ESAB | TA33 | Instruction manual | ESAB TA33 Uputstvo za upotrebu

ESAB TA33 Uputstvo za upotrebu
Caddy®
TA33, TA34
Priručnik s uputama
0460 447 174 HR 20180816
Valid for: from program version 1.35P
SADRŽAJ
1
UVOD ...........................................................................................................
3
1.1
Pregled ....................................................................................................
3
1.2
Upravljačka ploča TA33 .........................................................................
3
1.3
Upravljačka ploča TA34 .........................................................................
4
ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG..............................................................
6
2.1
Postavke..................................................................................................
6
2.2
Objašnjenje simbola i funkcija ..............................................................
7
2.3
Skrivene TIG funkcije .............................................................................
10
ZAVARIVANJE METODOM MMA................................................................
13
3.1
Postavke..................................................................................................
13
3.2
Objašnjenje simbola i funkcija ..............................................................
13
3.3
Skrivene MMA funkcije ..........................................................................
14
4
MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU................................................
16
5
KODOVI POGREŠAKA ...............................................................................
17
5.1
Općenito ..................................................................................................
17
5.2
Popis kodova pogrešaka .......................................................................
17
5.3
Opisi kodova pogreške ..........................................................................
17
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA ...................................................
NARUDŽBENI BROJEVI .....................................................................................
19
20
2
3
6
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0460 447 174
© ESAB AB 2018
1 UVOD
1
UVOD
1.1
Pregled
Ovaj priručnik sadrži upute za upotrebu kontrolne ploče TA33 i TA34.
Općenite informacije o radu potražite u korisničkom priručniku za izvor napajanja.
Nakon priključivanja na izvor napajanja uređaj pokreće samodijagnozu LED
lampica i zaslona te prikazuje verziju programa, a u ovome primjeru verzija
programa je 0,18.
NAPOMENA!
Moguće su razlike u radu ploče, ovisno na koji je proizvod ugrađena.
1.2
Upravljačka ploča TA33
1.
Kotačić za postavljanje podataka; struja (A), vrijeme (s) ili debljina materijala (mm/inč)
2.
Zaslon
3.
Odabir načina zavarivanja; TIG
4.
Odabir početka; HF
5.
Odabir takta; 2-taktni
6.
Prikaz funkcije VRD (smanjenje napona u otvorenom krugu) aktivna ili isključena
ili MMA
ili LiftArc početak ™
ili 4-taktni
NAPOMENA!
Ova funkcija radi s izvorima napajanja na kojima je implementirana.
7.
Pokazatelj parametra koji je prikazan na zaslonu; struja (A), vrijeme (s) ili debljina
materijala (mm/inč)
8.
Odabir parametra za postavke;
0460 447 174
-3-
© ESAB AB 2018
1 UVOD
debljina materijala
, nagib prema dolje
ili naknadni protok plina
NAPOMENA!
Gumb za podešavanje upotrebljava se i za skrivene funkcije, pogledajte
odjeljak „Skrivene TIG funkcije".
Izmjerena vrijednost prikazana na zaslonu za snagu struje zavarivanja u A, aritmetička je
prosječna vrijednost = ispravljena prosječna vrijednost.
1.3
Upravljačka ploča TA34
1.
Kotačić za podešavanje struje (A) ili vremena (s)
2.
Zaslon
3.
Odabir načina zavarivanja; TIG
4.
Odabir TIG/MMA zavarivanja s istosmjernom strujom
ili MMA
Ili TIG zavarivanje s impulsnom strujom
5.
Odabir početka; HF
6.
Odabir takta; 2-taktni
Postavljanje s ploče
ili LiftArc početak™
ili 4-taktni
, promjena podataka o zavarivanju s okidačem plamenika
7.
ili priključivanje jedinice za daljinsko upravljanje
8.
Prikaz funkcije VRD (smanjenje napona u otvorenom krugu) aktivna ili isključena
NAPOMENA!
Ova funkcija radi s izvorima napajanja na kojima je implementirana.
9.
Pokazatelj parametra koji je prikazan na zaslonu; struja (A), napon (V) ili vrijeme (s)
0460 447 174
-4-
© ESAB AB 2018
1 UVOD
10.
Prikaz vrijednosti mjerenja jakosti struje (A) ili napona (V) tijekom zavarivanja.
11.
Indikator odabranog parametra postavke. Vidi odjeljak "Objašnjenja simbola i
funkcija".
Gumb na desnoj strani upotrebljava se i za skrivene funkcije, pogledajte odjeljak
„Skrivene TIG funkcije“ i „Skrivene MMA funkcije“.
12.
Gumb za postavke memorije podataka zavarivanja. Vidi odjeljak "Memorija podataka
zavarivanja".
Izmjerena vrijednost prikazana na zaslonu za napon luka (V) i snagu struje zavarivanja (A)
aritmetička je prosječna vrijednost = ispravljena prosječna vrijednost.
0460 447 174
-5-
© ESAB AB 2018
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
2
ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
2.1
Postavke
Funkcija
Raspon postavki
TA TA
33 34
Zadana
vrijednost
HF/LiftArc™2)
HF ili Liftarc™
x
x
LiftArc™
2/4 takta2)
2 takta ili 4 takta
x
x
2-taktno
Vrijeme prethodnog istjecanja
plina1)
0-5 s
x
x
0,5 s
Trajanje uspona1)
0-10 s
x
x
0,0 s
Trajanje pada
0-10 s
x
x
1,0 s
Vrijeme naknadnog istjecanja
plina
0-25 s
x
x
10,0 s
Struja
4 – maks.3)
x
x
60 A
Aktivna ploča
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
-
x
ON
(UKLJUČENO)
Promjena podataka okidača
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
-
x
OFF
(ISKLJUČENO)
Jedinica za daljinsko upravljanje OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
-
x
OFF
(ISKLJUČENO)
Minimalna struja1)
0-99%
-
x
0%
Impulsna struja
4 – maks.3)
x
x
60 A
Trajanje impulsa
Mikroimpuls1)
0,01 – 2,5 s
0,001 – 0,250 s
-
x
1,0 s
Pozadinska struja
4 – maks.3)
-
x
20 A
Trajanje pozadinske struje
Mikroimpuls1)
0,01 – 2,5 s
0,001 – 0,250 s
-
x
1,0 s
Debljina materijala3)
30 A/mm u koracima od 0,1
mm
x
-
-
-
VRD
Jedinica mjere
0 = inč, 1 = mm
x
-
1
TIG zavarivanje vrućom žicom,
uključeno/isključeno1)
0 = ISKLJUČENO, 1 =
UKLJUČENO
x
-
OFF
(ISKLJUČENO)
TIG zavarivanje vrućom žicom,
napon isključivanja luka1)
2 - 30 V
x
-
TIG zavarivanje vrućom žicom,
automatski početak1)
0 = automatsko početak
isključen,
1 = automatski početak
uključen
x
-
OFF
(ISKLJUČENO)
1)
Ovo su skrivene TIG funkcije. Pogledajte odjeljak "Skrivene MMA funkcije."
2)
Te se funkcije ne mogu mijenjati dok je zavarivanje u tijeku.
3)
Raspon postavki ovisi o izvoru napajanja koji se koristi.
0460 447 174
-6-
© ESAB AB 2018
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
2.2
Objašnjenje simbola i funkcija
Uređaj za smanjenje napona (VRD)
Funkcija VRD sprječava prekoračenje napona od 35 V u otvorenom krugu kada
se ne zavaruje. To je naznačeno upaljenim led indikatorom VRD.
Funkcija VRD se blokira kad sustav otkrije početak zavarivanja.
Ako je funkcija VRD aktivirana, a napon otvorenog strujnog kruga premašuje
ograničenje od 35 V, to se naznačuje porukom o pogrešci (16) koja se prikazuje
na zaslonu i zavarivanje ne može započeti dok je poruka o pogrešci prikazana.
Kako biste aktivirali funkciju obratite se ovlaštenom inženjeru tvrtke ESAB.
Zavarivanje postupkom TIG
Zavarivanje postupkom TIG topi metal radnog dijela pomoću udara luka s
netopive elektrode od volframa. Kupka zavarivanja i elektroda zaštićeni su
zaštitnim plinom.
DC, istosmjerna struja (direct current)
Jača struja proizvodi širu kupku zavarivanja s boljim prodorom u radni dio.
Impulsna struja
Impulsno zavarivanje koristi se za poboljšanje kontrole nad kupkom zavarivanja i
postupkom ukrućivanja. Frekvencija impulsa postavlja se tako da kupka
zavarivanja između impulsa ima dovoljno vremena za barem djelomično
ukrućivanje. Za postavljanje impulsnog zavarivanja potrebna su četiri parametra:
impulsna struja, trajanje impulsa, pozadinska struja i trajanje pozadinske struje.
Postavke parametara
1.
Uspon
2.
Struja varenja
3.
Trajanje impulsa
4.
Pozadinska struja
5.
Trajanje pozadinske struje
6.
Funkcija "pada"
7.
Vrijeme naknadnog istjecanja
plina
Uspon
Funkcija uspona osigurava spor porast struje na postavljenu vrijednost nakon
okidanja luka pri zavarivanju TIG metodom. To osigurava "nježnije" zagrijavanje
elektrode i zavarivaču omogućava ispravno postavljanje elektrode prije
postizanja zadane struje zavarivanja.
0460 447 174
-7-
© ESAB AB 2018
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
Impulsna struja
Viša od dvije vrijednosti struje prilikom korištenja impulsne struje.
Trajanje impulsa
Vrijeme trajanja strujnog impulsa u impulsnom periodu.
Pozadinska struja
Niža od dvije vrijednosti struje prilikom korištenja impulsne struje.
Trajanje pozadinske struje
Vrijeme trajanja pozadinske struje koja zajedno s impulsom čini impulsni period.
Pad
Kako bi se izbjegli krateri i/ili pukotine, zavarivanje postupkom TIG nakon
završetka zavarivanja koristi "pad" po kojem struja kroz određeno vrijeme
"polako" pada.
Naknadni protok plina
Funkcija određuje vrijeme toka zaštitnog plina nakon gašenja luka.
Visokofrekventno pokretanje
Visokofrekventno pokretanje okida luk iskrama koje s elektrode prelaze na radni
dio kad mu se elektroda približi.
0460 447 174
-8-
© ESAB AB 2018
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
Funkcija LiftArc™
Funkcija LiftArc™ okida luk kad se elektroda podigne s radnog dijela nakon što
je bila u dodiru s njim.
Okidanje luka pomoću funkcije LiftArc™:
1.
2.
3.
Elektroda je naslonjena na radni dio.
Pritisnut je prekidač okidača i počinje teći slaba struja.
Zavarivač podiže elektrodu s radnog dijela: luk okida, a struja se automatski
povećava na postavljenu vrijednost.
2-taktno
U 2-taktnom načinu rada pritisnite sklopku okidača (1) na plameniku za TIG
zavarivanje kako biste pokrenuli protok zaštitnog plina i pokrenuli luk. Rast
jakosti struje zaustavlja se kada ona dosegne postavljenu vrijednost. Pustite
sklopku okidača (2) kako biste pokrenuli pad jakosti struje i gašenje luka. Zaštitni
plin nastavlja teći kako bi zaštitio mjesto zavarivanja i elektrodu od volframa.
A = prethodno istjecanje plina
B = uspon
C = pad
D = naknadno istjecanje plina
0460 447 174
-9-
© ESAB AB 2018
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
4-taktno
U 4-taktnom načinu rada pritisnite sklopku okidača (1) na plameniku za TIG
zavarivanje kako biste pokrenuli protok zaštitnog plina i pokrenuli pilot luk. Pustite
sklopku okidača (2) kako biste pokrenuli rast jakosti struje do postavljene vrijednosti.
Za prekid zavarivanja opet pritisnite sklopku okidača (3). Snaga struje opet će pasti
do razine potrebne za pilot luk. Za prekidanje luka otpustite sklopku okidača (4).
Zaštitni plin nastavlja teći kako bi zaštitio mjesto zavarivanja i elektrodu od volframa.
A = prethodno istjecanje plina
C = pad
B = uspon
D = naknadno istjecanje plina
Debljina materijala
Struje se postavlja automatski ovisno o debljini materijala (mm/inč).
Za povećanje ili smanjivanje struje protišćite
dok se simboli za debljinu materijala,
nagiba i naknadnog protoka plina nisu više aktivni i ne utječu na struju.
Naknadni protok plina
Funkcija određuje vrijeme protoka zaštitnog plina nakon gašenja luka.
Aktivna ploča
Postavke sa unose na upravljačkoj ploči.
Promjena podataka okidača
Ova funkcija omogućuje izmjenjivanje različitih memoriranih podataka o
zavarivanju dvostrukim pritiskom na sklopku plamenika. Primjenjivo samo za
TIG zavarivanje.
Jedinica za daljinsko upravljanje
Postavke sa unose na jedinici za daljinsko upravljanje.
Prije aktiviranja jedinice za daljinsko upravljanje morate je priključiti u
odgovarajuću utičnicu na uređaju. Kada je jedinica za daljinsko upravljanje
uključena, upravljačka je ploča isključena.
2.3
Skrivene TIG funkcije
Na upravljačkoj ploči ima skrivenih funkcija.
0460 447 174
- 10 -
© ESAB AB 2018
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
Za pristup skrivenim funkcijama pritisnite
na pet sekundi. Na zaslonu se prikazuje
slovo i vrijednost. Odaberite željenu funkciju pritiskom na odgovarajući gumb. Kotačićem se
mijenja vrijednost odabrane funkcije.
Za ostavljanje skrivenih funkcija pritisnite
na pet sekundi.
Upravljačka ploča TA33
Funkcija
Postavke
A = prethodni protok plina
0–5s
b = uspon
0 – 9,9 s
C = jedinica mjere
0 = inč, 1 = mm
h = TIG zavarivanje vrućom žicom,
uključeno/isključeno
0 = ISKLJUČENO, 1 = UKLJUČENO
U = TIG zavarivanje vrućom žicom, napon
isključivanja luka
2 - 30 V
S = TIG zavarivanje vrućom žicom,
automatski početak
0 = automatski početak isključen, 1 =
automatski početak uključen
Upravljačka ploča TA34
Funkcija
Postavke
A = prethodni protok plina
0–5s
b = mikroimpuls
0 = ISKLJUČENO, 1 = UKLJUČENO
l = minimalna struja
0 – 99%
Prethodni protok plina
Funkcija određuje vrijeme toka zaštitnog plina prije udara luka.
Uspon
Funkcija uspona osigurava spor porast struje na postavljenu vrijednost nakon
okidanja luka pri zavarivanju TIG metodom. To osigurava "nježnije" zagrijavanje
elektrode i zavarivaču omogućava ispravno postavljanje elektrode prije
postizanja zadane struje zavarivanja.
Jedinica mjere
0 = in./min, 1 = mm/min, zadana vrijednost = 1
0460 447 174
- 11 -
© ESAB AB 2018
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
TIG zavarivanje vrućom žicom
Ova funkcija koristi izvor napajanja za pred zagrijavanje žice koja se doprema u TIG var.
Time se dobiva brža stopa rada i bolji rezultati zavarivanja nego u slučaju kada se hladna
žica doprema do vara.
Nakon uključivanja funkcije TIG zavarivanja vrućom žicom parametrom „h", funkcionalnost
je sljedeća. Ako je generiran signal okidanja ili je parametar „S" (pogledajte niže) postavljen
na „1", pred zagrijavanje će početi, a TIG zavarivanje vrućom žicom biti će naznačeno
treperećim TIG indikatorom.
Ako napon dosegne određenu granicu, smatra se da je luk stvoren i izvor napajanja će ga
pokušati ugasiti. To se događa jer svrha TIG zavarivanja vrućom žicom nije održavanje luka
nego održavanje konstantne struje kako bi se grijala žica. Ograničenje napona možete
postaviti pomoću parametra „U" (pogledajte gore).
U sustavu bez signala okidanja parametar „S" može se upotrebljavati za automatski početak
predgrijanja.
UPOZORENJE!
Kada je parametar „S" u položaju „1", konstantan napon se šalje na izlaz
zavarivanja. To je naznačeno treperećim led indikatorom VRD.
Mikroimpuls
Kako biste odabrali mikroimpuls na jedinici mora biti uključena funkcija impulsne
struje. Vrijednost za vrijeme impulsa i pozadinsku struju obično je 0,02 - 2,50
sekundi. Pomoću mikroimpulsa to se vrijeme može smanjiti na 0,001 sekunda.
Kad je funkcija mikroimpulsa aktivna, vrijeme kraće od 0,25 sekunda prikazano
je na zaslonu bez decimalnog zareza.
Minimalna struja
Koristi se za postavljanje minimalne struje za daljinsko upravljanje.
Ako je maksimalna struja postavljena na 100 A, a želite da minimalna bude 50 A, postavite
vrijednost za minimalnu struju skrivene funkcije na 50%.
Ako je maksimalna struja postavljena na 100 A, a želite da minimalna bude 90 A, postavite
vrijednost za minimalnu struju na 90%.
Ova se funkcija također primjenjuje za postavljanje pozadinske struje prilikom TIG
zavarivanja impulsnom strujom.
0460 447 174
- 12 -
© ESAB AB 2018
3 ZAVARIVANJE METODOM MMA
3
ZAVARIVANJE METODOM MMA
3.1
Postavke
Funkcija
Raspon postavki
TA33
TA34
Zadana
vrijednost
Struja
16 – maks. A2)
x
x
100 A
Vrući početak1)
0 – 99
x
x
0
Snaga luka1)
0 – 99
x
x
5
Zavarivanje isprekidanim
lukom1)
0 = ISKLJUČENO ili 1 =
UKLJUČENO
x
x
OFF
(ISKLJUČEN
O)
Regulator zavarivanja
ArcPlus™1)
1 = ISKLJUČENO ili 0 =
UKLJUČENO
x
x
ON
(UKLJUČENO
)
Aktivna ploča
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
x
x
ON
(UKLJUČENO
)
Jedinica za daljinsko
upravljanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
x
x
OFF
(ISKLJUČEN
O)
Minimalna struja1)
0 – 99%
-
x
0%
VRD
-
1)Ovo
-
su skrivene funkcije, pogledajte odjeljak "Skrivene MMA funkcije."
2)Raspon
postavki ovisi o izvoru napajanja koji se koristi.
3.2
Objašnjenje simbola i funkcija
Uređaj za smanjenje napona (VRD)
Funkcija VRD sprječava prekoračenje napona od 35 V u otvorenom krugu kada
se ne zavaruje. To je naznačeno upaljenim led indikatorom VRD.
Funkcija VRD se blokira kad sustav otkrije početak zavarivanja.
Ako je funkcija VRD aktivirana, a napon otvorenog strujnog kruga premašuje
ograničenje od 35 V, to se naznačuje porukom o pogrešci (16) koja se prikazuje
na zaslonu i zavarivanje ne može započeti dok je poruka o pogrešci prikazana.
Kako biste aktivirali funkciju obratite se ovlaštenom servisnom inženjeru tvrtke ESAB.
Zavarivanje postupkom MMA
Zavarivanje metodom MMA također se naziva ručno elektrolučno zavarivanje
obloženim elektrodama. Okidanje luka topi elektrodu, a njena obloga oblikuje
zaštitnu trosku.
Aktivna ploča
Postavke sa unose na upravljačkoj ploči.
0460 447 174
- 13 -
© ESAB AB 2018
3 ZAVARIVANJE METODOM MMA
Jedinica za daljinsko upravljanje
Postavke sa unose na jedinici za daljinsko upravljanje.
Prije aktiviranja jedinice za daljinsko upravljanje morate je priključiti u
odgovarajuću utičnicu na uređaju. Kada je jedinica za daljinsko upravljanje
uključena, upravljačka je ploča isključena.
3.3
Skrivene MMA funkcije
Na upravljačkoj ploči ima skrivenih funkcija.
Za pristup tim funkcijama pritisnite
na pet sekunda. Na zaslonu se prikazuje slovo i
vrijednost. Odaberite funkciju pritiskom na desnu strelicu. Kotačićem se mijenja vrijednost
odabrane funkcije.
Za ostavljanje skrivenih funkcija pritisnite
na pet sekundi.
Upravljačka ploča TA33
Funkcija
Postavke
C = snaga luka
0 – 99%
d = zavarivanje isprekidanim lukom
0 = ISKLJUČENO, 1 = UKLJUČENO
F = regulator zavarivanja vrste ArcPlus™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = vrući početak
0 – 99%
Upravljačka ploča TA34
Funkcija
Postavke
C = snaga luka
0 – 99%
d = zavarivanje isprekidanim lukom
0 = ISKLJUČENO, 1 = UKLJUČENO
F = regulator zavarivanja vrste ArcPlus™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = vrući početak
0 – 99%
I = minimalna struja
0 – 99%
Snaga luka
Snaga luka važna je za određivanje promjene struje u odnosu na promjenu
duljine luka. Niža vrijednost daje mirniji luk s manje prskanja.
Zavarivanje isprekidanim lukom
Zavarivanje isprekidanim lukom može se koristiti prilikom zavarivanja elektrodama od
nehrđajućeg čelika. Funkcija uključuje izmjenično udaranje i gašenje luka za postizanje bolje
kontrole nad prijenosom topline. Elektrodu je za gašenje luka dovoljno malo podići.
Regulator zavarivanja
Regulator zavarivanja je vrsta kontrole koja daje intenzivniji, fokusiraniji i smireniji luk. Brže
se oporavlja od kratkog spoja na mjestu zavarivanja, pa postoji manja opasnost od
zapinjanja elektrode.
•
•
Arc Plus™ (0) preporučuje s za osnovnu vrstu elektrode
Arc Plus™ II (1) preporučuje se za rutilne elektrode
0460 447 174
- 14 -
© ESAB AB 2018
3 ZAVARIVANJE METODOM MMA
Funkcija vrućeg pokretanja
Funkcija vrućeg pokretanja za podesivo razdoblje na početku postupka
zavarivanja povećava struju zavarivanja i tako smanjuje opasnost od slabog
taljenja na početku spoja.
Minimalna struja
Koristi se za postavljanje minimalne struje za daljinsko upravljanje.
Ako je maksimalna struja postavljena na 100 A, a želite da minimalna bude 50 A, postavite
vrijednost za minimalnu struju skrivene funkcije na 50%.
Ako je maksimalna struja postavljena na 100 A, a želite da minimalna bude 90 A, postavite
vrijednost za minimalnu struju na 90%.
0460 447 174
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU
4
MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU
U memoriju upravljačke ploče mogu se spremiti dvije različite postavke za zavarivanje.
Pritisnite gumb
ili
i držite ga pet sekunda za spremanje podataka o zavarivanju
u memoriju. Podaci o zavarivanju spremljeni su kada zelena lampica indikatora počne
bljeskati.
Za izmjenjivanje podataka o zavarivanju spremljenih u memoriju pritisnite gumb
ili
.
Memorija podataka o zavarivanju ima rezervnu bateriju tako da ostavke ostaju spremljene i
nakon isključivanja jedinice.
0460 447 174
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 KODOVI POGREŠAKA
5
KODOVI POGREŠAKA
5.1
Općenito
Kodovi pogrešaka naznačuju da je došlo do pogreške na opremi. Na zaslonu se prikazuje
slovo E, a nakon njega broj koda pogreške. Prikazuje se i broj jedinice koji naznačuje u kojoj
je jedinici došlo do pogreške. Broj koda pogreške i broj jedinice prikazuju se naizmjenično.
Ako je detektirano više pogrešaka, prikazat će se samo kod zadnje pogreške do koje je
došlo. Za prestanak prikazivanja koda pogreške pritisnite bilo koji gumb ili okrenite kotačić.
NAPOMENA!
Ako je daljinski upravljač aktiviran, deaktivirajte ga pritiskom na gumb
biste uklonili prikaz koda pogreške.
5.2
kako
Popis kodova pogrešaka
U 0 = jedinica podataka o zavarivanju
U 2 = izvor napajanja
U 1 = jedinica za hlađenje
U 4 = jedinica daljinskog upravljača
5.3
Opisi kodova pogreške
U nastavku su opisani kodovi pogrešaka u slučaju kojih korisnik može sam ispraviti
pogrešku. Ako se prikaže neki drugi kod pogreške, obratite se servisnom tehničaru.
Kod pogreške
Opis
E6
E7
Visoka temperatura
Aktiviran je osigurač zbog toplinske preopterećenosti.
Trenutačni postupak zavarivanja zaustavlja se i ne može se ponovno
pokrenuti dok temperatura ne padne.
Radnja: Provjerite jesu li otvori za usis i ispuh zraka za hlađenje
blokirani ili začepljeni prljavštinom. Provjerite koji se radni ciklus koristi
kako biste izbjegli preopterećenje opreme.
E 14
Komunikacijska pogreška (sabirnica isključena)
Teže smetnje na CAN sabirnici.
Radnja: Provjerite nije li na CAN sabirnicu priključen uređaj u kvaru.
Provjerite tablice.
Ako se pogreška nastavi pojavljivati, obratite se servisnom tehničaru.
E 16
0460 447 174
Visoki napon otvorenog kruga, sa specifikacijom VRD
Napon otvorenog kruga bio je previsok.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako
se pogreška nastavi pojavljivati, obratite se servisnom tehničaru.
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 KODOVI POGREŠAKA
Kod pogreške
Opis
E 29
Nema protoka rashladne vode
Aktivirala se sklopka nadzora protoka vode.
Trenutačni postupak zavarivanja zaustavlja se i ne može se ponovno
pokrenuti.
Radnja: Provjerite sklop za protok vode i pumpu.
E 41
0460 447 174
Izgubljena veza s rashladnom jedinicom
Jedinica za podatke zavarivanja izgubila je kontakt s rashladnom
jedinicom. Zaustavlja se postupak zavarivanja.
Radnja: Provjerite ožičje. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se
servisnom tehničaru.
- 18 -
© ESAB AB 2018
6 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
6
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
Rezervne i zamjenske dijelove moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
pogledajte esab.com. Prilikom naručivanja prema popisu rezervnih dijelova navedite vrstu
proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To omogućava otpremu i osigurava
pravilnu isporuku.
0460 447 174
- 19 -
© ESAB AB 2018
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Broj za naručivanje
Naziv
0460 250 882
Upravljačka Ploča Caddy™ TA34
0460 250 886
Upravljačka Ploča Caddy™ TA33
Tehnička dokumentacija dostupna je na internetskoj adresi: www.esab.com
0460 447 174
- 20 -
© ESAB AB 2018
NARUDŽBENI BROJEVI
0460 447 174
- 21 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising