ESAB | MXL 341 | Instruction manual | ESAB MXL 341 Navodila za uporabo

ESAB MXL 341 Navodila za uporabo
MXL 201
MXL 271
MXL 341
Navodila za uporabo
0463 633 001 SI 20181105
MXL 411W
MXL 511W
VSEBINA
1
VARNOST ....................................................................................................
4
1.1
Razlaga simbolov ...................................................................................
4
1.2
Varnostni ukrepi .....................................................................................
4
2
UVOD ...........................................................................................................
7
3
TRANSPORT IN EMBALAŽA .....................................................................
8
4
TEHNIČNI PODATKI....................................................................................
9
5
DELOVANJE................................................................................................
11
5.1
Namestitev vodila ...................................................................................
11
5.2
Opremljanje gorilnika.............................................................................
11
5.3
Namestitev osrednjega adapterja na opremo......................................
11
5.4
Priključitev vezja za hlajenje .................................................................
11
5.5
Nastavitev kakovosti zaščitnega plina .................................................
12
5.6
Kontrolni seznam ...................................................................................
12
5.7
Zamenjava žice .......................................................................................
12
5.8
Začetek in zaustavitev postopka varjenja ............................................
12
VZDRŽEVANJE ...........................................................................................
13
6.1
Pregled ....................................................................................................
13
6.2
Sklop kablov ...........................................................................................
13
6.3
Čiščenje podajalnika žice ......................................................................
13
6.4
Jekleno vodilo/plastično vodilo ............................................................
13
6.5
Čiščenje ukrivljenega vratu ...................................................................
14
6.6
Preverjanje hladilnega sistema .............................................................
14
ODPRAVLJANJE NAPAK ...........................................................................
15
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV .....................................................
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ..............................................................................
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV .....................................................................
OBRABNI DELI ...................................................................................................
17
18
19
21
6
7
8
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0463 633 001
© ESAB AB 2018
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko
povzroči takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali
izgubo življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (SDS).
1.2
Varnostni ukrepi
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1.
2.
3.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene
osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
0463 633 001
-4-
© ESAB AB 2018
1 VARNOST
4.
5.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj
jih lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarna za vas in druge osebe. Pri varjenju
in rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
•
•
•
•
Napravo namestite in ozemljite v skladu z navodili za uporabo.
Ne dotikajte se električnih delov ali elektrod pod napetostjo z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
•
•
•
Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje
nekaterih spodbujevalnikov.
Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je mogoče,
jih pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in delovnimi
kabli. Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog svojega
telesa. Varilni transformator in kabli morajo biti čim bolj oddaljeni od
vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju
•
•
Glava naj bo zunaj dosega hlapov.
S pomočjo prezračevanja, odsesovanja pri obloku ali obojega odstranite
hlape in pline iz območja dihanja in splošnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
•
•
Zaščitite si oči in telo. Uporabite ustrezno zaščito za varjenje in filtrirno
steklo ter zaščitna oblačila.
Ljudi v okolici zaščitite z ustreznimi pregradami ali zavesami.
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito za sluh.
0463 633 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 VARNOST
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
•
•
•
Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak odstrani
le usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom motorja
znova namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
•
•
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. V bližini ne sme biti
vnetljivih snovi.
Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
POZOR!
Ne uporabljajte varilnega transformatorja za taljenje zamrznjenih cevi.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo zagotavlja
javno nizkonapetostno omrežje. V takih prostorih lahko
pride do težav pri elektromagnetni združljivosti opreme
razreda A zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno zakonodajo
predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno predelavo
električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za
recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
ESAB se ponaša z obsežno ponudbo dodatne varilne opreme in osebne zaščitne
opreme. Za podatke o naročanju se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja ESAB ali
obiščite naše spletno mesto.
0463 633 001
-6-
© ESAB AB 2018
2 UVOD
2
UVOD
Varilni gorilniki MIG/MAG te serije so namenjeni izključno za obločno varjenje v zaščitni
atmosferi z inertnim plinom (MIG) ali aktivnim plinom (MAG) za industrijsko in komercialno
rabo s strani ustrezno usposobljenega osebja. Gorilniki so na voljo samo v ročnih različicah.
0463 633 001
-7-
© ESAB AB 2018
3 TRANSPORT IN EMBALAŽA
3
TRANSPORT IN EMBALAŽA
Pred transportom so vsi deli natančno pregledani in zapakirani, vendar lahko med
transportom kljub temu pride do poškodb.
Pregled ob prejemu izdelka
Na dobavnici preverite, ali ste prejeli pravilen izdelek.
V primeru poškodbe
Preverite, ali so embalaža in deli poškodovani (vizualno).
V primeru pritožb
Preverite, ali so embalaža in deli poškodovani (vizualno).
•
•
Nemudoma se obrnite na zadnjo dostavno službo v vrsti.
Obdržite embalažo (za morebiten pregled logističnega podjetja ali dobavitelja ali za
primer vračila blaga).
Skladiščenje v zaprtem prostoru
Temperatura okolice za dobavo in skladiščenje: Od -20 °C do +55 °C
Relativna zračna vlažnost: največ 90 % pri 20 °C
0463 633 001
-8-
© ESAB AB 2018
4 TEHNIČNI PODATKI
4
TEHNIČNI PODATKI
Varilni gorilnik
MXL 201
MXL 271
MXL 341
Vrsta hlajenja
Zrak
Zrak
Zrak
Dovoljena obremenitev pri 60-odstotnem obratovalnem ciklu*
Ogljikov dioksid CO2
160 A
230 A
330 A
Mešan plin, Ar/CO2 M21
150 A
210 A
300 A
Priporočeni pretok plina
8-12 l/min
8-15 l/min
10-18 l/min
Premer žice
0,6-1,0 mm
0,8-1,2 mm
1,0-1,6 mm
Delovna temperatura**
Od -10 °C do 40 °C Od -10 °C do 40 °C Od -10 °C do 40 °C
* Pri impulznem varjenju lahko pride do zmanjšanja zmogljivosti za največ 30 %.
Varilni gorilnik
MXL 411W
MXL 511W
Vrsta hlajenja
Vodno
Vodno
Dovoljena obremenitev pri 100-odstotnem obratovalnem ciklu*
Ogljikov dioksid CO2
400 A
500 A
Mešan plin, Ar/CO2 M21
350 A
450 A
Priporočeni pretok plina
10-20 l/min
10-20 l/min
Premer žice
1,0-1,6 mm
1,0-1,6 mm
Delovna temperatura**
Od -10 °C do 40 °C
Od -10 °C do 40 °C
* Pri impulznem varjenju lahko pride do zmanjšanja zmogljivosti za največ 30 %.
** Če gorilnike, hlajene s tekočino, uporabljate pri temperaturah pod zmrziščem, uporabite
zadostno količino hladilne tekočine.
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem
smete variti z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Obratovalni cikel velja pri
temperaturi 40 °C/104 °F ali nižji.
Splošni podatki varilnika po IEC/EN 60 974-7
Vrsta vodenja:
Ročno
Vrsta žice:
standardna okrogla žica
Nazivna napetost:
Krmilno vezje in sprožilno stikalo imata
nazivno napetost 42 V, največ 1 A
Specifikacije vezja za hlajenje gorilnika
(samo za gorilnike, hlajene s tekočino):
•
•
•
•
•
•
najmanjši pretok 1,2 l/min
najmanjši tlak vode: 2,5 bar
največji tlak vode: 3,5 bar
vhodna temperatura: največ 40 °C
povratna temperatura: največ 60 °C
zmogljivost hlajenja: najmanj 1000 W,
do 2000 W, odvisno od uporabe
Gorilniki, hlajeni s tekočino
Povratne temperature, višje od 60 °C, lahko skrajšajo življenjsko dobo gorilnika oziroma ga
lahko poškodujejo ali uničijo. V hladilniku mora biti vedno dovolj hladilne tekočine; glejte
navodila za uporabo hladilne enote. V primeru visoke toplotne obremenitve gorilnika
uporabite dovolj zmogljiv hladilnik. Za varilne gorilnike uporabite samo posebno hladilno
0463 633 001
-9-
© ESAB AB 2018
4 TEHNIČNI PODATKI
tekočino, ki vsebuje inhibitorje korozije. Za seznam ustreznih izdelkov se obrnite na
najbližjega predstavnika proizvajalca ESAB.
Nazivne vrednosti veljajo za dolžine kabla od 3,0 do 5,0 m.
Nazivne obremenitve veljajo za standardne uporabe. V posebnih razmerah, npr. v primeru
visokega odboja toplote na gorilnik, se lahko gorilnik pregreje tudi ob uporabi pod nazivno
obremenitvijo. V tem primeru izberite zmogljivejši model ali nižji obratovalni cikel.
Pogoji za predvideno uporabo
1. Varilni gorilnik lahko uporabljate samo znotraj zgoraj navedenih tehničnih specifikacij
in za predviden namen uporabe.
2. Vrsto gorilnika morate izbrati glede na vrsto varjenja. Upoštevati morate potreben
obratovalni cikel in obremenitev, vrsto hlajenja, način vodenja ter premer žice. Če
obstajajo povečane zahteve, na primer zaradi predgretih obdelovancev, visokega
odboja toplote v kotih itd., morate upoštevati tudi te zahteve ter izbrati varilni gorilnik z
zadostno rezervno nazivno zmogljivostjo.
3. Izdelek mora biti zaščiten pred vlažnostjo in vlago med transportom, shranjevanjem in
delovanjem.
0463 633 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 DELOVANJE
5
DELOVANJE
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen industrijski uporabi. V domačem okolju lahko povzroči
radijske motnje. Za ustrezne varnostne ukrepe je odgovoren uporabnik.
NEVARNOST!
V sili je treba nemudoma izklopiti varilni transformator. Za nadaljnje ukrepe v
takšnih okoliščinah za več informacij glejte navodila za uporabo varilnega
transformatorja.
Varilni gorilnik je mogoče uporabljati v vseh položajih varjenja.
Stik z vročimi predmeti lahko poškoduje gorilnik in kabelski sestav.
Varilnega transformatorja ne vlecite za gorilnik.
Kabelskega sestava ne vlecite čez ostre robove. Kabelskega sestava ne upogibajte preostro.
5.1
Namestitev vodila
Namestite ustrezno vodilo žice za želeno aplikacijo, primerno za vrsto in premer žice. Glejte
poglavje "VZDRŽEVANJE", "Jekleno vodilo/plastično vodilo".
OPOMBA!
Za navodila za namestitev novih vodil in pravilen postopek sestavljanja
glejte poglavje z naslovom “Vzdrževanje”
Jeleno vodilo = za jeklene žice
Plastično vodilo = za aluminijaste, bakrene in nikljeve žice ter žice iz nerjavnega
jekla
5.2
Opremljanje gorilnika
Gorilnik mora biti opremljen glede na premer in material žice. Izberite ustrezno vodilo,
kontaktno konico, adapter za konice, šobo za plin in difuzor plina (kot je primerno). Podroben
pregled ustreznih delov najdete na seznamu nadomestnih delov za gorilnik.
Adapter za konice in kontaktno konico zategnite z ustreznim orodjem.
Prepričajte se, da so nameščeni vsi zahtevani deli, prikazani na seznamu nadomestnih
delov, kot so izolatorji. Varjenje brez teh predmetov lahko povzroči takojšnje uničenje
gorilnika.
5.3
1.
2.
Namestitev osrednjega adapterja na opremo
Preverite, ali je vodilo žice pravilno nameščeno.
Vstavite glavni vtič v konektor podajalnik žice in ga pritrdite tako, da z roko trdno
privijete matico adapterja.
5.4
Priključitev vezja za hlajenje
Priključite cevi za vodo na hladilno enoto: modro za pretok vode naprej iz hladilnika v
gorilnik; rdečo za pretok tople vode nazaj iz gorilnika v hladilnik. Pred uporabo vodno
0463 633 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 DELOVANJE
hlajenega gorilnika morate iz hladilnega krogotoka odstraniti zrak tako, da hladilnik pustite
delovati nekaj minut.
PREVIDNO!
Napačna povezava cevi za vodo lahko povzroči pregrevanje in poškodovanje
vrata gorilnika in napajalnega kabla za vodo. Redno preverjajte raven hladilne
tekočine in pretočnost hladilne enote. Nezadostno hlajenje lahko povzroči
pregrevanje in poškodovanje vrata gorilnika in napajalnega kabla za vodo.
OPOMBA!
Da bi dosegli optimalen pretok plina in vode, kabelske sestave ter cevi za plin in
vodo postavite čim bolj naravnost. Zvite cevi lahko povzročijo pregrevanje in
poškodovanje gorilnika. Kable in dovodne cevi zaščitite pred poškodbami.
5.5
Nastavitev kakovosti zaščitnega plina
Z regulatorjem plina nastavite kakovost plina. Vrsta in količina plina sta odvisna od vrste
varjenja.
5.6
Kontrolni seznam
Pred priklopom na podajalno enoto za žico preverite sklop kablov in se prepričajte, da je
vodilo primerno za premer in vrsto žice.
Na sprednjem delu potrošnih delov na ukrivljenem vratu preverite, ali je bila za premer in
vrsto žice uporabljena pravilna kontaktna konica itd.
5.7
Zamenjava žice
Ob zamenjavi žice se morate prepričati, da je konec žice čist in gladek.
V skladu z navodili za uporabo žico vstavite v podajalno enoto žice.
Pri vstavljanju žice pritisnite gumb na podajalni enoti za žico.
5.8
Začetek in zaustavitev postopka varjenja
Podajalnik žice in postopek varjenja zaženete tako, da potegnete sprožilnik gorilnika.
Odvisno od konfiguracije varilnika, postopek varjenja ustavite tako, da spustite sprožilnik ali
da še drugič potegnete sprožilnik. Za več informacij glejte navodila za uporabo varilnega
transformatorja.
NEVARNOST!
Glava gorilnika lahko med delovanjem doseže zelo visoke temperature, zato
obstaja nevarnost hudih opeklin. Počakajte, da se ohladi pod nadzorom, saj
obstaja nevarnost požara. Ne postavljajte vročega gorilnika na ali v bližino na
toplotno občutljivih predmetov. Pri vodno hlajenih gorilnikih mora sistem hlajenja
ostati vklopljen še nekaj minut po ustavitvi postopka varjenja.
Ko zapustite delovno mesto, mora biti sistem zavarovan pred nenamernim
delovanjem, po možnosti tako, da izklopite varilni transformator.
0463 633 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
6 VZDRŽEVANJE
6
VZDRŽEVANJE
6.1
Pregled
OPOMBA!
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Za nemoteno podajanje žice morate varilni gorilnik redno čistiti in menjati obrabne dele.
Redno izpihujte vodilo žice in čistite kontaktno točko.
POZOR!
Pred čiščenjem, servisiranjem ali popravili morate izvesti postopek zaustavitve.
1.
2.
Izklopite napajanje.
Zaprite dovod plina.
Med servisom opreme se prepričajte, da sta napajanje in dovod plina prekinjena.
6.2
Sklop kablov
Pred uporabo preverite gorilnik in kabelski sestav za poškodbe. Pred nadaljnjo uporabo
izdelka mora poškodbe popraviti usposobljeno osebje.
6.3
Čiščenje podajalnika žice
Sklop kablov gorilnika odklopite z opreme in ga odmaknite iz delovnega območja.
Odvijte matico in izvlecite vodilo žice. Odstranite ostale dele z ukrivljenega vratu.
S stisnjenim zrakom izpihajte obe strani prehoda za žico in tako odstranite delce.
Vodilo vstavite v prehod in matico znova privijte.
OPOMBA!
Nova vodila je treba odrezati na ustrezni dolžini.
6.4
Jekleno vodilo/plastično vodilo
Če težave s podajanjem žice ni mogoče odpraviti tako, da zamenjate kontaktno konico in
očistite kanal vodila za žico, morate zamenjati vodilo.
Vodilo in varilno žico morate vstaviti, ko je kabelski sestav poravnan.
Namestitev jeklenega vodila
Odstranite ovojno matico z osrednjega
konektorja ter odstranite šobo za plin in
kontaktno konico z gorilnika.
Vstavite vodilo skozi osrednji konektor in ga
zaklenite z ovojno matico.
Vodilo odrežite poravnano z držalom konice
in obrusite robove (na primer s šilčkom).
Samo za MXL 271: Odstranite držalo konice
in odrežite vodilo poravnano s sprednjim
delom vratu.
0463 633 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
6 VZDRŽEVANJE
Odstranite vodilo z gorilnika in previdno
zgladite njegov sprednji del. Po potrebi
zbrusite zarobke. Prepričajte se, da je
notranja luknja povsem odprta.
Pri izoliranih vodilih odstranite izolacijo na
sprednjem delu, tako da se preostala izolacija
konča približno na sprednjem delu ročaja
gorilnika.
Znova namestite vodilo in ga zaklenite z
ovojno matico. Namestite vse dele opreme
na vrat gorilnika.
Namestitev plastičnega vodila
Odstranite ovojno matico z osrednjega
konektorja ter odstranite šobo za plin in
kontaktno konico z gorilnika.
Vstavite vodilo skozi osrednji konektor in ga
zaklenite z ovojno matico.
Vodilo odrežite poravnano z držalom konice
in obrusite robove (na primer s šilčkom).
Samo za MXL 271: Odstranite držalo konice
in odrežite vodilo poravnano s sprednjim
delom vratu.
Če je vodilo težko namestiti na gorilnik,
odrežite naravnost na sprednjem delu vodila
in posnemite robove (npr. s šilčkom).
Na gorilnik namestite šobo za plin in
kontaktno konico.
OPOMBA!
Če je sprednji del vodila bronast, najprej prerežite plastično vodilo na primerno
dolžino in pustite, da bronasto vodilo izstopa približno 40-50 mm iz vratu
gorilnika. Bronasto vodilo namestite na plastično vodilo, šele nato pa ta sklop
vodila narežite na natančno določeno dolžino.
6.5
•
•
Čiščenje ukrivljenega vratu
Redno čistite notranjost plinske šobe in tako preprečujte nastajanje varilnih odkruškov.
Sočasno jih napršite s sredstvom proti nastajanju varilnih odkruškov ESAB®.
Potrošni material preglejte in poškodovane dele zamenjajte.
6.6
Preverjanje hladilnega sistema
Prepričajte se, da je hladilna tekočina čista; po potrebi jo zamenjajte. Nečistoče v hladilni
tekočini lahko ovirajo kanale za vodo v gorilniku. Vedno uporabljajte ustrezno hladilno
tekočino za gorilnike z inhibitorji korozije.
0463 633 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
7 ODPRAVLJANJE NAPAK
7
ODPRAVLJANJE NAPAK
Če spodaj opisani ukrepi niso uspešni, se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.
Preberite si navodila za preostale sestavne dele varilnega sistema, npr. vir napajanja
podajalna enota za žico.
Problem
Varilnik je prevroč
Možen vzrok
•
•
•
•
Kontaktna konica/držalo
konice ni dovolj
zategnjeno
Hladilni sistem ne deluje
pravilno
Prenapet gorilnik
Pokvarjen kabelski
sestav
Ukrep
•
•
•
•
Težave pri podajanju žice
•
•
•
•
•
•
Kontaktna konica je
obrabljena
Vodilo je
obrabljeno/umazano
Uporabljen potrošni
material ni primeren za
premer ali material žice
Podajalnik žice ni
pravilno nastavljen
Kabelski sestav je
ukrivljen ali je položen v
majhnem radiju
Žica je onesnažena
•
•
•
•
•
•
Porozni zvari
•
•
•
•
•
0463 633 001
Vrtinčenje plina, ki ga
povzročijo okruški
Premajhen ali izjemno
visok pretok plina v
gorilniku
Pokvarjen dovod plina
Zračni prepih na
delovnem mestu
Vlaga ali onesnaženost
na žici ali obdelovancu
- 15 -
•
•
•
•
•
Preverite in privijte z
roko
Preverite pretok vode,
raven napolnjenosti in
čistočo
Oglejte si tehnične
podatke in po potrebi
izberite drugo vrsto
gorilnika
Preverite kable, cevi in
priključke
Zamenjajte kontaktno
konico
Preverite vodilo in ga
izpihajte v obeh smereh.
Po potrebi ga
zamenjajte
Preverite seznam
nadomestnih delov
Preverite valjčke za
podajanje žice,
kontaktni tlak in zavoro
za tuljavo
Preverite kabelski
sestav in ga poravnajte
Uporabite čistilno
klobučevino
Očistite glavo gorilnika,
uporabite difuzor
plina/zaščito proti
okruškom
Preverite hitrost pretoka
z merilnim orodjem
Preverite hitrost pretoka
in morebitna uhajanja
Namestite zaščito
Preverite žico in
obdelovanec, uporabite
manj tekočine ali drugo
tekočino proti okruškom
© ESAB AB 2018
7 ODPRAVLJANJE NAPAK
Problem
Spremenljiv oblok
Možen vzrok
•
•
Postopek varjenja se ne
zažene
0463 633 001
•
Ukrep
Kontaktna konica je
obrabljena
Napačni varilni
parametri
•
Krmilni kabel je pretrgan
ali je pokvarjen
sprožilnik
•
- 16 -
•
Zamenjajte kontaktno
konico
Popravite varilne
parametre
Preverite in popravite
priključke sprožilnika,
očistite sprožilno stikalo
ali ga zamenjajte
© ESAB AB 2018
8 NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
8
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Modeli MXL 201, MXL 271, MXL 341, MXL 411W in MXL 511W so zasnovani in testirani v
skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi IEC/EN 60974-7. Izvajalec del je odgovoren,
da izdelek po zaključenih servisnih delih oziroma popravilu še vedno izpolnjuje zahteve
omenjenih standardov.
Nadomestne in obrabne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB –
glejte esab.com. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko izdelka ter oznako in številko
nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem poenostavite dobavo in si
zagotovite, da bo pravilna.
0463 633 001
- 17 -
© ESAB AB 2018
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering number
Denomination
Type
Notes
Plinsko hlajeni gorilniki
0700 025 220
MXL 201
Varilni gorilnik 3 m
Osrednji konektor Euro
0700 025 221
MXL 201
Varilni gorilnik 4 m
Osrednji konektor Euro
0700 025 230
MXL 271
Varilni gorilnik 3 m
Osrednji konektor Euro
0700 025 231
MXL 271
Varilni gorilnik 4 m
Osrednji konektor Euro
0700 025 240
MXL 341
Varilni gorilnik 3 m
Osrednji konektor Euro
0700 025 241
MXL 341
Varilni gorilnik 4 m
Osrednji konektor Euro
0700 025 242
MXL 341
Varilni gorilnik 5 m
Osrednji konektor Euro
Vodno hlajeni gorilniki
0700 025 250
MXL 411W
Varilni gorilnik 3 m
Osrednji konektor Euro
0700 025 251
MXL 411W
Varilni gorilnik 4 m
Osrednji konektor Euro
0700 025 252
MXL 411W
Varilni gorilnik 5 m
Osrednji konektor Euro
0700 025 260
MXL 511W
Varilni gorilnik 3 m
Osrednji konektor Euro
0700 025 261
MXL 511W
Varilni gorilnik 4 m
Osrednji konektor Euro
0700 025 262
MXL 511W
Varilni gorilnik 5 m
Osrednji konektor Euro
0463 633 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV
Item Denomination
Ordering no.
MXL 201 MXL 271 MXL 341
101
Head insulator
0700 200 096
X
102
Torch neck MXL 201
0700 025 200
X
103
Torch neck MXL 271
0700 025 201
104
Torch neck MXL 341
0700 025 202
105
Handle complete Expert Mini
0700 025 900
106
Handle complete Expert Plus
0700 025 901
107
Trigger, yellow, 2-poles
0700 025 903
X
X
X
108
Cable support cpl.
0700 025 950
X
X
X
109
Adaptor nut
0700 025 951
X
X
X
110
Central connector G
0700 200 101
X
X
X
111
Liner locking nut
0700 200 098
X
X
X
112
Cylinder head screw M4 x 6
0700 025 952
X
X
X
113
O-ring 4.0 x 1.0 mm (gas nipple)
0700 025 953
X
X
X
114
Screw for Expert Mini handle
0700 025 904
X
X
115
Screw for Expert Plus handle
0700 025 904
X
X
X
X
X
X
Item Denomination
Ordering no. / Ordering no. / Ordering no. /
3m
4m
5m
116
Coaxial cable for MXL 201
0700 025 960
0700 025 961
-
-
Coaxial cable for MXL 271
0700 025 962
0700 025 963
-
-
Coaxial cable for MXL 341
0700 025 964
0700 025 965
0700 025 966
0463 633 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV
Item Denomination
Ordering no.
MXL 411
MXL 511
201
Torch neck MXL 411W
0700 025 203
X
202
Torch neck MXL 511W
0700 025 204
203
Handle complete Expert Plus
0700 025 902
X
X
204
Cable support cpl.
0700 025 971
X
X
205
Central connector W
0700 025 970
X
X
206
Quick connector
0700 025 973
X
X
207
Hose clamp with ring Ø 8.7
0700 025 974
X
X
208
Hose clamp with ring Ø 9.0
0700 025 975
X
X
209
Hose clamp with ring Ø 9.5
0700 025 976
X
X
210
Clamping ring for outer cover
0700 025 972
X
X
211
PVC-Gas hose, black, 4.5 x 1.5
mm
0700 025 993
X
X
212
PVC hose, braided, black, 5 x 1.5
mm
0700 025 994
X
X
213
Fabric outer cover
0700 025 992
X
X
X
Item Denomination
Ordering no. / Ordering no. / Ordering no. /
3m
4m
5m
214
Water-power cable, blue
0700 025 983
0700 025 984
0700 025 985
215
Wire conduit, yellow
0700 025 986
0700 025 987
0700 025 988
216
Control cable cpl.
0700 025 989
0700 025 990
0700 025 991
217
Cable assembly
0700 025 980
0700 025 981
0700 025 982
0463 633 001
- 20 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
OBRABNI DELI
MXL 201
1. Šoba za plin
2. Kontaktna konica M6 × 25
3. Vzmet šobe
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0700 200 054 Gas nozzle
Conical
12 mm
53 mm
0700 200 060 Gas nozzle
Conical
9.5 mm
53 mm
0700 200 057 Gas nozzle
Cylindrical
16 mm
53 mm
0700 200 105 Gas nozzle
For self
6.5 mm
shielding wire
43.5 mm
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 200 063 Contact tip, M6 x 25
Cu
0.6 mm
0700 200 064 Contact tip, M6 x 25
Cu
0.8 mm
0700 200 065 Contact tip, M6 x 25
Cu
0.9 mm
0700 200 066 Contact tip, M6 x 25
Cu
1.0 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 200 078 Nozzle spring
Krepko = standardna dobava
0463 633 001
- 21 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
MXL 271
1. Šoba za plin
2. Kontaktna konica M6 × 28
3. Kontaktna konica M8 × 30
4. Vmesnik konice
5. Vzmet šobe
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0700 200 055 Gas nozzle
Conical
15 mm
56 mm
0700 200 061 Gas nozzle
Conical
11 mm
56 mm
0700 200 058 Gas nozzle
Cylindrical
20 mm
56 mm
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 200 068 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.8 mm
0700 200 069 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.9 mm
0700 200 070 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.0 mm
0700 200 071 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.2 mm
0700 200 081 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
0.8 mm
0700 200 083 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 084 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 273 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 274 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.2 mm
Krepko = standardna dobava
0463 633 001
- 22 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 025 275 Contact tip, M8 x 30
Cu
0.8 mm
0700 025 276 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.0 mm
0700 025 277 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.2 mm
0700 025 280 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.8 mm
0700 025 281 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.9 mm
0700 200 103 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 104 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 286 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 287 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.2 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 200 073 Tip adaptor
M6 / L=35 mm
0700 025 289 Tip adaptor
M8 / L=35 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 200 079 Nozzle spring
Krepko = standardna dobava
MXL 341
1. Šoba za plin
2. Kontaktna konica M6 × 28
3. Kontaktna konica M8 × 30
4. Vmesnik konice
5. Difuzor plina
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0700 200 056 Gas nozzle
Conical
16 mm
83.5 mm
0700 200 062 Gas nozzle
Conical
Only for M6
12 mm
83.5 mm
0700 200 059 Gas nozzle
Cylindrical
20 mm
83.5 mm
Krepko = standardna dobava
0463 633 001
- 23 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 200 068 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.8 mm
0700 200 069 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.9 mm
0700 200 070 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.0 mm
0700 200 071 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.2 mm
0700 200 081 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
0.8 mm
0700 200 083 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 084 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 273 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 274 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.2 mm
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 025 275 Contact tip, M8 x 30
Cu
0.8 mm
0700 025 276 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.0 mm
0700 025 277 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.2 mm
0700 025 278 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.4 mm
0700 025 279 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.6 mm
0700 025 280 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.8 mm
0700 025 281 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.9 mm
0700 200 103 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 104 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 284 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.4 mm
0700 025 285 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.6 mm
0700 025 286 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 287 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.2 mm
0700 025 288 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 200 074 Tip adaptor
M6 / L=28 mm
0700 025 290 Tip adaptor
M8 / L=28 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 200 080 Gas diffusor
Black
Krepko = standardna dobava
0463 633 001
- 24 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
MXL 411W/511W
1. Šoba za plin
2. Kontaktna konica M6 × 28
3. Kontaktna konica M8 × 30
4. Difuzor plina
5. Vmesnik konice
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0700 025 295 Gas nozzle
Conical
16 mm
75.5 mm
0700 025 296 Gas nozzle
Conical
14 mm
75.5 mm
0700 025 297 Gas nozzle
Cylindrical
20 mm
75.5 mm
0700 025 298 Gas nozzle
Conical
Only for M6
12 mm
75.5 mm
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 200 068 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.8 mm
0700 200 069 Contact tip, M6 x 28
Cu
0.9 mm
0700 200 070 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.0 mm
0700 200 071 Contact tip, M6 x 28
Cu
1.2 mm
0700 200 081 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
0.8 mm
0700 200 083 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 084 Contact tip, M6 x 28
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 273 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 274 Contact tip, M6 x 28
Alu Cu
1.2 mm
Krepko = standardna dobava
0463 633 001
- 25 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
0700 025 275 Contact tip, M8 x 30
Cu
0.8 mm
0700 025 276 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.0 mm
0700 025 277 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.2 mm
0700 025 278 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.4 mm
0700 025 279 Contact tip, M8 x 30
Cu
1.6 mm
0700 025 280 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.8 mm
0700 025 281 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
0.9 mm
0700 200 103 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.0 mm
0700 200 104 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.2 mm
0700 025 284 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.4 mm
0700 025 285 Contact tip, M8 x 30
CuCrZr
1.6 mm
0700 025 286 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.0 mm
0700 025 287 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.2 mm
0700 025 288 Contact tip, M8 x 30
Alu Cu
1.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0700 025 293 Gas diffusor
Black
0700 025 294 Gas diffusor
Ceramic
Ordering no. Denomination
Notes
0700 025 291 Tip adaptor
M8 / L=25 mm
0700 025 292 Tip adaptor
M6 / L=25 mm
Krepko = standardna dobava
Jekleno vodilo
Ordering no.
Ø
Length
Notes
MXL
201
MXL
271
MXL
341
MXL
411 /
511W
0700 200 085
0.8 - 1.0
3.0 m
Blue
X
X
X
X
0700 200 086
0.8 - 1.0
4.0 m
Blue
X
X
X
X
0700 025 800
0.8 - 1.0
5.0 m
Blue
X
X
0700 200 087
1.0 - 1.2
3.0 m
Red
X
X
X
0700 200 088
1.0 - 1.2
4.0 m
Red
X
X
X
0700 025 801
1.0 - 1.2
5.0 m
Red
X
X
0700 025 802
1.2 - 1.6
3.0 m
Yellow
X
X
0700 025 803
1.2 - 1.6
4.0 m
Yellow
X
X
0700 025 804
1.2 - 1.6
5.0 m
Yellow
X
X
Krepko = standardna dobava
0463 633 001
- 26 -
© ESAB AB 2018
OBRABNI DELI
Vodilo PTFE
Ordering no.
Ø
Length
Notes
MXL
201
MXL
271
MXL
341
MXL
411 /
511W
0700 200 091
1.0 - 1.2
3.0
Red
X
X
X
X
0700 200 092
1.0 - 1.2
4.0
Red
X
X
X
X
0700 025 812
1.0 - 1.2
5.0
Red
X
X
0700 025 813
1.2 - 1.6
3.0
Yellow
X
X
0700 025 814
1.2 - 1.6
4.0
Yellow
X
X
0700 025 815
1.2 - 1.6
5.0
Yellow
X
X
Vodilo PA s sprednjim delom iz bakra
Ordering no.
Ø
Length
Notes
MXL
201
MXL
271
MXL
341
MXL
411 /
511W
0700 025 816
0.8 - 1.0
3.0
Anthracite
X
X
X
X
0700 025 817
0.8 - 1.0
4.0
Anthracite
X
X
X
X
0700 025 818
0.8 - 1.0
5.0
Anthracite
X
X
0700 025 819
1.2 - 1.6
3.0
Anthracite
X
X
0700 025 820
1.2 - 1.6
4.0
Anthracite
X
X
0700 025 821
1.2 - 1.6
5.0
Anthracite
X
X
0463 633 001
- 27 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising