ESAB | ET 300i | Instruction manual | ESAB ET 300i Brugermanual

ESAB ET 300i Brugermanual
ET 300i, ET 300iP
Sveisestrømkilde TIG 300 A
Bruksanvisning
0463 416 101 NO 20180703
Valid for: serial no. 815-xxx-xxxx
INNHOLD
1
SIKKERHET.................................................................................................
5
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
5
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
5
INNLEDNING ...............................................................................................
8
2.1
Oversikt ...................................................................................................
8
2.2
Utstyr .......................................................................................................
8
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
9
4
INSTALLASJON ..........................................................................................
11
4.1
Plassering ...............................................................................................
11
4.2
Instruksjoner for løfting .........................................................................
11
4.3
Nettilkobling............................................................................................
12
4.4
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabelflate .................................
15
BRUK ...........................................................................................................
17
5.1
Oversikt ...................................................................................................
17
5.2
Koblinger og styringsenheter ...............................................................
17
5.3
TIG-sveising ............................................................................................
18
5.4
MMA-sveising .........................................................................................
18
5.5
Tilkobling av sveise- og returkabler .....................................................
18
5.6
Slå nettstrømmen på/av .........................................................................
18
5.7
Koble til kjøleren EC 1000 .....................................................................
19
5.8
Viftestyring..............................................................................................
19
5.9
Termisk beskyttelse ...............................................................................
19
5.10
Spenningsreduksjonsenhet (VRD) .......................................................
20
5.11
Fjernkontroll............................................................................................
20
5.12
USB-tilkobling.........................................................................................
20
2
5
0463 416 101
© ESAB AB 2018
INNHOLD
6
INNSTILLINGSPANEL.................................................................................
21
6.1
ET 300i .....................................................................................................
21
6.1.1
Navigering ............................................................................................
21
6.1.2
Sveiseprogram .....................................................................................
22
ET 300iP ..................................................................................................
23
Navigering ............................................................................................
24
TIG-innstillinger ......................................................................................
25
6.3.1
Skjulte TIG-funksjoner ..........................................................................
26
6.3.2
Målte verdier.........................................................................................
26
Forklaring for TIG-funksjoner................................................................
26
6.4.1
Analog fjernkontroll...............................................................................
29
6.4.2
Forklaring for fotpedalfunksjonene .......................................................
29
MMA-innstillinger ...................................................................................
30
6.5.1
Skjulte MMA-funksjoner .......................................................................
30
6.5.2
Målte verdier.........................................................................................
26
Forklaring for MMA-funksjoner .............................................................
31
VEDLIKEHOLD............................................................................................
32
7.1
Rutinemessig vedlikehold .....................................................................
32
7.2
Rengjøringsanvisninger ........................................................................
32
8
FEILSØKING ...............................................................................................
36
9
FEILKODER.................................................................................................
37
9.1
Beskrivelser av feilkoder .......................................................................
37
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
SKJEMA ..............................................................................................................
ORDRENUMRE ...................................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
39
40
41
42
6.2
6.2.1
6.3
6.4
6.5
6.6
7
10
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0463 416 101
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
1.2
Sikkerhetsregler
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
0463 416 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
4.
5.
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring.
ELEKTRISK STØT – kan være livsfarlig
•
•
•
•
Monter og jord enheten i samsvar med bruksanvisningen.
Ikke ta i strømførende deler eller elektroder med bare hender eller vått
verneutstyr.
Isoler deg selv fra jord og arbeidet.
Sørg for å ha en trygg arbeidsposisjon.
ELEKTRISITET OG MAGNETFELTER – kan være helsefarlige
•
•
•
Sveisere med pacemaker bør rådføre seg med lege før sveising. EMF kan
forstyrre enkelte pacemakere.
Eksponering for EMF kan ha andre, ukjente helseeffekter.
Sveisere skal benytte følgende prosedyre for å minimere eksponeringen
for EMF:
○ Før elektrode- og arbeidskablene sammen på samme side av
kroppen. Sikre dem med tape der dette er mulig. Ikke plasser
kroppen din mellom brenneren og arbeidskablene. Du må aldri kveile
brenner- eller arbeidskabelen rundt kroppen din. Holdt
sveisestrømkilden og kablene så langt borte fra kroppen som mulig.
○ Koble arbeidskabelen til arbeidsemnet så nært området som sveises,
som mulig.
RØYK OG GASSER – kan være helsefarlige
•
•
Vend ansiktet bort fra sveiserøyken.
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å lede røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området.
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær.
Beskytt omgivelsene rundt med egnede beskyttelsesskjermer eller
forheng.
STØY – for sterk støy kan skade hørselen
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern.
0463 416 101
-6-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
BEVEGELIGE DELER – kan forårsake personskade
•
•
•
Hold alle dører, paneler og deksler lukket og godt på plass. Bare kvalifisert
personell skal fjerne deksler for vedlikehold og feilsøking etter behov.
Monter paneler og deksler, og lukk dører, når servicearbeidet er fullført, og
før motoren startes.
Stopp motoren før du monterer eller kobler til en enhet.
Hold hender, hår, løstsittende klær og verktøy borte fra bevegelige deler.
BRANNFARE
•
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Sørg for at det ikke er noen brennbare
materialer i nærheten.
Ikke bruk på lukkede beholdere.
FUNKSJONSFEIL – tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
ADVARSEL!
Ikke bruk strømkilden til å tine frosne rør.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder der
strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser og
strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller elektronisk
utstyr etter endt levetid leveres inn til et mottak for
gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til veie
informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0463 416 101
-7-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
2.1
Oversikt
ET 300i og ET 300iP er sveisestrømkilder ment for TIG-sveising og sveising med belagte
elektroder (MMA).
ESAB-tilbehør til produktet finner du i kapittelet "TILBEHØR" i denne
bruksanvisningen.
2.2
Utstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
•
•
Bruksanvisning
3 m (9,8 fot) strømkabel med støpsel
Gasslange for TIG-sveising, inkludert slangeklemmer
Returkabel
0463 416 101
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
ET 300i (0445 100 900, 0445 100 904), ET 300iP (0445 100 920, 0445 100 924)
Nettspenning
230-480 V, ± 10 %,
3~ 50/60 Hz
230 V ± 10 %, 1~, 50/60 Hz
Tilførselsnett Ssc min
4,1 MVA
Ingen effekt
Zmaks.
0,04 ohm
Ingen effekt
Imaks. MMA
30,0 A
29,0 A
Imaks. TIG
22,0 A
20,0 A
Primærstrøm
Tomgangseffekt i energisparemodus
Uin 230 V
63 W
Uin 400 V
68 W
Uin 480 V
72 W
74 W
Innstillingsområde
MMA
5 A / 20 V – 300 A / 32 V
5 A / 20 V – 200 A / 28 V
TIG
5 A / 10 V – 300 A / 22 V
5 A / 10 V – 200 A / 18 V
Tillatt belastning ved MMA
40 % arbeidssyklus
300 A/32,0 V
60 % arbeidssyklus
250 A/30,0 V
100 % intermittensfaktor
200 A/28,0 V
200 A/28,0 V
Tillatt belastning ved TIG
40 % arbeidssyklus
300 A/22,0 V
60 % arbeidssyklus
250 A/20,0 V
100 % intermittensfaktor
200 A/18,0 V
200 A/18,0 V
TIG
0,96
0,98
MMA
0,96
0,99
Synseffekt I2 ved maks.
strøm
11,6 kVA
6,6 kVA
Aktiv effekt I2 ved maks.
strøm
11,2 kW
6,6 kW
Effektfaktor ved maks. strøm
Virkningsgrad ved maks. strøm
TIG
83 %
83 %
MMA
86 %
86 %
Åpen-krets-spenning U0
maks.
48 V
48 V
Åpen-krets-spenning U0
max med VRD 35 V aktivert
34 V
34 V
UPK
12,4 kV
12,4 kV
Driftstemperatur
0463 416 101
–10 til +40 °C
-9-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
ET 300i (0445 100 900, 0445 100 904), ET 300iP (0445 100 920, 0445 100 924)
Transporttemperatur
–20 til +55 °C
Kontinuerlig lydtrykk uten
belastning
Mål, l × b × h
< 70 db (A)
460 × 200 × 320 mm (18,1 × 7,9 × 12,6 tommer)
Vekt med kjøler
uten kjøler
26,6 kg (58,6 pund)
16,8 kg (37,0 pund)
Isolasjonsklasse
transformator
F
Kapslingsgrad
IP23
Anvendelsesklasse
Tilførselsnett, Ssc min
Minste kortslutningsstrøm på nettverket i henhold til IEC 61000-3-12.
Arbeidssyklus
Arbeidssyklusen angir den prosentandelen av en ti minutters periode da du kan sveise eller
skjære med en viss belastning uten å overbelaste systemet. Arbeidssyklusen gjelder for
40 °C eller lavere.
Kapslingsgrad
IP-koden angir kapslingsgraden, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander eller vann.
Utstyr merket IP23 er beregnet for innendørs og utendørs bruk.
Anvendelsesklasse
Symbolet
0463 416 101
betyr at strømkilden er beregnet for bruk i områder med økt elektrisk risiko.
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
FORSIKTIG!
Dette produktet er beregnet til industriell bruk. I et boligmiljø kan dette produktet
forårsake radioforstyrrelser. Det er brukerens ansvar å ta nødvendige relevante
forholdsregler.
4.1
Plassering
Plasser strømkilden slik at inn- og utløpskanalene til kjøleluften ikke blokkeres.
A. minst 200 mm (8 tommer)
B. minst 200 mm (8 tommer)
ADVARSEL!
Sikre utstyret - særlig hvis bakken er
ujevn eller skråner.
4.2
Instruksjoner for løfting
Mekaniske løft må utføres med begge ytterhåndtakene.
0463 416 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4.3
Nettilkobling
OBS!
Krav til strømtilførsel
Dette utstyret er i samsvar med IEC 61000-3-12, forutsatt at
kortslutningsstrømmen er større eller lik Sscmin i grensesnittet mellom
brukerforsyningen og det offentlige strømnettet. Det er installatørens eller
utstyrets brukers ansvar å kontakte strømleverandøren for om nødvendig å
forsikre seg om at utstyret er koblet til en strømforsyning med en
kortslutningsstrøm som er større eller lik Sscmin. Se de tekniske dataene i
avsnittet TEKNISKE DATA.
Strømkilden vil automatisk justeres til tilført inngangsspenning. Sørg for at den er beskyttet
med en sikring av riktig størrelse. Enheten skal jordes i henhold til gjeldende forskrifter.
1.
Typeskilt med tilkoblingsdata
Montering av strømkabel
OBS!
Strømkilden leveres med en 4 x 2,5 mm2 strømkabel og en 16 A plugg som
sammen kan håndtere merkedataene angitt for 3-faset 380–415 V nettilkobling.
Hvis en annen nettspenning kreves, kan strømkabelen endres i henhold til
relevante nasjonale bestemmelser. Se delen Anbefalte sikringsstørrelser og
minste kabelflate for anbefalinger.
0463 416 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ta av sidepanelet.
Hvis den er trukket til, må stoppeblokk (A) løsnes.
Hvis en kabel er koblet til, må alle ledninger kobles fra, buntebåndet (D) kuttes og
kabelen tas ut.
Valgfritt: Viften med skum kan på dette tidspunktet tas bort for å forenkle monteringen.
Merk deg vifteretningen (klistremerket mot innsiden).
Avisoler den nye ledningen i henhold til spesifikasjon (B).
Sett inn kabelen med ca. 1 cm isolasjon inni stoppeblokken. Trekk til stoppeblokken
ved å bruke 1,5–2 Nm (A).
Bruk to buntebånd for å feste kablene (D).
Valgfritt: Hvis viften med skum er tatt ut, skal den nå monteres på nytt. Et symbol på
siden av viften (G) viser luftstrømmens retning.
Monter ferrittene, og koble til jordingsledningen (C). En tannskive skal være plassert
nærmest kjølelegemet. Trekk til skruen med et tiltrekkingsmoment på 6,0 ± 0,6 Nm.
Koble til alle ledninger i henhold til illustrasjonene for 1-fase og 3-fase. Trekk til skruen
med et tiltrekkingsmoment på 1,0 ± 0,2 Nm.
Sørg for at IP-skjermen er riktig montert på innsiden av sidepanelet (E).
Sett sidepanelet (F) på igjen.
Trekk til skruene på sidepanelet med 3 ± 0,3 Nm.
3-fase
0463 416 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
1-fase
ADVARSEL!
Under 1-fasedrift er terminal L3 slått på, selv om den ikke er tilkoblet. Sørg for at
terminal L3 er frakoblet.
0463 416 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4.4
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabelflate
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabelflate
ET 300i, ET 300iPET 300i, ET 300iP
3~ 50/60 Hz
Nettspenning
1~ 50/60
Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
230 V
4 × 4 mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
3 × 6 mm²
Maksimal merkestrøm
Imax
MMA
30 A
18 A
17 A
16 A
14 A
29 A
I1eff
MMA
19 A
11 A
11 A
10 A
9A
29 A
Maksimal merkestrøm
Imax
TIG
22 A
13 A
12 A
12 A
10 A
20 A
I1eff
TIG
14 A
8A
8A
7A
7A
16 A
Sikring
antioverspenning
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
35 A
type C MCB
25 A
16 A
16 A
16 A
16 A
32 A
Maksimum anbefalt
lengde på
skjøteledning
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
Anbefalt
minstestørrelse på
skjøteledning
4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 3 × 6 mm²
Tverrsnitt strømkabel
OBS!
Forskjellige varianter av ET 300i og ET 300iP er sertifisert for forskjellige
nettspenninger. Se alltid typeskiltet for spesifikasjonene til strømkilden som
brukes.
OBS!
Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor overholder svenske
bestemmelser. Bruk strømkilden i henhold til gjeldende nasjonale forskrifter.
1-faset 230 V nettspenning med en 16 A sikring
Se tabellen nedenfor for informasjon om bruk av 1-faset 230 V nettspenning med en 16 A
sikring. En 16 A sikring kan tilrettelegge for bruk av en 16 A plugg kombinert med en
3 x 2,5 mm2 strømkabel.
MMA 1~ 230 V 16 A
25%
60%
100%
I2
200 A*
150 A
120 A
U2
28,0 V
26,0 V
24,8 V
0463 416 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
Imax
28,2 A
20,2 A
15,3 A
Ieff
14,1 A
15,6 A
15,3 A
TIG 1~ 230 V 16 A
60%
100%
I2
200 A*
170 A
U2
18,0 V
16,8 V
Imax
19,1 A
15,3 A
Ieff
14,8 A
15,3 A
*) Det anbefales å bruke porselensikringer for å oppnå 200 A i MMA- og TIG-modus.
MCB-sikringer bryter kretsen raskere enn porselensikringer.
Forsyning fra strømgeneratorer
Strømkilden kan være ulike typer generatorer. Noen generatorer tilfører kanskje ikke
tilstrekkelig strøm til at sveisestrømkilden fungerer riktig. Det anbefales generatorer med
automatisk spenningsregulering (AVR) eller med tilsvarende eller bedre regulering og
nominell effekt på 20 kW.
0463 416 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5
BRUK
5.1
Oversikt
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet Sikkerhet.
Les gjennom kapitlet før du begynner å bruke utstyret.
OBS!
Bruk tiltenkt håndtak når utstyret skal flyttes. Dra aldri i kablene.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ikke ta på arbeidsemnet eller sveisehodet under drift!
5.2
Koblinger og styringsenheter
1. Brukergrensesnitt, se kapittelet
7. Inngang for gassforsyning
KONTROLLPANEL.
2. Kobling (+): TIG: Returkabel MMA:
8. Strømbryter, O/I
Sveisekabel eller returkabel
3. Utgang for gassforsyning
9. USB-tilkobling
4. TIG-brennerutløser
10. Tilkopling for kjøleenhet
5. Kobling (–): TIG-brenner MMA: Returkabel 11. Strømkabel
eller sveisekabel
6. Tilkobling for fjernkontrollenhet (Både
digitale og analoge fjernkontrollenheter
kan brukes sammen med strømkilden.)
0463 416 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
OBS!
Når en gasslange kobles til inngangen for gassforsyning, må den festes med en
slangeklemme.
OBS!
Bruk alltid dekselet når USB-tilkoblingen ikke er i bruk.
5.3
TIG-sveising
Ved TIG-sveising smeltes metallet i arbeidsemnet med en lysbue som tennes fra
en ikke-konsumerende wolframelektrode. Smeltebadet og elektroden beskyttes
av en dekkgass, som vanligvis består av en inert gass.
Ved TIG-sveising skal strømkilden suppleres med:
•
•
•
•
•
•
5.4
en TIG-brenner
en gasslange koblet til gassinntaket (ved hjelp av en slangeklemme)
en argongassylinder
en argongassregulator
en wolframelektrode
en returkabel (med klemme)
MMA-sveising
MMA-sveising kan også betegnes som sveising med belagte elektroder.
Lysbuen smelter elektroden samt en lokal del av arbeidsemnet. Når belegget
smelter, danner det et beskyttende slagg som skaper en dekkgass for å beskytte
smeltebadet mot kontaminering fra atmosfæren.
Ved MMA-sveising skal strømkilden suppleres med:
•
•
5.5
sveisekabel med elektrodeholder
returkabel med klemme
Tilkobling av sveise- og returkabler
Strømkilden har to utganger, en positiv sveiseklemme (+) og en negativ sveiseklemme (-) for
tilkobling av sveise- og returkabler. Hvilken utgang sveisekabelen skal kobles til, avhenger av
sveisemetoden eller hvilken elektrodetype som benyttes.
Koble returkabelen til den andre utgangen på strømkilden. Fest returkabelens
kontaktklemme til arbeidsemnet, og pass på at det er god kontakt mellom arbeidsemnet og
utgangen for returkabelen på strømkilden.
•
•
For TIG-sveising brukes den negative sveiseklemmen (-) for sveisebrenneren, og den
positive sveiseklemmen (+) brukes for returkabelen.
For MMA-sveising kan sveisekabelen kobles til den positive sveiseklemmen (+) eller
den negative sveiseklemmen (-), avhengig av hvilken type elektrode som benyttes.
Tilkoblingspolariteten er angitt på emballasjen til elektroden.
5.6
Slå nettstrømmen på/av
Nettspenningen kobles inn ved å dreie bryteren til stillingen I.
Slå av enheten ved å vri bryteren til posisjonen "O".
Sveiseprogrammene lagres og er tilgjengelige neste gang du slår på enheten, uavhengig av
om strømmen brytes, eller om maskinen slås av på normal måte.
0463 416 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
FORSIKTIG!
Ikke slå av strømkilden under sveising (med belastning).
5.7
Koble til kjøleren EC 1000
OBS!
Pass på at grensesnittkabelen ikke blir klemt mellom strømkilden og
kjøleenheten!
OBS!
Strømforsyningen til kjøleenheten kommer fra sveisestrømkilden via
tilkoblingskabelen (se kjøleenhetens bruksanvisning for mer informasjon).
5.8
Viftestyring
Strømkilden har en automatisk varmeregulering. Viften fortsetter å kjøre i noen minutter etter
at sveisingen har stoppet, mens strømkilden bytter til energisparingsmodus. Viften starter
igjen når sveisingen starter på nytt.
I energisparingsmodus starter viften nå og da og kjører i noen få minutter.
5.9
Termisk beskyttelse
Strømkilden har varmebeskyttelse mot overoppheting. Når overoppheting
forekommer, stopper sveisingen, overopphetingsindikatoren på panelet tennes,
og en feilmelding vises på displayet. Beskyttelsen tilbakestilles automatisk når
temperaturen er tilstrekkelig redusert.
0463 416 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5.10
Spenningsreduksjonsenhet (VRD)
VRD-funksjonen sørger for at tomgangsspenningen ikke overstiger 35 V når det
ikke utføres sveising. Dette angis ved at VRD-indikatoren på panelet lyser.
Kontakt en godkjent ESAB-servicetekniker for å aktivere denne funksjonen.
5.11
Fjernkontroll
Koble til fjernkontrollen på baksiden av strømkilden, og aktiver fjernkontrollen
ved å trykke på fjernkontrollknappen på panelet (indikatoren for fjernkontroll
tennes når den aktiveres). Når fjernkontrollen er aktivert, låses
innstillingspanelet for bruk, men det viser sveisedata.
5.12
USB-tilkobling
Bruk alltid USB-dekselet når USB-tilkoblingen ikke er i bruk.
Ikke bruk til lading av f.eks. mobiltelefoner.
Sveiseprosessen blokkeres når en USB-flashenhet kobles til. USB-tilkoblingen
kan brukes til å hente sveisestatistikk. Statistikken inneholder det totale antallet
sveisinger som er utført, total sveisetid og gjennomsnittsstrøm.
Hente sveisestatistikk
Sørg alltid for at strømkilden ikke brukes til sveising når sveisestatistikk hentes.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 416 101
Sett inn en tom USB-flashenhet i strømkildens USB-kontakt.
For bekreftelse på at strømkilden har lest av USB-flashenheten, blinker
teksten «USB» på displayet i et øyeblikk, hvorpå den deretter vises
med konstant lys.
Når teksten «USB» vises med konstant lys: Ta USB-flashenheten ut fra
USB-kontakten.
USB-flashenheten vil inneholde en tekstfil (.txt) med sveisestatistikken.
Vi anbefaler Microsoft WordPad eller Microsoft Word for å åpne
tekstfilen.
- 20 -
© ESAB AB 2018
6 INNSTILLINGSPANEL
6
INNSTILLINGSPANEL
6.1
ET 300i
1. Minne 1, 2 og 3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Gjeldende innstilt og målt verdi / målt
spenningsverdi
Display – viser angitt eller målt verdi.
9. Slope down-indikator.
Knapp for å velge sveisemetode: TIG HF, 10. Gassetterstrømningsindikator.
LiftArc™ eller MMA.
Angivelsesindikator.
11. Knapp for parametervalg, valg indikeres av
(8) til (10). Brukes også for å få tilgang til
skjulte funksjoner.
Knapp for å velge 2-takt eller 4-takt (kun 12. Overopphetingsindikator.
TIG).
Knapp for å aktivere og deaktivere
13. Indikator for VRD-funksjon (redusert
fjernkontrollenheten.
tomgangsspenning).
Bryter for innstilling av data.
6.1.1
Navigering
Valg av parameter
Ved å trykke på knappen (11) kan forskjellige verdier vises. Bruk bryteren (7) for å endre
verdiene. Sekvensen er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
Angi gjeldende verdi.
Målt strømverdi.
Målt spenningsverdi.
Slope down (kun TIG)
Gassetterstrømning (kun TIG)
0463 416 101
- 21 -
© ESAB AB 2018
6 INNSTILLINGSPANEL
Angi parameter
Angivelsesindikatoren (4) vil tennes når den viste verdien kan endres. Den kan ikke endres
fra panelet når en fjernkontroll er aktivert. Hvis du prøver å endre en verdi når modus for målt
verdi er aktivert, aktiveres modus for angitt gjeldende verdi automatisk.
Angivelsesindikatoren er av når målte verdier vises.
6.1.2
Sveiseprogram
For hver sveiseprosess (MMA/TIG) kan tre forskjellige sveiseprogrammer lagres i minnet til
innstillingspanelet (1). Trykk på valgtasten 1, 2 eller 3 i tre sekunder for å lagre et
sveiseprogram i minnet. Minneindikatoren vil tennes når det er fullført.
Når du skal bytte mellom de ulike sveiseprogrammene, trykker du på knapp 1, 2 eller 3.
0463 416 101
- 22 -
© ESAB AB 2018
6 INNSTILLINGSPANEL
6.2
ET 300iP
1. Knapp for å veksle mellom likestrøm og
pulsstrøm.
2. Display – viser angitt eller målt verdi.
3. Knapp for å velge sveisemetode: TIG HF,
LiftArc™ eller MMA.
4. Angivelsesindikator.
5. Knapp for å velge 2-takt eller 4-takt (kun
TIG).
6. Knapp for å aktivere og deaktivere
fjernkontrollenheten.
7. Bryter for innstilling av data.
8. Gassforstrømningsindikator.
9. Slope up-indikator.
10. Indikator for likestrøm eller pulsstrøm.
12. Bakgrunnsstrømindikator.
13. Pulsfrekvensindikator.
14. Slope down-indikator.
15. Gassetterstrømningsindikator.
16. Knapp for å veksle mellom parametrene i
grafen.
17. Indikerer hva som vises på displayet:
s (sekunder for gassforstrømning,
gassetterstrømning, slope up og slope
down), % (pulsbalanse), Hz (pulsfrekvens).
18. Gjeldende innstilt og målt verdi / målt
spenningsverdi.
19. Knapp for parametervalg, valg indikeres av
(18). Brukes også for å få tilgang til skjulte
funksjoner.
20. Overopphetingsindikator.
21. Indikator for VRD-funksjon (redusert
tomgangsspenning).
11. Pulsbalanse.
0463 416 101
- 23 -
© ESAB AB 2018
6 INNSTILLINGSPANEL
6.2.1
Navigering
Valg av parameter
Ved å trykke på knappen (19) kan forskjellige verdier vises og endres. Bruk bryteren (7) for å
endre verdiene. Sekvensen er som følger:
1.
2.
3.
Angi gjeldende verdi.
Målt strømverdi.
Målt spenningsverdi.
Angi parameter
Angivelsesindikatoren (4) vil tennes når den viste verdien kan endres. Den kan ikke endres
fra panelet når en fjernkontroll er aktivert. Hvis du prøver å endre en verdi når modus for målt
verdi er aktivert, aktiveres modus for angitt gjeldende verdi automatisk.
Angivelsesindikatoren (4) er av når målte verdier vises.
Sveiseparametere
Sveiseparametrene lagres henholdsvis for puls og ingen puls. Verdiene endres når du
veksler mellom puls og ingen puls.
0463 416 101
- 24 -
© ESAB AB 2018
6 INNSTILLINGSPANEL
6.3
Symbol
TIG-innstillinger
Funksjon
Innstillingsom Innstillingstrin Standar ET 300i ET 300iP
råde
n
dverdi
TIG HF*
PÅ/AV
PÅ
X
X
LiftArc*
PÅ/AV
AV
X
X
Strøm
1f: 5-200 A
1
100 A
X
X
0,1
1,5 s
H
X
0,1
3,0 s
X
X
Gassforstrøm H: 0,0-9,9 s
ningstid
0,0-25,0 s
0,1
1,0 s
H
X
Gassetterstrø 0,0-25,0 s
mningstid
0,1
7,0 s
X
X
3f: 5-300 A
Slope up-tid
H: 0,0-9,9 s
0,0-25,0 s
Slope
down-tid
0,0-25,0 s
2-takts*
PÅ/AV
PÅ
X
X
4-takts*
PÅ/AV
AV
X
X
Fjernkontrolle PÅ/AV
nhet*
AV
X
X
Puls*
PÅ/AV
AV
X
Pulsstrøm
1f: 5-200 A
120 A
X
80 A
X
50 %
X
3f: 5-300 A
Bakgrunnsstr 1f: 5-200 A
øm
3f: 5-300 A
Pulsbalanse
10–90 %
5
Pulsfrekvens
0,01–999 Hz
0,10–0,99: 0,01 100 Hz
X
1,0-9,9: 0,1
10-100: 1
100-300: 10
300-999: 100
Ekstern min.
strøm
0–99 %
1
*) En parameter kan ikke endres mens du sveiser.
0463 416 101
- 25 -
20 %
H
H
H = skjult funksjon
© ESAB AB 2018
6 INNSTILLINGSPANEL
Symbol
Funksjon
Innstillingsom Innstillingstrin Standar ET 300i ET 300iP
råde
n
dverdi
Dobbeltstrøm PÅ/AV
modus*
Dobbeltstrøm 10–90 %
modus,
innstillingsver
di
1
AV
H
H
50 %
H
X
*) En parameter kan ikke endres mens du sveiser.
6.3.1
H = skjult funksjon
Skjulte TIG-funksjoner
Det finnes skjulte funksjoner i innstillingspanelet. Hvis du vil få tilgang til funksjonene, trykker
du på og holder inne knappen for valg av parameter i tre sekunder (se delen
INNSTILLINGSPANEL for knappens lokasjon). Displayet viser en bokstav og en verdi. Velg
funksjon ved å trykke på samme knapp. Rattet brukes for å endre verdi på valgt funksjon.
For å gå ut av de skjulte funksjonene igjen trykker du på knappen igjen i 3 sekunder.
Bokstav Funksjon
Innstillinger
E
Dobbeltstrømmodus
0 = AV, 1 = PÅ
e
ET300i: Dobbeltstrømmodus,
innstillingsverdi
10–90 %
A
Gassforstrømning
0,0-9,9 s
b
Slope up
0,0-9,9 s
I
Ekstern min. strøm
0–99 %
Still inn innstillingsverdi for dobbeltstrømmodus for ET300iP: Når dobbeltstrømmodus er PÅ,
velger du bakgrunnsstrømindikator (12) med knappen (16). Verdien vises på displayet. Bruk
bryteren (7) til å justere verdien.
6.3.2
Målte verdier
Målt strøm
Målt verdi på displayet for sveisestrøm A er aritmetisk middelverdi.
Målt spenning
Målt spenning på displayet for buespenning er aritmetisk middelverdi.
6.4
Forklaring for TIG-funksjoner
HF-start
HF-startfunksjonen tenner lysbuen ved hjelp av en pilotbue med
høyfrekvensspenning. Dette reduserer risikoen for wolframkontaminering i
begynnelsen. Høyfrekvensspenningen kan forstyrre annet elektrisk utstyr i
nærliggende områder.
LiftArc™
LiftArc™-funksjonen tenner lysbuen når wolframelektroden kommer i kontakt
med arbeidsemnet, utløserbryteren trykkes inn og wolframelektroden løftes vekk
fra arbeidsemnet. For å minimere risikoen for wolframkontaminering er
startstrømmen på et veldig lavt nivå og øker deretter til den innstilte verdien
(styrt av slope up-funksjonen).
0463 416 101
- 26 -
© ESAB AB 2018
6 INNSTILLINGSPANEL
2-takts
I 2-taktsmodus trykker du på TIG-brennerens utløserbryter (1) for å starte
dekkgassflyten og tenne lysbuen. Strømmen øker til den innstilte verdien. Slipp
utløseren (2) for å starte slope down og slukke lysbuen. Dekkgassen fortsetter å
strømme for å beskytte smeltebadet og wolframelektroden.
A = gassforstrømning
B = slope opp
C = slope ned
D = gassetterstrømning
4-takt
I 4-taktsmodus trykker du på TIG-brennerens utløserbryter (1) for å starte
dekkgasstømmen og tenne lysbuen på pilotnivå. Slipp utløseren (2) for å øke
strømmen til den angitte verdien. Hvis du vil avbryte sveisingen, trykker du på
utløserbryteren (3) igjen. Strømmen senkes tilbake til pilotnivå. Slipp utløseren (4) for
å slukke lysbuen. Dekkgassen fortsetter å strømme for å beskytte smeltebadet og
wolframelektroden.
A = gassforstrømning
C = slope ned
B = slope opp
D = gassetterstrømning
Gassforstrømning
Gassforstrømningsfunksjonen styrer tidsrommet når dekkgassen strømmer før
lysbuen tennes.
Gassetterstrømning
Gassetterstrømningsfunksjonen styrer tidsrommet når dekkgassen strømmer
etter at lysbuen har sluknet.
Slope up
Slope up-funksjonen brukes for å styre tiden som brukes for strømøkning i
tenningsprosessen for sveisingen, for å unngå eventuelle skader på
wolframelektroden.
0463 416 101
- 27 -
© ESAB AB 2018
6 INNSTILLINGSPANEL
Slope down
Slope down-funksjonen brukes for å styre tiden som brukes for strømsenking i
sluttprosessen for sveisingen, for å unngå eventuelle sprekker.
Pulsinnstillinger
For å stille inn en pulsert strøm kreves fire parametere: pulsstrøm,
bakgrunnsstrøm, pulsbalanse og pulsfrekvens.
Pulsstrøm
Den høyeste av to strømverdier ved pulsstrøm.
Bakgrunnspulsstrøm
Den laveste av to strømverdier ved pulsstrøm.
Pulsbalanse
Pulsbalansen er forholdet mellom pulsstrømmen og bakgrunnsstrømmen i en
pulssyklus. For at man skal kunne styre energien til lysbuen og størrelsen på
smeltebadet kan pulsbalansen justeres ved å stille inn prosenten til
pulsstrømmen i en pulssyklus.
For eksempel: Hvis pulsbalansen er stilt inn til 50 %, blir tiden for pulsstrøm og
bakgrunnsstrøm likt distribuert i pulssyklusen. Hvis pulsbalansen er stilt inn til
90 %, vil 90 % av pulssyklusen være pulsstrøm og bare 10 % vil være
bakgrunnsstrøm.
Pulsfrekvens
Antallet pulssykluser i løpet av en tidsperiode. En høyere frekvens gir flere
pulssykluser for hver periode. Når pulsfrekvensen stilles inn lavt, har
smeltebadet tid til å delvis størkne mellom hver puls. Når frekvensen stilles inn
høyt, kan man oppnå en mer fokusert lysbue.
Ekstern min. strøm
Denne brukes for å stille inn minimumsstrømmen for fotpedalen og den analoge
fjernkontrollen. Angis i % av den innstilte strømmen fra 0 til 99 % i trinn på 1 %.
For eksempel: Hvis strømmen stilles til 100 A og minimumsstrømmen for
fjernkontroll er stilt inn til 20 %, vil minimumsstrømmen for fjernkontroll være
20 A. Hvis strømmen er stilt inn til 80 A og minimumsstrømmen for fjernkontroll
er stilt inn til 50 %, vil minimumsstrømmen for fjernkontroll være 40 A. Hvis
minimumsstrømmen for fjernkontroll er stilt inn til 0 %, vil minimumsstrømmen
for fjernkontroll være lik lavest mulige strøm (5 A).
Dobbeltstrømmodus
Dobbeltstrømmodus brukes til å regulere varmetilførselen og opprettholde
kontroll over sveisebrønnen. Dobbeltstrømmodus kan brukes til TIG-bruk med
ikke-puls og 4-taktsmodus når fjernkontrollfunksjonen IKKE er aktivert.
Slik aktiverer du: Still inn dobbeltstrømmodus til 1. Bakgrunnsstrømindikatoren
blinker et par ganger. Still inn prosentverdien for dobbeltstrøm. Se Skjulte
TIG-funksjoner for ytterligere instruksjoner.
Under sveising: Aktiver dobbeltstrøm med et raskt trykk på brennerutløseren.
Strømmen faller til konfigurert prosentandel av innstilt strømverdi. Gå tilbake til
innstilt strømverdi med nok et kort trykk på brennerutløseren.
0463 416 101
- 28 -
© ESAB AB 2018
6 INNSTILLINGSPANEL
6.4.1
Analog fjernkontroll
Verdien for den analoge fjernkontrollen stilles inn med parameteren for minimumsstrøm for
fjernkontroll. Innstillingsområdet for den analoge fjernkontrollen er fra minimumsstrøm for
fjernkontroll (min) til verdi for innstilt strøm (max).
6.4.2
Forklaring for fotpedalfunksjonene
2-takts fotpedal ved bruk av TIG-brennerutløser
I 2-taktsmodus med fotpedalen aktivert trykker du på TIG-brennerutløseren (1) for å starte
dekkgasstrømmen og initiere lysbuen. Strømmen øker opp til den innstilte eksterne
minimumsstrømmen. Bruk fotpedalen til å justere strømmen mellom ekstern minimumsstrøm
og den angitte gjeldende verdien. Slipp TIG-brennerutløseren (2) for å starte slope down og
slukke lysbuen. Dekkgassen fortsetter å strømme for å beskytte smeltebadet og
wolframelektroden.
A = gassforstrømning
E = innstilt strøm
B = slope opp
F = ekstern minimumsstrøm
C = slope ned
G = strømområde som kan justeres via
fotpedalen
D = gassetterstrømning
4-takts fotpedal ved bruk av TIG-brennerutløser
I 4-taktsmodus med fotpedalen aktivert trykker du på TIG-brennerutløseren (1) for å starte
dekkgasstrømmen og tenne lysbuen på pilotnivå. Slipp utløseren (2) for å øke strømmen til
den eksterne minimumsstrømmen. Bruk fotpedalen til å justere strømmen mellom ekstern
minimumsstrøm og den angitte gjeldende verdien. Hvis du vil avbryte sveisingen, trykker du
på utløserbryteren (3) igjen. Strømmen senkes tilbake til pilotnivå. Slipp utløseren (4) for å
slukke lysbuen. Dekkgassen fortsetter å strømme for å beskytte smeltebadet og
wolframelektroden.
A = gassforstrømning
E = innstilt strøm
B = slope opp
F = ekstern minimumsstrøm
0463 416 101
- 29 -
© ESAB AB 2018
6 INNSTILLINGSPANEL
C = slope ned
G = strømområde som kan justeres via
fotpedalen
D = gassetterstrømning
Fotpedal
Trykk inn fotpedalen (1) for å starte dekkgasstrømmen og tenne lysbuen. Strømmen øker
opp til den innstilte eksterne minimumsstrømmen. Bruk fotpedalen til å justere strømmen
mellom ekstern minimumsstrøm og den angitte gjeldende verdien. Slipp fotpedalen for å
starte slope down og slukke lysbuen. Dekkgassen fortsetter å strømme for å beskytte
smeltebadet og wolframelektroden.
A = gassforstrømning
E = innstilt strøm
B = slope opp
F = ekstern minimumsstrøm
C = slope ned
G = strømområde som kan justeres via
fotpedalen
D = gassetterstrømning
6.5
Symbol
MMA-innstillinger
Funksjon
Innstillingsom Innstillingstrin Standar ET 300i ET 300iP
råde
n
dverdi
MMA*
PÅ/AV
Strøm
1f: 5-200 A
PÅ
1
100 A
X
X
3f: 5-300 A
Buekraft
0-99
1
50
H
H
Varmstart
0–99 %
1
20 %
H
H
AV
X
X
20 %
H
H
Fjernkontrolle PÅ/AV
nhet*
Ekstern min.
strøm
0–99 %
1
*) En parameter kan ikke endres mens du sveiser.
6.5.1
H = skjult funksjon
Skjulte MMA-funksjoner
Det finnes skjulte funksjoner i innstillingspanelet. Hvis du vil få tilgang til funksjonene, trykker
du på og holder inne knappen for valg av parameter i tre sekunder (se delen
INNSTILLINGSPANEL for knappens lokasjon). Displayet viser en bokstav og en verdi. Velg
funksjon ved å trykke på samme knapp. Rattet brukes for å endre verdi på valgt funksjon.
For å gå ut av de skjulte funksjonene igjen trykker du på knappen igjen i 3 sekunder.
0463 416 101
- 30 -
© ESAB AB 2018
6 INNSTILLINGSPANEL
Bokstav Funksjon
Innstillinger
C
Buekraft
0-99
H
Varmstart
0–99 %
I
Ekstern min. strøm
0–99 %
6.5.2
Målte verdier
Målt strøm
Målt verdi på displayet for sveisestrøm A er aritmetisk middelverdi.
Målt spenning
Målt spenning på displayet for buespenning er aritmetisk middelverdi.
6.6
Forklaring for MMA-funksjoner
Buekraft
Funksjonen Arc Force (buekraft) avgjør hvordan strømmen endres som respons
på variasjoner i buelengden under sveising. Bruk en buekraft med lav verdi for å
få en rolig bue med lite sprut, og bruk en høy verdi for å få en varm og gravende
bue.
Buekraft gjelder bare for MMA-sveising.
Varmstart
Varmstartfunksjonen øker strømmen i begynnelsen av sveisingen midlertidig og
reduserer dermed risikoen for manglende sammensmelting ved startpunktet.
Varmstart gjelder bare for MMA-sveising.
Ekstern min. strøm
Denne brukes for å stille inn minimumsstrømmen for fotpedalen og den analoge
fjernkontrollen. Angis i % av den innstilte strømmen fra 0 til 99 % i trinn på 1 %.
For eksempel: Hvis strømmen stilles til 100 A og minimumsstrømmen for
fjernkontroll er stilt inn til 20 %, vil minimumsstrømmen for fjernkontroll være
20 A. Hvis strømmen er stilt inn til 80 A og minimumsstrømmen for fjernkontroll
er stilt inn til 50 %, vil minimumsstrømmen for fjernkontroll være 40 A. Hvis
minimumsstrømmen for fjernkontroll er stilt inn til 0 %, vil minimumsstrømmen
for fjernkontroll være lik lavest mulige strøm (5 A).
0463 416 101
- 31 -
© ESAB AB 2018
7 VEDLIKEHOLD
7
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL!
Koble fra strømmen før det utføres vedlikehold.
FORSIKTIG!
Bare personer med egnet kunnskap innen elektrisitet (autorisert personale) skal
fjerne vernedekslene.
FORSIKTIG!
Produktet dekkes av produsentens garanti. Ethvert forsøk fra et uautorisert
servicesenter på å utføre reparasjonsarbeid vil gjøre garantien ugyldig.
OBS!
Regelmessig vedlikehold er viktig for sikker og pålitelig drift.
OBS!
Utfør vedlikehold oftere under svært støvete forhold.
Kontroller før hver bruk at:
•
•
produktet og kablene er uskadde
brenneren er ren og uskadd
7.1
Rutinemessig vedlikehold
Vedlikeholdsplan under normale forhold. Kontroller utstyret før hver bruk.
Intervall
Område å vedlikeholde
Hver 3. måned
Rengjør eller bytt
uleselige etiketter.
Rengjør
sveiseterminalene.
Kontroller eller bytt
sveisekablene.
Hver 6. måned
Rengjør innsiden av
utstyret. Bruk tørr
trykkluft med redusert
trykk.
7.2
Rengjøringsanvisninger
Det er obligatorisk å rengjøre strømkilden jevnlig for å opprettholde ytelsen og øke levetiden.
Hvor ofte dette skal gjøres avhenger av følgende:
•
•
•
sveiseprosessen
buetiden
arbeidsmiljøet
0463 416 101
- 32 -
© ESAB AB 2018
7 VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG!
Sørg for at rengjøringsprosedyren utføres på et egnet, forberedt arbeidsområde.
FORSIKTIG!
Under rengjøring skal du alltid ha på personlig verneutstyr, som f.eks. øreplugger,
vernebriller, maskiner, hansker og vernesko.
1.
Koble strømkilden fra strømtilførselen.
ADVARSEL!
Vent i minst 30 sekunder på at kondensatorene skal lades ut før du
fortsetter.
2.
Ta ut de fire skruene som holder på plass det høyre sidepanelet, (R) og ta av panelet.
3.
Rengjør den høyre siden av strømkilden ved bruk av tørr trykkluft med redusert trykk.
OBS!
Siden strømkilden har én "skitten" side (høyre) og én "ren" side (venstre),
er det viktig at du ikke tar av det venstre sidepanelet før du rengjør den
høyre siden av strømkilden.
0463 416 101
- 33 -
© ESAB AB 2018
7 VEDLIKEHOLD
4.
Ta ut de fire skruene som holder på plass det venstre sidepanelet, (L) og ta av
panelet.
5.
Rengjør den venstre siden av strømkilden ved bruk av tørr trykkluft med redusert
trykk.
Sørg for at det ikke finnes gjenværende støv på noen del av strømkilden.
Etter at rengjøringen av strømkilden er fullført, monterer du strømkildens paneler
igjen, i motsatt rekkefølge.
6.
7.
OBS!
Når du monterer høyre sidepanel på nytt, må du sørge for at IP-skjermen
på innsiden av panelet er i riktig stilling. IP-skjermen skal ha en 90° vinkel
mot strømkilden, slik at den er plassert mellom sveiseuttakskontakten og
transformatoruttakene.
0463 416 101
- 34 -
© ESAB AB 2018
7 VEDLIKEHOLD
8.
Trekk til skruene på sidepanelene med 3 Nm ± 0,3 Nm.
0463 416 101
- 35 -
© ESAB AB 2018
8 FEILSØKING
8
FEILSØKING
Utfør disse kontrollene og inspeksjonene før du tilkaller en autorisert servicetekniker.
Feiltype
MMA-sveiseproblemer
Tiltak
•
•
•
•
•
MMA-sveiseproblemer
•
•
•
•
•
Ingen lysbue
•
•
•
•
•
Sveisestrømmen avbrytes
under sveising.
•
•
Den termiske beskyttelsen
trer ofte i funksjon.
•
•
•
•
Maksimal strøminnstilling
er begrenset til 200 A.
•
•
0463 416 101
Kontroller at sveise- og returkablene ikke er skadet, og at
de er koblet til strømkilden på riktig måte.
Kontroller at returklemmen har tilstrekkelig kontakt med
arbeidsemnet.
Kontroller at det brukes riktige elektroder og polaritet. For
polaritet kan du kontroller emballasjen til elektroden.
Kontroller at det er stilt inn riktig strømverdi.
Juster Arc Force (buekraft) and Hot Start (varmstart).
Kontroller at sveise- og returkablene ikke er skadet, og at
de er koblet til strømkilden på riktig måte.
Kontroller at returklemmen har tilstrekkelig kontakt med
arbeidsemnet.
Kontroller at TIG-brennerledningen er koblet til den
negative sveiseklemmen.
Kontroller at det brukes riktig dekkgass, gasstrøm,
sveisestrøm, fyllstavplassering, elektrodediameter og
sveisemodus på strømkilden.
Kontroller at gassventilen på TIG-brenneren er på.
Kontroller at displayet er på for å kunne kontrollere at
strømkilden har strøm.
Kontroller at displayet på innstillingspanelet viser riktige
verdier.
Kontroller at strømbryteren er slått på.
Sjekk at nett-, sveise- og returkablene er riktig tilkoblet.
Kontroller sikringene til strømforsyningen.
Kontroller om overopphetingslyset (varmebeskyttelse) på
innstillingspanelet er på.
Fortsett med feiltype No Arc (ingen lysbue).
Sørg for at den anbefalte arbeidssyklusen for
sveisestrømmen ikke er overskredet.
Se avsnittet Arbeidssyklus i kapittelet TEKNISKE DATA.
Sørg for at luftinntakene og -uttakene ikke er tilstoppet.
Rengjør innsiden av maskinen i henhold til rutinemessig
vedlikehold.
Kontroller og rengjør kjøleren.
Kontroller at strømkilden er koblet til en 3-faset
strømforsyning.
Kontroller sikringene til strømforsyningen.
- 36 -
© ESAB AB 2018
9 FEILKODER
9
FEILKODER
Feilkoden brukes for å vise at det har oppstått en feil på utstyret. Feil angis av at teksten
«Err» etterfulgt av feilkodenummeret vises på displayet.
Dersom det er oppdaget flere feil, vises bare koden for den sist inntrufne feilen.
9.1
Beskrivelser av feilkoder
Feilkoder som brukeren kan håndtere, er oppført nedenfor. Hvis en annen feilkode vises, må
du kontakte en autorisert ESAB-servicetekniker.
Feilkode
Err 1
Beskrivelse
Temperaturfeil
Temperaturen til strømkilden er for høy. En LED-lampe som angir
temperaturfeil, tennes også på panelet. En temperaturfeil indikeres av
overopphetingsindikatoren på kontrollpanelet.
Tiltak: Feilkoden vil automatisk forsvinne, og LED-lampen som angir
temperaturfeil, vil slås av når strømkilden er kjølt ned og er klar til bruk igjen.
Kontakt en servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Err 2
Kjølemiddelfeil
Temperaturen til kjølemiddelet er for høy.
Tiltak: Kontroller at det er tilstrekkelig kjølemiddel i kjøleren. Feilkoden vil
automatisk forsvinne når kjølemiddelet er kjølt ned og er klar til bruk igjen.
Kontakt en servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Err 3
Strømforsyningsfeil
Strømtilførselen til strømkilden er for lav eller for høy.
En fase forsvinner ved 3-faset drift. Spenning fra tredje fase registreres under
1-faset drift.
Tiltak: Sørg for at strømforsyningen er stabil, at alle ledninger er koblet til og
at nettspenningen (alle tre faser) er OK, og start systemet på nytt. Kontakt en
servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Err 4
Kommunikasjonsfeil
Kommunikasjonen mellom enhetene er brutt.
Tiltak: Kontroller kablene og koblingene, og start strømkilden på nytt. Kontakt
en servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Err 5
Minnefeil
Programminnet er skadet. Denne feilen kan deaktivere forhåndsinnstilte
funksjoner eller andre funksjoner der verdier lagres.
Tiltak: Fjern feilindikasjonen fra displayet ved å trykke på en knapp på
panelet. Start strømkilden på nytt. Kontakt en servicetekniker hvis feilen
vedvarer.
Err 6
Tidsfeil
Strømkildens elektronikk kan ikke utføre alle funksjoner til rett tid.
Tiltak: Start strømkilden på nytt. Kontakt en servicetekniker hvis feilen
vedvarer.
0463 416 101
- 37 -
© ESAB AB 2018
9 FEILKODER
Feilkode
Err 7
Beskrivelse
OCV-feil
OCV er for høy, eller den elektroniske styringen til OCV er brutt.
Tiltak: Start strømkilden på nytt. Kontakt en servicetekniker hvis feilen
vedvarer.
Err 8
Vannkjølingen er deaktivert
Brennerens slange er ikke tilkoblet kjøleenheten.
Tiltak: Hvis du bruker en vannkjølt brenner, må du sørge for at den er koblet
til kjøleenheten. Hvis du ikke bruker en vannkjølt brenner, kan du trykke på en
knapp på kontrollpanelet for å fjerne feilmeldingen. Kontakt en servicetekniker
hvis feilen vedvarer.
0463 416 101
- 38 -
© ESAB AB 2018
10 BESTILLING AV RESERVEDELER
10
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
ET 300i og ET 300iP er konstruert og testet i samsvar med de internasjonale og europeiske
standardene IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 og IEC/EN 60974-10 klasse A, den
kanadiske standarden CAN/CSA-E60974-1 og den amerikanske standarden ANSI/IEC
60974-1. Etter fullført service- eller reparasjonsarbeid er det personen som har utført
arbeidet, som har ansvaret for å sørge for at produktet fremdeles oppfyller kravene i
standarden over.
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com.
Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer riktig levering.
0463 416 101
- 39 -
© ESAB AB 2018
SKJEMA
SKJEMA
0463 416 101
- 40 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0445 100 900
Welding power source
ET 300i
EU
0445 100 920
Welding power source
ET 300iP
EU
0463 423 001
Spare parts list
0463 424 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 416 101
- 41 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TILBEHØR
0700 300 538
TIG torch TXH™ 151, 4 m (13 ft)
0700 300 544
TIG torch TXH™ 151, 8 m (26 ft)
0700 300 552
TIG torch TXH™ 201, 4 m (13 ft)
0700 300 555
TIG torch TXH™ 201, 8 m (26 ft)
0700 300 855
TIG torch TXH™ 252w, 4 m (13 ft)
0700 300 856
TIG torch TXH™ 252w, 8 m (26 ft)
0700 300 565
TIG torch TXH™ 401w, 4 m (13 ft)
0700 300 567
TIG torch TXH™ 401w, 8 m (26 ft)
0445 045 880
EC 1000 Cooler
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Welding cable kit 3 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 888
Welding cable kit 5 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 903
Return cable kit 3 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0700 006 889
Return cable kit 5 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0463 416 101
- 42 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
0445 536 881
ER 1 Remote control. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 882
ER 1 Remote control. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 883
ER 1 Remote control. 25 m (82 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0445 550 881
ER 1 F Foot pedal. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 550 882
ER 1 F Foot pedal. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 254 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 254 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 139 880
1 to 3 phase adapter
Note! Only for use with Renegade ES 300i
(0445 100 880), ET 300i (0445 100 900)
and ET 300iP (0445 100 920)
0445 840 880
Renegade analogue remote kit
0445 870 880
Remote Control MMA3, 10 m
0445 870 881
Remote Control MMA3, 25 m
0445 693 880
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 10 m
0445 693 881
Interconnection cable for analogue remote
control MMA3, 25 m
0445 694 880
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 10 m
0445 694 881
Interconnection cable for analogue remote
controls AT1 and AT1 C/F, 25 m
0463 416 101
- 43 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising