ESAB | ESAB PAPR System | Instruction manual | ESAB ESAB PAPR System Brugermanual

ESAB ESAB PAPR System Brugermanual
ESAB PAPR System
Åndedrettsvern
Bruksanvisning
ESAB PAPR System NO 20180614
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Sweden
Phone +46 (0) 31 50 90 00
www.esab.com
INNHOLD
1
SIKKERHET.................................................................................................
4
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
4
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
4
INNLEDNING ...............................................................................................
6
2.1
Oversikt ...................................................................................................
6
2.2
Utstyr .......................................................................................................
6
2.3
Forutsetninger ........................................................................................
6
TEKNISKE DATA.........................................................................................
8
3.1
Systemoversikt .......................................................................................
8
3.2
Teknisk informasjon...............................................................................
8
3.3
Garanti .....................................................................................................
9
BRUK ...........................................................................................................
10
4.1
Oppbygging ............................................................................................
10
4.1.1
Beltejustering........................................................................................
10
4.1.2
Partikkelfilter .........................................................................................
11
4.1.3
Ta ut filteret ...........................................................................................
11
4.1.4
Innsetting av nytt filter ..........................................................................
12
4.1.5
Skifte av forfilter....................................................................................
12
4.1.6
Festing av slangen på blåserenheten ..................................................
12
4.1.7
Påsetting av sveisehjelmen ..................................................................
12
4.2
Bruk .........................................................................................................
13
4.3
Inspeksjon før bruk ................................................................................
13
4.3.1
Alarmtest ..............................................................................................
13
4.3.2
Luftstrømtest.........................................................................................
14
4.3.3
Batterier ................................................................................................
14
4.3.3.1
Opplading av batteriet .......................................................................
14
4.3.3.2
Skifte batteri ......................................................................................
15
VEDLIKEHOLD............................................................................................
16
5.1
Rengjøring...............................................................................................
16
5.2
Oppbevaring og transport .....................................................................
16
FEILSØKING ...............................................................................................
SERTIFISERTE HJELMER .................................................................................
BESTILLING AV RESERVEDELER ....................................................................
ORDRENUMRE OG RESERVEDELSLISTE.......................................................
17
18
19
20
ESAB PAPR System ..................................................................................................
20
Sentinel A50 Air .........................................................................................................
21
Warrior Tech Air.........................................................................................................
21
F20 og F20 Air............................................................................................................
22
G30 og G30 Air ..........................................................................................................
23
G40, G50, G40 Air og G50 Air ...................................................................................
24
2
3
4
5
6
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
ESAB PAPR System
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
1.2
Sikkerhetsregler
ADVARSEL!
Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til risiko for brann,
elektrisk støt eller personskade.
•
•
•
•
Lad bare den korrekte typen oppladbart batteri for å redusere risikoen for
eksplosjon, personskade eller andre skader.
Ikke åpne laderen. Eventuelle reparasjoner må utføres av produsenten
eller autorisert servicepersonell.
Ikke prøv å ta enheten fra hverandre – dette gjør garantien ugyldig. Ikke
demonter enheten mens den er plugget inn i tilførselsnettet, for å unngå
risiko for elektrisk støt eller brann.
Ikke bruk laderen hvis den er synlig skadet.
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
ESAB PAPR System
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
1.
2.
3.
4.
5.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller elektronisk
utstyr etter endt levetid leveres inn til et mottak for
gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til veie
informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
ESAB PAPR System
-5-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
Denne bruksanvisningen må følges ved bruk og betjening av ESAB PAPR System. Hvis
denne bruksanvisningen ikke følges, kan garantien for produktet bli ugyldig. Se vilkårene i
kjøpskontrakten for produktet for spesifikke detaljer om garantien.
2.1
Oversikt
ESAB PAPR System er et åndedrettsvernsystem som sirkulerer luft med overtrykk i hetten.
Den beltemonterte blåserenheten leverer luft gjennom et filter og via en luftslange til hjelmen.
Forsyningen av filtrert luft skaper positivt trykk inni hjelmen, og det forhindrer at forurenset
luft utenfor trenger inn i pusteområdet.
2.2
Utstyr
ESAB PAPR System leveres med følgende:
•
•
•
•
•
•
2.3
blåserenhet inkludert batteri, P R SL partikkelfilter og forfilter
belte
luftslange
luftstrømindikator
batterilader
bruksanvisning
Forutsetninger
Bruk ESAB PAPR System under sveising på steder uten plassbegrensning og i strengt
samsvar med denne bruksanvisningen og instruksjonene som følger med de respektive
hjelmene.
Ikke bruk enheten:
•
•
•
•
•
•
•
Når blåserenheten er slått av. Når blåserenheten er slått av, kan man forvente lite eller
ikke noe åndedrettsvern. Rask oppbygging av karbondioksid og oksygenmangel kan
forekomme i hodeenheten.
I en atmosfære som utgjør en umiddelbar helse- eller hygienefare og/eller har mindre
enn 19,5 % oksygeninnhold eller inneholder ukjente stoffer.
På trange steder eller uventilerte områder, som tanker, rør og kanaler.
Nær flammer og/eller gnister.
I områder med eksplosjonsfare.
I områder med kraftig vind.
Hvis blåserenheten svikter.
Sørg for at bevegelsen til bevegelige deler ikke er blokkert.
Ikke modifiser eller endre enheten eller partikkelfilteret på noen måte.
Beskytt enheten mot inntrengning av vann eller andre væsker, spesielt motoren og viften,
filteret og batteriet.
Kontroller at hjelmen passer perfekt. Effektiviteten til systemet er bare tilstrekkelig i så tilfelle.
Beskyttelsesfaktoren til hele systemet er redusert hvis tetningen til hjelmen ikke sitter
skikkelig, for eksempel hvis langt hår eller skjegg strekker seg inn i tetningslinjen.
Korrekt åndedrettsvern vil ikke være sikret hvis noen del av utstyret modifiseres på noen
måte.
Plasser blåserenheten på en måte som reduserer risikoen for at slangen til hodeenheten
hektes fast under bruk. Filtre må festes på blåserenheten og ikke direkte på hjelmen.
Under økt innåndingsstrøm kan trykket i enheten bli negativt.
ESAB PAPR System
-6-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
Forlat det kontaminerte området umiddelbart og oppsøk legehjelp om nødvendig i følgende
tilfeller:
•
•
•
•
•
•
•
Manufacturer’s Minimum Design Flow-alarmen (MMDF) høres.
Det blir vanskelig å puste.
Det oppstår svimmelhet eller ubehag.
En del av systemet blir skadet.
Luftstrøm inn i hodeenheten reduseres eller stopper.
Du lukter eller smaker forurensning i hodeenheten.
Hvis du mot formodning skulle få en allergisk reaksjon mot materialet i hjelmen.
ESAB PAPR System
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
3.1
Systemoversikt
ESAB PAPR System er en beltemontert, drevet åndedrettsmaske med et avtakbart,
høyeffektivt engangspartikkelfilter. Systemet er sertifisert med hjelmene som dekkes i
avsnittet «Sertifiserte hjelmer».
Enheten har et avtakbart og oppladbart litium-ion-batteri. Batterilevetiden varierer avhengig
av luftkvaliteten og partikkelkonsentrasjonen i arbeidsområdet.
Enheten har en visuell alarm for å indikere lavt batterinivå og en flerfunksjonsalarm for å
indikere filterblokkering. Ikke bruk enheten når det er en aktiv alarm.
Partikkelfilteret er konstruert for enheten. Kontroller om det er noen skade eller deformering
på partikkelfilteret som kan føre til at forurenset luft kommer inn i enheten. I støvfylte
omgivelser må filteret skiftes ofte. Partikkelfilteret må kasseres hvis det er skadet eller
tilstoppet og utløser alarmen.
Enheten varsler med en hørbar alarm og blinkende LED-er hvis MMDF på 170 l/min ikke er
oppnådd. Forlat det kontaminerte området umiddelbart hvis alarmen høres.
3.2
Teknisk informasjon
Luftstrøm
Generelt
180–220 l/min
Minimum
170 l/min
Vekt med partikkelfilter
870 g (1,9 pund)
Driftstemperatur
0–40 °C (32–104 °F)
Driftstid
Minimum strømningshastighet, fulladet batteri,
rene omgivelser
> 8 timer
Maks. strømningsmengde
6 timer
Type partikkelfilter
P R SL
Batteri
Type
Utskiftbart og oppladbart li-ion
7,4 V 5200 mAh
Ladesykluser
> 350
Alarmer
Lavt batterinivå
Visuell alarm
Utilstrekkelig strømningshastighet (under
170 l/min)
Visuelle, hørbare, vibrasjonsalarmer
Assigned Protection Factor (APF)
20/50
Lydnivå
65 dBA
ESAB PAPR System
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
Symboler
Se bruksanvisningen fra produsenten
Oppbevar mellom 0 og 40 °C (32–104 °F)
Best før ÅÅÅÅ/MM
Maks. fuktighet under oppbevaring < 75 %
Filtersymboler:
R = Filteret kan brukes flere ganger.
S = Filteret beskytter mot faste partikler.
L = Filteret beskytter mot flytende partikler.
3.3
Garanti
ESAB verifiserer at hvert enkelt produkt er uten defekter i materiale og utførelse ved levering
og fungerer i henhold til tiltenkt bruk.
ESAB gir garanti mot defekter i materiale og utførelse i henhold til juridiske krav.
Forbruksartikler er unntatt fra denne garantien.
ESAB gir garanti på ESAB-blåserenheten for en periode på inntil 12 måneder fra
kjøpsdatoen mot mekaniske eller elektriske defekter.
ESAB gir garanti på ESAB-batteriet for en periode på 12 måneder fra produksjonsdatoen.
Garantien dekker ikke eventuelle skader eller funksjonelle mangler som skyldes
•
•
•
•
•
•
•
•
overbelastning, misbruk eller ikke-tiltenkt bruk av produktet
kollisjoner eller ulykker
manglende samsvar med indikasjoner angitt i disse brukerinstruksjonene
feilaktig installasjon eller montering
utilstrekkelig vedlikehold
modifisering av produktet fra den opprinnelige tilstanden
kjemisk påvirkning
normal slitasje under korrekt drift
ESAB påtar seg ikke ansvar for annet enn utskifting eller reparasjon av defekte deler.
OBS!
Ta kontakt med forhandleren enheten ble kjøpt fra, hvis du har et krav.
ESAB PAPR System
-9-
© ESAB AB 2018
4 BRUK
4
BRUK
4.1
Oppbygging
Fest åndedrettsenheten på beltet. Før stroppen gjennom sløyfene og bøylen.
Monter batteriet på blåserenheten:
Kontroller at batteriet vender riktig vei opp.
Kontroller at batteriet smekker på plass.
4.1.1
Beltejustering
Fest beltet ved hjelp av regulatorene slik at det sitter komfortabelt og sikkert. Fest deler av
beltet som ikke brukes.
ESAB PAPR System
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 BRUK
Løsne
4.1.2
Stram
Partikkelfilter
Bruk bare partikkelfiltre som er levert av ESAB.
ADVARSEL!
Bruk av et annet filter gjør garantien ugyldig og/eller utgjør en alvorlig risiko for
helsen til brukeren.
Sørg for å bruke korrekt type filter for å få tilstrekkelig beskyttelse mot faren. Strømenheten til
åndedrettsvernet er utstyrt med et høyeffektivt partikkelfilter av klassen P R SL.
Skift eller kontroller forfilteret ved alarm. I svært støvfylte områder må dette gjøres
regelmessig.
Kontroller og skift filtrene regelmessig – se avsnittet «Luftstrømtest». Ikke prøv å rengjøre og
bruke filteret på nytt.
Kontroller at det nye filteret er innenfor utløpsdatoen, ubrukt og ikke skadet. Den maksimale
livssyklusen til et filter er det som kommer først av 2 uker og 90 timer. Ikke overskrid
tidsrammen.
4.1.3
Ta ut filteret
Trekk dekselet opp fra høyre side av blåseren for å åpne filterdekselet.
OBS!
Ikke bruk verktøy til å åpne filterdekselet.
Trekk filteret ut av enheten for å fjerne det. Fjern støv fra enheten for å sikre at det ikke
kommer støv inn i luftinnløpet.
ESAB PAPR System
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 BRUK
4.1.4
Innsetting av nytt filter
For å sette inn et nytt filter setter du filteret tilbake i posisjon. Skyv forsiktig til det sitter godt.
Smekk dekselet godt på blåseren for å lukke filterdekselet. Ikke bruk blåserenheten hvis ikke
dekselet sitter som det skal.
4.1.5
Skifte av forfilter
Forfilteret er en hylse som er plassert over
hovedfilteret. Når du skal fjerne eller skifte
det, trekker du ganske enkelt av det gamle
filteret og strekker det nye på plass. Sørg for
at hovedfilteret er fullstendig dekket av
forfilteret.
4.1.6
Festing av slangen på blåserenheten
Rett inn pinnene på slangebajonettkontakten etter sporene i luftutløpet til blåseren. Skyv
bajonettkontakten inn i blåseren til den når bunnen på hullet, og vri den med klokken til
lokaliseringspinnene festes på plass.
Fest slangen til hettene med samme metode.
4.1.7
Påsetting av sveisehjelmen
Still inn hellingen til sveisehjelmen. Juster
sveisefilteret slik at det passer – se
bruksanvisningen for hjelmen.
Løft hjelmen til den øvre posisjonen.
Plasser den over hodet. Juster palhjulet til
festestroppene ved å skyve det inn og vri til
det er passelig stramt.
Trekk den elastiske hakebeskyttelsen
nedover, og trekk hjelmen ned samtidig. Sørg
for at den elastiske hakebeskyttelsen passer
komfortabelt under haken.
Sveisehjelmen er nå klar til bruk.
ESAB PAPR System
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 BRUK
4.2
Bruk
Slå på enheten ved å trykke på
PÅ/AV-knappen på kontrollpanelet.
Luftstrømmen kan justeres ved å trykke på
knappene +/- fra 180 l/min inntil 220 l/min i
seks hastighetstrinn.
De grønne LED-ene viser det faktiske
luftstrømnivået.
For å forhindre utilsiktede endringer må du
trykke på og holde inne knappene i 2
sekunder for at handlingen skal utføres.
Enheten sikrer konstant luftforsyning. Mikroprosessoren regulerer motorturtallet. Hvis
mikroprosessoren ikke kan opprettholde den justerte luftstrømmen, høres en pipealarm.
Kontroller blåserenheten på dette tidspunktet. Mikroprosessoren vil om mulig redusere
luftstrømmen til det neste lavere nivået. Hvis den mislykkes, høres alarmen fortsatt. Hvis
luftstrømmen blir lavere enn det minimale sikre driftsnivået, høres en annen lydalarm i tillegg
til den første. Forlat arbeidsmiljøet og gå til et sikkert område for å skifte filter eller lade eller
skifte batteriet.
Normal funksjon oppnås med et fulladet batteri.
Ved oppstart vil batteri-LED-en blinke rødt på kontrollpanelet. Hvis LED-en blir værende rød,
er batterinivået lavt, og det må lades.
Se avsnittet «Feilsøking» hvis problemet vedvarer.
4.3
•
•
•
•
•
•
Inspeksjon før bruk
Kontroller at alle komponentene er i god stand uten synlig skade.
Kontroller luftslangen, tetningene og masken. Skift eventuelle skadde eller slitte deler.
Kontroller at det er god forbindelse mellom luftslangen, festestroppene og
blåserenheten.
Kontroller at det er tilstrekkelig luftstrøm – se avsnittet «Luftstrømtest».
Kontroller at det forsynes luft gjennom hele åndedrettssystemet fra blåseren til hetten.
Kontroller at batteriet har tilstrekkelig lading – se avsnittet «Batterier».
Påse at alarmene fungerer som de skal – se avsnittet «Alarmtest».
4.3.1
Alarmtest
Blokker alarmutløpet med håndflaten eller en annen egnet metode.
Motoren vil prøve å kompensere ved å øke hastigheten til alarmen høres.
ESAB PAPR System
- 13 -
© ESAB AB 2018
4 BRUK
4.3.2
1.
2.
3.
Luftstrømtest
Koble luftslangen fra blåserenheten.
Sett luftstrømindikatoren inn i
luftslangekontakten, og hold slangen
i en vertikal posisjon på rundt
øyenivå.
Slå på strømenheten. Luftstrømmen
er tilstrekkelig bare hvis
ballindikatoren når det minimale
strømningshastighetsnivået. Hvis
indikatoren er under det minimale
strømningshastighetsnivået, lader
du opp eller skifter batteriet eller
skifter filter. Se avsnittet
«Feilsøking» hvis problemet
vedvarer.
4.3.3
Batterier
ADVARSEL!
Bruk bare den originale ESAB-batteriladeren som følger med produktet. Bruk av
en annen batterilader gjør garantien ugyldig og utgjør en alvorlig helserisiko for
operatøren på grunn av brann eller eksplosjon.
OBS!
Batterier leveres delvis oppladet. Alle batterier må være fullstendig oppladet før
første gangs bruk. Batteriet kan lades separat eller i blåserenheten.
Ikke bruk laderen for noe annet formål enn det den ble produsert for.
Ikke lad batteriet i en potensielt eksplosiv atmosfære.
Batteriladeren er beregnet på innendørs bruk og må beskyttes mot fuktighet.
Batteriladeren kontrollerer ladingen automatisk. Når batteriet er ladet, veksler laderen til
drypplading og holder batteriet fullt ladet. Ladetiden er 4 til 6 timer.
4.3.3.1
1.
2.
3.
4.
5.
Opplading av batteriet
Kontroller at spenningen til strømforsyningen er korrekt.
Plugg laderen inn i kontakten, enten direkte i blåseren når batteriet er satt i eller
direkte inn i batteriet.
Koble batteriet til laderen. Kontakten til batteriet befinner seg på baksiden.
Ladestatusen indikeres av en rød LED.
Når ladingen er fullført, aktiveres drypplading. Den røde LED-en slukner og den
grønne LED-en lyser under drypplading.
Koble laderen fra strømforsyningen. Ikke la batteriladeren stå i strømforsyningen
hvis den ikke er i bruk!
ESAB PAPR System
- 14 -
© ESAB AB 2018
4 BRUK
4.3.3.2
Skifte batteri
Ta ut batteriet
Finn batteriluken. Trekk tilbake batteriluken, og ta ut batteriet ved å løfte det oppover.
Sett i batteriet
Påse at batteriet er vendt riktig vei, se avsnittet «Montering». Skyv det inn i blåserenheten til
batteriluken låses.
Kontroller at batterilåsen er fullstendig låst.
ESAB PAPR System
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 VEDLIKEHOLD
5
VEDLIKEHOLD
5.1
Rengjøring
Rengjør blåserenheten, filterhuset og hodeenheten regelmessig.
For én bruker kan enhetene rengjøres med en klut som er fuktet med lunkent vann og såpe.
For flere brukere må den desinfiseres når den sendes fra en bruker til en annen.
Ikke la væske trenge inn i blåserenheten eller på elementet til filteret.
La delene tørke. Ikke bruk løsemidler eller slipende rengjøringsmidler. Ikke rengjør enheten
ved hjelp av varmluft eller strålevarme.
Enheten gir beskyttelse til den angitte spesifikasjonen i 2 til 3 år hvis den vedlikeholdes i
samsvar med disse instruksjonene. Før hver gangs bruk må du kontrollere at enheten er fri
for defekter som sprekker, sprukne filtre og slanger samt sprukne visir- og
hjelmkomponenter.
5.2
Oppbevaring og transport
Oppbevar eller transporter blåseren og hodeenhetene i beholderen de ble levert i, eller i en
lignende beholder.
Beskytt dem mot sollys, løsemidler og fysisk skade.
Oppbevar mellom 0 og 40 °C og under 75 % relativ fuktighet.
ESAB PAPR System
- 16 -
© ESAB AB 2018
6 FEILSØKING
6
FEILSØKING
Hvis det er en plutselig endring i luftforsyningen mens systemet er i bruk, må du kontrollere
følgende:
•
•
•
•
•
•
•
batteriet og kontakten til det
at alle delene til luftforsyningssystemet er korrekt montert
at laderen ikke er defekt eller har en feilfunksjon (LED-er av)
om filtrene er tilstoppet og må skiftes
at det ikke er hull i luftslangen
at hettetetningen ikke er skadet
at batteritiden etter full opplading av batteriet ikke er redusert (hvis den er det, må du
skifte batteri)
Feil
Sannsynlig årsak
Blåserenheten fungerer ikke i Fullstendig tomt batteri:
det hele tatt.
Kontroller om blåserenheten
fungerer med et annet ladet
batteri.
Lav luftstrøm.
Kort driftstid.
Kan ikke lade batteriet.
Kan ikke lade batteriet
tilstrekkelig.
ESAB PAPR System
Anbefaling
Lad batteriet. Kontroller
batteriet hvis feilen vedvarer.
Defekt motor, kretskort eller
kontakt.
Kontakt leverandøren.
Blokkert luftslange eller
luftkanal.
Fjern eventuell blokkering.
Lekkasje.
Kontroller tetninger, kontakter
og luftslange. Kontroller at luft
ikke kan lekke gjennom hull
eller revner.
Batteriet er ikke ladet nok.
Lad batteriet. Kontroller
batteriet hvis feilen vedvarer.
Blokkert filter eller forfilter.
Skift forfilter. Skift hovedfilter
hvis problemet vedvarer.
Tilstoppet filter.
Skift filter.
Batteriet er ikke ladet
tilstrekkelig.
Lad batteriet. Kontroller
batteriet hvis feilen vedvarer.
Batterikontakten er skadet.
Kontroller batterikontakten.
Laderen er defekt.
Kontakt leverandøren.
Batteriet er utslitt.
Installer et nytt batteri.
- 17 -
© ESAB AB 2018
SERTIFISERTE HJELMER
SERTIFISERTE HJELMER
Hjelmer som er sertifisert med PAPR-systemet:
A20
A30
SENTINEL A50™
Warrior™ Tech
F20
G30
G40
G50
ESAB PAPR System
- 18 -
© ESAB AB 2018
BESTILLING AV RESERVEDELER
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
ESAB PAPR System er utviklet og produsert i samsvar med den internasjonale og
europeiske standarden EN12941:1998+A1:2003+A2:2008 som en TH2 / + P R SL-enhet
som tilbyr Assigned Protection Factor på 20 / 50 i henhold til BS4275. Sertifisert av APAVE
SUDEUROPE SAS kontrollorgan 0082. ESAB PAPR System kan tilby dette
beskyttelsesnivået når det brukes med filtre som leveres av produsenten, som er merket
ESAB og EN12941:1998 TH2/3P R SL. Sveisehjelmer er sertifisert i henhold til EN 175B.
Denne PPE-enheten er i samsvar med følgende gjeldende EU-standarder: EN166B:2001
EN379:2003 + A1:2009 EN175B. ESAB PAPR System er produsert under ISO 9001:2000
kvalitetssystem. Etter fullført service- eller reparasjonsarbeid er det personen(e) som har
utført arbeidet, som har ansvaret for å sørge for at produktet fremdeles oppfyller kravene i
standardene over.
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com.
Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer riktig levering.
ESAB PAPR System
- 19 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE OG RESERVEDELSLISTE
ORDRENUMRE OG RESERVEDELSLISTE
ESAB PAPR System
Item Ordering no.
Denomination
Notes
0700 002 303 Proban hose cover
1000 mm
0700 002 304 Proban hose cover
850 mm
0700 002 305 Air hose standard
850 mm
0700 002 306 Air hose long
1000 mm
0700 002 314 Flexi hose
0700 002 307 Comfort belt
0700 002 308 Motor unit
0700 002 309 P3 filter
0700 002 310 Pre-filter Pk 5
0700 002 311 Intelligent charger
0700 002 312 Battery
0700 002 313 Battery HD
ESAB PAPR System
- 20 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE OG RESERVEDELSLISTE
Sentinel A50 Air
Item Ordering no.
Denomination
Notes
1
0700 000 802 Front cover lens
Clear
1
0700 000 803 Front cover lens
Amber
2
0700 000 813 Sentinel A50 Air shell with air duct
3
0700 000 806 Auto-darkening filter
4
0700 000 807 2 × CR2450 lithium battery
5
0700 000 808 Inside cover lens
100 × 64 mm
6
0700 000 805 Headgear for A50 Air
Including sweatbands
7
0700 000 810 Front sweat band
8
0700 000 812 Rear sweat band
9
0700 000 814 Face seal for A50 Air
Including 2 × CR2450
lithium battery
Warrior Tech Air
Item Ordering no.
Denomination
Notes
2
0700 000 010 Front lens
4
0700 000 419 Warrior lens retainer
5
0700 000 420 Headgear and airduct
6
0700 000 421 Warrior face seal
ESAB PAPR System
- 21 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE OG RESERVEDELSLISTE
F20 og F20 Air
Item Ordering no.
Denomination
Notes
0700 000 426 F20, complete
60 × 110 mm
0700 000 427 F20, complete
90 × 110 mm
0700 000 428 F20 Air, complete
60 × 110 mm
0700 000 429 F20 Air, complete
90 × 110 mm
1
0700 000 509 Main shell
F20
2
0700 000 510 Visor flip
F20 60 × 110 mm
2
0700 000 511 Visor flip
F20 90 × 110 mm
3
0160 307 001 Front cover lens
F20 60 × 110 mm
3
0160 307 004 Front cover lens
F20 90 × 110 mm
4
0160 307 004 Inside cover lens
F20 90 × 110 mm and
60 × 110 mm
5
0700 000 256 Lens buckle
90 × 110 mm
5
0700 000 255 Lens buckle
60 × 110 mm
6
0760 031 633 Mineral glass
90 × 110 mm
6
0160 292 003 Mineral glass
60 × 110 mm
7
0700 000 415 Headgear
8
0700 000 414 Sweatband
9
0700 000 522 Head and face seal
10
0700 000 420 Headgear including airduct
11
0700 000 274 Sweatband for air
ESAB PAPR System
F20
- 22 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE OG RESERVEDELSLISTE
G30 og G30 Air
Item Ordering no.
Denomination
Notes
0700 000 430 G30 DIN 10, complete
0700 000 431 G30 DIN 11, complete
0700 000 433 G30 Air DIN 10, complete
0700 000 434 G30 Air DIN 11, complete
1
0700 000 515 Main shell
2
0700 000 415 Headgear
3
0700 000 414 Sweatband
4
0700 000 508 Flip up frame
G30, Including screws
5
0700 000 501 Large inner visor
Clear, G30, G40 and
G50
5
0700 000 502 Large inner visor
G30 DIN 2
5
0700 000 503 Large inner visor
G30 DIN 3
5
0700 000 504 Large inner visor
G30 DIN 5
6
0700 000 505 Outer flip visor
G30 DIN 5
6
0700 000 506 Outer flip visor
G30 DIN 8
6
0700 000 507 Outer flip visor
G30 DIN 10
7
0700 000 420 Headgear including air duct
8
0700 000 512 Head and face seal
9
0700 000 274 Sweatband for air
ESAB PAPR System
G30, G40 and G50
G30, G40 and G50
- 23 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE OG RESERVEDELSLISTE
G40, G50, G40 Air og G50 Air
Item Ordering no.
Denomination
Notes
0700 000 436 G40, complete
60 × 110 mm
0700 000 437 G40, complete
90 × 110 mm
0700 000 438 G50 9-13, complete
0700 000 439 G40 Air, complete
60 × 110 mm
0700 000 440 G40 Air, complete
90 × 110 mm
0700 000 441 G50 Air 9-13, complete
1
0700 000 515 Main shell
G30, G40 and G50
2
0700 000 501 Large inner visor
Clear, G30, G40 and
G50
3
0700 000 517 Front cover lens
G40 and G50
4
0160 292 003 Mineral glass
G40 60 × 110 mm
4
0760 031 633 Mineral glass
G40 90 × 110 mm
5
0700 000 518 Lens retainer
G40 and G50
6
0700 000 523 ADF
G50
7
0700 000 519 Cradle
G40 90 × 110 mm and
G50
7
0700 000 520 Cradle
G40 60 × 110 mm
8
0700 000 521 Gasket for mineral glass
G40 60 × 110 mm and
90 × 110 mm
9
0700 000 415 Headgear
10
0700 000 420 Headgear including air duct
11
0700 000 951 Head and face seal
G30, G40 and G50
0700 000 274 Sweatband for air
ESAB PAPR System
- 24 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE OG RESERVEDELSLISTE
ESAB PAPR System
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising