ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Kasutusjuhend

ESAB ES 300i Kasutusjuhend
ES 300i
Hitsausvirtalähde MMA 300 A
Käyttöohjeet
0463 415 301 FI 20180703
Valid for: serial no. 815-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ..........................................................................................
4
1.1
Symbolien selitykset ..............................................................................
4
1.2
Varotoimenpiteet ....................................................................................
4
JOHDANTO ................................................................................................
7
2.1
Yleiskatsaus............................................................................................
7
2.2
Varustus ..................................................................................................
7
3
TEKNISET TIEDOT .....................................................................................
8
4
ASENNUS ....................................................................................................
10
4.1
Sijoitus.....................................................................................................
10
4.2
Nosto-ohjeet............................................................................................
10
4.3
Syöttöjännite...........................................................................................
11
KÄYTTÖ.......................................................................................................
16
5.1
Yleiskatsaus............................................................................................
16
5.2
Liitännät ja hallintalaitteet .....................................................................
16
5.3
Hitsaus- ja maadoituskaapelien kytkentä ............................................
17
5.4
Virtalähteen kytkeminen käyttöön / pois käytöstä ..............................
17
5.5
Puhaltimen ohjaus..................................................................................
17
5.6
Lämpösuojaus ........................................................................................
17
5.7
Toiminnot ja symbolit.............................................................................
17
5.8
Ohjauspaneeli .........................................................................................
20
5.8.1
Navigointi..............................................................................................
20
5.8.2
Hitsausohjelma .....................................................................................
21
5.9
Analoginen kauko-ohjain.......................................................................
21
5.10
Kauko-ohjaus..........................................................................................
21
5.11
USB-liitäntä .............................................................................................
21
HUOLTO.......................................................................................................
22
6.1
Säännöllinen huolto ...............................................................................
22
6.2
Puhdistusohjeet......................................................................................
22
7
VIANMÄÄRITYS ..........................................................................................
26
8
VIKAKOODIT ...............................................................................................
27
8.1
Vikakoodien kuvaukset..........................................................................
27
VARAOSIEN TILAAMINEN .........................................................................
KAAVIO................................................................................................................
TILAUSNUMEROT ..............................................................................................
LISÄVARUSTEET................................................................................................
28
29
30
31
2
5
6
9
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0463 415 301
© ESAB AB 2018
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä annettuja
ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0463 415 301
-4-
© ESAB AB 2018
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite käyttöohjeen mukaisesti.
Älä koske jännitteellisiin osiin tai elektrodiin paljain käsin tai kun
suojavarusteesi ovat kastuneet.
Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
•
Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tahdistimen
toimintaa.
Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman
vähäistä, noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman kaukana
vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
Huolehdi ilmanvaihdosta ja käytä tarvittaessa imujärjestelmää, jotta höyryt
ja kaasut on mahdollista poistaa sekä hengitysvyöhykkeeltäsi että yleiseltä
oleskelualueelta.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
•
•
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
Suojaa sivulliset sermeillä tai verhoilla.
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
0463 415 301
-5-
© ESAB AB 2018
1 TURVALLISUUS
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
•
•
•
Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
•
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että työpisteen
läheisyydessä ei ole syttyviä materiaaleja.
Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0463 415 301
-6-
© ESAB AB 2018
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
2.1
Yleiskatsaus
ES 300i -hitsausvirtalähde soveltuu päällystetyillä elektrodeilla suoritettavaan hitsaukseen
(MMA- eli puikkohitsaus) sekä TIG-hitsaukseen.
Tuotteen ESAB-lisävarusteista on tietoa tämän käyttöohjeen luvussa
LISÄVARUSTEET.
2.2
Varustus
Virtalähteen mukana toimitetaan:
•
•
3-metrinen pistokkeella varustettu virtajohto
käyttöohje
0463 415 301
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
ES 300i (0445 100 880, 0445 100 884)
Verkkojännite
230–480 V ± 10 %, 3~
50/60 Hz
230 V ±10 %, 1~ 50/60 Hz1)
Jännitteensyöttö Ssc min
4,4 MVA2), 4,1 MVA3)
Ei tarvetta
Zmax
0,04 Ohm
Ei tarvetta
Imax MMA
30,0 A
29,0 A
Imax TIG
21,0 A
20,0 A
Ensiövirta
Tehontarve tyhjäkäynnillä energiansäästötilassa
Uin 230 V
Uin 480 V
74 W
91 W
Säätöalue
MMA
5 A / 20 V - 300 A / 32 V
5A / 20 V - 200 A / 28 V
TIG
5 A / 10 V - 300 A / 22 V
5A / 10 V - 200 A / 18 V
Sallittu kuormitus puikkohitsauksessa
40%:n kuormitusaikasuhde
300 A / 32,0 V
60%:n kuormitusaikasuhde
250 A / 30,0 V
100% kuormitusaikasuhde
200 A / 28,0 V
200 A / 28,0 V
Sallittu kuormitus TIG-hitsauksessa
40%:n kuormitusaikasuhde
300 A / 22,0 V
60%:n kuormitusaikasuhde
250 A / 20,0 V
100% kuormitusaikasuhde
200 A / 18,0 V
200 A / 18,0 V
Näennäisteho I2
maksimivirralla
11,6 kVA2), 11,3 kVA3)
6,6 kVA
Aktiiviteho I2 maksimivirralla 11,2 kW2), 10,8 kW3)
6,6 kW
Tehokerroin maksimivirralla
TIG
0,96
0,99
MMA
0,96
0,98
MMA
89%
87%
TIG
85%
84%
Hyötysuhde maksimivirralla
Tyhjäkäyntijännite U0 enintään
Jännitteenrajoitus (VRD) 35 V 48 V
kytketty pois käytöstä
48 V
Jännitteenrajoitus (VRD) 35 V 32 V2), 34 V3)
kytketty käyttöön
34 V
Käyttölämpötila
-10...+40 °C (+14...+104 °F)
Kuljetuslämpötila
0463 415 301
-20...+55 °C (-4...+131 °F)
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISET TIEDOT
ES 300i (0445 100 880, 0445 100 884)
Jatkuva äänenpaine
tyhjäkäynnillä
Mitat p x l x k
< 70 dB (A)
460 × 200 × 320 mm (18,1 × 7,9 × 12,6 in.)
Paino
15 kg (33 lbs)
Eristysluokka, muuntaja
F
Suojausluokka
IP 23
Käyttöluokka
1)
1-vaiheinen saatavilla sarjanumerosta 725-xxx-xxxx lähtien
2)
Sarjanumerot 627-xxx-xxxx – 719-xxx-xxxx
3)
Sarjanumerosta 725-xxx-xxxx lähtien
Jännitteensyöttö, Ssc min
Pienin oikosulkuteho verkossa IEC 61000-3-12 mukaan.
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee ajan prosenttiosuutena 10 minuutin jaksosta, jonka voit hitsata
tai leikata tietyllä kuormalla ilman laitteen ylikuormitusta. Kuormitusaikasuhde on voimassa
lämpötilassa 40 °C / 104 °F tai sitä alemmassa lämpötilassa.
Suojausluokka
IP-koodi ilmaisee kotelointiluokan eli sen, kuinka hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden
tai veden tunkeutumista vastaan.
IP23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
osoittaa, että virtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on
suurentunut sähköinen vaara.
0463 415 301
-9-
© ESAB AB 2018
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalousympäristöissä tuote voi
aiheuttaa radiohäiriöitä. Käyttäjä on velvollinen ryhtymään riittäviin
varotoimenpiteisiin.
4.1
Sijoitus
Sijoita virtalähde niin, ettei mitään ole ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä.
A. Vähintään 200 mm (8”)
B. Vähintään 200 mm (8”)
VAROITUS!
Varmista laite - erityisesti jos alusta on
epätasainen tai kalteva.
4.2
Nosto-ohjeet
Mekaanisissa nostoissa on käytettävä molempia uloimpia kahvoja.
0463 415 301
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 ASENNUS
4.3
Syöttöjännite
HUOM!
Syöttöjännitteelle asetettavat vaatimukset
Tämä laitteisto täyttää standardin IEC 61000-3-12 vaatimukset edellyttäen, että
oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin Sscmin käyttäjän syöttöjärjestelmän
ja julkisen järjestelmän liitäntäpisteessä. Laitteen asentajan tai käyttäjän on
varmistettava, tarvittaessa neuvottelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että
laite on kytketty syöttöön, jonka oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin
Sscmin. Katso tekniset tiedot luvusta TEKNISET TIEDOT.
Virtalähde säätyy automaattisesti syöttöjännitteen mukaan. Varmista, että laite on suojattu
oikean kokoisella sulakkeella. Laite pitää maadoittaa määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätietoineen
Suositellut sulakekoot ja vähimmäisjohdinala – ES 300i
Verkkojännite
Virtajohdon
johdinala
Maksimivirta Imaks
MMA
0463 415 301
3~ 50/60 Hz
1~ 50/60 Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
230 V
4 × 4 mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
3 × 6 mm²
30 A
18 A
16 A
16 A
14 A
28,0 A
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 ASENNUS
Suositellut sulakekoot ja vähimmäisjohdinala – ES 300i
Verkkojännite
3~ 50/60 Hz
1~ 50/60 Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
230 V
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
28,0 A
Sulake
hidas,
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
35 A
tyyppi C MCB
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
35 A
Jatkojohdon
suositeltu
enimmäispituus
100 m / 3 100 m / 3 100 m / 3 100 m / 3 100 m / 3
30 ft
30 ft
30 ft
30 ft
30 ft
100 m / 330 ft
Jatkojohdon
suositeltu
vähimmäiskoko
4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 3 × 6 mm²
HUOM!
ES 300i -laitteiden hyväksytty verkkojännite vaihtelee laitetyypin mukaan. Tarkista
käytettävän virtalähteen hyväksytty verkkojännite aina tyyppikilvestä.
HUOM!
Yllä mainitut johdinalat ja sulakekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Käytä
virtalähdettä asianmukaisten kansallisten määräysten mukaisesti.
1-vaiheinen 230 V:n verkkovirta ja 16 A:n pääsulake
Alla oleva taulukko sisältää hyödyllisiä tietoja tilanteisiin, joissa käytössä on 1-vaiheinen
230 V verkkovirta ja 16 A:n päävirtasulake. 16 A:n päävirtasulake saattaa mahdollistaa
16 A:n päävirtapistokkeen käytön yhdessä 3 × 2,5 mm2 -virtajohdon kanssa.
MMA 1~ 230 V 16 A
25%
60%
100%
I2
200 A*
150 A
120 A
U2
28,0 V
26,0 V
24,8 V
Imaks
28,2 A
20,2 A
15,3 A
Ieff
14,1 A
15,6 A
15,3 A
TIG 1~ 230 V 16 A
60%
100%
I2
200 A*
170 A
U2
18,0 V
16,8 V
Imaks
19,1 A
15,3 A
Ieff
14,8 A
15,3 A
*) Posliinisulakkeita suositellaan 200 A:n käyttöön MMA- ja TIG-tiloissa. MCB-sulakkeet
katkaisevat virtapiirin posliinisulakkeita nopeammin.
Syöttö generaattoreista
Virtalähteen jännitelähteenä voidaan käyttää erilaisia generaattoreita. Kaikki generaattorit
eivät kuitenkaan välttämättä tuota riittävästi virtaa hitsausvirtalähteen toimimiseksi
0463 415 301
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 ASENNUS
asianmukaisesti. Suosittelemme käyttämään generaattoreita, joissa on automaattinen
jännitteensäätö (AVR) tai samantasoiset tai tehokkaammat säätöominaisuudet ja 20 kW:n
nimellisteho.
Virtajohdon asentaminen
HUOM!
Virtalähteen mukana toimitetaan 4 x 2,5 mm2 -virtajohto ja 16 A:n pistoke, jotka
yhdessä soveltuvat 3-vaiheisen 380–415 V:n verkkovirran nimellisarvoille. Jos
tarvitaan toisenlaista verkkojännitettä, virtajohto voidaan vaihtaa asiaankuuluvia
kansallisia määräyksiä noudattaen. Katso suositukset osiosta Suositellut
sulakekoot ja vähimmäisjohdinala.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Irrota sivupaneeli.
Jos rajoitin (A) on kiristetty, vapauta se.
Jos kaapeli on kytketty, kytke irti kaikki johtimet, katkaise nippuside (D) ja irrota
kaapeli.
Valinnainen vaihe: Voit irrottaa vaahtomuovia sisältävän puhaltimen tässä vaiheessa,
jotta asentaminen on helpompaa. Huomioi puhaltimen suunta (tarra sisäänpäin).
Kuori uusi johto ohjeen (B) mukaan.
Asenna kaapeli siten, että noin 1 cm (0,4 in) eristettä on rajoittimen sisällä. Kiristä
rajoitin tiukkuuteen 1,5–2 Nm (13,3–17,7 in lb) (A).
Kiinnitä kaapelit kahdella nippusiteellä (D).
Valinnainen vaihe: Jos irrotit vaahtomuovia sisältävän puhaltimen, asenna se nyt
takaisin paikalleen. Ilmanvirtauksen suunta on esitetty puhaltimen (G) sivulla olevassa
symbolissa.
Asenna ferriitit ja kytke maadoituskaapeli (C). Lähimpänä jäähdytintä on oltava
hammastettu aluslevy. Kiristä ruuvi momenttiin 6,0 ± 0,6 Nm (53,1 ± 5,3 in lb).
Kytke kaikki johdot kuvien mukaisesti 1-vaiheista ja 3-vaiheista käyttöä varten. Kiristä
ruuvi momenttiin 1,0 ± 0,2 Nm (8,9 ± 1,8 in lb).
Varmista, että IP-suojus on asennettu oikein sivupaneelin sisäpuolelle (E).
Asenna sivupaneeli takaisin paikalleen (F).
Kiristä sivupaneelin ruuvit tiukkuuteen 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 ± 2,7 in lb).
0463 415 301
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 ASENNUS
3-vaiheinen
1-vaiheinen
VAROITUS!
1-vaiheisessa käytössä liitännässä L3 on virta, vaikkei se ole kytketty. Varmista,
että liitäntä L3 pysyy irtikytkettynä.
0463 415 301
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 ASENNUS
0463 415 301
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
5.1
Yleiskatsaus
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
"Turvallisuus". Lue se ennen laitteen käytön aloittamista.
HUOM!
Käytä laitteen siirtämisessä tähän tarkoitukseen varattua kahvaa. Älä koskaan
vedä kaapeleita.
VAROITUS!
Sähköisku! Älä kosketa työkappaletta tai hitsauspäätä käytön aikana!
5.2
1.
2.
3.
4.
Liitännät ja hallintalaitteet
Ohjauspaneeli
Positiivinen hitsausliitäntä
Negatiivinen hitsausliitäntä
Kauko-ohjauksen liitäntä (Virtalähteen
kanssa voidaan käyttää sekä digitaalista
että analogista kauko-ohjainta.)
5. Päävirtakytkin, 0 / 1
6. USB-liitäntä
7. Virtajohto
HUOM!
Käytä USB-liitännän suojusta aina, kun USB-liitäntä ei ole käytössä.
0463 415 301
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 KÄYTTÖ
5.3
Hitsaus- ja maadoituskaapelien kytkentä
Virtalähteessä on kaksi liitäntää: positiivinen (+) ja negatiivinen (–) liitäntä hitsaus- ja
maadoituskaapelien kytkemistä varten. Valittu hitsausmenetelmä ja käytetyn elektrodin tyyppi
määrittävät kumpaan liitäntään hitsauskaapeli kytketään.
Kytke maadoituskaapeli vapaana olevaan hitsauslähteen liitäntään. Kiinnitä
maadoituskaapelin pihdit työkappaleeseen ja varmista, että työkappaleen ja virtalähteen
maadoituskaapeliliitännän välillä on hyvä kosketus.
•
•
TIG-hitsauksessa negatiivista hitsausliitäntää (–) käytetään hitsauspolttimen kytkentään
ja positiivista hitsausliitäntää (+) maadoituskaapelin kytkentään.
Puikkohitsauksessa hitsauskaapeli voidaan kytkeä positiiviseen (+) tai negatiiviseen (–)
hitsausliitäntään sen mukaan, millaista elektrodia käytetään. Oikea napaisuus on
mainittu elektrodipakkauksessa.
5.4
Virtalähteen kytkeminen käyttöön / pois käytöstä
Kytke virtalähde käyttöön kääntämällä virtakytkin asentoon ”I”.
Kytke virtalähde pois käytöstä kääntämällä katkaisin asentoon "O".
Hitsausohjelmat säilyvät muistissa sekä sähkökatkoksen että virtalähteen normaalin virran
katkaisun yhteydessä, joten ne ovat käytettävissä, kun laite seuraavan kerran käynnistetään.
VARO!
Älä kytke virtalähdettä pois käytöstä hitsauksen aikana (kuormitettuna).
5.5
Puhaltimen ohjaus
Virtalähteessä on automaattinen lämmönsäätötoiminto. Puhallin jatkaa käymistä muutaman
minuutin ajan sen jälkeen, kun hitsaaminen on lopetettu, ja virtalähde siirtyy
energiansäästötilaan. Puhallin käynnistyy uudelleen, kun hitsaus aloitetaan.
Energiansäästötilassa puhallin käynnistyy satunnaisesti ja käy muutaman minuutin ajan.
5.6
Lämpösuojaus
Virtalähteessä on lämpösuojaustoiminto, joka suojaa laitetta ylikuumenemiselta.
Jos laite ylikuumenee, suojaustoiminto keskeyttää hitsaamisen ja
ohjauspaneelin ylikuumenemisesta kertova merkkivalo syttyy. Lisäksi näytössä
näkyy virheilmoitus. Suojaustoiminto poistuu automaattisesti käytöstä, kun laite
on jäähtynyt riittävästi.
5.7
Toiminnot ja symbolit
Puikkohitsaus
MMA-hitsauksesta käytetään myös nimitystä puikkohitsaus. Valokaari sulattaa
elektrodin, ja sen pinnoite muodostaa suojaavan kuonan.
Puikkohitsausta varten virtalähde varustetaan:
•
•
0463 415 301
hitsauskaapelilla, jossa on puikkopihdit
maadoituskaapelilla, jossa maadoituspihdit
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 KÄYTTÖ
Kaaripaine
Kaaripainetoiminto määrittää, miten virta muuttuu kaaren pituuden muuttuessa
hitsaamisen aikana. Kun kaaripaine on pieni, kaari on vakaa ja roiskeita syntyy
vain vähän. Suuri kaaripaine puolestaan mahdollistaa kuuman hitsauskaaren ja
syvän tunkeuman.
Kaaripainetoiminto koskee vain puikkohitsausta.
Kuumakäynnistys
Kuumakäynnistystoiminto (hot start) suurentaa hitsausvirtaa väliaikaisesti
hitsauksen alussa. Toiminnon avulla voit pienentää huonon sulatuksen,
elektrodin kiinni tarttumisen ja naarmuuntumisen riskiä.
Kuumakäynnistystoiminto koskee vain puikkohitsausta.
Cel 6010
Ihanteelliset kaariominaisuudet selluloosapuikoille (6010 ja vastaavat).
Kauko-ohjaimen minimivirta
Tällä asetetaan polkimen ja analogisen kauko-ohjaimen minimivirta. Se
ilmaistaan prosentteina asetetusta virrasta välillä 0–99 %. Säätöväli on 1 %.
Esimerkki: Jos virran asetus on 100 A ja kauko-ohjaimen minimivirran asetus on
20 %, kauko-ohjaimen minimivirta on 20 A. Jos virran asetus on 80 A ja
kauko-ohjaimen minimivirran asetus on 50 %, kauko-ohjaimen minimivirta on
40 A. Jos kauko-ohjaimen minimivirran asetus on 0 %, kauko-ohjaimen
minimivirta on yhtä suuri kuin pienin mahdollinen virta (5 A).
TIG-hitsaus
TIG-hitsaus sulattaa työkappaleen metallin käyttäen volframielektrodin
sytyttämää kaarta. Volframielektrodi ei itse sula. Hitsisula ja elektrodi suojataan
suojakaasulla.
TIG-hitsausta varten virtalähde varustetaan:
•
•
•
•
kaasuventtiilillä varustetulla TIG-polttimella
argonkaasupullolla
argonkaasusäätimellä
volframielektrodilla
Virtalähteessä on Live TIG start -käynnistystoiminto.
Toiminnossa volframielektrodi asetetaan työkappaletta vasten. Kun elektrodi
nostetaan irti työkappaleesta, kaari syttyy rajoitetulla virralla.
0463 415 301
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 KÄYTTÖ
Jännitteenrajoituslaite (VRD)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei ylitä 35 V silloin, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Kun toiminto on käytössä, ohjauspaneelin VRD-merkkivalo palaa.
Ota yhteyttä valtuutettuun ESAB-huoltoteknikkoon toiminnon aktivointia varten.
Piilotetut toiminnot
Ohjauspaneelissa on piilotettuja toimintoja. Pääset käsiksi toimintoihin painamalla
parametrien valintapainiketta (9) 3 sekuntia (katso painikkeen sijainti osiosta
OHJAUSPANEELI). Näytössä näkyy kirjain ja arvo. Valitse toiminto painamalla samaa
painiketta. Voit säätää valitun toiminnon arvoa säätöpyörällä. Voit poistua piilotetuista
toiminnoista painamalla painiketta jälleen kolmen sekunnin ajan.
Kirjai Toiminto
n
I
Kauko-ohjaimen
minimivirta
0463 415 301
Asetukset
Säätöväli
Oletusarvo
0-99%
1
20%
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 KÄYTTÖ
5.8
Ohjauspaneeli
1. Hitsausohjelmapainikkeet, katso lisätietoja 7. Näyttöparametrin ilmaisin.
HITSAUSOHJELMA-osiosta.
2. Näyttö, näyttää asetetun tai mitatun arvon. 8. Asetuksen muokkauksen merkkivalo.
3. Hitsausmenetelmän valinta, MMA tai TIG. 9. Näytössä näkyvän parametrin valinta,
kohdassa (7) näkyvä ilmaisin näyttää
valitun parametrin. Käytetään myös
piilotettujen toimintojen käyttöön.
4. Selluloosaelektrodin valinta
10. Ylikuumenemisen merkkivalo.
puikkohitsauksessa.
5. Kauko-ohjauksen käyttöönotto / käytöstä 11. VRD-toiminnon (rajoitettu
poisto.
tyhjäkäyntijännite) merkkivalo.
6. Säädin arvojen säätämistä varten.
HUOM!
Mahdolliset visuaaliset erot ohjauspaneelissa eivät vaikuta kuvattuun toimintaan.
5.8.1
Navigointi
Parametrin valinta
Eri arvoja voi tarkastella ja muokata painamalla painiketta (9). Muuta arvoja käyttämällä
säädintä (6). Järjestys on seuraava:
1.
2.
3.
4.
5.
Asetetut virta-arvot.
Mitatut virta-arvot.
Mitatut jännitearvot.
Kuumakäynnistys, asetusalue: 0–100 %, oletus: 0 %. (vain puikkohitsaus)
Kaaripaine, 0–100 %. (vain puikkohitsaus)
0463 415 301
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 KÄYTTÖ
Parametrin muokkaus
Asetuksen muokkauksen merkkivalo (8) palaa, kun arvoa voi muuttaa. Arvoa ei voi muuttaa
ohjauspaneelin kautta, kun kauko-ohjain on käytössä. Jos yrität muuttaa arvoa mitattu arvo
-tilassa, järjestelmä siirtyy automaattisesti virta-arvon asetustilaan.
5.8.2
Hitsausohjelma
Ohjauspaneelin muistiin voidaan tallentaa kolme eri hitsausohjelmaa (1) kullekin
hitsausprosessille (MMA/TIG). Tallenna hitsausohjelma muistiin painamalla painiketta 1, 2 tai
3 kolmen sekunnin ajan. Muistin merkkivalo syttyy, kun tallennus on valmis.
Jos haluat vaihtaa hitsausohjelmaa, paina painiketta 1, 2 tai 3.
5.9
Analoginen kauko-ohjain
Analogisen kauko-ohjaimen arvo asetetaan käyttämällä kauko-ohjaimen minimivirran
parametria. Analogisen kauko-ohjaimen asetusalue on kauko-ohjaimen minimivirrasta
(minimi) asetettuun virta-arvoon (maksimi).
5.10
Kauko-ohjaus
Kytke kauko-ohjain virtalähteen takana olevaan liitäntään ja aktivoi kauko-ohjain
painamalla ohjauspaneelin kauko-ohjauspainiketta (kauko-ohjaimen merkkivalo
syttyy kauko-ohjaimen aktivoituessa). Kun kauko-ohjain aktivoidaan,
ohjauspaneelin toiminnot lukkiutuvat. Hitsaustiedot näkyvät kuitenkin
ohjauspaneelin näytössä.
5.11
USB-liitäntä
Käytä USB-liitännän suojusta aina, kun USB-liitäntä ei ole käytössä.
Älä käytä liitäntää matkapuhelinten ja vastaavien laitteiden akkujen lataamiseen.
Laitetta ei voi käyttää hitsaamiseen, kun liitäntään on kytketty USB-muisti.
USB-liitäntää voidaan käyttää hitsaustilastojen hakemiseen. Tilastot sisältävät
tietoja hitsausmääristä, hitsausajoista ja keskiarvovirrasta.
Hitsaustilastojen hakeminen
Varmista aina, että virtalähdettä ei käytetä hitsaamiseen hitsaustilastojen
hakemisen aikana.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 415 301
Aseta tyhjä USB-muisti virtalähteen USB-liittimeen.
Kun virtalähde on lukenut USB-muistin, teksti USB vilkkuu näytössä
hetken aikaa ja jää sitten näkymään.
Kun teksti USB näkyy jatkuvasti: Irrota USB-muisti USB-liittimestä.
USB-muistiin on tallentunut hitsaustilastot sisältävä tekstitiedosto (.txt).
Suositeltavia ohjelmia tekstitiedoston avaamiseen ovat Microsoft
WordPad ja Microsoft Word.
- 21 -
© ESAB AB 2018
6 HUOLTO
6
HUOLTO
VAROITUS!
Katkaise virransyöttö ennen huoltotoimenpiteitä.
VARO!
Vain henkilöt, joilla on asianmukainen sähköasiantuntemus (valtuutettu
henkilökunta), saavat irrottaa suojapaneelit.
VARO!
Tuotteella on valmistajan myöntämä takuu. Takuu mitätöityy, jos korjaustöitä
yritetään teetättää valtuuttamattomassa huoltopalvelussa.
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
HUOM!
Lyhennä huoltovälejä erityisen pölyisissä olosuhteissa.
Varmista aina ennen käyttöä, että:
•
•
laite ja kaapelit ovat vahingoittumattomia
poltin on puhdas ja vahingoittumaton.
6.1
Säännöllinen huolto
Huoltoaikataulu normaaleissa olosuhteissa. Tarkista laitteisto aina ennen käyttöä.
Väli
Huollettava alue
3 kuukauden välein
Puhdista tai vaihda
lukukelvottomat
merkinnät.
Puhdista
hitsausliitännät.
Tarkista tai vaihda
hitsauskaapelit.
6 kuukauden välein
Puhdista laitteen
sisäosat. Käytä
puhdistamiseen
kuivaa paineilmaa
alennetulla paineella.
6.2
Puhdistusohjeet
Virtalähteen säännöllinen puhdistus varmistaa virtalähteen optimaalisen toiminnan ja
käyttöiän. Tiheys määräytyy seuraavien mukaan:
0463 415 301
- 22 -
© ESAB AB 2018
6 HUOLTO
•
•
•
hitsausprosessi
kaariajat
työympäristö
VARO!
Puhdistus on tehtävä asianmukaisesti valmistellussa työtilassa.
VARO!
Käytä puhdistamisen aikana aina suositeltuja suojavarusteita, kuten korvatulppia,
suojalaseja, kasvosuojaimia, suojakäsineitä ja suojakenkiä.
1.
Irrota virtalähde verkkovirtalähteestä.
VAROITUS!
Odota ennen jatkamista vähintään 30 sekuntia, jotta kondensaattorien
varaus purkautuu.
2.
Irrota oikeanpuoleisen paneelin neljä ruuvia (R) ja irrota paneeli.
3.
Puhdista virtalähteen oikea puoli käyttämällä kuivaa paineilmaa alennetulla paineella.
HUOM!
Virtalähteessä on nyt yksi ”likainen puoli” (oikea puoli) ja yksi ”puhdas
puoli” (vasen puoli), joten on tärkeää, että et irrota vasemmanpuoleista
paneelia ennen kuin olet puhdistanut virtalähteen oikean puolen.
0463 415 301
- 23 -
© ESAB AB 2018
6 HUOLTO
4.
Irrota vasemmanpuoleisen paneelin neljä ruuvia (L) ja irrota paneeli.
5.
6.
7.
Puhdista virtalähteen vasen puoli käyttämällä kuivaa paineilmaa alennetulla paineella.
Varmista, että virtalähteen mihinkään osiin ei jää pölyä.
Kun virtalähde on puhdistettu, kiinnitä paneelit takaisin paikoilleen vastakkaisessa
järjestyksessä.
HUOM!
Kun olet kiinnittämässä oikeanpuoleista paneelia, varmista, että IP-suoja
paneelin sisäpuolella on oikeassa asennossa. IP-suojan pitäisi olla noin 90
asteen kulmassa virtalähteeseen niin, että se asettuu hitsauksen
lähtöliittimen ja muuntajan lähtöjen väliin.
0463 415 301
- 24 -
© ESAB AB 2018
6 HUOLTO
8.
Kiristä sivupaneelien ruuvit tiukkuuteen 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 in lb ± 2,6).
0463 415 301
- 25 -
© ESAB AB 2018
7 VIANMÄÄRITYS
7
VIANMÄÄRITYS
Suorita nämä tarkistukset ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.
Vian tyyppi
Puikkohitsaukseen liittyvät
ongelmat
Korjaus
•
•
•
•
•
TIG-hitsaukseen liittyvät
ongelmat
•
•
•
•
•
Ei kaarta
•
•
•
•
•
Virransyöttö katkeaa
hitsauksen aikana.
•
•
Lämpösuojaus laukeaa
usein.
•
•
•
0463 415 301
Varmista, että hitsaus- ja maadoituskaapeli on kytketty
oikein virtalähteeseen.
Varmista, että maadoituskaapelin puristin on kunnolla
kosketuksessa työkappaleeseen.
Varmista, että käytät oikeanlaisia elektrodeja ja että niiden
napaisuus on oikea. Tarkista napaisuus
elektrodipakkauksesta.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Säädä Arc Force (Kaaripaine)- ja Hot Start
(Kuumakäynnistys) -asetusta.
Varmista, että hitsaus- ja maadoituskaapeli on kytketty
oikein virtalähteeseen.
Varmista, että maadoituskaapelin puristin on kunnolla
kosketuksessa työkappaleeseen.
Varmista, että TIG-polttimen johdin on kytketty
negatiiviseen hitsausliitäntään.
Varmista, että käytössä on oikea suojakaasu,
kaasuvirtaus, hitsausvirta, hitsauslangan paikka,
elektrodin halkaisija ja virtalähteen hitsaustila.
Varmista, että TIG-polttimen kaasuventtiili on auki.
Varmista, että näytössä näkyy tietoja eli että virtalähde saa
virtaa.
Varmista, että ohjauspaneelissa näkyvät arvot ovat oikein.
Varmista, että virtakytkin on kytketty ON-asentoon.
Varmista, että virta-, hitsaus- ja maadoituskaapeli on
kytketty oikein.
Tarkista verkkovirran sulakkeet.
Tarkista, palaako ylikuumenemisen (lämpösuojauksen)
merkkivalo ohjauspaneelissa.
Siirry vikatyyppiin Ei kaarta.
Varmista, että hitsausvirran suositeltua
kuormitusaikasuhdetta ei ole ylitetty.
Katso lisätietoja luvun TEKNISET TIEDOT kohdasta
Kuormitusaikasuhde.
Varmista, etteivät ilman tulo- ja poistoaukot ole
tukkeutuneet.
Puhdista kone sisäpuolelta säännöllistä huoltoa koskevien
ohjeiden mukaisesti.
- 26 -
© ESAB AB 2018
8 VIKAKOODIT
8
VIKAKOODIT
Kun laitteistossa on vika, se ilmaistaan vikakoodilla. Viat ilmaistaan näytössä tekstillä Err
sekä vikakoodilla.
Jos useita vikoja on havaittu, näytetään vain viimeisimmän ilmenneen vian koodi.
8.1
Vikakoodien kuvaukset
Käyttäjän hoidettavissa olevat vikakoodit on lueteltu alla. Jos näytössä näkyy jokin muu
koodi, ota yhteyttä valtuutettuun ESAB-huoltoliikkeeseen.
Vikakoodi Kuvaus
Err 1
Lämpötilavika
Virtalähteen lämpötila on liian suuri. Ohjauspaneelin lämpötilaviasta kertova
merkkivalo palaa. Ohjauspaneelin ylikuumenemisen merkkivalo ilmoittaa
lämpötilaviasta.
Toimenpide: Vikakoodi poistuu näytöstä automaattisesti ja lämpötilaviasta
kertova merkkivalo sammuu, kun virtalähde on jäähtynyt riittävästi ja se on
taas käyttövalmis. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Err 3
Syöttöjännitevika
Virtalähteen saama syöttöjännite on liian pieni tai liian suuri.
3-vaihekäytön aikana häviää yksi vaihe. 1-vaihekäytön aikana havaitaan
kolmannen vaiheen jännite.
Toimenpide: Varmista, että jännitteensyöttö toimii vakaasti, kaikki johdot on
kytketty ja verkkojännite (kaikki kolme vaihetta) on hyvä. Käynnistä järjestelmä
sitten uudelleen. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Err 4
Tiedonsiirtovika
Virtalähteessä on tiedonsiirtohäiriö.
Toimenpide: Tarkista kaapelit ja liitännät ja käynnistä virtalähde uudelleen.
Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Err 5
Muistivika
Vika ohjelmamuistissa. Vika voi poistaa käytöstä esimääritettyjä toimintoja tai
muita toimintoja, joissa tallennetaan tietoja.
Toimenpide: Poista vikakoodi näytöstä painamalla ohjauspaneelin painiketta.
Käynnistä virtalähde uudelleen. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Err 6
Ajoitusvika
Virtalähteen elektroniikka ei pysty suorittamaan kaikkia toimintoja
oikea-aikaisesti.
Toimenpide: Käynnistä virtalähde uudelleen. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
Err 7
Tyhjäkäyntijännitevika
Tyhjäkäyntijännite on liian suuri tai tyhjäkäyntijännitteen elektronisessa
ohjauksessa on häiriö.
Toimenpide: Käynnistä virtalähde uudelleen. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
0463 415 301
- 27 -
© ESAB AB 2018
9 VARAOSIEN TILAAMINEN
9
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu
ESAB-huoltoteknikko. Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja
kulutusosia.
ES 300i on suunniteltu ja testattu seuraavien kansainvälisten ja eurooppalaisten
standardien mukaisesti: IEC/EN 60974-1 ja IEC/EN 60974-10, luokka A. Huolto- tai
korjaustyön suorittanut henkilö on velvollinen varmistamaan, että tuote edelleen täyttää
kyseisten standardien vaatimukset.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Siirry osoitteeseen
esab.com. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi, valmistenumero, nimike
ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean toimituksen.
0463 415 301
- 28 -
© ESAB AB 2018
KAAVIO
KAAVIO
0463 415 301
- 29 -
© ESAB AB 2018
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Varaosaluettelo
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 301
- 30 -
© ESAB AB 2018
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Welding cable kit 3 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 888
Welding cable kit 5 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 903
Return cable kit 3 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0700 006 889
Return cable kit 5 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0463 415 301
- 31 -
© ESAB AB 2018
LISÄVARUSTEET
0445 536 881
ER 1 Remote control. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 882
ER 1 Remote control. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 883
ER 1 Remote control. 25 m (82 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0445 139 880
1 to 3 phase adapter
Note! Only for use with Renegade ES 300i
(0445 100 880), ET 300i (0445 100 900)
and ET 300iP (0445 100 920)
0445 840 880
Renegade analogue remote kit
0445 870 880
Remote Control MMA3, 10 m
0445 870 881
Remote Control MMA3, 25 m
0445 693 880
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 10 m
0445 693 881
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 25 m
0445 694 880
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 10 m
0445 694 881
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 25 m
0463 415 301
- 32 -
© ESAB AB 2018
LISÄVARUSTEET
0463 415 301
- 33 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising