ESAB | TA33 | Instruction manual | ESAB TA33 Brugermanual

ESAB TA33 Brugermanual
Caddy®
TA33, TA34
Bruksanvisning
0460 447 174 NO 20180816
Valid for: from program version 1.35P
INNHOLD
1
INNLEDNING ...............................................................................................
3
1.1
Oversikt ...................................................................................................
3
1.2
Betjeningspanel TA33 ............................................................................
3
1.3
Betjeningspanel TA34 ............................................................................
4
TIG-SVEISING .............................................................................................
6
2.1
Innstillinger .............................................................................................
6
2.2
Forklaring av symboler og funksjoner .................................................
7
2.3
Skjulte TIG-funksjoner ...........................................................................
10
MMA-SVEISING...........................................................................................
13
3.1
Innstillinger .............................................................................................
13
3.2
Forklaring av symboler og funksjoner .................................................
13
3.3
Skjulte MMA-funksjoner.........................................................................
14
4
SVEISEDATAMINNE ...................................................................................
16
5
FEILKODER.................................................................................................
17
5.1
Generelt ...................................................................................................
17
5.2
Liste over feilkoder ................................................................................
17
5.3
Beskrivelser av feilkoder .......................................................................
17
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
ORDRENUMRE ...................................................................................................
18
19
2
3
6
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0460 447 174
© ESAB AB 2018
1 INNLEDNING
1
INNLEDNING
1.1
Oversikt
Denne håndboken beskriver bruken av betjeningspanelene TA33 og TA34.
Du finner mer generell informasjon om betjening i bruksanvisningen til strømkilden.
Når strømforsyningen er på, kjører enheten en selvdiagnostikk av lysdiodene
og displayet, og programversjonen vises. I dette eksemplet er
programversjonen 0.18.
OBS!
Panelfunksjonene kan være litt forskjellige, avhengig av hvilket produkt som er
installert.
1.2
Betjeningspanel TA33
1.
Dreiebryter for innstilling av data: strøm (A), tid (s) eller materialtykkelse (mm/tomme)
2.
Display
3.
Valg av sveisemetode: TIG
4.
Valg av start: HF-start
5.
Valg av takt: 2-takt
6.
Visning av VRD-funksjon (redusert tomgangsspenning): aktiv eller inaktiv
eller MMA
eller LiftArc-start ™
eller 4-takt
OBS!
Denne funksjonen kan brukes for strømkilder når dette er implementert.
7.
Indikasjon av hvilken parameter som vises i displayet: strøm (A), tid (s) eller
materialtykkelse (mm/tomme)
0460 447 174
-3-
© ESAB AB 2018
1 INNLEDNING
8.
Valg av innstillingsparamenter:
materialtykkelse
, slope down
eller gassetterstrømming
OBS!
Trykknappen brukes også for skjulte funksjoner. Se avsnittet "Skjulte
TIG-funksjoner".
Målt verdi i displayet for sveisestrøm A er aritmetisk middelverdi = likerettet middelverdi.
1.3
Betjeningspanel TA34
1.
Dreiebryter for innstilling av strøm (A) eller tid (s)
2.
Display
3.
Valg av sveisemetode: TIG
4.
Valg av TIG/MMA-sveising med likestrøm
eller MMA
eller TIG-sveising med pulsert strøm
eller LiftArc™
5.
Valg av start: HF-start
6.
Valg av takt: 2-takt
eller 4-takt
7.
Innstilling fra panel
, endring av sveisedata med sveisebrennerutløser
eller tilkobling av fjernkontrollenhet
8.
Visning av VRD-funksjon (redusert tomgangsspenning): aktiv eller inaktiv
OBS!
Denne funksjonen kan brukes for strømkilder når dette er implementert.
9.
Indikasjon av hvilken parameter som vises i displayet: strøm (A), spenning (V) eller tid
(s)
0460 447 174
-4-
© ESAB AB 2018
1 INNLEDNING
10.
Visning av måleverdi for strøm (A) eller spenning (V) under sveising.
11.
Indikasjon av valgt innstillingsparameter. Se avsnittet "Forklaringer av symboler og
funksjoner".
Trykknappen til høyre brukes også for skjulte funksjoner. Se avsnittet "Skjulte
TIG-funksjoner" og "Skjulte MMA-funksjoner".
12.
Knapper for innstillinger av sveisedataminne. Se avsnittet "Sveisedataminne".
Målt verdi i displayet for buespenning (V) og sveisestrøm (A) er aritmetisk middelverdi =
likerettet middelverdi.
0460 447 174
-5-
© ESAB AB 2018
2 TIG-SVEISING
2
TIG-SVEISING
2.1
Innstillinger
Funksjon
Innstillingsområde
HF/LiftArc™2)
HF eller LiftArc™
x
x
LiftArc™
2/4-takts2)
2-takts eller 4-takts
x
x
2-takt
Gassforstrømningstid1)
0–5 s
x
x
0,5 s
Slope-up-tid1)
0-10 s
x
x
0,0 s
Slope down-tid
0-10 s
x
x
1,0 s
Gassetterstrømningstid
0-25 s
x
x
10,0 s
Strøm
4 – maks3)
x
x
60 A
Aktivt panel
AV eller PÅ
-
x
PÅ
Endre utløserdata
AV eller PÅ
-
x
AV
Fjernkontrollenhet
AV eller PÅ
-
x
AV
Min. strøm1)
0–99 %
-
x
0%
Pulsstrøm
4 – maks3)
x
x
60 A
Pulstid
Mikropuls1)
0,01–2,5 s
0,001-0,250 s
-
x
1,0 s
Bakgrunnsstrøm
4 – maks3)
-
x
20 A
Bakgrunnstid
Mikropuls1)
0,01–2,5 s
0,001-0,250 s
-
x
1,0 s
Materialtykkelse3)
30 A/mm i trinn på 0,1 mm
x
-
-
-
VRD
TA TA Standardverdi
33 34
Måleenhet
0 = tomme, 1 = mm
x
-
1
Hot Wire TIG, på/av1)
0 = AV, 1 = PÅ
x
-
AV
Hot Wire TIG, spenning for
avslåing av bue1)
2–30 V
x
-
Hot Wire TIG, automatisk start1)
0 = automatisk start av
1 = automatisk start på
x
-
AV
1)
Disse funksjonene er skjulte TIG-funksjoner, se beskrivelse i avsnittet Skjulte
TIG-funksjoner.
2)
Disse funksjonene kan ikke endres mens sveisingen pågår.
3)
Innstillingsområdet avhenger av hvilken strømkilde som brukes.
0460 447 174
-6-
© ESAB AB 2018
2 TIG-SVEISING
2.2
Forklaring av symboler og funksjoner
Spenningsreduksjonsenhet (VRD)
VRD-funksjonen sørger for at tomgangsspenningen ikke overstiger 35 V når det
ikke utføres sveising. Dette angis ved at VRD-lysdioden lyser.
VRD-funksjonen blokkeres når systemet registrerer at sveising har startet.
Hvis VRD-funksjonen aktiveres og tomgangsspenningen overstiger grensen på
35 V, angis dette ved at en feilmelding (16) vises i displayet, og sveising kan ikke
påbegynnes så lenge feilmeldingen vises.
Kontakt en godkjent ESAB-tekniker for å aktivere funksjonen.
TIG-sveising
Ved TIG-sveising smeltes metallet i arbeidsemnet med en lysbue som tennes fra
en wolframelektrode som ikke selv smelter. Smeltebadet og elektroden
beskyttes av en dekkgass.
DC, likestrøm
Høyere strømstyrke produserer bredere smeltebad med bedre inntrenging i
arbeidsemnet.
Pulsert strøm
Pulsering brukes for å oppnå bedre kontroll over smeltebadet og
størkningsprosessen. Pulsfrekvensen stilles inn så lavt at smeltebadet i hvert fall
delvis får tid til å størkne mellom hver puls. Det trengs fire parametere for å stille
inn pulseringen: pulsstrøm, pulstid, bakgrunnsstrøm og bakgrunnstid.
Parameterinnstillinger
1.
Slope up
2.
Sveisestrøm
3.
Pulstid
4.
Bakgrunnsstrøm
5.
Bakgrunnstid
6.
Slope down
7.
Gassetterstrømningstid
Slope up
Slope up-funksjonen betyr at når TIG-lysbuen tennes, stiger strømmen langsomt
til innstilt verdi. Dette gir `mykere' oppvarming av elektroden og gir sveiseren en
mulighet til å plassere elektroden skikkelig før innstilt sveisestrøm er nådd.
0460 447 174
-7-
© ESAB AB 2018
2 TIG-SVEISING
Pulsstrøm
Den høyeste av to strømverdier ved pulsstrøm.
Pulstid
Den tiden pulsstrømmen pågår under en pulsperiode.
Bakgrunnsstrøm
Den laveste av to strømverdier ved pulsstrøm.
Bakgrunnstid
Tid for bakgrunnsstrøm som sammen med tid for pulsstrøm utgjør pulsperiode.
Slope down
TIG-sveising bruker “slope down”, der strømstyrken faller 'langsomt' over en
kontrollert tid, for å unngå kratere og/eller sprekker når en sveisesøm er ferdig.
Gassetterstrømming
Dette styrer tidsrommet da dekkgassen strømmer etter at lysbuen har sluknet.
HF-start
HF-startfunksjonen tenner lysbuen ved hjelp av en gnist fra elektroden til
arbeidsemnet når elektroden bringes nærmere arbeidsemnet.
0460 447 174
-8-
© ESAB AB 2018
2 TIG-SVEISING
LiftArc™
Med funksjonen LiftArc™ tennes lysbuen når elektroden kommer i kontakt med
arbeidsemnet og løftes deretter vekk.
Tenne lysbuen med funksjonen LiftArc™:
1.
2.
3.
Elektroden bringes til å berøre arbeidsemnet.
Utløseren trykkes ned, og en liten strømmengde begynner å strømme.
Sveiseren løfter elektroden fra arbeidsemnet: Lysbuen tennes, og strømmen øker
automatisk til den innstilte verdien.
2-takts
I 2-taktsmodus trykker du på TIG-brennerens utløserbryter (1) for å starte
dekkgassflyten og tenne lysbuen. Strømmen øker til den innstilte verdien. Slipp
utløseren (2) for å starte slope down og slukke lysbuen. Dekkgassen fortsetter å
strømme for å beskytte smeltebadet og wolframelektroden.
A = gassforstrømning
B = slope opp
C = slope ned
D = gassetterstrømning
0460 447 174
-9-
© ESAB AB 2018
2 TIG-SVEISING
4-takt
I 4-taktsmodus trykker du på TIG-brennerens utløserbryter (1) for å starte
dekkgasstømmen og tenne lysbuen på pilotnivå. Slipp utløseren (2) for å øke
strømmen til den angitte verdien. Hvis du vil avbryte sveisingen, trykker du på
utløserbryteren (3) igjen. Strømmen senkes tilbake til pilotnivå. Slipp utløseren (4) for
å slukke lysbuen. Dekkgassen fortsetter å strømme for å beskytte smeltebadet og
wolframelektroden.
A = gassforstrømning
C = slope ned
B = slope opp
D = gassetterstrømning
Materialtykkelse
Strømmen angis automatisk pga. materialtykkelse (mm/tomme).
Når du skal øke eller redusere strømmen, trykker du på
til symbolene for
materialtykkelse, slope down og gassetterstrømming ikke lenger er aktive, og deretter angir
du strømmen.
Gassetterstrømming
Dette styrer tidsrommet da dekkgassen strømmer etter at lysbuen har sluknet.
Aktivt panel
Innstillingene gjøres fra kontrollpanelet.
Endre utløserdata
Denne funksjonen lar deg skifte mellom ulike sveisedataminner ved å trykke to
ganger på sveisepistolens utløser. Gjelder kun TIG-sveising.
Fjernkontrollenhet
Innstillingene gjøres fra fjernkontrollenheten.
Fjernkontrollen må kobles til kontakten for fjernkontrollenheten på utstyret før
den aktiveres. Når fjernkontrollen er aktivert, er panelet inaktivt.
2.3
Skjulte TIG-funksjoner
Det finnes skjulte funksjoner i innstillingspanelet.
0460 447 174
- 10 -
© ESAB AB 2018
2 TIG-SVEISING
For å komme til disse skjulte funksjonene trykker du på
i 5 sekunder. Displayet viser
en bokstav og en verdi. Velg foretrukket funksjon ved å trykke på tilhørende knapp. Rattet
brukes for å endre verdi på valgt funksjon.
For å gå ut av de skjulte funksjonene igjen trykker du på
i 5 sekunder.
Innstillingspanel, TA33
Funksjon
Innstillinger
A = gassforstrømming
0–5 s
b = slope up
0–9,9 s
C = måleenhet
0 = tomme, 1 = mm
h = Hot Wire TIG, på/av
0 = AV, 1 = PÅ
U = Hot Wire TIG, spenning for avslåing av
lysbue
2–30 V
S = Hot Wire TIG, automatisk start
0 = automatisk start av, 1 = automatisk start
på
Innstillingspanel, TA34
Funksjon
Innstillinger
A = gassforstrømming
0–5 s
b = mikropuls
0 = AV, 1 = PÅ
l = min. strøm
0–99 %
Gassforstrømming
Dette styrer tiden da dekkgassen strømmer før lysbuen tennes.
Slope up
Slope up-funksjonen betyr at når TIG-lysbuen tennes, stiger strømmen langsomt
til innstilt verdi. Dette gir `mykere' oppvarming av elektroden og gir sveiseren en
mulighet til å plassere elektroden skikkelig før innstilt sveisestrøm er nådd.
Måleenhet
0 = tommer/min, 1 = mm/min, standardverdi = 1
0460 447 174
- 11 -
© ESAB AB 2018
2 TIG-SVEISING
Hot Wire TIG
Denne funksjonen bruker strømkilden til å forhåndsvarme en tråd som mates til en
eksisterende TIG-smelting. Dette fører til en høyere produksjonshastighet samt et bedre
sveiseresultat enn om en kald tråd mates til smeltingen.
Når Hot Wire TIG-funksjonen er slått på med h-parameteren, er funksjonaliteten som følger.
Hvis et utløsersignal genereres eller S-parameteren (se nedenfor) stilles til 1, begynner
forhåndsvarming, og Hot Wire TIG angis av en blinkende TIG-indikator.
Hvis spenningen når en viss grense, blir en lysbue betraktet som dannet, og strømkilden vil
prøve å slukke den. Dette er fordi funksjonen til Hot Wire TIG ikke er å holde en lysbue tent,
men å opprettholde en konstant strøm som varmer opp tråden. Du kan stille inn
spenningsgrensen ved å bruke U-parameteren (se ovenfor).
I et system uten utløsersignal kan S-parameteren brukes til automatisk start av forvarming.
ADVARSEL!
Når S-parameteren er i posisjon 1, er det konstant spenning på sveiseuttaket.
Dette angis ved at VRD-indikatoren blinker.
Mikropuls
For å velge mikropuls må funksjonen pulsert strøm være aktivert på enheten.
Verdien for pulstid og bakgrunnsstrøm er normalt 0,02–2,50 sekunder. Ved å
bruke mikropuls kan tiden gå ned til 0,001 sekunder. Når mikropulsfunksjonen er
aktiv, vises tid som er kortere enn 0,25 sekunder uten desimaltegn på displayet.
Min. strøm
Brukes for å sette minimumsstrømmen for fjernkontrollen.
Hvis maks. strøm er 100 A, og min. strøm skal være 50 A, setter du den skjulte funksjonens
min. strøm til 50 %.
Hvis maks. strøm er 100 A, og min. strøm skal være 90 A, setter du min. strøm til 90%.
Denne funksjonen gjelder også ved innstilling av bakgrunnsstrøm ved pulsert TIG.
0460 447 174
- 12 -
© ESAB AB 2018
3 MMA-SVEISING
3
MMA-SVEISING
3.1
Innstillinger
Funksjon
Innstillingsområde
TA33
TA34
Standardverd
i
Strøm
16–maks. A2)
x
x
100 A
Varmstart1)
0 – 99
x
x
0
Buekraft1)
0 – 99
x
x
5
Pulssveising1)
0 = AV eller 1 = PÅ
x
x
AV
Sveiseregulator
ArcPlus™1)
1 = AV eller 0 = PÅ
x
x
PÅ
Aktivt panel
AV eller PÅ
x
x
PÅ
Fjernkontrollenhet
AV eller PÅ
x
x
AV
Min. strøm1)
0–99 %
-
x
0%
VRD
-
1)Disse
-
funksjonene er skjulte, se avsnittet Skjulte MMA-funksjoner.
2)Innstillingsområdet
3.2
avhenger av hvilken strømkilde som brukes.
Forklaring av symboler og funksjoner
Spenningsreduksjonsenhet (VRD)
VRD-funksjonen sørger for at tomgangsspenningen ikke overstiger 35 V når det
ikke utføres sveising. Dette angis ved at VRD-lysdioden lyser.
VRD-funksjonen blokkeres når systemet registrerer at sveising har startet.
Hvis VRD-funksjonen aktiveres og tomgangsspenningen overstiger grensen på
35 V, angis dette ved at en feilmelding (16) vises i displayet, og sveising kan ikke
påbegynnes så lenge feilmeldingen vises.
Kontakt en godkjent ESAB-servicetekniker for å aktivere funksjonen.
MMA-sveising
MMA-sveising kan også betegnes som sveising med belagte elektroder. Tenning
av lysbuen smelter elektroden, og elektrodebelegget danner et beskyttende
slagg.
Aktivt panel
Innstillingene gjøres fra kontrollpanelet.
Fjernkontrollenhet
Innstillingene gjøres fra fjernkontrollenheten.
Fjernkontrollen må kobles til kontakten for fjernkontrollenheten på utstyret før
den aktiveres. Når fjernkontrollen er aktivert, er panelet inaktivt.
0460 447 174
- 13 -
© ESAB AB 2018
3 MMA-SVEISING
3.3
Skjulte MMA-funksjoner
Det finnes skjulte funksjoner i innstillingspanelet.
For å komme til disse funksjonene, trykker du på
i 5 sekunder. Displayet viser en
bokstav og en verdi. Velg funksjon ved å trykke på høyrepilen. Rattet brukes for å endre
verdi på valgt funksjon.
For å gå ut av de skjulte funksjonene igjen trykker du på
i 5 sekunder.
Innstillingspanel, TA33
Funksjon
Innstillinger
C = Buekraft
0–99 %
d = pulssveising
0 = AV, 1 = PÅ
F = sveiseregulatortype ArcPlus™™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = Varmstart
0–99 %
Innstillingspanel, TA34
Funksjon
Innstillinger
C = Buekraft
0–99 %
d = pulssveising
F = sveiseregulatortype
0 = AV, 1 = PÅ
ArcPlus™™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = Varmstart
0–99 %
I = min. strøm
0–99 %
Buekraft
Buekraften er viktig for å bestemme hvordan strømmen endres som reaksjon på
en endring av lengden på lysbuen. En lavere verdi gir roligere lysbue med
mindre sprut.
Dråpesveising
Dråpesveising kan brukes når du sveiser med rustfrie elektroder. Funksjonen innebærer
vekselvis tenning og slukking av lysbuen for å få bedre kontroll over varmetilførselen.
Elektroden trenger bare å løftes litt for å slukke lysbuen.
Sveiseregulator
Sveiseregulatoren er en type regulator som gir en mer intensiv, konsentrert og roligere
lysbue. Den kommer seg raskere etter en punktkortslutning, noe som reduserer faren for at
elektroden skal bli sittende fast.
•
•
Arc Plus™ (0) anbefales for grunnleggende elektrodetyper
Arc Plus™ II (1) anbefales for rutile elektrodetyper
Varmstart
Varmstart øker sveisestrømmen for et innstillbart tidsrom ved begynnelsen av
sveisingen, og reduserer på den måten faren for dårlig sammensmelting ved
begynnelsen av skjøten.
0460 447 174
- 14 -
© ESAB AB 2018
3 MMA-SVEISING
Min. strøm
Brukes for å sette minimumsstrømmen for fjernkontrollen.
Hvis maks. strøm er 100 A, og min. strøm skal være 50 A, setter du den skjulte funksjonens
min. strøm til 50 %.
Hvis maks. strøm er 100 A, og min. strøm skal være 90 A, setter du min. strøm til 90%.
0460 447 174
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 SVEISEDATAMINNE
4
SVEISEDATAMINNE
To ulike sveisedatainnstillinger kan lagres i betjeningspanelets minne.
Trykk på knappen
eller
i 5 sekunder for å lagre sveisedata i minnet.
Minnedataene lagres når den grønne indikatorlampen begynner å blinke.
For å veksle mellom de ulike sveisedataminnene trykker du på knappen
eller
.
Sveisedataminnet er batterisikret slik at innstillingene beholdes selv om enheten har blitt slått
av.
0460 447 174
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 FEILKODER
5
FEILKODER
5.1
Generelt
Feilkodene brukes for å indikere at det har oppstått en feil i utstyret. Dette indikeres på
displayet med en E etterfulgt av et feilkodenummer. Et enhetsnummer vises for å indikere
hvilken enhet som har generert feilen. Feilkodenumre og enhetsnumre vises vekselvis.
Hvis det oppdages flere feil, vises bare koden til den siste feilen som oppsto. Trykk på en av
funksjonsknappene, eller vri dreiebryteren for å fjerne feilindikasjonen fra displayet.
OBS!
Hvis fjernkontrollen er aktivert, deaktiverer du den ved å trykke
feilindikasjonen.
5.2
Liste over feilkoder
U 0 = sveisedataenhet
U 2 = strømkilde
U 1 = kjøleenhet
U 4 = fjernkontrollenhet
5.3
for å fjerne
Beskrivelser av feilkoder
Nedenfor beskrives hendelsekoder som brukeren selv kan sette i verk tiltak for. Kontakt en
tekniker hvis det vises andre koder.
Feilkode
Beskrivelse
E6
E7
Høy temperatur
Det termiske overbelastningsvernet er utløst.
Den pågående sveiseprosessen stanses og kan ikke startes igjen før
temperaturen har sunket.
Tiltak: Kontroller at inn- og utløpskanalene til kjøleluften ikke blokkeres
eller tilstoppes av smuss. Kontroller arbeidssyklusen som benyttes for å
forvisse deg om at utstyret ikke overbelastes.
E 14
Kommunikasjonsfeil (buss av)
Alvorlig interferens på CAN-bussen.
Tiltak: Kontroller at det ingen defekte enheter er koblet til CAN-bussen.
Kontroller tabellene.
Kontakt en tekniker hvis feilen fortsetter.
E 16
Høy tomgangsspenning VRD
Tomgangsspenningen har vært for høy.
Tiltak: Slå av strømforsyningen for å nullstille enheten. Kontakt en
tekniker hvis feilen fortsetter.
E 29
Ingen kjølevannflyt
Flytovervåkningsbryteren er utløst.
Den pågående sveiseprosessen stanses og kan ikke startes igjen.
Tiltak: Kontroller kjølevannkretsen og pumpen.
E 41
0460 447 174
Mistet kontakt med kjøleenheten
Sveisedataenheten har mistet kontakt med kjøleenheten.
Sveiseprosessen stanser.
Tiltak: Kontroller kablingen. Kontakt en tekniker hvis feilen fortsetter.
- 17 -
© ESAB AB 2018
6 BESTILLING AV RESERVEDELER
6
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com.
Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer riktig levering.
0460 447 174
- 18 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordrenr.
Betegnelse
0460 250 882
Innstillingspanel Caddy™ TA34
0460 250 886
Innstillingspanel Caddy™ TA33
Teknisk dokumentasjon er tilgjengelig på Internett på følgende adresse: www.esab.com
0460 447 174
- 19 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising