ESAB | TA33 | Instruction manual | ESAB TA33 Instrukcja obsługi

ESAB TA33 Instrukcja obsługi
Caddy®
TA33, TA34
Instrukcja obsługi
0460 447 174 PL 20180816
Valid for: from program version 1.35P
SPIS TREŚCI
1
WPROWADZENIE .......................................................................................
3
1.1
Opis..........................................................................................................
3
1.2
Panel sterowania TA33...........................................................................
3
1.3
Panel sterowania TA34...........................................................................
4
SPAWANIE TIG............................................................................................
6
2.1
Ustawienia...............................................................................................
6
2.2
Objaśnienie symboli i funkcji ................................................................
7
2.3
Ukryte funkcje TIG..................................................................................
10
SPAWANIE MMA .........................................................................................
13
3.1
Ustawienia...............................................................................................
13
3.2
Objaśnienie symboli i funkcji ................................................................
13
3.3
Ukryte funkcje MMA ...............................................................................
14
4
PAMIĘĆ DANYCH SPAWANIA ...................................................................
16
5
KODY USTEREK .........................................................................................
17
5.1
Informacje ogólne...................................................................................
17
5.2
Lista kodów usterek ...............................................................................
17
5.3
Opisy kodów usterek .............................................................................
17
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .......................................................
NUMERY ZAMÓWIENIOWE ...............................................................................
19
20
2
3
6
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0460 447 174
© ESAB AB 2018
1 WPROWADZENIE
1
WPROWADZENIE
1.1
Opis
Instrukcja zawiera opis obsługi panelu sterowania TA33 i TA34.
Informacje ogólne na temat obsługi znajdują się w instrukcji obsługi źródła prądu.
Po podłączeniu zasilania, urządzenie przeprowadza samodiagnozę diod i
wyświetlacza, po czym wyświetla wersję programu (w tym przykładzie jest to
wersja 0.18).
UWAGA!
Funkcjonalność panelu może się różnić w zależności od produktu, w którym
został zainstalowany.
1.2
Panel sterowania TA33
1.
Pokrętło ustawiania danych (prądu (A), czasu (s) lub grubości materiału (mm/cal)
2.
Wyświetlacz
3.
Wybór metody spawania TIG
4.
Wybór zajarzania HF
5.
Wybór taktów; 2-taktowy
6.
Wyświetlanie funkcji VRD (obniżone napięcie obwodu otwartego); aktywne lub
nieaktywne.
lub MMA
lub LiftArc ™
lub 4-taktowy
UWAGA!
Funkcja działa w tych źródłach prądu, w których występuje.
7.
Wskazanie wybranego parametru na wyświetlaczu: prąd (A), czas (s) lub grubość
materiału (mm/cal)
0460 447 174
-3-
© ESAB AB 2018
1 WPROWADZENIE
8.
Wybór parametru ustawień;
grubość materiału
, opadanie
lub powypływ gazu formującego
UWAGA!
Przycisk służy także do obsługi funkcji ukrytych, patrz rozdział "Ukryte
funkcje TIG".
Zmierzona wartość na wyświetlaczu dla prądu spawania A to średnia wartość arytmetyczna
= średnia wartość wyprostowana.
1.3
Panel sterowania TA34
1.
Pokrętło ustawiania prądu (A) lub czasu (s)
2.
Wyświetlacz
3.
Wybór metody spawania TIG
4.
Wybór metody spawania TIG / MMA prądem stałym
lub MMA
lub spawania TIG prądem pulsującym
5.
Wybór zajarzania HF
6.
Wybór taktów; 2-taktowy
Ustawianie z panelu
7.
lub LiftArc™
lub 4-taktowy
, zmiana danych spawania za pomocą spustu uchwytu
spawalniczego
lub podłączanie przystawki zdalnego sterowania
8.
Wyświetlanie funkcji VRD (obniżone napięcie obwodu otwartego); aktywne lub
nieaktywne.
0460 447 174
-4-
© ESAB AB 2018
1 WPROWADZENIE
UWAGA!
Funkcja działa w tych źródłach prądu, w których występuje.
9.
Wskazanie, który parametr jest wyświetlany na wyświetlaczu: prąd (A), napięcie (V)
lub czas (s)
10.
Wyświetlanie wartości pomiaru prądu (A) lub napięcia (V) w trakcie spawania.
11.
Wskazanie wybranych parametrów ustawień - zob. rozdział "Objaśnienia symboli i
funkcji".
Prawy przycisk służy także do obsługi funkcji ukrytych, patrz rozdział "Ukryte funkcje
TIG" i "Ukryte funkcje MMA".
12.
Przyciski ustawień pamięci danych spawania - zob. rozdział "Pamięć danych
spawania".
Zmierzona wartość na wyświetlaczu dla napięcia łuku (V) oraz prąd spawania (A) to średnia
wartość arytmetyczna = średnia wartość wyprostowana.
0460 447 174
-5-
© ESAB AB 2018
2 SPAWANIE TIG
2
SPAWANIE TIG
2.1
Ustawienia
Działanie
Zakres ustawień
TA TA
33 34
Wartość
domyślna
HF/LiftArc™2)
HF lub LiftArc™
x
x
LiftArc™
2-takt/4-takt2)
2-taktowe lub 4-taktowe
x
x
2-taktowy
Czas przedwypływu gazu1)
0-5 s
x
x
0,5 s
Czas wzrostu nachylenia1)
0-10 s
x
x
0,0 s
Czas opadania prądu (Slope
down)
0-10 s
x
x
1,0 s
Czas powypływu gazu
0-25 s
x
x
10,0 s
Prąd
4 - maks.3)
x
x
60 A
Panel aktywny
WYŁ. lub WŁ.
-
x
WŁ.
Zmiana danych spustu
WYŁ. lub WŁ.
-
x
WYŁ.
Przystawka zdalnego sterowania WYŁ. lub WŁ.
-
x
WYŁ.
Prąd min.1)
0-99%
-
x
0%
Prąd pulsujący
4 - maks.3)
x
x
60 A
Czas trwania impulsu
Micro Pulse1)
0,01 – 2,5 s
0,001 – 0,250 s
-
x
1,0 s
Prąd bazowy
4 - maks.3)
-
x
20 A
-
x
1,0 s
x
-
-
-
Czas przerwy między impulsami 0,01 – 2,5 s
0,001 – 0,250 s
Micro Pulse1)
Grubość materiału3)
30 A/mm co 0,1 mm
VRD
Jednostka miary
0 = cal, 1 = mm
x
-
1
Spawanie TIG z gorącym
drutem, wł./wył.1)
0 = WYŁ., 1 = WŁ.
x
-
WYŁ.
Spawanie TIG z gorącym
2 – 30 V
drutem,
napięcie przy gaszeniu łuku elekt
rycznego1)
x
-
Spawanie TIG z gorącym
drutem, automatyczne
uruchomienie1)
x
-
0 = Automatyczne
uruchomienie wył.
1 = Automatyczne
uruchomienie wł.
WYŁ.
1)
Funkcje te są ukrytymi funkcjami TIG – patrz opis w części „Ukryte funkcje TIG”.
2)
Tych funkcji nie można zmienić w trakcie spawania.
3)
Zakres ustawień zależy od używanego źródła prądu.
0460 447 174
-6-
© ESAB AB 2018
2 SPAWANIE TIG
2.2
Objaśnienie symboli i funkcji
Urządzenie redukujące napięcie (VRD)
Funkcja VRD gwarantuje, że napięcie obwodu otwartego nie przekracza 35 V
podczas przerwy w spawaniu. Informuje o tym świecąca dioda VRD.
Kiedy system wykryje rozpoczęcie spawania, funkcja VRD zostaje zablokowana.
Jeśli funkcja VRD będzie włączona i napięcie obwodu otwartego przekroczy limit
35 V, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie (16) i nie można będzie
rozpocząć spawania, dopóki nie zostanie skasowany.
Aby aktywować tę funkcję, należy skontaktować się z technikiem autoryzowanego serwisu
firmy ESAB.
Spawanie TIG
Spawanie metodą TIG topi metal przedmiotu obrabianego, wykorzystując łuk
zajarzony od elektrody wolframowej, która się nie topi. Jeziorko spawalnicze i
elektroda są zabezpieczone gazem osłonowym.
DC, prąd stały
Większe natężenie prądu wytwarza szersze jeziorko spawalnicze i zapewnia
lepszą penetrację w przedmiocie obrabianym.
Prąd pulsujący
Pulsowanie umożliwia lepszą kontrolę jeziorka spawalniczego i procesu
krzepnięcia. Częstotliwość impulsów jest tak ustawiana, aby jeziorko
spawalnicze zdążyło przynajmniej częściowo zakrzepnąć między każdym
impulsem. Do ustawienia pulsowania wymagane są cztery parametry: prąd
pulsujący, czas pulsowania, czas przerwy między impulsami i prąd bazowy.
Ustawienia parametrów
1.
Narastanie prądu
2.
Prąd spawania
3.
Czas trwania impulsu
4.
Prąd bazowy
5.
Czas przerwy między
impulsami
6.
Opadanie prądu
7.
Czas powypływu gazu
Narastanie prądu
Funkcja narastania prądu oznacza, że podczas zajarzania łuku TIG prąd powoli
wzrasta do wartości zadanej. Zapewnia to „łagodniejsze” rozgrzewanie
elektrody, a także daje spawaczowi możliwość odpowiedniego ustawienia
elektrody, zanim zostanie osiągnięty zadany prąd spawania.
0460 447 174
-7-
© ESAB AB 2018
2 SPAWANIE TIG
Prąd pulsujący
Wyższa z wartości natężenia tych dwóch prądów w razie prądu pulsującego.
Czas trwania impulsu
Czas, w którym prąd pulsu jest włączony w okresie pulsu.
Prąd bazowy
Niższa z wartości natężenia tych dwóch prądów w razie prądu pulsującego.
Czas przerwy między impulsami
Okres pulsowania otrzymany z połączenia czasu prądu bazy z czasem prądu pulsu.
Opadanie prądu
Spawanie TIG wykorzystuje „opadanie”, czyli powolny spadek natężenia prądu
w określonym czasie, co umożliwia uniknięcie kraterów i/lub pęknięć po
zakończeniu spawania.
Powypływ gazu
Kontrola czasu, w którym wypływa gaz osłonowy po wygaszeniu łuku.
Start HF
Funkcja Start HF zajarza łuk za pomocą iskry powstałej w wyniku przybliżenia
elektrody do przedmiotu obrabianego.
0460 447 174
-8-
© ESAB AB 2018
2 SPAWANIE TIG
LiftArc™
Funkcja LiftArc™ zajarza łuk po przyłożeniu i wycofaniu elektrody od przedmiotu
obrabianego.
Zajarzanie łuku za pomocą funkcji LiftArc™:
1.
2.
3.
Dotknąć elektrodą przedmiotu obrabianego.
Nacisnąć spust – nastąpi dopływ prądu o niskim natężeniu.
Odsunąć elektrodę od przedmiotu obrabianego: nastąpi zajarzenie łuku i prąd
automatycznie wzrośnie do wartości zadanej.
2-taktowe
W trybie sterowania 2-taktowego naciśnięcie spustu uchwytu spawalniczego TIG
(1) powoduje uruchomienie wypływu gazu osłonowego i zajarzenie łuku. Prąd
narasta do ustawionej wartości. Zwolnienie spustu (2) powoduje rozpoczęcie
opadania prądu i wygaszenie łuku. Gaz osłonowy będzie wypływał nadal w celu
zabezpieczenia spoiny i elektrody wolframowej.
A = Przedwypływ gazu
B = Narastanie
C = Opadanie
D = Powypływ gazu
0460 447 174
-9-
© ESAB AB 2018
2 SPAWANIE TIG
4-taktowe
W trybie sterowania 4-taktowego naciśnięcie spustu uchwytu spawalniczego TIG (1)
powoduje uruchomienie wypływu gazu osłonowego i zajarzenie łuku na poziomie
pilotowym. Zwolnienie spustu (2) powoduje narastanie prądu do ustawionej wartości.
Aby przerwać spawanie, należy ponownie nacisnąć spust (3). Natężenie prądu
ponownie opadnie to poziomu pilotowego. Zwolnienie spustu (4) spowoduje
wygaszenie łuku. Gaz osłonowy będzie wypływał nadal w celu zabezpieczenia
spoiny i elektrody wolframowej.
A = Przedwypływ gazu
C = Opadanie
B = Narastanie
D = Powypływ gazu
Grubość materiału
Prąd jest ustawiany automatycznie odpowiednio do grubości materiału (mm/cal).
Aby zwiększyć lub zmniejszyć prąd, należy naciskać
, aż symbole grubości materiału,
opadania prądu i powypływu gazu przestaną być aktywne, po czym można ustawić prąd.
Końcowy nadmuch gazu
Kontrola czasu, w którym wypływa gaz osłonowy po wygaszeniu łuku.
Panel aktywny
Ustawienia wprowadza się z panelu sterowania.
Zmiana danych spustu
Ta funkcja umożliwia wybór poszczególnych pamięci danych spawania poprzez
podwójne naciśnięcie spustu uchwytu spawalniczego. Dotyczy tylko spawania
TIG.
Przystawka zdalnego sterowania
Ustawienia wprowadza się z przystawki zdalnego sterowania.
Przystawkę zdalnego sterowania należy podłączyć do odpowiedniego gniazda w
źródle prądu przed załączeniem. Po załączeniu przystawki zdalnego sterowania,
panel zostaje wyłączony.
2.3
Ukryte funkcje TIG
Panel sterowania zawiera ukryte funkcje.
0460 447 174
- 10 -
© ESAB AB 2018
2 SPAWANIE TIG
Aby uzyskać dostęp do ukrytych funkcji, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund
Na wyświetlaczu pojawi się litera i wartość. Wybrać preferowaną funkcję, naciskając
odpowiedni przycisk. Pokrętło służy do zmiany wartości wybranej funkcji.
Aby opuścić ukryte funkcje, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund
.
.
Panel sterowania TA33
Działanie
Ustawienia
A = przedwypływ gazu
0–5s
b = narastanie
0 – 9,9 s
C = jednostka miary
0 = cal, 1 = mm
h = spawanie TIG z gorącym drutem, wł./wył. 0 = WYŁ., 1 = WŁ.
U = spawanie TIG z gorącym drutem,
napięcie przy gaszeniu łuku elektrycznego
2 – 30 V
S = spawanie TIG z gorącym drutem,
automatyczne wł./wył.
0 = automatyczne uruchomienie wył., 1 =
automatyczne uruchomienie wł.
Panel sterowania TA34
Działanie
Ustawienia
A = przedwypływ gazu
0–5s
b = Micro Pulse
0 = WYŁ., 1 = WŁ.
I = prąd min.
0–99%
Przedwypływ gazu
Kontrola czasu, w którym wypływa gaz osłonowy przed zajarzeniem łuku.
Narastanie prądu
Funkcja narastania prądu oznacza, że podczas zajarzania łuku TIG prąd powoli
wzrasta do wartości zadanej. Zapewnia to „łagodniejsze” rozgrzewanie
elektrody, a także daje spawaczowi możliwość odpowiedniego ustawienia
elektrody, zanim zostanie osiągnięty zadany prąd spawania.
Jednostka miary
0 = cale/min, 1 = mm/min, wartość domyślna = 1
0460 447 174
- 11 -
© ESAB AB 2018
2 SPAWANIE TIG
Spawanie TIG z gorącym drutem
Funkcja ta wykorzystuje źródło prądu do wstępnego ogrzania drutu podawanego do jeziorka
spawalniczego spawarki TIG. Umożliwia to osiągnięcie wyższej wydajności oraz lepszych
rezultatów spawania niż w przypadku podawania do jeziorka spawalniczego drutu zimnego.
Po włączeniu funkcji spawania TIG z gorącym drutem przy użyciu parametru „h” działa ona
w następujący sposób. W przypadku wygenerowania sygnału wyzwalającego lub ustawienia
wartości parametru „S” (patrz poniżej) na „1” rozpocznie się wstępne ogrzewanie drutu, a
migająca dioda TIG będzie sygnalizować działanie funkcji spawania TIG z gorącym drutem.
Osiągnięcie określonego limitu wartości napięcia uznaje się za moment uformowania łuku
spawalniczego, gaszonego następnie przez źródło prądu. Dzieje się tak dlatego, że celem
spawania TIG z gorącym drutem nie jest podtrzymywanie zapalonego łuku spawalniczego,
lecz stabilizacja prądu na poziomie niezbędnym do ogrzewania drutu. Limit wartości
napięcia można ustawić, korzystając z parametru „U” (patrz powyżej).
W przypadku systemów bez sygnału wyzwalającego można użyć parametru „S” w celu
automatycznego rozpoczęcia wstępnego ogrzewania.
OSTRZEŻENIE!
Znalezienie się parametru „S” w położeniu „1” oznacza stałe napięcie na wyjściu
spawalniczym. Informuje o tym migający wskaźnik VRD.
Micro Pulse
Aby wybrać funkcję Micro Pulse, należy uruchomić w urządzeniu funkcję prądu
pulsującego. Wartość czasu pulsu i prądu bazowego wynosi zwykle 0,02-2,50
sekundy. Używając funkcji Micro Pulse, można skrócić ten czas do 0,001
sekundy. Po włączeniu funkcji Micro Pulse, czasy krótsze niż 0,25 sekundy są
wyświetlane bez przecinka dziesiętnego.
Prąd min.
Służy do ustawiania prądu minimalnego dla przystawki zdalnego sterowania.
Jeśli prąd maks. wynosi 100 A, a wymagany prąd min. to 50 A, należy ustawić ukrytą funkcję
prądu min. na 50%.
Jeśli prąd maks. wynosi 100 A, a wymagany prąd min. to 90 A, należy ustawić prąd min. na
90%.
Ta funkcja obowiązuje również przy ustawianiu prądu bazy przy spawaniu TIG z pulsem.
0460 447 174
- 12 -
© ESAB AB 2018
3 SPAWANIE MMA
3
SPAWANIE MMA
3.1
Ustawienia
Działanie
Zakres ustawień
TA33
TA34
Wartość
domyślna
Prąd
16 - maks. A2)
x
x
100 A
Gorący start1)
0 - 99
x
x
0
Moc łuku1)
0 - 99
x
x
5
Spawanie kropelkowe1)
0 = WYŁ. lub 1 = WŁ.
x
x
WYŁ.
Regulator spawania
ArcPlus™1)
1 = WYŁ. lub 0 = WŁ.
x
x
WŁ.
Panel aktywny
WYŁ. lub WŁ.
x
x
WŁ.
Przystawka zdalnego
sterowania
WYŁ. lub WŁ.
x
x
WYŁ.
Prąd min.1)
0 - 99%
-
x
0%
VRD
-
1)Funkcje
2)Zakres
-
te są funkcjami ukrytymi – patrz część „Ukryte funkcje MMA”.
ustawień zależy od używanego źródła prądu.
3.2
Objaśnienie symboli i funkcji
Urządzenie redukujące napięcie (VRD)
Funkcja VRD gwarantuje, że napięcie obwodu otwartego nie przekracza 35 V
podczas przerwy w spawaniu. Informuje o tym świecąca dioda VRD.
Kiedy system wykryje rozpoczęcie spawania, funkcja VRD zostaje zablokowana.
Jeśli funkcja VRD będzie włączona i napięcie obwodu otwartego przekroczy limit
35 V, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie (16) i nie można będzie
rozpocząć spawania, dopóki nie zostanie skasowany.
Aby ją aktywować, należy skontaktować się z technikiem autoryzowanego serwisu firmy
ESAB.
Spawanie MMA
Spawanie MMA określane jest również spawaniem z wykorzystaniem elektrod
otulonych. Podczas zajarzania łuku elektroda topi się, a jej otulina wytwarza
żużel ochronny.
Panel aktywny
Ustawienia wprowadza się z panelu sterowania.
0460 447 174
- 13 -
© ESAB AB 2018
3 SPAWANIE MMA
Przystawka zdalnego sterowania
Ustawienia wprowadza się z przystawki zdalnego sterowania.
Przystawkę zdalnego sterowania należy podłączyć do odpowiedniego gniazda w
źródle prądu przed załączeniem. Po załączeniu przystawki zdalnego sterowania,
panel zostaje wyłączony.
3.3
Ukryte funkcje MMA
Panel sterowania zawiera ukryte funkcje.
Aby je aktywować, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund
. Na wyświetlaczu
pojawi się litera i wartość. Wybrać funkcję, naciskając prawą strzałkę. Pokrętło służy do
zmiany wartości wybranej funkcji.
Aby opuścić ukryte funkcje, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund
.
Panel sterowania TA33
Działanie
Ustawienia
C = Moc łuku
0 - 99%
d = spawanie kroplowe
0 = WYŁ., 1 = WŁ.
F = regulator prądu spawania typu ArcPlus™ 0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = Gorący start
0 - 99%
Panel sterowania TA34
Działanie
Ustawienia
C = Moc łuku
0 - 99%
d = spawanie kroplowe
0 = WYŁ., 1 = WŁ.
F = regulator prądu spawania typu ArcPlus™ 0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = Gorący start
0 - 99%
I = prąd min.
0 - 99%
Moc łuku
Moc łuku ma istotne znaczenie przy ustalaniu zmian prądu w stosunku do zmian
długości łuku. Niższa wartość oferuje łagodniejszy łuk z mniejszą ilością
rozprysków.
Spawanie kropelkowe
Spawanie kropelkowe można stosować przy spawaniu za pomocą elektrod nierdzewnych.
Funkcja ta polega na naprzemiennym zajarzaniu i wygaszaniu łuku w celu uzyskania lepszej
kontroli nad dostarczanym ciepłem. Aby wygasić łuk, wystarczy tylko nieco unieść elektrodę.
Regulator spawania
Regulator prądu spawania to typ regulacji, który zapewnia bardziej intensywny,
skoncentrowany i spokojniejszy łuk. Szybciej odzyskuje moc po zwarciu punktowym, co
zmniejsza ryzyko przyczepienia się elektrody.
•
•
Arc Plus™ (0) jest zalecany z podstawowym typem elektrod
Arc Plus™ II (1) jest zalecany z rutylowym typem elektrod
0460 447 174
- 14 -
© ESAB AB 2018
3 SPAWANIE MMA
Gorący start
Gorący start zwiększa natężenie prądu spawania przez regulowany czas na
początku spawania, redukując ryzyko wystąpienia braku przetopu na początku
spoiny.
Prąd min.
Służy do ustawiania prądu minimalnego dla przystawki zdalnego sterowania.
Jeśli prąd maks. wynosi 100 A, a wymagany prąd min. to 50 A, należy ustawić ukrytą funkcję
prądu min. na 50%.
Jeśli prąd maks. wynosi 100 A, a wymagany prąd min. to 90 A, należy ustawić prąd min. na
90%.
0460 447 174
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 PAMIĘĆ DANYCH SPAWANIA
4
PAMIĘĆ DANYCH SPAWANIA
W pamięci panelu sterowania można zapisać dwa różne ustawienia danych spawania.
Nacisnąć przycisk
lub
przez 5 sekund, aby zapisać dane w pamięci. Zapisanie
danych spawania potwierdza pulsowanie zielonej kontrolki.
Aby przechodzić między różnymi pamięciami danych spawania, należy nacisnąć przycisk
lub
.
Pamięć danych spawania posiada rezerwową baterię, dzięki czemu ustawienia zostają
zachowane nawet po wyłączeniu urządzenia.
0460 447 174
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 KODY USTEREK
5
KODY USTEREK
5.1
Informacje ogólne
Kod usterki informuje o wystąpieniu usterki sprzętu. i pojawia się na wyświetlaczu w postaci
litery E oraz numeru. Wyświetlany numer urządzenia wskazuje, które urządzenie
wygenerowało usterkę. Numery kodów usterek i numery urządzeń są wyświetlane na
przemian.
Jeśli wystąpi kilka usterek, zostanie wyświetlony tylko kod ostatniej z nich. Aby usunąć
wskazanie usterki z wyświetlacza, należy nacisnąć dowolny przycisk funkcyjny lub obrócić
pokrętło.
UWAGA!
Jeśli zdalne sterowanie jest włączone, należy je wyłączyć, naciskając
skasować wyświetlanie usterki.
5.2
aby
Lista kodów usterek
U 0 = pamięć danych spawania
U 2 = źródło prądu
U 1 = chłodnica
U 4 = przystawka zdalnego sterowania
5.3
Opisy kodów usterek
Poniżej znajduje się opis kodów zdarzeń, które użytkownik może obsłużyć samodzielnie.
Jeśli pojawi się inny kod, należy wezwać technika serwisu.
Kod usterki
Opis
E6
E7
Wysoka temperatura
Zadziałał wyłącznik termiczny.
Bieżący proces spawania został zatrzymany i nie może być wznowiony
do czasu obniżenia temperatury.
Działanie: Sprawdź, czy wloty lub wyloty powietrza chłodzącego nie są
zablokowane lub zatkane brudem. Sprawdź używany cykl pracy, aby
upewnić się, że sprzęt nie jest przeciążany.
E 14
Błąd komunikacji (magistrala wyłączona)
Poważne zakłócenie w magistrali CAN.
Działanie: Sprawdź, czy do magistrali CAN nie podłączono żadnych
wadliwych urządzeń. Sprawdź tabele.
Jeśli usterka występuje nadal należy wezwać technika serwisu.
E 16
0460 447 174
VRD wysokiego napięcia obwodu otwartego
Napięcie obwodu otwartego było zbyt wysokie.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli
usterka występuje nadal należy wezwać technika serwisu.
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 KODY USTEREK
Kod usterki
Opis
E 29
Brak przepływu wody chłodzącej
Zadziałał wyłącznik czujnika przepływu.
Bieżący proces spawania został zatrzymany i nie może być wznowiony.
Działanie: Sprawdzić obieg wody chłodzącej i pompę.
E 41
0460 447 174
Brak komunikacji z chłodnicą
Przerwana komunikacja modułu danych i sterowania z chłodnicą.
Proces spawania zostanie zatrzymany.
Działanie: Sprawdź okablowanie. Jeśli usterka występuje nadal, należy
wezwać technika serwisu.
- 18 -
© ESAB AB 2018
6 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
6
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB – patrz strona esab.com. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu,
numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi
to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0460 447 174
- 19 -
© ESAB AB 2018
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Numer zamówieniowy
Oznaczenie
0460 250 882
Panel sterowania Caddy™ TA34
0460 250 886
Panel sterowania Caddy™ TA33
Dokumentacja techniczna jest dostępna w internecie pod adresem www.esab.com
0460 447 174
- 20 -
© ESAB AB 2018
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
0460 447 174
- 21 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising