ESAB | Caddy Tig 2200i AC/DC | Instruction manual | ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Lietotāja rokasgrāmata

ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Lietotāja rokasgrāmata
Caddy®
Tig 2200i AC/DC
Lietošanas pamācība
0460 225 301 LV 20180920
Valid for: serial no. 711-, 747-xxx-xxxx
1
DROŠĪBA .....................................................................................................
4
1.1
Simbolu nozīme ......................................................................................
4
1.2
Drošības pasākumi ................................................................................
4
IEVADS ........................................................................................................
7
2.1
Aprīkojums..............................................................................................
7
2.2
Vadības paneļi ........................................................................................
7
3
TEHNISKIE DATI .........................................................................................
8
4
UZSTĀDĪŠANA............................................................................................
10
4.1
Norādījumi par celšanu..........................................................................
10
4.2
Novietošana ............................................................................................
10
4.3
Elektrotīkla enerģijas padeve ................................................................
10
EKSPLUATĀCIJA........................................................................................
12
5.1
Savienojumi un vadības ierīces ............................................................
12
5.2
Simbolu skaidrojums .............................................................................
13
5.3
Pievienošana dzesēšanas ierīcei ..........................................................
13
5.4
Barošanas avota ieslēgšana .................................................................
13
APKOPE ......................................................................................................
15
6.1
Pārbaude un tīrīšana ..............................................................................
15
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA ........................................................................
16
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...............................................................
MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS .............................................................................
DIAGRAMMA.......................................................................................................
PASŪTĪŠANAS NUMURI.....................................................................................
PIEDERUMI .........................................................................................................
17
18
19
21
22
2
5
6
7
8
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0460 225 301
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
1.1
Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas
vai nāvējošas traumas.
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības pasākumus
un drošības datu lapās (Safety Data Sheets — SDS)
norādīto informāciju.
1.2
Drošības pasākumi
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar
iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
0460 225 301
-4-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apģērbu, aizsargcimdus
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes,
gredzenus utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
Loka metināšana un griešana var radīt traumas jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus.
ELEKTROŠOKS — bīstams dzīvībai
•
•
•
•
Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši lietošanas instrukcijai.
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām un elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu.
Izolējiet sevi no darba materiāla un zemes.
Strādājiet drošā pozā.
ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI — var būt kaitīgi veselībai
•
•
•
Metinātājiem, kuriem ir elektrokardiostimulators, pirms metināšanas ir
ieteicams konsultēties ar ārstu. Elektromagnētiskie lauki (EML) var izraisīt
elektrokardiostimulatora darbības traucējumus.
EML var izraisīt arī citu, pagaidām nezināmu ietekmi uz veselību.
Metinātājiem jāveic tālāk minētās darbības, lai mazinātu iespēju tikt
pakļautiem EML ietekmei.
○ Izvelciet elektrodu un darba kabeļus tā, lai tie būtu jums vienā pusē.
Ja iespējams, nostipriniet kabeļus ar līmlenti. Uzmanieties, lai jūsu
ķermenis neatrastos starp metināšanas degli un darba kabeļiem.
Nekādā gadījumā neapvijiet metināšanas degli vai darba kabeli ap
sevi. Turiet metināšanas strāvas avotu un kabeļus pēc iespējas tālāk
no sevis.
○ Pievienojiet darba kabeli sagatavei pēc iespējas tuvāk metināšanas
apgabalam.
DŪMI UN GĀZES — var būt kaitīgi veselībai
•
•
Neturiet galvu dūmos.
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un apkārtējās
teritorijas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
•
•
Sargājiet acis un ķermeni. Lietojiet piemērotu metināšanas masku un
aizsarglēcas un nēsājiet aizsargapģērbu.
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai
aizslietņiem.
TROKSNIS — pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi
Sargājiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsarglīdzekļus.
0460 225 301
-5-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
KUSTĪGAS DAĻAS — var izraisīt savainojumus
•
•
•
Visām durvīm, paneļiem un pārsegiem jābūt aizvērtiem un nostiprinātiem.
Tikai kvalificēti darbinieki drīkst noņemt pārsegus, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu apkopi un remontu. Pēc apkopes pabeigšanas uzstādiet
atpakaļ paneļus vai pārsegus un aizveriet durvis, pirms iedarbināt dzinēju.
Pirms ierīces uzstādīšanas vai pievienošanas izslēdziet dzinēju.
Kustīgu daļu tuvumā nedrīkst atrasties rokas, mati, vaļīgs apģērbs un rīki.
UGUNSBĪSTAMĪBA
•
•
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav
viegli uzliesmojošu materiālu.
Neizmantojiet iekārtu darbam ar slēgtām tvertnēm.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI — rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu
palīdzību
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt
informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB
izplatītāju.
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0460 225 301
-6-
© ESAB AB 2018
2 IEVADS
2
IEVADS
Tig 2200i AC/DC ir TIG metināšanas (loka metināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes
vidē) barošanas avots, ko var izmantot arī MMA (manuālais metāla loks) metināšanā. To var
izmantot ar maiņstrāvu (AC) un līdzstrāvu (DC).
ESAB piederumu saraksts ir iekļauts šīs rokasgrāmatas nodaļā “PIEDERUMI”.
2.1
Aprīkojums
Barošanas avota komplektācijā ietilpst 5 m garš atgriezeniskais kabelis, 3 m garš barošanas
kabelis, siksna pārnēsāšanai, kabeļa turētājs, vārpstas siksna, barošanas avota un vadības
paneļa lietošanas instrukcija.
2.2
•
Vadības paneļi
TA24 AC/DC
•
TA24 AC/DC
Plašāku aprakstu par vadības paneļiem skatiet atsevišķajā lietošanas rokasgrāmatā.
Lietošanas rokasgrāmatas citās valodās var lejupielādēt no interneta: www.esab.com
0460 225 301
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
Tig 2200i AC/DC no sērijas nr. 747-xxx-xxxx
Elektrotīkla spriegums
230 V, 10%, 1~ 50/60 Hz
Primārā tinuma strāva Imaks.:
MMA
25 A
TIG
28 A
Bezslodzes jauda (tukšgaitas stāvoklis)
41 W
Iestatījumu diapazons:
MMA
4 A/20 V-160 A/26,4 V
TIG, AC*/DC
3 A/10 V-220 A/18,8 V
Konvencionālās slodzes vērtības:
TIG (darba režīma cikls 40 °C/104 °F istabas temperatūrā)
20%
220 A / 18,8 V
60%
150 A / 16,0 V
100%
140 A / 15,6 V
MMA (darba režīma cikls 40 °C/104 °F istabas temperatūrā)
30%
160 A/26,4 V
60%
120 A / 24,8 V
100%
110 A / 24,4 V
Jaudas koeficients pie maksimālās strāvas (I2):
MMA
0,99
TIG
0,99
Efektivitāte maksimālā strāvas stipruma gadījumā (I2 ):
MMA
73 %
TIG
65 %
Pilna jauda pie maksimālās strāvas (I2)
6,4 kVA
Aktīvā jauda pie maksimālās strāvas (I2)
6,3 KW
U0 bezslodzes spriegums
58 V
Ur bezslodzes spriegums ar VRD
25 V
Upk (ar arkas aizdedzes ierīci, TIG)
10,7 kV
Darba temperatūra
no -10 līdz +40 °C (no +14 līdz +104 °F)
Pastāvīgais skaņas spiediens bezslodzes < 70 dB(A)
režīmā
Izmēri g × p × a
418×188×345 mm (16,46×7,40×13,58 collas)
Izmēri g × p × a ar dzesēšanas ierīci
418×188×496 mm (16,46×7,40×19,53 collas)
Svars
15,7 kg (34,61 mārciņas)
Svars ar dzesēšanas ierīci
22,1 kg (48,72 mārciņas)
Izolācijas kategorija, transformators
H
Drošības klase
IP23
0460 225 301
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEHNISKIE DATI
Tig 2200i AC/DC no sērijas nr. 747-xxx-xxxx
Lietojuma kategorija
Ierobežojoša lietošana
A klase
*) Minimālā strāva maiņstrāvas metināšanas laikā atkarīga no alumīnija plāksnēm izmantotā
sakausējuma un to virsmas tīrības.
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var
metināt vai griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40 °C/104 °F vai
zemākai temperatūrai.
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
Lietojuma kategorija
Simbols
norāda, ka barošanas avotu ir paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu
elektrisko bīstamību.
0460 225 301
-9-
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
Šo produktu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis produkts var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic atbilstoši drošības pasākumi.
4.1
Norādījumi par celšanu
Uzstādiet pārnēsāšanas siksnu, kā parādīts
attēlā, un celiet barošanas avotu aiz tās.
4.2
Novietošana
Novietojiet metināšanas barošanas avotu tā, lai netiktu nosegtas dzesēšanas gaisa ieplūdes
un izplūdes atveres.
4.3
Elektrotīkla enerģijas padeve
Prasības elektrotīklam
Šī iekārta atbilst IEC 61000-3-12 ar noteikumu, ka īsslēguma jauda pieslēgvietā
starp patērētāja strāvas padeves avotu un publisko elektrotīklu ir lielāka vai
vienāda ar Sscmin. Uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir pārliecināties,
nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru, vai iekārta ir
pieslēgta pie elektrotīkla ar īsslēguma strāvu, kas lielāka par vai vienāda
ar Sscmin. Skatiet sadaļā TEHNISKIE DATI iekļautos tehniskos datus.
Pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots ir pieslēgts
atbilstošam elektrotīkla spriegumam un vai tas ir aizsargāts ar
atbilstošu drošinātāju.
Aizsardzības zemējums jāizveido atbilstoši noteikumiem.
Parametru plāksnīte ar padeves savienojuma datiem
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
Tig 2200i AC/DC
Elektrotīkla spriegums
230 V±10%, 1~ 50/60 Hz
Elektrotīkla kabeļa šķērsgriezuma laukums
3×2,5 mm2
Primārā tinuma strāva Imaks.
28 A
Fāzes strāva I1eff
15 A
0460 225 301
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
Tig 2200i AC/DC
Drošinātājs
Pretviļņu
16 A
Veids C MCB
16 A
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas minēti iepriekš, ir
saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem. Citos reģionos padeves kabeļiem ir jābūt
piemērotiem to lietošanas veidam un jāatbilst vietējai un valsts likumdošanai.
0460 225 301
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLUATĀCIJA
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
5.1
Savienojumi un vadības ierīces
1
Tālvadības ierīces savienojums
6
Savienojums atgriezeniskajam kabelim
2
Vadības panelis (skatiet atsevišķu
lietošanas rokasgrāmatu)
7
Tīkla slēdzis
3
Savienojums deglim
8
Elektrotīkla kabelis
4
Savienojums degļa gāzei
9
Ekranējošās gāzes padeves
savienojums
5
Savienojums metināšanas kabelim vai
deglim
0460 225 301
- 12 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLUATĀCIJA
5.2
Simbolu skaidrojums
MMA
5.3
TIG
Atgriezeniskā spaile
Pievienošana dzesēšanas ierīcei
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas par elektrību, (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu vai veiktu metināšanas iekārtas apkopi vai
remontu.
Uzstādīšanas norādījumus skatiet nodaļā
“UZSTĀDĪŠANA”.
Dzesēšanas šķidrums jāuzpilda, ja tiek
pievienots metināšanas deglis vai
savienojumu kabeļi, kas ir 4 metrus gari vai
garāki
5.4
Barošanas avota ieslēgšana
Ieslēdziet elektrotīkla barošanu, pagriežot tīkla slēdzi pozīcijā „1”.
Izslēdziet ierīci, pagriežot slēdzi pozīcijā „0”.
0460 225 301
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLUATĀCIJA
Neatkarīgi no tā, vai rodas tīkla strāvas padeves pārtraukums vai arī barošanas avotu izslēdz
parastā kārtībā, metināšanas dati tiek saglabāti un ir pieejami nākamajā iekārtas
iedarbināšanas reizē.
0460 225 301
- 14 -
© ESAB AB 2018
6 APKOPE
6
APKOPE
Lai ekspluatācija būtu droša un uzticama, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas par elektrību, (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu vai veiktu metināšanas iekārtas apkopi vai
remontu.
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Pārbaude un tīrīšana
Barošanas avots
Regulāri pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots nav aizsērējis.
Tīrīšanas metožu izmantošanas biežums un izvēle ir atkarīga no metināšanas procesa, loka
laikiem, novietojuma un apkārtējās vides. Visbiežāk barošanas avotu pietiek reizi gadā iztīrīt
ar saspiesta gaisa strūklu (ar samazinātu spiedienu).
Aizsērējušas vai nosprostotas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres var izraisīt pārkaršanu.
Metināšanas deglis
•
Metināšanas degļa dilstošās daļas regulāri jātīra un jāmaina, lai stieples padevi varētu
veikt bez traucējumiem. Stieples vadotne regulāri jāiztīra ar gaisa strūklu, un saskares
vieta jānotīra.
0460 225 301
- 15 -
© ESAB AB 2018
7 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
7
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Pirms vērsties pie autorizētā servisa mehāniķa izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
kontroles metodes.
Kļūmes veids
Nav loka.
Kļūmes novēršana
•
•
•
•
Pārbaudiet, vai barošanas slēdzis ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeves kabelis
un atgriezeniskais kabelis ir pievienots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša strāvas vērtība.
Pārbaudiet tīkla elektrības padevi.
Metināšanas strāvas padeve
tiek pārtraukta metināšanas
laikā.
•
Bieži nostrādā termiskās
pārslodzes drošinātājs.
•
Pārbaudiet, vai netiek pārsniegti metināšanas strāvas
avota nominālie parametri (piemēram, vai ierīce nav
pārslogota).
Slikta metināšanas kvalitāte.
•
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeves kabelis
un atgriezeniskais kabelis ir pievienots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša strāvas vērtība.
Pārbaudiet, vai tiek izmantoti atbilstoši elektrodi.
Pārbaudiet gāzes plūsmu.
•
•
•
•
0460 225 301
Pārbaudiet, vai nav nostrādājuši slēdži aizsardzībai
pret termālo pārslodzi.
Pārbaudiet tīkla strāvas padeves drošinātājus.
- 16 -
© ESAB AB 2018
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Tig 2200i AC/DC ir izstrādāts un testēts atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas standartiem
IEC/EN 60974-1, 60974-3 un IEC/EN 60974-10, A klase. Servisa centram, kas veicis
apkopi vai remontu, jānodrošina, lai ražojums joprojām atbilstu minētajiem standartiem.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet vietni
esab.com. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru, paredzēto lietojumu
un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas atvieglos piegādi un
nodrošinās pareizu piegādi.
0460 225 301
- 17 -
© ESAB AB 2018
MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS
MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS
0460 225 301
- 18 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
0460 225 301
- 19 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMMA
0460 225 301
- 20 -
© ESAB AB 2018
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering no.
Denomination
Type
0460 150 881
Welding power
source
Caddy® Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC
0460 150 880
Welding power
source
Caddy® Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC
0460 150 882
Welding power
source
Caddy® Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC,
MMA cable kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 883
Welding power
source
Caddy® Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC,
MMA cable kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 884
Welding power
source
Caddy® Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC,
MMA cable kit complete and Tig torch TXH251 4 m,
Water cooler CoolMini, 2-wheel trolley
Filename
0459 839 013
Denomination
Spare parts list
Product
Welding power source, Tig 2200i AC/DC
0460 226
Instruction manual Control panel, Caddy® TA33 AC/DC
0460 227
Instruction manual Control panel, Caddy® TA34 AC/DC
Lietošanas rokasgrāmatas un rezerves daļu saraksts ir pieejams vietnē: www.esab.com
0460 225 301
- 21 -
© ESAB AB 2018
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN
based equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0700 006 884
0700 006 885
Welding cable kit
Return cable kit
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 544 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0460 225 301
- 22 -
© ESAB AB 2018
PIEDERUMI
0460 265 001
Strap
0460 265 002
Cable holder
0460 265 003
Shoulder holder
0459 366 885
0460 330 880
Trolley
for 5-10 litre gasbottle
Trolley
for 20-50 litre gasbottle
0700 300 552
0700 300 561
Tig torch TXH 201 4 m
Tig torch TXH 251w 4 m
0460 315 880
Foot pedal TI Foot CAN
0460 144 880
Cooling unit CoolMini
0460 225 301
- 23 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising