas toimub vooluvõrgu katkestus või vooluallikas lülitatakse välja
tavapärasel moel, salvestatakse keevitusandmed ja need on saadaval seadme järgneval
käivitamisel.
0460 225 301
- 14 -
© ESAB AB 2018
6 HOOLDAMINE
6
HOOLDAMINE
TÄHELEPANU!
Regulaarne hooldus tagab seadme turvalise ja töökindla toimimise.
Ainult vastavate elektrialaste teadmistega isikud (volitatud personal), võivad kaitseplaate
eemaldada, kas keevitusseadme ühendamiseks või teenindus-, hooldus- või remonditööde
läbiviimiseks.
ETTEVAATUST!
Kõik tarnijapoolsed garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui klient on püüdnud
toote garantiiperioodi ajal mõnd riket iseseisvalt parandada.
6.1
Kontrollimine ja puhastamine
Vooluallikas
Kontrollige korrapäraselt, et keevitusvooluallikas ei oleks mustusega ummistunud.
Puhastamissagedus ja -meetodid olenevad keevitusprotsessist, kaare ajast, paigalduskohast
ja ümbritsevast keskkonnast. Tavaliselt piisab, kui keevitusvooluallikas kord aastas kuiva
suruõhuga (madaldatud rõhk) läbi puhuda.
Jahutusõhu sisse- ja väljalaskeavade määrdumisel või ummistumisel tekib ülekuumenemine.
Keevituspõleti
•
Probleemideta traadi etteande tagamiseks tuleks keevituspõleti kuluvaid osi
korrapäraselt puhastada ja välja vahetada. Puhuge traadi juhik regulaarselt puhtaks ja
puhastage kontaktpunkte.
0460 225 301
- 15 -
© ESAB AB 2018
7 VEAOTSING
7
VEAOTSING
Enne volitatud hooldustehniku kutsumist proovige neid soovitatud kontrollimeetodeid.
Vea tüüp
Kaar puudub.
Parandusmeetmed
•
•
•
•
Veenduge, et toitelüliti oleks sisse lülitatud.
Veenduge, et keevitus- ja tagasivoolukaablid on õigesti
ühendatud.
Veenduge, et keevitusvoolu väärtus oleks õige.
Kontrollige vooluvõrku.
Keevitusvool katkes
keevitamise ajal.
•
•
Kontrollige, ega kuumuskaitse poleks välja lülitunud.
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
Termokaitse rakendub sageli.
•
Veenduge, et te ei ületa keevitusvooluallika
kindlaksmääratud andmeid (st et seade ei ole
ülekoormatud).
Halb keevituskvaliteet.
•
Veenduge, et keevitus- ja tagasivoolukaablid on õigesti
ühendatud.
Veenduge, et keevitusvoolu väärtus oleks õige.
Veenduge, et kasutatakse õigeid elektroode.
Kontrollige gaasi vooluhulka.
•
•
•
0460 225 301
- 16 -
© ESAB AB 2018
8 VARUOSADE TELLIMINE
8
VARUOSADE TELLIMINE
ETTEVAATUST!
Remondi- ja elektritöid peab teostama ESAB'i volitatud hooldustehnik. Kasutage
ainult ESAB'i originaalvaru- ja kuluosi.
Tig 2200i AC/DC on projekteeritud ja testitud vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa
standarditele IEC/EN 60974-1, 60974-3 ja IEC/EN 60974-10 Class A. Hooldus- või
remonditöid teostanud tehnohooldeosakond peab tagama, et toode vastaks jätkuvalt
ülalpool nimetatud standarditele.
Varuosi ja kulutarvikuid saate tellida lähima ESAB-i toodete edasimüüja juurest, lisateavet
vaadake veebisaidilt esab.com. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber,
kasutamisotstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See
hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.
0460 225 301
- 17 -
© ESAB AB 2018
KOOSTEJUHISED
KOOSTEJUHISED
0460 225 301
- 18 -
© ESAB AB 2018
SKEEM
SKEEM
0460 225 301
- 19 -
© ESAB AB 2018
SKEEM
0460 225 301
- 20 -
© ESAB AB 2018
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering no.
Denomination
Type
0460 150 881
Welding power
source
Caddy® Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC
0460 150 880
Welding power
source
Caddy® Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC
0460 150 882
Welding power
source
Caddy® Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC,
MMA cable kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 883
Welding power
source
Caddy® Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC,
MMA cable kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 884
Welding power
source
Caddy® Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC,
MMA cable kit complete and Tig torch TXH251 4 m,
Water cooler CoolMini, 2-wheel trolley
Filename
0459 839 013
Denomination
Spare parts list
Product
Welding power source, Tig 2200i AC/DC
0460 226
Instruction manual Control panel, Caddy® TA33 AC/DC
0460 227
Instruction manual Control panel, Caddy® TA34 AC/DC
Kasutusjuhendid ja varuosade loetelud on saadaval internetis aadressil: www.esab.com
0460 225 301
- 21 -
© ESAB AB 2018
TARVIKUD
TARVIKUD
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN
based equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0700 006 884
0700 006 885
Welding cable kit
Return cable kit
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 544 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0460 225 301
- 22 -
© ESAB AB 2018
TARVIKUD
0460 265 001
Strap
0460 265 002
Cable holder
0460 265 003
Shoulder holder
0459 366 885
0460 330 880
Trolley
for 5-10 litre gasbottle
Trolley
for 20-50 litre gasbottle
0700 300 552
0700 300 561
Tig torch TXH 201 4 m
Tig torch TXH 251w 4 m
0460 315 880
Foot pedal TI Foot CAN
0460 144 880
Cooling unit CoolMini
0460 225 301
- 23 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising