ESAB | Mig 4004i | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Handleiding

ESAB Mig 4004i Handleiding
Mig 4004i, Mig 5004i
Gebruiksaanwijzing
0463 279 101 NL 20180831
Valid for: serial no. 806-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ..................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen .........................................................................
4
INLEIDING ...................................................................................................
8
2.1
Apparatuur ..............................................................................................
8
3
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................
9
4
INSTALLATIE...............................................................................................
11
4.1
Plaatsing .................................................................................................
11
4.2
Hijsinstructie...........................................................................................
11
4.3
Netvoeding ..............................................................................................
12
BEDIENING .................................................................................................
15
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen...............................................
16
5.2
Symbolen ................................................................................................
16
5.3
Aansluiting van las- en aardkabel ........................................................
16
5.4
Stroombron in-/uitschakelen.................................................................
16
5.5
Ventilatorregeling ...................................................................................
17
5.6
Oververhittingsbeveiliging ....................................................................
17
5.7
Afstandsbediening .................................................................................
17
5.8
VRD (spanningsverlagingstransformator) ...........................................
17
5.9
MIG/MAG- en FCAW-S-lassen ...............................................................
17
5.10
MMA-lassen.............................................................................................
17
ONDERHOUD ..............................................................................................
18
6.1
Inspectie en reiniging.............................................................................
18
6.2
Lastoorts .................................................................................................
19
PROBLEMEN OPLOSSEN .........................................................................
20
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.....................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
BESTELNUMMERS.............................................................................................
SLIJTDELEN .......................................................................................................
ACCESSOIRES ...................................................................................................
21
22
23
24
25
2
5
6
7
8
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0463 279 101
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de veiligheidsprocedures
van de werkgever en de veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0463 279 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen.
Neem voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
•
•
•
Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
0463 279 101
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
-5-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
•
•
•
Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd personeel
verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten worden
opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan en sluit
deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat de motor
word gestart.
Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
•
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0463 279 101
-6-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische
apparatuur aan het einde van de levensduur naar een
recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0463 279 101
-7-
© ESAB AB 2018
2 INLEIDING
2
INLEIDING
De Mig 4004i en Mig 5004i zijn lasstroombronnen voor MIG/MAG-lassen en kunnen ook
worden gebruikt voor het lassen van draad met een poederkern (FCAW-S) en het lassen van
beklede elektroden (MMA).
De stroombronnen zijn bedoeld voor gebruik met de draadaanvoereenheid Feed 3004/4804.
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
De stroombronnen zijn voorzien van:
•
•
•
aardkabel van 5 meter met aardklem
netvoedingskabel van 5 meter met 32 ampère aansluiting
handleiding voor de lasstroombron
0463 279 101
-8-
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Mig 4004i
Mig 5004i
380–440 V, ±10%,
3~ 50/60 Hz
380–440 V, ±10%,
3~ 50/60 Hz
MMA
26 A
36 A
MIG
25 A
35 A
Nullastvermogen (ruststand)
91 W
91 W
Netspanning
Primaire stroom Imax
Instelbereik
MIG/MAG
16 A/14,8 V - 400 A/36,0 V 16 A/14,8 V - 500 A/39,0 V
MMA
16 A/20,8 V - 400 A/34,0 V 16 A/20,8 V - 500 A/40,0 V
Maximale belasting bij MIG/MAG
40% inschakelduur
-
500 A/39,0 V
60% inschakelduur
400 A/34,0 V
420 A/35,0 V
100% inschakelduur
350 A/31,5 V
350 A/31,5 V
40% inschakelduur
-
500 A/40,0 V
60% inschakelduur
400 A/36,0 V
420 A/36,8 V
100% inschakelduur
350 A/34,0 V
350 A/34,0 V
Arbeidsfactor bij maximale
stroom
0,93
0,94
MMA
90%
90%
MIG
89%
90%
Schijnbaar vermogen bij
maximale stroom
17,2 kVA
23,6 kVA
Werkzaam vermogen bij
maximale stroom
16,0 kW
22,2 kW
Ssc min (MVA)
6,1 MVA
8,5 MVA
55 V
55 V
25 V
25 V
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40°C
-10 tot +40°C
Transporttemperatuur
-20 tot +55°C
-20 tot +55°C
Geluidsdruk continu, onbelast
<70 dB (A)
<70 dB (A)
Afmetingen l x b x h
610 × 250 × 445 mm
610 × 250 × 445 mm
Gewicht (bij aflevering)
46 kg
46 kg
Isolatieklasse transformator
H
H
Beschermingsklasse
IP23
IP23
Maximale belasting bij MMA
Rendement bij maximale stroom
Onbelaste spanning
VRD-functie niet actief (U 0))1)
VRD-functie actief
(Ur)1)
Toepassingsklasse
0463 279 101
-9-
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
1)
1) De VRD-functie wordt in hoofdstuk besproken.
Netvoeding, Ssc min
Minimaal kortsluitvermogen op het netwerk in overeenstemming met IEC 61000-3-12.
Netvoeding, Zmax
Maximaal toegestane invloed op de netwerkimpedantie in overeenstemming met IEC
61000-3-11.
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C/104 °F of lager.
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
Toepassingsklasse
Het symbool
geeft aan dat de stroombron ontworpen is voor gebruik op plaatsen met een
verhoogd elektrisch gevaar.
0463 279 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
VOORZICHTIG!
Dit product is bedoeld voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
product radiostoringen veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
4.1
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zo, dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
4.2
0463 279 101
Hijsinstructie
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
4.3
Netvoeding
LET OP!
Netvoedingsvereisten
Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12, vooropgesteld dat het
kortsluitvermogen groter is dan of gelijk is aan Sscmin bij het aansluitpunt tussen
de voeding van de gebruiker en het openbare elektriciteitsnet. Het is de
verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur om er,
indien nodig in overleg met het energiebedrijf, voor te zorgen dat de apparatuur
alleen wordt aangesloten op een stroombron met een kortsluitvermogen groter
dan of gelijk aan Sscmin. Zie de technische gegevens in het hoofdstuk
TECHNISCHE GEGEVENS.
0463 279 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
LET OP!
De stroombron kan via een generator worden gevoed. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met erkende ESAB-technici.
Zorg ervoor dat de eenheid wordt aangesloten op de juiste voedingsspanning en wordt
beveiligd door een zekering van de juiste waarde. Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard
volgens de geldende voorschriften.
A.
Typeplaatje met gegevens over
aansluiting op de netspanning
Aanbevolen zekeringgroottes en minimale kabeldoorsnedes
Mig 4004i
Netspanning
Mig 5004i
380–440 V, ±10%, 3~50/60 Hz
Diameter netspanningskabel
4G4 mm2
4G6 mm2
Primaire stroom Imax Uin 380 V
27 A
35 A
Fasestroom I1eff Uin 380 V
21 A
21 A
Zekering traag
25 A
25 A
Zekering type C MCB
25 A
25 A
Primaire stroom Imax Uin 400 V
26 A
34 A
Fasestroom I1eff Uin 400 V
20 A
21 A
Zekering traag
20 A
25 A
Zekering type C MCB
20 A
25 A
Primaire stroom Imax Uin 440 V
24 A
32 A
Fasestroom I1eff Uin 440 V
19 A
20 A
Zekering traag
20 A
20 A
Zekering type C MCB
20 A
25 A
LET OP!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Ze zijn mogelijk niet beschikbaar in andere landen: zorg
ervoor dat de kabeldiameter en de zekeringgroottes in overeenstemming zijn met
de toepasselijke landelijke voorschriften.
0463 279 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
Aansluitinstructie
Af fabriek wordt de stroombron aangesloten op 400 V. Indien een andere netspanning vereist
is, moet de kabel op de printplaat verplaatst worden en op de juiste pen te worden geplaatst.
Zie de bovenstaande afbeelding. Deze handeling mag alleen worden verricht door personen
met de juiste kennis van elektrotechniek.
Vervangen van netspanningskabel
Als de netspanningskabel moet worden vervangen, moet de aarde op de juiste manier op de
grondplaat worden aangesloten. Zie de bovenstaande afbeelding voor de volgorde waarin de
sluitringen, moeren en schroeven moeten worden geplaatst.
0463 279 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
5
BEDIENING
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
LET OP!
Gebruik bij het verplaatsen van de apparatuur het daarvoor bestemde handvat.
Trek nooit aan de kabels.
WAARSCHUWING!
Zet de apparatuur vast - vooral bij een
oneffen of aflopende ondergrond.
0463 279 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1. Netspanningsschakelaar, 0 / 1
5. Aansluiting (+): MIG/MAG: Laskabel MMA:
Laskabel of retourkabel
2. Aansluiting voor draadaanvoereenheid of 6. Aansluiting (-): MIG/MAG: Aardkabel
afstandsbediening
MMA: Aardkabel of laskabel
3. Indicatielampje, oververhitting
7. Zekering voor de voeding van de
draadaanvoer
4. Indicatielampje, stroombron AAN
8. Netspanningskabel
5.2
Symbolen
Afstandsbediening (2)
Oververhitting (3)
Voeding AAN (4)
5.3
Aansluiting van las- en aardkabel
De stroombron heeft twee uitgangen, een positieve (+) en een negatieve (-) aansluiting, voor
het aansluiten van las- en aardkabels. De uitgang voor het aansluiten van de laskabel hangt
af van de lasmethode of het type elektrode.
De aardkabel wordt op de andere uitgang van de stroombron aangesloten. Bevestig de
aansluitklem van de aardkabel aan het werkstuk en zorg voor een goed contact tussen het
werkstuk en de uitgang voor de aardkabel op de stroombron.
Bij MMA-lassen kan de laskabel worden aangesloten op de positieve (+) of de negatieve (-)
aansluiting, afhankelijk van het gebruikte type elektrode. De polariteit staat vermeld op de
verpakking van de elektrode.
5.4
Stroombron in-/uitschakelen
Schakel de stroombron in door de schakelaar (1) in de stand "1" te zetten. Schakel de
stroombron uit door de schakelaar (1) in de stand "0" te zetten. Ongeacht of de netvoeding
0463 279 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 BEDIENING
op een abnormale manier wordt onderbroken of dat de stroombron op de normale wijze is
uitgeschakeld, zullen de lasgegevens worden opgeslagen, zodat deze de eerstvolgende keer
dat het apparaat wordt ingeschakeld, beschikbaar zijn.
5.5
Ventilatorregeling
De stroombron is voorzien van een tijdcircuit waardoor de ventilatoren na het lassen 6,5
minuten nadraaien. Daarna wordt de eenheid in de energiebesparende modus gezet. De
ventilatoren starten opnieuw wanneer weer met lassen wordt begonnen. De ventilatoren
draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 200 A, en op volle snelheid bij een hogere
stroom.
5.6
Oververhittingsbeveiliging
De lasstroombron is uitgerust met een circuit voor oververhittingsbeveiliging dat wordt
ingeschakeld als de interne temperatuur te hoog wordt. Wanneer dit gebeurt, wordt de
lasstroom geblokkeerd en er wordt een foutcode weergegeven op het bedieningspaneel. De
oververhittingsbeveiliging wordt automatisch gereset wanneer de temperatuur weer
voldoende is gedaald.
5.7
Afstandsbediening
De afstandsbediening moet voor gebruik worden aangesloten op de daarvoor bestemde
aansluiting op de stroombron. Bij activering van de afstandsbediening wordt het paneel op
de draadaanvoereenheid gedeactiveerd.
5.8
VRD (spanningsverlagingstransformator)
De VRD-functie beperkt de open spanning tot 35V wanneer er niet wordt gelast. Dit wordt
aangegeven door een oplichtende VRD-LED op het paneel.
De VRD-functie wordt geblokkeerd wanneer het systeem waarneemt dat het lassen is
gestart.
Als de VRD-functie is geactiveerd en de open spanning de limiet van 35V overschrijdt,
verschijnt er een foutmelding (16) op het display. Het lassen kan niet worden gestart zolang
de foutmelding wordt weergegeven.
5.9
MIG/MAG- en FCAW-S-lassen
Een continu aangevoerde draad wordt door een boog gesmolten. Het lasbad wordt
beschermd door beschermgas. Voor MIG/MAG- en FCAW-S-lassen is de stroombron
uitgerust met:
•
•
•
•
een draadaanvoereenheid
een lastoorts
een kabel voor aansluiting van de draadaanvoereenheid op de stroombron
beschermgasfles
5.10
MMA-lassen
MMA-lassen wordt ook wel lassen met beklede elektroden genoemd. De lasboog smelt de
elektrode en de bekleding van de elektrode vormt de beschermende slak.
Voor het lassen met beklede elektroden is de stroombron uitgerust met:
•
laskabel met een elektrodeklem.
0463 279 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
WAARSCHUWING!
Koppel de voeding los voordat u onderhoud verricht.
VOORZICHTIG!
Alleen personeel met de juiste elektrotechnische vaardigheden (bevoegd
personeel) mag de veiligheidsplaten verwijderen.
VOORZICHTIG!
Het product valt onder de garantie van de fabrikant. Elke poging om
reparatiewerkzaamheden door niet-goedgekeurde servicecentra te laten
uitvoeren, zullen de garantie ongeldig maken.
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
LET OP!
Verricht vaker onderhoud bij extreem stoffige omstandigheden.
6.1
Inspectie en reiniging
Controleer regelmatig of de stroombron niet vervuild is.
De stroombron moet regelmatig worden schoon geblazen met behulp van droge perslucht
met verminderde druk. In minder schone omgevingen moet dit vaker worden gedaan.
Anders kan de luchtinlaat/-uitlaat verstopt raken en kan het apparaat oververhit raken. Om
dit te voorkomen dient het luchtfilter regelmatig te worden gereinigd.
Stoffilter vervangen en reinigen:
1.
2.
3.
4.
Maak het stoffilter los zoals aangegeven in de afbeelding.
Blaas het filter schoon met perslucht (lage druk).
Zorg ervoor dat de kant met het fijnste gaas tegen de ventilatorafdekking komt te
liggen.
Plaats het filter weer terug.
0463 279 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
6 ONDERHOUD
6.2
Lastoorts
Slijtdelen moeten regelmatig worden gereinigd en vervangen om probleemloos te lassen.
0463 279 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
•
•
•
De lasstroom wordt tijdens het lassen
onderbroken
•
•
De beveiligingen voor oververhitting treden
vaak in werking.
•
•
Slechte lasprestaties.
•
•
•
•
0463 279 101
- 20 -
Controleer of de schakelaar van de
netspanning is ingeschakeld.
Controleer of de lasstroom- en
aardkabels op de juiste manier zijn
aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
Controleer of de
oververhittingsbeveiliging in werking is
getreden (aangegeven door het oranje
lampje op de voorzijde).
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
Controleer of de luchtfilters verstopt
zijn.
Zorg ervoor dat de aangegeven
waarden voor de stroombron niet
worden overschreden (d.w.z. dat de
eenheid niet wordt overbelast).
Controleer of de lasstroom- en
aardkabels op de juiste manier zijn
aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
Controleer of de juiste lasdraden
worden gebruikt.
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
© ESAB AB 2018
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Mig 4004i, Mig 5004i is ontworpen en getest in overeenstemming met de internationale en
Europese normen IEC/EN 60974-7 en IEC/EN 60974-10 klasse A. Na onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien, dat het product
nog steeds voldoet aan de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het
serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
0463 279 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
DIAGRAM
0463 279 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering number Denomination
Type
0465 154 880
Welding power source Mig 4004i
0465 155 880
Welding power source Mig 5004i
0459 839 071
Spare parts list
Mig 4004i, Mig 5004i
0740 800 217
Service manual
Mig 4004i, Mig 5004i
0462 305 *
Instruction manual
Cooling unit COOL 1
0444 408 *
Instruction manual
Feed unit Feed 3004/4804
Note
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 279 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
SLIJTDELEN
SLIJTDELEN
0463 279 101
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 24 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0462 151 880 Trolley
0459 839 039 Spare parts list for trolley
0445 499 880 Trolley
Voor gebruik in combinatie met van
WeldCloud™ voorziene stroombronnen
0445 499 881 Trolley
Voor gebruik in combinatie met van
WeldCloud™ voorziene stroombronnen
0460 564 880 Trolley
2 wielen
0460 565 880 Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880 Trolley adapter kit
For fitting of power sources Mig 4004i and
Mig 5004i to trolley 0460 565 880
0460 946 880 Stabilizer kit for counter balance (1)
0463 279 101
- 25 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
0463 125 880 Trolley bracket
option when no cooling unit is assembled
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880 for 300 mm bobbin
0458 705 882 for 440 mm bobbin
0460 526 886 Feed 3004 U6
0460 526 887 Feed 3004 MA23
0460 526 896 Feed 3004 U6, with water
0460 526 897 Feed 3004 MA23, with water
0460 526 889 Feed 3004 MA24
0460 526 899 Feed 3004 MA24
0460 526 987 Feed 4804 MA23
0460 526 996 Feed 4804 U6, with water
0460 526 997 Feed 4804 MA23, with water
0460 526 989 Feed 4804 MA24
0460 526 999 Feed 4804 MA24, with water
0462 300 880 Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780 1.7 m
0459 528 781 5 m
0459 528 782 10 m
0459 528 783 15 m
0459 528 784 25 m
0459 528 785 35 m
0463 279 101
- 26 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
Water aansluitset, 70 mm2 10-polige kabelstekker- 10-polige kabelstekker
0459 528 790
1.7 m
0459 528 791
5m
0459 528 792
10 m
0459 528 793
15 m
0459 528 794
25 m
0459 528 795
35 m
Aansluitset, 95 mm2
0459 528 980
Connection set 1.7 m
0459 528 990
Connection set 1.7 m, water
0459 528 991
Connection set 5 m, water
0459 528 992
Connection set 10 m, water
0459 528 993
Connection set 15 m, water
0459 528 994
Connection set 25 m, water
Remote controls
0459 491 880 Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883 Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0463 279 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
0459 491 884 Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880 5 m
0459 960 881 10 m
0459 960 882 25 m
Information on PSF welding torches can be found in separate brochures.
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
0463 279 101
- 28 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
0463 279 101
- 29 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising