ESAB | MXL 341 | Instruction manual | ESAB MXL 341 Brugermanual

ESAB MXL 341 Brugermanual
MXL 201
MXL 271
MXL 341
Bruksanvisning
0463 633 001 NO 20181105
MXL 411W
MXL 511W
INNHOLD
1
SIKKERHET.................................................................................................
4
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
4
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
4
2
INNLEDNING ...............................................................................................
7
3
TRANSPORT OG EMBALLASJE ...............................................................
8
4
TEKNISKE DATA.........................................................................................
9
5
BRUK ...........................................................................................................
11
5.1
Montere lederen......................................................................................
11
5.2
Utstyre brenneren ..................................................................................
11
5.3
Montere den sentrale adapteren til utstyret.........................................
11
5.4
Koble til kjølekretsen .............................................................................
11
5.5
Stille inn nivået for dekkgass ................................................................
12
5.6
Kontrolliste..............................................................................................
12
5.7
Skifte tråd ................................................................................................
12
5.8
Start eller stopp av sveiseprosessen ...................................................
12
VEDLIKEHOLD............................................................................................
13
6.1
Oversikt ...................................................................................................
13
6.2
Kabel........................................................................................................
13
6.3
Rengjøre trådmatingen ..........................................................................
13
6.4
Stålleder/plastleder ................................................................................
13
6.5
Rengjøre svanehalsen ...........................................................................
15
6.6
Kontroll av kjølesystemet ......................................................................
15
FEILSØKING ...............................................................................................
16
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
ORDRENUMRE ...................................................................................................
RESERVEDELSLISTE.........................................................................................
SLITEDELER .......................................................................................................
18
19
20
22
6
7
8
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0463 633 001
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
1.2
Sikkerhetsregler
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
0463 633 001
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
4.
5.
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring.
ELEKTRISK STØT – kan være livsfarlig
•
•
•
•
Monter og jord enheten i samsvar med bruksanvisningen.
Ikke ta i strømførende deler eller elektroder med bare hender eller vått
verneutstyr.
Isoler deg selv fra jord og arbeidet.
Sørg for å ha en trygg arbeidsposisjon.
ELEKTRISITET OG MAGNETFELTER – kan være helsefarlige
•
•
•
Sveisere med pacemaker bør rådføre seg med lege før sveising. EMF kan
forstyrre enkelte pacemakere.
Eksponering for EMF kan ha andre, ukjente helseeffekter.
Sveisere skal benytte følgende prosedyre for å minimere eksponeringen
for EMF:
○ Før elektrode- og arbeidskablene sammen på samme side av
kroppen. Sikre dem med tape der dette er mulig. Ikke plasser
kroppen din mellom brenneren og arbeidskablene. Du må aldri kveile
brenner- eller arbeidskabelen rundt kroppen din. Holdt
sveisestrømkilden og kablene så langt borte fra kroppen som mulig.
○ Koble arbeidskabelen til arbeidsemnet så nært området som sveises,
som mulig.
RØYK OG GASSER – kan være helsefarlige
•
•
Vend ansiktet bort fra sveiserøyken.
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å lede røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området.
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær.
Beskytt omgivelsene rundt med egnede beskyttelsesskjermer eller
forheng.
STØY – for sterk støy kan skade hørselen
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern.
0463 633 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
BEVEGELIGE DELER – kan forårsake personskade
•
•
•
Hold alle dører, paneler og deksler lukket og godt på plass. Bare kvalifisert
personell skal fjerne deksler for vedlikehold og feilsøking etter behov.
Monter paneler og deksler, og lukk dører, når servicearbeidet er fullført, og
før motoren startes.
Stopp motoren før du monterer eller kobler til en enhet.
Hold hender, hår, løstsittende klær og verktøy borte fra bevegelige deler.
BRANNFARE
•
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Sørg for at det ikke er noen brennbare
materialer i nærheten.
Ikke bruk på lukkede beholdere.
FUNKSJONSFEIL – tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
ADVARSEL!
Ikke bruk strømkilden til å tine frosne rør.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder der
strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser og
strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller elektronisk
utstyr etter endt levetid leveres inn til et mottak for
gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til veie
informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0463 633 001
-6-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
MIG/MAG-sveisebrennerne i denne serien er ment eksklusivt for avskjermet buesveising
med inertgass (MIG) eller aktiv gass (MAG) for industriell og kommersiell bruk av tilstrekkelig
opplærte ansatte. Brennerne er bare tilgjengelig i manuelle versjoner.
0463 633 001
-7-
© ESAB AB 2018
3 TRANSPORT OG EMBALLASJE
3
TRANSPORT OG EMBALLASJE
Delene kontrolleres og pakkes omhyggelig, men det kan oppstå skader under transporten.
Kontroll ved varemottak
Kontroller at forsendelsen stemmer med fraktseddelen.
Ved skade
Se etter om det er skade på emballasjen eller delene.
Ved klage
Se etter om det er skade på emballasjen eller delene.
•
•
Ta straks kontakt med den transportøren som senest håndterte forsendelsen.
Ta vare på emballasjen (for eventuell inspeksjon fra transportørens eller leverandørens
side eller hvis leveransen skal returneres).
Oppbevar i et lukket rom
Omgivelsestemperatur for transport og oppbevaring: –20 til 55 °C
Relativ luftfuktighet: opptil 90 % ved en temperatur på 20 °C
0463 633 001
-8-
© ESAB AB 2018
4 TEKNISKE DATA
4
TEKNISKE DATA
Sveisebrenner
MXL 201
MXL 271
MXL 341
Kjøletype
Luft
Luft
Luft
Tillatt belastning ved 60 % arbeidssyklus*
Karbondioksid CO2
160 A
230 A
330 A
Blandingsgass Ar/CO2 M21
150 A
210 A
300 A
Anbefalt gassflyt
8-12 l/min
8-15 l/min
10-18 l/min
Tråddiameter
0,6-1,0 mm
0,8-1,2 mm
1,0-1,6 mm
Driftstemperatur**
–10 til 40 °C
–10 til 40 °C
–10 til 40 °C
*Det kan være at kapasiteten reduseres med opptil 30 % ved pulsert sveising.
Sveisebrenner
MXL 411W
MXL 511W
Kjøletype
Vann
Vann
Tillatt belastning ved 100 % arbeidssyklus*
Karbondioksid CO2
400 A
500 A
Blandingsgass Ar/CO2 M21
350 A
450 A
Anbefalt gassflyt
10-20 l/min
10-20 l/min
Tråddiameter
1,0-1,6 mm
1,0-1,6 mm
Driftstemperatur**
–10 til 40 °C
–10 til 40 °C
*Det kan være at kapasiteten reduseres med opptil 30 % ved pulsert sveising.
**Når væskekjølte brennere brukes i in svært kalde omgivelser, må en egnet kjølevæske
brukes.
Arbeidssyklus
Arbeidssyklusen angir den prosentandelen av en ti minutters periode da du kan sveise med
en viss belastning uten å overbelaste systemet. Arbeidssyklusen gjelder for 40 °C eller
lavere.
Generelle brennerdata med henvisning til IEC/EN 60 974-7
Type veiledning:
Manuell
Trådtype:
Rund standardtråd
Spenningsverdi:
Kontrollkretsen og utløserbryteren er
beregnet for en spenning på 42 V, maks. 1 A.
Spesifikasjoner for brennerkjølekretsen (bare
for væskekjølte brennere):
•
•
•
•
•
•
minste strøm 1,2 l/min
min. vanntrykk: 2,5 bar
maks. vanntrykk: 3,5 bar
inngangstemperatur: maks. 40 °C
tilbakeløpstemperatur: maks. 60 °C
kjølekapasitet: min. 1000 W, inntil
2000 W avhengig av bruksområde
Væskekjølte brennere
Tilbakeløpstemperaturer på over 60 °C kan forkorte brennerens levetid, forårsake skade på
den eller ødelegge den. Kjøleren må alltid være fylt med tilstrekkelig kjølevæske. Se i
instruksjonshåndboken for kjøleenheten. Ved høy termisk belastning på brenneren bør du
bruke en kjøler med tilstrekkelig kapasitet. Bruk bare en spesialkjølevæske som inneholder
0463 633 001
-9-
© ESAB AB 2018
4 TEKNISKE DATA
korrosjonsinhibitorer for sveisebrennere. Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for egnede
produkter.
Klassifiseringene er gyldige for kabellengder fra 3,0 til 5,0 m.
Den nominelle lasten viser til en standardisert bruk. Ved spesielle tilfeller, f.eks. ved høy
varmerefleksjon på brenneren, kan brenneren overopphetes selv når den brukes under den
nominelle lasten. I dette tilfellet bør du velge en kraftigere modell eller redusere
driftssyklusen.
Betingelser for tiltenkt bruk
1. Sveisebrenneren skal bare brukes som tiltenkt i henhold til ovennevnte tekniske
spesifikasjoner.
2. Brennertypen må velges i henhold til sveiseoppgaven. Den nødvendige driftssyklusen
og lasten, kjøletypen og tråddiameteren må tas i betraktning. Hvis det finnes økte
krav, for eksempel forårsaket av forvarmede arbeidsstykker, høy varmerefleksjon i
hjørner osv., må disse tas hensyn til ved å velge en sveisebrenner med tilstrekkelig
reserve i nominell last.
3. Produktet må beskyttes mot fuktighet under transport, oppbevaring og bruk.
0463 633 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
FORSIKTIG!
Dette produktet er beregnet til industriell bruk. I et boligmiljø kan dette produktet
forårsake radioforstyrrelser. Det er brukerens ansvar å ta nødvendige relevante
forholdsregler.
FARE!
I en nødsituasjon må strømkilden slås av umiddelbart. For ytterligere tiltak under
slike omstendigheter, kan du se i strømkildens instruksjonshåndbok for mer
informasjon.
Sveisebrenneren kan brukes i alle sveiseposisjoner.
Kontakt med varme elementer kan forårsake skade på brenneren og kabelen.
Ikke dra strømkilden etter brenneren.
Ikke trekk kabelen over skarpe kanter. Ikke bøy kabelen kraftig.
5.1
Montere lederen
Monter den riktige trådføringslederen for bruksområdet, som er nødvendig for å passe
trådtypen og diameteren. Se kapittelet VEDLIKEHOLD og delen Stålleder/plastleder.
OBS!
For informasjon om hvordan man monterer nye ledere og om riktig
monteringsprosedyre, kan du se kapittelet Vedlikehold.
Stålleder = for ståltråder
Plastleder = for tråder av aluminium, kobber, nikkel og rustfritt stål
5.2
Utstyre brenneren
Brenneren må være utstyrt i henhold til tråddiameteren og -materialet. Velg riktig leder,
kontaktmunnstykke, munnstykkeadapter, gassdyse og gasspreder (etter behov). En detaljert
oversikt over egnede deler finner du i brennerens deleliste.
Trekk til munnstykkeadapteren og kontaktmunnstykket med et egnet verktøy.
Sørg for at alle nødvendige deler som vises i reservedelslisten, f.eks. isolatorer, er montert.
Sveising uten disse elementene kan føre til umiddelbar ødeleggelse av brenneren.
5.3
1.
2.
Montere den sentrale adapteren til utstyret
Kontroller at trådføringslederen er riktig montert.
Sett den sentrale pluggen inn i kontakten på trådmateenheten, og sikre den ved å
trekke til adaptermutteren godt for hånd.
5.4
Koble til kjølekretsen
Koble vannslangene til kjøleenheten: blå for vannstrøm forover fra kjøleren til brenneren, og
rød for oppvarmet vannstrøm bakover fra brenneren til kjøleren. Før du bruker en vannkjølt
brenner, må luften fjernes fra kjølesirkulasjonen ved å kjøre kjøleren i noen minutter.
0463 633 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
FORSIKTIG!
Feilkoblede vannslanger kan forårsake overoppheting og skade brennerhalsen
og vannstrømkabelen. Kontroller kjølemiddelmengden og gjennomstrømningen
på kjøleenheten jevnlig. Utilstrekkelig kjøling kan forårsake overoppheting og
skade brennerhalsen og vannstrømkabelen.
OBS!
Når du vil ha optimal gass- og vannstrøm, plasserer du kablene og gass- og
vannslangene så rett som mulig. Slanger med knekk vil føre til overoppheting og
kan skade brenneren. Beskytt kabler og forsyningsslanger mot skade.
5.5
Stille inn nivået for dekkgass
Angi mengden gass som kreves på gassregulatoren. Typen og mengden gass som skal
brukes avhenger av sveiseoppgaven som skal utføres.
5.6
Kontrolliste
Kontroller kabelenheten før du kobler den til trådmateenheten for å bekrefte at trådlederen
egner seg for tråddiameteren og -typen.
Kontroller forbruksdelene foran på svanehalsen, påse at riktig kontaktmunnstykke osv.
brukes for tråddiameteren og -typen.
5.7
Skifte tråd
Sørg for at enden av tråden er avgradert når du skifter tråden.
Før tråden inn i trådmateenheten i henhold til bruksanvisningene.
Når du fører inn tråden, må du trykke på tråddytteknappen på trådmateenheten.
5.8
Start eller stopp av sveiseprosessen
Trådmateren og sveiseprosessen startes ved å trykke på brennerutløseren. Avhengig av
konfigurasjonen på sveisemaskinen vil sveiseprosessen stoppes ved enten å slippe
utløseren eller å trykke på den en andre gang. Se instruksjonshåndboken for strømkilden for
mer informasjon.
FARE!
Brennerhodet kan nå svært høye temperaturer under bruk, og det er fare for
alvorlig forbrenning. La det kjøles ned under oppsyn på grunn av brannfare. Ikke
plasser den varme brenneren på eller i nærheten av gjenstander som er
følsomme for varme. For vannkjølte brennere skal kjølesystemet være slått på i
noen minutter etter at sveiseprosessen har stoppet.
Når du forlater arbeidsplassen, må systemet være sikret mot utilsiktet bruk,
fortrinnsvis ved å slå av strømkilden.
0463 633 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIKEHOLD
6
VEDLIKEHOLD
6.1
Oversikt
OBS!
Regelmessig vedlikehold er viktig for sikker og pålitelig drift.
Sveisebrennerens slitedeler bør rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom for å oppnå
problemfri trådmating. Blås trådføreren ren regelmessig, og rengjør kontaktpunktet.
ADVARSEL!
Den følgende driftsstansprosedyren må følges før rengjøring, service eller
reparasjoner utføres.
1.
2.
Slå av strømforsyningen.
Steng av gasstilførselen.
Sørg for at strømtilførselen og gassen forblir avslått hele tiden under
servicearbeidet.
6.2
Kabel
Kontroller om det er skader på brenneren og kabelen før bruk. Skader må repareres av
kvalifisert personell før ytterligere bruk av produktet.
6.3
Rengjøre trådmatingen
Koble brennerkabelen fra utstyret, og legg den ut utrettet.
Skru løs mutteren, og trekk ut trådføringslederen. Ta av andre deler fra svanehalsen.
Blås trykkluft gjennom trådføringen fra begge ender for å fjerne trådrester.
Sett lederen inn i trådføringen, og skru på igjen mutteren.
OBS!
Nye ledere må skjæres til den riktige lengden.
6.4
Stålleder/plastleder
Hvis et trådmatingsproblem ikke kan løses ved å bytte ut kontaktmunnstykket og rengjøre
trådføringskanalen, skal lederen byttes ut.
Leder og sveisetråd skal settes inn mens kabelen legges ut rett.
0463 633 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIKEHOLD
Installasjon av et stålinnlegg
Ta hylsemutteren av fra sentralkontakten, og
ta av gassdysen og kontaktmunnstykket fra
brenneren.
Sett inn lederen gjennom sentralkontakten,
og lås den med hylsemutteren.
Kutt lederen jevnt med munnstykkeholderen,
og fas kantene (med f.eks. en blyantspisser).
Bare for MXL 271: Ta av
munnstykkeholderen, og kutt lederen jevnt
med fremre del av halsen.
Ta lederen av fra brenneren, og jevn ut
fremre del forsiktig. Slip om nødvendig ned
gradkanter. Sørg for at det indre hullet er
fullstendig åpent.
For isolerte ledere tar du av isolasjonen på
fremre del, slik at den gjenværende
isolasjonen slutter omtrent på fremre del av
brennerhåndtaket.
Monter lederen på nytt, og lås den med
hylsemutteren. Monter alle utstyrsdeler på
brennerhalsen.
Installasjon av et plastinnlegg
Ta hylsemutteren av fra sentralkontakten, og
ta av gassdysen og kontaktmunnstykket fra
brenneren.
Sett inn lederen gjennom sentralkontakten,
og lås den med hylsemutteren.
Kutt lederen jevnt med munnstykkeholderen,
og fas kantene (med f.eks. en blyantspisser).
Bare for MXL 271: Ta av
munnstykkeholderen, og kutt lederen jevnt
med fremre del av halsen.
0463 633 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIKEHOLD
Hvis det er vanskelig å sette lederen inn på
brenneren, lager du et rent kutt i den fremre
delen av innlegget og faser kantene (f.eks.
med en blyantspisser).
Monter gassdysen og kontaktmunnstykket på
brenneren.
OBS!
Hvis lederen har en fremre ende av bronse, kutter du plastlederen til riktig
lengde og lar bronselederen stikke ut ca. 40-50 mm fra brennerhalsen. Sett på
bronselederen foran på plastlederen før du kutter lederenheten til riktig lengde.
6.5
•
•
Rengjøre svanehalsen
Rengjør innsiden av gassdysen jevnlig for å fjerne sveisesprut, og spray med ESAB®
antisprutmiddel.
Kontroller forbruksdelene for synlig skade, og skift ut ved behov.
6.6
Kontroll av kjølesystemet
Kontroller at kjølevæsken er ren. Skift den ut om nødvendig. Urenheter i kjølevæsken kan
blokkere vannkanalene til brenneren. Bruk alltid egnet kjølevæske for brennere med
korrosjonsinhibitorer.
0463 633 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
7 FEILSØKING
7
FEILSØKING
Kontakt forhandleren eller produsenten hvis tiltakene som beskrives nedenfor, ikke løser
problemet.
Les bruksanvisningene for sveisekomponentene, f.eks. strømkilden og trådmateenheten.
Problem
Brenneren blir for varm.
Mulig årsak
•
•
•
•
Tiltak
Kontaktmunnstykket/mu
nnstykkeholderen sitter
ikke stramt nok.
Kjølesystemet fungerer
ikke godt.
Brenneren er
overbelastet.
Feil på kabelen.
•
•
•
•
Trådmatingsproblemer
•
•
•
•
•
•
Kontaktmunnstykket er
slitt.
Innlegget er slitt/skittent.
Forbruksartikler som
brukes, er ikke egnet for
tråddiameteren eller
-materialet.
Trådmating er ikke
installert riktig.
Kabelen er bøyd eller
lagt i små radier.
Tråden er tilsmusset.
•
•
•
•
•
•
Hullete sveising
•
•
•
•
•
0463 633 001
Gassvirvel forårsaket av
sprutende materiale
som fester seg.
For liten eller svært høyt
gasstrøm i brenneren.
Feil på gassforsyning.
Lufttrekk på
arbeidsplassen.
Fuktighet eller
tilsmussing på tråden
eller på arbeidsstykket.
- 16 -
•
•
•
•
•
Kontroller og trekk til for
hånd.
Kontroller
vannstrømning,
fyllingsnivå og renhet.
Overhold tekniske data,
og velg om nødvendig
en annen type.
Kontroller kabler, rør og
tilkoblinger.
Bytt ut
kontaktmunnstykket.
Kontroller lederen, og
blås rent i begge
retninger. Skift ut ved
behov.
Kontroller i
reservedelslisten.
Kontroller
trådmatingsrullene,
kontakttrykket og
spolebremsen.
Kontroller kabelen og
legg den ut rett.
Bruk en rensefilt.
Rengjør brennerhodet,
bruk
gasspreder/sprutbeskytt
else.
Kontroller
strømningshastigheten
med måleverktøyet.
Kontroller
strømningshastigheten
og mulig lekkasje.
Monter skjerming.
Kontroller tråden og
arbeidsstykket, bruk
mindre eller en annen
antisprutvæske.
© ESAB AB 2018
7 FEILSØKING
Problem
Varierende lysbue
Mulig årsak
•
•
Sveiseprosessen starter ikke.
0463 633 001
•
Tiltak
Kontaktmunnstykket er
slitt.
Feil sveiseparametre.
•
Styreledningen er
ødelagt, eller utløseren
er defekt.
•
- 17 -
•
Bytt ut
kontaktmunnstykket.
Korriger
sveiseparametrene.
Kontroller og reparer
utløsertilkoblingene,
rengjør utløserbryteren,
eller skift den ut.
© ESAB AB 2018
8 BESTILLING AV RESERVEDELER
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
MXL 201, MXL 271, MXL 341, MXL 411W og MXL 511W er designet og testet i henhold til
internasjonale og europeiske standarder. IEC/EN 60974-7. Etter fullført service- eller
reparasjonsarbeid er det personen som har utført arbeidet, som har ansvaret for å sørge for
at produktet fremdeles oppfyller kravene i standarden over.
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com.
Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer riktig levering.
0463 633 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordrenummer
Betegnelse
Type
Merknader
0700 025 220
MXL 201
Sveisebrenner, 3 m Euro-Central-kontakt
0700 025 221
MXL 201
Sveisebrenner, 4 m Euro-Central-kontakt
0700 025 230
MXL 271
Sveisebrenner, 3 m Euro-Central-kontakt
0700 025 231
MXL 271
Sveisebrenner, 4 m Euro-Central-kontakt
0700 025 240
MXL 341
Sveisebrenner, 3 m Euro-Central-kontakt
0700 025 241
MXL 341
Sveisebrenner, 4 m Euro-Central-kontakt
0700 025 242
MXL 341
Sveisebrenner, 5 m Euro-Central-kontakt
0700 025 250
MXL 411W
Sveisebrenner, 3 m Euro-Central-kontakt
0700 025 251
MXL 411W
Sveisebrenner, 4 m Euro-Central-kontakt
0700 025 252
MXL 411W
Sveisebrenner, 5 m Euro-Central-kontakt
0700 025 260
MXL 511W
Sveisebrenner, 3 m Euro-Central-kontakt
0700 025 261
MXL 511W
Sveisebrenner, 4 m Euro-Central-kontakt
0700 025 262
MXL 511W
Sveisebrenner, 5 m Euro-Central-kontakt
Gasskjølte brennere
Vannkjølte brennere
0463 633 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
Item Denomination
Ordering no.
MXL 201 MXL 271 MXL 341
101
Head insulator
0700 200 096
X
102
Torch neck MXL 201
0700 025 200
X
103
Torch neck MXL 271
0700 025 201
104
Torch neck MXL 341
0700 025 202
105
Handle complete Expert Mini
0700 025 900
106
Handle complete Expert Plus
0700 025 901
107
Trigger, yellow, 2-poles
0700 025 903
X
X
X
108
Cable support cpl.
0700 025 950
X
X
X
109
Adaptor nut
0700 025 951
X
X
X
110
Central connector G
0700 200 101
X
X
X
111
Liner locking nut
0700 200 098
X
X
X
112
Cylinder head screw M4 x 6
0700 025 952
X
X
X
113
O-ring 4.0 x 1.0 mm (gas nipple)
0700 025 953
X
X
X
114
Screw for Expert Mini handle
0700 025 904
X
X
115
Screw for Expert Plus handle
0700 025 904
X
X
X
X
X
X
Item Denomination
Ordering no. / Ordering no. / Ordering no. /
3m
4m
5m
116
Coaxial cable for MXL 201
0700 025 960
0700 025 961
-
-
Coaxial cable for MXL 271
0700 025 962
0700 025 963
-
-
Coaxial cable for MXL 341
0700 025 964
0700 025 965
0700 025 966
0463 633 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
RESERVEDELSLISTE
Item Denomination
Ordering no.
MXL 411
MXL 511
201
Torch neck MXL 411W
0700 025 203
X
202
Torch neck MXL 511W
0700 025 204
203
Handle complete Expert Plus
0700 025 902
X
X
204
Cable support cpl.
0700 025 971
X
X
205
Central connector W
0700 025 970
X
X
206
Quick connector
0700 025 973
X
X
207
Hose clamp with ring Ø 8.7
0700 025 974
X
X
208
Hose clamp with ring Ø 9.0
0700 025 975
X
X
209
Hose clamp with ring Ø 9.5
0700 025 976
X
X
210
Clamping ring for outer cover
0700 025 972
X
X
211
PVC-Gas hose, black, 4.5 x 1.5
mm
0700 025 993
X
X
212
PVC hose, braided, black, 5 x 1.5
mm
0700 025 994
X
X
213
Fabric outer cover
0700 025 992
X
X
X
Item Denomination
Ordering no. / Ordering no. / Ordering no. /
3m
4m
5m
214
Water-power cable, blue
0700 025 983
0700 025 984
0700 025 985
215
Wire conduit, yellow
0700 025 986
0700 025 987
0700 025 988
216
Control cable cpl.
0700 025 989
0700 025 990
0700 025 991
217
Cable assembly
0700 025 980
0700 025 981
0700 025 982
0463 633 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
SLITEDELER
SLITEDELER
MXL 201
1. Gassdyse.
2. Kontaktmunnstykke M6 x 25
3. Dysefjær
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0700 200 054 Gas nozzle
Conical
12 mm
53 mm
0700 200 060 Gas nozzle
Conical
9.5 mm
53 mm
0700 200 057 Gas nozzle
Cylindrical
16 mm
53 mm
0700 200 105 Gas nozzle
For self
6.5 mm
shielding wire
43.5 mm
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 200 063 Contact tip, M6 x 25
Cu
0.6 mm
0700 200 064 Contact tip, M6 x 25
Cu
0.8 mm
0700 200 065 Contact tip, M6 x 25
Cu
0.9 mm
0700 200 066 Contact tip, M6 x 25
Cu
1.0 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 200 078 Nozzle spring
Fet skrift = standardlevering
0463 633 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
SLITEDELER
MXL 271
1. Gassdyse.
2. Kontaktmunnstykke M6 x 28
3. Kontaktmunnstykke M8 x 30
4. Munnstykkeadapter
5. Dysefjær
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0700 200 055 Gas nozzle
Conical
15 mm
56 mm
0700 200 061 Gas nozzle
Conical
11 mm
56 mm
0700 200 058 Gas nozzle
Cylindrical
20 mm
56 mm
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 200 068 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.8 mm
0700 200 069 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.9 mm
0700 200 070 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.0 mm
0700 200 071 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.2 mm
0700 200 081 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
0.8 mm
0700 200 083 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 084 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 273 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 274 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.2 mm
Fet skrift = standardlevering
0463 633 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
SLITEDELER
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 025 275 Contact tip, M8 x 30
Cu
0.8 mm
0700 025 276 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.0 mm
0700 025 277 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.2 mm
0700 025 280 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.8 mm
0700 025 281 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.9 mm
0700 200 103 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 104 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 286 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 287 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.2 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 200 073 Tip adaptor
M6 / L=35 mm
0700 025 289 Tip adaptor
M8 / L=35 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 200 079 Nozzle spring
Fet skrift = standardlevering
MXL 341
1. Gassdyse.
2. Kontaktmunnstykke M6 x 28
3. Kontaktmunnstykke M8 x 30
4. Munnstykkeadapter
5. Gasspreder
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0700 200 056 Gas nozzle
Conical
16 mm
83.5 mm
0700 200 062 Gas nozzle
Conical
Only for M6
12 mm
83.5 mm
0700 200 059 Gas nozzle
Cylindrical
20 mm
83.5 mm
Fet skrift = standardlevering
0463 633 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
SLITEDELER
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 200 068 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.8 mm
0700 200 069 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.9 mm
0700 200 070 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.0 mm
0700 200 071 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.2 mm
0700 200 081 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
0.8 mm
0700 200 083 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 084 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 273 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 274 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.2 mm
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 025 275 Contact tip, M8 x 30
Cu
0.8 mm
0700 025 276 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.0 mm
0700 025 277 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.2 mm
0700 025 278 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.4 mm
0700 025 279 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.6 mm
0700 025 280 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.8 mm
0700 025 281 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.9 mm
0700 200 103 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 104 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 284 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.4 mm
0700 025 285 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.6 mm
0700 025 286 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 287 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.2 mm
0700 025 288 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 200 074 Tip adaptor
M6 / L=28 mm
0700 025 290 Tip adaptor
M8 / L=28 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 200 080 Gas diffusor
Black
Fet skrift = standardlevering
0463 633 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
SLITEDELER
MXL 411W / 511W
1. Gassdyse.
2. Kontaktmunnstykke M6 x 28
3. Kontaktmunnstykke M8 x 30
4. Gasspreder
5. Munnstykkeadapter
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0700 025 295 Gas nozzle
Conical
16 mm
75.5 mm
0700 025 296 Gas nozzle
Conical
14 mm
75.5 mm
0700 025 297 Gas nozzle
Cylindrical
20 mm
75.5 mm
0700 025 298 Gas nozzle
Conical
Only for M6
12 mm
75.5 mm
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 200 068 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.8 mm
0700 200 069 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.9 mm
0700 200 070 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.0 mm
0700 200 071 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.2 mm
0700 200 081 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
0.8 mm
0700 200 083 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 084 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 273 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 274 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.2 mm
Fet skrift = standardlevering
0463 633 001
- 26 -
© ESAB AB 2018
SLITEDELER
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 025 275 Contact tip, M8 x 30
Cu
0.8 mm
0700 025 276 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.0 mm
0700 025 277 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.2 mm
0700 025 278 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.4 mm
0700 025 279 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.6 mm
0700 025 280 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.8 mm
0700 025 281 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.9 mm
0700 200 103 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 104 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 284 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.4 mm
0700 025 285 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.6 mm
0700 025 286 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 287 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.2 mm
0700 025 288 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 025 293 Gas diffusor
Black
0700 025 294 Gas diffusor
Ceramic
Ordering no. Denomination
Notes
0700 025 291 Tip adaptor
M8 / L=25 mm
0700 025 292 Tip adaptor
M6 / L=25 mm
Fet skrift = standardlevering
Stålleder
Ordering no.
Ø
Length
Notes
MXL
201
MXL
271
MXL
341
MXL
411 /
511W
0700 200 085
0.8 - 1.0
3.0 m
Blue
X
X
X
X
0700 200 086
0.8 - 1.0
4.0 m
Blue
X
X
X
X
0700 025 800
0.8 - 1.0
5.0 m
Blue
X
X
0700 200 087
1.0 - 1.2
3.0 m
Red
X
X
X
0700 200 088
1.0 - 1.2
4.0 m
Red
X
X
X
0700 025 801
1.0 - 1.2
5.0 m
Red
X
X
0700 025 802
1.2 - 1.6
3.0 m
Yellow
X
X
0700 025 803
1.2 - 1.6
4.0 m
Yellow
X
X
0700 025 804
1.2 - 1.6
5.0 m
Yellow
X
X
Fet skrift = standardlevering
0463 633 001
- 27 -
© ESAB AB 2018
SLITEDELER
PTFE-leder
Ordering no.
Ø
Length
Notes
MXL
201
MXL
271
MXL
341
MXL
411 /
511W
0700 200 091
1.0 - 1.2
3.0
Red
X
X
X
X
0700 200 092
1.0 - 1.2
4.0
Red
X
X
X
X
0700 025 812
1.0 - 1.2
5.0
Red
X
X
0700 025 813
1.2 - 1.6
3.0
Yellow
X
X
0700 025 814
1.2 - 1.6
4.0
Yellow
X
X
0700 025 815
1.2 - 1.6
5.0
Yellow
X
X
PA-leder med bronse på fremre del
Ordering no.
Ø
Length
Notes
MXL
201
MXL
271
MXL
341
MXL
411 /
511W
0700 025 816
0.8 - 1.0
3.0
Anthracite
X
X
X
X
0700 025 817
0.8 - 1.0
4.0
Anthracite
X
X
X
X
0700 025 818
0.8 - 1.0
5.0
Anthracite
X
X
0700 025 819
1.2 - 1.6
3.0
Anthracite
X
X
0700 025 820
1.2 - 1.6
4.0
Anthracite
X
X
0700 025 821
1.2 - 1.6
5.0
Anthracite
X
X
0463 633 001
- 28 -
© ESAB AB 2018
SLITEDELER
0463 633 001
- 29 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising