ESAB | ESAB Air Battery Charger | Instruction manual | ESAB ESAB Air Battery Charger Handleiding

ESAB ESAB Air Battery Charger Handleiding
ESAB Air Battery Charger
Gebruiksaanwijzing
ESAB Air Battery Charger NL 20180614
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Sweden
Phone +46 (0) 31 50 90 00
www.esab.com
INHOUDSOPGAVE
1
2
VEILIGHEID .................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ..................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen .........................................................................
4
ESAB AIR-BATTERIJLADER .....................................................................
6
2.1
Overzicht .................................................................................................
6
2.2
Kenmerken ..............................................................................................
6
2.3
Gebruik ....................................................................................................
6
2.4
Technische specificaties .......................................................................
6
2.5
Bestelnummers ......................................................................................
6
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
ESAB Air Battery Charger
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de veiligheidsprocedures
van de werkgever en de veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
WAARSCHUWING!
Als u deze instructies niet opvolgt, ontstaat er gevaar voor brand, elektrische
schokken of persoonlijk letsel.
•
•
•
•
Laad uitsluitend het juiste type oplaadbare accu op om het risico's op
explosie, lichamelijk letsel en andere beschadigingen te verminderen.
Open de lader niet. Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd door
de fabrikant of geautoriseerd servicepersoneel.
Probeer niet om de unit te demonteren, hierdoor vervalt de garantie.
Demonteer de unit niet wanneer deze op de netvoeding is aangesloten,
om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen.
Gebruik de lader niet als deze zichtbaar beschadigd is.
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
ESAB Air Battery Charger
-4-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
1.
2.
3.
4.
5.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische
apparatuur aan het einde van de levensduur naar een
recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
ESAB Air Battery Charger
-5-
© ESAB AB 2018
2 ESAB AIR-BATTERIJLADER
2
ESAB AIR-BATTERIJLADER
2.1
Overzicht
De ESAB Air-batterijlader is een licht en eenvoudig te vervoeren lader. Hij voldoet aan de
Europese veiligheidsnormen.
Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.
2.2
•
Kenmerken
De ESAB Air-batterijlader is alleen geschikt voor lithium-ionaccu's. Het apparaat is
voorzien van kortsluitbeveiliging.
Elke ESAB Air-batterijlader is uitgerust met een snelkoppeladapter voor verschillende
netspanningen. Het apparaat maakt gebruik van CCCV-technologie en is ontworpen
voor snel opladen van lithium-ion-accupacks met 2-4 cellen en een capaciteit van
4000-4300 mAh.
Gebruik de ESAB Air-acculader met accu's die aan deze specificaties voldoen.
•
•
2.3
Gebruik
Wanneer de accu wordt geleverd, kan deze een kleine lading bevatten. Laat de accu
leeglopen en laad hem vervolgens vóór het eerste gebruik gedurende zestien uur op.
Sluit eerst de DC-uitgang op de accu aan. Sluit vervolgens de AC-ingangsconnector aan op
100-240 V AC netspanning voordat u de netvoeding inschakelt. Controleer of de juiste
oplaadlampjes branden. Controleer dit aan de hand van het etiket op de achterzijde van de
Air-acculader.
De Air-acculader en de accu kunnen tijdens het opladen opwarmen (< 50 °C). Gebruik de
apparatuur niet als deze oververhit raakt.
Als de rode led brandt, worden de accu's opgeladen. Als de groene led brandt, zijn de accu's
volledig opgeladen.
Wanneer het opladen is voltooid, koppelt u eerst de AC-ingangsconnector van de
Air-acculader los. Koppel vervolgens de DC-uitgangsconnector los.
2.4
Technische specificaties
Bedrijfsspanningsbereik
110-240 V AC, 50-60 Hz
Nominale stroom
150 mA
Bedrijfstemperatuur
0-40 °C (32-104 °F)
Relatieve vochtigheid, in bedrijf
< 75% RH
2.5
Bestelnummers
Ordering no.
0700 002 311
Denomination
Notes
ESAB Air Battery Charger
ESAB Air Battery Charger
-6-
© ESAB AB 2018
2 ESAB AIR-BATTERIJLADER
ESAB Air Battery Charger
-7-
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising