ESAB | ESAB Air P R SL Particle Filter | Instruction manual | ESAB ESAB Air P R SL Particle Filter Používateľská príručka

ESAB ESAB Air P R SL Particle Filter Používateľská príručka
ESAB Air P R SL Particle Filter
Návod k používání
ESAB Air P R SL Particle Filter CZ
20180614
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Sweden
Phone +46 (0) 31 50 90 00
www.esab.com
OBSAH
1
2
BEZPEČNOST .............................................................................................
4
1.1
Vysvětlení symbolů ................................................................................
4
1.2
Bezpečnostní opatření ...........................................................................
4
ČÁSTICOVÝ FILTR ESAB AIR P R SL .......................................................
6
2.1
Aplikace...................................................................................................
6
2.2
Skladování ..............................................................................................
6
2.3
Životnost výrobku ..................................................................................
6
2.4
Použití......................................................................................................
6
2.5
Vyjmutí a výměna částicového filtru ....................................................
6
2.6
Technické údaje......................................................................................
7
2.7
Objednací čísla .......................................................................................
7
2.8
Odstraňování problémů .........................................................................
7
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
ESAB Air P R SL Particle Filter
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a bezpečnostními
listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ!
Nedodržení těchto pokynů může způsobit riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo zranění osob.
•
•
•
•
Nabíjejte pouze správný typ nabíjecí baterie, aby se snížilo riziko
exploze, zranění osob nebo jiných škod.
Neotvírejte nabíječku. Veškeré opravy musí provádět výrobce nebo
autorizovaní servisní technici.
Nepokoušejte se rozebrat jednotku – tento krok by vedl ke ztrátě platnosti
záruky. Nerozebírejte jednotku, když je zapojená do elektrické sítě, aby
nevzniklo riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte nabíječku v případě, že je viditelně poškozená.
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
ESAB Air P R SL Particle Filter
-4-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOST
1.
2.
3.
4.
5.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
ESAB Air P R SL Particle Filter
-5-
© ESAB AB 2018
2 ČÁSTICOVÝ FILTR ESAB AIR P R SL
2
ČÁSTICOVÝ FILTR ESAB AIR P R SL
2.1
Aplikace
Částicový filtr P R SL chrání před většinou částic: pevnými částicemi, fluidy a aerosoly,
bakteriemi, viry a enzymy. Při použití k filtrování radioaktivního prachu, mikroorganismů a
enzymů je nutné částicový filtr P R SL po použití zlikvidovat.
2.2
Skladování
Částicové filtry P R SL skladujte na suchém a čistém místě, při teplotě od 0 °C do +40 °C
(32–104 °F) s relativní vlhkostí nižší než 75% RV.
Při skladování chraňte částicový filtr před prachem, částicemi a jinou kontaminací.
2.3
Životnost výrobku
Životnost částicového filtru P R SL závisí na podmínkách v pracovní oblasti a na
koncentracích částic ve vzduchu, a také na délce provozu.
POZOR!
Nikdy nepoužívejte částicové filtry z druhé ruky. Nikdy se nepokoušejte částicový
filtr čistit.
2.4
Použití
Nepoužívejte systém ESAB PAPR s částicovým filtrem P R SL v uzavřených a nevětraných
prostorách.
Nepoužívejte respirační systém ESAB Air v oblastech, kde by mohlo dojít k explozi.
Úroveň kyslíku na pracovišti musí být nejméně 19,5 % a teplota musí být mezi 0 –40 °C
(32–104 °F).
Musí být známo složení plynných zplodin vznikajících při sváření.
Před použitím je potřeba se ujistit, zda částicový filtr ESAB nabízí vhodnou ochranu před
nebezpečím.
Částicové filtry nelze použít k filtrování organických plynů a par. K takovému účelu je nutné
použít kombinovaný filtr.
Částicový filtr P R SL se musí používat s jednotkou ventilátoru ESAB Air. Používejte pouze
originální, zapečetěné částicové filtry vyráběné společností Universal PPE a Welding
Accessories Limited. Nepoužívejte částicové filtry P R SL s poškozením těsněním ani
s žádným jiným viditelným poškozením pouzdra.
Po spuštění jednotky ventilátoru ESAB Air zazní na 4 sekundy alarm. Pokud alarm zazní
během provozu, ihned opusťte pracoviště a odejděte do nekontaminovaného prostředí.
Žádosti o výměnu v záruce budou schváleny pouze v případě, že je jednotka pravidelně
čištěna, kontrolována a částicový filtr P R SL se vyměňuje nejméně jednou za 2 týdny.
2.5
Vyjmutí a výměna částicového filtru
Chcete-li částicový filtr vyjmout, odepněte kryt částicového filtru a vytáhněte částicový filtr
mírným zakroucením.
Chcete-li částicový filtr vyměnit, zkontrolujte, zda není poškozený, umístěte částicový filtr nad
vstupní kryt a zasuňte částicový filtr do těsnění jednotky ventilátoru. Zavřete kryt částicového
filtru.
ESAB Air P R SL Particle Filter
-6-
© ESAB AB 2018
2 ČÁSTICOVÝ FILTR ESAB AIR P R SL
2.6
Technické údaje
Barva
Bílá
Výrobce
ESAB AB
Splňuje normy EN
EN12941:1998
Číslo notifikovaného orgánu
0082
Štítek výrobku
Viz štítek částicového filtru
Symboly
Viz návod k použití od výrobce
Skladujte při teplotě 0–40 °C (32–104 °F)
Datum minimální trvanlivost RRRR/MM
Maximální vlhkost při skladování < 75 %
2.7
Objednací čísla
Ordering no.
0700 002 309
2.8
•
•
•
•
Denomination
Notes
P R SL particle filter ESAB Air
Odstraňování problémů
Pokud alarm po spuštění zní déle než 4 sekundy, zkontrolujte, zda není zablokovaná
hadice. Pokud není zablokovaná, dobijte nebo vyměňte baterii.
V případě, že zazní alarm ventilátoru ESAB Air, ihned opusťte pracoviště a a
zkontrolujte jednotku v nekontaminovaném prostředí.
Vyjměte částicový filtr P R SL, když je jednotka ventilátoru ESAB Air zapnutá, abyste
mohli určit, zda je příčinou spuštění alarmu ucpání částicového filtru. Pokud i přesto zní
alarm, dobijte nebo vyměňte baterii.
Zkontrolujte jednotku ventilátoru a ujistěte se, že je částicový filtr P R SL utěsněný.
Teprve poté vložte do jednotky ventilátoru nový částicový filtr.
ESAB Air P R SL Particle Filter
-7-
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising