ESAB | ESAB DMX Automated Beveler | Instruction manual | ESAB ESAB DMX Automated Beveler Lietotāja rokasgrāmata

ESAB ESAB DMX Automated Beveler Lietotāja rokasgrāmata
DMX Automātiskais slīpinājums
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
Art # A-13398
Preces numurs: 0560956471LV
Pārskatīšanas datums: August 3, 2018
Revīzijas numurs: AB
Valoda: LV
esab.com
Atzinīgi vērtējam jūsu uzņēmējdarbību!
Apsveicam ar jauno ESAB produktu. Lepojamies, ka kļuvāt par mūsu klientu un centīsimies jums
nodrošināt labāko apkalpi un atbalstu, kāda ir šajā nozarē. Šai iekārtai ir pagarinātā garantija un
apkalpes dienestu tīkls visā pasaulē. Lai atrastu tuvāko izplatītāju vai pakalpojumu aģentūru,
apmeklējiet mūs tīmekļa vietnē www.esab.com
Šī lietošanas rokasgrāmata ir izstrādāta, lai instruētu jūs par pareizu jūsu ESAB produkta lietošanu
un darbību. Galamērķis ir jūsu apmierinātība ar šo ražojumu un tā drošu darbību. Lūdzu, veltiet
laiku, lai izlasītu visu lietošanas rokasgrāmatu, jo īpaši drošības piesardzības pasākumus. Tie
palīdzēs novērst iespējamos draudus, kas var rasties, strādājot ar šo iekārtu.
Izraudzījāties labu uzņēmumu!
Darbuzņēmēju un ražotāju zīmola izvēle visā pasaulē.
ESAB ir globāls zīmols rokas un automatizācijas plazmas griešanas produktos.
Izceļamies ar konkurenci vadošajos inovāciju tirgos un ar tiem saistītajās iekārtās, kas izturējušas
laika pārbaudi. Lepojamies par tehniskajiem jauninājumiem, konkurētspējīgām cenām, teicamu
piegādi un tehnisko palīdzību, kā arī ar izcilu pārdošanas un tirgzinību pieredzi.
Pirmām kārtām, mēs esam apņēmušies attīstīt tehnoloģiski progresīvu produktu, lai panāktu
drošāku darba vidi, metināšanas nozarē.
Pārskatīšanas informācija
AA
12/17
Sākotnējais iedarbināšana
AB
8/18 Pievienot galvas pielāgošanas procedūru; Atjaunināto daļas pielāgošanu; Labots
kabeļa montāža daļu numurus; Papildu i-Series Cable numurus; Papildu piezīmi par DMX eļļošanas
BRĪDINĀJUMS!
Pirms iekārtas uzstādīšanas vai
izmantošanas, vai apkalpes izlasiet un
izprotiet visu lietošanas instrukciju un
darba devēja drošības noteikumus.
Lai gan šajā lietošanas instrukcijā
norādīta ražotāja labāko secinājumu
informācija, ražotājam nav nekādu
saistību par iekārtas izmantošanu.
Plazmas griešanas piederums
DMX™ automatizētā slīpinājumā
Īpašnieku rokasgrāmatas numurs 0560956471LV
Izdevis:
ESAB Group Incorporated
2800 Airport Rd.
Denton, Texas 76207
www.esab.com
© Autortiesības 2017 gada ESAB Brand.
Visas tiesības aizsargātas.
Bez izdevēja rakstveida atļaujas visa šā dokumenta vai tā daļas pavairošana nav
atļauta.
Izdevējs nepieņem un ar šo atsakās no jebkādas atbildības par jebkuras daļas
nozaudēšanu vai bojājumu, kas radies šīs lietošanas instrukcijas norādījumu
neievērošanas vai kļūdas dēļ neatkarīgi no tā, vai šāda kļūda radusies no nevērības,
negadījuma vai cita iemesla dēļ.
Informāciju par materiāla drukas specifikācijām skatiet dokumentā ????
Oriģināla publikācijas datums: December 7, 2017
Pārskatīšanas datums:
Garantijas nolūkiem reģistrējiet šādu informāciju:
Vieta, kurā iekārta pirkta:_______________________________
Pirkšanas datums:__________________________________
Sērijas Nr.:___________________________
PĀRLIECINIETIES, KA ŠĪ INFORMĀCIJA TIEK DARĪTA ZINĀMA OPERATORAM.
PIE SAVA PIEGĀDĀTĀJA JŪS VARAT SAŅEMT PAPILDUS KOPIJAS.
PIESARDZĪBU
Šīs INSTRUKCIJAS ir domātas pieredzējušiem operatoriem. Ja jūs neesat pilnīgi
pazīstams ar darbības principiem un drošu loka metināšanas darbību, mēs iesakām
izlasīt mūsu grāmatiņu “Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and
Gouging, (Piesardzības pasākumi un drošas metodes loka metināšanā, griešanā un
izgrebšanā) no 52.-529. lpp. NEĻAUJIET neapmācītām personām uzstādīt, darbināt
iekārtu vai veikt šīs iekārtas apkopi. NEMĒĢINIET uzstādīt vai darboties ar šo iekārtu,
līdz jūs neesat izlasījis un pilnībā izpratis šīs instrukcijas. Ja jūs pilnībā neizprotat
šīs instrukcijas, sazinieties ar savu piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju. Pirms
šīs iekārtas uzstādīšanas un darbināšanas pārliecinieties, ka esat izlasījis nodaļu
“Piesardzības pasākumi”.
LIETOTĀJA ATBILDĪBA
Šī iekārta darbojas atbilstoši šajā instrukcijā ietvertajam aprakstam, saskaņā ar norādēm un/vai papildierīcēm, ja tā uzstādīta,
darbināta, apkopta un labota atbilstoši norādītajām instrukcijām. Šī ierīce ir periodiski jāpārbauda. Aprīkojumu, kas darbojas
nepareizi vai nav pienācīgi apkopts, izmantot nedrīkst. Detaļas, kuras ir salauztas, nodilušas, bojātas, piesārņotas, vai tās
trūkst, ir nekavējoties jānomaina. Ja šāda veida labošana vai nomaiņa ir nepieciešama, ražotājs iesaka veikt telefonisku vai
rakstisku pakalpojuma pieprasījumu autorizētajam izplatītājam, pie kura tika veikta ierīces iegāde.
Šo iekārtu vai jebkādas tās detaļas nedrīkst modificēt, pirms nav saņemta ražotāja rakstiska atļauja. Šīs iekārtas lietotājs ir
pilnībā atbildīgs par nepareizu iekārtas darbību, kas var rasties no nepareizas lietošanas, apkopes, bojāšanas, nepareizas
labošanas vai modifikācijām, kuras nav izdarījis ražotājs vai ražotāja pilnvarota iestāde.
!
PIRMS UZSTĀDĪŠANAS VAI EKSPLUATĀCIJAS IZLASIET UN IZPROTIET
INSTRUKCIJU ROKASGRĀMATU.
AIZSARGĀJIET SEVI UN CITUS!
Saturs
TOC
Saturs
DROŠĪBĀ
Ievadīšana.................................................................................................................................................................. 3
Vispārējā drošība..................................................................................................................................................... 4
Darbs ar plazmas griešanas iekārtām............................................................................................................... 5
Darbs ar gāzes kontroles un apgādes sistēmām.......................................................................................... 12
Ieteiktie drošības norādījumi.............................................................................................................................. 15
Starptautisks....................................................................................................................................................... 15
Vācija..................................................................................................................................................................... 16
Amerikas Savienotās valstis........................................................................................................................... 17
Kanāda.................................................................................................................................................................. 18
Papildu avoti....................................................................................................................................................... 18
APRAKSTS
Vispārīga informācija............................................................................................................................................. 21
DMX VBA stacijas detaļas............................................................................................................................... 22
Smartbevel ™ tehnoloģija.................................................................................................................................... 23
Pacēliena leņķa un korpusa ierobes nobīdes automātiska kompensēšana................................. 23
Automātiska augstuma nobīde................................................................................................................... 23
Slīpinājuma platformas kompensēšana.................................................................................................... 23
Augstas precizitātes leņķa kontrole............................................................................................................ 24
Automātiska ātruma samazināšana........................................................................................................... 24
Procesa mainīgo programmēšana.............................................................................................................. 24
Pozicionālās nobīdes slīpgriešanā.............................................................................................................. 25
RAKSTURLIELUMI.............................................................................................................................................. 26
Saturs
TOC
Saturs
Specifikācijas............................................................................................................................................................. 26
IEVADĪŠANA........................................................................................................................................................ 26
Spējas.......................................................................................................................................................................... 27
Viens slīpinājums.............................................................................................................................................. 27
Dubultie slīpinājumi......................................................................................................................................... 27
Trīskārtējas fāzītes............................................................................................................................................. 28
Augšējā un apakšējāslīpuma definīcijas................................................................................................... 28
Augšējie slīpinājumi......................................................................................................................................... 28
Apakšējie slīpinājumi....................................................................................................................................... 29
Maksimālais slīpuma leņķis........................................................................................................................... 29
Viedās slīpināšanas tehnoloģija................................................................................................................... 30
Sākotnējā augstuma noteikšana........................................................................................................................ 31
Izmēru ierobežojumi.............................................................................................................................................. 32
Galda ar ūdens apūdeņošanu izmēru ierobežojumi............................................................................ 32
DARBĪBA
IEVADĪŠANA............................................................................................................................................................... 35
Pamata kustības vadīklas...................................................................................................................................... 36
Slīpējuma asu pārvietošana................................................................................................................................. 37
Atkopšanās process pēc avārijas ....................................................................................................................... 41
Viedās izlīdzināšanas komplekts........................................................................................................................ 42
Degļa līdzināšanas rīks.................................................................................................................................... 42
Viena pieskāriena izlīdzināšana ......................................................................................................................... 43
Īss apraksts:......................................................................................................................................................... 43
Saskaņošanas procedūra................................................................................................................................ 43
Saturs
Saturs
TOC
Tehniskā apkope
IEVADĪŠANA............................................................................................................................................................... 57
Kārtējā apkope ........................................................................................................................................................ 58
Kārtējās apkopes biežums................................................................................................................................... 58
Kārtējās apkopes pārbaudes............................................................................................................................... 59
Ikdienas................................................................................................................................................................ 61
Katru nedēļu....................................................................................................................................................... 61
Katru mēnesi....................................................................................................................................................... 62
Pusgada laikā...................................................................................................................................................... 63
Reizi gadā............................................................................................................................................................. 63
Papildus informācija ....................................................................................................................................... 63
Tīrīšana........................................................................................................................................................................ 64
Stacijas tīrīšana................................................................................................................................................... 64
Elektriskie korpusi............................................................................................................................................. 65
Eļļošana....................................................................................................................................................................... 66
Eļļošana................................................................................................................................................................. 66
Paceliet lineāros gultņus................................................................................................................................ 67
Paceliet svina skrūvi / uzgriezni................................................................................................................... 67
Slīdrāmja lineārie gultņi.................................................................................................................................. 67
Slīpinātāja stacijas mehāniska izlīdzināšana un kalibrēšanu.................................................................... 68
Ievadīšana............................................................................................................................................................ 68
DMX slīpuma kalibrēšana..................................................................................................................................... 70
A un B motoru nomaiņa................................................................................................................................. 75
Sākuma augstuma iestatīšana............................................................................................................................ 76
Iestatījuma stacijai vertikālo (patiess)............................................................................................................... 79
Saturs
Saturs
TOC
Replacement Parts
General Information............................................................................................................................................... 83
Ordering Information............................................................................................................................................ 84
DMX Plasma Bevel
0560954600 Rev 5................................................................................................................................................... 85
BOM....................................................................................................................................................................... 95
Electrical Enclosure DMX
0560956085 Rev4 REFERENCE............................................................................................................................99
BOM............................................................................................................................................................................. 101
Smart Align Calibration Unit DMX
0004686176 Rev OR................................................................................................................................................ 103
Grease Gun Coupler Alemite
0560957495 Rev OR................................................................................................................................................ 104
Torch Leveling Tool
0558004936 Rev OR................................................................................................................................................ 105
Alignment Nozzle DMX
0004471607 Rev OR................................................................................................................................................ 106
Shim Set...................................................................................................................................................................... 107
0560957592 Rev OR................................................................................................................................................ 107
Alignment Cable
0558008466 Rev OR............................................................................................................................................... 108
Saturs
Saturs
TOC
Cables DMX
Part Numbers............................................................................................................................................................ 109
Torch Bundles
PT-36............................................................................................................................................................................ 110
BOM............................................................................................................................................................................. 111
Torch Bundles
i-Series Torch Bundles............................................................................................................................................ 112
BOM............................................................................................................................................................................. 112
Saturs
Saturs
TOC
Starplikas lapa
Saturs
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
APRAKSTS
DARBĪBA
TEHNISKĀ APKOPE
NOMAINĪŠANAS DAĻAS
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
Starplikas lapa
2

DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
Ievadīšana
ESAB griešanas mašīnas ir paredzētas drošai
un efektīvai darbībai. Lai pilnībā novērtētu
lietderību, ir nepieciešama saprātīga uzmanība
darba procedūrām, piesardzības pasākumiem
un drošai praksei. Neatkarīgi no tā, vai persona
ir iesaistīta darbībā, apkalpošanā vai novērotāja
statusā, ir jāievēro piesardzības pasākumi.
Neievērojot piesardzības pasākumus, var tikt
bojāts aprīkojums, nopietni ievainojumi vai nāve.
Strādājot ar griezējinstrumentiem un saistītajām
iekārtām, ir vadlīnijas par šādiem piesardzības
pasākumiem. Precīzāki piesardzības pasākumi ir
atrodami instrukciju literatūrā. Lai saņemtu īpašu
informāciju par drošību un nozari, iegūstiet un lasiet
publikācijas, kas norādītas ieteicamās atsaucēs.
Šajā rokasgrāmatā tiek lietoti šādi vārdi un simboli,
lai norādītu dažādus nepieciešamās drošības
iejaukšanās līmeņus:
BĪSTAMI!
Izmanto, lai izsauktu uzmanību augsta
riska draudiem, kas radīsies, ja netiks
novērsta, nāvi vai smagas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Izmanto, lai pievērstu uzmanību vidēja
riska draudiem, kas, ja netiks novērsta,
var izraisīt nāvi vai smagus miesas
bojājumus.
PIESARDZĪBU
Izmanto, lai pievērstu viņu uzmanību
uz zema riska draudiem, kas, ja netiks
novērsta, var izraisīt nelielas vai vidējas
miesas bojājumi.
Izmanto, lai pievērstu uzmanību svarīgai
informācijai, nav tieši saistīti ar draudiem
drošībai vai potenciāli var izraisīt iekārtas
bojājumu.
Ievadīšana
3
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
Vispārējā drošība
BRĪDINĀJUMS!
PIRMS UZSTĀDĪŠANAS VAI
IZMANTOŠANAS IZLASIET
UN IZPROTIET LIETOŠANAS
INSTRUKCIJU.
Nespēja ievērot drošības norādījumus
var izraisīt nāvi vai smagas traumas.
• Lasīt visu procedūru pirms darbības
vai veic jebkuru iekārtu tehnisko
apkopi.
• Īpaša uzmanība jāpievērš visām
apdraudējuma brīdinājumus, kas
sniedz būtisku informāciju attiecībā
uz darbinieku drošību un/vai
iespējamo aprīkojuma bojājumu.
• Lasīt visas drošības publikācijas veic
uzņēmumā.
BRĪDINĀJUMS!
LASĪT UN SAPRAST VISAS
DROŠĪBAS UZLĪMES UZ MAŠĪNU.
Kļūmes drošības etiķetes norādījumus
var izraisīt nāvi vai smagus miesas
bojājumus.
Attiecas uz instrukciju rokasgrāmata
satura īpašas drošības informāciju.
4
Vispārējā drošība
WARNING
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
Darbs ar plazmas griešanas
iekārtām
BRĪDINĀJUMS!
ELEKTROŠOKS DRAUDI.
Elektrošoks var izraisīt traumu vai nāvi.
• Nepieskarieties plazmas lāpu,
griešanas tabulas vai kabeļu
savienojumi plazmas operācijas
laikā.
• Vērsties pie visu varu pirms
pieskaršanās vai apkalpošanas
plazmas sistēmas komponentiem
(t.i. plazmas lāpu, plūsmas kontrole,
loka starteri, elektroapgāde,
dzesētājšķidruma circulators vai
elektroniskās kameras).
• NEPIESKARIETIES elektriskajām
daļām, kas ir zem sprieguma.
• Glabājiet visus paneļus un aptver
vietā, kad iekārtai ir pieslēgts strāvas
avotam.
• Norobežot sevi no darbu gabals un
elektrisko zemes ar izolētiem cimdi,
apavi, un apģērbu.
• Paturēt cimdi, kurpes, apģērbu,
darba vietu un aprīkojuma sauss visu
laiku.
Darbs ar plazmas griešanas iekārtām
5
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
BRĪDINĀJUMS!
DZIRKSTELES DRAUDI.
Siltuma, šuves šļakatas un dzirksteles
var izraisīt ugunsgrēku un apdegumus.
• Nelaist tuvu viegli uzliesmojošiem
materiāliem. Nelaist konteineros,
kas ir turējuši degmaisījumu.
• Nav degmaisījumu (piem., šķiltavas
vai sērkociņi) uz jūsu personas
jebkurā laikā.
• Valkāt pareizu acu aizsardzība,
cimdus un ugunsdrošu apģērbu, kas
aptver visas atklātās teritorijās.
BRĪDINĀJUMS!
APDEGUMA DRAUDI.
Plazmas procesu laikā griešanas secība
var izraisīt smagu apdegumu.
• Uzturēt atbrīvotai no plazmas lāpām
rokās, tās laikā un pēc operācijas.
Atļaut lāpu pietiekami daudz laika,
lai atdzist.
• Neaiztieciet plāksnes un samazināt
daļām tūlīt pēc izciršanas. Ļaut
metāla laika, lai atdzist vai apliet ar
ūdeni. Valkājiet cimdus, bruņu stils,
kad pacelt samazināt daļas.
• Plazmas loku var izraisīt apdegumus.
Sargāt sevi un citus no plazmas
procesu ekspluatācijas laikā.
6
Darbs ar plazmas griešanas iekārtām
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
BRĪDINĀJUMS!
SPRĀDZIENBĪSTAMĪBAS
NEGADĪJUMS.
Plazmas process uz galdiem ar ūdens
apūdeņošanu var radīt ūdeņraža gāzes
kabatas. Šīs kabatas eksplodēs, kad tās
aizdegs dzirksteles vai plazmas loks.
Sprādzieni var izraisīt nopietnus miesas
bojājumus vai nāvi.
• Veicot griezumu zem ūdens, ar
saspiestu gaisu aerējiet ūdeni zem
plātnes virsmas.
• Ja griežot virs ūdens, izmantojiet
ventilatorus, lai cirkulētu gaisu starp
plātni un ūdens virsmu.
• Ja galds ar ūdens apūdeņošanu
netiek izmantots vairākas stundas,
vibrējiet vai sakratiet to, lai sadalītu
ūdeņraža kabatas.
• Neatstājiet plātni uz galda visu nakti.
• Mainīt ūdeni galda vietā, lai izjauktu
ūdeņraža kabatas.
• Uzturēt pH līmeni ūdenī pie 7
(neitrāla).
• Regulāri notīriet izdedžus (jo īpaši
smalkās daļiņas) no galda ar ūdens
apūdeņošanu apakšas.
• Programmējamam atstatumam
starp detaļām jābūt vismaz divreiz
lielākam par ierobes platumu, lai
materiāls vienmēr būtu zem ierobes.
Darbs ar plazmas griešanas iekārtām
7
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
BRĪDINĀJUMS!
SPRĀDZIENBĪSTAMĪBAS
NEGADĪJUMS.
Konkrētu izkausētu alumīnijs (AlLi) litija
sakausējumu var izraisīt sprādzienu, kad
plazmas samazināt ūdens klātbūtnē.
• Darīt nav plazmas griezuma AlLi
sakausējumi ar vai ūdens tuvumā.
Šie sakausējumu jābūt tikai sausa
izgriezt sausais galda.
• NAV sausa griezumu virs ūdens.
• Nelietojiet ūdeni injekcijām plazmas
lāpas.
• Sazinieties ar alumīnija piegādātājs
papildu drošības informāciju par
apdraudējumu, kas saistīts ar šiem
sakausējumiem.
BRĪDINĀJUMS!
ROTĒJOŠO STACIJAS MONTĀŽAS
VAR RADĪT NOPIETNU
KAITĒJUMU.
Vienības rotācija notiek pēkšņi un ceļot
ātri.
Saglabātu visu personālu attālumā no
tuvākās laikā uzstādīšanas, pārbaudes,
uzturēšanas un automātisko darbību.
8
Darbs ar plazmas griešanas iekārtām
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
BRĪDINĀJUMS!
STAROJUMS DRAUDI.
Plazmas loka stari var ievainot acu un ādas
apdegums.
• Valkāt pareizu acu un ķermeņa
aizsardzību.
• Valkā tumši aizsargbrilles vai brilles
ar sānu vairogiem. Uzlieciet brilles/
brilles, lēcas ir atkauliņoti vai salauzts.
• Brīdināt citus neskatīties tieši uz loka,
ja vien ar attiecīgu aizsargbrillēm.
• Sagatavot griešanas zonā samazināt
pārdomu un ultravioletās gaismas
pārraidi.
• Krāsotu sienu un citu virsmu ar tumšu
krāsu, lai samazinātu atspulgus.
• Instalējiet aizsargekrāni vai aizkarus,
lai samazinātu ultravioletā starojuma
pārraide.
BRĪDINĀJUMS!
TROKSNIS DRAUDI.
Plazmas loka troksnis var sabojāt dzirdi.
Valkāt pareizu dzirdes aizsardzība.
Darbs ar plazmas griešanas iekārtām
9
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
BRĪDINĀJUMS!
TOKSISKO TVAIKU BĪSTAMĪBA.
Plazmas griešanas procesu var ražot
indīgu dūmu un toksisku gāzu. Daži
hlorēti šķīdinātāji sadalās un veido
fosgēns gāzes, nonākot saskarē ar
ultravioleto starojumu.
• Neieelpojiet dūmus.
• Uzglabāt labi vēdināms griešanas
zonā.
• Valkāt pareizu elpošanas aparāti, kad
nav pietiekamu ventilāciju.
• Ja gaļas izciršanas procesā ir aktīvs
ilgāku laiku, velkmes noņemšanas
sistēma ir ieteicama. Nodrošinātu tā
ir instalēta un pareizi uzturēti.
• Nelaist metāla vai krāsotas metāliem,
kas satur cinku, svinu, kadmiju vai
berilija, ja velkmes noņemšanas
iekārta ir uzstādīta un darbojas
pareizi.
10
Darbs ar plazmas griešanas iekārtām
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
BĪSTAMI!
TOKSISKO TVAIKU BĪSTAMĪBA.
Sešvērtīgais hroms Cr (VI) ir toksiska
ķīmiska viela dūmos. Tas ir izveidots
dažādos procesos, ieskaitot nerūsējošā
tērauda plazmas griešanu.
Ja jūs veicat nerūsējošā tērauda plazmas
griešanu, jums jāievēro šādi noteikumi,
lai aizsargātu jūsu darbiniekus no Cr (VI)
iedarbības.
• Sešvērtīgā hroma iedarbībai jābūt
zemākai par pieļaujamo iedarbības
robežu (PEL) 5 μg / m3 astoņu stundu
laika svērto vidējo vērtību.
• Lai noteiktu un novērtētu iespējamās
iedarbības zonas, ir jāveic darba vietas
vai darba vietas monitorings.
• Jāinformē darbinieki, kuri var tikt
pakļauti Cr (VI) iedarbībai, un tiek
veikti korektīvie pasākumi.
• Aizsargapģērbs un elpošanas ceļu
aizsardzība jānodrošina darbiniekiem,
kuri ir pakļauti iespējamai iedarbībai.
• Jāveic potenciālai iedarbībai pakļautu
darbinieku medicīniska uzraudzība.
• Potenciālās iedarbības vietas jānorāda
ar brīdinājuma zīmēm, kurās ir labajā
pusē redzamais teksts.
• Lai samazinātu iedarbību uz drošu
līmeni, jāizmanto inženiertehniskā
kontrole.
• Standarta īpašās detaļas ir sarežģītas,
un tām var būt nepieciešama
arodveselības speciālistu palīdzība, lai
panāktu pilnīgu atbilstību.
Darbs ar plazmas griešanas iekārtām
11
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
Darbs ar gāzes kontroles un
apgādes sistēmām
BRĪDINĀJUMS!
UZLIESMOJUMA UN UGUNSGRĒKA
NEGADĪJUMS.
Parastie materiāli var eksplodēt un
sadedzināt skābekļa klātbūtnē.
• Uzglabājiet visu aprīkojumu tīru un
labā darba stāvoklī.
• Paturēt visu darba laukumu bez eļļas,
smērvielas un citus degmaisījumu.
• Neizšķīdiniet līnijas tuvu aizdegšanās
avotam (t.i., liesmai vai cigaretei) pret
personu vai tuvu apģērbam.
• Visām detaļām, kuras lieto skābekļa
sistēmu remontam, JĀBŪT bez eļļas.
• Nekad neizmantojiet skābekli, lai
aizstātu saspiestu gaisu ar "putekļu"
apģērbu vai spiediena pārbaudi.
• Nekad neļaujiet eļļai, taukiem vai
ogļūdeņražiem saskarties ar skābekļa
gāzes iekārtām. Gāzes regulatoriem
nav nepieciešama eļļošana.
• Nekad neizmantojiet saspiestu gaisu,
lai izpūstu skābekļa gāzes kanālus.
Saspiests gaiss satur eļļu, kas var
sadedzināt.
• Vienmēr sazinieties ar skābekli ar tā
nosaukumu - Skābeklis. Nesauciet
skābekli par "gaisu", ko varētu sajaukt
ar saspiestu gaisu.
12
Darbs ar gāzes kontroles un apgādes sistēmām
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
BRĪDINĀJUMS!
UZLIESMOJUMA UN UGUNSGRĒKA
NEGADĪJUMS.
Plazmas degvielu gāzes var eksplodēt
un sadedzināt, izraisot smagus miesas
bojājumus un nāvi.
• Plazmas degvielu gāzes iekļaut
metānu (CH4) un ūdeņradis, argons
(H-35).
• Neizšķīdiniet līnijas tuvu aizdegšanās
avotam (t.i., liesmai vai cigaretei) pret
personu vai tuvu apģērbam.
• Vēdināt darba jomām, kas varētu
uzkrāties degvielas sūces gadījumā
radušos gāzi.
• Izolēt griešanas apgabalā, lai
aizsargātu sevi un citus no karstuma,
liesma, dzirksteles un karsti izdedži.
• Darbiniekiem jāapzinās plazmas
kurināmā gāze tiek izmantota un
raksturlielumus.
Darbs ar gāzes kontroles un apgādes sistēmām
13
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
BRĪDINĀJUMS!
SATURS PIE GALĒJĀ SPIEDIENA/
TOKSISKIEM IZGAROJUMIEM.
Vājinātas gāzes sistēmas sastāvdaļas var
eksplodēt vai atbrīvot toksiskas gāzes,
kas izraisa nopietnus ievainojumus vai
nāvi.
• Pārbaudiet, vai nav noplūdes visu
regulatoru, vārstu, gāzes vadu un
degļu gāzes savienojumos. Pirms
darba sākšanas pārliecinieties, ka viss
ir darba kārtībā.
• Gāzes vārstus vajadzētu atvērt lēni
un izslēgt, ja mašīna strādā tukšgaitā.
Mainot gāzes balonus, izslēdz
regulatorus.
• Pirms gāzes savienojumu, armatūras,
līniju vai regulatoru apkalpošanas
aizveriet gāzes vārstus.
• Nekad neatvienojiet nevienu sistēmas
sastāvdaļu, kas, domājams, ir zem
spiediena.
• Mainot gāzes balonus, izslēdz
regulatorus. Piestipriniet VISUS
cilindrus, lai izvairītos no krišanas un
balona caururbšanas.
• Pirms apkopes, izjaukšanas vai
remonta veikšanas iztukšojiet sistēmu.
14
Darbs ar gāzes kontroles un apgādes sistēmām
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
Ieteiktie drošības norādījumi
Jūsu pārskatīšanai ir ieteicamas šādas publikācijas par
metināšanas un griešanas drošību. Šīs publikācijas
ir sagatavotas, lai novērstu personāla ievainojumus
un īpašuma bojājumus, kas izriet no nedrošām
darbībām. Lai gan daži avoti nav tieši saistīti ar
rūpnieciskajām griešanas sistēmām, drošības principi
ir vienādi piemērojami.
Starptautisks
DIN EN ISO
•
•
•
•
•
DIN EN ISO 3821 Metināšanas, griešanas un
līdzīgu procesu šļūtenes.
DIN EN ISO 5172 Blowpipes metināšanas,
apkures un griešanas metināšanai.
DIN EN ISO 12100 Mašīnu drošība - Riska
novērtējums.
DIN EN ISO 13849 Mašīnu drošība - ar drošību
saistītas vadības sistēmu daļas.
DIN EN ISO 13857 Mašīnu drošība - Drošības
attālumi, lai novērstu augšējo un apakšējo
ekstremitāšu bīstamo zonu rašanos.
DIN EN
•
•
•
•
•
•
•
DIN EN 626-1 Mašīnu drošība, risku
samazināšana veselībai
DIN EN 730 Gāzes metināšanas iekārta. Drošības
ierīces.
DIN EN 1037 Mašīnu drošība - neparedzētas
darbības uzsākšanas novēršana.
DIN EN 1088 Bloķēšanas ierīces, kas saistītas ar
aizsargiem - Projektēšanas un izvēles principi.
DIN EN 1127-1 Sprāgstvielu novēršana
un aizsardzība - 1.daļa: Pamatjēdzieni un
metodoloģija.
DIN EN 7287 Drošības marķējumi.
DIN EN 60825 Lāzera produktu radiācijas
drošība.
Ieteiktie drošības norādījumi
15
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
Vācija
BGV
•
•
•
•
•
•
BGV A1 profilakses principi
BGV A3 Elektriskās sistēmas un iekārtas
BGV D1 Metināšana, griešana un saskarnozaru
procesi
BGV B6 gāzes
BGV B2 Lāzera starojums
BGV B3 troksnis
TRG
•
•
•
•
TRG-100 Vispārīgi noteikumi par spiediena
gāzēm.
TRG-101 Spiediena gāzes.
TRG-102 Tehniskie gāzes maisījumi.
TRG-104 Spiediena gāzes; saspiestās gāzes
tvertņu alternatīvā izmantošana.
TRGS
•
•
•
TRGS-102 Bīstamo vielu tehniskā indikatīvā
koncentrācija.
TRGS-402 Bīstamo vielu koncentrācijas
noteikšana un novērtēšana darba vietā.
TRGS-900 Robežas darba vietas atmosfērā (gaisa
robežvērtības).
BGR
•
16
BGR 500 Kapitel 2.26 Berufsgenossenschaft
(German Professional Association).
Ieteiktie drošības norādījumi
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
Amerikas Savienotās valstis
ANSI
•
ANSI Z49.1 „Drošība metināšanas un griešanas
darbos".
American Welding Society (Amerikas
Metināšanas sabiedrība)
•
•
•
•
AWS C5.1 Plazmas lokveida metināšanas
ieteicamā prakse
AWS C5.10 / C5.10M: 2003 Ieteicamā prakse
aizsargātai gāzei metināšanas un plazmas loka
griešanai.
AWS C5.2 Ieteicamā loka griešanas prakse.
AWS SP droša prakse.
Saspiestas gāzes asociācija
•
•
•
•
CGA E-1 standarts rūpnieciskās gāzes šļūtenei /
veidgabaliem.
CGA SB8-2004 Oksidēšanas metināšanas un
griešanas iekārtu izmantošana.
CGA SB11-2004 Gumijas metināšanas šļūtenes
izmantošana.
CGA P-1 Piesardzības pasākumi saspiestu gāzu
drošai lietošanai balonos.
OSHA
•
•
•
OSHA 29 CFR 1910 Vispārējā drošība
OSHA 29 CFR 1910.1026 Toksiskas un bīstamas
vielas
OSHA 3373-10 2009 Sešvērtīgais hroms
Valsts ugunsdrošības asociācija
•
•
•
•
•
•
NFPA 51B Standarts ugunsdrošībai, izmantojot
griešanas un metināšanas procedūras.
NFPA 51 Standarts metināšanas un griešanas
skābekļa degvielas sistēmām uzstādīšanai un
darbībai.
NFPA 70 2008 Nacionālais elektrodrošības
kodekss.
NFPA 79 Elektriskie standarti rūpniecības
mašīnām.
NFPA 484 Standarts degošiem metāliem.
NFPA 654 Standarts ugunsgrēka un putekļu
eksplozijas novēršanai, ražojot, apstrādājot un
pārvietojot degošas cietās daļiņas.
Ieteiktie drošības norādījumi
17
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
Kanāda
CSA
•
•
CSA - Z432 Mašīnu aizsardzība
CSA - B149.3-10 Ierīču un iekārtu ar degvielu
saistītu komponentu lauka apstiprinājuma kods.
CAN/CSA
•
•
•
•
•
•
18
CAN/CSA - W117.2-06 Drošība metināšanas,
griešanas un līdzīgiem procesiem.
Papildu avoti
Direktīva 2006/42 / EK par mašīnbūvi
2035. veidlapa Drošības pasākumi un droša
prakse metināšanai un griešanai ar skābekļa
degvielas gāzes iekārtām - ESAB griešanas
sistēmas.
F52-529 veidlapa Drošības pasākumi un droša
prakse plazmas metināšanai un griešanai - ESAB
griešanas sistēmas.
3499. veidlapa Drošības pasākumi skābekļa,
slāpekļa, argona, hēlija, oglekļa dioksīda,
ūdeņraža un acetilēna lietošanai - ESAB griešanas
sistēmas.
5110. veidlapa Skābekļa cauruļvadu sistēmu
projektēšana un uzstādīšana - ESAB griešanas
sistēmas.
Ieteiktie drošības norādījumi
DROŠĪBĀ
APRAKSTS
APRAKSTS
DARBĪBA
TEHNISKĀ APKOPE
NOMAINĪŠANAS DAĻAS
DROŠĪBĀ
DROŠĪBĀ
Starplikas lapa
20

APRAKSTS
APRAKSTS
Vispārīga informācija
Plazmas kronšteins ir piemērots materiāliem līdz
2 “ biezumam. Detaļas var sagriezt ar taisnām
un slīpgriezēm pašā detaļā. Galva var tikt
ieprogrammēta, lai uzreiz mainītu slīpuma leņķi.
Vision datora ciparu kontrole (CNC) ir neatņemama
DMX Automātiskais slīpinājums sastāvdaļa.
Automatizējot daudzus sarežģītākos iestatīšanas un
darbības lēmumus, Vision CNC ļauj šo sistēmu ļoti
viegli programmēt un darboties.
Art # A-13398
21
APRAKSTS
DMX Automated Plazma Beveler tiek izmantots, lai
precīzi sagrieztu plākšņu materiālu, un ir pilnībā
programmējams, lai sagrieztu detaļas, kurām ir
gan konusveida, gan taisni griezumi. Viens plazmas
deglis tiek kontrolēts ar servomotoriem trīs asīs:
garenvirziena, šķērsvirziena un vertikālā augstuma.
Augstuma kontroles sistēma uztur pareizu attālumu
virs darba detaļas visā pilnas slīpuma leņķu
diapazonā.
APRAKSTS
DMX VBA stacijas detaļas
DMX Beveler stacija sastāv no:
APRAKSTS
Bezsuku maiņstrāvas motors (nav parādīts) 
pacelšanā nodrošina vertikālu regulēšanu griešanai.
Garenvirziena ass motors  nodrošina degļa
liekšanas kustību pa labi un pa kreisi, skatoties no
mašīnas priekšpuses. Šķērsvirziena ass motors 
nodrošina degļa liekšanas kustību virzienā uz un
attālumā no novērotāja. Šie divi, garenvirziena un
šķērsvirziena ass motori, apvienojas, lai piedāvātu
nepārtrauktu plātnes 45 grādu slīpinājumu jebkurā
virzienā. Deglis ir fiksēts  turētājā, kas piestiprināts
pie šķērsvirziena motora.
1
2
3
2
Art # A-13415
4
Art # A-13398
3 Ass servo kontrole
Abas slīpuma asis tiek vadītas ar slēgtas cilpas servo
sistēmu, izmantojot tiešās piedziņas servomotorus
un ciparu AC piedziņas pastiprinātājus. Z-ass
(vertikālais pacēlums). Pozicionēšanu vertikālajā
asī kontrolē ar motoru, pārnesumkārbu un lodīšu
skrūvi, ko kontrolē ciparu AC piedziņas pastiprinātājs,
un izmanto gan kodētāja augstumu, gan loka
spriegumu, lai regulētu degļa augstumu plazmas
griešanas laikā.
22
APRAKSTS
Smartbevel ™ tehnoloģija
Vision CNC nodrošina metodi, lai automātiski
koriģētu noliekuma leņķi un slīpuma leņķi dažādu
plātņu biezumam un slīpuma leņķiem. Šī funkcija
vienkāršo kontūras daļas programmēšanu,
automātiski kompensējot instrumenta kustību un
ātrumu, lai sasniegtu faktiskos ieprogrammētos
izmērus. Nepareizas griezuma daļas var kompensēt,
rediģējot datu failu CNC.
Automātiska augstuma nobīde
Kad DMX fāzītes noņēmēja deglis noliecas no
vertikālā stāvokļa uz fāzītes noņemšanas stāvokli,
degļa sprausla virzās tuvāk plāksnei. Kad deglis liecas
tālāk, augstuma regulēšana jāpalielina tā, lai deglis
neskartu plāksni. Vision CNC izpilda nepieciešamo
automātiskās augstuma regulēšanas kompensāciju.
Parametri, kas nosaka, ka kompensācija ir regulējama
.ORG failā Vision T5. Skatiet Vision darbības
rokasgrāmatu.
Slīpinājuma platformas
kompensēšana
Veicot fāzītes noņemšanu ar plazmu (izņemot ar
negatīvu leņķi Y - fāzītes noņemšanu ar nazi), degļa
galam jābūt nobīdītas sāniski no programmētās
kontūras, lai saglabātu detaļas izmērus. Vadība
aprēķinās un kompensēs šo sānu nobīdi, izmantojot
programmēšanas informāciju. Nepieciešamā
informācija ietver:
•
•
•
•
Slīpinājuma augstums
Slīpinājuma leņķis
Plātnes biezums
Platformas virsmas augstums Y un K slīpumiem
23
APRAKSTS
Pacēliena leņķa un korpusa
ierobes nobīdes automātiska
kompensēšana
APRAKSTS
Vision Control var pielāgot lielāko
ekrānu mērvienību. Noklusētās vienības
ir noklusējuma vienības, un tās var
pielāgot.
APRAKSTS
Augstas precizitātes leņķa kontrole
Tā kā slīpuma asis ir slēgtas cilpas servo sistēmas
ar precīzu atgriezenisko saiti, Vision CNC var tās
kontrolēt ar augstu precizitāti. Ekrāna rādījumi un
leņķa ieejas ir ierobežotas līdz 0,1 °. Tomēr Vision
CNC apstrādā visus iekšējos aprēķinus un asis regulē
slīpuma asis ar precizitāti, kas ir labāka par ± 0,07 °.
Automātiska ātruma samazināšana
Kad DMX fāzītes noņēmēja deglis noliecas no 0
° uz jebkuru noliekuma leņķi, griešanas ātrums
ir jāsamazina, jo faktiskais griezuma biezums
palielinās, palielinoties fāzītes leņķim. Pie 45 °
grādiem loka griešana notiek pa biezumu, kas ir 1,4
reizes lielāks par plāksnes biezumu. Lai vienkāršotu
programmēšanu, CNC automātiski samazina
faktisko griešanas ātrumu, ja nepieciešams - 1,1% no
ieprogrammētās barošanas ātruma katrā slīpā leņķa
pakāpē. (Reducēšanas procentu var mainīt ORG
failā). Tādēļ programmētājam nav atkārtoti jāmaina
griešanas ātrums daļējā programmā.
Procesa mainīgo programmēšana
Vision CNC izmanto procesa mainīgos lielumus,
piemēram, loka spriegumu, griešanas strāvas
stiprumu un procesa taimerus, lai kontrolētu plazmas
slīpinājuma sistēmu. Šiem mainīgajiem lielumiem
var būt nepieciešams mainīt dažādus biezumus,
materiālus un slīpuma leņķus. Šo mainīgo mainīšanai
ir vairākas iespējas - tos var manuāli pielāgot, tos
var iekļaut daļējas programmas ietvaros vai tos
var saglabāt Griešanas datu failā (SDP fails). Pirms
programmas izpildes operators var manuāli izvēlēties
Griešanas datu failus, vai arī daļu programma var tos
atlasīt.
24
APRAKSTS
Pozicionālās nobīdes slīpgriešanā
 Programmētā kontūra (atsauce): Ceļš, jo tas ir
faktiski ieprogrammēts
2
 Noliekuma nobīde: Noliecot degli, mainās degļa
gala augstums līdz darba detaļai
 Sānu nobīde (slīpinājuma platformas
kompensācija): Degļa atrašanās vieta ir jākoriģē,
lai saglabātu daļēju dimensiju viengabalainību.
Nobīdes lielums ir slīpinājuma platformas augstuma
funkcija, kas reizināta ar slīpuma leņķa pieskari. Tas
automātiski tiek attēlots ar Vision CNC.
1
6
7
5
4
3
Art # A-13392
 Ierobe: Materiāla platums, kas atdalīts plazmas
loka dēļ.
 Lūžņi
 Detaļa
25
APRAKSTS
 Noliekuma leņķis: Leņķa deglis pnoliecas kā
ieprogrammēts
APRAKSTS
Specifikācijas
IEVADĪŠANA
APRAKSTS
DMX Beveler sistēma tiek izmantota, lai precīzi
sagrieztu plākšņu materiālu, un ir pilnībā
programmējama, lai sagrieztu daļas, kurām ir gan
konusveida, gan taisni griezumi. Kronšteinu leņķis un
skrūvju nobīde ir iekļauta detaļu programmā, un CNC
automātiski kontrolē, mašīnu kustību un automātisko
augstuma regulēšanas kompensāciju, pamatojoties
uz noliekuma leņķi. Sistēma nodrošina pilnīgu
automātisko slīpēšanu ar minimālu iestatījumu.
RAKSTURLIELUMI
RAKSTURLIELUMI
Griezuma leņķa diapazons
Degļa kustības diapazons
Augstuma kontrole
Sākotnējā augstuma noteikšana
Maksimālā plazmas strāva
Kustības kontroles tips
Z ass tips
Aizsardzība pret avārijām
Svars
Zem ūdens griešana
Minimālais materiāla biezums
Maksimālais slīpgriezums*
Maksimālais vertikālais izgriezums*
Maksimālais malu sākums
Specifikācija
±45 grādi
± 57 grādi
Loka sprieguma un kodētāja augstums
Omiskās sensēšanas un atlaides spēks
600 ampēri
Multi asis
CNC kontrole
Kustības atbilstība
160 mārciņas (72 kg)
Nav
6 mm*
Līdz 50 mm 45 grādu augstumā
Līdz 50 mm
Līdz 75 mm malu iedarbināšanai atkarībā no izvēlētās
plazmas sistēmas jaudas un griežamā materiāla
Jā
m3 Plazmas sistēma 600 A (PT-36)
-45° līdz +45°
Burtciparu plazmas marķējums
Maks. griešanas strāva
Metinājuma malu sagatavošana
(fāzītes noņemšana)
Mainīga fāzītes noņemšana
1 vai vairāki kustības bloki
Daudzfāzu skrūve
“Y”, “X” un “K” slīpinājuma spējas
*Vērtības sausai griešanai vieglajam tēraudam
26
APRAKSTS
Spējas
Lūžņi
Detaļa
Viena eja
Daļējās malas var sagriezt leņķī, lai varētu veikt
metināšanu vai speciālas saderības ar citām detaļām.
Programmējamā DMX Slīpinātāja sistēma var veidot
augšējos vai apakšējos slīpinājumus. “Virsmas” vai
“apakšējam” slīpinājumam ir nepieciešama tikai
viena caurlaide.
Art # A-13395
Dubultie slīpinājumi
Lūžņi
Pirmās
caurlaides
Detaļa
Divas
caurlaides
Sistēma var arī nogriezt slīpumus ar “platformu”
vai “griezējšķautnes virsotni” gatavajā detaļā.
Slīpgriezumam ar platformu ir nepieciešamas divas
griezuma caurlaides. Griežot vairākas caurlaides,
vispirms ir svarīgi vienmēr izgriezt sānu griezumu vai
visgarāko griezumu.
Art # A-13424
27
APRAKSTS
Viens slīpinājums
APRAKSTS
Trīskārtējas fāzītes
APRAKSTS
Lūžņi
Detaļa
Divas
caurlaides
Trīs
caurlaides
Sistēma var arī samazināt augšējo un apakšējo
slīpinājumu daļu ar “platformu” vai “griezējšķautnes
virsotni” gatavajā daļā. Trīskāršajam slīpgriezumam
ar platformu nepieciešamas trīs griezuma caurlaides.
Griežot vairākas caurlaides, vispirms ir svarīgi
vienmēr izgriezt sānu griezumu vai visgarāko
griezumu.
Pirmās
caurlaides
Art # A-13426
Augšējā un apakšējāslīpuma
definīcijas
Detaļa
Lūžņi
Lūžņi
Augšējie slīpinājumi
Augšējie slīpinājumi
Augšējais slīpinājums veido konusveida malu, kas
vērsta uz detaļas augšpusi. Tam nepieciešams, lai
palikusī plātne tiktu pacelta no galda, pirms tiek
izņemta detaļa.
Griešanas
virziens
Detaļa
Art # A-13396
Lūžņi
28
APRAKSTS
Apakšējie slīpinājumi
Lūžņi
Detaļa
Divas
caurlaides
Pirmās
caurlaides
Art # A-13391
Maksimālais slīpuma leņķis
Sakarā ar plazmas griešanas degļa ierobežojumiem,
maksimālais biezums, ko var nobloķēt, ir atkarīgs no
griešanas slīpuma leņķa. Veicot slīpgriešanu pie 45°,
faktiskais griezuma biezums ir 1,4 reizes lielāks par
plātnes biezumu.
Faktisko griešanas biezumu konkrēta plātnes
biezumam un slīpuma leņķim nosaka, izmantojot šo
formulu:
Faktiskais griezuma Plātnes biezums
=
biezums
cos(θ)
Leņķis
Materiāla
biezums
Faktiskais
griezuma biezums
Art # A-13408
Programmētājam, kas mēģina noteikt konkrēta
pielietojuma iespējamību, ir lietderīgāk atrisināt
maksimālo slīpuma leņķi, ko var izgriezt konkrētam
materiāla biezumam. Ir vairāki dažādi degļi un
patērējamas kombinācijas, kas var dot dažādas
griešanas iespējas, tāpēc ir jāzina maksimālais
biezums, ko var samazināt ar noteiktu iestatījumu.
Ja ir zināms plātņu biezums un degļa maksimālā
griešanas jauda, maksimālo slīpuma leņķi var noteikt
ar šādu formulu:
Maksimālais
slīpinājuma leņķis =
Plātnes biezums
Maksimālais griezuma
biezums
29
APRAKSTS
Apakšējais slīpinājums novieto slīpinājuma
virsmu detaļas apakšā, ļaujot atdalīt detaļu no
galda pirms palikušās plātnes. Parasti augšējie
slīpgriezumi nodrošina labākas kvalitātes griezuma
daļu nekā apakšējie slīpinājumi. Veicot apakšējos
slīpgriezumus, gadās, ka apdeg detaļas augšdaļa, kas
izraisa griezuma virsmas nelīdzenumus.
APRAKSTS
Viedās slīpināšanas tehnoloģija
APRAKSTS
Visu korpusa kompensāciju apstrādā ar CNC, tādā
veidā tiek vienkāršota slīpinājuma programmēšana.
Slīpinājumaprecizitāte ir precīzi noregulēta ar
CNC, kas novērš nepieciešamību programmētājam
kompensēt ierobes, augstuma, leņķa un ātruma
izmaiņas.
Automātiska CNC kontrolēta kompensācija par:
• Griezuma augstums pēc pacēluma leņķa.
• Slīpinājuma leņķis
• Ierobes nobīde slīpuma leņķa dēļ
• Ierobes nobīde sakarā ar apakšējo programmu
• Ātrums, ņemot vērā slīpuma leņķi
•  Minimālais 10 mm biezums “Y” slīpinājumam
(divas caurlaides)
1
Art # A-13410
•  Minimālais 19 mm biezums “K” slīpinājumiem
(trīs caurlaides)
2
Art # A-13409
3
•  Y vai  K slīpuma leņķiem jābūt virs 25 °.
Jo lielāks leņķis, jo mazāks ir noapaļojums virs
platformas vai griezējšķautnes virsotnes.
4
Art # A-13411
30
APRAKSTS
5
•  Apakšējam slīpinājumam vienmēr ir
noapaļota augšējā mala. Tas ir izteiktāks leņķiem
virs 35 °.
APRAKSTS
Art # A-13423
Sākotnējā augstuma noteikšana
DMX izmanto divu tipu augstuma sensorus.
•
•
Omiskā sensēšana. Elektrovadītspēju izmanto, lai
noteiktu, kad deglis nonāk saskarē ar plātni.
A motora pozīcijas novirze. Vision Control
uzrauga atrašanās vietas novirzes kļūdu un
tādējādi var noteikt, kad deglis saskaras ar plātni.
31
APRAKSTS
Izmēru ierobežojumi
To augsto sānu dēļ pastāv klīrensa ierobežojumi
ūdens galdiem. Ir ierobežojumi tam, cik tuvu DMX
var nolaisties pie galda malām.
APRAKSTS
Uz leju ieejas tabulām nav vienādi ierobežojumi, un
tie ir vēlami.
ZEMŪDENS GRIEŠANAS RADĪS
KATASTROFĀLAS IEKĀRTU
ATTEICES.
BRĪDINĀJUMS!
Šīs iekārtas nav paredzēts samazināt
zem ūdens.
Art # A-13401
Galda ar ūdens apūdeņošanu
izmēru ierobežojumi
Y-ass ceļa ierobežojumi:
 Y- ass: Plātnes platums
5
1
5
2
3
 7 collas (178 mm)
 17 collas (432 mm)
4
 Minimālais iekšējā galda platums ir plātnes
platums plus 24 collas (610 mm)
 Galda sānu sienas
Art # A-13400
X-ass ceļa ierobežojumi:
X-ass: Plātnes garums
 21 colla (533 mm)
7
11
8
11
9
10
 6 collas (152 mm)
 Minimālais iekšējā galda garums ir plātnes garums
plus 30 collas (762 mm)
 Galda priekšējās un aizmugurējās sienas
32
DROŠĪBĀ
APRAKSTS
DARBĪBA
DARBĪBA
TEHNISKĀ APKOPE
NOMAINĪŠANAS DAĻAS
DARBĪBA
DARBĪBA
Starplikas lapa
34

DARBĪBA
DARBĪBA
IEVADĪŠANA
Formas griešanas sistēmai ir nepieciešams iepriekšējs
pārskats, pirms sākas faktiskais darbs. Šajā sadaļā
ir sniegta informācija par DMX, kas nav atrodama
Vision T5 rokasgrāmatās, kas ir iekļautas šajā sistēmā.
•
•
Informāciju par Vision T5 programmu daļu
rakstīšanu, skatiet Vision T5 programmēšanas
rokasgrāmatā.
Detalizētus norādījumus par trešo pušu
aprīkojuma darbību skatiet atbilstošajās
instrukciju rokasgrāmatās.
IEVADĪŠANA
DARBĪBA
•
Sīkāku informāciju par Vision T5 datora ciparu
vadības (CNC) darbību skatiet Vision T5
Operatora rokasgrāmatā.
35
DARBĪBA
Pamata kustības vadīklas
Kustības kontrole nodrošina operatoru kontroli pār
programmas izpildi un mašīnu kustību.
Avārijas apturēšanas poga ir paredzēta avārijas
izslēgšanai gan no procesa, gan no mašīnas kustības.
Šī poga pārtrauc 24 voltu ķēdes, taču netiek izslēgta
ierīce.
DARBĪBA
Art # A-13458
Ātruma potenciometrs regulē mašīnas ātrumu
vai padeves ātrumu automātiskās griešanas un
manuālās kustības laikā. Pielāgo ātrumu visām
kontrolējamām asīm.
Art # A-13460
Kursorsvira manuāli pārvieto iekārtu pārvietošanas
režīmos. Stacijas pacēlājus (Z ass) nevar pārvietot
kopā ar citām asīm.
Art # A-13459
Zaļais PALAIST taustiņš sāk automātiski atskaņot
programmas izpildi. Pārslēgt + PALAIST taustiņš
piemēros 24 voltus mašīnai.
Sarkanais STOP taustiņš automātiskajā režīmā
apstādina daļējas programmas izpildi. Programmētā
kustība tiek apturēta, bet griešanas procesi netiek
izslēgti.
36
Pamata kustības vadīklas
DARBĪBA
Slīpējuma asu pārvietošana
Ir divi veidi, kā manuāli pakāpeniski pārvietot
slīpinājuma asis; kursorsvira un mērķa punkts.
Kursorsvira
Ekrānā atlasiet "Manuāli", pēc tam veiciet divreiz
uzsitiet uz vēlamās "A" vai "B" ass. Kursorsvira tagad
kontrolē šo asi.
Aktīva vai izslēgta
Neaktīva vai izslēgta
Slīpējuma asu pārvietošana
37
DARBĪBA
Ja poga ir tumša, process vai funkcija
ir aktīva. Ja poga ir viegli kontrastaina,
process vai funkcija nav aktīva.
Tangensijas sekotājs ir jāieslēdz, kad
pārvietošana notiek ar kursorsviru.
Neiesaistoties, jebkura kustība tiek
atgriezta pie nulles vai sākuma pozīcijas,
kad ir izslēgts vadības kursorsvira.
DARBĪBA
Kreisajā attēlā redzamajā attēlā  attēlota "A" vai
garenvirziena ass un  apzīmē "B" vai šķērsvirziena
asi.
1
2
Mērķa punkts
DARBĪBA
Art # A-13416
Cits veids, kā manuāli pārvietot slīpumu vai asi, kas
atrodas manuālajā ekrānā.
1. Pagrieziet Tangenciālās ON, kas atrodas
Plazmas apstrādes logā
Bez Tangenciālās ON, jebkura
pakāpeniska kustība atgriezīsies pie
iepriekšējās pozīcijas, kad tiek mainīta
pašreizējā lapa. Jaunā pozīcija tiks
zaudēta.
2. Izvēlieties F2, pozicionēšanas procedūru.
38
Slīpējuma asu pārvietošana
DARBĪBA
3. Izvēlieties pogu F3 Pāriet uz mērķa punktiem
ekrāna apakšdaļā.
DARBĪBA
Art # A-13407
4. Tagad varat ievadīt vajadzīgos A, B, X, Y un Z
pozīcijas datus. Izvēlieties asi un izmantojiet
tastatūru pa labi, lai ievadītu vajadzīgos datus.
Art # A-13384
Slīpējuma asu pārvietošana
39
DARBĪBA
Tas ļauj ievietot degli jebkurā X, Y vai Z
vietā un jebkurā slīpuma leņķī, kas tiek
prasīts vienā kustībā.
5. Kad vajadzīgie dati ir ievadīti, noklikšķiniet
DARBĪBA
uz Labi. Poga Pārvietot uz mērķa punktiem
mirgos zilā krāsā. (Krāsa ir atkarīga no lietotāja
konstanšu iestatīšanas).
6. Nospiežot pogu Palaist, tiks sākta kustība.
Slīdrāmis, pacēlājs un deglis pārvietosies
vēlamajā pozīcijā un leņķī.
40
Slīpējuma asu pārvietošana
DARBĪBA
Atkopšanās process pēc avārijas
Avārijas gadījumā sistēma nekavējoties apstājas.
Ekrānā parādīsies zaļais kļūdas ekrāns, kas līdzinās
zemāk redzamajai kļūdas informācijai.
Ekrānā noņemiet kļūdu, pieskaroties pogai Labi
apakšējā kreisajā stūrī. Degli var pacelt, nospiežot
pogu uz augšu vai nospiežot Run, kas paceļ degli un
atgriezīsies sākuma stāvoklī.
Ja jums ir tangenciāla kontroles invalīdiem, lodlampa
atgriezīsies arī mājās vai vertikālo pozīciju. Šajā brīdī
sistēma ir atgriezies parastā darbības režīmā.
DARBĪBA
Art # A-13394
Sākotnējā augstuma kalibrēšana jāveic
nopietnas avārijas gadījumā vai ja deglis
jebkad tiek pārvietots degļa turētājā.
Ja griezuma kvalitāte tiek veikta
pēc avārijas, ir jāparedz sākotnējais
augstums. Šai procedūrai skatīt
tehniskās apkopes sadaļu.
Atkopšanās process pēc avārijas
41
DARBĪBA
Viedās izlīdzināšanas
Ilustrācijas mērogošana
Parādītie izlīdzināšanas rīki NAV mēroti,
taču tie tika parādīti, lai ilustrētu
vispārējās identifikācijas šķietamību.
Komplekts
DARBĪBA
Komponente
Izskatās kā....
Viedās izlīdzināšanas
bāzes līmeņošanas
plātne
Art # A-13387
Viedās izlīdzināšanas
kārba
Art # A-13386
Izlīdzināšanas kabelis
Art # A-13385
Art# A-13367
Viedās izlīdzināšanas
lodveida sprausla
Degļa līdzināšanas rīks
Degļa līdzināšanas rīks
Art # A-13425
42
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
DARBĪBA
Viena pieskāriena izlīdzināšana
Nepieciešamie priekšmeti:
•
•
•
Degļa līdzināšanas rīks
Viedās izlīdzināšanas komplekts
Izlīdzināšanas kabelis
Īss apraksts:
Sekojošās darbības apraksta DMX automatizēto
kontūras izlīdzināšanas procesu:
•
•
Pārbaudiet degļa vertikālo izlīdzināšanu
DARBĪBA
•
•
Savienojiet Smart Align instrumentu ar T5
vadību, izmantojot CANBUS pieslēgni lifta
augšējā labajā stūrī
Izlīdzinājuma lodgalvas uzgaļa uzstādīšana uz
degļa
Novietojiet lodveida sprauslu līdzināšanas rīka
Kalibrēšanas ligzdā.
Saskaņošanas procedūra
Art # A-13399
Lai pārbaudītu, vai deglis ir pareizi izlīdzināts, jums
ir jānorāda iekārta. Kad tas ir izdarīts, piestipriniet
degļa izlīdzināšanas rīku ar tīru degļa korpusa
daļu un pārbaudiet, vai degļa līmenis ir vienāds.
Ja burbuļa līmenis norāda, ka tas ir, noņemiet
izlīdzināšanas rīku un turpiniet iestatīt viedā
līdzinājuma rīku. Ja deglis nav novietots, dodieties uz
šīs rokasgrāmatas sadaļu Tehniskā apkope, lai iegūtu
detalizētu informāciju par degļa izlīdzināšanu.
Smart Līdzināt komplekts gabalus izņem no lietu un
iestatīt šādi:
1. Atrodiet neslīpēts materiāls/plāksni, lai tīrs
dzīvoklis sadaļu kā platformu. Piemetināma
plāksne, tāpēc abām pusēm ir jāsaskaņo ar X
un Y ass griešanas galdu vietā.
X
Y
SA pamatne
Plātnes
Art # A-13421LV
Viena pieskāriena izlīdzināšana
43
DARBĪBA
2. Novietojiet Viedās izlīdzināšanas kārba uz
Skats no augšas
X
Y
DARBĪBA
Art # A-13422LV
X
Y
pamatnes, kā parādīts attēlā. X / Y ass mašīnai
jānodrošina X / Y marķējums. Tam var būt
nepieciešams pagriezt pamatplātni un kasti pa
90 grādiem.
Art # A-13420LV
3. Novietojiet pamatplātni, izmantojot trīs
regulēšanas skrūves. Burbuļa centrā jābūt
līmeņa indikatoram.
Burbuļa līmenis
44
Regulēšanas skrūves
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
DARBĪBA
4. Centrējiet kalibrēšanas ligzdu, kas atrodas
lodziņa augšpusē, tā, lai tas būtu vienādā
attālumā no visām četrām malām. Skats taisni
uz leju.
Y
X
Art # A-13388LV
Kalibrēšanas ligzda
DARBĪBA
5. T5 kontrolei izvēlieties "Paplašinātās sadaļas
izvēlne".
6. P2 Mašīna
7. F8 VBA.
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
45
DARBĪBA
DARBĪBA
Art # A-13405
8. Izvēlieties F2 Set VBA, kā parādīts zemāk
esošajā ekrānā.
Art # A-13427
46
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
DARBĪBA
6
4
Art # A-13613
Art # A-13418
5
Art # A-13418
9. Noņemiet degļa priekšgala detaļas:  vairoga
fiksators,  vairogs,  gāzes difuzors, 
sprauslu fiksators un  sprauslas no degļa
korpusa.
10. Novietojiet nerūsējošā tērauda izlīdzināšanas
rīku (uzgaļa / lodīšu)  standarta sprauslas
fiksējošajā kausā un pieskrūvējiet fiksatoru uz
degļa.
PIEZĪME!
3
2
Art # A-13428
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
47
DARBĪBA
1
Atkārtoti saliekot pēc kalibrēšanas,
atcerieties, ka ir iespējams orientēt
gāzes difuzoru nepareizi. Ierobiem
jābūt vērstiem uz augšu. Norādījumus
skatiet degļa rokasgrāmatā.
11. Zemāk redzamais ekrāns apstiprina, ka esat
pievienojis izlīdzināšanas lodveida sprauslu
uz degļa. Kad tas ir izdarīts, atzīmējiet lodziņu
ekrāna augšējā kreisajā stūrī.
DARBĪBA
12. Izmantojot peldslēga vadības ierīci, pielieciet
Smart Align lodgalvas sprauslu virs kalibrēšanas
kontaktligzdas.
13. Nolaidiet DMX staciju, līdz lode nospiež
DARBĪBA
kalibrēšanas ligzdu uz leju 1/8 "līdz 1/4".
Neļaujiet tam iet tālāk, jo tas var sabojāt
līdzināšanas rīku.
Art # A-13389
14. Apstiprinājuma deglis ir zemāk esošā ekrāna
izlīdzināšanas pozīcijā un atzīmējiet lodziņu.
Art # A-13429
48
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
DARBĪBA
15. Pārliecinieties, ka stacija ir izvēlēta, un
atzīmējiet lodziņu, kas redzams zemāk esošajā
ekrānā.
DARBĪBA
Art # A-13430
16. Izņemiet caurlaides rezistora spraudni .
1
Art # A-13598
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
49
DARBĪBA
17. Pievienojiet izlīdzināšanas kabeli no SA
Art # A-13390
DARBĪBA
kastes uz DMX slīpinātāja stacijas augšējo
labo pusi. Pārbaudiet, vai Smart Align lodziņš
un pamatplātne vēl joprojām ir pareizi X/Y
izlīdzināta un līmenī.
18. Pārliecinieties, ka izlīdzināšanas rīks ir savienots,
izmantojot izlīdzināšanas kabeli. Atzīmējiet
lodziņu zemāk.
Art # A-13431
50
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
DARBĪBA
19. Ar pareiziem savienojumiem un instrumenta
saziņu ekrānā parādās divas zaļās gaismas, kā
redzams tālāk.
DARBĪBA
Art#-A13432
20. Nospiediet pogu F8 Nākamais, lai jaunās
vērtības iekļautu konstantēs.
Nospiežot Atcelt, konstantes atgriezīsies
pie vecajām vērtībām.
21. Nospiediet pogu Palaist
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
51
DARBĪBA
DARBĪBA
Tagad tiks sākts saskaņošanas process. Tas var
aizņemt apmēram 20 minūtes. Tur būs divi kustības
posmi. Katrs no tiem seko kalibrēšanai, ja kustība
nenotiek. Tas tiks pabeigts ar īsu rotāciju.
Art # A013433
52
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
DARBĪBA
Kad izlīdzināšana veiksmīgi pabeigta, jūs redzēsiet
ekrānu, kas ir līdzīgs zemāk redzamajam ekrānam.
DARBĪBA
Art # A-13434
22. Nospiediet pogu F8 Nākamais.
23. Tad "Atpakaļ lapa" no VBA ekrāna.
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
53
DARBĪBA
24. Saskaņošana ir pabeigta. Noņemiet Smart
Align komplekta rīkus un kabeli. Uzglabāt drošā
vietā.
25. Atgriezt caurlaides spraudni. Šim kontaktam
DARBĪBA
jābūt klāt, lai mašīna atgrieztos pie parastās
darbībās.
1
Art # A-13598
26. Atgriezties normālā režīmā.
54
Viedās izlīdzināšanas Komplekts
DROŠĪBĀ
APRAKSTS
DARBĪBA
TEHNISKĀ APKOPE
TEHNISKĀ APKOPE
NOMAINĪŠANAS DAĻAS
TEHNISKĀ APKOPE
TEHNISKĀ APKOPE
Starplikas lapa
56

TEHNISKĀ APKOPE
Tehniskā apkope
IEVADĪŠANA
Šajā sadaļā sniegtā informācija ir paredzēta, lai
apmācīts tehniskās apkopes personāls varētu efektīvi
uzturēt un remontēt griešanas sistēmu. Pirms tiek
veikta jebkāda tehniskā apkope, lasiet un izprotiet
sadaļu PAR DROŠĪBU, kas atrodas šīs rokasgrāmatas
priekšdaļā.
Pirms tiek mēģināts remontēt iekārtu, staciju rīku
vai ciparu vadību, pārliecinieties, ka problēma nav
operatora kļūda vai programmēšanas problēma.
Kad šie avoti ir novērsti, tehniskās apkopes personāls
var sākt izskatīt pašu sistēmu. Mehāniskās detaļas,
piemēram, pārnesumkārbas, motori, šļūtenes
/ kabeļu savienojumi un slēdži, ir nodiluši un
bojāti. Tikai pēc tam, kad šie avoti ir izrādījušies
bez traucējumiem, uzmanība jāpievērš cietvielu
elektronikai.
IEVADĪŠANA
57
TEHNISKĀ APKOPE
Vision CNC ™ un daži procesa komponenti (piem.,
plazmas barošanas avoti, degļi un dzesēšanas
šķidruma cirkulācijas sūkņi) ir aprakstīti atsevišķās
rokasgrāmatās, kas piegādātas kopā ar iekārtu
vai apstrādes rīku. Papildinformāciju par
traucējummeklēšanu un diagnostikas procedūrām
skatiet šajās rokasgrāmatās. Izmantojot šos līdzekļus,
var palīdzēt novērst daudzas sistēmas kļūdas.
TEHNISKĀ APKOPE
Kārtējā apkope
Kārtējo apkopi var iedalīt trīs kategorijās:
•
•
•
Tīrīšana
Eļļošana
Pielāgošana / atkārtota kalibrēšana
Kārtējā apkope palielinās dažādu komponentu
dzīves ciklu.
Kārtējās apkopes biežums
Nosakot ikdienas apkopes intervālus, apsveriet šādus
faktorus:
TEHNISKĀ APKOPE
•
•
•
•
•
Iekārta ir ārpus telpām vai tuvu ūdenstilpēm.
Mašīna tiek pakļauta augsta mitruma iedarbībai.
Iekārtu izmanto nepārtrauktas darbības cikla
laikā.
Iekārta neizmanto griešanas galdiņu ar dūmvadu
izplūdes gāzēm.
Iekārtu izmanto vietā, kur citas iekārtas rada
putekļus un netīrumus.
Ja kāds no šiem faktoriem attiecas uz jūsu instalāciju,
palieliniet ikdienas uzturēšanas biežumu.
58
Kārtējās apkopes biežums
TEHNISKĀ APKOPE
Kārtējās apkopes pārbaudes
Tālāk sniegtā informācija varētu tikt izmantota,
lai uzlabotu labus uzturēšanas ieradumus gan
operatoriem, gan apkalpojošajiem darbiniekiem.
Šajā sarakstā ir visas apkopes darbības un ieteicamais
biežums. Katrs priekšmets tiks pilnībā izskaidrots
šādās lapās:
BRĪDINĀJUMS!
ELEKTROŠOKS DRAUDI.
Elektrību var šoks un izraisīt smagu
apdegumu vai nāvi.
TEHNISKĀ APKOPE
Vienmēr iespējot Lock-Out/Tag-Out,
veicot apkopes stacijas aprīkojumu un/vai
rīks.
WARNING
Izlasiet visu instrukciju rokasgrāmata
drošību saturu (ESAB un/vai trešās puses)
un drošības marķējuma pims apkopi!
Kārtējās apkopes pārbaudes
59
TEHNISKĀ APKOPE
TEHNISKĀ APKOPE
Vai stacijas slīdrāmis pārvietojas
vienmērīgi?
Vai vēlreiz noregulēt slīdrāmja vadotnes
gultņus?
Vai slīdrāmja līnijas sliede ir tīra?
Eļļojiet pacelšanas skrūves uzgriezni un
lineāros gultņus.
Vai degļu un staciju avārijas aizsardzība
darbojas?
Pārbaudiet degļa līmeni sākotnējā
stāvoklī
Vai sākotnējais augstums darbojas
pareizi?
Dublējamie faili?
Vai nav gāzesvadu noplūdes?
Vai zemējuma potenciāls ir labs?
Vai notīrīt elektronisko nožogojumu?
Vai DMX ™ stacija ir mehāniski
saskaņota?
PAPILDUS
INFORMĀCIJA
X
REIZI GADĀ
Vai degļa palīgmateriāli ir nolietojušies?
Vai gāzes plūsma un spiediens ir
pareizi?
Vai gāzes apgādes filtri ir labi?
Vai dzesēšanas šķidruma līmenis ir
kārtībā?
PUSGADA
LAIKĀ
X
X
X
X
KATRU MĒNESI
KĀRTĒJĀS PĀRBAUDES
Brīdinājuma / drošības ierīces statuss?
Vai stacijas montāža ir tīra?
Vai elektroniskās kastes ir slēgtas?
Gāzes šļūtene/savienojumi ir labi?
Vai sistēmas elektroniskie kabeļi ir
kārtībā?
Pacelšanas vienmērīga kustība?
KATRU NEDĒĻU
IKDIENAS
KĀRTĒJĀS APKOPES ATSAUCES KONTROLES SARAKSTS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Vai mainīti plazmas filtri?
Plānota pārbaude?
X
X
Vai visas gāzes līnijas ir nomainītas?
60
X
X
Kārtējās apkopes pārbaudes
TEHNISKĀ APKOPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pārbaudiet visu iekārtu / ierīču brīdinājuma / drošības ierīču pareizu uzstādīšanu / darbību, ieskaitot
gaismas, e-apstājas, vākus un ķēdes aizsardzības ierīces.
Noslaukiet pārmērīgu piesārņojumu no staciju virsmām.
Aizveriet visus elektroniskos nožogojumus, lai novērstu sistēmas piesārņošanu.
Pārbaudiet visas gāzes šļūtenes un savienojumus, sākot no piegādes avota. Šļūtenes nedrīkst būt saspiesti,
nodiluši, krāsoti, brīvi vai savīti. Nekavējoties nomainiet visus bojājumus.
Pārbaudiet VISUS sistēmas elektrības kabeļus, sākot no to sākuma punkta. Nekavējoties nomainiet jebkuru
kabeli ar krāsu zaudējušu vai bojātu izolāciju, savienojumiem vai ekranējumu.
Izmantojiet CNC stacijas uz augšu / uz leju ikonas, lai pārbaudītu gludu un vertikālu pacelšanas kustību.
Pacelšanas laikā nedrīkst vibrēt vai pļāpāt, pārvietojoties.
Pārbaudiet plazmas degļu nolietojumu vai palīgmateriālu bojājumus un nomainiet pēc nepieciešamības;
izmantojot apdraudētus palīgmateriālus, samazinās griezuma kvalitāte.
Pārbaudiet visus gāzes pievades regulētājus, lai nodrošinātu pareizu spiedienu un plūsmu ar gāzi, kas plūst
caur sistēmu.
Pārbaudiet gāzes piegādes līnijas filtru stāvokli. Pēc vajadzības notīriet vai nomainiet filtra elementus.
Pārbaudīt žāvētāja dzesēšanas šķidruma līmeni ūdens cirkulācijas sūknī. Ja nepieciešams, pielejiet
dzesēšanas šķidrumu rezervuārā.
TEHNISKĀ APKOPE
•
•
Ikdienas
Katru nedēļu
Atbrīvojiet stacijas slīdrāmi un pārvietojiet ar rokām. Pārliecinieties, ka tas pārvietojas brīvi un vienmērīgi.
Ja nepieciešams, noregulējiet slīdrāmja gultņus.
Noslaukiet slīdrāmja lineāro sliedi un pārbaudiet, vai nav bojājumu.
Izmēģiniet mīkstu pieskārienu aizsargjoslas montāžu attiecībā uz pareizas darbības un jutīguma pārbaudi.
Kad deglis tiek stumts jebkurā virzienā, cirkulācijas signālam jābūt attēlotam ar CNC. Tāpat pārbaudiet
zemāku stacijas avāriju aizsardzību un vai degļa motora avārijas aizsardzība darbojas pareizi, nospiežot uz
katra līdz brīdim, kad tiek parādīts avārijas seanss uz CNC displeja.
Pārbaudiet degļa līmeņa precizitāti (plombes) tajā pašā vietā uz mašīnas. Ieteicams izmantot mašīnas
sākotnējo pozīciju šai procedūrai.
Pārbaudiet, vai degļa sākotnējā augstuma jutība ir iestatīta pareizi (skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu par
apkopes procedūrām).
CNC programmu failu dublēšana.
Kārtējās apkopes pārbaudes
61
TEHNISKĀ APKOPE
•
Katru mēnesi
Ieeļļojiet vertikālo pacelšanas skrūves uzgriezni un lineāros gultņus, izmantojot smērvielu savienojumus
(skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu par apkopes procedūrām).
Pārlieku iepakošanas lineāru gultņi ar
lieko smērviela var traucēt pareizu lifta
darbību. Atklātā kosmosā ietvaros gultņu
bloks jāsaglabā atļaut iekšējā gultņiem uz
recirculate.
•
•
TEHNISKĀ APKOPE
•
Pārbaudiet visas gāzes līnijas detaļas (šļūtenes, savienojumus, vārstus un piederumus) noplūdēm,
izmantojot ziepjūdens šķīdumu. Pēc nepieciešamības labojiet vai nomainiet.
Pārbaudiet VISU sistēmas iezemējuma vadu un savienojuma punktus. Ciparu ommetriem jānolasa mazāk
par vienu omu (<1Ω).
Atveriet visus elektroniskos korpusus un uzmanīgi notīriet uzkrājušos putekļus vai netīrumus. Neizjauciet
korpusu ar saspiestu gaisu vai gāzi (skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu par apkopi).
BRĪDINĀJUMS!
ELEKTROŠOKS DRAUDI!
Elektriskais šoks var izraisīt nopietnus
savainojumus vai nāvi. Nodrošināt
galveno pārsūknēšanas jauda nodziest,
pirms sākt jebkuru apkopes elektriskais
kabīnes iekšpusē.
62
Kārtējās apkopes pārbaudes
TEHNISKĀ APKOPE
POSTOŠĀS STATISKĀS
ELEKTRĪBAS KLĀT!
Statiskā izlāde var iznīcināt cietvielu
jutīgu ierīču iekšas.
Izmantot antistatisku pakalpojumu
komplektu vai sēkļa siksna, tīrot
elektrisko korpusus.
•
Pārliecinieties, ka DMX ™ plazmas stacija ir mehāniski izlīdzināta (skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu par
apkopes procedūrām).
TEHNISKĀ APKOPE
NEDRĪKST eļļot zobrata vai plaukts
virsmas; eļļas vai tauki, kas pievienota
šīm virsmām veicina netīrumu
uzkrāšanos un samazinātu dzīves
sastāvdaļa.
NEDRĪKST eļļot visas gāzes regulatoru uz
staciju vai gentrija.
•
•
•
•
Pusgada laikā
Nomainiet visus plazmas gāzes filtrus.
Reizi gadā
Nomainiet visus plazmas gāzes filtrus.
Apsveriet iespēju aicināt savu ESAB servisa pārstāvi ieplānot ikgadēju mašīnas/instrumentu pārbaudi.
Papildus informācija
Nomainiet visas gāzes sistēmas padeves līnijas reizi piecos gados.
Kārtējās apkopes pārbaudes
63
TEHNISKĀ APKOPE
Tīrīšana
Tā kā šī sistēma darbojas skarbā vidē, ikdienas
tīrīšana ir viena no svarīgākajām tehniskās apkopes
procedūrām. Putekļi un atkritumi, ko rada griešanas
procesi, var izraisīt priekšlaicīgu nodilumu. Turklāt
metāla putekļi, kas uzkrājas elektroniskajās detaļās,
var izraisīt kļūmes. Turpmāk uzskaitītie ir vissvarīgākie
tīrāmie priekšmeti:
TEHNISKĀ APKOPE
Art # A-13397LV
Stacijas tīrīšana
“A” motors
64
Izdedži uzkrājas uz A un B motora virsmas un var
izraisīt kustības problēmas. Katru dienu izdedži
jānotīra no A un B motora virsmas.
“B” motors
Tīrīšana
TEHNISKĀ APKOPE
Elektriskie korpusi
BRĪDINĀJUMS!
ELEKTROŠOKS DRAUDI!
Elektriskais šoks var izraisīt nopietnus
savainojumus vai nāvi.
Nodrošināt galveno pārsūknēšanas jauda
nodziest, pirms sākt jebkuru apkopes
elektriskais kabīnes iekšpusē.
TEHNISKĀ APKOPE
Šīs spraugas ir noslēgtas, bet iekšpusē tajās var
uzkrāties putekļi. Pārbaudiet visus aizsargapvalku
iekšpuses katru mēnesi. Vakuuma piesārņotāji no
katras korpusa iekšpuses. Neizjauciet elektriskos
savienojumus. Nodrošiniet pareizu zemējuma
potenciālu, izmantojot rokas zemējumu siksnu.
POSTOŠĀS STATISKĀS
ELEKTRĪBAS KLĀT!
Statiskā izlāde var iznīcināt cietvielu
jutīgu ierīču iekšas.
Izmantot antistatisku pakalpojumu
komplektu vai sēkļa siksna, tīrot
elektrisko korpusus.
Tīrīšana
65
TEHNISKĀ APKOPE
Eļļošana
Prasības:
•
•
•
•
•
TEHNISKĀ APKOPE
•
Nopērciet dvieli vai vienreizējās lietošanas papīra
dvieli
Neabrazīvs tīrīšanas paliktnis, piemēram, Scotch
Brite®
Smērvielu pistole, stingrs stils ar plombas galu,
kā uzskaitīti zemāk:
PRO-LUBE - 5000 Max psi, pistoles stils, cietās
smērvielas pistole Mfr. Detaļa Nr.: G5R / PRO / N
vai līdzvērtīgs
Alemīts - 10 000 psi, 1/8 vītne, smērvielu pistoles
savienotājs NPTF sieviešu vītne Mfr. Detaļa Nr.:
Z737 vai līdzvērtīgs
Smērviela: Litija kompleksa ziepes uz
minerāleļļas bāzes
Eļļošana
Art # A-13383
PAZIŅOJUMS
Ļoti maz kompleksu prasa regulāru eļļošanu.
Lielākajā daļā kustīgo mehānisko ierīču ir noslēgti
gultņi un nav nepieciešama eļļošana. Tomēr šādām
sastāvdaļām būs nepieciešama periodiska eļļošana:
Komponentu EĻĻOŠANA DMX GALVU nav
nepieciešama
NEDRĪKST eļļot zobrata vai plaukts
virsmas; eļļas vai tauki, kas pievienota
šīm virsmām veicina netīrumu
uzkrāšanos un samazinātu dzīves
sastāvdaļa.
NEDRĪKST eļļot visas gāzes regulatoru uz
staciju vai gentrija.
66
Eļļošana
TEHNISKĀ APKOPE
Paceliet lineāros gultņus
Lai ieeļļotu lineāros gultņus,  un  punktā abām
pusēm uzklājiet litija smērvielu. Izmantojiet 1 g
(0,04 unces) litija smērvielu uz abām pusēm reizi 3
mēnešos.
Paceliet svina skrūvi / uzgriezni
Art # A-13402
Lai eļļotu pacēlāja uzgriezni un skrūvi, pacēlājs
jāpārvieto, vienlaikus ieziežot. Lietojiet litija
smērvielu  vai  punktā. Lietojiet 2,4 g (0,09
unces) litija smērvielu 100 mm pārvietošanas laikā
reizi mēnesī. Lai sadalītu smērvielu, trīs reizes
paceliet ciklu uz augšējo un apakšējo pārvietošanas
ierobežojumu.
TEHNISKĀ APKOPE
Art # A-13404
Slīdrāmja lineārie gultņi
Art # A-13403
Atkarībā no uzstādītāslīdrāmja stila, lineārā sliedē
var būt viens līdz četriem lineāriem vai tvēriena
gultņiem. Augšējais 1 un apakšējais 2 gultnis uz katru
pusi, jānietauko katru nedēļu. Katram no zerka eļļas
kanniņām piemērojiet 2 litija smērvielu sūkņus.
Atbilstošas eļļošanas neuzturēšana novedīs pie
priekšlaicīgas sastāvdaļu nodiluma vai kļūmes.
Eļļošanas biežums jāpielāgo, ņemot vērā mašīnas
darbības laiku.
Eļļošana
67
TEHNISKĀ APKOPE
Slīpinātāja stacijas mehāniska
izlīdzināšana un kalibrēšanu
Ievadīšana
Precīzi slīpgriezumi ir atkarīgi no degļa turētāja
un noliekuma mezglu izlīdzinājuma. Veiciet
šo procedūru, pirms pirmās slīpinātāja stacijas
palaišanas reizes, un jebkurā brīdī, kad tiek
nomainītas mehāniskās detaļas, noapaļotās detaļas ir
ārpus pielaides vai rodas sadursme ar galdu.
Šī procedūra prasa rūpīgu pārbaudi korekcijām, kas
veiktas pirms mēģinājuma saskaņot slīpinājuma
staciju mezglus. Ja galva ir kļūdaini noregulēta pārāk
tālu no izlīdzināšanas, var būt ārkārtīgi sarežģīti un
laikietilpīgi, lai to pareizi izlīdzinātu.
TEHNISKĀ APKOPE
Parādītā secībā ir jāveic šādi soļi, lai stacija varētu
pareizi darboties un ražot precīzi izgrieztas detaļas.
Ievērojiet, ka visi dati attiecas uz zemes līmeni:
•
•
68
Deglis ir pareizi jāpielāgo degļa turētājā, lai
izveidotu kopēju pagrieziena punktu jebkuram
leņķim.
Degļa turētājam jāatrodas paralēli Z asij (t.i.,
perpendikulāri XY plaknei).
Slīpinātāja stacijas mehāniska izlīdzināšana un kalibrēšanu
TEHNISKĀ APKOPE
Komponente
ESAB detaļas
numurs
Izskatās kā....
Viedās izlīdzināšanas
bāzes līmeņošanas
plātne
Art # A-13387
Viedās izlīdzināšanas
kārba
0004686176
Art # A-13419
0004471607
Degļa līdzināšanas
rīks
0558004936
Art # A-13370
Viedās izlīdzināšanas
lodveida sprausla
Art# A-13367
0558008466
TEHNISKĀ APKOPE
Izlīdzināšanas kabelis
Art # A-13369
ILUSTRĀCIJAS MĒROGOŠANA
Iepriekš minētie izlīdzināšanas rīku
ilustrējumi NAV mēroti.
Slīpinātāja stacijas mehāniska izlīdzināšana un kalibrēšanu
69
TEHNISKĀ APKOPE
DMX slīpuma kalibrēšana
Šī procedūra ir nepieciešama, lai deglis būtu
perpendikulārs zemei (plombe). Tas nebūtu
nepieciešams, ja vien nav notikusi katastrofāla
parādība, kas prasītu daļēju nomaiņu. Tas būtu
pirmais solis, lai kalibrētu slīpuma galvu pēc
aizvietošanas ar galvas piedziņas motoru vai degļa
kronšteinu. Izmantojot Smart Align, tiks veikta šī
procedūra, lai pabeigtu galvas izlīdzināšanu.
Iekārtai jābūt Homed.
TEHNISKĀ APKOPE
1. P3, lai ievadītu manuālo režīmu
Art # A-13413
2. F4 Piesaistīšanas procedūra
70
DMX slīpuma kalibrēšana
TEHNISKĀ APKOPE
3. Palaidiet, lai uzsāktu automātisku meklēšanu.
4. Manuāli novietojiet slīpinātāja staciju, lai pie
vadības tiktu nodrošināta vizuāla piekļuve
deglim.
5. Piestipriniet degļa līmeņošanas rīku degļa
korpusa tīrajai vietai, kā parādīts attēlā. Lai gan
līmeņa skavas orientācija uz asi nav kritiska, tā
var paātrināt procesu, ja tas ir saskaņots ar X vai
Y asi.
TEHNISKĀ APKOPE
Art # A-13399
6. Manuālā ekrānā izvēlieties "A" asi
DMX slīpuma kalibrēšana
71
TEHNISKĀ APKOPE
7. Izmantojiet kursorsviru, lai noregulētu rotācijas
asi, kamēr burbulis tiek centrēts pēc iespējas
vairāk, ja noregulē tikai vienu asi.
8. Izvēlieties A vai B asi, atkarībā no tā, kas šķiet
TEHNISKĀ APKOPE
visvairāk nobīdīta, un pagrieziet, līdz burbulis ir
pēc iespējas tuvu centram.
A
B
Ir iespējams precīzi noteikt burbuļa
līmeni, ierakstot nelielas papildu
summas Pārvietot uz mērķa punkta
logā ass laukos. Skatiet Darbības sadaļā
slīpinājuma asu grūdienveida ieslēgšana.
Art # A-13584
72
DMX slīpuma kalibrēšana
TEHNISKĀ APKOPE
9. Atkārtojiet, mainot A un B asis, līdz burbulis ir
centrā.
10. Ierakstiet vērtības, kas parādās A un B asu
laukos uz papīra.
11. Ievadiet pakalpojumu režīmu
12. Nospiediet paplašinātās sadaļas izvēlni
13. P2 Mašīna
TEHNISKĀ APKOPE
Art # A-13405
DMX slīpuma kalibrēšana
73
TEHNISKĀ APKOPE
TEHNISKĀ APKOPE
14. F1 Konstanšu redaktors
Art # A-13393
15. F3 Atrast. Ievadiet "14" vai ritiniet līdz
konstantai 14.
16. Ievadiet reģistrētās vērtības attiecīgajos laukos.
Ir svarīgi atzīmēt, ka, ja reģistrētās vērtības
ir negatīvas, tās jāieraksta konstante 14 kā
pozitīva, ja tās ir pozitīvas, tās jāieraksta kā
negatīvas.
17. Saglabāt
18. Atjaunot mašīnu
19. Pārbaudiet ar degļa līmeņošanas rīku plombes
stāvokli. Atkārtojiet procedūru, ja nepieciešams.
74
DMX slīpuma kalibrēšana
TEHNISKĀ APKOPE
A un B motoru nomaiņa
Uzstādot jaunu motoru, pārliecinieties, lai orientētos
uz korpusa un rotējošās detaļas izlīdzināšanas
atzīmes savā starpā..
Iestatiet motoru uz iepriekš marķētu sākotnējo
atrašanās vietu, orientējoties uz rotējošās piedziņas
virsmas izlīdzināšanas atzīmi ar atzīmi uz korpusa.
Motoram jāpaliek šajā stāvoklī, lai nodrošinātu, ka
motora rotācijas prasības paliek ierobežotā rotācijas
diapazonā.
Art # A-13412
114,0 ° pieskare S
ākuma pozīcija centrālajā
līnijā +/- 3 °
A un B motoru montāža:
Art # A-13414LV
•
Sākuma zīme nav atkarīga no skrūvju modeļiem.
Korpusa skrūvju modelis ir neatkarīgs no sākuma
stāvokļa.
Diska virsmas bultskrūvju modelis ir atkarīgs no
sākuma stāvokļa; pielaide: +/- 3 °.
120°
montāžas atveres
Saskaņojiet
savienojumus,
kā parādīts attēlā
A motoram arī pārliecinieties, vai elektriskie
savienojumi ir orientēti, kā parādīts "Aizmugures
skats".
Art # A-13371LV
Saskaņojiet sākotnējās
atzīmes
Priekšējais skats
Skats no aizmugures
DMX slīpuma kalibrēšana
75
TEHNISKĀ APKOPE
•
•
TEHNISKĀ APKOPE
Sākuma augstuma iestatīšana
Ja poga ir tumša, process vai funkcija
ir aktīva. Ja poga ir viegli kontrastaina,
process vai funkcija nav aktīva.
Aktīva vai izslēgta
Sākotnējais augstums ir jākalibrē smagas avārijas vai
degļa regulēšanas / izņemšanas gadījumā.
1. Pārliecinieties, ka Tangenciālais sekotājs ir
izslēgts. Tas nodrošinās, ka deglis paliek
vertikālā stāvoklī
Neaktīva vai izslēgta
2. Pārliecinieties, vai deglis ir iestatīts uz vertikālo
TEHNISKĀ APKOPE
("līmenis" vai svērtenis) ar degļa izlīdzināšanas
instrumentu. Noregulējiet izlīdzināšanas
procedūru Kalibrēšanas apakšsadaļā, 74. lpp., ja
tas nav noteikts.
Art # A-13399
3. Manuāli mainīt sākotnējo augstumu procesa
datu ekrānā līdz 0,500 ".
76
Sākuma augstuma iestatīšana
TEHNISKĀ APKOPE
4. Vadības sākotnējais augstums, lai iesaistītos.
5. Izmantojiet 0,500 cilindru bloku vai citu
A-13610
6. Pielāgojiet 4. asi Nr. 70 konstantu, līdz
sprostplāksne līdzeni paslīd zem degļa gala (ar
zināmu pretestību).
a. Ievadiet pakalpojumu režīmu
b. Nospiediet Mašīna
c. Ritiniet pa kreisi, lai atrastu Asis / Asis Nr. 4 /
Konstante Nr. 70.
Sākuma augstuma iestatīšana
77
TEHNISKĀ APKOPE
precizitātes grunts krājumu, kas iet caur degļa
galu un plāksni.
TEHNISKĀ APKOPE
TEHNISKĀ APKOPE
d. Nospiediet Edit
e. Veikt nelielas izmaiņas. Lai noteiktu
pielāgojamo daudzumu, izmantojiet
mērstieni vai starpliku. Pievienojiet šo
daudzumu skaitlim vērtības laukā.
Art # A-13611
Art # A-13609
Feeler mēriekārta
f.
Nospiediet Labi Deglis pacelsies uz Z
pozīciju.
g. Atkārtoti ieviest sākotnējo augstumu.
Pārbaudiet vēlreiz un atkārtojiet, līdz
spraugas bloks var tikt pārbīdīts starp ldegļa
galu un plātni ar nelielu pretestību.
78
Sākuma augstuma iestatīšana
TEHNISKĀ APKOPE
Iestatījuma stacijai vertikālo
(patiess)
Setting DMX stacijas vertikālā vai plumb uz zemes
ir nepieciešams, kad pirmo reizi uzstādīta. Šī
procedūra ir jāpabeidz ESAB speciālists.
1
Montāža jāveic vertikālo divas ģeometriskās
plaknēs;  rotācijas ass, un paralēli rotācijas asij
perpendikulārā (sk. nākamo lappusi).
1. Drošu Leveling Support Bar  tieši zem atpakaļ
Plate . Šī josla nodrošina lifta stacijas un ass
noliekt paredz korekciju.
2. Pasākuma plaknes :
a. Atrodiet Leveling Tab  atpakaļ Plate labajā
4
pusē.
2
b. Nolīdzināšana ierīces priekšpusē tab 
pozīciju.
3. Plaknes  T.sk:
a. Nedaudz atslābtu (4) hex skrūvēm ,
kas nodrošinātu aizmugurējās plāksnes,
ar alumīnija ekstrūzijas; ieteicama
uzgriežņatslēga  izmērs 13 mm.
b. Instalētu shims  starp muguras plāksne un
6
alumīnija ekstrūzijas pēc nepieciešamības.
c. Pievelciet skrūvju un apstipriniet levelness.
7
8
5
A-13768
Iestatījuma stacijai vertikālo (patiess)
79
TEHNISKĀ APKOPE
3
TEHNISKĀ APKOPE
4. Pasākums plaknē :
a. Atrodiet Leveling Tab  atpakaļ Plate labajā
pusē.
b. Pozīciju, nolīdzināšana ierīces sānos .
5. Plaknes T.sk. :
a. Nedaudz Atskrūvējiet četras hex bultskrūvēm
9
, kas nodro ina aizmugurējās plāksnes, ar
alumīnija ekstrūzijas; ieteicama uzgriežņu
atslēgas izmērs 13mm .
b. Manuāli, noliekt stacijas uz vajadzīgo
pozīciju.
c. Nodrošinot, ka shims paliek neskartas,
TEHNISKĀ APKOPE
10
nostipriniet visus stiprinājumus un
apstipriniet levelness. Ieteicamais griezes
moments ir 42 N-m [31 ft-lbs].
6
7
11
80
Sākuma augstuma iestatīšana
DROŠĪBĀ
DESCRIPTION
OPERATION
MAINTENANCE
REPLACEMENT PARTS
REPLACEMENT PARTS
Replacement Parts
REPLACEMENT PARTS
Starplikas lapa
82

Replacement Parts
Replacement Parts
General Information
This section provides replacement parts information
and will assist during machine maintenance. It is
arranged by functional groups or assemblies for easy
identification of individual parts and replaceable
assemblies. The Replacement Parts List consists of
a parts list for the main assembly and one for each
major assembly and subassembly. Item numbers
that identify parts in the illustration are given in the
list where applicable, along with part numbers and
descriptive information.
Common hardware items or other parts readily
available from commercial sources are not included.
Parts purchased from vendors by ESAB are listed by
ESAB part numbers. Hardware is specified as items in
the parts list but normally doesn’t have an ESAB part
number.
Do not use this number as a recommended quantity
of spare parts. The customer must determine how
many spare parts to purchase.
REPLACEMENT PARTS
Replacement Parts
83
Replacement Parts
Ordering Information
When ordering replacement parts, order by part
number and complete part description as given in
the description column. Also, give machine model
number and serial number. Address all inquiries
to your local ESAB Distributor or to ESAB Cutting
Systems, P.O. Box 100545, Florence, South Carolina,
29501.
REPLACEMENT PARTS
This manual may contain part illustrations
not applicable to your specific machine. To
avoid unnecessary delays, positively identify
your correct assembly before ordering
replacement parts.
84
Replacement Parts
Replacement Parts
DMX Plasma Bevel
Some components are not shown in all
views in order to expose more detail.
0560954600 Rev 5
61
64
A-13379
14 29 32
20 33
27
18 33
79
18 33
75
REPLACEMENT PARTS
78
75
74
100
62
66
76
11
18 33
DMX Plasma Bevel
85
Replacement Parts
Some components are not shown in all
views in order to expose more detail.
89
68
A-13614
82
21 36 34 49
61
18 33
80
18 33
REPLACEMENT PARTS
34 22
77
65
18 33
33 18
76
66
62
11
86
DMX Plasma Bevel
Replacement Parts
Some components are not shown in all
views in order to expose more detail.
A-13374
14
72
2
91
42
71
REPLACEMENT PARTS
81
56
13
105
DMX Plasma Bevel
87
Replacement Parts
Some components are not shown in all
views in order to expose more detail.
A-13375
101
24
84
85
100
13
98
55
83
102
117
REPLACEMENT PARTS
99
90
92
15
13
96
94
12
59
93
11
17
88
95
DMX Plasma Bevel
86
Replacement Parts
39
Some components are not shown in all
views in order to expose more detail.
13
A-13376
53
97
48 20 33
11
58
88
106
64
65
22 34
10 34
107
60
49 22 34
16
57
65
22 34
108
49 22 34
60
10 34
30 44
49
REPLACEMENT PARTS
40
25 37 31
114
32 29 16
73
33 35 19
52
45
DMX Plasma Bevel
89
Replacement Parts
Some components are not shown in all
views in order to expose more detail.
A-13615
116 28 38
1
103 30 44
50
46 109 47
4
67 52
6
73
32 16
5
19 35 33
7 8
33 18
23
REPLACEMENT PARTS
80
19 35 33
26
43
48 33 19
26
107 33
80
63
20 35 33
81
90
DMX Plasma Bevel
Replacement Parts
A-13378
Some components are not shown in all
views in order to expose more detail.
9 87
100
33 18
76
33 18
101
83 86 117 99 98 102
REPLACEMENT PARTS
66
DMX Plasma Bevel
91
Replacement Parts
Some components are not shown in all
views in order to expose more detail.
A-13379
49
36 21
25 37 31
19 35 33
73
48 88
57
REPLACEMENT PARTS
33
33 35 20
60
81
33 35 20
92
DMX Plasma Bevel
Replacement Parts
Some components are not shown in all
views in order to expose more detail.
A-13614
73
33 18
33 19
63
80
REPLACEMENT PARTS
64
34 22
34 22
DMX Plasma Bevel
93
Replacement Parts
Some components are not shown in all
views in order to expose more detail.
REPLACEMENT PARTS
A-13380
88
48
33
49
21
36
80
48
19
33
63
94
DMX Plasma Bevel
63
26
Replacement Parts
BOM
QTY
1
2
1
1
1
3
1
1
7
6
12
9
18
8
6
12
5
36
6
12
4
UNIT
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
ST
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PART NUMBER
0002256517
0003754099
0004410145
0004653430
0004653432
0004653436
0004656252
0004656666
0004800723
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
DESCRIPTION
TOOL-TIP BOARD UNDERWATER
Plug Connector QSM-M3-4
Y-Plug Connector / d = 6-4mm
KEL-QUICK Cable Entry Plate B/4
KEL-QUICK FEED-IN QT 8
KEL-QUICK CABLE FEED-IN
CONNECTOR BAR 10 PIN, MALE
CONNECTOR BAR 10 PIN, FEMALE
FASTON Receptacle
Hexagon screw galvanized M8x20
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M4x16
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M4x8-8.8
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M5x12-8.8
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M5x16-8.8
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M5x20-8.8
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M5x25-8.8
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M4x6Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M6x10Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M6X16-8.8
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M6x20-8.8
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M8x16-8.8
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
12
3
6
4
4
2
4
6
2
4
10
50
22
10
4
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M8x20-8.8
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M3x12-8.8
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M5x8-8.8
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M3x6-8.8
Countersunk Screw
Lifting Eye Bolt DIN 580 M16 C15
Hex. Nut-ISO4032-M3-8-A1 (DIN934)
Hex. Nut.-ISO4032-M5
Hex.Nut-ISO4032-M6-Brass
Washer A3,2-DIN125
Washer B5.3-DIN125
Washer galv. B6.4 DIN125
Washer galv. B8,4-DIN125
Spr.L.Washer-DIN128-B6Spr.L.Washer-DIN128-B8-
DMX Plasma Bevel
REPLACEMENT PARTS
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
95
REPLACEMENT PARTS
Replacement Parts
96
ITEM
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
QTY
4
4
1
2
1
1
1
1
1
1
UNIT
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PART NUMBER
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
0006177041
0006177092
0006177093
0006289003
0558008658
0558009173
0560944097
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1
4
18
1
AR
1
1
1
1
1
1
PC
PC
PC
PC
CM
PC
PC
PC
PC
PC
PC
0560948302
0560949714
0560949716
0560950487
0560950491
0560950768
0560952892
0560952893
0560953433
0560953860
0560953987
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
0560954152
0560954603
0560954604
0560954608
0560954609
0560954612
0560954615
0560954618
0560954619
0560955027
0560956071
0560956072
0560956072
0560956092
0560956093
DESCRIPTION
Spr.L.Washer-DIN128-B3
Toothed Lock Washer J3,2 DIN 6797
Toothed Lock Washer J5,1 DIN 6797
Parallel-Pin-ISO2338-5m6x24Parallel-Pin-ISO2338-5h8x12-B
Parallel-Pin-ISO2338-5h8x20-B
MOUNTING CLIP
Ground Stud M6-1 x 2 in
PLUG PASS-THROUGH CAN
Connector, m12 x 5pos. Front Mount
Socket
SOCKET REAR MNT M12X12
T-NUT M6 STAINLESS
T-NUT M8 STAINLESS
COMBICON PLUG MSTB 1.5/10-ST-5.08
WIRE 16AWG GRN/YEL
Strain Relief 1/2”
SERVO MOTOR SGMAV-04A3A6C
Encoder Cable Flexible JZSP-CSP21-03-E
Shaft Pitch Motor
Roll Cover Plate
Actuator MSDKUVE15-KGT_5ADA_671-381
Motor Coupling
Keyless Bushing PL017x031-KE
Adapter Plate Small Bevel Lift
Holder Triflex Cable Chain TL 60-01-Z0
Front Cap Roll Motor
Cable Chain Z-Axis Small Bevel
Al Profile 90 x 180H
Angle Bracket Small Bevel Mount
Collision Protection Bottom Cover
LOCKNUT CONDUIT 1/2
RAS Mount Bracket Small Bevel
Prox INI-CS-50PNC-QD
Prox INI-CS-50PNC-QD
Cable Gland HSK-ME 1.089.2999.19
Cable Gland Holder
DMX Plasma Bevel
Replacement Parts
QTY
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
1
6
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
2
6
7
2
1
1
1
1
UNIT
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PART NUMBER
0560956175
0560956176
0560956177
0560956178
0560956179
0560956180
0560956181
0560956183
0560956184
0560956185
0560956186
0560956224
0560956225
0560956227
REFERENCE
0560956238
0560956627
0560956828
0560956829
0560956921
0560956922
0560956923
0560956932
0560956933
0560957341
0560957415
REFERENCE
0560957422
0560957430
0560957441
0560957482
0560957483
0560957497
0560957498
0560957524
0560957525
DESCRIPTION
Upper Cover Anchor
Lift Cover, Left
Lift Cover, Right
Bottom Cover
Top Cover, Roll Motor
Lift Cover, Front
Lift Cover Top
Mount Arm, Z Powertrack
Roll Motor Mount
Cover, Z Powertrack Exit
Vibration Isolator
Cover, Pitch Motor
Cover, Collision Protection
Nylon Washer M4
FASTON Male Connector
Ground Bar Assy, 45mm
Torch Powertrack Mount
Motor, Direct Drive 4NM Yaskawa w/ Conn Recept 4Pos
Motor, Direct Drive 10NM Yaskawa, Homed
Bracket Pitch Motor Assy
Torch Holder DMX Bevel
Torch Retainer DMX Bevel
Front Cover Torch Holder
Rear Cover Torch Holder
Adaptor Plate, Actuator to Motor
Compression Spring
Spring Mnt Nut, M5
Hex.S.H.Scr.Plastic, SPA-M5x15Grommet Bushing 0.5” Nylon Black
Retaining Ring External, 5/16” Shaft Dia
Terminal Ring 16 Gauge Wire (672533)
Combicon Plug MSTB 2.5/3-ST-5.08 (951005)
Rotary Shaft Seal
KEY, 3MM X 3MM X 12MM
Cable, 0.3m, 4Pos. M8 Female - Free
Y Distributor M8 4Pos M - 3Pos F x 2
DMX Plasma Bevel
97
REPLACEMENT PARTS
ITEM
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Replacement Parts
QTY
1
1
1
2
50
1
1
4
6
UNIT
PC
PC
PC
PC
CM
PC
PC
PC
PC
PART NUMBER
0560957527
0560957532
0560957533
0560957535
0560957536
0560957541
0560957555
0615554014
0615575015
DESCRIPTION
Cable, 0.3m, M12 Socket 8Pos. - M12 Socket 8Pos.
Cable Encoder A-Axis 3m
Cable Encoder B-Axis 3m
Cable Power A/B-Axis 3m
T-Slot Cover N10 Aluminum
Leveling Support Plate
Cable Power Z-Axis 3m
DISTANCE BOLT M3x8
CABLE SOCKET
REPLACEMENT PARTS
ITEM
109
110
111
112
113
114
115
116
117
98
DMX Plasma Bevel
Replacement Parts
Electrical Enclosure DMX
0560956085 Rev4 REFERENCE
Some components are not shown in all
views in order to expose more detail.
B
Art # A-13381
B
2
42
VIEW B-B
50
34
49
37
REPLACEMENT PARTS
39
38
20
40
14
21
10
13
35
16 12
Electrical Enclosure DMX
22
23
14
99
Replacement Parts
A
43
44
A
48
View A-A
42
Art # A-13382
REPLACEMENT PARTS
1
40
46
45
100
47
19
Electrical Enclosure DMX
Some components are not
shown in all views in order to
expose more detail.
Replacement Parts
BOM
QTY
3
1
1
6
1
1
30
1
3
28
3
1
12
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
2
11
2
2
4
4
2
4
4
160
1
7
1
UNIT
PC
PC
PC
PC
PC
PC
CM
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
CM
PC
PC
PC
PART NUMBER
0002256505
0004600624
0004605781
0004619032
0004622397
0004622400
0004648073
0004654049
REFERENCE
0004654135
0004654136
0004654137
0004654138
0004654140
0004654143
0004654158
REFERENCE
REFERENCE
0004654275
0004656411
0004656427
0004676606
0004677150
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
0558008165
0560947008
0560948238
DESCRIPTION
YASKAWA SERVO ADAPTER
RESISTOR 47R/50W
TRANSIENT SUPPRESSOR DIODE
Ferrrite Rect. Snap Fixing
CONTINUOS PLUG-IN BRIDGE GREY
ZACK STRIP, 10 SECTION
RUBBER-FOAM PROFIL
SIGN DESIGNATION CARD 1-50
SIGN DESIGNATION CARD
TERMINAL ZDU 2.5/4AN
GROUND TERMINAL ZPE 2.5/4AN
FUSE TERMINAL ZSI 2,5
END PLATE
END PLATE
CROSS BAR
TERMINAL
SIGN DESIGNATION CARD 1-10
SIGN DESIGNATION CARD 11-20
CABLE STRIP
MALE INSERT
HOUSING
ACON-PCUD
POWER SUPPLY DC 24V/5A
Hex.S.H.C.Scr.-ISO4762-M5x10-8.8
Pan H. Scr.-ISO7045-M5x8-4.8-Z
Pan H. Scr.-ISO7045-M3x8-4.8-Z
Hex. S. BH Scr-ISO7380-M3x6-A2
Hex. Nut-ISO4032-M6
Hex. Nut-ISO4032-M6
Washer B5.3-DIN125
Washer galv. B6.4 DIN125
Washer galv. B6.4 DIN125
Adhesive Gasket 9x2
CONNECTOR M12 8P FEMALE
PLC-RSC 24DC/21 Relay Base
PLUG SET PCUD
Electrical Enclosure DMX
REPLACEMENT PARTS
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
101
Replacement Parts
QTY
1
1
1
450
3
1
2
1
1
1
1
1
1
UNIT
PC
PC
PC
MM
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PART NUMBER
0560948302
0560948452
0560948457
0560950493
0560956817
0560956920
REFERENCE
0560957446
0560957447
0560957448
REFERENCE
0560957523
0560957521
DESCRIPTION
SOCKET REAR MNT M12X12
REAR MNT. RECEPTACLE FEMALE
Socket M12x4 PIN Rear Mount
MOUNTING RAIL NS 35/7.5
SERVO-AMPLIFIER - SIGMA 7 - 400 W
Air Supply Small Bevel
Nut, Self Clinching PEM S-M5-1-Z1
DMX Enclosure Bottom Cover
DMX Enclosure Cable Mount
DMX Enclosure Seal Mount
Modified Electronic Cabinet 500x500x300
Side Cover, Air Conditioner
Mounting Bracket Cable Connectors
REPLACEMENT PARTS
ITEM
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
102
Electrical Enclosure DMX
Replacement Parts
Smart Align Calibration Unit DMX
0004686176 Rev OR
REPLACEMENT PARTS
Art # A-13368
Smart Align Calibration Unit DMX
103
Replacement Parts
Grease Gun Coupler Alemite
0560957495 Rev OR
REPLACEMENT PARTS
Art # A-13383
104
Grease Gun Coupler Alemite
Replacement Parts
Torch Leveling Tool
0558004936 Rev OR
REPLACEMENT PARTS
Art # A-13369
Torch Leveling Tool
105
Replacement Parts
Alignment Nozzle DMX
REPLACEMENT PARTS
Art# A-13367
0004471607 Rev OR
106
Alignment Nozzle DMX
Replacement Parts
Shim Set
0560957592 Rev OR
A-13769
REPLACEMENT PARTS
Alignment Nozzle DMX
107
Replacement Parts
Alignment Cable
REPLACEMENT PARTS
0558008466 Rev OR
Art # A-13370
108
Alignment Cable
Replacement Parts
Cables DMX
Part Numbers
PART NUMBER
0560957532
0560957533
0560957534
0560957535
0560957555
0560956926
0560956927
0560956928
0560956929
0560956925
0003101514
DESCRIPTION
Cable Encoder A-axis 3.0 m
Cable Encoder B-axis 3.0 m
Cable Drive 3.0 m
Cable Drive A/B_Axis 3.0 m
Power Cable 3.0 m Z-axis
Power Cable 5.0 m Z-axis
Power Cable 7.0 m Z-axis
Power Cable 10.0 m Z-axis
Power Cable 15.0 m Z-axis
Y Bundle DMX Beveler 25 ft. (Common A/B/Z Axis Motor and Encoder Cables)
Cable and Hose Holder, DMX
REPLACEMENT PARTS
Art # A-13515
Cables DMX
109
Replacement Parts
Torch Bundles
PT-36
9
15
14
5
1
13
12
11
8
REPLACEMENT PARTS
16
7
6
10
4
3
2
17 - Not shown
Art # A-13417
110
Torch Bundles
Replacement Parts
BOM
Item
0558012663
0558012556
0558012557
0558012558
0558012559
0558012560
0558012608
0558003804
0558012552
0558003834
0558003835
0558003836
0558003837
0558003838
0558012555
0558008312
0558008313
0558008314
0558008315
0558008316
0558012553
0558012546
0558003841
0558003843
0558003844
0558003846
0558012550
33029
33030
951168
0558001505
0558012554
0558012708
0558011627
Description
PT36 ASSY 7.5FT SMALL BEVEL
PT36 ASSY 12FT SMALL BEVEL
PT36 ASSY 15FT SMALL BEVEL
PT36 ASSY 17FT SMALL BEVEL
PT36 ASSY 20FT SMALL BEVEL
PT36 ASSY 25FT SMALL BEVEL
PT36 ASSY 35FT SMALL BEVEL
PT-36 TORCH BODY ASSY
SLEEVE ASSY PT36 BEVEL
CBL POWER PT-36 12’
CBL POWER PT-36 15’
CBL POWER PT-36 17’
CBL POWER PT-36 20’
CBL POWER PT-36 25’
HOSE ASSY GAS 100 INCH
CBL PILOT ARC PT-36 G2 12'
CBL PILOT ARC PT-36 G2 15'
CBL PILOT ARC PT-36 G2 17'
CBL PILOT ARC PT-36 G2 20'
CBL PILOT ARC PT-36 G2 25'
ROBOTIC CABLE SHEATH
ANCHOR SLEEVING ADAPTOR PT36
SLEEVING LEATHER TORCH 6FT
SLEEVING LEATHER TORCH 12FT
SLEEVING LEATHER TORCH 15FT
SLEEVING LEATHER TORCH 20FT
NUT COMPRESSION PT36 BEVEL
NUT SHIELD CONN (0558101574)
NPL SHIELD CONN
CLAMP BAND-IT 2.001.DX0.63W
SLEEVING EXPANDABLE (200’ROLL)
HOSE ASSY SHIELD GAS 100 INCH
CABLE ASSY, SOFT TOUCH, 10FT
HOSE 3/8” NON-CONDUCTIVE
Torch Bundles
REPLACEMENT PARTS
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
6
7
8
9
9
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Part Number
111
Replacement Parts
Torch Bundles
i-Series Torch Bundles
Catalog Number
4-5092
4-5093
4-5094
4-5095
4-5096
4-5097
4-5103
4-5100
BOM
Description
I-Series Bundle ASSY 10FT SMALL BEVEL
I-Series Bundle ASSY 15FT SMALL BEVEL
I-Series Bundle ASSY 20FT SMALL BEVEL
I-Series Bundle ASSY 25FT SMALL BEVEL
I-Series Bundle ASSY 30FT SMALL BEVEL
i-Series Bundle ASSY 35FT SMALL BEVEL
I-Series Bundle ASSY 40FT SMALL BEVEL
I-Series Bundle ASSY 50FT SMALL BEVEL
REPLACEMENT PARTS
To order other lengths use 562X where x represents desired length in feet.
112
Torch Bundles
Starplikas lapa
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Distributors
For addresses and phone numbers
to our distributors in other countries, please visit our home page
www.esab.eu
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
www.esab.eu
©2017 ESAB Welding and Cutting Products
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising