ESAB | ESAB Air Battery Charger | Instruction manual | ESAB ESAB Air Battery Charger Kasutusjuhend

ESAB ESAB Air Battery Charger Kasutusjuhend
ESAB Air Battery Charger
Kasutusjuhend
ESAB Air Battery Charger EE 20180614
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Sweden
Phone +46 (0) 31 50 90 00
www.esab.com
SISUKORD
1
2
OHUTUS ......................................................................................................
4
1.1
Sümbolite tähendus ...............................................................................
4
1.2
Ohutusabinõud .......................................................................................
4
AKULAADIJA ESAB AIR ............................................................................
6
2.1
Ülevaade..................................................................................................
6
2.2
Omadused ...............................................................................................
6
2.3
Kasutamine .............................................................................................
6
2.4
Tehnilised andmed .................................................................................
6
2.5
Tellimisnumbrid ......................................................................................
6
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
ESAB Air Battery Charger
© ESAB AB 2018
1 OHUTUS
1
OHUTUS
1.1
Sümbolite tähendus
Selles juhendis: tähendab Tähelepanu! Olge valvel!
OHT
Tähendab otsest ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, põhjustab otsese
raske kehavigastuse või surma.
HOIATUS!
Tähendab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastuse või
surma.
ETTEVAATUST!
Tähendab ohtu, mis võib põhjustada kerge kehavigastuse.
HOIATUS!
Enne kasutamist lugege läbi ja tehke omale selgeks
kasutusjuhendi juhised ning järgige kõiki märgiseid,
töötajate ohutuspraktikaid ja ohutuse teabelehti (SDS).
1.2
Ohutusabinõud
HOIATUS!
Nende juhiste eiramine võib põhjustada tulekahju-, elektrilöögi- või isikukahjuohu.
•
•
•
•
Plahvatus-, isikukahju- või muude kahjude ohu vähendamiseks laadige
ainult õiget tüüpi laetavaid akusid.
Ärge avage laadijat. Parandustööd peab tegema tootja või volitatud
hooldusmehaanik.
Ärge proovige seadet koost lahti võtta, see muudab garantii kehtetuks.
Elektrilöögi- või tulekahjuohu vältimiseks ärge eemaldage seadmelt osi,
kui seade on ühendatud vooluvõrku.
Ärge kasutage laadijat, kui sellel on nähtavaid kahjustusi.
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab
seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid.
Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks
tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel
võib viga saada kasutaja või seade.
ESAB Air Battery Charger
-4-
© ESAB AB 2018
1 OHUTUS
1.
2.
3.
4.
5.
Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
○ selle töö;
○ hädaseiskamislülitite asukoha;
○ selle talitluse;
○ asjakohaste ohutusabinõude;
○ keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
Kasutaja peab tagama, et:
○ seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
○ kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
Töökoht peab:
○ vastama otstarbele;
○ olema tuuletõmbeta.
Isikukaitsevahendid:
○ Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad
riided, kaitsekindad
○ Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms,
mis võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada
Üldised ohutusabinõud
○ Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
○ Kõrgepingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik
○ Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud
käepäraselt.
○ Seadmete määrimist ja hooldust ei tohi viia läbi nende töötamise ajal
TÄHELEPANU!
Kõrvaldage elektroonikaseadmed
ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle rakendamist
siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb kasutuskõlbmatuks
muutunud elektri- ja/või elektroonikaseadmed kõrvaldada
ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks
hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete
edasimüüja poole.
ESAB pakub laias valikus keevitamisel vajalikke tarvikuid ja kaitsevahendeid.
Tellimisinfo saamiseks pöörduge ESAB-i toodete kohaliku edasimüüja poole või
külastage meie veebilehte.
ESAB Air Battery Charger
-5-
© ESAB AB 2018
2 AKULAADIJA ESAB AIR
2
AKULAADIJA ESAB AIR
2.1
Ülevaade
Akulaadija ESAB Air on kerge ja hõlpsalt transporditav laadija. See vastab Euroopa
ohutusstandarditele.
Hoidke see kasutusjuhend edasiseks vajaduseks alles.
2.2
•
•
Omadused
Akulaadija ESAB Air sobib ainult liitium-ioonakudele. Sellel on lühisekaitseseadis.
Igal akulaadijal ESAB Air on kiiresti vahetatava pistikuga adapter eri voolutugevuste
jaoks. See kasutab CCCV-tehnoloogiat ja on mõeldud 2–4 elemendiga
liitium-ioonakude, mille mahtuvus on 4000–4300 mAh, kiireks laadimiseks.
Kasutage akulaadijat ESAB Air nõuetele vastavate akudega.
•
2.3
Kasutamine
Tarnimisel võib akus olla pisut voolu. Tühjendage aku ja seejärel laadige enne esmakasutust
kuusteist tundi.
Esmalt ühendage alalisvoolu väljundpistik akuga. Seejärel ühendage vahelduvvoolu
sisendpistik 100–240 V AC vooluvõrguga enne toite sisselülitamist. Veenduge, et süttiksid
õiged laadimistuled. Kontrollige silti akulaadija AIr taga.
Akulaadija Air ja aku võivad laadimise ajal soojeneda (kuni 50 °C). Ülekuumenemise korral
lõpetage seadme kasutamine.
Kui põleb punane LED-tuli, siis akud laevad. Kui põleb roheline LED-tuli, on akud täis laetud.
Kui laadimine on lõpetatud, ühendage esmalt lahti akulaadija Air vahelduvvoolu sisendpistik.
Seejärel ühendage lahti alalisvoolu väljundpistik.
2.4
Tehnilised andmed
Töövoolu vahemik
110–240 V AC, 50–60 Hz
Nimivool
150 mA
Töötemperatuur
0–40 °C
Suhteline niiskus kasutamise ajal
< 75% RH
2.5
Tellimisnumbrid
Ordering no.
0700 002 311
Denomination
Notes
ESAB Air Battery Charger
ESAB Air Battery Charger
-6-
© ESAB AB 2018
2 AKULAADIJA ESAB AIR
ESAB Air Battery Charger
-7-
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising