ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Användarmanual

ESAB ES 300i Användarmanual
ES 300i
Svetsströmkälla MMA 300 A
Bruksanvisning
0463 415 301 SE 20180703
Valid for: serial no. 815-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET..................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler.......................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
4
INLEDNING .................................................................................................
7
2.1
Översikt ...................................................................................................
7
2.2
Utrustning ...............................................................................................
7
3
TEKNISKA DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLATION............................................................................................
10
4.1
Placering .................................................................................................
10
4.2
Lyftanvisning ..........................................................................................
10
4.3
Nätmatning..............................................................................................
11
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
16
5.1
Översikt ...................................................................................................
16
5.2
Anslutningar och manöverorgan ..........................................................
16
5.3
Anslutning av svets- och återledarkabel .............................................
17
5.4
Frånskiljning av nätspänning................................................................
17
5.5
Fläktstyrning ...........................................................................................
17
5.6
Värmeskydd ............................................................................................
17
5.7
Funktioner och symboler.......................................................................
17
5.8
Inställning av panelen ............................................................................
20
5.8.1
Navigering ............................................................................................
20
5.8.2
Svetsprogram .......................................................................................
21
5.9
Analogt fjärrdon......................................................................................
21
5.10
Fjärreglage ..............................................................................................
21
5.11
USB-anslutning.......................................................................................
21
UNDERHÅLL ...............................................................................................
22
6.1
Rutinmässigt underhåll..........................................................................
22
6.2
Rengöringsinstruktion ...........................................................................
22
7
FELSÖKNING ..............................................................................................
26
8
FELKODER..................................................................................................
27
8.1
Felkodsbeskrivning................................................................................
27
RESERVDELSBESTÄLLNING....................................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
TILLBEHÖR .........................................................................................................
28
29
30
31
2
5
6
9
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 415 301
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och
följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och
säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0463 415 301
-4-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0463 415 301
-5-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana
områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk
kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0463 415 301
-6-
© ESAB AB 2018
2 INLEDNING
2
INLEDNING
2.1
Översikt
ES 300i är en svetsströmkälla avsedd för svetsning med belagda elektroder (MMA) och
TIG-svetsning.
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.2
Utrustning
Strömkällan levereras med:
•
•
3 m nätkabel med kontakt
handbok
0463 415 301
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
ES 300i (0445 100 880, 0445 100 884)
Nätspänning
230–480 V±10 %, 3~
50/60 Hz
230 V±10 %, 1~, 50/60 Hz1)
Nätmatning Ssc min
4,4 MVA2), 4,1 MVA3)
Ingen efterfrågan
Zmax
0,04 Ohm
Ingen efterfrågan
Imax MMA
30,0 A
29,0 A
Imax TIG
21,0 A
20,0 A
Primärström
Tomgångseffekt i energisparläge
Uin 230 V
Uin 480 V
74 W
91 W
Inställningsområde
MMA
5 A/20 V – 300 A/32 V
5 A/20 V – 200 A/28 V
TIG
5 A/10 V – 300 A/22 V
5 A/10 V – 200 A/18 V
Tillåten belastning vid MMA
intermittensfaktor 40 %
300 A/32,0 V
intermittensfaktor 60 %
250 A/30,0 V
intermittensfaktor 100 %
200 A/28,0 V
200 A/28,0 V
Tillåten belastning vid TIG
intermittensfaktor 40 %
300 A/22,0 V
intermittensfaktor 60 %
250 A/20,0 V
intermittensfaktor 100 %
200 A/18,0 V
200 A/18,0 V
Skenbar effekt I2 vid
maxström
11,6 kVA2), 11,3 kVA3)
6,6 kVA
Aktiv effekt I2 vid maxström
11,2 kW2), 10,8 kW3)
6,6 kW
TIG
0,96
0,99
MMA
0,96
0,98
MMA
89 %
87 %
TIG
85 %
84 %
VRD 35 V, avaktiverad
48 V
48 V
VRD 35 V, aktiverad
32 V2), 34 V3)
34 V
Effektfaktor vid maxström
Verkningsgrad vid maxström
Tomgångsspänning U0 max
Arbetstemperatur
-10 till +40 °C
Transporttemperatur
-20 till +55 °C
Ständigt ljudtryck vid
tomgång
< 70 db (A)
0463 415 301
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
ES 300i (0445 100 880, 0445 100 884)
Mått l × b × h
460 × 200 × 320 mm (18.1 × 7.9 × 12.6 tum)
Vikt
15 kg (33 lbs)
Isolationsklass
transformator
F
Inkapslingsklass
IP23
Användningsklass
1)
1-fas tillgänglig från serienummer 725-xxx-xxxx
2)
Serienummer 627-xxx-xxxx till 719-xxx-xxxx
3)
Från serienummer 725-xxx-xxxx
Nätmatning Ssc min.
Elnätets lägsta kortslutningseffekt enligt IEC 61000-3-12.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C eller lägre.
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Användningsklass
Symbolen
elfara.
0463 415 301
innebär att strömkällan är avsedd för användning i utrymmen med förhöjd
-9-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det åvilar användaren att vidta erforderliga
skyddsåtgärder mot sådana störningar.
4.1
Placering
Placera strömkällan så att kylluftens in- och utlopp är fria.
A. Minst 200 mm (8 tum)
B. Minst 200 mm (8 tum)
VARNING!
Säkra utrustningen mot oavsiktlig
rörelse. Detta är särskilt viktigt på
ojämnt eller lutande underlag.
4.2
Lyftanvisning
Mekaniska lyft måste göras med båda de yttre handtagen.
0463 415 301
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.3
Nätmatning
OBSERVERA!
Nätmatningskrav
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att
kortslutningseffekten är större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten
mellan användarens elnät och det publika eldistributionsnätet. Den som
installerar och/eller använder utrustningen måste, om så behövs genom
konsultation av elnätsoperatören, kontrollera att utrustningen ansluts endast till
elnät med kortslutningseffekt större än eller lika med Sscmin.. Se tekniska data i
kapitlet TEKNISKA DATA.
Strömkällan justerar automatiskt till försörjningsinspänningen. Kontrollera att den är skyddad
med rätt säkring. Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
Märkskylt med anslutningsdata
0463 415 301
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea ES 300i
Nätspänning
1-fas,
50/60 Hz
3-fas, 50/60 Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
230 V
4 × 4 mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
3 × 6 mm²
Nominell
maximiström Imax
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
14 A
28,0 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
28,0 A
Säkring
trög smältsäkring
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
35 A
typ C MCB
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
35 A
Maximal
rekommenderad
längd på
förlängningskabel
100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
100 m/330 ft
Minimal
rekommenderad
storlek på
förlängningskabel
4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 3 × 6 mm²
Nätkabelarea
OBSERVERA!
Olika varianter av ES 300i är certifierade för annan nätspänning. Se typskylten
för specificering av strömkällan som används.
OBSERVERA!
Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska
föreskrifter. Anslut strömkällan enligt gällande lokala föreskrifter.
1-fas 230 V nätspänning med 16 A säkring
Se tabellen nedan för informativa data för användning vid 1-fas 230 V nätspänning med 16 A
säkring. En 16 A säkring kan möjliggöra användning av en 16 A stickpropp i kombination
med en 3 × 2,5 mm2 nätkabel.
MMA 1~ 230 V 16 A
25%
60%
100%
I2
200 A*
150 A
120 A
U2
28,0 V
26,0 V
24,8 V
Imax
28,2 A
20,2 A
15,3 A
Ieff
14,1 A
15,6 A
15,3 A
TIG 1~ 230 V 16 A
60%
100%
I2
200 A*
170 A
U2
18,0 V
16,8 V
0463 415 301
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
Imax
19,1 A
15,3 A
Ieff
14,8 A
15,3 A
*) Porslinssäkringar rekommenderas för att uppnå 200 A i MMA och TIG-svetsning.
MCB-säkringar bryter kretsen snabbare än porslinssäkringar.
Strömförsörjning från generatorer
Strömkällan kan strömförsörjas från olika typer av generatorer. Vissa generatorer kan
emellertid inte lämna tillräcklig effekt för att svetskraftkällan ska fungera ordentligt.
Generatorer med spänningsreglering av typ AVR (Automatic Voltage Regulation) eller med
likvärdig eller bättre regleringstyp, med märkeffekt på 20 kW, rekommenderas.
Installation av nätkabel
OBSERVERA!
Strömkällan levereras med en nätkabel på 4 × 2,5 mm2 och en 16 A nätkontakt
som i kombination kan hantera de märkdata för 3-fas 380–415 V nätuttag. Om
annan nätspänning behövs kan nätkabeln bytas i enlighet med tillämpliga
nationella regler. För rekommendationer se avsnittet Rekommenderad
säkringsstorlek och minsta kabelarea.
1.
2.
3.
Ta bort sidolucka.
Frigör stoppblocket om den är åtdragen (A).
Om en kabel är ansluten frånkopplar du alla kablar, klipp buntbandet (D) och ta bort
kabeln.
4. Valfritt: Det går nu att ta bort fläkten med skum för att underlätta installationen.
Observera fläktens rotationsriktning (etiketten mot insidan).
5. Skala den nya kabeln enligt specifikationen (B).
6. För in kabeln med ca 1 cm (0,4 tum) isolering i stoppblocket. Dra åt stoppblocket med
1,5–2 Nm (13,3–17,7 in. lb)(A).
7. Använd två buntband för att fästa kablarna (D).
8. Valfritt: Installera fläkten med skum på nytt om den har tagits bort. En symbol på sidan
av fläkten (G) visar luftflödets riktning.
9. Montera ferritkärnorna och anslut jordkabeln (C). En tandbricka skall vara placerad
närmast kylflänsen. Dra åt skruven till ett moment av 6,0 ± 0,6 Nm (53,1 ±5,3 in. lb).
10. Anslut alla kablar i enlighet med illustrationer för 1-fas och 3-fas. Dra åt skruven till ett
moment av 1,0 ± 0,2 Nm (8,9 ±1,8 in. lb).
0463 415 301
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
11. Se till att IP-skärmen är korrekt monterad på insidan av sidoluckan (E).
12. Återmontera sidoluckan (F).
13. Dra åt skruvarna på sidoluckan med 3 ±0,3 Nm (26,6 ±2,7 in. lb).
3-fas
1-fas
VARNING!
Vid 1-fasdrift är plinten L3 påslagen, även om den inte är ansluten. Se till att hålla
plint L3 urkopplad.
0463 415 301
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
0463 415 301
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.1
Översikt
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
Säkerhet. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till fullo förstått hela
detta kapitel.
OBSERVERA!
Använd avsett handtag vid förflyttning av utrustningen. Dra aldrig i kablarna.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt! Vidrör inte arbetsstycket eller svetspistolens brännarhuvud
under pågående svetsning.
5.2
1.
2.
3.
4.
Anslutningar och manöverorgan
Inställning av panelen
Positiv svetsningsplint
Negativ svetsningsplint
Anslutning för fjärrdon (både digitala och
analoga fjärrdon kan användas
tillsammans med strömkällan.)
5. Elkopplare för nätspänning O/I
6. USB-anslutning
7. Nätkabel
OBSERVERA!
Använd alltid locket när USB-anslutningen inte används.
0463 415 301
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.3
Anslutning av svets- och återledarkabel
Det finns två anslutningar på svetsströmkällan, en positiv svetsningsplint (+) och en negativ
svetsningsplint (-), för anslutning av svets- och återledarkabel. Vilken anslutning svetskabeln
kopplas till beror på vilken svetsmetod eller typ av elektrod som används.
Koppla återledarkabeln till den andra anslutningen på strömkällan. Fäst återledarkabelns
kontaktklämma i arbetsstycket och se till att det finns god kontakt mellan arbetsstycket och
anslutningen för återledarkabeln på strömkällan.
•
•
För TIG-svetsning används den negativa svetsningsplinten (-) för svetspistol och den
positiva svetsningsplinten (+) används för återledaren.
Vid MMA-svetsning kan svetskabeln anslutas till den positiva svetsningsplinten (+) eller
den negativa svetsningsplinten (-) beroende på vilken typ av elektrod som används.
Anslutningspolariteten anges på elektrodemballaget.
5.4
Frånskiljning av nätspänning
Tillslag av nätspänningen sker genom att vrida elkopplaren till läge ”I”.
Slå från nätspänningen genom att vrida elkopplaren till läge O.
Både vid nätspänningsbortfall och vid normalt spänningsfrånslag lagras inställda
svetsprogram för att kunna användas igen nästa gång strömkällan startas.
OBSERVERA!
Stäng inte av strömkällan under pågående svetsning, d.v.s. medan den är
belastad.
5.5
Fläktstyrning
Strömkällan har en automatisk värmekontroll. Fläkten fortsätter att snurra några minuter efter
att svetsningen har upphört och strömkällan går ner i energisparläge. Fläkten startar igen när
svetsningen återupptas.
I energisparläge startar fläkten då och då och går i några minuter.
5.6
Värmeskydd
Strömkällan inkluderar termiskt skydd mot överhettning. Vid överhettning
stoppats svetsprocessen och indikatorn för överhettning på kontrollpanelen
tänds och ett felmeddelande visas i displayen. Skyddet återställs automatiskt när
temperaturen har sjunkit tillräckligt.
5.7
Funktioner och symboler
MMA-svetsning
Manuell bågsvetsning, MMA-svetsning, är svetsning med belagda elektroder.
När ljusbågen tänds smälter elektroden och beläggningen bildar skyddande
slagg.
För MMA-svetsning ska strömkällan kompletteras med:
•
•
0463 415 301
svetskabel med elektrodhållare
återledarkabel med klämma
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Bågtryck ”Arc Force”
Funktionen för bågtryck avgör hur strömmen ändras som svar på variationer i
båglängden under svetsning. Använd en bågeffekt med lågt värde för att få en
lugn båge med lite sprut och använd ett högt värde för att få en varm och
grävande båge.
Bågeffekt gäller endast vid MMA-svetsning.
Hot Start
Varmstartsfunktionen ökar tillfälligt strömmen i början av svetsningen. Använd
den här funktionen för att minska risken för otillräcklig bindning samt att
elektroden fastnar och skrapar.
Varmstart gäller endast vid MMA-svetsning.
Cel 6010
Optimerade bågegenskaper för cellulosaelektroder som 6010 och liknande.
Fjärr minsta ström
Den används för att ställa in minsta ström för fotpedalen och analog fjärrdon.
Ställs in i % av inställd ström i intervall från 0–99 % i steg om 1 %.
Exempel: Om strömmen är inställd på 100 A och fjärr minsta ström är inställd på
20 % blir fjärr minsta ström 20 A. Om strömmen är inställd på 80 A och fjärr
minsta ström är inställd på 50 % blir fjärr minsta ström 40 A. Om fjärr minsta
ström är inställd på 0 % motsvarar fjärr minsta ström den lägsta möjliga
strömmen (5 A).
TIG-svetsning
Vid TIG-svetsning smälts arbetsstyckets metall med hjälp av en ljusbåge från en
volframelektrod som inte smälter. Smältbadet och elektroden skyddas med
skyddsgas.
För TIG-svetsning ska strömkällan kompletteras med:
•
•
•
•
TIG-brännare med gasventil
argonbehållare
argonregulator
volframelektrod
Den här strömkällan utför Live TIG-start.
Elektroden förs i fysisk kontakt med arbetsstycket. När elektroden sedan lyfts
från arbetsstycket tänds bågen med begränsad ström.
0463 415 301
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Spänningsbegränsning (VRD – Voltage Reducing Device)
VRD-funktionen säkerställer att tomgångsspänningen inte överstiger 35 V när
ingen svetsning utförs. Detta visas genom att VRD-lampan lyser på panelen.
Kontakta auktoriserad ESAB-servicetekniker för att få den här funktionen
aktiverad.
Dolda funktioner
Det finns dolda funktioner i inställningspanelen. Tryck på val av parametrar (9) i 3 sekunder
för att komma åt funktionerna (se avsnitt INSTÄLLNINGSPANEL för knapplacering).
Displayen visar då en bokstav och ett värde. Välj funktion genom att trycka på samma
knapp. Ratten används för att ändra värdet på vald funktion. Tryck in knappen i 3 sekunder
för att lämna dolda funktioner.
Bokst Funktion
av
I
Fjärr minsta ström
0463 415 301
Inställningar
Inställningssteg Värde vid
leverans
0–99 %
1
- 19 -
20 %
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.8
Inställning av panelen
1. Knappar för svetsprogram. Se avsnittet
SVETSPROGRAM.
2. Visar inställt eller uppmätt värde.
3. Val av svetsmetod MMA eller TIG.
4. Val av elektrodtyp ”Cellulose” för
MMA-svetsning
5. Aktivering/inaktivering av fjärrdon.
7. Visa parameterindikator.
8. Ange indikator.
9. Välj parameter som ska visas, vilket
indikeras av (7). Används även för att
komma åt dolda funktioner.
10. Överhettningsindikator.
11. Indikator för VRD-funktion (reducerad
tomgångsspänning).
6. Ratt för inställning av data.
OBSERVERA!
Den beskrivna funktionaliteten påverkas inte av möjliga visuella skillnader i
inställningspanelens bild.
5.8.1
Navigering
Val av parameter
Genom att trycka på knappen (9) kan olika värden kan visas och ändras. Använd vredet (6)
för att ändra värdena. Sekvensen är:
1.
2.
3.
4.
5.
Ange strömvärden.
Uppmätta strömvärden.
Uppmätta spänningsvärden.
Varmstart, inställningsområde: 0–100 %, standard: 0 %. (endast MMA)
Bågeffekt, 0–100 %. (endast MMA)
0463 415 301
- 20 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Ange parameter
Den inställda indikatorn (8) tänds när ett värde kan ändras. Det kan inte ändras från panelen
när ett fjärrdon är aktiverat. Försöker du ändra ett värde i läget för uppmätt värde kommer
läget för inställd ström att aktiveras automatiskt.
5.8.2
Svetsprogram
För varje svetsprocess (MMA/TIG) kan tre olika svetsprogram lagras i inställningspanelens
minne (1). Håll valknappen 1, 2 eller 3 intryckt i tre sekunder för att lagra svetsdata i minnet.
Minnesindikatorn lyser när du är klar.
Om du vill byta mellan de olika svetsprogrammen trycker du på knappen 1, 2 eller 3.
5.9
Analogt fjärrdon
Värdet för det analoga fjärrdonet ställs in med hjälp av parametern fjärr minsta ström
Inställningsområdet för det analoga fjärrdonet sträcker sig från fjärr minsta ström (min) till
inställt strömvärde (max).
5.10
Fjärreglage
Anslut fjärrdonet på baksidan av strömkällan och aktivera fjärrdonet genom att
trycka på dess knapp på panelen (fjärrdonets indikator tänds när det aktiveras).
När fjärrdonet är aktiverat kommer kontrollpanelen att låsas, men visar
svetsdata.
5.11
USB-anslutning
Använd alltid USB-locket när USB-anslutningen inte används.
Använd inte för laddning av enheter, som t.ex. mobiltelefoner.
Svetsprocessen blockeras när en USB-enhet är ansluten. USB-anslutningen kan
användas för att hämta svetsningsstatistik. Statistiken innehåller totalt antal
svetsar som utförts, total svetstid och genomsnittlig spänning.
Hämtning av svetsningsstatistik
Se alltid till att strömkällan inte används för svetsning när du hämtar
svetsningsstatistik.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 415 301
Sätt i en tom USB-enhet i strömkällans USB-kontakt.
För att bekräfta att strömkällan har läst USB-enheten blinkar texten
”USB” på displayen en kort stund varefter texten ”USB” visas med fast
sken.
När texten ”USB” visas med fast sken: Ta bort USB-flashenheten från
USB-kontakten.
USB enheten innehåller en textfil (.txt) med svetsningsstatistik.
För att öppna textfilen rekommenderas Microsoft WordPad eller
Microsoft Word.
- 21 -
© ESAB AB 2018
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
VARNING!
Koppla bort strömmen innan underhållsarbete utförs.
OBSERVERA!
Endast personer som har lämpliga elkunskaper (behörig personal) får avlägsna
skyddsplåtar.
OBSERVERA!
Produkten omfattas av tillverkarens garanti. Alla försök av icke-auktoriserade
servicecenter att reparera produkten kommer att upphäva garantin.
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Utför underhåll oftare under väldigt dammiga förhållanden.
Kontrollera följande innan användning:
•
•
Produkten och kablarna är oskadade.
Svetspistolen är ren och oskadad.
6.1
Rutinmässigt underhåll
Underhållsschema under normala driftsförhållanden. Kontrollera utrustningen före varje
användning.
Intervall
Område att underhålla
Var tredje månad
Rengör eller byt ut
oläsliga etiketter.
Rengör
svetsningsplintar.
Kontrollera eller byt ut
svetsningskablar.
Var sjätte månad
Rengör insidan av
utrustningen. Använd
torr tryckluft med
reducerat tryck.
6.2
Rengöringsinstruktion
Det är obligatoriskt att rengöra regelbundet för att bibehålla prestandan och förlänga
strömkällans livslängd. Hur ofta beror på:
0463 415 301
- 22 -
© ESAB AB 2018
6 UNDERHÅLL
•
•
•
svetsprocessen
svetsbågtiden
arbetsmiljön
OBSERVERA!
Se till att rengöringsrutinen görs i ett lämpligt och förberett arbetsområde.
OBSERVERA!
Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning vid rengöring, såsom
öronproppar, skyddsglasögon, ansiktsmask, handskar och skyddsskor.
1.
Koppla bort strömkällan från nätmatningen.
VARNING!
Vänta minst 30 sekunder så att kondensatorerna laddas ur innan du
fortsätter.
2.
Ta bort de fyra skruvarna som håller fast den högra sidopanelen (R) och ta bort
panelen.
3.
Rengör höger sida av strömkällan med torr tryckluft med reducerat tryck.
OBSERVERA!
Eftersom strömkällan innehåller en "smutsig sida" (höger) och en "ren sida"
(vänster) är det viktigt att du inte tar bort den vänstra sidopanelen innan du
rengör den högra sidan av strömkällan.
0463 415 301
- 23 -
© ESAB AB 2018
6 UNDERHÅLL
4.
Ta bort de fyra skruvarna som håller fast den vänstra sidopanelen (L) och ta bort
panelen.
5.
6.
7.
Rengör den vänstra sidan av strömkällan med torr tryckluft med reducerat tryck.
Se till att det inte finns något damm kvar på någon del av strömkällan.
Montera strömkällans paneler i omvänd ordning efter att ha rengjort strömkällan.
OBSERVERA!
När du sätter tillbaka den högra sidopanelen, se till att IP-skyddet på
insidan av panelen är i rätt läge. IP-skyddet ska vara vinklat cirka 90° mot
strömkällan, så att den är placerad mellan svetsutgången och
transformatorns uttag.
0463 415 301
- 24 -
© ESAB AB 2018
6 UNDERHÅLL
8.
Dra åt skruvarna på sidoluckan med 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 in lb. ± 2,6).
0463 415 301
- 25 -
© ESAB AB 2018
7 FELSÖKNING
7
FELSÖKNING
Utför kontrollåtgärderna nedan innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
Problem
MMA-svetsningsprogram
Åtgärd
•
•
•
•
•
Svetsningsproblem med
TIG
•
•
•
•
•
Svetsströmkällan ger
ingen ljusbåge.
•
•
•
•
•
Svetsströmmen bryts
under pågående
svetsning.
•
Värmeskyddet löser ut
ofta.
•
•
•
•
0463 415 301
Kontrollera att svets- och återledarkablarna är korrekt
anslutna till strömkällan.
Säkerställ att återledarklämman kommer ordentligt i
kontakt med arbetsstycket.
Kontrollera att rätt elektroder och polaritet används.
Kontrollera elektrodemballaget för polaritet.
Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
Justera bågeffekt och varmstart.
Kontrollera att svets- och återledarkablarna är korrekt
anslutna till strömkällan.
Säkerställ att återledarklämman kommer ordentligt i
kontakt med arbetsstycket.
Säkerställ att TIG-brännarens ledare är ansluten till den
negativ svetsningsplinten.
Säkerställ att korrekt skyddsgas, gasflöde, svetsström,
placering av tillsatstråd, elektroddiameter och svetsläge
för strömkällan används.
Säkerställ att gasventilen på TIG-brännaren är påslagen.
Kontrollera att bildskärmen är på för att verifiera att
strömkällan är strömsatt.
Kontrollera att inställningspanel visar korrekta värden.
Kontrollera att elkopplaren för nätspänning är tillslagen.
Kontrollera att nät-, svets- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera nätsäkringarna.
Kontrollera om överhettningsskyddets lampa
(värmeskydd) lyser inställningspanelen.
Fortsätt med feltypen ”Ingen båge”.
Kontrollera att den rekommenderade arbetscykel för
svetsströmmen inte har överskridits.
Se avsnittet ”Intermittensfaktor” i kapitlet TEKNISKA
DATA.
Säkerställ att luftinloppen eller -utloppen inte är igensatta.
Rengör maskinens insida enligt underhållsrutinen.
- 26 -
© ESAB AB 2018
8 FELKODER
8
FELKODER
Felkoden används för att påvisa att det har uppstått ett fel i utrustningen. Fel indikeras med
texten ”Err” följt av felkodsnummer på displayen.
Om flera fel har detekterats visas endast koden för det sist inträffade felet.
8.1
Felkodsbeskrivning
Felkoder som användaren kan hantera listas nedan. Om någon annan felkod visas ska du
kontakta en auktoriserad ESAB-servicetekniker.
Felkod
Err 1
Beskrivning
Temperaturfel
Strömkällans temperatur är för hög. En lampa som indikerar temperaturfel
tänds också på panelen. Ett temperaturfel indikeras av överhettningslampan
på kontrollpanelen.
Åtgärd: Felkoden försvinner automatiskt och lampan som indikerar
temperaturfel slocknar när strömkällan har svalnat och är redo att användas
igen. Kontakta servicetekniker om felet kvarstår.
Err 3
Strömförsörjningsfel
Strömförsörjningen till strömkällan är för låg eller för hög.
En fas förloras vid 3-fasdrift. Tredjefasspänning upptäckt vid 1-fasdrift.
Åtgärd: Se till att strömkällan är stabil, alla ledningar är anslutna, att
nätspänningen (alla 3 faser) är OK och starta om systemet. Kontakta
servicetekniker om felet kvarstår.
Err 4
Kommunikationsfel
Kommunikationen i strömkällan har störts.
Åtgärd: Kontrollera kablar och anslutningar. Starta om strömkällan. Kontakta
servicetekniker om felet kvarstår.
Err 5
Minnesfel
Programminnet är skadat. Detta fel kan inaktivera förinställda funktioner eller
andra funktioner där värdena lagras.
Åtgärd: Du tar bort felindikeringen från displayen genom att trycka på en
knapp på kontrollpanelen. Starta om strömkällan. Kontakta servicetekniker om
felet kvarstår.
Err 6
Tidsfel
Strömkällans elektronik kan inte utföra alla funktioner inom rimlig tid.
Åtgärd: Starta om strömkällan. Kontakta servicetekniker om felet kvarstår.
Err 7
OCV fel
Tomgångsspänningen är för hög eller så har den elektroniska styrningen av
tomgångsspänningen störts.
Åtgärd: Starta om strömkällan. Kontakta servicetekniker om felet kvarstår.
0463 415 301
- 27 -
© ESAB AB 2018
9 RESERVDELSBESTÄLLNING
9
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av
auktoriserad ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och
-slitdelar.
300i är konstruerad och provad i enlighet med internationella och europeisk standarder.
IEC/EN 60974-1 och IEC/EN 60974-10 klass A. Efter utförd service eller reparation åligger
det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte avviker från ovan nämnda
standarder.
Reserv- och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se esab.com. Vid
beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer
enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken
för felleverans.
0463 415 301
- 28 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
SCHEMA
0463 415 301
- 29 -
© ESAB AB 2018
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Reservdelslista
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 301
- 30 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Welding cable kit 3 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 888
Welding cable kit 5 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 903
Return cable kit 3 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0700 006 889
Return cable kit 5 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0463 415 301
- 31 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
0445 536 881
ER 1 Remote control. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 882
ER 1 Remote control. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 883
ER 1 Remote control. 25 m (82 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0445 139 880
1 to 3 phase adapter
Note! Only for use with Renegade ES 300i
(0445 100 880), ET 300i (0445 100 900)
and ET 300iP (0445 100 920)
0445 840 880
Renegade analogue remote kit
0445 870 880
Remote Control MMA3, 10 m
0445 870 881
Remote Control MMA3, 25 m
0445 693 880
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 10 m
0445 693 881
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 25 m
0445 694 880
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 10 m
0445 694 881
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 25 m
0463 415 301
- 32 -
© ESAB AB 2018
TILLBEHÖR
0463 415 301
- 33 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising