ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Brugermanual

ESAB ES 300i Brugermanual
ES 300i
Svejsestrømkilde MMA 300 A
Brugsanvisning
0463 415 301 DK 20180703
Valid for: serial no. 815-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ................................................................................................
4
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
4
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
4
INDLEDNING ..............................................................................................
7
2.1
Oversigt ...................................................................................................
7
2.2
Udstyr ......................................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLATION............................................................................................
10
4.1
Placering .................................................................................................
10
4.2
Løftevejledning .......................................................................................
10
4.3
Netforsyning ...........................................................................................
11
DRIFT ...........................................................................................................
16
5.1
Oversigt ...................................................................................................
16
5.2
Tilslutninger og betjeningselementer...................................................
16
5.3
Tilslutning af svejse- og returkabler.....................................................
17
5.4
Tænd/sluk for netstrømforsyningen.....................................................
17
5.5
Ventilatorstyring .....................................................................................
17
5.6
Termisk beskyttelse ...............................................................................
17
5.7
Funktioner og symboler.........................................................................
17
5.8
Indstillingspanel .....................................................................................
20
5.8.1
Navigation ............................................................................................
20
5.8.2
Svejseprogram .....................................................................................
21
5.9
Analog fjernbetjening.............................................................................
21
5.10
Fjernbetjening.........................................................................................
21
5.11
USB-tilslutning........................................................................................
21
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
22
6.1
Rutinemæssig vedligeholdelse.............................................................
22
6.2
Rengøringsinstruktion ...........................................................................
22
7
FEJLAFHJÆLPNING ..................................................................................
26
8
FEJLKODER................................................................................................
27
8.1
Beskrivelse af fejlkoder .........................................................................
27
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
28
29
30
31
2
5
6
9
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 415 301
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og følge
alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0463 415 301
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
•
•
•
Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0463 415 301
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
•
•
•
Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
•
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0463 415 301
-6-
© ESAB AB 2018
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
2.1
Oversigt
ES 300i er en svejsestrømkilde, der er beregnet til svejsning med beklædte elektroder
(MMA) og TIG-svejsning.
ESABs tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne vejledning.
2.2
Udstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
3 m strømforsyningskabel med stik
brugsanvisning
0463 415 301
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
ES 300i (0445 100 880, 0445 100 884)
Netspænding
230-480 V±10%, 3~ 50/60 Hz 230 V±10 %, 1~ 50/60 Hz1)
Netforsyning Ssc min
4,4 MVA2), 4.1 MVA3)
Ingen efterspørgsel
Zmax
0,04 ohm
Ingen efterspørgsel
Imaks. MMA
30,0 A
29,0 A
Imaks. TIG
21,0 A
20,0 A
Primærstrøm
Tomgangseffekt med energisparefunktion
Uin 230 V
Uin 480 V
74 W
91 W
Indstillingsområde
MMA
5 A / 20 V - 300 A / 32 V
5A / 20 V - 200 A / 28 V
TIG
5 A / 10 V - 300 A / 22 V
5A / 10 V - 200 A / 18 V
Tilladt belastning ved MMA
40% intermittensfaktor
300 A/32,0 V
60% intermittensfaktor
250 A / 30,0 V
100 % intermittensfaktor
200 A/28,0 V
200 A / 28,0 V
Tilladt belastning ved TIG
40% intermittensfaktor
300 A/22,0 V
60% intermittensfaktor
250 A/20,0 V
100 % intermittensfaktor
200 A/18,0 V
200 A / 18,0 V
Skineffekt I2 ved maks.
strøm
11,6 kVA2), 11,3 kVA3)
6,6 kVA
Aktiv effekt I2 ved maks.
strøm
11,2 kW2), 10,8 kW3)
6,6 kW
TIG
0,96
0,99
MMA
0.96
0,98
Effektfaktor ved maks. strøm
Virkningsgrad ved maks. strøm
MMA
89%
87%
TIG
85%
84%
VRD 35 V deaktiveret
48 V
48 V
VRD 35 V aktiveret
32 V2), 34 V3)
34 V
Tændspænding U0 maks.
Arbejdstemperatur
Transporttemperatur
-10 til +40 °C (+14 til +104 °F)
-20 til +55 °C (-4 til +131 °F)
Kontinuerligt lydtryk uden
belastning
0463 415 301
< 70 db (A)
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
ES 300i (0445 100 880, 0445 100 884)
Mål l × b × h
460 × 200 × 320 mm (18,1 × 7,9 × 12,6 tommer)
Vægt
15 kg (33 lbs)
Isolationsklasse
transformator
F
Kapslingsklasse
IP23
Anvendelsesklasse
1)
1-faset tilgængelig fra serienummer 725-xxx-xxxx
2)
Serienummer 627-xxx-xxxx til 719-xxx-xxxx
3)
Fra serienummer 725-xxx-xxxx
Netforsyning, Ssc min
Minimumkortslutningseffekt på netværket i henhold til IEC 61000-3-12.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse
eller skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Intermittensfaktoren er
gældende ved 40 °C / 104 °F eller lavere.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
Anvendelsesklasse
Symbolet
angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for
elektrisk stød.
0463 415 301
-9-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
FORSIGTIG!
Dette produkt er beregnet til brug i industrien. Produktet kan forårsage radiostøj
ved brug i boligmiljøer. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige
forholdsregler.
4.1
Placering
Placer strømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
A. Minimum 200 mm (8")
B. Minimum 200 mm (8")
ADVARSEL!
Fastgør udstyret - især hvis underlaget
er ujævnt eller hælder.
4.2
Løftevejledning
Mekanisk løft skal foretages med begge udvendige håndtag.
0463 415 301
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.3
Netforsyning
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis
kortslutningseffekten er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem
brugerens strømforsyning og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af
udstyret er ansvarlig for via rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre,
at udstyret kun kobles til en strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er
større end eller lig med Sscmin. Der henvises til de tekniske data i afsnittet
TEKNISKE DATA.
Strømkilden vil automatisk blive justeret til den leverede indgangsspænding. Sørg for, at den
er beskyttet af den korrekte sikringsstørrelse. Der skal etableres en beskyttende
jordforbindelse i henhold til de gældende bestemmelser.
Mærkeplade med data vedr.
forsyningsforbindelse
0463 415 301
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit ES 300i
Netspænding
3~ 50/60 Hz
1~ 50/60 Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
230 V
4×4 mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
3×6 mm²
Maksimal
mærkestrøm Imaks.
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
14 A
28,0 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
28,0 A
Sikring
beskyttet mod
strømstød
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
35 A
type C MCB
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
35 A
Netkablets tværsnit
Maksimal anbefalet
længde af
100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33
forlængerledning
0 ft.
0 ft.
0 ft.
0 ft.
0 ft.
100 m/330 ft.
Anbefalet
minimumsstørrelse
på
forlængerledning
4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 3×6 mm²
BEMÆRK!
Forskellige varianter af ES 300i er certificeret til forskellig netspænding. Se altid
mærkepladen for specifikationen af den anvendte strømkilde.
BEMÆRK!
De ovennævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser for netstrøm overholder
svenske bestemmelser. Benyt strømkilden i overensstemmelse med de relevante
nationale bestemmelser.
1-faset 230 V netspænding med 16 A netsikring
Se tabellen nedenfor for relevante data til brug ved 1-faset 230 V netspænding med 16 A
netsikring. Et 16 A netstik kan vha. en 16 A netsikring bruges sammen med et 3 × 2,5 mm2
strømforsyningskabel.
MMA 1~ 230 V 16 A
25%
60%
100%
I2
200 A*
150 A
120 A
U2
28,0 V
26,0 V
24,8 V
Imaks.
28,2 A
20,2 A
15,3 A
Ieff
14,1 A
15,6 A
15,3 A
TIG 1~ 230 V 16 A
60%
100%
I2
200 A*
170 A
U2
18,0 V
16,8 V
0463 415 301
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
Imaks.
19,1 A
15,3 A
Ieff
14,8 A
15,3 A
*) Det anbefales at bruge porcelænssikringer for at opnå 200 A i MMA- og TIG-tilstand.
MCB-sikringer afbryder kredsløbet hurtigere end porcelænssikringer.
Forsyning fra strømgeneratorer
Strømkilden kan forsynes fra forskellige typer generatorer. Nogle generatorer vil imidlertid
ikke levere tilstrækkelig strøm til, at svejsestrømkilden kan fungere korrekt. Generatorer med
AVR (automatisk spændingsregulering) eller tilsvarende eller bedre type regulering med en
nominel effekt på 20 kW anbefales.
Montering af netkabel
BEMÆRK!
Strømkilden leveres med et 4 x 2,5 mm2 strømforsyningskabel og et 16 A netstik,
der sammen kan håndtere de nominelle data opgivet for 3-faset 380-415 V
netforsyning. Hvis anden netspænding er påkrævet, kan strømkablet ændres i
overensstemmelse med gældende national lovgivning. For anbefalinger, se
afsnittet Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Afmonter sidepanelet.
Hvis den er spændt, løsnes stopklodsen (A).
Hvis der er tilsluttet et kabel, frakobles alle ledninger, kabelbinderen (D) skæres over,
og kablet fjernes.
Valgfrit: Blæseren med skum kan på dette tidspunkt fjernes for at forenkle
installationen. Vær opmærksom på blæserens retning (mærkaten på indersiden).
Fjern isoleringen fra den nye ledning i henhold til specifikationen (B).
Indsæt kablet med ca. 1 cm (0,4") isolering inde i stopklodsen. Spænd stopklodsen
med 1,5 - 2 Nm (13,3 - 17,7 in lb.) (A).
Anvend to kabelbindere til at fastgøre kablerne (D).
Valgfrit: Hvis blæseren med skummateriale er blevet afmonteret, skal den nu
monteres igen. Et symbol på siden af blæseren (G) angiver luftstrømmens retning.
Monter ferritkernerne, og tilslut stelledningen (C). En skive med tænder skal placeres
tættest på køleprofilen. Spænd skruen med et spændingsmoment på 6,0 ±0,6 Nm
(53,1 ±5,3 in. lb).
0463 415 301
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
10. Tilslut alle ledninger i overensstemmelse med illustrationerne til 1-faset og 3-faset.
Spænd skruen med et spændingsmoment på 1,0 ±0,2 Nm (8,9 ±1,8 in. lb).
11. Sørg for, at IP-skærmen er korrekt monteret på indersiden af sidepanelet (E).
12. Genmonter sidepanelet (F).
13. Spænd skruerne på sidepanelet med 3 ±0,3 Nm (26,6 ±2,7 in. lb).
3-faset
1-faset
ADVARSEL!
I 1-faset drift er terminal L3 strømforsynet, selv om den ikke er tilsluttet. Sørg for
at holde terminal L3 frakoblet.
0463 415 301
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
0463 415 301
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5
DRIFT
5.1
Oversigt
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"Sikkerhed". De skal læses, før udstyret startes.
BEMÆRK!
Ved flytning af udstyret bruges det dertil beregnede håndtag. Træk aldrig i
kablerne.
ADVARSEL!
Elektrisk stød! Arbejdsemnet eller svejsehovedet må ikke berøres under
svejsningen!
5.2
1.
2.
3.
4.
Tilslutninger og betjeningselementer
Indstillingspanel
Positiv svejseterminal
Negativ svejseterminal
Tilslutning til fjernstyringsenhed (både
digitale og analoge fjernstyringsenheder
kan anvendes sammen med
strømforsyningen.)
5. Netforsyningsafbryder, O/I
6. USB-tilslutning
7. Netkabel
BEMÆRK!
Brug altid dækslet, når USB-forbindelsen ikke er i brug.
0463 415 301
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5.3
Tilslutning af svejse- og returkabler
Strømkilden har to udgange, en positiv svejseterminal (+) og en negativ svejseterminal (-) til
tilslutning af svejse- og returkabler. Den udgang, som svejsekablet tilsluttes, er afhængig af
svejsemetoden eller den type elektrode, der benyttes.
Tilslut returkablet til den anden udgang på strømkilden. Fastgør returkablets kontaktklemme
til arbejdsemnet, og sørg for, at der er god kontakt mellem arbejdsemnet og udgangen til
returkablet på strømkilden.
•
•
Ved TIG-svejsning anvendes den negative svejseterminal (-) til svejsepistolen, og den
positive svejseterminal (+) anvendes til returkablet.
Ved MMA-svejsning kan svejsekablet tilsluttes den positive svejseterminal (+) eller
negative svejseterminal (-) afhængigt af den type elektrode, der benyttes. Polariteten er
angivet på elektrodens emballage.
5.4
Tænd/sluk for netstrømforsyningen
Netspændingen indkobles ved at sætte kontakten på position "I".
Sluk for maskinen ved at dreje afbryderen til positionen ”O”.
Uanset om strømforsyningen afbrydes på unormal vis, eller hvis der slukkes for maskinen på
normal vis, lagres svejseprogrammerne, så de er til rådighed, næste gang der tændes for
enheden.
FORSIGTIG!
Der må ikke slukkes for strømkilden under svejsning (med belastning).
5.5
Ventilatorstyring
Strømkilden har en automatisk temperaturstyring. Blæseren fortsætter med at køre i nogle
minutter, efter at svejsning er stoppet, mens strømkilden skifter til energisparefunktion.
Blæseren starter igen, når svejsning begynder igen.
I energisparetilstand vil blæseren med mellemrum begynde at køre i et par minutter.
5.6
Termisk beskyttelse
Strømkilden omfatter termisk beskyttelse mod overophedning. Når der opstår
overophedning, indstilles svejsningen, og overophedningsindikatoren på panelet
lyser, og en fejlmeddelelse vises på displayet. Beskyttelsen nulstilles automatisk,
når temperaturen er blevet nedbragt tilstrækkeligt.
5.7
Funktioner og symboler
MMA-svejsning
MMA-svejsning kan også betegnes som svejsning med beklædte elektroder.
Tænding af lysbuen smelter elektroden, og dens beklædning danner
beskyttende slagge.
Ved MMA-svejsning suppleres strømkilden med:
•
•
0463 415 301
svejsekabel med elektrodeholder
Returkabel med klemme
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
Lysbuetryk
Funktionen Arc Force afgør, hvordan strømstyrken ændres som reaktion på
ændringer i buelængden under svejsning. Brug en Arc Force med en lav værdi
for at få en rolig bue med få stænk, og brug en høj værdi for at få en varm og
gravende bue.
Arc Force gælder kun for MMA-svejsning.
Varmstart "Hot Start"
Varmstartfunktionen forøger midlertidigt strømmen i starten af svejsningen. Brug
denne funktion til at reducere risikoen for utilstrækkelig fusion og for at
elektroden sidder fast og ridser.
Varmstart gælder kun for MMA-svejsning.
Cel 6010
Optimerede bueegenskaber for celluloseelektroder som f.eks. 6010 og lignende.
Min. strøm for fjernbetjening
Bruges til indstilling af minimumsstrømmen til fodpedalen og den analoge
fjernbetjening. Indstilles i % af den indstillede strøm i området fra 0-99 % i trin af
1%.
For eksempel: Hvis strømstyrken er indstillet til 100 A, og funktionen for min.
strømstyrke for fjernbetjening er indstillet til 20 %, så vil min. strømstyrken for
fjernbetjening være 20 A. Hvis strømstyrken er indstillet til 80 A, og funktionen
for min. strømstyrke for fjernbetjening er indstillet til 50 %, så vil min.
strømstyrken for fjernbetjening være 40 A. Hvis funktionen for min. strømstyrke
for fjernbetjening er indstillet til 0 %, så vil min. strømstyrken for fjernbetjening
være lig med den laveste mulige strømstyrke (5 A).
TIG-svejsning
Ved TIG-svejsning smeltes arbejdsemnets metal med en lysbue tændt fra en
wolframelektrode, der ikke smelter. Smeltebadet og elektroden skærmes af
beskyttelsesgas.
Ved TIG-svejsning suppleres svejsestrømkilden med:
•
•
•
•
en TIG-brænder med gasventil
en argongasflaske
en argongasregulator
wolframelektrode
Denne strømkilde udfører Live TIG start.
Wolframelektroden placeres, så den berører arbejdsemnet. Når den derefter
løftes væk fra emnet, tændes lysbuen med et begrænset strømniveau.
0463 415 301
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
Spændingsreduktionsanordning (VRD)
VRD-funktionen sikrer, at tomgangsspændingen ikke overskrider 35 V, når der
ikke svejses. Dette angives af en tændt VRD-indikator på panelet. Denne
funktion skal aktiveres af en autoriseret ESAB-tekniker.
Skjulte funktioner
Der er skjulte funktioner i betjeningspanelet. For at få adgang til funktionerne, skal knappen
(9) for parametervalg holdes inde i 3 sekunder (se afsnittet INDSTILLINGSPANEL for
knappens placering). Displayet viser så et bogstav og en værdi. Vælg funktion ved at trykke
på samme knap. Knappen anvendes til at ændre en valgt funktions værdi. For at forlade de
skjulte funktioner skal knappen holdes inde i 3 sekunder igen.
Bogst Funktion
av
I
Min. strøm for
fjernbetjening
0463 415 301
Indstillinger
Indstillingstrin
Fabriksindstillin
g
0-99%
1
20%
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5.8
Indstillingspanel
1. Knapper til svejseprogram, se afsnittet
SVEJSEPROGRAM.
2. Display, viser den indstillede eller målte
værdi.
3. Valg af svejsemetode MMA eller TIG.
4. Valg af elektrodetype "cellulose" for
MMA-svejsning.
5. Aktivering/deaktivering af fjernbetjening.
7. Displayparameterindikator.
8. Indstillingsindikator.
9. Vælg parameter, der skal vises på
displayet, angivet med (7). Bruges også til
at få adgang til skjulte funktioner.
10. Overophedningsindikation.
11. Indikator for VRD-funktion (reduceret
tændspænding).
6. Drejeknap til indstilling af data.
BEMÆRK!
Den beskrevne funktion påvirkes ikke af eventuelle visuelle forskelle i billedet af
Indstillingspanelet
5.8.1
Navigation
Parametervalg
Ved at trykke på knappen (9) kan forskellige værdier vises og ændres. Brug drejeknappen
(6) til at ændre værdierne. Rækkefølgen er:
1.
2.
3.
Indstil strømværdier.
Målte strømværdier.
Målte spændingsværdier.
0463 415 301
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
4.
5.
Varmstart, indstillingsområde: 0-100%, standard: 0%. (kun MMA)
Buetryk "Arc force", 0-100%. (kun MMA)
Indstil parameter
Indstillingsindikatoren (8) tændes, når en værdi kan ændres. Den kan ikke ændres fra
panelet, når en fjernbetjening er aktiveret. Forsøg på at ændre en værdi i tilstand for målt
værdi vil resultere i automatisk skift til tilstand for indstillet strømværdi.
5.8.2
Svejseprogram
For hver svejseproces (MMA/TIG svejsning) kan der lagres tre forskellige svejseprogrammer
i Indstillingspanelets hukommelse (1). Tryk på valgknappen 1, 2 eller 3 i 3 sekunder for at
lagre et svejseprogram i hukommelsen. Hukommelsesindikatoren lyser, når
lagringsprocessen er færdig.
For at skifte mellem de forskellige svejseprogrammer skal du trykke på knappen 1, 2 eller 3.
5.9
Analog fjernbetjening
Værdien for den analoge fjernbetjening indstilles ved hjælp af parameteret for min.
strømstyrke for fjernbetjening. Den analoge fjernbetjenings indstillingsområde går fra min.
strømstyrke for fjernbetjening (min) til den strømstyrkeværdi, der er angivet (maks.).
5.10
Fjernbetjening
Tilslut fjernbetjeningen på bagsiden af strømkilden, og aktiver fjernbetjeningen
ved at trykke på fjernbetjeningsknappen på panelet (fjernbetjeningsindikatoren
lyser, når den aktiveres). Når fjernbetjeningen er aktiveret, er betjeningspanelet
låst for indgriben, men viser svejsedata.
5.11
USB-tilslutning
Brug altid USB-dækslet, når USB-stikket ikke er i brug.
Må ikke bruges til opladning af enheder såsom mobiltelefoner.
Svejseprocessen er blokeret, når et USB-flashdrev er tilsluttet. USB-stikket kan
anvendes til at indlæse en svejsestatistik. Statistikken indeholder data for det
samlede antal udførte svejsninger, samlet svejsetid samt den gennemsnitlige
strømstyrke.
Sådan indlæses en svejsestatistik
Sørg altid for, at strømforsyningen ikke anvendes til svejsning, mens
svejsestatistikken indlæses
1.
2.
3.
4.
5.
0463 415 301
Indsæt et tomt USB-flashdrev i strømkildens USB-stik.
For at bekræfte, at strømkilden har indlæst USB-flashdrevet, så blinker
teksten "USB" på displayet et øjeblik, hvorefter teksten "USB" vises
konstant.
Når teksten "USB" vises konstant. Fjern USB-flashdrevet fra
USB-stikket.
USB-flashdrevet vil indeholde en tekstfil (.txt) med svejsestatistikken.
Det anbefales at benytte Microsoft WordPad eller Microsoft Word til at
åbne tekstfilen.
- 21 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL!
Afbryd strømmen, før der udføres vedligeholdelse.
FORSIGTIG!
Sikkerhedspladerne må kun afmonteres af personale med relevante
kvalifikationer til arbejde på elektriske installationer (godkendte teknikere).
FORSIGTIG!
Produktet er omfattet af producentens garanti. Ethvert forsøg på at udføre
reparationer af ikke-autoriserede servicecentre vil gøre garantien ugyldig.
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
BEMÆRK!
Udfør vedligeholdelse oftere under meget støvede forhold.
Før hver brug skal det kontrolleres, at:
•
•
Produkt og kabler er ikke beskadigede.
Brænderen er ren og ubeskadiget.
6.1
Rutinemæssig vedligeholdelse
Vedligeholdelse under normale betingelser. Kontrol af udstyr før hver brug.
Interval
Område, der skal vedligeholdes
Hver 3. måned
Rens eller udskift
ulæselige etiketter.
Rens
svejseterminaler.
Kontrollér eller udskift
svejsekabler.
Hver 6. måned
Rens inderside af
udstyr. Brug tør
trykluft med lavt tryk.
6.2
Rengøringsinstruktion
For at bevare ydeevnen og forlænge strømkildens levetid er regelmæssig rengøring af
produktet obligatorisk. Hvor ofte afhænger af:
•
•
•
Svejseprocessen
Buetiden
Omgivelserne
0463 415 301
- 22 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG!
Sørg for, at rengøringsproceduren udføres på en dertil beregnet arbejdsplads.
FORSIGTIG!
Under rengøringen skal du altid bære det anbefalede personlige
sikkerhedsudstyr, f.eks. ørepropper, beskyttelsesbriller, masker, handsker og
sikkerhedssko.
1.
Afbryd strømkilden fra hovedstrømforsyningen.
ADVARSEL!
Vent mindst 30 sekunder på afladning af kondensatorer, før der fortsættes.
2.
Fjern de fire skruer, der fastgør det højre sidepanel (R) og fjern derefter panelet.
3.
Rengør højre side af strømkilden vha. tør trykluft med lavt tryk.
BEMÆRK!
Fordi strømkilde indeholder et "snavset side" (højre side) og en "ren"
(venstre side), er det vigtigt, at du ikke afmontererdet venstre sidepanel før
rengøring af den højre side af strømkilden.
0463 415 301
- 23 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIGEHOLDELSE
4.
Fjern de fire skruer, der fastgør det venstre sidepanel (L) og fjern derefter panelet.
5.
6.
7.
Rengør den venstre side af strømkilden vha. tør trykluft med lavt tryk.
Sørg for, at alt støv er fjernet på alle dele af strømkilden.
Efter endt rengøring af strømkilden skal du genmontere strømkildepaneler i omvendt
rækkefølge.
BEMÆRK!
Ved genmontering af højre sidepanel skal du sørge for, at IP-skærmenpå
indersiden af panelet er i den korrekte position. IP-afskærmningen skal
vinkles ca. 90 ° i strømkilden, så det er placeret mellem svejseudtaget og
transformatorudtagene.
0463 415 301
- 24 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIGEHOLDELSE
8.
Spænd skruerne på sidepanelerne med 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 in lb. ± 2,6).
0463 415 301
- 25 -
© ESAB AB 2018
7 FEJLAFHJÆLPNING
7
FEJLAFHJÆLPNING
Udfør disse kontroller og eftersyn, før der tilkaldes en autoriseret servicetekniker.
Fejltype
MMA-svejseproblemer
Afhjælpning
•
•
•
•
•
TIG-svejseproblemer
•
•
•
•
•
Ingen lysbue
•
•
•
•
•
Svejsestrømmen afbrydes
under svejsning.
•
•
Afbryderen til den termiske •
beskyttelse aktiveres ofte
•
•
0463 415 301
Kontroller, at svejsekablerne og returkablerne er tilsluttet
korrekt til strømkilden.
Sørg for, at returklemmen har korrekt kontakt med
arbejdsemnet.
Kontroller, at de korrekte elektroder og korrekt polaritet
anvendes. Polariteten kontrolleres på
elektrodeemballagen.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er indstillet.
Juster buetryk (Arc Force) og varmstart (Hot start).
Kontroller, at svejsekablerne og returkablerne er tilsluttet
korrekt til strømkilden.
Sørg for, at returklemmen har korrekt kontakt med
arbejdsemnet.
Sørg for, at TIG-brænderens leder er tilsluttet den negative
svejseterminal.
Sørg for, at den korrekte beskyttelsesgas, gasflow,
svejsestrøm, svejseelektrodeplacering, elektrodediameter
og svejsetilstand på strømkilden anvendes.
Sørg for, at gasventilen på TIG-brænderen er slået til.
Kontroller, at displayet er tændt, for at kontrollere, at
strømkilden er tændt.
Kontroller, at indstillingspanelet viser korrekte værdier.
Kontroller, at der er tændt for netstrømsafbryderen.
Kontroller, at strømforsyningskablerne og returkablerne er
tilsluttet korrekt.
Kontroller netsikringerne.
Kontroller, om kontrollampen for overophedning (termisk
beskyttelse) på indstillingspanelet er tændt.
Fortsæt med fejltypen "No Arc".
Kontroller, at den anbefalede arbejdscyklus for
svejsestrømmen ikke overskrides.
Se afsnittet "Arbejdscyklus" i kapitlet TEKNISKE DATA.
Kontrollér, at luftindtag og -udtag ikke er blokeret.
Rengør indersiden af maskinen i følge den rutinemæssige
vedligeholdelse.
- 26 -
© ESAB AB 2018
8 FEJLKODER
8
FEJLKODER
Fejlkoden anvendes til at vise, at der er opstået en fejl i udstyret. Fejl vises med teksten "Err"
efterfulgt af fejlkodens nummer på displayet.
Hvis der er registreret flere fejl, vises kun koden for den senest indtrufne fejl.
8.1
Beskrivelse af fejlkoder
Fejlkoder, som brugeren kan håndtere fremgår nedenfor. Hvis der vises andre fejlkoder, skal
du kontakte en autoriseret servicetekniker fra ESAB.
Fejlkode
Err 1
Beskrivelse
Temperaturfejl
Temperaturen for strømkilden er for høj. En lysdiode, som angiver
temperaturfejl, er også tændt på panelet. En temperaturfejl angives af
overophedningsindikatoren på betjeningspanelet.
Afhjælpning: Fejlkoden forsvinder automatisk, og lysdioden, som angiver
temperaturfejl, slukkes, når strømkilden er afkølet og klar til brug igen. Tilkald
en servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Err 3
Strømforsyningsfejl
Strømforsyningen til strømkilden er for lav eller for høj.
En fase gik tabt under 3-faset drift. Fase 3-spænding registreret ved 1-faset
drift.
Afhjælpning: Sørg for, at strømforsyningen er stabil, alle ledninger er
tilsluttet, at netspændingen (alle 3 faser) er OK og genstart systemet. Tilkald
en servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Err 4
Kommunikationsfejl
Kommunikationen i strømkilden er blevet afbrudt.
Afhjælpning: Kontroller kabler og tilslutninger, genstart strømkilden. Tilkald
en servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Err 5
Hukommelsesfejl
Fejl i programhukommelse. Denne fejl kan deaktivere forudindstillede
funktioner eller andre funktioner, hvor værdier gemmes.
Afhjælpning: Fjern fejlindikationen fra displayet ved at trykke på en knap på
panelet. Genstart af strømkilden. Tilkald en servicetekniker, hvis fejlen varer
ved.
Err 6
Tidsfejl
Strømkildens elektronik er ikke i stand til at udføre alle funktioner i tide.
Afhjælpning: Genstart af strømkilden. Tilkald en servicetekniker, hvis fejlen
varer ved.
Err 7
OCV-fejl
OCV er for høj, eller den elektroniske styring af OCV er blevet afbrudt.
Afhjælpning: Genstart af strømkilden. Tilkald en servicetekniker, hvis fejlen
varer ved.
0463 415 301
- 27 -
© ESAB AB 2018
9 BESTILLING AF RESERVEDELE
9
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
ES 300i er designet og testet ifølge de internationale og europæiske standarder IEC/EN
60974-1 og IEC/EN 60974-10 klasse A. Når service- og reparationsarbejde afsluttes, skal
den/de personer, der udfører arbejdet, sikre, at produktet fortsat er i overensstemmelse med
kravene i ovennævnte standard.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com. Ved
bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0463 415 301
- 28 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
DIAGRAM
0463 415 301
- 29 -
© ESAB AB 2018
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Reservedelsliste
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 301
- 30 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TILBEHØR
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Welding cable kit 3 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 888
Welding cable kit 5 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 903
Return cable kit 3 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0700 006 889
Return cable kit 5 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0463 415 301
- 31 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0445 536 881
ER 1 Remote control. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 882
ER 1 Remote control. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 883
ER 1 Remote control. 25 m (82 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0445 139 880
1 to 3 phase adapter
Note! Only for use with Renegade ES 300i
(0445 100 880), ET 300i (0445 100 900)
and ET 300iP (0445 100 920)
0445 840 880
Renegade analogue remote kit
0445 870 880
Remote Control MMA3, 10 m
0445 870 881
Remote Control MMA3, 25 m
0445 693 880
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 10 m
0445 693 881
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 25 m
0445 694 880
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 10 m
0445 694 881
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 25 m
0463 415 301
- 32 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0463 415 301
- 33 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising