ESAB | ET 300i | Instruction manual | ESAB ET 300i Lietotāja rokasgrāmata

ESAB ET 300i Lietotāja rokasgrāmata
ET 300i, ET 300iP
Metināšanas strāvas avots TIG 300 A
Lietošanas pamācība
0463 416 101 LV 20180703
Valid for: serial no. 815-xxx-xxxx
1
DROŠĪBA .....................................................................................................
5
1.1
Simbolu nozīme ......................................................................................
5
1.2
Drošības pasākumi ................................................................................
5
IEVADS ........................................................................................................
8
2.1
Pārskats ..................................................................................................
8
2.2
Aprīkojums..............................................................................................
8
3
TEHNISKIE DATI .........................................................................................
9
4
UZSTĀDĪŠANA............................................................................................
11
4.1
Novietošana ............................................................................................
11
4.2
Norādījumi par celšanu..........................................................................
11
4.3
Elektrotīkla strāvas padeve ...................................................................
12
4.4
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma
laukums ...................................................................................................
15
DARBĪBA .....................................................................................................
17
5.1
Pārskats ..................................................................................................
17
5.2
Savienojumi un vadības ierīces ............................................................
17
5.3
TIG metināšana.......................................................................................
18
5.4
MMA metināšana ....................................................................................
18
5.5
Metināšanas kabeļa un atgriezeniskā kabeļa savienojums ...............
18
5.6
Elektrotīkla padeves ieslēgšana/izslēgšana ........................................
18
5.7
Savienošana ar dzesēšanas iekārtu EC 1000 ......................................
19
5.8
Ventilatora vadība...................................................................................
19
5.9
Siltumaizsardzība ...................................................................................
19
5.10
Sprieguma samazināšanas ierīce (Voltage Reducing Device – VRD)
20
5.11
Tālvadības ierīce ....................................................................................
20
5.12
USB savienojums ...................................................................................
20
2
5
0463 416 101
© ESAB AB 2018
6
VADĪBAS PANELIS .....................................................................................
21
6.1
ET 300i .....................................................................................................
21
6.1.1
Navigācija .............................................................................................
21
6.1.2
Metināšanas programma......................................................................
22
ET 300iP ..................................................................................................
23
Navigācija .............................................................................................
24
TIG iestatījumi.........................................................................................
25
6.3.1
Slēptās TIG funkcijas ...........................................................................
26
6.3.2
Izmērītās vērtības .................................................................................
26
TIG funkciju apraksts .............................................................................
27
6.4.1
Analogā tālvadības ierīce .....................................................................
29
6.4.2
Kājas pedāļa funkciju apraksts .............................................................
29
MMA iestatījumi ......................................................................................
31
6.5.1
Slēptās MMA funkcijas .........................................................................
31
6.5.2
Izmērītās vērtības .................................................................................
26
MMA funkciju apraksts ..........................................................................
31
APKOPE ......................................................................................................
33
7.1
Ikdienas apkope .....................................................................................
33
7.2
Tīrīšanas norādes...................................................................................
33
8
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA ........................................................................
36
9
KĻŪDU KODI ...............................................................................................
37
9.1
Kļūdas kodu apraksti .............................................................................
37
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...............................................................
DIAGRAMMA.......................................................................................................
PASŪTĪŠANAS NUMURI.....................................................................................
PIEDERUMI .........................................................................................................
39
40
41
42
6.2
6.2.1
6.3
6.4
6.5
6.6
7
10
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0463 416 101
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
1.1
Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas
vai nāvējošas traumas.
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības pasākumus
un drošības datu lapās (Safety Data Sheets — SDS)
norādīto informāciju.
1.2
Drošības pasākumi
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar
iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
0463 416 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apģērbu, aizsargcimdus
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes,
gredzenus utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
Loka metināšana un griešana var radīt traumas jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus.
ELEKTROŠOKS — bīstams dzīvībai
•
•
•
•
Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši lietošanas instrukcijai.
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām un elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu.
Izolējiet sevi no darba materiāla un zemes.
Strādājiet drošā pozā.
ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI — var būt kaitīgi veselībai
•
•
•
Metinātājiem, kuriem ir elektrokardiostimulators, pirms metināšanas ir
ieteicams konsultēties ar ārstu. Elektromagnētiskie lauki (EML) var izraisīt
elektrokardiostimulatora darbības traucējumus.
EML var izraisīt arī citu, pagaidām nezināmu ietekmi uz veselību.
Metinātājiem jāveic tālāk minētās darbības, lai mazinātu iespēju tikt
pakļautiem EML ietekmei.
○ Izvelciet elektrodu un darba kabeļus tā, lai tie būtu jums vienā pusē.
Ja iespējams, nostipriniet kabeļus ar līmlenti. Uzmanieties, lai jūsu
ķermenis neatrastos starp metināšanas degli un darba kabeļiem.
Nekādā gadījumā neapvijiet metināšanas degli vai darba kabeli ap
sevi. Turiet metināšanas strāvas avotu un kabeļus pēc iespējas tālāk
no sevis.
○ Pievienojiet darba kabeli sagatavei pēc iespējas tuvāk metināšanas
apgabalam.
DŪMI UN GĀZES — var būt kaitīgi veselībai
•
•
Neturiet galvu dūmos.
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un apkārtējās
teritorijas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
•
•
Sargājiet acis un ķermeni. Lietojiet piemērotu metināšanas masku un
aizsarglēcas un nēsājiet aizsargapģērbu.
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai
aizslietņiem.
TROKSNIS — pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi
Sargājiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsarglīdzekļus.
0463 416 101
-6-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
KUSTĪGAS DAĻAS — var izraisīt savainojumus
•
•
•
Visām durvīm, paneļiem un pārsegiem jābūt aizvērtiem un nostiprinātiem.
Tikai kvalificēti darbinieki drīkst noņemt pārsegus, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu apkopi un remontu. Pēc apkopes pabeigšanas uzstādiet
atpakaļ paneļus vai pārsegus un aizveriet durvis, pirms iedarbināt dzinēju.
Pirms ierīces uzstādīšanas vai pievienošanas izslēdziet dzinēju.
Kustīgu daļu tuvumā nedrīkst atrasties rokas, mati, vaļīgs apģērbs un rīki.
UGUNSBĪSTAMĪBA
•
•
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav
viegli uzliesmojošu materiālu.
Neizmantojiet iekārtu darbam ar slēgtām tvertnēm.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI — rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu
palīdzību
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt
informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB
izplatītāju.
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0463 416 101
-7-
© ESAB AB 2018
2 IEVADS
2
IEVADS
2.1
Pārskats
ET 300i un ET 300iP ir metināšanas strāvas avoti, kas paredzēti TIG metināšanai un
metināšanai ar pārklātiem elektrodiem (MMA).
ESAB piederumu saraksts ir iekļauts šīs rokasgrāmatas nodaļā “PIEDERUMI”.
2.2
Aprīkojums
Barošanas avota komplektācijā ietilpst:
•
•
•
•
Lietošanas pamācība
3 m (9,8 pēdas) garš strāvas kabelis ar kontaktdakšu
Gāzes šļūtene TIG metināšanai (komplektācijā iekļautas šļūtenes skavas)
atgriezeniskais kabelis
0463 416 101
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
ET 300i (0445 100 900, 0445 100 904), ET 300iP (0445 100 920, 0445 100 924)
Elektrotīkla spriegums
230–480 V±10%,
3~ 50/60 Hz
230 V±10%, 1~ 50/60 Hz
Elektrotīkls Ssc min
4,1 MVA
Bez pieprasījuma
Zmaks
0,04 omi
Bez pieprasījuma
Imax MMA
30,0 A
29,0 A
Imaks. TIG
22,0 A
20,0 A
Primārā tinuma strāva
Bezslodzes jaudas pieprasījums enerģijas taupīšanas režīmā
Uin 230 V
63 W
Uin 400 V
68 W
Uin 480 V
72 W
74 W
Iestatījumu diapazons
MMA
5 A/20 V - 300 A/32 V
5 A/20 V - 200 A/28 V
TIG
5 A/10 V - 300 A/22 V
5 A/10 V - 200 A/18 V
Pieļaujamā slodze MMA
40% slodzes cikla
300 A / 32,0 V
60% darba ciklā
250 A / 30,0 V
100 % darba ciklā
200 A / 28,0 V
200 A / 28,0 V
Pieļaujamā slodze pie TIG
40% slodzes cikla
300 A / 22,0 V
60% darba ciklā
250 A / 20,0 V
100 % darba ciklā
200 A / 18,0 V
200 A / 18,0 V
Jaudas koeficients pie maksimālās strāvas
TIG
0,96
0,98
MMA
0,96
0,99
Pilna jauda I2 pie
maksimālās strāvas
11,6 kVA
6,6 kVA
Aktīvā jauda I2 pie
maksimālās strāvas
11,2 kW
6,6 kW
Efektivitāte pie maksimālās strāvas
TIG
83%
83%
MMA
86%
86%
Atvērtas ķēdes spriegums
U0 max
48 V
48 V
Atvērtas ķēdes spriegums
U0 maks ar aktivizētu VRD
35 V
34 V
34 V
UPK
12,4 kV
12,4 kV
0463 416 101
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEHNISKIE DATI
ET 300i (0445 100 900, 0445 100 904), ET 300iP (0445 100 920, 0445 100 924)
Darba temperatūra
no-10 līdz +40 °C (no +14 līdz +104 °F)
Transportēšanas
temperatūra
no -20 līdz +55 °C (no -4 līdz +131 °F)
Pastāvīgais skaņas
spiediens bezslodzes
režīmā
Izmēri g × p × a
< 70 db (A)
460 × 200 × 320 mm (18,1 × 7,9 × 12,6 collas)
Svars ar dzesēšanas ierīci
bez dzesēšanas ierīces
26,6 kg (58,6 mārciņas)
16,8 kg (37,0 mārciņas)
Izolācijas kategorija,
transformators
F
Drošības klase
IP23
Lietojuma kategorija
Elektrotīkls, Ssc min
Minimālā īssavienojuma īsslēguma jauda tīklā saskaņā ar IEC 61000-3-12.
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var
metināt vai griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40 °C/104 °F vai
zemākai temperatūrai.
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
Lietojuma kategorija
Simbols
norāda, ka barošanas avotu ir paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu
elektrisko bīstamību.
0463 416 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
Šo produktu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis produkts var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic atbilstoši drošības pasākumi.
4.1
Novietošana
Novietojiet barošanas avotu tā, lai dzesēšanas gaisa ieplūdes un izplūdes atveres netiktu
nosegtas.
A. Min. 200 mm (8 collas)
B. Min. 200 mm (8 collas)
Nostipriniet iekārtu, it īpaši tad, ja to
lieto uz nelīdzenas vai slīpas virsmas.
4.2
Norādījumi par celšanu
Mehāniska celšana jāveic, izmantojot abus ārējos rokturus.
0463 416 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
4.3
Elektrotīkla strāvas padeve
Prasības elektrotīklam
Šī iekārta atbilst IEC 61000-3-12 ar noteikumu, ka īsslēguma jauda pieslēgvietā
starp patērētāja strāvas padeves avotu un publisko elektrotīklu ir lielāka vai
vienāda ar Sscmin. Uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir pārliecināties,
nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru, vai iekārta ir
pieslēgta pie elektrotīkla ar īsslēguma strāvu, kas lielāka par vai vienāda
ar Sscmin. Skatiet sadaļā TEHNISKIE DATI iekļautos tehniskos datus.
Barošanas avots automātiski pielāgojas ieejas sprieguma parametriem. Pārliecinieties, vai
tas ir aizsargāts ar atbilstoša nomināla drošinātāju. Aizsardzības zemējums jāizveido
atbilstoši noteikumiem.
1.
Parametru plāksnīte ar padeves
savienojuma datiem
Elektrotīkla kabeļa uzstādīšana
Barošanas avota komplektācijā ietilpst 4×2,5 mm2 strāvas kabelis un 16 A
kontaktdakša; lietojot tos kopā, var nodrošināt nominālās vērtības, kas norādītas
3 fāzu 380–415 V strāvas padevei. Ja nepieciešams cits strāvas spriegums,
strāvas kabeli var nomainīt atbilstoši attiecīgajiem vietējiem noteikumiem.
Ieteikumus skatiet sadaļā “Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa
šķērsgriezuma laukums”.
1.
2.
Noņemiet sānu paneli.
Ja aizturēšanas bloks (A) ir pieskrūvēts, atskrūvējiet to vaļīgāk.
0463 416 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ja ir pievienots kabelis, atvienojiet visus vadus, pārgrieziet kabeļa saiti (D) un
noņemiet kabeli.
Pēc izvēles: lai atvieglotu uzstādīšanu, šajā brīdī var noņemt ventilatoru at putām.
Ņemiet vērā ventilatora darbības virzienu (uzlīme vērsta uz iekšpusi).
Atbilstoši specifikācijām noņemiet jaunajam vadam izolāciju (B).
Ievietojiet kabeli ar apmēram 1 cm (0,4 collu) izolāciju aizturēšanas blokā. Pievelciet
aizturēšanas bloku ar 1,5–2 Nm (13,3–17,7 collas uz mārciņu) griezes momentu (A).
Izmantojiet divas kabeļa saites, lai nostiprinātu kabeļus (D).
Pēc izvēles: ja ventilators ar putām ir noņemts, tagad to var atkārtoti uzstādīt. Simbols
ventilatora labajā pusē (G) norāda gaisa plūsmas virzienu.
Uzstādiet ferītus un pievienojiet iezemējuma vadu (C). Robainajai paplāksnei
jāatrodas iespējami tuvāk siltuma novadītājam. Pievelciet skrūvi ar griezes momentu
6,0 ±0,6 Nm (53,1 ±5,3 collas uz mārciņu).
Savienojiet visus vadus atbilstoši attēliem, kas attiecas uz 1 fāzi vai 3 fāzēm.
Pievelciet skrūvi ar griezes momentu 1,0 ±0,2 Nm (8,9 ±1,8 collas uz mārciņu).
Pārliecinieties, vai IP ekrāns ir pareizi uzstādīts sānu paneļa iekšpusē (E).
Samontējiet sānu paneli (F).
Pievelciet sānu paneļa skrūves ar 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 ± 2,7 collas uz mārciņu)
griezes momentu.
3 fāzes
0463 416 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
1 fāze
Ja tiek lietota 1 fāze, spailē L3 tiek pievadīta strāva, kaut arī tā nav savienota.
Nodrošiniet, lai spaile L3 netiktu savienota.
0463 416 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
4.4
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa
šķērsgriezuma laukums
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
ET 300i, ET 300iPET 300i, ET 300iP
3~ 50/60 Hz
1~ 50/60
Hz
Elektrotīkla spriegums 230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
230 V
Elektrotīkla kabeļa
šķērsgriezuma
laukums
4×4 mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
3×6 mm²
Maksimālā nominālā
strāva Imaks.
MMA
30 A
18 A
17 A
16 A
14 A
29 A
I1eff
MMA
19 A
11 A
11 A
10 A
9A
29 A
Maksimālā nominālā
strāva Imaks.
TIG
22 A
13 A
12 A
12 A
10 A
20 A
I1eff
TIG
14 A
8A
8A
7A
7A
16 A
Drošinātājs
pretviļņu
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
35 A
tips C MCB
25 A
16 A
16 A
16 A
16 A
32 A
Maksimālais
ieteicamais
pagarinātāja vada
garums
100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33
0 pēdas 0 pēdas 0 pēdas 0 pēdas 0 pēdas 0 pēdas
Minimālais ieteicamais
pagarinātāja kabeļa
lielums
4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 4×4 mm² 3×6 mm²
Dažādi iekārtas ET 300i un ET 300iP varianti ir sertificēti darbam ar dažādiem
elektrotīkla spriegumiem. Izmantotā barošanas avota specifikācijas vienmēr
meklējiet parametru plāksnītē.
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas minēti iepriekš, ir
saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem. Izmantojiet barošanas avotu saskaņā ar
attiecīgiem vietējiem noteikumiem.
1 fāzes 230 V elektrotīkla spriegums ar 16 A strāvas drošinātāju
Informāciju par izmantošanu ar 1 fāzes 230 V elektrotīkla spriegumu ar 16 A strāvas
drošinātāju skatiet tabulā tālāk. 16 A strāvas drošinātājs var nodrošināt 16 A strāvas
kontaktdakšas lietošanu kopā ar 3×2,5 mm2 strāvas kabeli.
MMA 1~ 230 V, 16 A
I2
0463 416 101
25%
60%
100%
200 A*
150 A
120 A
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
U2
28,0 V
26,0 V
24,8 V
Imaks.
28,2 A
20,2 A
15,3 A
Ief.
14,1 A
15,6 A
15,3 A
TIG 1~ 230 V, 16 A
60%
100%
I2
200 A*
170 A
U2
18,0 V
16,8 V
Imaks.
19,1 A
15,3 A
Ief.
14,8 A
15,3 A
*) Lai sasniegtu 200 A MMA un TIG režīmā, ieteicams izmantot porcelāna drošinātājus.
MCB drošinātāji pārtrauc ķēdi ātrāk nekā porcelāna drošinātāji.
Padeve no strāvas ģeneratoriem
Barošanas avotam strāvas padevi var nodrošināt ar dažādu veidu ģeneratoriem. Tomēr daži
ģeneratori, iespējams, nevarēs nodrošināt pietiekamu jaudu, lai metināšanas barošanas
avots darbotos pareizi. Ir ieteicams izmantot ģeneratorus ar automātisku sprieguma
regulēšanu (Automatic Voltage Regulation — AVR) vai ar līdzvērtīgu vai labāku regulēšanu,
kuros nominālā jauda ir 20 kW.
0463 416 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
5
DARBĪBA
5.1
Pārskats
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami nodaļā "Drošība".
Izlasiet šo nodaļu pirms iekārtas iedarbināšanas.
Pārvietojot iekārtu, izmantojiet tam paredzēto rokturi. Nekādā gadījumā nevelciet
kabeļus.
Elektriskās strāvas trieciens! Nepieskarieties sagatavei vai metināšanas galviņai
darbības laikā!
5.2
Savienojumi un vadības ierīces
1. Lietotāja interfeiss, sk. sadaļu “VADĪBAS
PANELIS”.
2. Savienojums (+): TIG: Atgriezeniskais
kabelis MMA: metināšanas kabelis vai
atgriezeniskais kabelis
3. Gāzes padeves jauda
4. TIG degļa slēdzis
5. Savienojums (-): TIG: deglis MMA:
Atgriezeniskais kabelis vai metināšanas
kabelis
6. Tālvadības ierīces savienojums (kopā ar
strāvas avotu var izmantot gan digitālās,
gan analogās tālvadības ierīces)
0463 416 101
7. Gāzes padeves ievade
8. Elektrotīkla strāvas padeves slēdzis, O/I
9. USB savienojums
10. Dzesēšanas ierīces savienojums
11. Elektrotīkla kabelis
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
Kad pievienojat gāzes šļūteni gāzes padeves ieejai, šļūtene jāpiestiprina ar
skavu.
Kad USB savienojums netiek izmantots, vienmēr lietojiet vāciņu.
5.3
TIG metināšana
TIG metināšanas laikā apstrādājamās virsmas metāls tiek izkausēts, izmantojot
loku, kas tiek iedarbināts no nekūstoša volframa elektroda. Šuves laukumu un
elektrodu pasargā aizsarggāze, kas parasti sastāv no inertas gāzes.
TIG metināšanai barošanas avota komplektācijā ir iekļauts:
•
•
•
•
•
•
5.4
TIG degli,
gāzes šļūtene, kas pievienota gāzes padeves ieejai (izmantojot skavu)
argona gāzes balons
argona gāzes reduktors
volframa elektrods
atgriezeniskais kabelis (ar skavu)
MMA metināšana
MMA metināšanu var saukt arī par metināšanu ar pārklātiem elektrodiem. Loks
izkausē elektrodu, kā arī daļu apstrādājamās virsmas. Pārklājums kūstot izveido
aizsargājošus izdedžus un izdala aizsarggāzi, kas pasargā šuves laukumu no
atmosfēras piesārņojuma.
MMA metināšanai barošanas avota komplektā ir iekļauts:
•
•
5.5
metināšanas kabelis ar elektroda spaili
atgriezeniskais kabelis ar spaili
Metināšanas kabeļa un atgriezeniskā kabeļa savienojums
Barošanas avotam ir divi izvadi: pozitīvā metināšanas spaile (+) un negatīvā spaile (-). Tās
paredzētas, lai pievienotu metināšanas kabeli un atgriezenisko kabeli. Izvadu, kam
pievienojams metināšanas kabelis, nosaka pēc izmantojamās metināšanas metodes vai
elektroda veida.
Pievienojiet atgriezenisko kabeli otram barošanas avota izvadam. Nostipriniet atgriezeniskā
kabeļa savienojuma spaili pie sagataves un pārliecinieties, vai starp sagatavi un barošanas
avota atgriezeniskā kabeļa izvadu ir laba saskare.
•
•
Veicot TIG metināšanu, negatīvā metināšanas spaile (-) tiek izmantota metināšanas
deglim, bet pozitīvā metināšanas spaile (+) tiek izmantota atgriezeniskajam kabelim.
Veicot MMA metināšanu, atkarībā no izmantotā elektroda veida metināšanas kabeli var
pievienot pozitīvajai metināšanas spailei (+) vai negatīvajai metināšanas spailei (-).
Savienojuma polaritāte ir norādīta uz elektroda iepakojuma.
5.6
Elektrotīkla padeves ieslēgšana/izslēgšana
Ieslēdziet strāvas padevi, pagriežot slēdzi pozīcijā “I”.
Izslēdziet ierīci, pagriežot slēdzi pozīcijā “O”.
0463 416 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
Neatkarīgi no tā, vai rodas elektrotīkla strāvas padeves pārtraukums vai arī barošanas avotu
izslēdz parastā veidā, metināšanas programmas tiek saglabātas un ir pieejamas nākamajā
iekārtas iedarbināšanas reizē.
Neizslēdziet barošanas avotu metināšanas laikā (ar slodzi).
5.7
Savienošana ar dzesēšanas iekārtu EC 1000
Ievērojiet piesardzību, lai interfeisa kabelis netiktu iespiests starp barošanas
avotu un dzesēšanas ierīci.
Dzesēšanas blokam strāvu piegādā no metināšanas strāvas avota, izmantojot
savienojuma kabeli (papildinformāciju skatiet dzesēšanas bloka lietošanas
instrukcijā).
5.8
Ventilatora vadība
Barošanas avotam ir automātiska siltuma vadība. Ventilators turpina darboties vairākas
minūtes pēc metināšanas pārtraukšanas, un barošanas avots pārslēdzas enerģijas
taupīšanas režīmā. Atsākot metināšanu, ventilators atkal ieslēdzas.
Enerģijas taupīšanas režīmā ventilators ik pa laikam ieslēgsies un darbosies dažas minūtes.
5.9
Siltumaizsardzība
Barošanas avotā ir iestrādāta siltumaizsardzība pret pārkaršanu. Pārkaršanas
gadījumā metināšana tiek pārtraukta, panelī iedegas pārkaršanas indikators un
displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums. Kad temperatūra ir pietiekami
samazināta, aizsardzība tiek automātiski atiestatīta.
0463 416 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 DARBĪBA
5.10
Sprieguma samazināšanas ierīce (Voltage Reducing Device –
VRD)
VRD funkcija nodrošina, lai tad, ja metināšana nav veikta, atvērtas ķēdes
spriegums nepārsniegtu 35 V. Uz to norāda panelī degošs VRD indikators. Lai
aktivizētu šo funkciju, sazinieties ar pilnvarotu ESAB apkopes mehāniķi.
5.11
Tālvadības ierīce
Pievienojiet tālvadības ierīci strāvas avota aizmugurē un ieslēdziet tālvadības
ierīci, panelī nospiežot tālvadības ierīces pogu (pēc ieslēgšanas iedegas
tālvadības ierīces indikators). Kad ir ieslēgta tālvadības ierīce, vadības panelis ir
bloķēts mijiedarbībai, bet tajā tiek rādīta informācija par metināšanu.
5.12
USB savienojums
Kad USB savienojums netiek izmantots, vienmēr lietojiet USB vāciņu.
Neizmantojiet citu ierīču (piemēram, mobilo tālruņu) uzlādei.
Pievienojot USB zibatmiņas disku, metināšanas process tiek bloķēts.
USB savienojumu var izmantot metināšanas datu izgūšanai. Statistika ietver
kopējo metinājumu skaitu, kopējo metināšanas laiku un vidējo strāvas patēriņu.
Metināšanas datu izgūšana
Pirms izgūt metināšanas statistiku, vienmēr pārliecinieties, vai metināšanai
netiek izmantots barošanas avots.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 416 101
Barošanas avota USB savienotājā ievietojiet tukšu USB zibatmiņas
disku.
Lai pārliecinātos, vai barošanas avots spēj atpazīt USB zibatmiņas
disku, displejā īslaicīgi mirgos teksts “USB”, pēc kā teksts “USB”
izgaismosies pastāvīgi.
Kad teksts “USB” izgaismojas pastāvīgi: atvienojiet USB zibatmiņas
disku no USB savienotāja.
USB zibatmiņas diskā tiks saglabāts teksta fails (.txt) ar metināšanas
statistiku.
Teksta failu ieteicams atvērt ar programmu Microsoft WordPad vai
Microsoft Word.
- 20 -
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
6
VADĪBAS PANELIS
6.1
ET 300i
1. Atmiņa 1, 2 un 3.
2. Displejs — parāda iestatītu vai mērītu
vērtību.
3. Metināšanas metodes izvēles poga: TIG
HF, LiftArc™ vai MMA.
4. Iestatīšanas indikators.
5. 2 taktu vai 4 taktu režīma izvēles poga
(tikai TIG metināšanai).
6. Tālvadības ierīces ieslēgšanas un
izslēgšanas poga.
7. Datu iestatīšanas kloķis.
6.1.1
8. Iestatītā un izmērītā strāvas
vērtība/izmērītā sprieguma vērtība
9. Lejupejošas līknes indikators.
10. Gāzes pēcplūsmas indikators.
11. Parametru atlases poga, atlasi norāda
skaitļi no (8) līdz (10). Tiek izmantota arī,
lai piekļūtu slēptajām funkcijām.
12. Pārkaršanas indikators.
13. VRD (sprieguma samazināšanas ierīces)
funkcijas indikators.
Navigācija
Parametru atlase
Nospiežot pogu (11), var parādīt dažādas vērtības. Lai mainītu vērtības, izmantojiet kloķi (7).
Secība:
1.
2.
3.
Iestatītā strāvas vērtība.
Izmērītā strāvas vērtība.
Izmērītā sprieguma vērtība.
0463 416 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
4.
5.
Lejupvērstā līkne (tikai TIG)
Gāzes pēcplūsma (tikai TIG)
Parametra iestatīšana
Kad ir iespējams mainīt parādīto vērtību, iedegas iestatīšanas indikators (4). Vērtību nevar
mainīt panelī, ja ir ieslēgta tālvadības ierīce. Mēģinot izmainīt vērtību mērītās vērtības
režīmā, automātiski notiks pāreja uz iestatītās strāvas vērtības režīmu.
Kad tiek rādītas izmērītās vērtības, iestatīšanas indikators ir izslēgts.
6.1.2
Metināšanas programma
Katram metināšanas procesam (MMA/TIG) iestatījumu paneļa atmiņā (1) var saglabāt trīs
dažādas metināšanas programmas. 3 sekundes turiet nospiestu pogu 1, 2 vai 3, lai
saglabātu metināšanas programmu atmiņā. Kad saglabāšana pabeigta, iedegsies atmiņas
indikators.
Lai pārslēgtos starp dažādām metināšanas atmiņām, nospiediet pogu 1, 2 vai 3.
0463 416 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
6.2
ET 300iP
1. Poga, lai pārslēgtos no līdzstrāvas uz
impulsu strāvu un pretēji.
2. Displejs — parāda iestatītu vai mērītu
vērtību.
3. Metināšanas metodes izvēles poga: TIG
HF, LiftArc™ vai MMA.
4. Iestatīšanas indikators.
5. 2 taktu vai 4 taktu režīma izvēles poga
(tikai TIG metināšanai).
6. Tālvadības ierīces ieslēgšanas un
izslēgšanas poga.
12. Fona strāvas indikators.
13. Impulsu frekvences indikators.
14. Lejupejošas līknes indikators.
15. Gāzes pēcplūsmas indikators.
16. Poga parametru pārslēgšanai grafikā.
17. Norāda, kurš parametrs tiek rādīts displejā:
s (sekundes, gāzes priekšplūsmai, gāzes
pēcplūsmai, augšupejošai līknei un
lejupejošai līknei), % (impulsu līdzsvars),
Hz (impulsu frekvence).
7. Datu iestatīšanas kloķis.
18. Iestatītā un izmērītā strāvas
vērtība/izmērītā sprieguma vērtība.
8. Gāzes priekšplūsmas indikators.
19. Parametru atlases poga, atlasi norāda
skaitlis (18). Tiek izmantota arī, lai piekļūtu
slēptajām funkcijām.
9. Augšupejošas līknes indikators.
20. Pārkaršanas indikators.
10. Līdzstrāvas vai impulsu strāvas indikators. 21. VRD (sprieguma samazināšanas ierīces)
funkcijas indikators.
11. Impulsu līdzsvars.
0463 416 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
6.2.1
Navigācija
Parametru atlase
Nospiežot pogu (19), var parādīt un mainīt dažādas vērtības. Lai mainītu vērtības,
izmantojiet kloķi (7). Secība:
1.
2.
3.
Iestatītā strāvas vērtība.
Izmērītā strāvas vērtība.
Izmērītā sprieguma vērtība.
Parametra iestatīšana
Kad ir iespējams mainīt parādīto vērtību, iedegas iestatīšanas indikators (4). Vērtību nevar
mainīt panelī, ja ir ieslēgta tālvadības ierīce. Mēģinot izmainīt vērtību mērītās vērtības
režīmā, automātiski notiks pāreja uz iestatītās strāvas vērtības režīmu.
Kad tiek rādītas izmērītās vērtības, iestatīšanas indikators (4) ir izslēgts.
Metināšanas parametri
Metināšanas parametri tiek saglabāti attiecīgi impulsu un bezimpulsa režīmam. Vērtības tiek
mainītas, pārslēdzoties no impulsu uz bezimpulsa režīmu un pretēji.
0463 416 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
6.3
Simbols
TIG iestatījumi
Funkcija
Iestatījumu
diapazons
Iestatīšanas
soļi
Noklusē ET 300i ET 300iP
juma
vērtība
TIG HF*
IESL./IZSL.
IESL.
X
X
LiftArc*
IESL./IZSL.
IZSL.
X
X
Strāvas
stiprums
1 f.: 5-200 A
1
100 A
X
X
Augšupejošās H: 0,0-9,9 s
līknes laiks
0,0-25,0 s
0,1
1,5 s
H
X
Lejupejošās
līknes laiks
0,1
3,0 s
X
X
Gāzes
H: 0,0-9,9 s
pirmsplūsmas
0,0-25,0 s
laiks
0,1
1,0 s
H
X
Gāzes
pēcplūsmas
laiks
0,0-25,0 s
0,1
7,0 s
X
X
2 taktu
režīms*
IESL./IZSL.
IESL.
X
X
4 taktu
režīms*
IESL./IZSL.
IZSL.
X
X
Tālvadības
ierīce*
IESL./IZSL.
IZSL.
X
X
Impulsu
režīms*
IESL./IZSL.
IZSL.
X
Impulsu
strāva
1 f.: 5-200 A
120 A
X
Fona strāva
1 f.: 5-200 A
80 A
X
50%
X
3 f.: 5-300 A
0,0-25,0 s
3 f.: 5-300 A
3 f.: 5-300 A
Impulsu
līdzsvars
10-90%
5
Impulsu
biežums
0,01-999 Hz
0,10–0,99: 0,01 100 Hz
X
1,0-9,9: 0,1
10-100: 1
100-300: 10
300-999: 100
*) Parametru nevar mainīt metināšanas laikā
0463 416 101
- 25 -
H = slēptā funkcija
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
Simbols
Funkcija
Iestatījumu
diapazons
Iestatīšanas
soļi
Minimālā
strāva
tālvadības
ierīcei
0–99%
1
Duālās
strāvas
režīms*
IESL./IZSL.
Duālās
strāvas
režīma
iestatījuma
vērtība
10-90%
Noklusē ET 300i ET 300iP
juma
vērtība
20%
H
H
IZSL.
H
H
50%
H
X
1
*) Parametru nevar mainīt metināšanas laikā
6.3.1
H = slēptā funkcija
Slēptās TIG funkcijas
Kontroles panelim ir slēptās funkcijas. Lai piekļūtu funkcijām, 3 sekundes turiet nospiestu
parametru atlases pogu (informāciju par pogu izvietojumu skatiet sadaļā “IESTATĪJUMU
PANELIS”). Displejā parādās burts un vērtība. Nospiediet to pašu pogu, lai atlasītu funkciju.
Grozāmslēdzis tiek izmantots, lai mainītu izvēlētās funkcijas vērtību. Lai izietu no slēptajām
funkcijām, vēlreiz turiet pogu nospiestu 3 sekundes.
Burts
Funkcija
Iestatījumi
E
Duālās strāvas režīms
0 = IZSLĒGTS; 1 = IESLĒGTS
e
ET300i: duālās strāvas režīma
iestatījuma vērtība
10-90%
A
Gāzes priekšplūsma
0,0-9,9 s
b
Līkne uz augšu
0,0-9,9 s
I
Minimālā strāva tālvadības ierīcei
0–99%
Norādiet ET300iP duālās strāvas režīma iestatījuma vērtību: kad duālās strāvas režīms ir
IESLĒGTS, izmantojiet pogu (16), lai atlasītu fona strāvas indikatoru (12). Vērtība tiks
parādīta displejā. Izmantojiet pogu (7), lai regulētu vērtību.
6.3.2
Izmērītās vērtības
Izmērītā strāva
Displejā redzamā izmērītā metināšanas strāvas A vērtība ir vidējā aritmētiskā
vērtība.
Izmērītais spriegums
Displejā redzamā izmērītā loka sprieguma V vērtība ir vidējā aritmētiskā vērtība.
0463 416 101
- 26 -
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
6.4
TIG funkciju apraksts
HF starts
HF starta funkcija iedarbina loku, izmantojot augstfrekvences sprieguma
palīgloku. Tādējādi tiek samazināts volframa piesārņojuma risks iedarbināšanas
laikā. Augstfrekvences spriegums var radīt traucējumus citām tuvumā esošām
elektroierīcēm.
LiftArc™
LiftArc™ funkcija iedarbina loku, kad volframa elektrods saskaras ar
apstrādājamo virsmu, tiek nospiests palaidēja slēdzis un volframa elektrods tiek
pacelts no apstrādājamās virsmas. Lai samazinātu volframa piesārņojuma risku,
sākuma strāva ir ļoti neliela, un tā palielinās līdz iestatītajai strāvas vērtībai (to
kontrolē augšupvērstās līknes funkcija).
2 taktu režīms
2 taktu režīmā nospiediet TIG degļa palaidēja slēdzi (1), lai ieslēgtu
aizsarggāzes plūsmu un iedarbinātu loku. Strāva palielinās līdz iestatītajai
strāvas vērtībai. Atlaidiet palaidēja slēdzi (2), lai sāktu strāvas samazināšanu un
izslēgtu loku. Aizsarggāze turpina plūst, lai pasargātu metinājumu un volframa
elektrodu.
A = Gāzes priekšplūsma
B = Augšupejoša līkne
C = Lejupejoša līkne
D = Gāzes pēcplūsma
4 taktu režīms
4 taktu režīmā nospiediet TIG degļa palaidēja slēdzi (1), lai ieslēgtu aizsarggāzes
plūsmu un iedarbinātu loku ar pilotstrāvu. Atlaidiet palaidēja slēdzi (2), lai sāktu
strāvas palielināšanu līdz iestatītajai strāvas vērtībai. Lai pārtrauktu metināšanu,
vēlreiz nospiediet palaidēja slēdzi (3). Strāva atkal samazinās līdz pilotstrāvai.
Atlaidiet palaidēja slēdzi (4), lai izslēgtu loku. Aizsarggāze turpina plūst, lai pasargātu
metinājumu un volframa elektrodu.
A = Gāzes priekšplūsma
C = Lejupejoša līkne
B = Augšupejoša līkne
D = Gāzes pēcplūsma
0463 416 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
Gāzes priekšplūsma
Gāzes priekšplūsmas funkcija kontrolē laiku, kurā aizsarggāze plūst pirms loka
iedarbināšanas.
Gāzes pēcplūsma
Gāzes pēcplūsmas funkcija kontrolē laiku, kurā aizsarggāze plūst pēc loka
izslēgšanas.
Līkne uz augšu
Augšupejošās līknes funkcija tiek izmantota, lai kontrolētu strāvas palielināšanas
laiku metināšanas sākšanas procesā un novērstu iespējamos volframa elektroda
bojājumus.
Līkne uz leju
Lejupejošās līknes funkcija tiek izmantota, lai kontrolētu strāvas samazināšanas
laiku metināšanas pārtraukšanas procesā un novērstu cauruļu un/vai plaisu
veidošanos.
Impulsu iestatījumi
Lai iestatītu impulsu strāvu, ir jānorāda četri parametri: impulsu strāva, fona
strāva, impulsu līdzsvars un impulsu frekvence.
Impulsu strāva
Lielākā no divām strāvas vērtībām, izmantojot impulsu strāvu.
Fona impulsu strāva
Mazākā no divām strāvas vērtībām, izmantojot impulsu strāvu.
Impulsu līdzsvars
Impulsu līdzsvars ir attiecība starp impulsu strāvu un fona strāvu impulsu ciklā.
Lai kontrolētu loka enerģiju un šuves lielumu, impulsu līdzsvaru var regulēt,
iestatot impulsu strāvas procentuālo vērtību impulsu ciklā.
Piemērs. Ja ir iestatīts impulsu līdzsvars 50%, impulsu strāvas un fona strāvas
laiks impulsu ciklā tiek sadalīts vienādi. Ja ir iestatīts impulsu līdzsvars 90%,
impulsu strāvas laiks aizņem 90% no impulsu cikla, bet fona strāvas laiks —
10%.
Impulsu biežums
Impulsa ciklu skaits laika periodā. Augstāka ir frekvence nozīmē vairāk impulsu
ciklu laika periodā. Ja ir iestatīta zema impulsu frekvence, šuvei pirms katra
impulsa ir laiks, lai daļēji sacietētu. Ja ir iestatīta augsta frekvence, var iegūt
koncentrētāku loku.
0463 416 101
- 28 -
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
Minimālā strāva tālvadības ierīcei
Tiek izmantota, lai iestatītu minimālo strāvu kājas pedālim un analogai
tālvadības ierīcei. Tiek iestatīta kā % no iestatītās strāvas diapazonā no 0–99%
ar 1% soli.
Piemērs. Ja ir iestatīts strāvas stiprums 100 A un minimālās strāvas tālvadības
ierīcei funkcijas iestatījums ir 20%, minimālais strāvas stiprums tālvadības ierīcei
būs 20 A. Ja ir iestatīts strāvas stiprums 80 A un minimālās strāvas tālvadības
ierīcei funkcijas iestatījums ir 50%, minimālais strāvas stiprums tālvadības ierīcei
būs 40 A. Ja minimālās strāvas tālvadības ierīcei funkcijas iestatījums ir 0%,
minimālais strāvas stiprums būs mazākais iespējamais strāvas stiprums (5 A).
Duālās strāvas režīms
Duālās strāvas režīmu izmanto, lai regulētu siltuma ievadi un saglabātu kontroli
pār metināšanas vietu. Duālās strāvas režīmu var izmantot TIG metināšanai,
neizmantojot impulsus un lietojot 4 taktu režīmu, ja tālvadības funkcija NAV
aktivizēta.
Lai aktivizētu funkciju, veiciet tālāk norādītās darbības. Iestatiet duālās strāvas
režīmu pozīcijā 1. Fona strāvas indikators vairākas reizes mirgos. Iestatiet
duālās strāvas procentuālo vērtību. Plašākus norādījumus skatiet sadaļā
“Slēptās TIG funkcijas”.
Metināšanas laikā: aktivizējiet duālo strāvu, īsi nospiežot degļa palaidēja slēdzi.
Strāvas stiprums samazināsies līdz iestatītās strāvas vērtības konfigurētajai
procentuālajai vērtībai. Lai atjaunotu iestatīto strāvas vērtību, vēlreiz īsi
nospiediet degļa palaidēja slēdzi.
6.4.1
Analogā tālvadības ierīce
Analogās tālvadības ierīces vērtību iestata, izmantojot tālvadības minimālās strāvas
parametru. Analogās tālvadības pults iestatījumu diapazons ir no minimālā strāvas stipruma
tālvadības ierīcei (min.) līdz iestatītajai strāvas stipruma vērtībai (maks.).
6.4.2
Kājas pedāļa funkciju apraksts
Kājas pedālis ar 2 taktu režīmu, izmantojot TIG degļa palaidēju
2 taktu režīmā, kad ir aktivizēts kājas pedālis, nospiediet TIG degļa palaidēja slēdzi (1), lai
ieslēgtu aizsarggāzes plūsmu un iedarbinātu loku. Strāva palielinās līdz iestatītajai minimālās
strāvas tālvadības ierīcei vērtībai. Izmantojiet kājas pedāli, lai regulētu strāvu no minimālās
strāvas tālvadības ierīcei līdz iestatītajai strāvas vērtībai. Atlaidiet TIG degļa palaidēja
slēdzi (2), lai sāktu strāvas samazināšanu un izslēgtu loku. Aizsarggāze turpina plūst, lai
pasargātu metinājumu un volframa elektrodu.
A = Gāzes priekšplūsma
E = Iestatītā strāva
B = Augšupejoša līkne
F = Minimālā strāva tālvadības ierīcei
0463 416 101
- 29 -
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
C = Lejupejoša līkne
D = Gāzes pēcplūsma
G = Strāvas diapazons, ko var regulēt ar
kājas pedāli
Kājas pedālis ar 4 taktu režīmu, izmantojot TIG degļa palaidēju
4 taktu režīmā, kad ir aktivizēts kājas pedālis, nospiediet TIG degļa palaidēja slēdzi (1), lai
ieslēgtu aizsarggāzes plūsmu un iedarbinātu loku ar pilotstrāvu. Atlaidiet palaidēja slēdzi (2),
lai sāktu strāvas palielināšanu līdz minimālajai strāvai tālvadības ierīcei. Izmantojiet kājas
pedāli, lai regulētu strāvu no minimālās strāvas tālvadības ierīcei līdz iestatītajai strāvas
vērtībai. Lai pārtrauktu metināšanu, vēlreiz nospiediet palaidēja slēdzi (3). Strāva atkal
samazinās līdz pilotstrāvai. Atlaidiet palaidēja slēdzi (4), lai izslēgtu loku. Aizsarggāze turpina
plūst, lai pasargātu metinājumu un volframa elektrodu.
A = Gāzes priekšplūsma
E = Iestatītā strāva
B = Augšupejoša līkne
F = Minimālā strāva tālvadības ierīcei
C = Lejupejoša līkne
G = Strāvas diapazons, ko var regulēt ar
kājas pedāli
D = Gāzes pēcplūsma
Kājas pedālis
Nospiediet kājas pedāli (1), lai ieslēgtu aizsarggāzes plūsmu un iedarbinātu loku. Strāva
palielinās līdz iestatītajai minimālās strāvas tālvadības ierīcei vērtībai. Izmantojiet kājas
pedāli, lai regulētu strāvu no minimālās strāvas tālvadības ierīcei līdz iestatītajai strāvas
vērtībai. Atlaidiet kājas pedāli, lai sāktu strāvas samazināšanu un izslēgtu loku. Aizsarggāze
turpina plūst, lai pasargātu metinājumu un volframa elektrodu.
A = Gāzes priekšplūsma
E = Iestatītā strāva
B = Augšupejoša līkne
F = Minimālā strāva tālvadības ierīcei
C = Lejupejoša līkne
G = Strāvas diapazons, ko var regulēt ar
kājas pedāli
D = Gāzes pēcplūsma
0463 416 101
- 30 -
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
6.5
MMA iestatījumi
Simbols
Funkcija
Iestatījumu
diapazons
MMA*
IESL./IZSL.
Strāvas
stiprums
1 f.: 5-200 A
Iestatīšanas
soļi
Noklusē ET 300i ET 300iP
juma
vērtība
IESL.
X
1
100 A
Loka stiprums 0-99
1
50
H
H
Karstais starts 0–99%
1
20%
H
H
IZSL.
X
X
20%
H
H
3 f.: 5-300 A
Tālvadības
ierīce*
IESL./IZSL.
Minimālā
strāva
tālvadības
ierīcei
0–99%
1
*) Parametru nevar mainīt metināšanas laikā
6.5.1
X
H = slēptā funkcija
Slēptās MMA funkcijas
Kontroles panelim ir slēptās funkcijas. Lai piekļūtu funkcijām, 3 sekundes turiet nospiestu
parametru atlases pogu (informāciju par pogu izvietojumu skatiet sadaļā “IESTATĪJUMU
PANELIS”). Displejā parādās burts un vērtība. Nospiediet to pašu pogu, lai atlasītu funkciju.
Grozāmslēdzis tiek izmantots, lai mainītu izvēlētās funkcijas vērtību. Lai izietu no slēptajām
funkcijām, vēlreiz turiet pogu nospiestu 3 sekundes.
Burts
Funkcija
Iestatījumi
C
Loka stiprums
0-99
H
Karstais starts
0–99%
I
Minimālā strāva tālvadības ierīcei
0–99%
6.5.2
Izmērītās vērtības
Izmērītā strāva
Displejā redzamā izmērītā metināšanas strāvas A vērtība ir vidējā aritmētiskā
vērtība.
Izmērītais spriegums
Displejā redzamā izmērītā loka sprieguma V vērtība ir vidējā aritmētiskā vērtība.
6.6
MMA funkciju apraksts
Loka stiprums
Loka stipruma funkcija nosaka strāvas izmaiņas atbilstoši loka garuma
variācijām metināšanas laikā. Izmantojiet zemu loka stipruma vērtību, lai iegūtu
mierīgu loku ar nelielu šļakstu daudzumu, un izmantojiet augstu vērtību, lai
iegūtu karstu un izteiktu loku.
Loka stiprums attiecas tikai uz MMA metināšanu.
0463 416 101
- 31 -
© ESAB AB 2018
6 VADĪBAS PANELIS
Karstais starts
Karstā starta funkcija īslaicīgi palielina strāvu metināšanas sākumā, tādējādi
samazinot sliktas kušanas risku sākumpunktā.
Karstais starts attiecas tikai uz MMA metināšanu.
Minimālā strāva tālvadības ierīcei
Tiek izmantota, lai iestatītu minimālo strāvu kājas pedālim un analogai
tālvadības ierīcei. Tiek iestatīta kā % no iestatītās strāvas diapazonā no 0–99%
ar 1% soli.
Piemērs. Ja ir iestatīts strāvas stiprums 100 A un minimālās strāvas tālvadības
ierīcei funkcijas iestatījums ir 20%, minimālais strāvas stiprums tālvadības ierīcei
būs 20 A. Ja ir iestatīts strāvas stiprums 80 A un minimālās strāvas tālvadības
ierīcei funkcijas iestatījums ir 50%, minimālais strāvas stiprums tālvadības ierīcei
būs 40 A. Ja minimālās strāvas tālvadības ierīcei funkcijas iestatījums ir 0%,
minimālais strāvas stiprums būs mazākais iespējamais strāvas stiprums (5 A).
0463 416 101
- 32 -
© ESAB AB 2018
7 APKOPE
7
APKOPE
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves avota.
Drošības plāksnes drīkst noņemt tikai personas ar atbilstošām
elektrotehniskajām zināšanām (pilnvaroti darbinieki).
Uz šo produktu attiecas ražotāja garantija. Ja remonts veikts apkopes centros,
kas nav pilnvaroti apkopes centri, garantija tiks anulēta.
Lai ekspluatācija būtu droša un uzticama, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Ja strādājat putekļainā vidē, apkope ir jāveic biežāk.
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai:
•
•
produkts un kabeļi nav bojāti;
deglis ir tīrs un nav bojāts.
7.1
Ikdienas apkope
Apkopes grafiks parastos darba apstākļos. Pārbaudiet aprīkojumu pirms katras lietošanas.
Intervāls
Apkopes zona
Reizi 3 mēnešos
Notīriet vai nomainiet
uzlīmes, kuru teksts
nav salasāms.
Notīriet metināšanas
spailes.
Pārbaudiet vai
nomainiet
metināšanas kabeļus.
Reizi 6 mēnešos
Iztīriet iekārtas
iekšpusi. Izmantojiet
sausu saspiestu gaisu
ar samazinātu
spiedienu.
7.2
Tīrīšanas norādes
Lai uzturētu veiktspēju un palielinātu strāvas avota kalpošanas laiku, produkts obligāti ir
regulāri jātīra. Tīrīšanas biežums ir atkarīgs no tālāk minētā:
•
•
•
metināšanas procesa;
loka darbības ilguma;
darba vides;
0463 416 101
- 33 -
© ESAB AB 2018
7 APKOPE
Nodrošiniet, lai tīrīšana tiktu veikta piemērotā sagatavotā darba vidē.
Tīrīšanas laikā vienmēr izmantojiet ieteiktos individuālās aizsardzības līdzekļus,
piemēram, ausu aizbāžņus, aizsargbrilles, maskas, cimdus un aizsargapavus.
1.
Atvienojiet strāvas avotu no elektrotīkla.
Pirms turpināt darbu, gaidiet vismaz 30 sekundes, līdz izlādējas
kondensatori.
2.
Izskrūvējiet četras skrūves labajā sānu panelī (R) un noņemiet paneli.
3.
Notīriet strāvas avota labo pusi, izmantojot sausu saspiestu gaisu ar samazinātu
spiedienu.
Strāvas avotam ir “netīrā puse” (labā) un “tīrā puse” (kreisā), tāpēc nedrīkst
noņemt kreiso sānu paneli, kamēr nav notīrīta strāvas avota labā puse.
4.
Izskrūvējiet četras skrūves kreisajā sānu panelī (L) un noņemiet paneli.
0463 416 101
- 34 -
© ESAB AB 2018
7 APKOPE
5.
6.
7.
Notīriet strāvas avota kreiso pusi, izmantojot sausu saspiestu gaisu ar samazinātu
spiedienu.
Pārliecinieties, vai uz nevienas strāvas avota daļas nav palikuši putekļi.
Pēc strāvas avota notīrīšanas atkārtoti pievienojiet strāvas avota paneļus, veicot
darbības pretējā secībā.
Atkārtoti pievienojot labo sānu paneli, pārliecinieties, vai IP ekrāns paneļa
iekšpusē ir novietots pareizi. IP ekrānam strāvas avotā jābūt novietotam
apmēram 90° leņķī, lai tas būtu starp metināšanas izvada savienotāju un
transformatora izvadiem.
8.
Pievelciet sānu paneļu skrūves ar 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 ± 2,6 collas uz mārciņu)
griezes momentu.
0463 416 101
- 35 -
© ESAB AB 2018
8 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
8
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Pirms sazināties ar pilnvarotu apkopes tehniķi, veiciet turpmāk norādītās pārbaudes.
Kļūmes veids
MMA metināšanas
problēmas
Kļūmes novēršana
•
•
•
•
•
TIG metināšanas
problēmas
•
•
•
•
•
Nav loka.
•
•
•
•
•
Metināšanas strāvas
padeve tiek pārtraukta
metināšanas laikā
•
Bieži nostrādā
siltumaizsardzības
atslēgšanas mehānisms.
•
•
•
•
•
Strāvas iestatījuma
maksimālais ierobežojums
ir 200 A.
0463 416 101
•
•
Pārliecinieties, vai metināšanas un atgriezeniskie kabeļi
nav bojāti un ir pareizi pievienoti strāvas avotam.
Pārliecinieties, vai atgriezeniskajām spailēm ir pareizs
kontakts ar apstrādājamo priekšmetu.
Pārliecinieties, vai tiek izmantoti atbilstoši elektrodi un
polaritāte. Lai noskaidrotu polaritāti, aplūkojiet elektrodu
iepakojumu.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša strāvas vērtība.
Noregulējiet iestatījumu Loka spēks un Karstais starts.
Pārliecinieties, vai metināšanas un atgriezeniskie kabeļi
nav bojāti un ir pareizi pievienoti strāvas avotam.
Pārliecinieties, vai atgriezeniskajām spailēm ir pareizs
kontakts ar apstrādājamo priekšmetu.
Pārliecinieties, vai TIG degļa vads ir savienots ar negatīvo
metināšanas spaili.
Pārliecinieties, vai tiek izmantota pareiza aizsarggāze,
gāzes plūsma, metināšanas strāva, piedevu stieņa
novietojums, elektroda diametrs un metināšanas režīms
barošanas avotā.
Pārbaudiet, vai TIG deglī ir ieslēgts gāzes vārsts.
Pārbaudiet, vai displejs ir ieslēgts, lai pārliecinātos, vai
barošanas avotā ir strāva.
Pārliecinieties, vai iestatījumu panelī ir attēlotas pareizas
vērtības.
Pārbaudiet, vai barošanas slēdzis ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienota strāvas apgāde,
metināšanas kabelis un atgriezeniskais kabelis.
Pārbaudiet strāvas apgādes drošinātājus.
Pārbaudiet, vai iestatījumu panelī deg pārkaršanas
(siltumaizsardzības) indikators.
Turpiniet ar kļūdas tipu “Nav loka”.
Pārliecinieties, vai nav pārsniegts ieteicamais
metināšanas strāvas stipruma darba režīma cikls.
Skatiet nodaļas TEHNISKIE DATI sadaļu “Darba režīma
cikls”.
Pārbaudiet, vai nav nosprostoti gaisa ievadi un izvadi.
Iztīriet iekārtas iekšpusi atbilstoši ikdienas apkopes
prasībām.
Pārbaudiet un notīriet dzesēšanas iekārtu.
Pārbaudiet, vai strāvas avots ir savienots ar 3 fāzu
elektrotīklu.
Pārbaudiet strāvas apgādes drošinātājus.
- 36 -
© ESAB AB 2018
9 KĻŪDU KODI
9
KĻŪDU KODI
Kļūdu kodus izmanto, lai norādītu, ka aprīkojumā ir radusies kļūda. Kļūdas norāda ar tekstu
“Err”, pēc kura seko kļūdas koda numurs, kas redzams displejā.
Ja noteiktas vairākas kļūdas, tiek parādīts tikai pēdējās kļūdas kods.
9.1
Kļūdas kodu apraksti
Zemāk ir uzskaitīti lietotājam novēršamu kļūdu kodi. Ja tiek parādīts cits kļūdu kods,
sazinieties ar pilnvarotu ESAB apkopes tehniķi.
Kļūdas
kods
Err 1
Apraksts
Temperatūras kļūme
Barošanas avota temperatūra ir pārāk augsta. Panelī iedegas arī L:ED
indikators, kas norāda uz temperatūras kļūmi. Par temperatūras kļūmi informē
pārkaršanas indikators vadības panelī.
Darbība: Kad strāvas avots ir atdzisis un atkal ir gatavs lietošanai, kļūdas
kods automātiski pazūd un temperatūras kļūmes LED indikators izslēdzas. Ja
kļūdu neizdodas novērst, sazinieties ar apkopes tehniķi.
Err 2
Dzesēšanas iekārtas kļūme
Dzesēšanas šķidruma temperatūra ir pārāk augsta.
Darbība: Pārbaudiet, vai dzesēšanas iekārtā ir pietiekami daudz dzesēšanas
šķidruma. Kad dzesēšanas šķidrums ir atdzisis un atkal ir gatavs lietošanai,
kļūdas kods automātiski pazūd. Ja kļūdu neizdodas novērst, sazinieties ar
apkopes tehniķi.
Err 3
Strāvas padeves kļūme
Barošanas avota strāvas padeve ir pārāk zema vai pārāk augsta.
3 fāzu darbības laikā pazūd viena fāze. 1 fāzes darbības laikā noteikts trešās
fāzes spriegums.
Darbība: Pirms pārstartēt sistēmu, pārliecinieties, vai barošana ir stabila, visi
kabeļi ir pievienoti un elektrotīkla spriegums (visas trīs fāzes) ir atbilstošs. Ja
kļūdu neizdodas novērst, sazinieties ar apkopes tehniķi.
Err 4
Sakaru kļūme
Radies sakaru pārrāvums starp iekārtām.
Darbība: Pārbaudiet kabeļus un savienojumus, izslēdziet un no jauna
ieslēdziet strāvas avotu. Ja kļūdu neizdodas novērst, sazinieties ar apkopes
tehniķi.
Err 5
Atmiņas kļūme.
Programmas atmiņa ir bojāta. Šī kļūme var atspējot iepriekš iestatītās
funkcijas vai citas funkcijas, kur tiek glabātas vērtības.
Darbība: Lai displejā noņemtu kļūdas norādi, nospiediet pogu uz paneļa.
Izslēdziet un ieslēdziet barošanas avotu. Ja kļūdu neizdodas novērst,
sazinieties ar apkopes tehniķi.
Err 6
Laika kļūme
Barošanas avota elektronika nevar laikus izpildīt visas funkcijas.
Darbība: Izslēdziet un ieslēdziet barošanas avotu. Ja kļūdu neizdodas
novērst, sazinieties ar apkopes tehniķi.
0463 416 101
- 37 -
© ESAB AB 2018
9 KĻŪDU KODI
Kļūdas
kods
Err 7
Apraksts
Atvērtās ķēdes sprieguma (OCV) kļūme
Atvērtās ķēdes spriegums ir pārāk augsts vai arī atvērtās ķēdes sprieguma
elektroniskā vadība ir bojāta.
Darbība: Izslēdziet un ieslēdziet barošanas avotu. Ja kļūdu neizdodas
novērst, sazinieties ar apkopes tehniķi.
Err 8
Dzesēšana ar ūdeni ir izslēgta
Šļūtene no degļa nav savienota ar dzesēšanas bloku.
Darbība: Ja tiek lietots ar ūdeni dzesējams deglis, pārbaudiet, vai tas ir
savienots ar dzesēšanas bloku. Ja ar ūdeni dzesējams deglis netiek lietots,
vadības panelī nospiediet jebkuru pogu, lai atceltu kļūdu. Ja kļūdu neizdodas
novērst, sazinieties ar apkopes tehniķi.
0463 416 101
- 38 -
© ESAB AB 2018
10 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
10
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Ierīces ET 300i un ET 300iP ir izstrādātas un testētas atbilstoši starptautiskiem un Eiropas
standartiem IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 un IEC/EN 60974-10, A klase, Kanādas
standartam CAN/CSA-E60974-1 un ASV standartam ANSI/IEC 60974-1. Pabeidzot
apkalpošanas darbus vai remontdarbus, šo darbu veikušās personas(-u) pienākums ir
nodrošināt, lai izstrādājums joprojām atbilstu iepriekš minēto standartu prasībām.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet vietni
esab.com. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru, paredzēto lietojumu
un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas atvieglos piegādi un
nodrošinās pareizu piegādi.
0463 416 101
- 39 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
0463 416 101
- 40 -
© ESAB AB 2018
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0445 100 900
Welding power source
ET 300i
EU
0445 100 920
Welding power source
ET 300iP
EU
0463 423 001
Spare parts list
0463 424 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 416 101
- 41 -
© ESAB AB 2018
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0700 300 538
TIG torch TXH™ 151, 4 m (13 ft)
0700 300 544
TIG torch TXH™ 151, 8 m (26 ft)
0700 300 552
TIG torch TXH™ 201, 4 m (13 ft)
0700 300 555
TIG torch TXH™ 201, 8 m (26 ft)
0700 300 855
TIG torch TXH™ 252w, 4 m (13 ft)
0700 300 856
TIG torch TXH™ 252w, 8 m (26 ft)
0700 300 565
TIG torch TXH™ 401w, 4 m (13 ft)
0700 300 567
TIG torch TXH™ 401w, 8 m (26 ft)
0445 045 880
EC 1000 Cooler
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Welding cable kit 3 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 888
Welding cable kit 5 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 903
Return cable kit 3 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0700 006 889
Return cable kit 5 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0463 416 101
- 42 -
© ESAB AB 2018
PIEDERUMI
0445 536 881
ER 1 Remote control. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 882
ER 1 Remote control. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 883
ER 1 Remote control. 25 m (82 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0445 550 881
ER 1 F Foot pedal. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 550 882
ER 1 F Foot pedal. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 254 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 254 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 139 880
1 to 3 phase adapter
Note! Only for use with Renegade ES 300i
(0445 100 880), ET 300i (0445 100 900)
and ET 300iP (0445 100 920)
0445 840 880
Renegade analogue remote kit
0445 870 880
Remote Control MMA3, 10 m
0445 870 881
Remote Control MMA3, 25 m
0445 693 880
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 10 m
0445 693 881
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 25 m
0445 694 880
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 10 m
0445 694 881
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 25 m
0463 416 101
- 43 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising